fotometria i kolorymetria - instytut wozniak/fotometria_pliki/fotometria...¢ ...

Download Fotometria i kolorymetria - Instytut wozniak/fotometria_pliki/Fotometria...¢  2019-10-21¢  Fotometria

Post on 07-Apr-2020

4 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Fotometria i kolorymetria

  Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

  12. Mieszanie barw (addytywne równoczesne i następcze;

  subtraktywne); metameryzm; prawa Grassmanna

  Jednostka trójchromatyczna; równanie trójchromatyczne;

  przestrzeń i płaszczyzna barw; przekształcenie przestrzeni i

  płaszczyzny barw

  http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/ Miejsce konsultacji: pokój 27 bud. A-1;

  terminy: patrz strona www

 • Fotometria i kolorymetria Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Mieszanie barw

  Przypomnienie: zjawisko metameryzmu.

  Oko nie rozróżnia barw składowych fal, które

  równocześnie padają na to samo miejsce siatkówki – powstaje

  wrażenie jednej barwy, innej niż odpowiadająca każdej długości

  fal oddzielnie.

  Istnienie barw dopełniających:

  Dwie barwy, dające w efekcie wrażenie światła białego

  to tzw. barwy dopełniające.

 • Fotometria i kolorymetria Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Mieszanie barw

  Tworzenie wrażeń barwnych poprzez mieszanie w oku

  promieniowań, odpowiadających różnym barwom, nosi nazwę

  addytywnego (równoczesnego) mieszania barw.

  Addytywne zmieszanie dwóch dowolnych barw widmowych

  wywołuje wrażenie jakiejś barwy już występującej w widmie,

  lub barwy purpurowej (w przypadku mieszania barw z krańców

  widma: czerwonej z niebieskim i fioletowym).

  Addytywne mieszanie barw

 • Fotometria i kolorymetria Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Mieszanie barw

  Komparator barw - kolorymetr

  W badaniach addytywnego dodawania

  barw używa się zwykle trzech barw

  niezależnych (co to?): niebieskiej (B),

  zielonej (G) i czerwonej (R) [ale można

  innych…). Otrzymuje się je np. za

  pomocą monochromatorów.

  Stosunek ilościowy barw niezależnych

  można określić na przykład przez

  stosunek luminancji promieniowania,

  wywołującego dane wrażenie.

  Jednostką byłyby więc nity albo stilby

 • Fotometria i kolorymetria Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Mieszanie barw

  Komparator barw - kolorymetr

  Załóżmy, że barwa biała (W) powstanie poprzez odpowiednie

  zmieszanie r jednostek bodźca czerwonego R, g jednostek bodźca

  zielonego G i b jednostek bodźca niebieskiego B:

  WbgrbBgGrR )( 

  Jeżeli w mieszaninie będzie nadmiar promieniowania którejś

  barwy, na przykład barwy czerwonej R, to w efekcie uzyska się:

    rRWbgrbBgGRrr  )( a więc mieszanina barwy białej i nadmiaru czerwonej – będzie to

  barwa nienasycona (biała z chromatyczną).

 • Fotometria i kolorymetria Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Mieszanie barw

  Komparator barw - kolorymetr

  Bez względu na rozkład widmowy

  wiązek barwnych ich mieszanina nie

  może mieć większego nasycenia niż

  każda jej składowa!

  Nie mogąc odtworzyć wszelkich

  zadanych bodźców barwnych,

  kolorymetry mogą jednak umożliwić

  wyznaczenie wskaźników liczbowych,

  określających jednoznacznie barwę

  psychofizyczną wszelkich bodźców.

    rRWbgrbBgGRrr  )(

 • Fotometria i kolorymetria Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Mieszanie barw

  Mieszanie addytywne następcze

  Występuje, gdy bodźce powtarzają się na przemian w

  dostatecznie krótkim czasie.

  Migotanie barwy – gdy okres zmian jest zbyt długi.

  Częstotliwość zanikowa barwy – powyżej niej odbiera się

  wrażenie bodźca ciągłego.

  Częstotliwość zanikowa jaskrawości – znika migotanie związane

  z niejednakową jaskrawością bodźców.

 • Fotometria i kolorymetria Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Mieszanie barw

  Mieszanie addytywne następcze

  Krążek Maxwella

  Przy identycznej luminancji

  wrażenie jaskrawości będzie

  słabsze przy statycznym nakładaniu

  wiązek niż przy dynamicznym

  następczym.

  Również zwane addytywnym, choć

  między następczym i równoczesnym

  mieszaniem zachodzą spore różnice.

 • Fotometria i kolorymetria Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Mieszanie barw

  Subtraktywne mieszanie barw

  Polega na przepuszczaniu promieniowania przez

  filtry pochłaniające selektywnie bądź odbiciu go od

  powierzchni barwnej.

  Rozkład widmowy pierwotnego promieniowania ulega więc

  selektywnej redukcji, co powoduje formalnie nieadekwatność

  użycia pojęcia „mieszanie”.

  Luminancja promieniowania wypadkowego jest teraz różnicą

  luminancji źródła i sumy strat w filtrach/na powierzchniach –

  znaczna rola „ogonów” transmisji!

 • Fotometria i kolorymetria Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Mieszanie barw

  Prawa Grassmanna

  I. Każdy bodziec barwny może być odtworzony przez

  addytywne mieszanie trzech bodźców widmowych pod

  warunkiem, że będą to bodźce niezależne – takie, z

  których żadnego nie da się odtworzyć przez działanie dwóch

  pozostałych. Zastawów takich trzech barw (bodźców) jest

  nieskończenie wiele, ale dwa z nich muszą należeć do

  krańców widma. Nie da się utworzyć czterech bodźców

  niezależnych. Jest to prawo niezależności barw (prawo

  trójskładnikowości barwy).

  II. Dwa bodźce, wywołujące takie samo wrażenie barwne, lecz

  posiadające różne składy promieniowania (metameryczne), w

  mieszaninie z trzecim bodźcem tworzą zawsze identyczne wrażenie

  barwne. Jest to prawo addytywności barwy.

  III. Jeżeli w mieszaninie addytywnej jeden ze składników będzie się

  zmieniał w sposób ciągły to barwa mieszaniny też zmienia się w sposób

  ciągły. Jest to prawo ciągłości barw.

  Hermann Grassmann

  1809-1877, Szczecin

 • Fotometria i kolorymetria Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Mieszanie barw

  Prawa Grassmanna - wnioski

  Reguły mnożenia, dodawania i odejmowania

  bodźców barwowych (za II prawem Grassmanna):

  1) Wrażenie tożsamości dwóch świateł barwnych nie zmienia

  się, bez względu na ich stan widmowy, jeśli ich luminancję

  zwiększyć lub zmniejszyć w tym samym stosunku;

  2) Wrażenie tożsamości dwóch świateł barwnych nie zmienia

  się, bez względu na ich stan widmowy, jeśli każde z nich

  zmieszać z jednym z dwóch innych świateł barwnych

  wywołujących identyczne wrażenie barwne.

 • Fotometria i kolorymetria Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Rachunek trójchromatyczny

  Luminancja jako jednostka udziału barwy składowej

  w mierzonej:

  0601,0:5907,4:0000,1:: BGR LLL

    %1,1:%9,98:  BGR LLL

  WNIOSEK:

  Trzeba wprowadzić skalę, w której luminancja trzech

  bodźców byłaby oceniana odrębnie – tak, aby wartości

  wszystkich bodźców odniesienia odtwarzających barwę

  bodźca światła umownie achromatycznego zostały z definicji

  uznane za równe.

  WbgrbBgGrR )( 

 • Fotometria i kolorymetria Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Rachunek trójchromatyczny

  Jednostka trójchromatyczna

  Wartościowanie trzech składowych (np. R, G, B) bodźca

  barwowego C w takich jednostkach polega na obliczeniu

  stosunku tych składowych, wyrażonych w skali danej wielkości

  fizycznej (np. luminancji) do odpowiednich składowych obranego

  promieniowania achromatycznego, wyrażonych w tej samej

  skali:

  'R

  R

  L

  L R 

  'G

  G

  L

  L G 

  'B

  B

  L

  L B 

 • Fotometria i kolorymetria Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Rachunek trójchromatyczny

  Jednostka trójchromatyczna

  Wypadkowa „ilość” barwy C wyniosłaby więc (na przykładzie

  luminancji):

  BGRC LLLL 

  a w jednostkach trójchromatycznych wynosi:

  BGRC 

 • Fotometria i kolorymetria Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Rachunek trójchromatyczny

  Jednostka trójchromatyczna

  Zgodnie z I prawem Grassmanna, aby odtworzyć jedną jednostkę

  bodźca barwowego C, należy zmieszać następujące części

  jednostki trójchromatycznej bodźców odniesienia:

  BGR

  R r

   

  BGR

  G g

   

  BGR

  B b

   

  r, g, b to współrzędne trójchromatyczne – określają one

  położenie punktu w przestrzeni (bądź na płaszczyźnie) barw.

 • Fotometria i kolorymetria Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Rachunek trójchromatyczny

  (Międzynarodowa Komisja Oświetleniowa; Commission

  Internationale de L’Eclairage; International Commision on

  Illumination; Internationale Beleuchtungskommission;

  aktualnie: Wiedeń, Austria),

  określających bodźce:

  symbol jakości bodźca (R)

  symbol ilości bodźca R(R), r(R), 0,248(R)

  Dwa rodzaje symboli przyjętych przez CIE w 1955r.