godišnji plan i program rada osnovne škole sveta nedelja

of 52 /52
1 Na osnovu članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,152/14, 7/17 i 68/18) i članka 11. Statuta Osnovne škole Sveta Nedelja, a na prijedlog Učiteljskoga vijeća , Vijeća roditelja i ravnatelja škole, Školski odbor na sjednici održanoj 7. listopada 2020. donosi Godišnji plan i program rada Osnovne škole SVETA NEDELJA za školsku godinu 2020. /2021.

Author: others

Post on 15-Oct-2021

1 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

OSNOVNI PODACI O OŠ SVETA NEDELJA1
Na osnovu lanka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,152/14,
7/17 i 68/18) i lanka 11. Statuta Osnovne škole Sveta Nedelja, a na prijedlog Uiteljskoga
vijea , Vijea roditelja i ravnatelja škole, Školski odbor na sjednici odranoj
7. listopada 2020. donosi
Osnovne škole SVETA NEDELJA
2
SADRAJ
1. UVJETI RADA …5
1.2 Prostorni uvjeti i plan razvoja …5
1.3 Školski okoliš i plan odravanja …7
1.4 Školska knjinica …7
2.1 Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima …8
2.1.1 Razredna nastava-neodreeno …8
2.1.2 Razredna nastava-odreeno …8
2.1.3 Predmetna nastava-neodreeno …8
2.1.4 Predmetna nastava-odreeno …9
2.1.6 Uitelji pripravnici …9
2.2.1 Tjedna i godišnja zaduenja uitelja razredne nastave …11
2.2.2 Tjedna i godišnja zaduenja uitelja predmetne nastave …12
2.2.3 Tjedna i godišnja zaduenja ravnatelja i strunih suradnika …13
2.2.4 Tjedna i godišnja zaduenja administrativnog i tehnikog osoblja…13
2.3 Radno vrijeme zaposlenika škole …13
2.3.1 Radno vrijeme ravnatelja, tajništva i raunovodstva …13
2.3.2 Radno vrijeme strunih suradnika …14
2.3.3 Radno vrijeme tehnikog osoblja …14
3. ORGANIZACIJA RADA ŠKOLE …15
3.1 Godišnji kalendar rada škole …15
3.2 Organizacija smjena …16
3.5 Primjereni oblik školovanja uenika …18
3.6 Pomonici u nastavi …18
3.7 Produeni boravak …18
4.1 Nastavni plan za provedbu nastavnog programa …19
4.2 Opseg djelatnosti prema nastavnom planu …20
4.3 Godišnji fond sati po predmetima …21
4.4 Strani jezici …21
4.8 Izvannastavne aktivnosti …24
5.2 Školska struna vijea …25
5.3 Struno usavršavanje ostalih zaposlenika …25
6. OSTALE AKTIVNOSTI U FUNKCIJI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA…26
6.1 Tematski dani …26
6.4.1 Plan po mjesecima …27
6.4.2 Program specifinih i preventivnih mjera zdravstvene zaštite uenika…27
3
6.4.5 Kulturna i javna djelatnost škole …31
6.4.6 Suradnja s roditeljima …32
7. PLAN RADA KOLEGIJALNIH TIJELA …33
7.1 Plan rada Uiteljskog vijea …33
7.2 Plan rada razrednih vijea …34
7.3 Plan rada vijea roditelja …35
7.4 Plan rada školskog odbora …35
8. PLAN RADA RAVNATELJA,ODG-OBR. I OSTALIH RADNIKA …35
8.1 Plan i program rada ravnatelja …35
8.2 Plan i program rada školskog pedagoga …38
8.3 Plan i program rada školskog psihologa …40
8.4 Plan i program rada školskog logopeda …42
8.5 Plan i program rada školskog knjiniara …44
8.6 Plan i program rada tajnika škola …46
8.7 Plan i program rada raunovoe …47
8.8 Plan i program rada blagajnika-administratora …48
8.9 Plan i program rada tehnikog osoblja …48
8.9.1 Radnici na radnom mjestu spremaice …48
8.9.2 Radnici na radnom mjestu kuhara …49
8.9.3 Radnici na radnom mjestu loaa-domara …50
8.9.4 Radnici na radnom mjestu vozaa-domara-loaa …50
9. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA RADNIKA ŠKOLE …51
10. PLAN INVESTICIJA, INVESTICIJSKOG I TEKUEG ODRAVANJA …52
OSNOVNI PODACI O ŠKOLI – rujan 2020.
Naziv škole OSNOVNA ŠKOLA SVETA NEDELJA
Adresa škole Svetonedeljska 21, 10431 Sveta Nedelja
upanija Zagrebaka
Internetska pošta [email protected]
Internetska adresa http://os-sveta-nedelja.skole.hr/
Matini broj škole 3102866
Voditelj podrune škole Martina Didovi – PŠ Kerestinec
Petra Herceg – PŠ Rakov Potok
Marina Horvati – PŠ Strmec
Matina škola: 639
PŠ Kerestinec: 108
Broj uenika s posebnim potrebama 43
Broj uenika u produenom boravku 41
Broj uenika u školskoj prehrani 460
Broj uenika u organiziranom prijevozu 594 (60 %)
BROJ ODJELA 43
Broj razrednih odjela u matinoj školi 27 RN – 7 PN - 20
Broj razrednih odjela u podrunoj školi PŠ Kerestinec 5 – RN
PŠ Rakov Potok – 2 kombinirana, RN
PŠ Strmec – 9 RN
PŠ Kerestinec – 1
popodnevna 13:45 – 18:50
Broj strunih suradnika 5
Broj pomonika u nastavi 10
Broj ostalih djelatnika 18
Broj upanijskih strunih vijea 1
PROSTOR
PŠ Kerestinec - 5
Broj sportskih dvorana 1
Broj sportskih igrališta 1
Osnovnu školu Sveta Nedelja polaze je uenici iz naselja: Sveta Nedelja,Svetonedeljski breg,
Brezje, Jagnji dol, Mala Gorica, Kerestinec, Kalinovica, dio Molvica, Rakov Potok, dio Novaka, dio
Bestovja, Strmec i Orešje.
Mreom škola Školu polaze uenici s podruja Grada Sveta Nedelja i dijela Grada Samobora
(Rakov Potok i Molvice).
Škola ima zajedniko upisno podruje s OŠ Vladimira Dešaka ( dio Novaka, dio Bestovja ).
Gotovo sva naselja dislocirana su u odnosu na matinu školu, uvjeti za pješaenje nesigurni su
zbog veinom neureenih nogostupa, a korištenje javnog prijevoza ne odgovara potrebama škole pa se u
matinu školu u Svetu Nedelju kao i u podrune škole Kerestinec i Rakov Potok uenici dovoze
organiziranim prijevozom autobusima "Autoturista"d.o.o., kojeg je za školsku godinu 2020./2021.
odredio osniva škole Zagrebaka upanija. Osim školskih autobusa, dio naših uenika do škole koristi
i poseban prijevoz kombibusom.
Nii razredi: Sveta Nedelja, Svetonedeljski breg, Brezje, Jagnji dol , Srebrnjak, dio Kerestinca
i dio Novaka.
Viši razredi: Sveta Nedelja, Brezje, Svetonedeljski breg, Jagnji dol, Srebrnjak, Mala Gorica,
Rakov Potok, Kerestinec, Strmec, Orešje, dio Novaka i Bestovja, dio Molvica i Novaka.
PŠ Kerestinec: Kerestinec, Kalinovica, itarka, Mala Gorica, Molvice, dio Rakova Potoka
PŠ Rakov Potok: Rakov Potok
PŠ Strmec: Strmec, Orešje, dio Bestovja
1.2. Prostorni uvjeti i plan razvoja
Sastavni dio škole ine:
- Podruna škola Kerestinec I. – IV. razred
- Podruna škola Rakov Potok I – IV. razred
- Podruna škola Strmec I. – IV. razred
Matina škola u Svetoj Nedelji
Objekt matine škole u Svetoj Nedelji graen je u tri razdoblja (1964., 1970. i 2001.). Unutrašnji prostor
objekta je maksimalno iskorišten.
U objektu se nalazi ukupno 10 klasinih uionica i 6 specijaliziranih ( fizika i kemija, biologija, likovna
kultura, tehnika kultura i dvije informatike uionice).
Sve uionice su opremljene novijim klupama, katedrama, stolicama, odgovarajuom informatikom
opremom ( raunalo, projektor). U objektu je provedena beina i wi-fi konekcija.
Uenici viših razreda za odlaganje odjee i obue koriste garderobne ormarie, a uenici niih razreda
zajednike garderobne ormare.
S obzirom na epidemiološku situaciju izazvanu virusom COVID 19, a prema preporukama Ministarstva
znanosti i obrazovanja i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, nastava je organizirana na nain da se
uenici ne sele nakon svakoga sata u drugu uionicu ( osim nastave u specijaliziranim uionicama), ve
uitelji dolaze k njima u uionicu u kojoj su stacionirani.
Ostali prostori su:
- kabineti ( fizika, kemija, biologija, hrvatski jezik, tehnika kultura, TZK i informatika),
- knjinica,
- kabinet pedagoga
- radionica domara
Radovima na energetskoj obnovi matine škole završenima sredinom studenoga 2019. zamijenjeni
su svi prozori, instalacija radijatorskog centralnog grijanja, elektrina instalacija s LED rasvjetom,
ugraeni klima ureaji, sanirani i obojani svi zidovi , izvedena vanjska ovojnica zgrade s izolacijom od
mineralne vune , promijenjeno krovište nad najstarijim dijelom zgrade i pokrov nad ostalim dijelom. Svi
ovi radovi pridonijet e smanjenoj potrošnji energenata i uštedi. Sredstva za radove osigurana su iz
Europskog fonda , prorauna Zagrebake upanije i Grada Sveta Nedelja.
Školska sportska dvorana izgraena je 1970. godine prema tadašnjim standardima i neadekvatne je
površine i nedovoljnog prostora za spremište sportskih rekvizita, bez funkcionalnoi sanitarnih vorova.
Za nastavu TZK koristi se i vanjski sportski teren pored dvorane.
Školska kuhinja smještena je u neodgovarajuem prostoru male površine. Svakodnevno se u njoj
pripremaju mlijeni obroci za uenike matine i dvije podrune škole. Nema blagovaonice, ve se
obroci nose na pladnjevima u uionice, odnosno prevoze do podrunih škola školskim kombijem.
Radi sigurnosti uenika i zaposlenika ulaz u objekt škole mogu je elektronikim putem ( zvono,
displej u tajništvu ili ita kojeg koriste zaposlenici).
Plan razvoja:
Nad dijelom matine škole izgraenom 2001.godine nalazi se nedovršeni tavanski prostor. U tom
prostoru planira se izgraditi višenamjenski prostor sa suvremenom školskom knjinicom koja se sada
nalazi u jednoj uionici i prostorno ne odgovara knjinom fondu i potrebama uenika i uitelja, kao i
arhiva i raunovodstvo.
Prostor školske kuhinje je neadekvatan za pripremu školskih obroka; škola nema blagovaonicu pa
uenici hranu odnosena pladnjevima u uionice. Potrebno je proširiti prostor kuhinje i izgraditi
blagovaonicu na junoj strani objekta.
Uz školsku dvoranu potrebno je rekonstruirati sanitarne vorove.. isto tako potrebno je osmisliti projekt
ureenja školskoga dvorišta.
Podruna škola Kerestinec
Zgrada je izraena 1970. god. Zadovoljava potrebe izvoenja razredne nastave. Unutrašnji prostor je
maksimalno iskorišten.
Nastava se odvija u etiri klasine uionice i jednoj manjoj uionici ( bivša prostorija knjinice). Ostale
prostorije su zbornica, kabinet za nastavna pomagala i kuhinja ( slui samo za podjelu obroka) i
sanitarni vorovi. U objektu je provedena beina i wi-fi konekcija.
Škola nema sportsku dvoranu, a nastava TZK dijelom se izvodi na vanjskim sportskim terenima
lokalnoga sportskog kluba.
Radovima na energetskoj obnovi matine škole završenima sredinom studenoga 2019. zamijenjeni su
svi prozori, instalacija radijatorskog centralnog grijanja i prenamjena energenta na plin, elektrina
instalacija s LED rasvjetom, ugraeni klima ureaji, sanirani i obojani svi zidovi , izvedena vanjska
ovojnica zgrade s izolacijom od mineralne vune Svi ovi radovi pridonijet e smanjenoj potrošnji
energenata i uštedi. Sredstva za radove osigurana su iz Europskog fonda. Ureeni su svi sanitarni
vorovi, predvorje i hodnici, zamijenjena vrata na uionicama i uvedena voda u svaku uionicu.
Plan razvoja:
Budui da objekt škole nema sportsku dvoranu, potrebno je planirati izgradnju sportske dvorane u
dogovoru s osnivaem škole i Gradom Sveta Nedelja.
Podruna škola Strmec
6 klasinih uionica i jednoj informatikoj uionici ( nastava izborne informatike za uenike viših
razreda iz matine škole). Škola nema sportsku dvoranu, ve je za nastavu TZK sluila vea prilagoena
uionica površine 60m2. Kako se objekt škole nalazi na osami, to je esto izloen devastaciji u nonim
satima i tijekom vikenda .Posljedica toga je i poar na dijelu zgrade sredinom srpnja 2020. u kojem je
opoareno krovište , a od polijevanja vodom prilikom gašenja uništen djelomino inventar , podovi i
instalacije u dvije klasine uionice kao i u infomatikoj uionici. Prije poetka nastave svi prostori u
zapadnom dijelu objekta su ureeni, obojani zidovi, promijenjena rasvjetna tijela, nabavljene potrebne
klupe , stolice , dvije školske ploe i desetak panoa kojima je odijeljen dio predvorja za produeni
7
boravak. Sve radove i nabavu financira Zagrebaka upanija. Lijevo krilo objekta koje nije mogue
sanirati, predvieno je za rušenje.
U šk.god. 2020./2021. nastava se odvija u neošteenom dijelu objekta u 4 klasine uionice.
Nedostatak uionikog prostora nadomješten je prenamjenom vee uionice koja je do sada sluila za
nastavu TZK u klasinu uionicu.
Ostali prostori : zbornica, kabinet, kuhinja ( slui samo za podjelu školskih obroka i obroka
produenoga boravka), sanitarni vor.
U PŠ Strmec ove godine se provodi program produenoga boravka samo za dvije skupine uenika prvih
razreda. Zbog nedostatka uionikog prostora, jedna skupina se nalazi u dijelu predvorja, a druga u
prilagoenoj uionici.
U objektu je provedena beina i wi-fi konekcija. Radi sigurnosti uenika i zaposlenika ulaz u
objekt škole mogu je elektronikim putem .
Plan razvoja:
U planu je izgradnja nove školske zgrade PŠ Strmec sa sportskom dvoranom. Do sada je dobivena
graevinska dozvola. Nova škola gradit e se sredstvima Zagrebake upanije i Grada Sveta Nedelja.
Izgradnjom novog objekta škole postojea stara zgrada e se rušiti.
Podruna škola Rakov Potok
staro je dotrajalo zdanje graeno u prvoj polovici prošlog stoljea u kojem se nastava odvijala u
neadekvatnim uvjetima. U zgradi su bile dvije klasine uionice, mala prostorija koja je sluila kao
zbornica i kuhinja. Objekt ima etano plinsko grijanje.
Poetkom 2020. godine poeli su radovi na energetskoj obnovi zgrade. Radovi ukljuuju izmjenu
prozora i vrata, krovišta, elektrinih i vodovodnih instalacija, ureenje sanitarnog vora, školske
kuhinje. Kako se u objektu nalazi napušteni stambeni prostor, to e se on urediti i prenamijeniti u
prostor za odravanje nastave TZK. Uz taj prostor ureuje se i sanitarni vor.
Kako se za vrijeme radova na objektu nije mogla odravati redovna nastava, to je nastava organizirana u
Društvenom domu u Rakovu Potoku. Prostor društvenog doma ureen je za nastavu zahvaljujui
angamanu roditelja uenika i mjesnoga odbora. Završetak radova oekuje se do kraja listopada 2020.
kada e se uenici vratiti u potpuno obnovljene školske prostore.
1.3. Školski okoliš i plan ureivanja
Matina škola ima ureeno i ograeno školsko dvorište i neograenu zelenu površinu iza škole. Pored
škole ureeno je rukometno i košarkaško igralište kojim se slue i lanovi sportskih društava s podruja
našeg Grada. Oko zgrade ima dovoljno prostora na kojem bi se mogla napraviti uionica na otvorenom.
Podruna škola Kerestinec ima ureeno i ograeno dvorište, a asfaltirano rukometno igralište u
vlasništvu lokalnoga sportskog kluba koristi za nastavu Tjelesno-zdravstvene kulture. Na vanjskoj
zelenoj površini mogla bi se napraviti uionica na otvorenom.
Ureenje okoliša Podrune škole Strmec planirano je u sklopu planirane izgradnje nove školske zgrade..
PŠ Rakov Potok ima samo manju dvorišnu zelenu površinu , bez vanjskog sportskog terena. Na toj
površini moglo bi se urediti manje igralište ili uionica na otvorenom.
1.4. Školska knjinica
Opremljenost školske knjinice brojem lektirnih naslova je prema standardu, ali brojem primjeraka je
ispod standarda. Broj naslova i primjeraka referentne zbirke je ispod standarda, dok je struna literatura
za uitelje i strune suradnike iznad standarda.
Prostor knjinice u matinoj školi ne odgovara standardu; to je klasina uionica površine 55 m2, bez
adekvatnog prostora za itaonicu i prostora za korištenje raunala.
U podrunim školama djeluju prirune knjinice.
Knjini fond škole:
Ostalo 386 406
2.1. Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima
2.1.1. Razredna nastava – uitelji zaposleni na neodreeno radno vrijeme
Redni
2 Deisinger, Sandra u. RN razr.nast.
3 Devi, Natalija u. RN razr.nast.
4 Didovi , Martina u. RN razr.nast.
5 Dubi, Jasna u. RN razr.nast.
6 Franceti Tušek, Boica u. RN razr.nast.
7 Herak, Renata u. RN razr.nast.
8 Herceg ,Petra u. RN razr.nast.
9 Horvati, Marina u. RN razr.nast.
10 Jager, Tatjana u. RN razr.nast.
11 Majcen Sklepi, Nevenka u. RN razr.nast.
12 Matauši, Josipa u. RN razr.nast.
13 Orši , Andreja u.RN razr.nast.
14 Peni Prahin, Dubravka u. RN razr.nast.
15 Petravi, Maja u. RN razr.nast.
16 Petri, Maša u. RN razr.nast.
17 Posavec, Elvira u. RN razr.nast.
18 Smoljanovi, Tanja u. RN razr.nast.
19 Šiprak, Tamara u. RN razr.nast.
20 Širanovi Blaek, Kristina u. RN razr.nast.
21 Šoi, Snjeana u. RN razr.nast.
22 Toli, Sanja u. RN razr.nast.
23 Vuk, Sandra u. RN razr.nast.
2.1.2. Uitelji razredne nastave zaposleni na odreeno vrijeme:
1. Nikolina Beki – u.RN, do 60 dana
2.1.3.Predmetna nastava– uitelji zaposleni na neodreeno radno vrijeme
Redni
Nastavni
predmet
3 Bošnjak, Petra u.prirode-biologije B,PR
4 Budim, Vlatka u.matematike M
5 akani, Mirjana Marion u.njemakog j. NJ
6 Fitz , Anelka u.vjeronauka VJ
7 Franceti, Domagoj u.TZK TZK
8 Hrun, Marjanca u.likovne-tehnike
10 Jaklenec Vincek, Maja u.hrvatskog jezika HJ
11 Jozinovi, Tamara u. informatike INF
12 Jurkovi , Antonija u.likovne kult. LK
13 Kalini Terman, Gabrijela u.engleskog j. EJ
14 Kapuija, Ivica u.geografije GEO
15 Kos, Marijana u.informatike INF
16 Kufrin, Lidija u.matematike M
9
19 Ljubi ,Anica u.prirode-biologije PR,B
20 Marinko, Maja u.njemakog-
23 Novosel, Darko u. glazbene kult. GL
24 Peji, Sabrina u.vjeronauka VJ
25 Pejnovi ,Ivica u.povijesti P
26 Peri ,Dragica u.engleskog j. EJ
27 Prahin, Matija u.informatike INF
28 Rodi, Ivana u.TZK TZK
29 Sarkoti , Martina u.engleskog j. EJ
30 Severovi, Adriana u.geografije GEO
31 Stamenkovi, Iva u.hvatskog jezika HJ
32 Stojanovi , Irena u.njemakog j. NJ
33 Škacan, Ervin u.hrvatskog jezika HJ
34 Šoi ,Vesna u.tehnike kulture TK
35 Šoln Mufti ,Tatjana u.povijesti P
36 Volar ,Dijana u.kemije K
37 Vrbani ,Mihaela u.vjeronauka. VJ
38 Vukani, Ivana u.njemakog jezika NJ
39 Vuki, Andrea u. Matematike M
40 Zebi, Jadranka u.matematike M
41 Zeman ,Vladimir u.informatike INF
2.1.4. Predmetna nastava - uitelji zaposleni na odreeno radno vrijeme
a) puno radno vrijeme
1. Tihomir Seniar – u.matematike, do 60 dana
2. Ivana Toli Lasan – u.hrvatskoga jzika, do povratka E. Škacana na rad
3. Matija Puškar – u.njemakog jezika, do 60 dana
4. Maja Vrbani – u.prirode/biologije, do povratka Bošnjak na rad
5. Filomena Marija Grgurin – u.fizike, do povratka Bagi Ljubii na rad
b) nepuno radno vrijeme
2.1.5. Uitelji zaposleni u više osnovnih škola
Uitelj Nastavni
Vuki, Andrea Matematika 27 13 OŠ Vladimir Dešak
akani, Mirjana Njem.jezik 15 25 OŠ M.Šiloboda
2.1.6. Podaci o uiteljima pripravnicima
Uitelj Zvanje Radno mjesto Mentor
1. Filomena Marija
2.1.7. Podaci o ravnatelju i strunim suradnicima
Red
prof .RN
3. Marina Franjko školski psiholog prof. psihologije
4. Mirjana Komoar
Ljubi školski knjiniar
2.1.8. Podaci o administrativnom i tehnikom osoblju
Red br. Ime i prezime Radno mjesto
1 Vesna Cepak spremaica
2 Marija uek spremaica
3 Irena Hajtok spremaica
4 Štefica Holeti spremaica
5 D.Krieti Radoševi, spremaica
6 Višnja Marti spremaica
7 Marija Miheli spremaica
8 ura Puhalo spremaica
9 Boica Sodar spremaica
10 Blaenka ernauš kuharica
11 Ljiljana Dutkovi pom.kuharica
12 Petar Marti voza,lo.dom
13 Krunoslav Kornet lo.domar
15 Karmen Hajduk raunovoa
11
2.2.1. Tjedna i godišnja zaduenja uitelja razredne nastave
Red. Br Ime i prezime
uitelja/uiteljice
Nastavni
lo
1 K.Širanovi Blaek RN 1a 16 2 18 1 1 1 21 8,0 2 9,0 40 2088
2 Sandra Deisinger RN 1a K 16 2 18 1 1 1 21 8,0 2 9,0 40 2088
3 Natalija Devi RN 1a S 16 2 18 1 1 1 21 8,0 2 9,0 40 2088
4 B.Franceti Tušek RN 1b S 16 2 18 1 1 1 21 8,0 2 9,0 40 2088
5 Nikolina Beki RN 1a - 2a RP 16 2 18 1 1 1 21 8,0 2 9,0 40 2088
6 Sanja Toli RN 2a 16 2 18 1 1 1 21 8,0 2 9,0 40 2088
7 N.Majcen Sklepi RN 2b 16 2 18 1 1 1 21 8,0 2 9,0 40 2088
8 Martina Didovi RN 2a K 16 2 18 1 1 1 21 8,0 2 9,0 40 2088
9 Maja Petravi RN 2a S 16 2 18 1 1 1 21 8,0 2 9,0 40 2088
10 Marina Horvati RN 2b S 16 2 18 1 1 1 21 8,0 2 9,0 40 2088
11 D.Peni Prahin RN 3a 16 2 18 1 1 1 21 8,0 2 9,0 40 2088
12 Renata Herak RN 3b 16 2 2 20 1 1 1 23 8,0 2 7,0 42 2088
13 Jasna Dubi RN 3a K 16 2 18 1 1 1 21 8,0 2 9,0 40 2088
14 Maša Petri RN 3b K 16 2 18 1 1 1 21 8,0 2 9,0 40 2088
15 Snjeana Šoi RN 3a S 16 2 18 1 1 1 21 8,0 2 9,0 40 2088
16 Tanja Smoljanovi RN 3b S 16 2 18 1 1 1 21 8,0 2 9,0 40 2088
17 Josipa Matauši RN 3c S 16 2 18 1 1 1 21 8,0 2 9,0 40 2088
18 Petra Herceg RN 3-4 RP 16 2 18 1 1 1 21 8,0 2 9,0 40 2088
19 Andrea Orši RN 4a 16 2 18 1 1 1 21 8,0 2 9,0 40 2088
20 Sandra Vuk RN 4b 16 2 18 1 1 1 21 8,0 2 9,0 40 2088
21 Tamara Šiprak RN 4a K 16 2 18 1 1 1 21 8,0 2 9,0 40 2088
22 Tatjana Jager RN 4a S 16 2 18 1 1 1 21 8,0 2 9,0 40 2088
23 Elvira Posavec RN 4b S 16 2 18 1 1 1 21 8,0 2 9,0 40 2088
U k
u p
n o
T J
E D
N O
R A
D N
U k
u p
n o
T JE
D N
Red. Br Ime i prezime
uitelja/uiteljice Nastavni predmet Razredi za koje je zaduen
R a
zr e
d n
iš tv
1 Maja.Jaklenec
Vincek Hrvatski jezik 5a, 5e, 7c, 7d 7c 18 2 20 1 1 22 9,0 2 7,0 18 40 2088
2 Darija Laeta Hrvatski jezik 5b, 5d, 7a, 7b 5b 18 2 20 1 1 22 9,0 2 7,0 18 40 2088
3 Iva Stamenkovi Hrvatski jezik 5c,6c, 7e, 8c 6c 18 2 20 1 1 22 9,0 2 7,0 18 40 2088
4 Ivana Toli Lasan Hrvatski jezik 6d, 6e, 8d, 8e 8d 18 2 20 1 1 22 9,0 2 7,0 18 40 2088
5 Andrea Lizatovi Hrvatski jezik 6a, 6b, 8a, 8b 8a 18 2 20 1 1 22 9,0 2 7,0 18 40 2088
6 Marjanca Hrun Likovna kultura 5abcde,6abcde,7abcde, 8ab,
TK 7b,8a 7b 19 2 21 1 2 23 10,0 2 6,0 18 41 2088
7 Antonija Jurkovi Likovna kultura 8c, 8d, 8e 3 3 1 4 1,5 0 1,5 3 7 364
8 Darko Novosel Glazbena kultura 5abcde, 6abcde, 7abcde,
8abcde 20 20 2 22 10,0 0 8,0 18 40 2088
9 Vesna Šoi Tehnika kultura 5abcde, 6abcde, 7acde,
8bcde 7a 18 2 20 2 22 9,0 2 7,0 18 40 2088
10 Andrea Vuki Matematika 5e, 8d, 8e 5e 12 2 14 1 1 15 6,5 2 5,5 14 29 1204
11 Tihomir Seniar Matematika 5c, 5d, 7b, 7c, 7d 20 20 1 1 22 10,0 0 8,0 18 40 2088
12 Lidija Kufrin Matematika 6a, 6c, 6e, 8a 6a 16 2 18 2 2 22 8,0 2 8,0 18 40 2088
13 Jadranka Zebi Matematika
6b, 6d, 8b, 8c 6b 16 2 18 2 2 22 8,0 2 8,0 18 40 2088
14 Jelena Debeljak Matematika
5a, 5b, 7a, 7e 16 16 1 17 8,0 0 10,0 18 35 1582
15 F.Marija Grgurin Fizika
7abcde, 8abcde 20 20 2 2 24 10,0 0 6,0 16 40 2088
16 Dijana Volar Kemija
7abcde, 8abcde 20 20 2 2 24 10,0 0 6,0 16 40 2088
17 Matija Prahin Informatika
7a,7c,7d,7e,7acde,
8a,8b,8c,8d,8bcde 20 1 21 3 21 10,0 0 9,0 19 40 2088
18 Vladimir Zeman Informatika
5abcde -1, 6abcde-1 20 20 2 2 24 10,0 0 6,0 16 40 2088
19 V.Benedek Bogiši Informatika
7b-1, 7b-2 4 2 2 8 2 2 2 14 2,0 0 4,0 6 20 1044
20 Tamara Jozinovi Informatika
5abcde -2, 6abcde-2 20 3 20 1 24 10,0 0 6,0 16 40 2088
21 Marijana Kos Informatika
MŠ: 1a,2a,2b,3a,4a,4b
K: 1a,2a,3a,3b,4a 22 22 2 24 11,0 0 5,0 16 40 2088
22 G.Kalini Terman Engleski jezik
1a, 5a, 7e, 7d -
IP:5c, 5d, 7a, 7b 5a 11 8 2 21 1 1 23 9,5 2 5,5 17 40 2088
23 Maja Muini Engleski jezik
K-3a,3b,4a, S-1a, 3a,3c;
RP-1,2,3,4 20 20 2 1 23 10,0 0 7,0 17 40 2088
24 Dragica Peri Engleski jezik
4a, 8c, 8d, 8e
IP: 6a, 6b, 8a, 8b 8e 11 8 2 21 1 1 23 9,5 2 5,5 17 40 2088
25 M M akani Njemaki jezik S-2b,4b K-1a, 2a 8 8 1 9 4,0 0 3,0 7 16 669
26 Matija Puškar Njemaki jezik 5c, 5d, 5e, 7a
IP: 4a, 5a, 5b, 4aK 5c 12 8 2 22 1 2 24 10,5 2 5,5 18 42 2088
27 Maja Marinko Njemaki jezik i
Engleski jezik
NJ -4b,6b,7b,IP: 6de, 7e,
7cd; EJ - 3a, 5b, 7c 16 6 22 1 23 11,0 0 6,0 17 40 2088
28 Ivana Vukani Njemaki jezik 2b,3b,6a,8a,8b S-1b,3b,
IP-4aS,8c,8d 17 6 23 2 2 25 12,5 0 4,5 17 42 2088
29 Martina Sarkoti Engleski ezik 2a,6c,6d,6e, S-2a, 4a S
IP-4b, 4bS, 5e 15 6 21 2 23 10,5 0 6,5 17 40 2088
30 Maja Vrbani Priroda i Biologija 6abcde, 8abcde 6d 20 2 22 1 1 24 10,0 2 4,0 16 40 2088
31 Anica Ljubi Priroda i Biologija 5abcde, 6abcde 7e 18 2 20 2 2 24 9,0 2 5,0 16 40 2088
32 Ivica Kapuija Geografija 5abcde, 7abcde 18 18 2 2 2 24 9,0 0 7,0 16 40 2088
33 Adriana Severovi Geografija 6abcde, 8abcde 8b 20 2 22 2 24 10,0 2 4,0 16 40 2088
34 Ivica Pejnovi Povijest 5abcde, 7abcde 5d 20 2 22 2 24 10,0 2 4,0 16 40 2088
35 Tatjana Šoln Mufti Povijest 6abcde, 8abcde 8c 20 2 22 2 24 10,0 2 4,0 16 40 2088
36 Domagoj Franceti TZK 5d, 6abcde, 8abcde 22 22 2 24 11,0 0 5,0 16 40 2088
37 Ivana Rodi TZK 5abce, 7abcde 18 2 2 22 2 24 9,0 0 7,0 16 40 2088
38 Anelka Fitz Katoliki vjeronauk 4a, 6abcde, 8abcde 6e 22 2 24 2 2 26 12,0 2 2,0 16 42 2088
39 Zvonimir Marki Katoliki vjeronauk 5abcde, 7abcde 7d 20 2 22 2 24 10,0 2 4,0 16 40 2088
40 Sabrina Peji Katoliki vjeronauk 2a,2b,3a,4b, K-1a,2a,3a, 3b,
4a, RP-1-2, 3-4 22 22 2 24 11,0 0 5,0 16 40 2088
41 Mihaela Vrbani Katoliki vjeronauk 1a, 3b, S-
1a,1b,2a,2b,3a,3b,3c,4a,4b 22 22 2 24 11,0 0 5,0 16 40 2088
OSTALI POSLOVINEPOSREDNI ODGOJNO OBRAZOVNI RAD
13
tjedno
4. Mirjana Komoar
5. Diana Blai školski knjiniar 40 2088
2.2.4. Tjedna i godišnja zaduenja administrativnog i tehnikog osoblja
Red br. Ime i prezime Radno mjesto Sati tjedno Sati godišnje
1 Cepak, Vesna spremaica 40 2088
2 uek, Marija spremaica 40 2088
3 Hajtok, Irena spremaica 40 2088
4 Holeti , Štefica spremaica 40 2088
5 Krieti Radoševi, D. spremaica 40 2088
6 Marti , Višnja spremaica 40 2088
7 Miheli, Marija spremaica 40 2088
8 Puhalo , ura spremaica 40 2088
9 Sodar, Boica spremaica 40 2088
10 ernauš, Blaenka kuharica 40 2088
11 Dutkovi, Ljiljana kuharica 40 2088
12 Marti , Petar voza,lo.dom 40 2088
13 Kornet, Krunoslav lo.domar 40 2088
14 Belobrajdi, Marica blag.- admin. 40 2088
15 Hajduk , Karmen raunovoa 40 2088
16 Jaklenec, Ivana tajnik škole 40 2088
2.3. Radno vrijeme zaposlenika škole
2.3.1. Radno vrijeme ravnatelja, tajništva i raunovodstva
Red.
Radno
2. Ivana Jaklenec tajnica škole 7,30 – 15,30 8,00 - 14,00
3. Karmen Hajduk raunovotkinja 7,30 – 15,30 8,00 - 14,00
4. Marica Belobrajdi blagajnica-
8,00 - 14,00
Zbog prirode posla i potrebe, radno vrijeme ravnateljice i tajnice moe biti organizirano i
drugaije.
14
Red.
Radno vrijeme
Ponedjeljak, etvrtak i petak
Prema najavi
i dogovoru
14,00
Prema
14,00
19,00
Prema
14,00
18,00
16,00
14,00
16,00
Utorak i etvrtak od 13,00-18,00
Zbog prirode posla i potrebe, radno vrijeme strunih suradnika moe biti organizirano i
drugaije
Red.
Radno vrijeme
(od-do) subota
1. Petar Marti domar - loa 40 6,00 – 14,00 i 13,00 – 21,00
2. Krunoslav Kornet domar-loa-
voza 40 13,00 – 21,00 i 6,00 – 14,00
3. Blaenka ernauš kuharica 40 5,00 – 13,00
4. Ljiljana Dutkovi kuharica 40 5,00 – 13,00
5. Marija uek spremaica 40 6,00 –14,00 i 13,00 – 21,00 *7,00-12,00
6. Irena Hajtok spremaica 40 6,00 – 14,00 i 13,00 – 21,00 *7,00-12,00
7. Višnja Marti spremaica 40 6,00 –14,00 i 13,00 – 21,00 *7,00-12,00
8. D.Krieti
Radoševi spremaica 40 6,00 – 14,00 i 13,00 – 21,00 *7,00-12,00
9. Boica Sodar spremaica 40 6,00 – 14,00 i 13,00 – 21,00 *7,00-12,00
10. ura Puhalo spremaica 40 6,00 – 14,00
11. Štefica Holeti spremaica 40 6,00 – 14,00
12. Vesna Cepak spremaica 40 6,00 – 14,00 i 13,00 – 21,00
13. Marija Miheli spremaica 40 6,00 – 14,00 i 13,00 – 21,00
Napomena: *u tjednu kada rade u popodnevnoj smjeni
15
3.1. Godišnji kalendar rada
Nastavna godina poinje 7. rujna 2020., a završava 18. lipnja 2021.
Prvo polugodište - od 7. rujna 2020. do 23. prosinca 2020.
Drugo polugodište - od 11. sijenja 2021. do 18. lipnja 2021.
Ueniki odmori:
Jesenski odmor: od 2. – 3.studenog 2020.
Zimski odmor: I. dio od 24. prosinca 2020. do 8. sijenja 2021
II.dio od 23. – 26.veljae 2021.
Proljetni odmor : od 2. travnja 2021. do 9. travnja 2021.
Ljetni odmor poinje 21. lipnja 2021.
mjesec
Dan škole, natjecanja,
I.polugodište
Domovinskog rata i Dan sjeanja
na rtvu Vukovara
I.dio zimskoga odmor
6.1.2021. Sveta tri kralja,srijeda
uenika od 23.-26.2.
IV 21 15 5.4.2021. Uskrsni ponedjeljak
Proljetni odmor : od
travnja 2021.
30.5.2021. Dan dravnosti,nedjelja
UKUPNO 209 177
Nastava se organizira i izvodi u najmanje 175 nastavnih dana kroz najmanje 35 nastavnih tjedana.
Ostatak broja dana rasporedit e se za ostale odgojno-obrazovne programe škole (natjecanja uenika,
izleti, ekskurzije).
- 30. travanj 2021. – Dan škole (petak)
16
1.11.2020. Svi sveti (nedjelja)
18.11.2020. Dan sjeanja na rtve Domovinskog rata i Dan sjeanja na rtvu Vukovara, srijeda
25.-26.12.2020. Boi i Sveti Stjepan ( petak-subota)
1.1. 2021. Nova godina (petak)
6.1. 2021. Bogojavljanje – Sveta tri kralja (srijeda)
4.4. i 5.4.2021. Uskrs i uskrsni ponedjeljak
1.5. 2021. Meunarodni praznik rada (subota)
30.5.2021. Dan dravnosti RH ( nedjelja)
3.6.2021 Tijelovo (etvrtak)
5.8. 20120 Dan pobjede i domovinske zahvalnosti (etvrtak)
15.8. 2021. Velika Gospa (nedjelja)
3.2. Organizacija smjena
Matina škola Sveta Nedelja ( I – VIII )
U matinoj školi u Svetoj Nedelji izvodi se razredna nastava za nie razrede ( I-IV ) i predmetna
nastava za više razrede ( V-VIII ) .
Nastava je organizirana u dvije smjene u pet nastavnih dana tjedno. Prva smjena poinje s nastavom u 8
sati, a druga u 1345 sati. Smjene se tjedno izmjenjuju. U jednoj smjeni su svi parni, a u drugoj svi
neparni razredi.
Razredni odjeli prve smjene su: 1a, 3a, 3b, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e
(13 odjela).
Razredni odjeli druge smjene su: 2a, 2b, 4a, 4b, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e
(14 odjela).
Podruna škola Kerestinec ( I – IV )
Nastava je organizirana samo u jutarnjoj smjeni – 1.a, 2.a, 3.a, 3.b, 4.a razred (5 odjela) i poinje u
8 sati .
Podruna škola Rakov Potok ( I-III – IV )
Nastava se odrava samo u jutarnjoj smjeni i poinje u 8 sati. Razredni odjeli: 1.a – 2.a , 3.a – 4.a
Podruna škola Strmec ( I – IV )
Nastava je organizirana u dvije smjene u pet nastavnih dana tjedno. Prva smjena poinje s nastavom u 8
sati, a druga u 1345 sati. Smjene se tjedno izmjenjuju. U jednoj smjeni su svi parni, a u drugoj svi
neparni razredi.
Razredni odjeli prve smjene su: 1.a, 1.b, 3.a, 3.b , 3.c - (5 odjela).
Razredni odjeli druge smjene su: 2.a, 2.b, 4.a, 4.b - (4 odjela).
Deurstvo je organizirano u skladu s kunim redom škole i zaduenjima uitelja. U podrunim školama
deuraju svi uitelji. Deurstvo uitelja ukljuuje i pratnju uenika do školskih autobusa nakon etvrtog,
petog i šestog sata u PŠ Rakov Potok i Kerestinec.
17
razred ukupno m
INF Razrednik
1A 25 14 11 25 0 22 21 Širanovi Blaek, Kristina
1K 24 7 17 0 24 23 23 Deisinger, Sandra
1A S 28 15 13 28 0 27 20 Devi, Natalija
1B S 27 12 15 0 27 26 23 Franceti-Tušek, Boica
1 RP 5 2 3 5 0 4 5 Beki, Nikolina ukupno 109 50 59 57 51 102 92
2A 18 10 8 18 0 16 17 Toli, Sanja
2B 23 11 12 0 23 23 20 Majcen Sklepi, Nevenka
2A K 18 9 9 / 18 17 17 Didovi, Martina
2A S 28 15 13 28 0 26 27 Petravi, Maja
2B S 22 13 9 0 22 22 19 Horvati, Marina
2 RP 3 0 3 3 0 3 3 Beki, Nikolina
ukupno 112 58 54 50 63 107 103
3A 22 10 12 22 0 18 15 Peni Prahin, Dubravka
3B 16 9 17 0 16 13 15 Herak, Renata
3A K 22 8 14 22 0 21 22 Dubi, Jasna
3B K 17 8 9 17 0 16 17 Petri, Maša
3A S 25 11 14 25 0 23 24 Šoi, Snjeana
3B S 22 10 12 0 22 22 22 Smoljanovi, Tanja
3C S 26 12 14 26 0 24 18 Matauši, Josipa
3 RP 5 5 0 5 0 4 5 Herceg, Petra ukupno 155 73 82 117 38 141 138 Herceg, Petra
4A 25 14 11 25 0 0 15 21 19 Orši, Andrea
4B 24 12 12 0 24 23 0 20 14 Vuk, Sandra
4A K 27 17 10 27 0 0 16 27 24 Šiprak, Tamara
4A S 29 13 16 29 0 0 9 27 25 Jager, Tatjana
4B S 23 12 11 0 23 23 0 20 15 Posavec, Elvira
4 RP 7 3 4 7 0 0 0 7 7 Herceg, Petra ukupno 135 71 64 88 47 46 40 122 0 104
5A 27 10 17 27 0 0 16 23 0 0 Kalini Terman, Gabrijela
5B 26 8 18 26 0 0 15 25 0 0 Laeta, Darija
5C 26 19 7 0 26 0 0 24 0 0 Stojanovi, Irena
5D 27 10 17 0 27 27 0 25 0 0 Pejnovi, Ivica
5E 25 16 9 0 25 24 0 22 0 0 Vuki, Andrea ukupno 131 63 68 53 78 51 31 119 0 0
6A 24 19 5 0 24 23 0 23 0 0 Kufrin, Lidija
6B 25 13 12 0 25 21 0 23 2 0 Zebi, Jadranka
6C 23 18 5 23 0 0 0 19 0 0 Stamenkovi, Iva
6D 23 14 9 23 0 0 10 14 7 0 Vrbani, Maja
6E 22 14 8 22 0 0 14 22 0 0 Fitz, Anelka ukupno 117 78 39 68 49 44 24 101 9 0
7A 27 16 11 0 27 25 0 26 0 16 Šoi, Vesna
7B 28 12 16 0 28 28 0 28 0 27 Hrun, Marjanca
7C 24 10 14 24 0 0 9 21 0 21 Jaklenec Vincek, Maja
7D 23 13 10 23 0 0 10 21 0 20 Marki, Zvonimir
7E 25 11 14 25 0 0 13 22 0 18 Ljubi, Anica ukupno 127 62 65 72 55 53 32 118 0 102
8A 24 10 14 0 24 18 0 18 0 11 Lizatovi, Andreja
8B 23 11 12 0 23 21 0 22 0 19 Severovi,Adriana
8C 23 13 10 23 0 0 13 23 0 18 Šoln Mufti, Tatjana
8D 22 10 12 22 0 0 17 19 0 20 Toli Lasan, Ivana
8E 19 10 9 19 0 0 0 17 0 2 Peri, Dragica ukupno 111 54 57 64 47 39 30 99 0 70
1.- 4. 511 252 259 312 199 46 40 472 0 437
5.- 8. 486 257 229 257 229 187 117 437 9 172
Uk.
1.- 8. 997 509 488 569 428 233 157 909 9 609
18
škola Razredna nastava Predmetna nastava UKUPNO
Uenika odjela uenika odjela uenika odjela Matina škola 153 7 486 20 639 27
PŠ Kerestinec 108 5 - - 108 5
PŠ Rakov Potok 20 2 - - 20 2
PŠ Strmec 230 9 - - 230 9
UKUPNO 511 23 486 20 997 43
3.4. Raspored sati razrednih odjela i uitelja
Tabelarni prikaz rasporeda sati za sve razredne odjele i uitelje nalazi se u privitku
3.5. Primjereni oblik školovanja uenika po razredima i oblicima rada
Rješenje Broj uenika s primjerenim oblikom školovanja
ukupno I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. Redovni program uz
prilagodbu sadraja i
individualizirane postupke 0 1 1 4 9 3 6 8 32
Redovni program uz
individualizirane postupke 0 0 1 3 1 3 2 1 11
Posebni program 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U radu s uenicima koji nastavu svladavaju po redovnom programu uz prilagodbu sadraja i po
redovnom programu uz individualizirane postupke,uiteljima pomau školski struni suradnici
pedagog, psiholog i logoped.
3.6. Pomonici uenicima na nastavi
Za 10 uenika s posebnim potrebama od drugoga do osmoga razreda putem projekta „Prsten potpore“
Zagrebake upanije osigurani su pomonici na nastavi, odabrani javnim natjeajem.
Ime i prezime Radno mjesto Broj sati tjedno
1. Ivan Fazekaš pomonik u nastavi, PŠ S 20
2. Maja uretek pomonik u nastavi, PŠ S 20
3. Laura Marti pomonik u nastavi, MŠ 22
4. Tajana Petkovi pomonik u nastavi, PŠ K 22
5. Magdalena Mikši pomonik u nastavi, PŠ RP 22
6. Vanja Uzelac pomonik u nastavi, MŠ 26
7. Ivana Vukovi pomonik u nastavi, MŠ 26
8. Petra Talaji pomonik u nastavi, MŠ 26
9. Igor Vruina pomonik u nastavi, MŠ 26
10. Mateja Bišan pomonik u nastavi, MŠ 30
3.7. Produeni boravak
do 17 sati na sljedei nain:
Podruna škola Strmec :
- program produenoga boravka organiziran je za 2 skupine uenika I. razreda , a realizira se u
jutarnjoj i popodnevnoj smjeni, ovisno o smjeni redovne nastave.
19
Podruna škola Kerestinec:
- program produenoga boravka organiziran je za 1 skupinu uenika 1. razreda samo u
popodnevnoj smjeni nakon završetka redovne jutarnje nastave i najkasnije do 17 sati.
Program izvode uiteljice razredne nastave:
Red.
Broj sati
tjedno skupina
PŠ Strmec
PŠ Strmec
PŠ Kerestinec
Nain realizacije
Rad s uenicima odvija se kao frontalni, individualni, rad u paru i rad u skupinama. Uenici pišu
domae zadae, ponavljaju i uvjebavaju nastavno gradivo, igraju društvene i sportske igre, sudjeluju u
aktivnostima iz svih nastavnih podruja , odmaraju se, ruaju, usvajaju higjenske navike.
Aktivnosti uenika u produenom boravkuostvaruju se kroz jezino-komunikacijsko podruje, kulturno-
umjetniko, prirodoslovno-matematiko i sportsko-rekreativno podruje.
4. GODIŠNJI NASTAVNI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE
4.1 Nastavni plan za provedbu nastavnoga programa
NASTAVNI PREDMETI BROJ SATI TJEDNO (NAJMANJE GODIŠNJE) PO RAZREDIMA
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.
OBVEZNI PREDMETI
1. Hrvatski jezik 5 (175) 5 (175) 5 (175) 5 (175) 5 (175) 5 (175) 4 (140) 4 (140)
2. Likovna kultura 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35)
3. Glazbena kultura 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35)
4. Strani jezik 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 3 (105) 3 (105) 3 (105) 3 (105)
5. Matematika 4 (140) 4 (140) 4 (140) 4 (140) 4 (140) 4 (140) 4 (140) 4 (140)
6. Priroda 1,5
(52,5) 2 (70)
7. Biologija 2 (70) 2 (70)
8. Kemija 2 (70) 2 (70)
9. Fizika 2 (70) 2 (70)
10. Priroda i društvo 2 (70) 2 (70) 2 (70) 3 (105)
11. Povijest 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70)
12. Geografija 1,5
(52,5) 2 (70) 2 (70) 2 (70)
13. Tehnika kultura 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35)
14. Tjelesna i zdravstvena
kultura 3 (105) 3 (105) 3 (105) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70)
ukupno obvezni predmeti
(redovita nastava) 18 (630) 18 (630) 18 (630) 18 (630) 22 (770) 23 (805) 26 (910) 26 (910)
IZBORNI PREDMETI
15. Vjeronauk 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70)
16. Strani jezik 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70)
20
17. ostali izborni predmeti 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70)
ukupno izborni predmeti
(izborna nastava) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 4 (140) 6 (210) 6 (210) 6 (210) 6 (210)
nastavni predmeti BROJ SATI TJEDNO (NAJMANJE GODIŠNJE) PO RAZREDIMA
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.
ostali oblici neposrednoga odgojno-obrazovnoga rada
18. dopunska nastava i dodatni
rad
1+1
(35+35)
1+1
(35+35)
1+1
(35+35)
1+1
(35+35)
1+1
(35+35)
1+1
(35+35)
1+1
(35+35)
1+1
(35+35)
19. izvannastavne aktivnosti 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35)
20. sat razrednika 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35)
4.2 Opseg djelatnosti prema redovnom nastavnom planu za OŠ
Razredna nastava
Broj odjela 4 5 7 5 2 23
I II III IV Komb. r.o.
Odj. sati Odj. sati Odj. sati Odj. sati Odj. sati Odj.
skup
Sati
tjedno
Sati
godišnje
Engleski jezik 3 6 3 6 6 12 4 8 - - 16 32 1120
Njemaki j. 2 4 2 4 2 4 4 8 - - 10 20 700
IP Engleski j. - - - - - - 2 4 - - 2 4 140
IP Njemaki j. - - - - - - 3 6 - - 3 6 210
IP Vjeronauk 4 8 5 10 7 14 5 10 2 4 23 46 1610
IP Informatika 4 8 5 10 7 14 5 10 2 4 23 46 1610
DOP-DOD 4 8 5 10 7 14 5 10 2 4 23 46 1610
Neposr.rad
razrednika 4 8 5 10 7 14 5 10 2 4 23 46 1610
Predmetna nastava
godišn. Odjela sati odjela sati odjela sati odjela sati odjela
Hrvatski j. 5 25 5 25 5 20 5 20 20 90 3150
Likovna kult. 5 5 5 5 5 5 5 5 20 20 700
Glazbena.kult 5 5 5 5 5 5 5 5 20 20 700
Engleski j. 2 6 3 9 3 9 3 9 11 33 1155
Njemaki j. 3 9 2 6 2 6 2 6 9 27 945
Matematika 5 20 5 20 5 20 5 20 20 80 2800
Priroda 5 7,5 5 10 - - - - 10 17,5 615
Biologija - - - - 5 10 5 10 10 20 700
Kemija - - - - 5 10 5 10 10 20 700
Fizika - - - - 5 10 5 10 10 20 700
Povijest 5 10 5 10 5 10 5 10 20 40 1400
Geografija 5 7,5 5 10 5 10 5 10 20 37,5 1315
Tehnika.kult. 5 5 5 5 5 5 5 5 20 20 700
TZK 5 10 5 10 5 10 5 10 20 40 1400
Informatika 5 20 5 20 - - - - 10 40 1400
Izborni prog. Skupine – sati
Vjeronauk 5 10 5 10 5 10 5 10 20 40 1400
Engleski j. 3 6 2 4 2 4 2 4 9 18 770
Njemaki j. 2 4 1 2 2 4 2 4 7 14 490
Francuski j. - - 1 2 - - - - 1 2 70
Informatika - - - - 7 14 5 10 12 26 910
Neposr. rad
razrednika 5 10 5 10 5 10 5 10 20 40 1400
21
redovna nastava
5 UKUPNO
Hrvatski jezik 875 1050 1400 1050 875 875 700 700 7525
Likovna kultura 175 210 280 210 175 175 175 175 1575
Glazbena kultura 175 210 280 210 175 175 175 175 1575
Engleski jezik 210 210 420 280 210 315 315 315 2275
Njemaki jezik 140 210 140 140 315 210 210 210 1575
Matematika 700 840 1120 840 700 700 700 700 6300
Priroda i društvo 350 420 560 630 - - - - 1960
Priroda - - - - 265 350 - - 615
Biologija - - - - - - 350 350 700
Kemija - - - - - - 350 350 700
Fizika - - - - - - 350 350 700
Tehnika kultura - - - - 175 175 175 175 700
TZK 525 630 840 420 350 350 350 350 3815
Informatika - - - - 700 700 - - 1400
UKUPNO 3150 3780 5040 3780 4555 4725 4550 4550 34130
4.4 Strani jezici – redovni i izborni program 2020./2021.
Uenje stranih jezika u prvim razredima utvreno je u ovoj školskoj godini na nain da Njemaki jezik
ue 1b – PŠ Strmec i 1.a PŠ Kerestinec (2 odjela), a Engleski jezik 1.a-PŠ Strmec , 1a-matina škola i
1.a PŠ Rakov Potok (3 odjela).
Uenicima etvrtih razreda kojima je engleski prvi jezik, ponueno je uenje njemakoga jezika kao
2.stranog jezika , a kojima je njemaki jezik prvi strani jezik ponueno je uenje engleskoga jezika kao
2.stranog jezika.
IP: /
Red: 8 s
IP: 4b
Red:8 s
IP: 2
IP: 4b
IP: 6a, 6b
Red: 9 s
IP: 4 s
IP: 8a, 8b
4.5 Izborni predmeti –tjedni i godišnji fond sati
IP Vjeronauk
V je
Ukupno I. – IV. 472 23 46 1610
V je
ro n
VI. 101 5 Fitz 10 350
VII. 118 5 Marki 10 350
VIII 99 5 Fitz 10 350
Ukupno V.-VIII. 437 20 40 1400
Ukupno I.-VIII. 909 43 86 3010
IP Strani jezici
V. 31 2 Stojanovi 4 140
VI. 24 1 Marinko 2 70
VII. 32 2 Marinko 4 140
VIII. 30 2 Vukani 4 140
Ukupno IV.-VIII. 157 10 20 700
E n
g le
sk i
j ez
V. 51 3 Kalini Terman, Sarkoti 6 210
VI. 44 2 Peri 4 140
VII. 53 2 Kalini Terman 4 140
VIII. 39 2 Peri 4 140
Ukupno IV.-VIII. 233 11 22 770
F ra
n cu
sk i
je zi
IP Informatika
In fo
rm at
ik a
Razred Broj
23
VIII. 70 5 Prahin 10 350
Ukupno I. -VIII. 609 35 70 2450
4.6 Tjedni i godišnji broj sati dopunske nastave
Dopunska nastava planira se prema potrebama uenika pojedinih razreda koji e se tokom godine
mijenjati.
Engleski jezik I-IV 3 105 Muini, Sarkoti
Njemaki jezik I-IV 1 35 akani
P red
m etn
Kemija 7.-8.r 2 70 Volar
Fizika 7.-8.r 2 70 Bagi Ljubii
Hrvatski jezik 5.-8.r 3 105 Jaklenec, Baus, Toli Lasan
Engleski jezik 5.-8.r 3 105 Peri, Kalini Terman, Sarkoti
Njemaki jezik 5.-8.r 5 70 Vukani,Marinko,Puškar
Informatika 5., 6. 6 210 Jozinovi, Zeman
4.7 Tjedni i godišnji sati dodatne nastave
Predmet Razred/
R azred
n a
P red
m etn
Kemija 7.-8.r 2 70 Volar
Fizika 5.-8.r 2 70 Grgurin
Povijest 8.r 2 70 Šoln Mufti
Priroda/Biologija 6.-8.r 3 105 Ljubi, Vrbani
Geografija 5.-8.r 4 140 Kapuija, Severovi
Engleski jezik 8.r 2 70 Kalini Terman, Peri,
24
tjedno
Sati
godišnje
Razredna nastava Razredna INA 4 104 Sve uiteljice 1.razreda 6 210
Razredne 3aK,3bK,4aK 3 30 Dubi,Petri,Šiprak 3 105
Mala itaonica 2aS 1 10 Petravi 1 35
Likovna 4.a ,3aS,3bS,3cS, 4 40 Orši, Šoi,Smoljanovi,Matauši 4 140
Stvaraonica 3.-4.RP 1 10 Herceg 1 35
Kreativna radionica 4aS,4bS 2 20 Jager,Posavec, 2 70
Medijska grupa 2a,2b 2 20 Toli, Majcen Sklepi 2 70
Kreativna radionica 1.-2.RP 1 20 Beki 1 35
Kreativna radionica 3a, 3b 2 20 Herak, Peni Prahin 2 70
Kreativno projektna radionica
35
Novinarska 1 10 Toli Lasan 1 35
Glagoljaška 1 10 Stamenkovi 1 35
Literarna 1 15 Laeta 1 35
Glazbena 1 25 Novosel 2 70
Geografska 1 10 Kapuija 2 70
Povijesna 1 10 Pejnovi 1 35
Ekološka, 1 12 Ljubi 1 35
Likovna 1 10 Hrun 1 35
Tehnika kultura 1 15 Šoi 2 70
Pomladak CK 1 15 Vrbani 1 35
U okviru Športskog sportskog društva " abac" uenici su ukljueni u sljedee sekcije:
1. futsal – 2 sata tjedno, 5.-8. (m/), voditelj Domagoj Franceti
2. atletika – 2 sata tjedno,5.-8.(), voditelj Ivana Rodi
Uenici ukljueni u sekcije školskog sportskog kluba sudjelovat e na gradskim natjecanjima (Grad
Sveta Nedelja i Samobor), a prema daljnjem plasmanu na upanijskim, poluzavršnim i završnim
dravnim natjecanjima.
Uenici se ukljuuju u rad izvanškolskih aktivnosti-glazbene škole, škole stranih jezika, sportske
klubove i društva i slino, što se na temelju potvrde udruge/društva upisuje u svjedodbu uenika.
Izvanškolske sportske aktivnosti:
- Vjebaonica, 5.-8.r, 1 sat tjedno, voditelj Domagoj Franceti
25
5. STRUNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE
5.1. Struno usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika
Svi uitelji i struni suradnici škole ukljueni su u ove oblike strunog usavršavanja:
1) Struno usavršavanje u školi:
a) individualno
- praenje strune literature, novih zakona i pravilnika , periodike iz podruja obrazovanja
b) grupno
- predavanja i radionice za lanove pojedinih strunih vijea, donošenje kriterija o nainu
vrednovanja uenikih postignua, donšenje kriterija za ocjenu ponašanja-vladanja uenika,
ostale strune teme
c) kolektivno
1. Struni skup I razreda 5 Deisinger, Sandra
2. Struni skup II razreda 6 Petravi, Maja
3. Struni skup III razreda 8 Smoljanovi, Tanja
4. Struni skup IV razreda 6 Vuk, Sandra
b) Predmetna nastava: broj lanova voditelj
1. Hrvatski jezik 5 Toli Lasan, Ivana
2. Likovna i Tehnika kultura 3 Šoi, Vesna
3. Glazbena kultura 1 Novosel, Darko
4. Engleski jezik 4 Muini, Maja
5. Njemaki jezik 5 Marinko, Maja
6. Matematika 5 Zebi, Jadranka
7. Biologija/kemija/fizika 4 Volar, Dijana
8. Povijest /geografija 4 Pejnovi, Ivica
9. Tjelesna i zdravst.kultura 2 Franceti, Domagoj
10. Vjeronauk 4 Vrbani, Mihaela
11. Informatika 5 Benedek Bogiši, Vesna
12. Struni suradnici 5 Puši, Daniel
Školska struna vijea imaju izraen program rada i vodi se zapisnik sastanaka.
Svaki uitelj izrauje svoj program permanentnog usavršavanja i uva ga kao sastavni dio svoje
dokumentacije.
2) Struna usavršavanja izvan škole
a) struna usavršavanja na upanijskoj razini odravaju se prema planu rada voditelja SV ,
a obavezno sudjeluju svi uitelji i struni suradnici
c) struni skupovi i seminari na dravnoj razini u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje
(prema Katalogu)
barem jedan predstavnik školskog strunog vijea
5.3. Struno usavršavanje ostalih zaposlenika
Tajnica , raunovoa, administrator-blagajnik i ravnateljica škole sudjeluju na strunim skupovima iz
svoje domene rada koje organizira Udruga tajnika i raunovoa, RIF, Hrvatska zajednica osnovnih
škola, Agencija za odgoj i obrazovanje, MZO, Hrvatska udruga ravnatelja osnovnih škola i ostale
ustanove iz podruja obrazovanja.
Na dravne strune skupove uputit e se zaposlenici prema financijskim mogunostima Škole.
26
6.1. Tematski dani u nastavnoj godini
1. Dan sporta na sportskim terenima (svi uenici PN) ,a na sportskom igralištu i u školskoj dvorani
uenici RN; PŠ na terenu pored škola , proljee 2021.
2. Obiljeavanje Dana hrane i zahvalnosti za plodove zemlje ; 21.-25. listopad 2020.
3. Dan darovitih uenika – 21. oujak 2021.
4. Ekološki dan – briga za ouvanje okoliša, Dan voda i Dan planeta Zemlje ; 22. travnja 2021.
5. Provedba Nacionalnog programa poveanja ope sigurnosti uenika, roditelja i zaposlenika škole u
suradnji s MUP-om – Policijskom postajom u Samoboru i programa spreavanja nasilja i ovisnosti –
MAH-2. Za sve uenike etvrtih i šestih razreda organizira se Sajam mogunosti na kojem se
predstavljaju Udruge s podruja Grada Svete Nedelje,a u svrhu ukljuivanja što veeg broja uenika u
njihov rad ; proljee 2021.
- sportske aktivnosti u organizaciji Udruge športskih školskih klubova osnovnih i srednjih škola
Grada Samobora i Grada Sveta Nedelja - Odmorko
Izvršitelji aktivnosti su uitelji tjelesne i zdravstvene kulture.
6.2. Jednodnevni izleti i višednevne ekskurzije
Jednodnevni izleti i višednevne uenike ekskurzije realizirat e se ukoliko epidemiološka situacija
bude povoljna, a prema uputama MZO i Zavoda za javno zdravstvo.
Plan terenske nastave i jednodnevnih izleta uenika detaljnije je sadran u školskom kurukulumu, a
obavljat e se uz pisanu suglasnost roditelja koji takav oblik nastave financiraju.
Jednodnevni izleti planirani su za uenike I,II,III,IV,V,VI,VII razreda.
Dvodnevna terenska nastava iz povijesti organizira se u suradnji s MZO za uenike osmih razreda u
Vukovaru 2021.
Izleti i ekskurzije provodit e se prema Pravilniku o izvoenju jednodnevnih izleta, ekskurzija i drugih
odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole.
Višednevna ekskurzija- maturalno putovanje planirana je za uenike VII razreda u lipnju 2021. po
suglasnosti i financiranju roditelja uenika.
Planirana je terenska nastava uenika etvrtih razreda Škola u prirodi – svibanj/lipanj 2021.
6.3. Profesionalno informiranje i usmjeravanje uenika
Profesionalno informiranje i usmjeravanje provodi se kroz nastavne sadraje od V-VIII razreda, a
intenzivno se provodi u osmim razredima.
Red.br. Sadraj rada Razred Termin Nositelji
1.
zanimanja
smetnjama i teškoama u razvoju VIII XII
3. Testiranje uenika u suradnji sa Zavodom za
zapošljavanje VIII I
b) Kriteriji upisa u srednje škole
VIII XII-IV
profesionalnog informiranja VIII III-IV
27
8. Profesionalno informiranje putem interneta
E- upisi VIII tijekom godine
9. Pojedinano profesionalno savjetovanje
6.4. Zdravstveno – socijalna i ekološka zaštita uenika
6.4.1. Plan po mjesecima
- dobrovoljno osiguranje uenika od posljedica nesretnog sluaja
-organizacija rada školske kuhinje
-briga o socijalno ugroenoj djeci
-Tjedan borbe protiv TBC
-Djeji tjedan
X -akcija Solidarnost na djelu (prikupljanje odjee i obue i prikupljanje financijskih sredstava
prodajom bonova Crvenoga kria)
-briga o uenicima koji imaju poteškoe u svladavanju nastavnog gradiva i ostale smetnje –
kontinuirano
I -zimski program rekreacije
II -o štetnosti pušenja, alkohola i droga – predavanja na satovima razrednika; pedagog i psiholog
škole i školski lijenik
III -Mjesec borbe protiv raka – edukacija uenika o zdravoj prehrani i nainu ivota
IV -Dan planeta Zemlje – obiljeavanje i manifestacija u školi i gradskom trgu
-Meunarodni dan zdravlja (7.IV)
-Dan zaštite ovjekove okoline
u školskoj godini 2020.⁄ 2021.
Sukladno uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o mjerama zaštite tijekom epidemije,
te preporukama Hrvatskog društva za školsku i sveuilišnu medicinu Hrvatskog lijenikog zbora Plan i
program mjera zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 126/06) provoditi e se
sukladno mogunostima poštivanja mjera i uputa nadlenih tijela (dostupno na https://www.zzjz-zz.hr/).
Aktivnosti e se u pravilu provoditi u prostorima školskih ambulanti, samo iznimno u školama, u
adekvatnim školskim prostorima u kojima je mogue provesti sve mjere kao što bi bile provedene u
ambulanti.
Pri svakom dolasku u školsku ambulantu (iskljuivo u prethodno dogovorenom terminu) potrebno je
pridravati se uputa o mjerama zaštite:
-febrilni i s respiratornim tegobama nee biti primljeni, -prije ulaska u prostor ambulante ispuniti Izjavu da niste prema svom saznanju bili u riziku ili ponijeti ispunjenu Izjavu (dostupno na https://www.zzjz-zz.hr/obavijest-o-radu-sluzbe-za- skolsku-i-
sveucilisnu-medicinu-pregledi-prije-upisa-u-osnovnu-skolu/)
(zdravstveno osoblje e provjeriti je li pacijentu izreena mjera samoizolacije),
-prije ulaska u prostor ambulante potrebno je dezinficirati ruke i obuu te staviti masku (ponijeti vlastite),
-u pratnji moe biti samo jedan roditelj,
-morate doi tono u termin i ne zadravati se,
-u ekaonici je potrebno odravati fiziku distancu
-dijete ulazi samo, iznimno s roditeljem koji se u tom sluaju smješta na udaljenost od zdravstvenog osoblja.
Sistematski pregledi:
- prije upisa u prvi razred (od sijenja 2021.g.) – prioritetna aktivnost, u školskoj ambulanti,
organizacija i provedba u dogovoru sa školama i Upravnim odjelom za prosvjetu, kulturu, sport i
tehniku kulturu, u skladu s aktualnim preporukama HZJZ-a i strunog društva
- uenika V razreda u svrhu utvrivanja psihofizikog razvoja (tijekom 2.polugodišta) –
prema organizacijskim mogunostima, u školskoj ambulanti, uz prethodnu trijau u suradnji sa
školom i roditeljima (na pregled e u pratnji roditelja biti pozvani prvenstveno uenici sa zdravstvenim i
drugim poteškoama – pozive s terminima roditelji e dobiti mailom ili pismeno preko škole)
- uenika VIII razreda /profesionalna orijentacija (tijekom 1.polugodišta) – prioritetna
aktivnost, u
školskoj ambulanti
Roditeljima e biti dostavljeni pozivi putem maila od strane nadlenog tima školske medicine ili putem
škole uz napomenu da na pregled donesu medicinsku dokumentaciju kao i popunjeni letak – Poziv na
cijepljenje devetvalentnim cjepivom protiv humanog papilloma virus i informirani pristanak (dostupno
na https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2019/09/Letak-HPV-prva-i-druga-strana-2019-2020_.pdf )
2.1. Kontrolni pregledi nakon sistematskih pregleda prema medicinskoj indikaciji - za pregled
se prethodno (telefonski ili e mailom) treba najaviti i dostaviti medicinsku dokumentaciju.
2.2. Namjenski pregledi i izdavanje potvrda i mišljenja – prema potrebi, na zahtjev roditelja
- pregled prije upisa u srednju školu ako to zahtijeva odabir zanimanja
- pregled prije prijema u aki dom
- ostali namjenski pregledi i izdavanje potvrda na zahtjev prema zdravstvenoj ili socijalnoj
indikaciji Za pregled se prethodno (telefonski ili e mailom) treba najaviti i dostaviti medicinsku
dokumentaciju.
školskoj ambulanti, tijekom itave školske godine, vezano uz druge aktivnosti
- Rast i razvoj, oštrina vida, poremeaji vida na boje za uenike III razreda
- Rast i razvoj, deformacije kraljenice za uenike VI razreda
Zdravstvena i tjelesna kultura
Pregledi i izdavanje Potvrda o sposobnosti sudjelovanja uenika na nastavi tjelesne i zdravstvene
kulture e se raditi kontinuirano, itave školske godine, prema zahtjevima na temelju medicinske
dokumentacije koju roditelji/staratelji šalju elektronskim putem kada god je to mogue. Dodatni
pregledi bit e potrebni ukoliko se radi o novom ueniku ili se iz postojee dokumentacije, zbog
zastarjelosti/ manjkavosti, ne moe donijeti relevantno struno mišljenje.
Mjere zaštite od zaraznih bolesti
Cijepljenje i docjepljivanje uenika prema Programu obveznog cijepljenja pri upisu/tijekom 1.razreda protiv djeje paralize/ ospica, rubeole i zaušnjaka VIII razred protiv difterije, tetanusa i djeje paralize – uz sistematski pregled VIII razred protiv HPV infekcije deveterovalentnim cjepivom – preporueno,
dobrovoljno i besplatno cijepljenje za djevojice i djeake
nadoknada ev. propuštenih cijepljenja
Cijepljenje uenika provodi se u skladu sa Zakonom o zaštiti puanstva od zaraznih bolesti NN
79/07+izmjene, Pravilnikom o nainu provoenja imunizacije, seroprofilakse i kemoprofilakse protiv
zaraznih bolesti te o osobama koje se moraju podvrgnuti toj obvezi NN 103⁄13 i Provedbenim
programom obveznog cijepljenja u Hrvatskoj za tekuu kalendarsku godinu. Cijepljenja e se ove
školske godine provoditi u školskim ambulantama, uz sistematske i druge preglede ili samostalno a
obavijest o cijepljenju s terminom dolaska u ambulantu bit e poslana roditeljima mailom ili pisanim
putem preko škole.
Kontrolni pregledi pri pojavi zarazne bolesti u školi i poduzimanje manjih protuepidemijskih
Izrazito vulnerabilni uenici i uenici koje dijele kuanstvo s izrazito vulnerabilnom osobom,
uenici s kroninim bolestima, djeca s teškoama u razvoju
Aktivna skrb školskog lijenika ukljuuje individualiziranu procjenu potreba pojedinog uenika
uzimajui u obzir kliniku sliku, trenutne epidemiološke okolnosti, rizike i koristi školovanja po
cjelokupno zdravlje.
Za djecu s izrazito narušenim zdravstvenim stanjem potrebno je osigurati dodatne mjere zaštite te prema
potrebi omoguiti praenje nastave na daljinu.
U uputi HZJZ-a od 2.9.2020. definirane su izrazito vulnerabilne skupine bolesnika neovisno o dobi.
Navedena stanja školskim lijenicima slue kao orijentacijski okvir za procjenu vulnerabilnosti uenika
u školskom okruenju.
Na zahtjev roditelja, školski lijenik e uiniti kliniku procjenu rizika po zdravlje uenika te ukoliko
postoji opravdanost praenja nastave na daljinu izdati Lijeniku potvrdu.
Školski lijenik i struna sluba škole kontinuirano e pratiti napredovanje uenika koji prati nastavu od
kue kako bi se prema potrebama revidirala potvrda i ueniku omoguio povratak u školu.
Postupanje u sluaju sumnje na zarazu
Kod pojave znakova bolesti dijete/uenik ili djelatnik ostaje kod kue, javlja se najprije telefonom
izabranom lijeniku obiteljske medicine, odnosno pedijatru koji odluuje o testiranju prema lijenikoj
indikaciji. O navedenom roditelj ili djelatnik telefonom obavještava ustanovu.
Ako se znakovi bolesti jave tijekom boravka u ustanovi, odmah treba pozvati roditelja te dijete/uenika
izolirati u prikladnoj prostoriji do dolaska roditelja. Oboljeli djelatnik odmah napušta ustanovu
Medicinske maske i viziri su potrebni uiteljima/nastavnicima samo ako dijete/uenik razvije znakove
bolesti tijekom boravka u ustanovi, dok je oboljelom djetetu/ueniku potrebno osigurati masku (ako
narušeno zdravstveno stanje
djeteta/uenika omoguuje nošenje maske). U tom sluaju se to dijete/uenik/ izolira u zasebnoj
prostoriji dok po njega ne doe roditelj/staratelj, a uitelj/nastavnik
koji nadzire dijete/uenika treba koristiti vizir, masku i jednokratnu pregau. Po odlasku djeteta iz
djejega vrtia, odnosno uenika iz škole, dezinficira se prostorija u kojoj je dijete/uenik bilo
izoliran/o, zaštitna oprema se zbrinjava na odgovarajui nain, a ruke se operu vodom i sapunom ili
dezinficiraju, s time da se prednost daje pranju ruku vodom i sapunom. Unaprijed je potrebno odrediti
prostor za izolaciju bolesnog djeteta/uenika te odgojno-obrazovnog radnika koji e biti s njim do
dolaska roditelja.
zz.hr/covid- 19/, https://www.zzjz-zz.hr/kontakti/ )
svako grupiranje osoba sa sumnjom na COVID-19 (dva i više djelatnika i/ili djece/uenika sa
sumnjom iz iste sobe/uionice/hodnika i sl.)kao što se to radi i u sluaju drugih zaraznih bolesti koje
se obavezno prijavljuju u Republici Hrvatskoj, a prema Listi zaraznih bolesti ije je spreavanje i
suzbijanje od interesa za Republiku Hrvatsku
svaku pojedinanu potvrenu infekciju COVID-19 koju djelatnik, odnosno roditelj imaju obavezu
urno javiti ravnatelju ustanove
Kod pojedinanog sluaja pojave simptoma koji mogu upuivati na zarazu COVID-19, odgojno
obrazovna skupina/razredni odjel u pravilu nastavlja dalje s odgojno-obrazovnim radom, dok se kod
grupiranja osoba sa znakovima bolesti postupa sukladno mišljenju lijenika. Kada se kod
djeteta/uenika ili djelatnika utvrdi zaraza COVID-19, postupa se sukladno odluci nadlenog
epidemiologa što, izmeu ostalog, znai da se za sve osobe kod kojih se utvrdi da su bile u bliskom
kontaktu sa zaraenom osobom u vrijeme kada je osoba mogla biti zarazna izrie mjera aktivnoga
zdravstvenog nadzora u samoizo
Provodit e se kontinuirano prema zahtjevima na daljinu, video pozivom ili telefonom, uz mogunost
grupnog
savjetovanja za roditelje i nastavnike.
Zdravstveni odgoj i promicanje zdravlja
Provodit e se kontinuirano u skladu s u skladu s mogunostima i Nastavnim planom i programom
zdravstvenog odgoja za osnovne i srednje škole
Preporuamo koristiti trenutno dostupne video materijale odobrene od MZO uz mogunost ukljuivanja
lijenika/sestre na daljinu:
Djelokrug je rada Strunih povjerenstava (Struno povjerenstvo škole i Struno povjerenstvo Upravnog
odjela za prosvjetu, kulturu, sport i tehniku kulturu) za utvrivanje psihofizikog stanja djeteta sukladno
Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, proišeni tekst (NN 126/2012), Pravilniku o
osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju uenika s teškoama u razvoju (NN 24/15) i
Pravilniku o postupku utvrivanja psihofizikog stanja djeteta, uenika te sastavu strunih povjerenstava
(NN 67/2014).
Provodit e se kontinuirano prema zahtjevima na temelju medicinske i pedagoške dokumentacije koju
roditelji/staratelji i lanovi strunih povjerenstava škola šalju elektronskim putem kada god je to mogue.
lanovi strunih povjerenstava škola prilau svoja pisana struna mišljenja o ueniku a uitelji/nastavnici
obrazovne statuse. Dodatni pregledi uenika uiniti e se ukoliko se radi o novom ueniku ili se iz postojee
dokumentacije, zbog zastarjelosti/ manjkavosti, ne moe donijeti relevantno struno mišljenje. Dodatne
obrade i mišljenja drugih strunjaka (timske obrade) traiti e se kada su za donošenje mišljenja i prijedloga
primjerenih oblika školovanja neophodne dodatne informacije. Sastanke strunih povjerenstava škola i
Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, sport i tehniku kulturu preporua se odravati elektronskim putem ili
iznimno uivo uz poštovanje aktualnih epidemioloških mjera.
Nadlena školska lijenica
6.4.3.Prehrana uenika
U školi je organizirana prehrana uenika. U kuhinji matine škole pripremaju se mlijeni obroci za uenike
matine škole i podrunih škola, koji se školskim kombijem razvoze u podrune škole.
Ove školske godine prijavljeno je za školsku kuhinju 460 uenika.
6.4.4. Organizirani prijevoz uenika
OŠ Sveta Nedelja pohaaju uenici s podruja Grada Sveta Nedelja (Novaki, Strmec, Orešje, Bestovje,
Brezje, Dol, Mala Gorica, Kerestinec ) i podruja koja pripadaju gradu Samoboru ( Molvice i Rakov Potok ).
Udaljenosti tih mjesta do centralne škole iznose od 3 - 11 km. Lokalne prometnice su vrlo prometne, uske,
veim dijelom bez izgraenih nogostupa i takve vrlo nesigurne za naše uenike, pa je za njih organiziran
prijevoz autobusima "Autoturist"d.o.o. Samobor .
2. Sv.Nedelja - Novaki - Bestovje - Sv.Nedelja
3. Sv.Nedelja - Strmec - Orešje - Sv.Nedelja
Dnevno školskim autobusima putuje 594 uenika.
Po odobrenju Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje Zagrebake upanije za uenike koji stanuju na
Svetonedeljskom i Lackovi bregu organiziran je poseban kombi-prijevoz do škole.
Mjesec Sadraj Sudionici Nositelj aktivnosti
IX
Doek i priredba za uenike prvih razreda svi u.prvih razreda ravnatelj, pedagog,
uitelji RN
- Ureenje ormaria i panoa lik. i novinar. grupa uitelji PN
- 16.rujna Dan ozona EKO-grupa uitelji PR i B
X
- listopad – Mjesec knjige uitelji RN, HJ, LK uitelji RN, knjiniari
- Kviz iz knjievnosti za u.IV raz., svi
u. uitelji, knjiniari
- Sportska gradska natjecanja – kont. od IX-VI
mj. V-VIII raz. uitelji TZK
Dan uitelja Uenici i uitelji ravnatelj i uitelji
-predavanje za uenike 8.razreda o
domovinskom ratu
Uenici , uitelji
svi uenici
banci svi uenici razrednici
- 2.-8.X Tjedan djeteta , Akcija Crvenog kria
Solidarnost na djelu svi uenici
pedagog, razrednici
Grad SVN-prijatelj
vjerouenici uitelji, zaposlenici
u.povijesti
XI
pedagog, psiholog
lijenik, razrednici
ljudske dobrote svi uenici
LK,vjerouitelji
- 22.XII Boina sveanost svi uenici uitelji HJ,GK
vjerou.
- estitke za Boi i Novu godinu svi uenici uitelji LK
I
uenici uitelji TZK
uenici uitelji TZK
uenici uitelji TZK
Odmorko
VIII.
III
- 7.IV Meunarodni dan zdravlja svi uenici razrednici
- 22.IV Dan planeta Zemlje svi uenici Svi uitelji
32
- Dan škole – 30.travanj 2021. svi uenici svi uitelji
- Proslava Dana škole- 170.g osnutka i rada svi uitelji i uenici uitelji i uenici
- Dan majki – druga nedjelja u svibnju svi uenici razrednici,vjerouitelji
VI - Sveana podjela svjedodbi uenicima osmih
razreda
1. odravanje roditeljskih sastanaka ( najmanje 3 puta godišnje po razrednom odjelu )
2. odravanje sastanaka Vijea roditelja – najmanje dvaput godišnje i prema potrebi
3. odravanje pojedinanih razgovora s roditeljima , razrednikom, struno pedagoškom slubom
4. odravanje predavanja za roditelje (razrednik, pedagog, psiholog, vanjski suradnici…).
5. sastanak roditelja i uitelja-lanova Razrednog vijea svih 5. razreda
Plan aktivnosti na poboljšanju odnosa uenik – uenik, uenik – uitelj, roditelj – škola
Za poboljšanje odnosa uenik – uenik:
pomo boljih uenika u svladavanju gradiva slabijima putem kruoka
individualni i grupni razgovori o pojedinim problemima
Za poboljšanje odnosa uenik – uitelj:
intenzivnije psihološko i pedagoško obrazovanje uitelja
Za poboljšanje odnosa roditelj – škola:
ukljuivanje roditelja u nastavni proces (organizacija terenske nastave, ukljuivanje u
realizaciju nekih programa škole i dr.)
predavanje na roditeljskim sastancima
33
MJESEC
školskoj godini
- udbenici, prirunici, struno usavršavanje uitelja
- organizacija izvannastavnih, izbornih, dodatnih i dopunskih
aktivnosti uenika
ravnatelj
- obiljeavanje Svjetskog dana uitelja
ravnatelj
razdoblja
ravnatelj
- organizacija boine priredbe
uenika
ravnatelj
razdoblja
razdoblju i prijedlozi za poboljšanja u II. obrazovnom razdoblju
- organizacija rada u II. obrazovnom razdoblju
- organizacija školskih natjecanja
ravnatelj
epidemiološke situacije
- dravna natjecanja
obrazovnog razdoblja – kraj nastavne godine 2020./2021.
- ostvarenje nastavnog plana i programa
- evaluacija i saimanje rezultata provedbe pojedinih programa
- organizacija sveanog ispraaja uenika osmih razreda
ravnatelj
- organizacija slobodnog vremena uenika za vrijeme ljetnog odmora
- izvješe s dopunskog rada – prvi popravni rok
VII - rezultati i analiza odgojno-obrazovnog rada na kraju II.
obrazovnog razdoblja – kraj nastavne godine 2020./2021.
- ostvarenje nastavnog plana i programa
- ostvarenje programa i projekata
- izvješe o upisu djece u 1. razred i produeni boravak
- imenovanje razrednika 1.-ih i 5.-ih razreda, popisi uenika
- organizacija sveane priredbe za uenike prvih razreda
- pripreme za školsku godinu 2021./2022.
- programi i projekti - dogovor daljih aktivnosti
ravnatelj
MJESEC
Planiranje terenske, integrirane i projektne nastave.
Ukljuivanje uenika u izbornu, dodatnu i dopunsku nastavu, te u
izvannastavne aktivnosti.
Prijelaz iz 4. u 5. razred – Razredno vijee petih razreda i RV bivših
etvrtih razreda – informiranje o uenicima s posebnim potrebama i
nainu rada.
struni suradnici
Analiza odgojno-obrazovnog rada na kraju I. kvartalnog
razdoblja.
ravnatelj
Ostvarenje nastavnog plana i programa.
Analiza provedbe izborne, dodatne i dopunske nastave, te
izvannastavnih aktivnosti.
ravnatelj
Rad sa skupinama darovitih - priprema za natjecanja.
vanjski predava
Rad sa skupinama darovitih - priprema za natjecanja.
ravnatelj
Planiranje i priprema za obiljeavanje Uskrsa.
Rad s uenicima s posebnim potrebama.
Ostvarenje nastavnog plana i programa
ravnatelj
razdoblja.
ravnatelj
Popravni ispiti – formiranje komisija.
ravnatelj
2020./2021.
ravnatelj
Planiranje terenske, integrirane i projektne nastave.
ravnatelj
Mjesec Sadraj rada Izvršitelji
djelatnosti škole
IV Suradnja s roditeljima pri organizaciji terenske nastave i ekskurzija lanovi VR,ravnatelj
VI-VIII
lanovi VR,ravnatelj Organizacija rada u novoj školskoj godini
Organizacija ljetovanja uenika
Prema potrebi program rada Vijea roditelja bit e naknadno proširen,a broj sastanaka s roditeljima povean
7.4 Plan rada Školskoga odbora
Školski odbor sastajat e se prema potrebi i rješavati pitanja iz svoje nadlenosti definirana Statutom Škole
( donošenje Školskog kurikuluma i Godišnjeg plana i programa za šk.god. 2020./2021., zasnivanje i raskid
radnih odnosa, donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta škole i ostala pitanja iz nadlenosti.)
8.PLAN RADA RAVNATELJA ,ODGOJNO-OBRAZOVNIH I OSTALIH RADNIKA
8.1 Plan i program rada ravnatelja
Grupe poslova i okviran broj potrebnih sati za realizaciju
POSLOVI Sati
2. Poslovi organizacije i koordinacije rada
3. Praenje realizacije planiranog rada škole
4. Rad u strunim i kolegijalnim tijelima škole
5. Rad s uenicima, uiteljima, strunim suradnicima i roditeljima
6. Administrativno – upravni poslovi
8. Struno usavršavanje
9. Ostali poslovi
1. POSLOVI PLANIRANJA I PROGRAMIRANJA 220
1.1. Izrada Godišnjeg plana i programa rada škole VI - IX 50
1.2. Izrada plana i programa rada ravnatelja VI – IX 10
1.3. Izrada školskog kurikuluma VI – IX 20
1.4. Planiranje i programiranje rada Uiteljskog i Razrednih vijea IX – VI 10
1.5. Izrada zaduenja uitelja VI – VIII 40
1.6. Pomo uiteljima pri tematskim planiranjima IX – VI 10
1.7. Planiranje i organizacija školskih projekata IX – VI 30
1.8. Planiranje i organizacija strunog usavršavanja IX – VI 20
1.10.Planiranje nabave opreme IX – VI 10
1.11.Planiranje i organizacija ureenja okoliša škole IX – VI 10
1.12.Ostali poslovi IX – VIII 10
2. POSLOVI ORGANIZACIJE I KOORDINACIJE RADA 354
2.1. Izrada prijedloga organizacije rada Škole (broj razrednih odjela,
broj smjena, radno vrijeme smjena, organizacija rada izborne
nastave, INA, izrada cjelokupne organizacije rada Škole).
IX – VIII 50
2.2. Izrada Godišnjeg kalendara rada škole VIII – IX 20
2.3. Izrada strukture radnog vremena i zaduenja uitelja VI – IX 40
2.4. Organizacija i koordinacija vanjskog vrednovanja prema planu
NCVVO-a IX – VI 10
2.5. Organizacija prijevoza i prehrane uenika IX – VII 30
2.6. Organizacija i koordinacija zdravstvene i socijalne zaštite uenika IX – VI 10
2.7. Organizacija i priprema izvanuionine nastave, izleta i
ekskurzija IX – VI 20
2.8. Organizacija i koordinacija rada kolegijalnih tijela škole IX – VIII 30
2.10.Organizacija i koordinacija upisa uenika u 1. razred IV – VII 10
2.11.Organizacija i koordinacija obiljeavanja dravnih blagdana i
praznika IX – VI 10
2.13.Organizacija popravnih, predmetnih i razrednih ispita VI i VIII 10
2.14. Poslovi vezani uz natjecanja uenika I-VI 50
2.15. Organizacija popravaka, ureenja, adaptacija prostora I i VIII 20
2.16 Organizacija programa produenog boravka VI - X 14
3. PRAENJE REALIZACIJE PLANIRANOG RADA ŠKOLE 210
3.1. Praenje i uvid u ostvarenje Plana i programa rada škole IX – VI 20
3.2. Vrednovanje i analiza uspjeha na kraju odgojno obrazovnih
razdoblja XII i VI 10
3.3. Administrativno pedagoško instruktivni rad s uiteljima, strunim
suradnicima i pripravnicima IX – VI 40
3.4. Praenje rada školskih povjerenstava IX – VI 10
3.5. Praenje i koordinacija rada administrativne slube IX – VIII 50
3.6. Praenje i koordinacija rada tehnike slube IX – VIII 40
3.7. Praenje i analiza suradnje s institucijama izvan škole IX – VIII 10
3.8. Kontrola pedagoške dokumentacije IX – VIII 20
3.9. Ostali poslovi IX – VIII 10
4. RAD U STRUNIM I KOLEGIJALNIM TIJELIMA ŠKOLE 40
4.1. Planiranje, pripremanje i voenje sjednica kolegijalnih i strunih
tijela IX – VIII 30
37
I RODITELJIMA 240
5.1. Praenje rada uenikih društava, grupa i pomo pri radu IX – VI 10
5.2 Sudjelovanje na sastancima roditelja i RV IX – XI 10
5.3. Briga o sigurnosti, pravima i obvezama uenika IX – VI 20
5.4. Suradnja i pomo pri realizaciji poslova svih djelatnika škole IX – VIII 50
5.5. Briga o sigurnosti, pravima i obvezama svih zaposlenika IX – VIII 20
5.6. Savjetodavni rad s roditeljima /individualno i skupno/ IX – VIII 50
5.7. Uvoenje pripravnika u odgojno-obrazovni rad IX – VIII 30
5.8. Poslovi oko napredovanja uitelja i strunih suradnika IX – VIII 10
5.9 Uvid u nastavu X - VI 40
6. ADMINISTRATIVNO – UPRAVNI I RAUNOVODSTVENI
POSLOVI 420
6.1. Rad i suradnja s tajnikom škole IX – VIII 90
6.2. Provedba zakonskih i podzakonskih akata te naputaka MZO IX – VIII 20
6.3. Usklaivanje i provedba opih i pojedinanih akata škole IX – VIII 30
6.4. Provoenje raznih natjeaja za potrebe škole IX – VIII 20
6.5. Prijem u radni odnos /uz suglasnost Školskog odbora/ IX – VIII 20
6.6. Poslovi zastupanja škole IX – VIII 30
6.7. Rad i suradnja s raunovoom škole IX – VIII 80
6.8. Izrada financijskog plana škole VIII – IX 10
6.9. Kontrola i nadzor raunovodstvenog poslovanja IX – VIII 10
6.10 Organizacija i provedba inventure XII 20
6.11. Poslovi vezani uz e-maticu (matica operater) tijekom
godine 20
6.12. Potpisivanje i provjera podataka upisanih u svjedodbe VI 60
6.13. Organizacija nabave potrošnog materijala Tokom god. 10
7. SURADNJA S UDRUGAMA, USTANOVAMA I
INSTITUCIJAMA 50
7.1. Suradnja s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta IX – VIII 20
7.2. Suradnja s Agencijom za odgoj i obrazovanje IX – VIII 5
7.3. Suradnja s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje
obrazovanja IX – VIII 5
Suradnja s ostalim Agencijama za obrazovanje na dravnoj razini, s
Uredom dravne uprave, s osnivaem škole Zagrebakom upanijom,
Gradom Sveta Nedelja,Zavodom za zapošljavanje, Zavodom za javno
zdravstvo,s Centrom za socijalnu skrb, Policijskom upravom, upnim
uredima, s ostalim osnovnim i srednjim školama
Suradnja s turistikim agencijama
Suradnja s ostalim udrugama
8.2. Struno usavršavanje u organizaciji SV-a, MZO, AZOO,
HUROŠ, HZOŠ IX – VI 50
8.3. Praenje suvremene pedagoške literature IX – VI 50
8.4. Ostala struna usavršavanja IX – VI 50
9. OSTALI POSLOVI RAVNATELJA 80
9.1. Voenje evidencija i dokumentacije IX – VI 60
9.2. Ostali nepredvieni poslovi IX – VI 20
Ukupno 1784
RED.
BROJ
škole i okruenja
kratkoronog i
dugoronog razvoja
kurikuluma, statistiki podatci
rada pedagoga
1.2.4. Pomo u godišnjem i mjesenom planiranju
uitelja
odgojno-obrazovnih
uenika s posebnim potrebama
roditeljima
IX.
orijentacije
IX.
IX.
unapreivanja nastave
programa
nastavnoj opremi, sredstvima i pomagalima
Tijekom godine
razreda. Stvaranje uvjeta
za uspješan poetak
1. i 5. razreda
(ovisno o
prisustvovanje aktivnostima u školi
priprema materijala
2.1.5. Formiranje razrednih odjela uenika prvih VI.
39
razreda
razreda
VI.
2.2. Praenje i izvoenje odgojno-obrazovnog
rada
2.2.3.
Tijekom godine
2.2.5. Sudjelovanje u radu strunih tijela; RV i UV Tijekom godine
2.2.6. Rad u strunim timovima-projekti X., IV
2.2.7. Praenje i analiza izostanaka uenika I., VI.
2.2.8. Praenje uspjeha i napredovanja uenika I., VI
2.2.9. Sudjelovanje u radu povjerenstva za popravne,
predmetne i razredne ispite
primjerenog odgojno-
obrazovnog tretmana,
2.3.2. Upis i rad s novopridošlim uenicima IX. i tijekom
godine
2.3.4. Sudjelovanje u izradi mišljenja za uenike s
posebnim potrebama
III., IV
nastavnog procesa;
koordinacija rada;
savjetodavanje, pruanje
uenicima
2.4.3. Savjetodavni rad s uiteljima Tijekom godine
2.4.4. Suradnja s ravnateljem Tijekom godine
2.4.5. Savjetodavni rad sa sustrunjacima Tijekom godine
2.4.6. Savjetodavni rad s roditeljima Tijekom godine
2.4.7. Vijee roditelja IX., II., VI.
2.4.8. Suradnja s okruenjem Tijekom godine
2.5. Profesionalno usmjeravanje i informiranje
uenika
2.5.2. Predavanja za uenika XII., III, V
2.5.3. Utvrivanje profesionalnih interesa X., XI
2.5.4. Suradnja sa Strunom slubom Zavoda za
zapošljavanje
2.5.6. Voenje dokumentacije o PO Tijekom godine
2.6 Zdravstvena i socijalna zaštita uenika Koordinacija aktivnosti 50
2.6.1. Suradnja u realizaciji PP zdravstvene zaštite Tijekom godine
2.6.2. Suradnja u organizaciji izleta, Škole u prirodi IX., X. IV., V.
2.7. Sudjelovanje u realizaciji Programa
kulturne I javne djelatnosti
3.1.1. Analiza odgojno-obrazovnih rezultata na kraju
1. polugodišta
XII., I.
nastavne godine
VII., VIII.
3.2.1. Izrada projekata i provedbe istraivanja IX., X.
3.2.2. Obrada i interpretacija rezultata XI., XII
3.2.3. Primjena spoznaja u funkciji unapreivanja drugo
40
3.2.5. Samovrednovanje rada škole V., VI.
4. POSLOVI I SURADNJA U ODNOSU NA
DJELATNIKE INSTITUCIJA
4.4. Gradsko poglavarstvo grada Sveta Nedelja
4.5. Zavod za zapošljavanje
5. STRUNO USAVRŠAVANJE
5.1.1. Izrada GPP strunog usavršavanja IX.
5.1.2. Praenje strune literature Tijekom godine
5.1.3. Struno usavršavanje u školi Tijekom godine
5.1.4. upanijsko struno vijee strunih suradnika Tijekom godine
5.1.5. Usavršavanje u organizaciji MZOŠ, AZOO i
ostalih ustanova
Tijekom godine
usavršavanje,
planova usavršavanja
Tijekom godine
izvan nje
Tijekom godine
uitelje
6. BIBLIOTENO-INFORMACIJSKA I
ostvarivanju optimalnih
strune literature, novih izvora znanja;
sudjelovanje u informiranju I predstavljanju
novih strunih izdanja; poticanje uenika,
uitelja I roditelja na korištenje literature
VI., IX. i
školske dokumentacije,
pravovremeno auriranje
svih relevantnih
6.2.2. Pregled uiteljske dokumentacije Tijekom godine
6.2.3. Voenje dokumentacije o uenicima i
roditeljima
7. OSTALI POSLOVI Omoguiti
UKUPNO: 1784 sata
Red.
1.
profesionalnog usmjeravanja IX, X, 35
41
-rad u povjerenstvu za planiranje, pomo pri izradi Školskog kurikuluma 10
2.
b) identifikacija,opservacija djece s teškoama u razvoju tijekom godine 90
c) psihologijsko savjetovanje uenika, individualno i grupno, pomo u
rješavanju problema u uenju i/ili ponašanju,emoc. problema te problema
adaptacije na novu sredinu, pomo tijekom nastave na daljinu – strukturiranje
dana, poticanje na redovito i svakodnevno uenje i izvršavanje zadataka
svakodnevno 180
d) Psihologijsko testiranje uenika
po potrebi 80 e) rad s novopridošlim uenicima, prihvaanje, razgovor, pomo u uenju i
snalaenju u nastavi „uivo“ i nastavi na daljinu
3.
Suradnja s uiteljima
a) konzultacije i savjetovanja u vezi s razvojnim problemima uenika, teškoe
koje imaju u uenju i/ili ponašanju svakodnevno
360 b) u suradnji s uiteljima identifikacija djece s teškoama u razvoju, te pomo
u organizaciji rada s tim uenicima – posebno nastava na daljinu po potrebi
c) konzultacije s uiteljima oko rada s roditeljima, suradnja u ostvarivanju
roditeljskih sastanaka tijekom godine
Rad s roditeljima
a) intervju s roditeljima djece koja se upisuju u prvi razred V,VI 50
b) individualno savjetovanje roditelja –„uivo“ i tijekom nastave na daljinu po potrebi 100
c) predavanja na roditeljskim sastancima tijekom godine 30
5. Profesionalno usmjeravanje
a) anketa, upitnici, predavanja za uenike, selekcija uenika XI, XII, IV 50
6.
Individualno - struno usavršavanje
a) aktiv pedagoga i psihologa osnovnih škola na podruju Samobora tijekom godine 30
b) aktiv pedagoga i psihologa na nivou upanije 30
c) sudjelovanje u radu seminara i simpozija, na nivou upanije te u radu DPH 40
7.
Suradnja
a) s institucijama izvan škole (Dom zdravlja, Centar za socijalnu skrb,
Agencija za odgoj i obrazovanje, Zavod za zapošljavanje,Filozofski fakultet) 90
b) s ravnateljem i strunom slubom u školi tijekom godine 90
c) sudjelovanje u radu RV, UV, strunih aktiva uitelja u školi tijekom godine 70
8.
Organizacijski, administrativni i ostali poslovi
a) Priprema za predavanja uenicima, uiteljima i roditeljima X, XI 50
b) Korekcija i interpretacija provedenih testova, anketa, upitnika, statistika
obrada podataka dobivenih istraivanjem tijekom godine 30
c) Voenje dnevnika rada osobnih aktivnosti tijekom godine 50
d) Izrada godišnjeg izvješa o radu psihologa VI, VII 15
e) Ostali poslovi 20
b) prevencija ovisnosti – Nacionalni projekt prevencije ovisnosti – radionice
za uenike i roditelje 6. razreda tijekom godine 45
b) provoenje programa za spreavanje nasilja meu djecom i mladima tijekom godine 56
c)tolerancija i meusobno uvaavanje u razrednom odjelu – uenici 5.razreda
d) tijekom godine 25
10. Rad u Školskom i Uredskom povjerenstvu po potrebi 98
42
BROJ SATI PLANIRANIH POSLOVA UKUPNO
SATI
1. Rad s uenicima 756
2. Suradnja s uiteljima 160
3. Suradnja s roditeljima 120
4. Suradnja sa struno-razvojnom slubom 1