godiŠnji plan i program...

of 74 /74
GODIŠNJI PLAN I PROGAM RADA ŠKOLE 1 XII. GIMNAZIJA ZAGREB, Gjure Prejca 2 GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA XII. GIMNAZIJE za šk. god. 2018./2019. Zagreb, listopad 2018. godine

Author: others

Post on 19-Jan-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADAgimnazija-dvanaesta-zg.skole.hr/upload/gimnazija-dvanaesta-zg/images/... · godiŠnji plan i progam rada Škole 1 xii. gimnazija zagreb, gjure prejca

GODIŠNJI PLAN I PROGAM RADA ŠKOLE

1

XII. GIMNAZIJA

ZAGREB, Gjure Prejca 2

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA

XII. GIMNAZIJE

za šk. god. 2018./2019.

Zagreb, listopad 2018. godine

Page 2: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADAgimnazija-dvanaesta-zg.skole.hr/upload/gimnazija-dvanaesta-zg/images/... · godiŠnji plan i progam rada Škole 1 xii. gimnazija zagreb, gjure prejca

GODIŠNJI PLAN I PROGAM RADA ŠKOLE

2

S A D R Ţ A J

Podaci o uvjetima rada XII. gimnazije

Podaci o izvršiteljima poslova

Podaci o nastavnicima i struĉnim suradnicima

Podaci o administrativno tehniĉkom osoblju

Podaci o tjednom zaduţenju nastavnika u nastavi

Godišnji kalendar rada za školsku godinu 2018./2019.

Podaci o dnevnoj i tjednoj organizaciji rada

Razredni odjeli

Organizacija nastave

Razrednici i njihovi zamjenici

Tjedni i godišnji broj sati po razrednim odjelima

Nastavni plan i program opće gimnazije

Tjedni broj sati po nastavnom programu za sve razredne odjele

Godišnji broj sati redovne i izborne nastave za sve razredne odjele

Izborna, dodatna i dopunska nastava

4

5

13

18

20

Planovi i programi

Plan i program rada ravnateljice

Plan i program rada pedagoginje

Plan i program rada psihologinje

Plan i program rada voditeljice- satniĉarke

Plan i program rada knjiţniĉara

Plan i program rada tajnice

Plan i program rada raĉunovodstveno-financijske sluţbe

26

Plan rada struĉnih tijela

Plan rada Školskog odbora

Plan rada Nastavniĉkog vijeća

Plan rada Ispitnog povjerenstva

Plan rada Razrednog vijeća

Plan rada Vijeća roditelja

Plan rada Vijeća uĉenika

Plan rada Struĉnih vijeća

42

Plan struĉnog osposobljavanja i usavršavanja

UvoĊenje pripravnika u samostalan rad

Plan permanentnog struĉnog osposobljavanja i usavršavanja

61

Podaci o ostalim aktivnostima u funkciji odgojno – obrazovnog

rada

Program rada razrednika

Kulturna i javna djelatnost

Plan izleta i ekskurzija

Zdravstvena djelatnost

Školski preventivni programi

GraĊanski odgoj

62

Page 3: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADAgimnazija-dvanaesta-zg.skole.hr/upload/gimnazija-dvanaesta-zg/images/... · godiŠnji plan i progam rada Škole 1 xii. gimnazija zagreb, gjure prejca

GODIŠNJI PLAN I PROGAM RADA ŠKOLE

3

OSNOVNI PODACI O USTANOVI

NAZIV I SJEDIŠTE

XII. GIMNAZIJA,

ZAGREB

ADRESA I ŢUPANIJA

Gjure Prejca 2,

Grad Zagreb

ŠIFRA USTANOVE

21- 114 - 512

UKUPNI BROJ UĈENIKA

382

UKUPNI BROJ ODJELA

18

UKUPNI BROJ DJELATNIKA

47

RAVNATELJICA

1

NASTAVNIKA

39

STRUĈNIH SURADNIKA

3

ADMINISTRATIVNO-

TEHNIĈKOG OSOBLJA

2

POMOĆNOG OSOBLJA

2

OBRAZOVNA PODRUĈJA

opća gimnazija

jezična gimnazija

TRAJANJE OBRAZOVANJA

4 godine

Page 4: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADAgimnazija-dvanaesta-zg.skole.hr/upload/gimnazija-dvanaesta-zg/images/... · godiŠnji plan i progam rada Škole 1 xii. gimnazija zagreb, gjure prejca

GODIŠNJI PLAN I PROGAM RADA ŠKOLE

4

PODACI O UVJETIMA RADA U XII. GIMNAZIJI

XII. gimnazija obavlja svoju djelatnost u ulici Gjure Prejca 2. Zgrada u

kojoj se nalazimo izgraĊena je sredinom osamdesetih godina predviĊena je za

750 uĉenika, a ove školske godine je oko 1600 uĉenika. U zgradi su još tri

srednje škole: Prehrambeno - tehnološka škola, Poljoprivredna škola i

Veterinarska škola.

Gimnazija koristi sjeverni dio drugog kata s ukupno 8 uĉionica i dvije

uĉionice u sjevernom dijelu prizemlja Poljoprivredne škole. Ukupna površina

zatvorenog prostora iznosi 1100 m2. Nastava informatike odvija se u

informatiĉkoj uĉionicom s ukupno 12 raĉunala. Ukljuĉivanjem škole u projekt

E- škole dvije uĉionice su

opremljene pametnim ploĉama i dodatnom opremom te se koriste za

realiziranje nastave predmetaSTEM podruĉja. Nastava glazbene i likovne

umjetnosti realizira se u uĉionici- kabinetu koji se nalazi u prizemlju zgrade

koje koristi Poljoprivredna škola.

Nastava tjelesne i zdravstvene kulture odvija se u športskoj dvorani smještenoj

neposredno uz školsku zgradu. Raspored korištenja športske dvorane

dogovoren je s ostalim školama i športskim klubovima.

Postojeći prostorni kapacitet ne daje nam mogućnost organiziranja

kabinetske nastave, što nas ujedno i ograniĉava u smislu ponude sadrţaja našim

uĉenicima. Za rješavanje problema nedostatka prostora- izgradnju nove zgrade,

zatraţena je pomoć Gradskog ureda za obrazovanje i sport, Grada Zagreba i

Vijeće ĉetvrti Dubrave.

U proteklom razdoblju riješeni su imovinsko pravni odnosi i izraĊen je idejni

projekt. Poĉetkom 2017. godine izdana je lokacijska dozvola za izgradnju XII.

Gimnazije.

Iz gore navedenog vidljivo je da XII. gimnazija realizira svoj program na

postojećoj lokaciji uz dosta poteškoća. Za kvalitetnu realizaciju nastavnog

plana i programa i poštivanje odredaba Pedagoškog standarda bio bi nam

potreban vlastiti prostor.Time bi bilo omogućeno realiziranje sadrţaja izborne,

fakultativne, dodatne i dopunske nastave i formiranje još nekoliko

specijaliziranih uĉionica za koje postoji oprema koja trenutno nije u potpunosti

iskorištena.

Ove godine, odnosno 30. kolovoza 2018., završen je projekt E-škola, u okviru

kojeg je postavljena beţiĉna mreţa u svim prostorima škole i sportskoj

dvorani. U dvije uĉionice su postavljene pametne ploĉe, a u jednoj su tableti za

30 uĉenika. Nastavnicima STEM predmeta dodijeljena su hibridna raĉunala, a

ostalim nastavnicima tableti. Struĉnim suradnicima su dodijeljena prijenosna

raĉunala. Od prošle školske godine poĉeli smo koristiti e-dnevnike, što je veliki

pomak u primjeni novih tehnologija u nastavi i radu u školi.

I ove smo školske godine našim uĉenicima, kroz izbornu i dodatnu nastavu te

izvannastavne aktivnosti dali mogućnost da svoje znanje odnosno kompotencije

Page 5: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADAgimnazija-dvanaesta-zg.skole.hr/upload/gimnazija-dvanaesta-zg/images/... · godiŠnji plan i progam rada Škole 1 xii. gimnazija zagreb, gjure prejca

GODIŠNJI PLAN I PROGAM RADA ŠKOLE

5

dignu na višu razinu. Procjena je da ćemo ovim ĉinom omoguĉiti uĉenicima

postizanje boljih rezultata na susretima i natjecanjima, kao i na polaganju

drţavne mature.

Na trajnu kvalitetu i razinu znanja utjeĉe i stalno struĉno usavršavanje

nastavnika. Naša obveza je prisustvo na izvorima znanja, primjena novih

metoda i tehnologija rada te intenzivan kontakt s našim uĉenicima, njihovim

roditeljima kao i širom društvenom zajednicom

XII. gimnazija u Zagrebu utemeljena je odlukom Ministarstva prosvjete i športa

od 21. listopada 1992. godine. Obavlja djelatnost srednjeg školstva realizirajući

program opće gimnazije, a od ove školske godine i jeziĉne gimnazije.

PODACI O IZVRŠITELJIMA POSLOVA

Na poĉetku školske godine 2018./2019. u XII. gimnaziji zaposleno je 46

djelatnika. Od toga 39 nastavnika. Sa punim radnim vremenom je 31 nastavnik,

a nepuno radno vrijema realizira 8 nastavnika. Na odreĊeno zaposleno je 5

djelatnika.

Struĉnu sluţbu škole ĉine:

- ravnateljica škole

- voditeljica nastave

- pedagoginja

- psihologinja

- knjiţniĉar

U školi djeluju struĉna tijela:

- Nastavniĉko vijeće

- Razredna vijeća

- Struĉna vijeća

- Vijeće roditelja

- Vijeće uĉenika

Administrativno - tehniĉku sluţbu ĉine:

- tajnik škole

- raĉunovoĊa

- osoblje za tehniĉko odrţavanje

Uz ravnateljicu školom upravlja Školski odbor.

Page 6: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADAgimnazija-dvanaesta-zg.skole.hr/upload/gimnazija-dvanaesta-zg/images/... · godiŠnji plan i progam rada Škole 1 xii. gimnazija zagreb, gjure prejca

GODIŠNJI PLAN I PROGAM RADA ŠKOLE

6

PODACI O NASTAVNICIMA I STRUĈNIM SURADNICIMA

IME I PREZIME STRUĈNA

SPREMA

RADNI ODNOS

ODREĐENO/NEODREĐENO

1. Blaţenka Jeĉminek VSS N

2. Barbara Arić VSS N

3. Draţena AnĊelić VSS N

4. Kristijan Babić VSS N

5. Ţeljka Babić VSS N

6 Martina Baĉić VSS N

7. Tea Bajan VSS N

8. Juraj Bubalo VSS N

9. Mia Ĉaĉić VSS N

10. Katarina Zrinka Ĉiĉmak VSS N

11. Ivan Dukić VSS N

12. Melita Dujmović VSS N

13. Nataša Galović VSS N

14. Darinka Gusek VSS N

15. Ivan Gverić VSS N

16. Diana Ivošević VSS N

17. Nada Kaspret VSS N

18. Mirela Kovaĉević VSS N

19. Višnja Kovaĉić VSS N

20. Snjeţana Lisjak VSS N

21. Biserka Malenica VSS N

22. Andreja Marina VSS N

23 Nensi Markusović VSS O

24. Kristina Matić VSS N

25. Mirela Mikec VSS N

26. Nikolina Mišić VSS N

27. Goran Novaković VSS N

28. Ivana Novosel VSS O

29. Ines Patafta VSS O

30. Ivanka Peršić Ćurĉić VSS N

31. Katarina Popek VSS N

32. Korana Serdarević VSS N

33. Dijana Soldić VSS N

34. Nikola Šandrk VSS N

35. Ivana Štajdohar VSS N

36. Ivan Tomiĉević VS N

Page 7: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADAgimnazija-dvanaesta-zg.skole.hr/upload/gimnazija-dvanaesta-zg/images/... · godiŠnji plan i progam rada Škole 1 xii. gimnazija zagreb, gjure prejca

GODIŠNJI PLAN I PROGAM RADA ŠKOLE

7

37. Boţica Trebeš VSS N

38. Ornela Valić VSS N

39. Ivana Valjak VSS N

40. Sanda Veĉek Šimunović VSS N

41. AnĊa Vladić VSS N

42. Jadranka Vlahovec VSS N

43. Kata Ţivković Pavlinušić VSS N

PODACI O ADMINISTRATIVNO - TEHNIĈKOM OSOBLJU

IME I IPREZIME STRUKA NAZIV POSLA

Vedrana Moguljak diplomirani pravnik tajnik

Mira Pepić diplomirani ekonomist raĉunovoĊa

Vlasta Dorotić SSS spremaĉica

Dragica Vukić NSS spremaĉica

Page 8: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADAgimnazija-dvanaesta-zg.skole.hr/upload/gimnazija-dvanaesta-zg/images/... · godiŠnji plan i progam rada Škole 1 xii. gimnazija zagreb, gjure prejca

GODIŠNJI PLAN I PROGAM RADA ŠKOLE

8

PODACI O TJEDNOM ZADUŢENJU NASTAVNIKA U NASTAVI

HRVATSKI JEZIK

KATARINA ZRINKA ĈIĈMAK BISERKA MALENICA

II. A,B 2 x 4 = 8 III. A,B,C,D 4 x 4 = 16

IV. A,B,C 3x 4 = 12 IV.AC ( izborna ) 1x 2 = 2

II B ( razrednik) 1 x 2 = 2 Novinarska grupa 1 x 2 = 2

Ukupno 20 sati Ukupno 20 sati

GORAN NOVAKOVIĆ

KORANA SERDAREVIĆ

II. C,D,E 3 x 4 = 12 I. A,B,C,D,E 5 x 4 = 20

IV. D 1 x 4 = 4 Ukupno 20 sati

IV.BD ( izborna) 1 x 2 = 2

Ukupno 18 sati

ENGLESKI I TALIJANSKI JEZIK

TEA BAJAN NADA KASPRET

II.D,E ( tal. j.) 2 x 2 = 4 I.C,D (tal. j.) 2 x 2 = 4

III. C,D ( tal. j.) 2 x 2 = 4 II. e ( engl. j) 1 x 3 = 3

I.E ( tal. j.) 1 x 4 = 4 IV.B,C,D ( eng) 3 x 3 = 9

I.A,B, ( engl.j.) 3 x 3 = 9 IV. D ( tal. j.)

Dopunska ( tal.)

1 x 2 = 2

1 x 1 =1

Ukupno 21 sat II.E ( razrednik) 1 x 2 = 2

Ukupno 21 sat

ANDREJA MARINA JADRANKA VLAHOVEC

II. A,B,C,D 4 x 3 = 12 I. D 1 x 3 = 3

IV. A 1 x 3 = 3 I. E 1 x 4 = 4

III. ( izborna)

IV (izborna)

1 x 2 = 2

1 x 2 = 2

III.A,B,C,D

I.E ( razrednik)

4 x 3 = 12

1 x 2 = 2

IV.a ( razrednik) 1 x 2 = 2 Ukupno 21 sat

Ukupno 21sat

Page 9: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADAgimnazija-dvanaesta-zg.skole.hr/upload/gimnazija-dvanaesta-zg/images/... · godiŠnji plan i progam rada Škole 1 xii. gimnazija zagreb, gjure prejca

GODIŠNJI PLAN I PROGAM RADA ŠKOLE

9

NJEMAĈKI JEZIK

VIŠNJA KOVAĈIĆ ORNELA VALIĆ

II.A,C,D

I. B

3 x 2 =6

1 x 2 = 2

I. A,C,D

I.E

3 x 2 = 6

1 x 4 = 4

III. B 1 x 2 = 2 II.A, B 2 x 2 = 4

IV. A,B,C 3 x 2 = 6 III.A,BD 2 x 2 = 4

Ukupno 16 sati IV.B 1 x 2 = 2

I.A ( razrednik) 1 x 2 = 2

Ukupno 22 sata

LATINSKI JEZIK

MARTINA BAĈIĆ

I. A,B,C,D,E 5 x 2 = 10

II. A,B,C,D,E 5 x 2 = 10

Latinski jezik – dodatna 1 x 1 = 1

Ukupno 21 sat

GLAZBENA UMJETNOST LIKOVNA UMJETNOST

DARINKA GUSEK MELITA DUJMOVIĆ

I. A,B,C,D,E 5 x 1 = 5 I. A,B,C,D,E 5 x 1 = 5

II. A,B,C,D,E 5 x 1 = 5 II. A,B,C,D,E 5 x 1 = 5

III. A,B,C,D 4 x 1 = 4 III. A,B,C,D 4 x 1 = 4

IV. A,B,C,D 4 x 1 = 4 IV. A,B,C,D 4 x 1 = 4

ZBOR 1 x 2 = 2 Likovna grupa 1 x 1 = 1

Ukupno 19 sati

GEOGRAFIJA I POVIJEST

IVAN DUKIĆ ANDREJA GRŢINA

II. A,B,C,D,E (geo.) 5x 2=10 III. A,B,C,D 4 x 2 = 8

II.A,B,C,D,E( povijest) 5x2 =10 IV. A,B,C,D 4 x 3 = 12

II. A ( razrednik) 1x 2 = 2 III.D(razrednik) 1 x 2 = 2

Ukupno 22 sata Ukupno 22 sata

Page 10: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADAgimnazija-dvanaesta-zg.skole.hr/upload/gimnazija-dvanaesta-zg/images/... · godiŠnji plan i progam rada Škole 1 xii. gimnazija zagreb, gjure prejca

GODIŠNJI PLAN I PROGAM RADA ŠKOLE

10

MIRELA KOVAĈEVIĆ

SNJEŢANA LISJAK

III. A,B,C,D 4 x 2 = 8 I.A,B,C,D,E ( geo.) 5 x 2 = 10

IV. A,B,C,D

II.(geo- izb.)

4 x 2 = 8

1 x 2 = 2

I.A,B,C,E ( povijest) 5 x 2 = 10

II. (pov-izborna) 1 x 2 = 2

III. ( geo-izb)) 1 x 2 = 2 Ukupno 22 sata

II. B ( razrednik) 1 x 2 = 2

Ukupno 22 sata

MATEMATIKA

DRAŢENA ANĐELIĆ MIA ĈAĈIĆ

II. A,B,C,D 4x 4 = 16 I.A,B,C 3 x 4 = 12

IV. A,D (izb) 1 x 2 = 2 I.E 1 x 3 = 3

Dopunska 1 x 2 = 2

III.A,C

I.C (razrednik)

2 x 3 = 6

1 x 2 =2

Ukupno 20 sati Ukupno 23 sata

DIJANA SOLDIĆ

IVANA ŠTAJDOHAR

I. D 1 x 4 = 4 II.E 1 x 4= 4

III.B,D 2 x 3 = 6 IV.A,B,C,D 4 x 3 = 12

Ukupno 10 sati IV.BC (izb.) 1 x 2 = 2

IV.C (razrednik) 1 x 2 =2

Ukupno 20 sati

INFORMATIKA

BOŢICA TREBEŠ

I. A,B,C,D 4 x 3 = 12

II. ( izborna) 1 x 2 = 2

Ukupno 14 sati

BIOLOGIJA

DIANA IVOŠEVIĆ SANDA VEĈEK ŠIMUNOVIĆ

I. A,B,C,D,E 5 x 2 = 10 II. A,B,C,D,E 5 x 2 = 10

III.A,B,C,D 4 x 2 = 8 IV. A,B,C,D 4 x 2 = 8

II.BCD ( izb.) 1 x 2 = 2 II. ( izborna) 1 x 2 = 2

II ( Prva pomoć) 1 x 2 =2 IV. D ( razrednik) 1 x 2 = 2

Ukupno 22 sata Ukupno 22 sata

Page 11: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADAgimnazija-dvanaesta-zg.skole.hr/upload/gimnazija-dvanaesta-zg/images/... · godiŠnji plan i progam rada Škole 1 xii. gimnazija zagreb, gjure prejca

GODIŠNJI PLAN I PROGAM RADA ŠKOLE

11

FIZIKA

NATAŠA GALOVIĆ IVAN GVERIĆ

II. D 1 x 2 = 2 I. A,B,C,D,E 5 x 2 = 10

IV. A,B,C,D 4 x 2 = 8 III.A,B,C,D,E 5 x 2 = 10

II.D ( razrednik) 1 x 2= 2 III. ( izborna) 1 x 2 = 2

Ukupno 12 sati I. B ( razrednik) 1 x 2 = 2

Ukupno 22 sata

IVANA VALJAK

II. A,B,C,E 4 x 2 = 8

Dodatna nastava 1 x 1 = 1

Ukupno 9 sati

KEMIJA

KRISTINA MATIĆ ANĐA VLADIĆ

II. A,B,C,D 4 x 2 = 8 II. A,B,C,D,E 5 x 2 = 10

IV. B,C,D,E 4 x 2 = 8 IV. A,B,C,D 4 x 2 = 8

II. C ( razrednik) 1 x 2 = 2 Dopunska 1 x 2 = 2

Ukupno 18 sati I.C ( razrednik) 1 x 2 = 2

Ukupno 22 sata

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

KRISTIJAN BABIĆ INES PATAFTA

I. A,B,C,D,E 5 x 2 = 10 IV. C,D 2 x 2 = 4

III. A,B,C,D 4 x 2 = 8 Ukupno 4 sata

IV. A,B 2 x 2 =4

Školski klub „DU – GI― 1 x 2 = 2

Ukupno 24 sata

NIKOLA ŠANDRK

II. A,B,C,D,E 5 x 2 = 10

Rukomet 1 x 1 = 1

Ukupno 11 sati

Page 12: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADAgimnazija-dvanaesta-zg.skole.hr/upload/gimnazija-dvanaesta-zg/images/... · godiŠnji plan i progam rada Škole 1 xii. gimnazija zagreb, gjure prejca

GODIŠNJI PLAN I PROGAM RADA ŠKOLE

12

DRUŠTVENA GRUPA PREDMETA

JURAJ BUBALO NIKOLINA MIŠIĆ

III.A,B,C,D ( sociologija) 4 x 2 = 8 III. A,B,C,D ( logika) 4 x 1 = 4

III ( soc-izb) 2 x 1 = 2 IV.A,B,C,D ( filoz.) 4 x 2 = 8

I.BE, D ( etika) 2 x 1 = 2 II.BD ( etika) 1 x 1 = 1

I.D ( razrednik) 1 x 2 = 2 III. BD ( etika ) 1 x 1 = 1

Ukupno 14 sati IV. B,D (etika) 2 x 1= 2

III.D (razrednik) 1 x 2 =2

Dodatna – logika 1 x 1 = 1

Ukupno 19 sati

KATA ŢIVKOVIĆ PAVLINUŠIĆ

II. A,B,C,D,E ( psihol.) 5 x 1 = 5

III. A,B,C,D ( psihol.) 4 x 1 = 4

IV. A,B,C,D ( PIG) 4 x 1 = 4

Ukupno 13 sati +

ISPITNI KOORDINATOR

VJERONAUK

MIRELA MIKEC IVANKA PERŠIĆ ĆURĈIĆ

I. A,B, C 3 x 2 = 6 I. E 2 x 2 = 4

II.A,BD,CE 3 x 2 = 6 II. C,E (etika) 2 x 1 = 2

III.A, B 2 x 2 = 4 III.C 1 x 2 = 2

IV.A,BD 2 x 2 = 4 IV.C 1 x 2 = 2

III.A ( razrednik) 1 x 2 =2 Grupa volontera 1 x 2 = 2

Ukupno 22 sata Ukupno 12 sati

Page 13: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADAgimnazija-dvanaesta-zg.skole.hr/upload/gimnazija-dvanaesta-zg/images/... · godiŠnji plan i progam rada Škole 1 xii. gimnazija zagreb, gjure prejca

GODIŠNJI PLAN I PROGAM RADA ŠKOLE

13

GODIŠNJI KALENDAR RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2018. / 2019.

Na temelju Odluke o poĉetku i završetku nastavne godine, broju radnih

dana i trajanju odmora uĉenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu

2018./2019. , XII. gimnazija donosi sljedeći kalendar rada:

- 1. rujna 2018. poĉetak školske godine 2018./2019.

- 3. rujna 2018. poĉetak nastavne godine 2018./2019.

- 20. rujna 2018. sjednice Razrednih vijeća

- 1. listopada 2018. sjednica Nastavniĉkog vijeća

- 1. listopada 2018. sastanak Vijeća roditelja

- 2. studenog 2018. nenastavni dan – odrada18. svibnja 2019. ( Dani

otvorenih vrata XII. gimnazije

- studeni 2018. sjednica Nastavniĉkog vijeća-struĉno usavršavanje

- 21. prosinca 2018. sjednica Nastavniĉkog vijeća

(organizacija rada u vrijeme zimskog odmora za

uĉenike)

- 21. prosinca 2018. završetak prvog polugodišta

- 2.- 9. sijeĉnja 2019. individualno struĉno usavršavanje

(tema će biti naknadno odreĊena)

- 7.- 9. sijeĉnja 2019. inventura

- 10. sijeĉnja 2019. sjednice Razrednih vijeća

- 11. sijeĉnja 2019. sjednice struĉnih vijeća

- 11. sijeĉnja 2019. sjednica Nastavniĉkog vijeća ( prema potrebi)

- 14. sijeĉnja 2019. poĉetak nastave u drugom polugodištu

- oţujak 2019. sjednica Nastavniĉkog vijeća – struĉno predavanje

- 18. travnja 2019. poĉetak proljetnog odmora za uĉenike

- 26. travnja 2019. završetak proljetnog odmora za uĉenike

- 13. svibnja 2019. sjednice Razrednih vijeća ( 4. razredi)-predmetni

ispiti

- 14.-25. svibnja 2019. PREDMETNI I RAZREDNI ISPITI ( za 4. razrede)

- 23.svibnja 2019. sjednica Nastavniĉkog vijeća – zahtjevi za

odgovaranjem pred povjerenstvom

- 22.svibnja 2019. završetak nastave za uĉenike 4. razreda

- 22.svibnja 2019. Dan škole- organizirane aktivnosti po razrednim

odjelima

- 29. svibnja 2019. sjednice Razrednih vijeća ( 4. razredi)-uspjeh

uĉenika na kraju nastavne godine

- od 29. svibnja 2019. dopunski rad ( za uĉenike 4. razreda)

- 5. lipnja 2019. sjednice Razrednih vijeća (1.,2.,3., razredi)-

predmetni ispiti

Page 14: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADAgimnazija-dvanaesta-zg.skole.hr/upload/gimnazija-dvanaesta-zg/images/... · godiŠnji plan i progam rada Škole 1 xii. gimnazija zagreb, gjure prejca

GODIŠNJI PLAN I PROGAM RADA ŠKOLE

14

- 6.-13. lipnja 2019. PREDMETNI I RAZREDNI ISPITI (za 1.,2.,3.,

razrede)

- 17. lipnja 2019. sjednica Nastavniĉkog vijeća – zahtjevi za

odgovaranjem pred povjerenstvom

- 19. lipnja 2019. sjednice Razrednih vijeća ( 1.,2.,3., razredi) -uspjeh

uĉenika na kraju nastavne godine

- od 26.lipnja 2019. dopunski rad

- 5.srpnja 2019. sjednica Razrednih vijeća- uspjeh uĉenika nakon

dopunskog rada

- 5. srpnja 2019. sjednica Nastavniĉkog vijeća

- srpanj 2019. upisi uĉenika u prvi razred (MZO)

- 21. kolovoza 2019. sjednica Nastavniĉkog vijeća

- 21. -22. kolovoza 2019. popravni ispiti

- Od 23. kolovoza jesenski rok Drţavne mature

- 23. kolovoza 2019. sjednice Razrednih vijeća

- 30. kolovoza 2019. sjednica Nastavniĉkog vijeća

- 31. kolovoza 2019. kraj školske godine

KALENDAR DRŢAVNE MATURE

U školskoj godini 2018./2019. drţavna matura odrţat će se prema

Kalendaru polaganja ispita drţavne mature, kojeg donosi NCVVO.

Školsko ispitno povjerenstvo radit će u sastavu: Blaţenka Jeĉminek –

predsjednik, Kata Ţivković Pavlinušić (ispitni koordinator), te ĉlanovi

Andreja Marina, Mirela Kovaĉević, Ivana Štajdohar, Sanda Veĉek Šimunović i

Mia Ĉaĉić. Zamjenik ispitnog koordinatora je Mia Ĉaĉić.

Ispiti drţavne mature provodit će se u prostorima škole. U svrhu realizacije

nastavnog programa i poštivanja Pravilnika o provedbi Drţavne mature

pojedini ispiti će se provoditi u prostorima Poljoprivredne škole.

Ravnateljica će imenovati deţurne nastavnike za svaki rok mature. U dane

odrţavanja ispita drţavne mature nastava će biti odrţana prema posebnom

rasporedu koji će biti napravljen nakon obrade prijava za polaganje ispita

drţavne mature.

Page 15: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADAgimnazija-dvanaesta-zg.skole.hr/upload/gimnazija-dvanaesta-zg/images/... · godiŠnji plan i progam rada Škole 1 xii. gimnazija zagreb, gjure prejca

GODIŠNJI PLAN I PROGAM RADA ŠKOLE

15

LJETNI ROK DRŢAVNE MATURE

DATUM ISPIT VRIJEME POĈETKA

ISPITA

5. lipnja 2019. Kemija 9.00

Filozofija 14.00

6. lipnja 2019. Njemaĉki jezik-osnovna viša

razina

9.00

14.00 Povijest

7. lipnja 2019. Fizika 9.00

14.00 Politika i gospodarstvo

10. lipnja 2019. Geografija 9.00

14.00 Sociologija

11. lipnja 2019. Likovna umjetnost 9.00

14.00 Talijanski jezik - osnovna i

viša razina

12. lipnja 2019. Biologija 9.00

14.00 Psihologija

13.lipnja 2019. Informatika 9.00

14.00 Vjeronauk

17. lipnja 2019. Hrvatski jezik (test)-osnovna i

viša razina

9.00

18. lipnja 2019. Hrvatski jezik ( esej)-osnovna

i viša razina

9.00

14.00

Francuski jezik-osnovna i

viša razina

19. lipnja 2019. Engleski jezik 9.00

26. lipnja 2019. Matematika 9.00

27. lipnja 2019. Logika 9.00

14.00

Španjolski jezik-osnovna i

viša razina

28. lipnja 2019. Glazbena umjetnost 9.00

14.00 Etika

Objave rezultata: 10. srpnja 2019.

Rok za prigovore: 12. srpnja 2019.

Konaĉna objava rezultata: 15. srpnja 2019.

podjela svjedodţbi: 17. srpnja 2019.

Page 16: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADAgimnazija-dvanaesta-zg.skole.hr/upload/gimnazija-dvanaesta-zg/images/... · godiŠnji plan i progam rada Škole 1 xii. gimnazija zagreb, gjure prejca

GODIŠNJI PLAN I PROGAM RADA ŠKOLE

16

JESENSKI ROK DRŢAVNE MATURE

DATUM ISPIT VRIJEME POĈETKA

ISPITA

23.kolovoza 2019. Geografija 9.00

Talijanski jezik- osnovna i

viša razina

14.00

26. kolovoza 2019. Engleski jezik—osnovna i

viša razina

9.00

14.00 Povijest

27. kolovoza 2019. Hrvatski jezik ( test) -osnovna

i viša razina

9.00

14.00 Glazbena umjetnost

28. kolovoza 2019. Hrvatski jezik (esej)-osnovna i

viša razina

9.00

14.00 Logika

29. kolovoza 2019. Fizika 9.00

14.00 Politika i gospodarstvo

30. kolovoza 2019. Matematika -osnovna i viša

razina

9.00

14.00 Etika

2. rujna 2019. Biologija 9.00

14.00 Psihologija

3. rujna 2019. Kemija 9.00

14.00

Njemaĉki jezik-osnovna i viša

razina

4. rujna 2019. Sociologija 9.00

14.00 Likovna umjetnost

5. rujna 2019. Informatika 9.00

14.00 Filozofija

6. rujna 2019 Francuski jezik-osnovna i viša

razina

9.00

14.00

Vjeronauk

Objava rezultata: 11. rujna 2019.

Rok za prigovore: 13. rujna 2019.

Konaĉna objava rezultata: 17. 9. 2019.

Podjela svjedodţba: 19. rujna 2019.

Page 17: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADAgimnazija-dvanaesta-zg.skole.hr/upload/gimnazija-dvanaesta-zg/images/... · godiŠnji plan i progam rada Škole 1 xii. gimnazija zagreb, gjure prejca

GODIŠNJI PLAN I PROGAM RADA ŠKOLE

17

PODJELA SVJEDODŢBI

Podjela svjedodţbi uĉenicima koji su s uspjehom završili nastavnu godinu

bit će 6. srpnja 2018. godine. Za uĉenike koji su upućeni na polaganje

popravnih ispita podjela svjedoţbi bit će 25. kolovoza 2018.godine. Sveĉana

podjela svedodţbi za uĉenike završnih razreda bit će 28. lipnja 2018. godine.

Podjela svjedodţbi i potvrda o poloţenim ispitima drţavne mature bit će 18.

srpnja 2018. godine.

UPISI UĈENIKA U PRVI RAZRED

Upis uĉenika u prve razrede vršit će se prema Odluci o upisima koju donosi

Ministarstvo znanosti i obrazovanja. U školskoj godini 2019./2020. planiran je

upis ĉetiri razredna odjela. Konaĉnu odluku o broju uĉenika donosi

Ministarstvo znanosti i obrazovanja na temelju prijedloga Škole, a uz

suglasnost osnivaĉa.

Uĉenici koji ponavljaju razred duţni su se javiti u tajništvo Škole prije

poĉetka nastave kako bi bili rasporeĊeni u odgovarajući razredni odjel.

RODITELJSKI SASTANCI

U tijeku školske godine razrednici će odrţati najmanje tri roditeljska

sastanka. Prvom roditeljskom sastanku prvih razreda prisustvovat će

ravnateljica, pedagoginja i psihologinja, koje će roditelje upoznati s radom

škole i njezinim aktima.

Tijekom prvog polugodišta, ravnateljica i ispitna koordinatorica nazoĉit će

roditeljskim sastancima ĉetvrtih razreda na kojima će upoznati roditelje s

Pravilnikom o polaganju drţavne mature i Kalendarom polaganja ispita drţavne

mature.

Page 18: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADAgimnazija-dvanaesta-zg.skole.hr/upload/gimnazija-dvanaesta-zg/images/... · godiŠnji plan i progam rada Škole 1 xii. gimnazija zagreb, gjure prejca

GODIŠNJI PLAN I PROGAM RADA ŠKOLE

18

PODACI O DNEVNOJ I TJEDNOJ ORGANIZACIJA RADA

UĈENICI - RAZREDNI ODJELI

U školskoj godini 2018./2019. u XII. gimnaziju upisano je 429 uĉenika u

18 razrednih odjela.

Podaci o broju uĉenika po stranim jezicima:

RAZREDI I. II. III. IV. UKUPNO

PRVI STRANI

JEZIK

ENGL. 119 95 76 92 382

DRUGI STRANI

JEZIK

NJEM. 76 63 46 70 255

TAL. 43 32 30 22 127

Od ove školske godine svi uĉenici slušaju engleski jezik kao prvi strani jezik.

Razredni odjeli, odnosno grupe, formirane su prema broju uĉenika koji, kao

drugi strani jezik, uĉe njemaĉki jezik- poĉetni ili su nastavljaĉi, ili talijanski

jezik.

Isto tako na formiranje razrednih odjela utjecao je i broj uĉenika koji kao

izborni predmet biraju etiku ili vjeronauk.

RAZRED I. II. III. IV. UKUPNO

ETIKA 43 41 21 25 130

VJERONAUK 76 54 55 67 252

RAZRED I. II. III. IV. UKUPNO

BROJ ODJELA 5 5 4 4 18

BROJ UĈENIKA 119 95 76 92 382

BROJ DJEVOJAKA 74 56 52 43 225

BROJ PONAVLJAĈA 7 0 0 0 7

Page 19: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADAgimnazija-dvanaesta-zg.skole.hr/upload/gimnazija-dvanaesta-zg/images/... · godiŠnji plan i progam rada Škole 1 xii. gimnazija zagreb, gjure prejca

GODIŠNJI PLAN I PROGAM RADA ŠKOLE

19

ORGANIZACIJA NASTAVE – dnevna i tjedna

U XII. gimnaziji nastava se realizira u petodnevnom radnom tjednu, u dva

turnusa koji se tjedno izmjenjuju. Prvi i treći razredi su organizirani u jednom

turnusu, a drugi i ĉetvrti u drugom turnusu. Nastava se izvodi po turnusima i to

prije podne od 8 do 14 sati, a poslije podne od 14 do 20 sati. Dnevni i tjedni

raspored nastave objavljen je na oglasnoj ploĉi u zbornici, a uĉenicima je

priopćen po razrednim odjelima.

Od prošle školske godine u XII.gimnaziji se koriste e- dnevnici. Veći broj

razrednih odjela su kombinirani odjeli, po drugom stranom jeziku ili po

izbornom predmetu ( etika i vjeronauk) i to je dodatan uvjet za izradu

rasporeda sati. Nastava tjelesne i zdravstvene kulture izvodi se u sportskoj

dvorani. Budući da dvoranu koriste i ostale škole u zgradi, kao i sportski

klubovi, termini korištenja definirani pa je i to jedan od elemenata koji

uvjetujeizradu rasporeda sati.

4.3 RAZREDNICI I NJIHOVI ZAMJENICI

RAZRED RAZREDNIK ZAMJENIK

RAZREDNIKA

1. I-A Ornela Valić Boţica Trebeš

2. I-B Ivan Gverić Snjeţana Lisjak

3. I-C Mia Ĉaĉić Diana Ivošević

4. I-D Juraj Bubalo Korana Serdarević

5. I-E Jadranka Vlahovec Martina Baĉić

6. II-A Ivan Dukić Darinka Gusek

7. II-B Katarina Zrinka Ĉiĉmak Nikola Šandrk

8. II-C AnĊa Vladić Višnja Kovaĉić

9. II-D Nataša Galović Draţena AnĊelić

10. II-E Nada Kaspret Ivana Valjak

11. III-A Mirela Mikec Biserka Malenica

12. III-B Kata Ţivković Pavlinušić Barbara Arić

13. III-C Ivanka Peršić Ćurĉić Tea Bajan

14. III-D Nikolina Mišić Dijana Soldić

15. IV-A Marina Andreja Kristijan Babić

16. IV-B Mirela Kovaĉević Melita Dujmović

17. IV-C Ivana Štajdohar Ines Patafta

18. IV-D Sanda Veĉek Šimunović Goran Novaković

Page 20: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADAgimnazija-dvanaesta-zg.skole.hr/upload/gimnazija-dvanaesta-zg/images/... · godiŠnji plan i progam rada Škole 1 xii. gimnazija zagreb, gjure prejca

GODIŠNJI PLAN I PROGAM RADA ŠKOLE

20

TJEDNI I GODIŠNJI BROJ SATI PO RAZREDIMA I OBLICIMA

RADA

NASTAVNI PROGRAM OPĆE GIMNAZIJE

NASTAVNI PREDMET I.

RAZRED

II.

RAZRED

III.

RAZRED

IV.

RAZRED

1. HRVATSKI JEZIK 4 4 4 4

2. I.STR. JEZIK- engleski j. 3 3 3 3

3. II. STRANI JEZIK 2 2 2 2

4. LATINSKI JEZIK 2 2 - -

5. GLAZBENA UMJETNOST 1 1 1 1

6. LIKOVNA UMJETNOST 1 1 1 1

7. PSIHOLOGIJA - 1 1 -

8. LOGIKA - - 1 -

9. FILOZOFIJA - - - 2

10. SOCIOLOGIJA - - 2 -

11. POVIJEST 2 2 2 3

12. GEOGRAFIJA 2 2 2 2

13. MATEMATIKA 4 4 3 3

14. FIZIKA 2 2 2 2

15. KEMIJA 2 2 2 2

16. BIOLOGIJA 2 2 2 2

17. INFORMATIKA 2 - - -

18. POLITIKA I

GOSPODARSTVO

- - - 1

19. TJELESNA I ZDRAVSTV.

KULTURA

2 2 2 2

20. VJERONAUK 2 2 2 2

ETIKA 1 1 1 1

21. IZBORNI PREDMET 2 2 2

UKUPNO 33 (32) 34 (33) 34 (33) 34 (33)

Page 21: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADAgimnazija-dvanaesta-zg.skole.hr/upload/gimnazija-dvanaesta-zg/images/... · godiŠnji plan i progam rada Škole 1 xii. gimnazija zagreb, gjure prejca

GODIŠNJI PLAN I PROGAM RADA ŠKOLE

21

NASTAVNI PROGRAM JEZIĈNE GIMNAZIJE

NASTAVNI PREDMET I.

RAZRED

II.

RAZRED

III.

RAZRED

IV.

RAZRED

1. HRVATSKI JEZIK 4 4 4 4

2. I.STR. JEZIK- engleski j. 4 4 4 4

3. II. STRANI JEZIK 4 3 3 3

4. LATINSKI JEZIK 2 2 - -

5. GLAZBENA UMJETNOST 1 1 1 1

6. LIKOVNA UMJETNOST 1 1 1 1

7. PSIHOLOGIJA - - 2 -

8. LOGIKA - - 1 -

9. FILOZOFIJA - - - 2

10. SOCIOLOGIJA - - 2 -

11. POVIJEST 2 2 2 2

12. GEOGRAFIJA 2 2 1 2

13. MATEMATIKA 3 3 3 3

14. FIZIKA 2 2 2 2

15. KEMIJA 2 2 2 2

16. BIOLOGIJA 2 2 2 2

17. INFORMATIKA - 2 - -

18. POLITIKA I

GOSPODARSTVO

- - - 1

19. TJELESNA I ZDRAVSTV.

KULTURA

2 2 2 2

20. VJERONAUK 2 2 2 2

ETIKA 1 1 1 1

21. IZBORNI PREDMET

UKUPNO 33 (32) 34 (33) 34 (33) 32(31)

Uĉenici jeziĉne gimnazije u trećem i ĉetvrtom razredu mogu umjesto prirodne

skupine predmeta (fizike, kemije ili biologije) birati pojaĉane programe stranih

jezika, zastupljene s istim brojem sati.

Page 22: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADAgimnazija-dvanaesta-zg.skole.hr/upload/gimnazija-dvanaesta-zg/images/... · godiŠnji plan i progam rada Škole 1 xii. gimnazija zagreb, gjure prejca

GODIŠNJI PLAN I PROGAM RADA ŠKOLE

22

UKUPNA TJEDNA SATNICA PO NASTAVNOM PROGRAMU ZA

SVE RAZREDNE ODJELE

NASTAVNI

PREDMET

I. RAZRED II.RAZ.

Opća

( 5 )

III.RAZ.

Opća

( 4 )

IV.RAZ

Opća

( 4 )

UKUPNO

18

ODJELA Opća ( 4 )

Jeziĉn

a ( 1 )

1. HRVATSKI JEZIK 16 4 20 16 16 72

2. I.STRANI JEZIK 12 4 15 12 12 55

3. II.STRANI JEZIK 10 8 14 10 10 52

4. LATINSKI JEZIK 8 2 10 - - 20

5. GLAZBENA UMJ. 4 1 5 4 4 18

6. LIKOVNA UMJ. 4 1 5 4 4 18

7. PSIHOLOGIJA - - 5 4 - 9

8. LOGIKA - - - 4 - 4

9. FILOZOFIJA - - - - 8 8

10

.

SOCIOLOGIJA - - - 8 - 8

11

.

POVIJEST 8 2 10 8 12 40

12

.

GEOGRAFIJA 8 2 10 8 8 36

13

.

MATEMATIKA 16 3 20 12 12 63

14

.

FIZIKA 8 2 10 8 8 36

15

.

KEMIJA 8 2 10 8 8 36

16

.

BIOLOGIJA 8 2 10 8 8 36

17

.

INFORMATIKA 12 - - - - 12

18

.

POLITIKA I

GOSP.

- - - - 4 4

19

.

T Z K 8 2 10 8 8 36

20

.

VJER. 8 2 6 6 6 28

ETIKA 1 1 3 1 1 7

21

.

IZBORNI INFOR 2 2

ENGL. 2 2 4

Page 23: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADAgimnazija-dvanaesta-zg.skole.hr/upload/gimnazija-dvanaesta-zg/images/... · godiŠnji plan i progam rada Škole 1 xii. gimnazija zagreb, gjure prejca

GODIŠNJI PLAN I PROGAM RADA ŠKOLE

23

MATEM 4 4

HRV.J 4 4

ASTR. 2 2

GEOGR. 2 2 4

POVIJ. 2 2

BIOL. 4 4

SOCIO. 2 2

GLAZB. 2 2

U K U P N O 139 38 172 138 139 626

GODIŠNJI FOND SATI REDOVNE I IZBORNE NASTAVE

NASTAVNI PREDMET I.

RAZ.

II.RAZ. III.RAZ. IV.RAZ. UKUPNO

HRVATSKI JEZIK 700 700 560 512 2472

I.STRANI JEZIK 560 525 420 384 1889

II. STRANI JEZIK 630 490 350 320 1790

LATINSKI JEZIK 350 350 - - 700

GLAZBENA UMJETNOST 175 175 140 128 618

LIKOVNA UMJETNOST 175 175 140 128 618

PSIHOLOGIJA - 175 140 - 315

LOGIKA - 140 - 140

FILOZOFIJA - 256 256

SOCIOLOGIJA - 280 - 280

POVIJEST 350 350 280 384 1364

GEOGRAFIJA 350 350 280 256 1236

MATEMATIKA 665 700 420 384 2169

FIZIKA 350 350 280 256 1236

KEMIJA 350 350 280 256 1236

BIOLOGIJA 350 350 280 256 1236

INFORMATIKA 420 - - - 420

POLITIKA I GOSP. - - - 128 128

T Z K 350 350 280 256 1236

VJERONAUK 350 210 210 192 962

ETIKA 70 105 35 32 242

IZBORNI INFORMATIKA 70 70

PREDMET ENGLESKI

JEZIK 70 64 134

MATEMATIKA 128 128

HRVATSKI 128 128

Page 24: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADAgimnazija-dvanaesta-zg.skole.hr/upload/gimnazija-dvanaesta-zg/images/... · godiŠnji plan i progam rada Škole 1 xii. gimnazija zagreb, gjure prejca

GODIŠNJI PLAN I PROGAM RADA ŠKOLE

24

JEZIK

ASTRONOMIJA 70 70

GEOGRAFIJA 70 70 140

POVIJEST 70 70

BIOLOGIJA 140 140

SOCIOLOGIJA 70 70

GLAZBENA 70 70

UKUPNO 6195 6125 4795 4448 21563

IZBORNA, DODATNA I DOPUNSKA NASTAVA

U općoj gimnaziji izborna nastava je od drugog razreda obvezni dio

nastavnog plana i programa. Programi izborne nastave daju šire i dublje znanje

u pojedinim nastavnim predmetima ili granama znanosti, a traju jednu, dvije ili

tri godine. Tijekom gimnazijskog obrazovanja uĉenik moţe odabrati jedan, dva

ili tri izborna programa ovisno i njihovom trajanju.

Krajem prošle školske godine ( zadnji tjedan nastave) u skladu s kadrovskim

mogućnostima, uĉenicima su ponuĊeni sljedeći izborni sadrţaji iz sljedećih

predmeta:

drugi razredi –informatika, geografija, povijest, biologija i glazbena umjetnost

(zbor)

treći razredi – engleski jezik, geografija, sociologija, fizika ( astronomija) i

glazbena umjetnost ( zbor )

ĉetvrti razredi – hrvatski jezik, engleski jezik i matematika.

Uĉenici su odabrali jedan od ponuĊenih predmeta. Odabir izbornog predmeta

roditelji su potvrdili svojim potpisom na poĉetku školske godine ( na prvom

roditeljskom sastanku). Zbog većeg interesa uĉenika drugih razreda za

biologiju formirane su dvije grupe. Uĉenici ĉetvrtih razreda iskazali su veći

interes za izbornu nastavu iz matematike i hrvatskog jezika pa su takoĊer

formirane po dvije grupe.

Drugi razredi Treći razredi Ĉetvrti razredi

Astronomija 22

Biologija 26

Page 25: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADAgimnazija-dvanaesta-zg.skole.hr/upload/gimnazija-dvanaesta-zg/images/... · godiŠnji plan i progam rada Škole 1 xii. gimnazija zagreb, gjure prejca

GODIŠNJI PLAN I PROGAM RADA ŠKOLE

25

Engleski jezik 10 15

Geografija 23 19

Hrvatski jezik 42

Informatika 17

Matematika 35

Povijest 19

Glazbena

umjetnost

10 3

Sociologija 22

Za uĉenike koji su pokazali interes organizirana je dodatna nastava iz

latinskog jezike i logike.

Kako bi se pruţila pomoć u savladavanju nastavnih sadrţaja organizirana je

dopunska nastava iz talijanskog jezika, kemije, matematike i fizike. Ukoliko

se pojave problemi u savladavanju gradiva iz pojedinih predmeta, dodatna

nastava će bit naknadno organizirana.

Osim navedenih oblika nastave, postoji interes uĉenika i za razne

izvannastavne aktivnosti.

Programi izvannastavnih aktivnosti sastavni su dio Školskog kurikuluma.

Page 26: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADAgimnazija-dvanaesta-zg.skole.hr/upload/gimnazija-dvanaesta-zg/images/... · godiŠnji plan i progam rada Škole 1 xii. gimnazija zagreb, gjure prejca

GODIŠNJI PLAN I PROGAM RADA ŠKOLE

26

PLANOVI RADA

PLAN I PROGRAM RADA RAVNATELJICE ZA ŠKOLSKU GODINU

2018./2019.

PODRUĈJE RADA GODIŠNJE

SATI

1. Organizacijski poslovi i poslovi planiranja u školskoj

godini 2018./2019. 390

2. Pedagoško instruktivni i savjetodavni rad 400

3. Administrativno – financijsko i materijalno poslovanje

škole 140

4. Suradnja s pedagoškom sluţbom škole 240

5. Suradnja s okruţenjem 150

6. Rad u struĉnim i upravnim tijelima škole 140

7 Suradnja s vanjskim institucijama i ustanovama 120

8. Struĉno usavršavanje 130

9. Ostali poslovi- neplanirano 42

UKUPNO 1752

SADRŢAJ RADA VRIJEME/

BROJ SATI

ORGANIZACIJSKI

POSLOVI I POSLOVI

POLANIRANJA U

organizacijske i tehniĉke pripreme za

poĉetak školske

godine 2018./ 2019.

IX -75

X – 35

XI – 26

XII – 10

Page 27: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADAgimnazija-dvanaesta-zg.skole.hr/upload/gimnazija-dvanaesta-zg/images/... · godiŠnji plan i progam rada Škole 1 xii. gimnazija zagreb, gjure prejca

GODIŠNJI PLAN I PROGAM RADA ŠKOLE

27

ŠKOLSKOJ GODINI

2018./2019.

-formiranje razrednih odjela

-organizacija upisa uĉenika u prvi

razred

-zaduţenja nastavnika

-planiranje izborne, dodatne i

dopunske nastave

-raspodjela razredništva

-izrada tjednog zaduţenja nastvnika

-priprema podataka za izradu

rasporeda sati

-izrada plana kadrovskih potreba

-izrada godišnjeg kalendara rada

-izrada Odluke o tjednom zaduţenju

nastavnika

-organizacija roditeljskih sastanaka i

prisustvovanje

-organizacija unosa podataka u e-

Maticu, e-Dnevnik

-izrada Školskog kurikuluma i

Godišnjeg plana i programa

-organizacija provedbe Drţavne

mature

- organizacija realizacije školskih

izleta

-planiranje i organiziranje radova na

odrţavanju i opremanju škole

I – 41

II – 26

III – 38

IV – 32

V – 30

VI – 30

VII – 18

VIII - 29

390

PEDAGOŠKO

INSTRUKTIVNI I

SAVJETODAVNI

RAD

-upoznavanje Nastavniĉkog vijeća s

novim propisima

-kontinuirano praćenje i upućivanje

na primjenu vaţećih propisa

-praćenje rada nastavnika u toku

probnog rada, uvoĊenje pripravnika u

samostalan rad

-praćenje i ocjenjivanje rada

nastavnika

-posjet satima nastave sa svrhom

uvida u realizaciju i tijek, poticanje

nastavnika za napredovanje i

sudjelovanje u provoĊenju postupka

za iste

-praćenje realizacije nastavnog plana i

programa

-praćenje izostanaka uĉenika i

sudjelovanje u donošenju mjera

IX -25

X – 30

XI – 42

XII – 30

I – 40

II – 51

III – 38

IV – 50

V – 54

VI – 30

VII – 5

VIII – 4

Page 28: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADAgimnazija-dvanaesta-zg.skole.hr/upload/gimnazija-dvanaesta-zg/images/... · godiŠnji plan i progam rada Škole 1 xii. gimnazija zagreb, gjure prejca

GODIŠNJI PLAN I PROGAM RADA ŠKOLE

28

sprjeĉavanja ili poticanja

-rad na stvaranju pozitivne atmosfere

u školi, suradniĉkih odnosa meĊu

nastavnicima, kao i izmeĊu

nastavnika i uĉenika

-instruktivno-konzultativni rad s

nastavnicima te pomoć u rješavanju

problema s uĉenicima

-analiza uspjeha, rezultata drţavne

mature i traţenje rješenja za

poboljšanje istih

-poticanje, sudjelovanje i

organiziranje aktivnosti usmjerenih

na promoviranje pozitivnih

vrijednosti i podizanje ekološke

svijesti ( humanitarni rad,

oĉuvanje okoliša, prevencija

ovisnosti…)

-praćenje primjene suvremenih

metoda pouĉavanja

400

ADMINISTRATIVNO,

FINANCIJSKO I

MATERIJALNO

POSLOVANJE

ŠKOLE

praćenje primjene Zakona o odgoju i

obrazovanju u osnovnoj i srednjoj

školi, Statuta i pravilnika

-usklaĊivanje normativnih akata s

promjenama zakonskih akata

-koordinacija rada tajništva i

raĉunovodstva i tehniĉkog osoblja u

skladu s potrebama

-koordiniranje nabave nastavnih

pomagala

-organizacija tehniĉkog odrţavanja

školskog prostora i saniranja kvarova

-suradnja u izradi prijedloga

polugodišnjeg i godišnjeg

financijskog plana

-rad i suradnja s tajnicom u vezi

izrade i izmjene normativnih akata i

provedbe zakonskih propisa

-imenovanje komisija i povjerenstava

-plan godišnjih odmora

-analiza i poboljšanje prostornih i

materijalnih uvjeta za rad

IX – 10

X – 14

XI – 20

XII – 20

I – 10

II – 10

III – 20

IV – 10

V – 9

VI – 10

VII – 2

VIII - 5

140

SURADNJA S -dogovor o internoj raspodjeli IX -30

Page 29: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADAgimnazija-dvanaesta-zg.skole.hr/upload/gimnazija-dvanaesta-zg/images/... · godiŠnji plan i progam rada Škole 1 xii. gimnazija zagreb, gjure prejca

GODIŠNJI PLAN I PROGAM RADA ŠKOLE

29

PEDAGOŠKOM

SLUŢBOM

poslova izmeĊu struĉnih suradnika

(pedagoginja i psihologinja)

-izrada interne pedagoške

dokumentacije

-odgojna problematika

-organizacija i analiza rada s

uĉenicima s teškoćama

-analiza uspjeha uĉenika uĉenika

-analiza realizacije nastave tijekom

školske godine

-praćenje i kontroliranje pedagoške

dokumentacije

-organizacija kolektivnog struĉnog

usavršavanja

-profesionalna orijentacija uĉenika

(informacije)

X – 30

XI – 20

XII – 20

I – 20

II – 20

III – 20

IV – 20

V – 30

VI – 25

VIII – 5

240

SURADNJA S

OKRUŢJEM

-usklaĊivanje individualne i skupne

aktivnosti s ciljevima

-podjela i koordinacija rada

-savjetovanje s djelatnicima i

razmatranje njihovih mišljenja i

prijedloga

-motiviranje suradnika

-analiza i rješavanje problemskih

situacija i stvaranje dobrih odnosa u

školi

-uvaţavanje internih potreba

djelatnika (oprema, usavršavanje)

-suradnja s povjerenikom zaštite na

radu

-suradnja s Radniĉkim vijećem

-suradnja s predstavnicima sindikata

-suradnja s ravnateljima škola u

zgradi

IX – 4

X – 10

XI – 16

XII – 20

I – 10

II – 10

III – 20

IV – 15

V – 15

VI – 20

VII – 5

VIII - 5

150

RAD U STRUĈNIM I

UPRAVNIM

TIJELIMA ŠKOLE

-koordiniranje i sudjelovanje u radu

struĉnih aktiva, Razrednih vijeća,

Školskog ispitnog povjerenstva,

-suradnja s ĉlanovima Vijeća roditelja

-suradnja s ĉlanovima Vijeća uĉenika

-planiranje, pripremanje i voĊenje

sjednica Nastavniĉkog vijeća

-sudjelovanje u pripremi i

prisustvovanje sjednicama Školskog

odbora

IX – 4

X – 10

XI – 14

XII – 13

I – 11

II – 11

III – 12

IV – 19

V – 17

VI – 15

VII – 9

Page 30: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADAgimnazija-dvanaesta-zg.skole.hr/upload/gimnazija-dvanaesta-zg/images/... · godiŠnji plan i progam rada Škole 1 xii. gimnazija zagreb, gjure prejca

GODIŠNJI PLAN I PROGAM RADA ŠKOLE

30

-organiziranje rada Školskog ispitnog

povjerenstva

-provoĊenje odluka i zakljuĉaka

struĉnih i upravnih tijela

VIII - 5

140

SURADNJA S

USTANOVAMA I

INSTITUCIJAMA

-ostvariti suradnju s;

Ministarstvom znanosti i

obrazovanja,

Agencijom za odgoj i obrazovanje,

NCVVO,Gradskom uredom za

obrazovanje, Zavodom za

profesionalnu orijentaciju,

Zavodom za zapošljavanje,

Osnovnim školama u okruţenju,

MUP -PU Dubrava, Gradska ĉetvrt

Dubrava, ostale institucije i ustanove

prema potrebama

IX – 5

X – 16

XI – 16

XII – 14

I – 23

II – 18

IV – 6

V – 10

VI – 11

VIII - 1

120

STRUĈNO

USAVRŠAVANJE

-sudjelovanje na struĉnim skupovima

u organizaciji:

Ministarstva znanosti i obrazovanja,

Agencije za odgoj i obrazovanje

Gradskog ureda za obrazovanje

Udruge hrvatskih srednjoškolskih

ravnatelja

CARNet

-individualno struĉno usavršavanje

putem literature pedagoško

psihološkog sadrţaja i školskog

menadţmenta

IX – 5

X – 25

XI – 10

XII – 15

I – 10

II – 10

III – 20

IV – 14

V – 10

VII -1

VIII - 10

130

Neplanirani/ iznenadni poslovi Tijekom

godine 42

UKUPNO 1752

Page 31: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADAgimnazija-dvanaesta-zg.skole.hr/upload/gimnazija-dvanaesta-zg/images/... · godiŠnji plan i progam rada Škole 1 xii. gimnazija zagreb, gjure prejca

GODIŠNJI PLAN I PROGAM RADA ŠKOLE

31

PLAN I PROGRAM RADA PEDAGOŠKE SLUŢBE

Razvojno - pedagošku sluţbu ĉine: pedagoginja, psihologinja i voditeljica

nastave.

Planovi i programi ovih struĉnih suradnika ĉine cjeloviti program razvojno -

pedagoške sluţbe, a posebno u podruĉju suradnje s uĉenicima, roditeljima,

pripreme za ostvarivanje odgojno - obrazovnog rada i suradnje s ostalim

djelatnicima škole.

PLAN I PROGRAM RADA STRUĈNE SURADNICE PEDAGOGINJE

PODRUĈJE RADA BROJ SATI

1. Planiranje i programiranje odgojno obrazovnog rada škole

Priprema za rad

144

108

2. Neposredan odgojno - obrazovni rad s uĉenicima 324

3. Neposredan odgojno - obrazovni rad s nastavnicima i

razrednicima 296

4. Neposredan odgojno - obrazovni rad roditeljima 118

5. Suradnja s ravnateljicom 108

6. Suradnja s voditeljicom nastave i psihologinjom 92

7. Suradnja s drugim institucijama/ udrugama 43

8. Suradnja s ostalim sluţbama u školi 44

9. Biblioteĉno - informacijska i dokumentacijska djelatnost 118

10. Postignuća odgojno- obrazovnog rada (analiza, izvješća) 36

11. Razvojno pedagoški poslovi, ascijska istraţivanja i projekti 36

12. Evidentiranje rada i samovrednovanje 72

Page 32: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADAgimnazija-dvanaesta-zg.skole.hr/upload/gimnazija-dvanaesta-zg/images/... · godiŠnji plan i progam rada Škole 1 xii. gimnazija zagreb, gjure prejca

GODIŠNJI PLAN I PROGAM RADA ŠKOLE

32

13. Struĉno usavršavanje 108

14. Kulturna, zdravstvena i socijalna djelatnost 25

15. Ostali poslovi 80

UKUPNO JE PLANIRANO 1752

Red

br.

PODRUĈJE RADA Broj

sati

Vrijeme

realizaci

je

1. Planiranje i programiranje odgojno-obrazovnog

rada:

- Godišnji plan i program rada pedagoga

- Godišnji plan i program rada škole

- Školski kurikulum

- mjeseĉni i tjedni planovi rada pedagoga

-plan struĉnog usavršavanja profesora i pedagoga

- prijedlog tema za satove razrednika

Priprema za rad

144

108

VII

IX

2. Neposredan odgojno - obrazovni rad s

uĉenicima:

- Povjerenstvo za upis uĉenika u prvi razred

- Formiranje razrednig odjela

- program prevencije kockanja mladih

- rad s uĉenicima s posebnim odgojno obrazovnim

potrebama:

a) uĉenici sa zdravstvenim teškoćama

b) uĉenici koji nisu uspješni u uĉenju

c) uĉenici iz socijalno ugroţenih obitelji

d) uĉenici s primjerenim oblikom školovanja

- individualne i skupne pedagoške intervencije

prema potrebama uĉenika

- neposredan odgojno-obrazovan rad na satovima

RO i priprema za rad

- Vijeće uĉenika

- zdravstvena i socijalna zaštita uĉenika

324 VI

VIII

V, VI

tijekom

godine

"

"

"

tijekom

godine

Page 33: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADAgimnazija-dvanaesta-zg.skole.hr/upload/gimnazija-dvanaesta-zg/images/... · godiŠnji plan i progam rada Škole 1 xii. gimnazija zagreb, gjure prejca

GODIŠNJI PLAN I PROGAM RADA ŠKOLE

33

3. Neposredan rad s nastavnicima i razrednicima

- praćenje rada nastavnika, posebno poĉetnika

- posjete nastavi i satovima razrednika (praćenje

kvalitete izvoĊenja nastavnog procesa)

-suradnja s razrednicima i nastavnicima

(savjetodavni, individualni razgovori, SR,

roditeljski sastanci, upisi, potrebe uĉenika)

- suradnja pri organizaciji javno kulturnih

manifestacija: Dojdi osmaš, Dani otvorenih vrata,

Humanitarne akcije

296 tijekom

godine

4. Suradnja s roditeljima:

- individualni, skupni i ostali oblici suradnje

predviĊeni izvedbenim planom pedagoga (Vijeće

roditelja, suradnja prilikom upisa, roditeljski

sastanci)

118 tijekom

godine

5. Suradnja s ravnateljicom:

- suradnja na svim odgojno-obrazovnim zadaćama

znaĉajnim za ţivot i rad škole

-organizacijski poslovi

108 tijekom

godine

6. Suradnja sa psihologom, voditeljem nastave i

satniĉarom:

- svi organizacijski poslovi, praćenje dnevne

opterećenosti uĉenika rasporedom sati

- zajedniĉki rad u struĉnim organima škole

- koordinacija struĉno-pedagoške sluţbe

-suradnja u radu s uĉenicima, roditeljima,

nastavnicima

92 tijekom

godine

7. Suradnja s ustanovama i institucijama:

- lijeĉnica školske medicine

- Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

- Centar za socijalnu skrb

- MUP

- Podruĉni ured za prosvjetu Dubrava

- Osnovne škole

43 tijekom

godine

8. Suradnja s ostalim sluţbama u školi:

- svi poslovi vezani za uspješno odvijanje

nastavnog procesa (tajništvo, administracija,

raĉunovodstvo, knjiţniĉar)

44 tijekom

godine

9. Bibilioteĉna, informacijska i dokumentacijska

djelatnost:

- nabava struĉne literature, briga o školskoj

dokumentaciji

- suradnja sa školskom bibliotekom

118 tijekom

godine

Page 34: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADAgimnazija-dvanaesta-zg.skole.hr/upload/gimnazija-dvanaesta-zg/images/... · godiŠnji plan i progam rada Škole 1 xii. gimnazija zagreb, gjure prejca

GODIŠNJI PLAN I PROGAM RADA ŠKOLE

34

10. Postignuća odgojno- obrazovnog rad

- analiza i izvješća odgojne situacije (I. do IV.raz.)

- izvješće na kraju I. polug. i na kraju šk.god

36 XII, I,

IX.

11. Razvojno pedagoški poslovi, akcijska

istraţivanja i projekti

36 Tijekom

godine

12. Evidentiranje rada i samovrednovanje 72

13. Permanentno struĉno usavršavanje

- individualni programi struĉnog usavršavanja

nastavnika i struĉno razvojne sluţbe

- Ţupanijska struĉna vijeća struĉnih suradnika

pedagoga

- programi struĉnog usavršavanja u organizaciji

Agencije za odgoj i obrazovanje za 2018./2019.

godinu

108 Tijekom

godine

14. Kulturna, zdravstvena i javna djelatnost 25 Tijekom

godine

15. Ostali poslovi:

Rad u struĉnim tijelima i komisijama:

- Nastavniĉko vijeće, Razredna vijeća,

- Komisije za razredne i predmetne ispite

- Deţurstvo na maturi

-Zamjenik razrednika

Administrator e-Dnevnika

80 tijekom

godine

U K U P N O 1752

PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGINJE

PODRUĈJE RADA

BROJ

SATI

GODIŠNJE

1. Neposredan odgojno – obrazovni rad 60

2. Savjetodavni rad 260

3. Suradnja s institucijama izvan škole 70

4. Preventivni i istraţivaĉki programi 50

5. Struĉno usavršavanje 20

UKUPNO 446

PODRUĈJE SADRŢAJ RADA BROJ SATI

Page 35: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADAgimnazija-dvanaesta-zg.skole.hr/upload/gimnazija-dvanaesta-zg/images/... · godiŠnji plan i progam rada Škole 1 xii. gimnazija zagreb, gjure prejca

GODIŠNJI PLAN I PROGAM RADA ŠKOLE

35

RADA

1. NEPOSREDAN

ODGOJNO -

OBRAZOVNI

RAD

IzvoĊenje nastave zdravstvenog

odgoja i preventivnih programa

60

2. SAVJETODAVNI

RAD

Individualno i grupno

psihologijsko savjetovanje uĉenika

i roditelja ( prilagodba

srednjoj školi, stjecanje socioloških

vještina)

Suradnja s razrednicima i

predmetnim nastavnicima

260

3. SURADNJA S

INSTITICIJAMA

IZVAN ŠKOLE

Kontakti i suradnja sa osnovnim i

srednjim školama, centrima za

socijalnu skrb,sluţbama u podruĉju

fiziĉkog i mentalnog zdravlja i

razvoja djece. Suradnja s organima

lokalne uprave i samouprave.

70

4. PREVENTIVNI I

ISTRAŢIVAĈKI

PROGRAMI

Organizacija, provedba i

vrednovanje programa u cilju

poboljšanja kvalitete rada u školi,

školskog uspjeha, te onih koji se

odnose na zastupanje interesa djece

i na zaštitu njihova mentalnog

zdravlja

50

5. STRUĈNO

USAVRŠAVANJE

Prisustvovanje struĉnim skupovima

u organizaciji Sekcije za školsku

psihologiju i Agencije za odgoj i

obrazovanje.

Kontinuirano srtuĉno usavršavanje

Kontinuirano praćenje strućne

literature iz podruĉja adolescentnog

razvoja i suvremenih pristupa

uĉenju i pouĉavanju

20

U K U P N O 446

PLAN I PROGRAM RADA VODITELJICE I SATNIĈARKE

PODRUĈJE RADA

BROJ

SATI

GODIŠNJ

E

Page 36: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADAgimnazija-dvanaesta-zg.skole.hr/upload/gimnazija-dvanaesta-zg/images/... · godiŠnji plan i progam rada Škole 1 xii. gimnazija zagreb, gjure prejca

GODIŠNJI PLAN I PROGAM RADA ŠKOLE

36

1. Organizacija nastavnog procesa u školskoj godini

2018./2019. 300

2. Izrada rasporeda sati za školsku godinu 2018./2019. 150

3. Suradnja s ravnateljicom 100

4. Suradnja sa struĉnom sluţbom škole 50

5. Suradnja s nastavnicima 50

6. Suradnja s uĉenicima 50

7. VoĊenje dokumentacije 176

UKUPNO 876

PODRUĈJE

RADA SADRŢAJ RADA

VRIJEME

BROJ

SATI

1. Organizacija

nastavnog

procesa u

školskoj

godini

2018./2019.

- praćenje realizacije nastavnih

planova i programa

- praćenje realizacije broja odrţanih

nastavnih sati

- organiziranje zamjena za

nastavnike zbog kraće odsutnosti

(kad nije potrebno organizirati

struĉnu zamjenu zapošljavanjem

novog nastavnika)

- organiziranje deţurstva profesora i

uĉenika

- organiziranje razlikovnih ispita

tijekom

godine

300

- organiziranje dopunskog rada V. – VII.

- organiziranje predmetnih,

razrednih i popravnih ispita V. – VIII.

2. Izrada

rasporeda sati

za školsku

godinu

2018./2019.

- pribavljanje informacija

neophodnih za izradu rasporeda sati VII. – VIII.

150

-izrada rasporeda sati VIII. – IX.

- korekcije gotovih rasporeda sati IX.

3. Suradnja s

ravnateljicom

- sudjelovanje u izradi godišnjeg

plana i programa VIII. – IX.

100

Page 37: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADAgimnazija-dvanaesta-zg.skole.hr/upload/gimnazija-dvanaesta-zg/images/... · godiŠnji plan i progam rada Škole 1 xii. gimnazija zagreb, gjure prejca

GODIŠNJI PLAN I PROGAM RADA ŠKOLE

37

- sudjelovanje u izradi školskog

kurikuluma

- konzultacije oko rasporeda sati

- sudjelovanje pri podjeli zaduţenja

nastavnika

VIII. – IX.

- poslovi oko organizacije

nastavnog procesa

tijekom

godine

4. Suradnja sa

struĉnom

sluţbom škole

- poslovi vezani za uspješno

odvijanje nastavnog procesa

- zajedniĉki rad u struĉnim tijelima

škole

tijekom

godine

50

5. Suradnja s

nastavnicima

- suradnja s razrednicima i ostalim

nastavnicima oko organizacije

nastavnog procesa

- suradnja s razrednicima oko

organizacije izleta

- suradnja s voditeljima struĉnih

skupova

- sudjelovanje u radu Razrednih

vijeća

- sudjelovanje u radu Nastavniĉkog

vijeća

tijekom

godine

50

- sudjelovanje u radu struĉnih

skupova VII. – VIII.

6. Suradnja s

uĉenicima

- sudjelovanje u formiranju

razrednih odjela nakon upisa VII. – VIII.

50

- suradnja s deţurnim uĉenicima

tijekom

godine

- suradnja s uĉenicima vezano uz

tekuće probleme u realizaciji

nastavnog procesa

7. VoĊenje

dokumentacije

- podaci o naknadnim upisima i

ispisima uĉenika

- evidencija prisutnosti nastavnika

- pedagoška dokumentacija uĉenika

(e-Matica)

tijekom

godine

176

- podaci o provedenom dopunskom

radu

- podaci o provedenim ispitima

V. – VIII.

UKUPNO SATI GODIŠNJE 876

PLAN I PROGRAM RADA KNJIŢNIĈARA XII. GIMNAZIJE

Page 38: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADAgimnazija-dvanaesta-zg.skole.hr/upload/gimnazija-dvanaesta-zg/images/... · godiŠnji plan i progam rada Škole 1 xii. gimnazija zagreb, gjure prejca

GODIŠNJI PLAN I PROGAM RADA ŠKOLE

38

Struktura radnog vremena školskog knjiţniĉara u okviru 40. satnog radnog

vremena izraĊena na temelju Naputka Ministarstva znanosti i obrazovanja i

programu i normativu rada struĉnog suradnika knjiţniĉara obuhvaća:

PODRUĈJE RADA BROJ SATI

1. Odgojno – obrazovni rad 897

2. Struĉni rad i informacijska djelatnost 435

3. Kulturna i javna djelatnost 167

4. Struĉno usavršavanje 122

5. Suradnja s ravnateljicom, nastavnicima i struĉnom

sluţbom škole

131

UKUPNO 1752

PODRUĈJE

RADA

SADRŢAJ RADA BROJ

SATI

1. ODGOJNO -

OBRAZOVNI RAD

S UĈENICIMA

-neposredna pedagoška pomoć uĉenicima

pri izboru graĊe u knjiţnici i rad na

informacijama

-organizirano i sistematsko upoznavanje

uĉenika s knjiţniĉnom graĊom

-pomoć uĉenicima u obradi zadanih

tema, referata, samostalnih radova

-upoznavanje uĉenika s korištenjem

kataloga

-izrada tematskih bibliografija

897

2. STRUĈNI RAD I

INFORMACIJSKA

DJELATNOST

-voĊenje sustavne nabavne politike

knjiţniĉne graĊe i oblikovanje zbirki

-narudţba i obrada knjiţniĉne graĊe i

periodike

-izrada kataloga knjiţniĉne graĊe

-izrada statistiĉkih pregleda o korištenju

knjiţniĉne graĊe

-izvješće o radu knjiţnice, stanju fonda i

provedbi revizije fonda

-pravilan smještaj, zaštita i ĉuvanje

knjiţniĉne graĊe

435

3. KULTURNA I

JAVNA

DJELATNOST

-planiranje i programiranje kulturnih

aktivnosti i izrada godišnjeg plana

kulturnih akcija

167

Page 39: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADAgimnazija-dvanaesta-zg.skole.hr/upload/gimnazija-dvanaesta-zg/images/... · godiŠnji plan i progam rada Škole 1 xii. gimnazija zagreb, gjure prejca

GODIŠNJI PLAN I PROGAM RADA ŠKOLE

39

-obiljeţavanje obljetnica znaĉajnih

liĉnosti i dogaĊaja

-organiziranje tematskih izloţbi,

knjiţevnih susreta, promocija knjiga,

predstava, tribina i predavanja za

uĉenike

-suradnja s kulturnim ustanovama i

institucijama u gradu Zagrebu i šire

4. STRUĈNO

USAVRŠAVANJE -sudjelovanje na seminarima i skupovima

u organizaciji MZOS-a, AZOO-a,

ţupanijskih struĉnih vijeća, Matiĉne

sluţbe i NSK-a

-praćenje struĉne literature, recenzija

novih knjiga, kataloga, uĉeniĉke

literature za za potrebe uĉenika

122

5. SURADNJA S

RAVNATELJICO

M,

PROFESORIMA I

STRUĈNIM

SURADNICIMA

-suradnja s ravnateljicom i raĉunovoĊom

u svezi nabave opreme i fonda knjiţnice

-suradnja s predmetnim nastavnicima

i razrednicima, voditeljima struĉnih

aktiva

-suradnja u svezi nabave fonda

-sudjelovanje na Nastavniĉkom vijeću

i struĉnim aktivima škole

131

U K U P N O 1752

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA TAJNICE

1. Normativno-pravni poslovi: izrada normativnih akata, ugovora, rješenja i

odluka; provoĊenje i tumaĉenje pravnih propisa Škole; praćenje zakonske

regulative

2. Personalno-kadrovski poslovi: poslovi vezani uz zasnivanje i prestanak

radnih odnosa; voĊenje evidencije radnika te osoba koje su na struĉnom

osposobljavanju za rad u Školi; prijava i odjava radnika i ĉlanova njihovih

obitelji nadleţnim sluţbama mirovinskog i zdravstvenog osiguranja; prijava

nastavnika za staţiranje i struĉni ispit; pomoć nastavnicima u ispunjavanju

tiskanica i priprema potrebne dokumentacije za pokretanje postupka

napredovanja; izrada plana godišnjih odmora; ispunjavanje putnih naloga za

radnike; voĊenje evidencije o radnom vremenu nenastavnog osoblja, voĊenje

podataka o radnicima u Registru zaposlenih u javnom sektoru

3. Sudjelovanje u pripremi sjednica Školskog odbora XII. gimnazije i voĊenje

dokumentacije za Školski odbor, voĊenje zapisnika sjednica Školskog odbora

Page 40: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADAgimnazija-dvanaesta-zg.skole.hr/upload/gimnazija-dvanaesta-zg/images/... · godiŠnji plan i progam rada Škole 1 xii. gimnazija zagreb, gjure prejca

GODIŠNJI PLAN I PROGAM RADA ŠKOLE

40

4. Rad sa strankama, suradnja s Gradskim uredom za obrazovanje Grada

Zagreba, Ministarstvom znanosti i obrazovanja i drugim nadleţnim tijelima

5. Nabavljanje pedagoške dokumentacije i potrošnog materijala za potrebe

Škole

6. Koordinacija rada tehniĉkog osoblja u suradnji s ravnateljicom

7. Izdavanje razliĉitih potvrdi, duplikata svjedodţbi i ostalih dokumenata koje

Škola izdaje na osnovi javnih ovlasti

8. Poslovi vezani uz obradu podataka u elektronskim maticama ( e-Matica,

CARNET)

9. Poslovi zaprimanja, razvrstavanja, urudţbiranja, otpremanja i arhiviranja

pošte

10. Poslovi vezani uz zaštitu i ĉuvanje arhivskog i registraturnog gradiva te

izluĉivanje gradiva

11. Ostali administrativni poslovi te poslovi koji proizlaze iz Godišnjeg plana i

programa rada Škole

UKUPAN BROJ SATI:1752

PLAN I PROGRAM RADA RAĈUNOVODSTVENO-FINANCIJSKE

SLUŢBE U

Poslovi u raĉunovodstveno-financijskoj sluţbi rasporeĊeni su sukladno

odredbama Pravilnika o djelokrugu rada tajnika i administrativno-tehniĉkim i

pomoćnim poslovima koji se obavljaju u srednjoškolskoj ustanovi (NN /11).

Škola nema zaposlenog raĉunovodstvenog radnika tako da poslove

raĉunovodstveno-financijske sluţbe obavlja jedna osoba, voditelj

raĉunovodstva.

Poslovi navedene sluţbe izvršavaju se na temelju: Zakona o raĉunovodstvu,

Zakona o proraĉunu ,Pravilnika o proraĉunskom raĉunovodstvu i raĉunskom

planu, Zakona o fiskalnoj odgovornosti, donesenih Uredbi, naputaka

Ministarstva znanosti i obrazovanja, i Gradskog ureda za obrazovanje, te

zadataka naredbodavatelja.

Opis poslova trajno tijekom godine i periodiĉno prema zakonskim rokovima:

1. organizacija raĉunovodstvenih poslova prema prioritetima,

2. praćenje zakonske regulative, naputaka i okruţnica nadleţnih ustanova,

Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva financija,

3. izrada prijedloga financijskog plana prema izvorima financiranja za 2019 i

projekcije za 2020. i 2021.godinu prema uputama Gradskog ureda za

obrazovanje, bez ukljuĉenih troškova za plaće i ostalih troškova koji

proizlaze iz prava prema TKU za javne sluţbe i GKU za srednje škole,

4. izrada sveobuhvatnog financijskog plana prema izvorima financiranja za

kalendarsku godinu 2019. i projekcije za 2020.i 2021.godinu i priprema

Page 41: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADAgimnazija-dvanaesta-zg.skole.hr/upload/gimnazija-dvanaesta-zg/images/... · godiŠnji plan i progam rada Škole 1 xii. gimnazija zagreb, gjure prejca

GODIŠNJI PLAN I PROGAM RADA ŠKOLE

41

potrebnih podataka za usvajanje financijskog plana na Školskom odboru,

5. praćenje izvršenja financijskog plana,

6. izrada tromjeseĉnih, polugodišnjeg i godišnjeg financijskog izvješća,

7. izvješćivanje o rezultatima poslovanja kao i izrada tablica s traţenim

specifiĉnim podacima o segmentima poslovanja sukladno zahtjevima Grada

Zagreba, kao i nadleţnog Ministarstva,

8 . izrada izvješća o financijskom poslovanju i ostvarenim rezultatima za

Školski odbor,

9. izrada plana nabave za 2019.godinu

10. popunjavanje Upitnika za fiskalnu odgovornost s oznaĉavanjem i

Fotokopiranjem dokumenata kojima dokazujemo ispravnost odgovora na

pitanja,

11. voĊenje evidencije za shemu školskog voća,

12. priprema godišnjeg popisa imovine, obveza i potraţivanja te knjiţenje

inventurnih razlika,

13. usklaĊenja analitiĉke i sintetiĉke evidencije glavne knjige, te usklaĊenja

stanja s dobavljaĉima, kupcima te drţavnim ustanovama (HZZO, Porezna

uprava), Grad Zagreb,

14. izrada raznih statistiĉkih izvješća za potrebe Drţavnog ureda za statistiku.

15. kontiranje i knjiţenje ulaznih dokumenata i zadavanje temeljnica koje prate

poslovne dogaĊaje (fakture, obraĉuni plaća i naknade zaposlenicima,

obraĉuni ugovora o djelu, Školski odbor, struĉno usavršavanje, plaćanje

usluga i roba dobavljaĉima ,izvodi banke, blagajna),

16. prikupljanje svih potrebnih dokumenata i informacija zbog pripreme za

obraĉun plaće, (izraĉun satnica za bolovanje na teret HZZO, evidentiranje

dana godišnjeg odmora, plaćenih dopusta, komplikacija u trudnoći,

rodiljnog i roditeljskog dopusta, slobodnih dana, sluţbenih putovanja,

provjera poreznih osobnih olakšica, obrada dokumenata o administrativnoj

zabrani na plaću, i provoĊenje ovrha),

17. obraĉun i isplata plaća u COP-u, jubilarnih nagrada, razne pomoći, dostava

obraĉuna doprinosa za invalide u FINU,

18. obraĉun i isplata plaća pomoćnicima u nastavi koji rade na ugovor o radu,

kao i pomoćnicima koji rade na ugovor o djelu, dostava tablica traţenja

sredstava Gradu Zagrebu kao i dokumentacije o provedenoj isplati

(obraĉunske liste, izvod banke, JOPPD obrazac),

19. obraĉun i uplata doprinosa za struĉno usavršavanje bez zasnivanja radnog

odnosa, tromjeseĉno izvještavanje HZZ-a o uplaćenim doprinosima,

20. obraĉun naknada ĉlanovima školskog odbora,

21. obraĉun i isplata naknada troškova prijevoza za dolazak na posao

zaposlenicima,

22. blagajniĉki poslovi,

23. Isplata akontacija po putnim nalozima i obraĉun istih po povratku s puta,

24. ispunjavanje potrebne dokumentacije banaka zaposlenicima za dobivanje

kredita,

Page 42: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADAgimnazija-dvanaesta-zg.skole.hr/upload/gimnazija-dvanaesta-zg/images/... · godiŠnji plan i progam rada Škole 1 xii. gimnazija zagreb, gjure prejca

GODIŠNJI PLAN I PROGAM RADA ŠKOLE

42

25. izrada zahtjeva za refundiranje troškova za obuku prve pomoći,

sistematskih pregleda, i drugih troškova u dogovoru s Gradskim uredom,

26. izdavanje potvrda zaposlenicima o ostvarenim primanjima tijekom nekog

razdoblja za razne potrebe (djeĉji doplatak, djeĉji vrtić, i drugih zahtjeva),

27. ispisivanje i arhiviranje svih obraĉuna,

28. poslovna komunikacija (dopisi, e-mailovi, telefonski razgovori) s tijelima

drţavne i javne uprave, bankama, dobavljaĉima, najmoprimcima školskog

prostora),

29. sudjelovanje na struĉnim seminarima,

30. ostali poslovi prema potrebi, zahtjevima naredbodavaca, kao i svi poslovi

koje je nemoguće predvidjeti jer se pojavljuju svakodnevno ili tijekom

godine tako da ih je nemoguće planirati.

UKUPAN BROJ RADNIH SATI ZA PLANIRANE POSLOVE U ŠK. GOD.

2018/2019 JE 1752 SATI

Mira Pepić , dipl.oec.

PLAN RADA STRUĈNIH TIJELA

PLAN RADA ŠKOLSKOG ODBORA

SADRŢAJ RADA NOSITELJ

AKTIVNOSTI

VRIJEME

REALIZACIJE

-Izvještaj o realizaciji Školskog kurikuluma

i izvannastavnim aktivnostima u šk. god

2017./18.

-Izvještaj o realizaciji Godišnjeg plana i

programa rada Škole za šk. god. 2017./18.

-Donošenje Školskog kurikuluma

-Donošenje Godišnjeg plana i programa

Rada Škole

-Davanje suglasnosti u svezi zasnivanja

radnog odnosa po natjeĉaju

-Izvještaj o provedenim mjerama sigurnosti

na prijedlog

ravnateljice

rujan 2018.

-Donošenje općih akata Škole i

usaglašavanje sa Zakonom

-Prijedlozi i mišljenja o pitanjima vaţnim za

rad i sigurnost u školskoj ustanovi

na prijedlog

ravnateljice uz

suradnju s

tajnicom

tijekom godine

- Zasnivanje radnog odnosa po natjeĉaju

na prijedlog

ravnateljice uz

suradnju s

tajnicom

tijekom godine

na prijedlog

Page 43: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADAgimnazija-dvanaesta-zg.skole.hr/upload/gimnazija-dvanaesta-zg/images/... · godiŠnji plan i progam rada Škole 1 xii. gimnazija zagreb, gjure prejca

GODIŠNJI PLAN I PROGAM RADA ŠKOLE

43

-Donošenje Godišnjeg financijskog plana

Škole za 2019. godinu

ravnateljice uz

suradnju s

raĉunovotkinjom

prosinac 2018.

-Usvajanje završnog raĉuna za 2018. godinu

na prijedlog

ravnateljice uz

suradnju s

raĉunovotkinjom

veljaĉa 2019.

-Polugodišnji financijski izvještaj

na prijedlog

ravnateljice uz

suradnju s

raĉunovotkinjom

srpanj 2019.

-razmatranje rezultata rad Škole ( odgojno-

obrazovni i ostali rezultati) ravnateljica srpanj 2019-

Prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj

školi, Statuta i Poslovnika o radu Školskog odbora XII. gimnazije, Školski se

odbor sastaje po potrebi tijekom školske godine ( planirano je do 10 sjednica).

Školski odbor rješava poslove za koje je ovlašten prema odredbama Zakona o

odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Sjednice saziva i priprema predsjednica ŠO u suradnji s tajnicom, a na prijedlog

svakog ĉlana istoga.

Školski odbor radi u sljedeće sastavu:

Ime i prezime

Barbara Arić Predstavnik Nastavniĉkog vijeća

Ornela Valić Predstavnik Nastavniĉkog vijeća

Neda Kovaĉević Predstavnik osnivaĉa

Miro Ojvan Predstavnik osnivaĉa

Ivan Rubić Predstavnik osnivaĉa

Biserka Malenica Radniĉko vijeće

Ivana Berger Predstavnik roditelja

Page 44: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADAgimnazija-dvanaesta-zg.skole.hr/upload/gimnazija-dvanaesta-zg/images/... · godiŠnji plan i progam rada Škole 1 xii. gimnazija zagreb, gjure prejca

GODIŠNJI PLAN I PROGAM RADA ŠKOLE

44

PLAN I PROGRAM RADA NASTAVNIĈKOG VIJEĆA

SADRŢAJ RADA NOSITELJ

AKTIVNOSTI

VRIJEME

REALIZACIJE

Organizacija rada:

-brojno stanje nakon upisa

-ustrojavanje razrednih odjela i obrazovnih

skupina

-predlaganje razrednika,

-osnivanje struĉnih aktiva i imenovanje

voditelja,

-planovi struĉnog usavršavanja

-razmatranje prijedloga Školskog

kurikuluma,

-program dodatne i dopunske nastave

-prijedlog Godišnjeg plana i programa rada,

-ponašanje, vladanje i rad u zadanim

uvjetima

-imenovanje Ispitnog odbora

ravnateljica,

pedagoginja,

razrednici

rujan 2018.

- tematska sjednica

Rad s djecom s teškoćama

-osvrt na izvješća sa sjednica Razrednih

vijeća

Vanjski

suradnik

listopad

studeni

-analiza postignuća uĉenika i realizacije

programa na kraju prvog polugodišta

-organizacija i provoĊenje susreta i

ravnateljica,

pedagogonja,

razrednici

Prosinac/

sijeĉanj

Page 45: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADAgimnazija-dvanaesta-zg.skole.hr/upload/gimnazija-dvanaesta-zg/images/... · godiŠnji plan i progam rada Škole 1 xii. gimnazija zagreb, gjure prejca

GODIŠNJI PLAN I PROGAM RADA ŠKOLE

45

Natjecanja

-roditeljski sastanci

-struĉno usavršavanje nastavnika i struĉnih

suradnika-izvješća

voditelji

struĉnih aktiva

Edukacije u sklopu programa „Jaĉanje

kompetencija u radu s mladima―

Nastavni zavod

za javno

zdravstvo

Tijekom godine

-Osvrt na sjednice Razrednih vijeća

- zahtjevi za odgovaranje pred

povjerenstvom

-analiza i vrednovanje realizacije nastavnih

planova i programa

-analiza i vrednovanje uspjeha na kraju

nastavne godine

Ĉlanovi NV

svibanj

lipanj

Rezultati odgojno - obrazovnog rada u

školskoj godini 2017./2018.

Pedagoginja

ravnateljica srpanj

Ostali poslovi NV prema Zakonu tijekom godine

PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKOG ISPITNOG POVJERENSTVA

Školsko ispitno povjerenstvo radi u sastavu: Blaţenka Jeĉminek ( predsjednik),

Kata Ţivković Pavlinušić ( ispitni koordinator), Mia Ĉaĉić ( zamjenik ispitnog

koordinatora), Andreja Marina, Mirela Kovaĉević, Ivana Štajdohar i Sanda

Veĉek Šimunović. Tijekom školske godine povjerenstvo će obavljati poslove

propisane Pravilnikom o polaganju drţavne mature.

SADRŢAJ RADA NOSITELJ

AKTIVNOST

I

VRIJEME

REALIZACIJE

UtvrĊivanje preliminarnog popisa

uĉenika na temelju zaprimljenih

predprijava

ispitna

koordinatorica

do 15. listopada

2018.

UtvrĊivanje popisa uĉenika na temelju

zaprimljenih prijava

od 1. veljaĉe

2019.

UtvrĊivanje konaĉnog popisa uĉenika

koji su ispunili uvjete za polaganje

mature

na kraju nastavne

godine

Razmatranje i odjuĉivanje o

opravdanosti naknadne prijave ispita,

promjeni prijavljenih ispita i odjavi

ispitna

koordinatorica,

ĉlanovi ŠIP-a

Prema

zaprimljenim

prijavama

Organizacija ispita drţavne mature ravnateljica, Svibanj-lipanj

Page 46: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADAgimnazija-dvanaesta-zg.skole.hr/upload/gimnazija-dvanaesta-zg/images/... · godiŠnji plan i progam rada Škole 1 xii. gimnazija zagreb, gjure prejca

GODIŠNJI PLAN I PROGAM RADA ŠKOLE

46

ispitna

koordinatorica

Deţurstva u vrijeme provoĊenja ispita

Postupanje u sluĉaju kršenja Pravilnika ŠIP lipanj

Zaprimanje i rješavanje prigovora o

eventualnim nepravilnostima tijekom

provoĊenja ispita,

Odluĉivanje o opravdanosti

nepristupanja uĉenika polaganju ispita

ŠIP

Tijekom

provoĊenja ispita

Zaprimanje i rješavanje prigovora

uĉenika na rezultate ispita

utvrĊivanje opravdanosti prigovora

Prema rokovima

zaprimanja

prigovora

UtvrĊivanje popisa uĉenika za jesenski

rok Do 20.07.2019.

Izvješće o provedenoj drţavnoj maturi

Ispitna

koordinatorica

ravnateljica

po završetku

mature

PRIJEDLOG TEMA ZA SATOVE RAZREDNOG ODJELA:

I. RAZRED

SADRŢAJ RADA

1. Formiranje razrednog odjela, rješavanje razredne administracije, raspored

sati, upoznavanje uĉenika s novom školskom sredinom – predstavljanje

školskih aktivnosti, projekata, struĉne sluţbe, informacije o uĉionicama,

profesorima i predmetima, pravilnici (kućni red, pedagoške mjere, praćenja i

ocjenjivanja uĉenika) (GO)

2. Demokratski izbor razrednog predsjednika, zamjenika i predstavnika

3. Nova škola – izazovi i odluke koje donosimo (ZO)

4. Komunikacija u razredu: JA-TI govor (GO)

5. Riziĉna ponašanja i posljedice na obrazovanje te profesionalni razvoj i

karijeru (ZO)

6. Vrijednosti izbora ţivotnog stila (ZO)

7. Razvijanje vještina potrebnih za odgovorno spolno ponašanje (ZO)

8. Odgovornost

9. Kako ispunjavam svoje slobodno vrijeme? (interesi, vještine, hobi)

10. Prehrambeni stilovi (ZO)

11. Osvrt na rad i ostvarene rezultate u prvom polugodištu, tekuća

problematika

12. Neprimjerene pojavnosti u školi i okolini (ZO)

13. Nove tehnologije – koliko i kako ih koristimo?

Page 47: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADAgimnazija-dvanaesta-zg.skole.hr/upload/gimnazija-dvanaesta-zg/images/... · godiŠnji plan i progam rada Škole 1 xii. gimnazija zagreb, gjure prejca

GODIŠNJI PLAN I PROGAM RADA ŠKOLE

47

14. Uĉenje

15. Prevencija nasilja u razliĉitim okolnostima – u vezi, sportu…(ZO)

16. Preventivni program Ne, zato jer ne

17. Jednodnevna školska ekskurzija - priprema

18. Alkohol, cigarete i droge – utjecaj na pojedinca, obitelj i zajednicu(ZO)

19. Obitelj – kako ju doţivljavamo i koliko smo zasluţni za odnose u svojoj

obitelji (GO)

20. Sigurnost na internetu

21. Medijska pismenost

22. Komuniciranje u vezi (ZO)

23. Ljudska prava i tolerancija (GO)

24. Utjecaj spolno prenosivih bolesti na reproduktivno zdravlje (ZO)

25. Vrijednosti izbora ţivotnog stila

26. Vaţnost tjelesne aktivnosti – kako i koliko ulaţemo u svoje zdravlje

27. Ispitni stres i uspjeh

28. Izostanci – razlozi i posljedice

29. Uspjeh uĉenika na kraju nastavne godine – jesmo li zadovoljni

postignutim?

30. Administrativni poslovi na kraju nastavne godine i ostala problematika

II. RAZRED

SADRŢAJ RADA

1. Formiranje razrednog odjela, ; provjera administrativnih podataka i

eventualne promjene u upisu uĉenika u II razred), pravilnici (kućni red,

pedagoške mjere, praćenja i ocjenjivanja uĉenika) (GO)

2. Informacije o izbornoj nastavi, izvannastavnim aktivnostima, i dodatnoj

nastavi; plan i program rada II. razreda; organizacija nastave; raspored

sati;

3. izbor predsjednika razrednog odjela (predstavnika u Vijeće uĉenika)

njegovog zamjenika i predstavnika

4. Uĉenje

5. Koliko smo odgovorni.

6. Kako izaći na kraj s neuspjehom?

7. Dodaci prehrani (ZO)

8. Posljedice uzimanja ljekova i drugih sredstava ovisnosti. (ZO)

9. Utjecaj vršanjaka na korištenje sredstva ovisnosti.

10. Spolno/rodno nasilje u vezama (ZO)

11. Poznanstvo vs. Facebook prijateljstvo vs. prijateljstvo

12. Primjena ljudskih prava u svakodnevnom ţivotu (GO)

13. Prevencija ovisnosti: Kockanje i klaĊenje adolescenata i mladih – rizici

i šanse.

14. Medijska pismenost – razvoj kritiĉkog mišljenja

Page 48: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADAgimnazija-dvanaesta-zg.skole.hr/upload/gimnazija-dvanaesta-zg/images/... · godiŠnji plan i progam rada Škole 1 xii. gimnazija zagreb, gjure prejca

GODIŠNJI PLAN I PROGAM RADA ŠKOLE

48

15. Kako rješavamo probleme u uĉenju i vladanju

16. Pomagati drugima- volontiranje (GO)

17. Slobodno vrijeme (ZO)

18. Elektroniĉko nasilje i sigurnost na internetu

19. Kultura škole

20. Neprimjerene pojavnosti u školi i okolini(ZO)

21. Umijeće komuniciranja

22. Kako ostati smiren pod stresom.

III. RAZRED

SADRŢAJ RADA

1. Formiranje razrednog odjela; Upoznavanje uĉenika s pravilnicima (kućni

red, ped. mjere, praćenja i ocjenjivanja uĉenika) (GO)

2. Izbor predstavnika uĉenika i zamjenika

3. Planiranje budućnosti

4. Donošenje ţivotnih odluka

5. Pravilna prehrana kod povećanih umnih i tjelesnih napora (ZO)

6. Medijska pismenost

7. Prevencija ovisnosti: Utjecaj sredstava ovisnosti na društveni i

profesionalni razvoj

8. Alkohol i promet (ZO)

9. Neprimjerene pojavnosti u školi i okolini(ZO)

10. Stres – kako ga prepoznati i nositi se s njime

11. Punoljetnost nosi prava, ali i obveze

12. Pomagati drugima - volontiranje

13. Socijalne vještine

14. Prevencija nasilja: Nasilje u ljubavnim vezama (psihologinja)

15. Umijeće komuniciranja

16. Aktivno slušanje (GO)

17. Brak, roditeljstvo i obitelj (ZO)

18. Parlaonica ( tema po izboru uĉenika)

19. genetski modificirani vs. EKO-proizvodi

20. Glazbeni trendovi kod mladih – utjeĉe li glazba koju slušam na moje

stavove i ponašanje?

21. Samokontrola

22. Kako nastaju stereotipi i predrasude?

23. Trgovina ljudima (GO)

24. Pritisak vršnjaka – kako se s njime nositi?

IV. RAZRED

SADRŢAJ RADA

Page 49: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADAgimnazija-dvanaesta-zg.skole.hr/upload/gimnazija-dvanaesta-zg/images/... · godiŠnji plan i progam rada Škole 1 xii. gimnazija zagreb, gjure prejca

GODIŠNJI PLAN I PROGAM RADA ŠKOLE

49

1. Upis uĉenika u IV.razred, Pravilnik o kućnom redu, Pravilnik o

pedagoškim mjerama; Pravilnik o praćenju i ocjenjivanju uĉenika; Etiĉki

kodeks uĉenika Gimnazije, Izbor predsjednika razrednog odjela

(predstavnika u Vijeću uĉenika), njegovog zamjenika,

2. Pravilnik o maturi, vremenik polaganja mature (koordinatorica DM)

3. Upoznavanje uĉenika s obvezama vezanim uz maturu

4. Upoznavanje uĉenika s procedurom upisa na fakultete

5. Samopoštovanje – temelj prevencije ovisnosti

6. Izbor zanimanja – gdje se vidim u budućnosti?

7. Medijska pismenost

8. Prevencija ovisnosti: Alkohol i promet

9. Samokontrola

10. Mogućnosti doškolovanja i zapošljavanja u zemljama EU (GO)

11. Moja oĉekivanja vs. oĉekivanja drugih od mene

12. KlaĊenje i kockanje – igra ili ovisnost

13. Moja prava i prava drugoga – u sukobu

14. Ispitni katalozi za maturu; Kako se pripremam za maturu; Dodatni ispiti

za prijem na

15. fakultetu

16. Analiza rada i uspjeha na polugodištu, pripreme za maturalnu zabavu,

tekuća problematika

17. Trendovi u prehrani (makrobiotika, vegetarijanci, vegani...)- dobre i loše

strane?

18. Anoreksija, bulimija, drunkoreksia

19. Na pragu punoljetnosti (ZO)

20. Moj doprinos u izgradnji društva bez nasilja (GO)

21. Spolnost, spolno prenosive bolesti (lijeĉnica školske medicine)

22. Jesam li spreman za samostalan ţivot (budući studenti)

23. Zadovoljstvo odabira zanimanja.

24. Obitelj i/ili karijera?

PLAN RADA VIJEĆA RODITELJA

Sukladno ĉl. 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,

ustrojava se Vijeće roditelja.

SADRŢAJ RADA VRIJEME NOSITELJ

AKTIVNOSTI

Konstituiranje Vijeća roditelja,

- izbor predsjednika i njegovog zamjenika

rujan

ĉlanovi vijeća

Page 50: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADAgimnazija-dvanaesta-zg.skole.hr/upload/gimnazija-dvanaesta-zg/images/... · godiŠnji plan i progam rada Škole 1 xii. gimnazija zagreb, gjure prejca

GODIŠNJI PLAN I PROGAM RADA ŠKOLE

50

- Izvješće ravnateljice o realizaciji Godišnjeg

plana i programa rada škole

- Školski kurikulum (mišljenje)

- Godišnji plan i program rada škole

(mišljenje)

-izbor ĉlana ŠO iz reda roditelja

Poboljšanje uvjeta rada u školi

Organizacija izleta za dan škole

Postignuća uĉenika na kraju prvog

polugodišta

Izbor predstavnika VR u ŠO

sijeĉanj

Ravnateljica

pedagoginja

ĉlanovi vijeća

Analiza postojeće sigurnosti u školi i mjere

za njezino poboljšanje

oţujak kontakt

policajac

Analiza uspjeha na kraju nastavne godine lipanj pedagoginja

Tijekom školske godine planirana su ĉetiri sastanka Vijeća roditelja koje saziva

predsjednik. U svrhu poboljšanja i unapreĊenja odgojno obrazovnog rada i

rješavanja eventualnih prituţbi roditelja Vijeće će se posebno sastati.

PLAN RADA VIJEĆA UĈENIKA

Sukladno ĉl. 71. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se

osniva vijeće uĉenika kojega ĉine predstavnici uĉenika svakog razrednog

odjela.

Predstavnik vijeća uĉenika moţe sudjelovati u radu tijela škole kada se

odluĉuje o pravima i obvezama uĉenika, bez prava odluĉivanja.

Djelokrug rada i naĉin izbora ĉlanova vijeća uĉenika utvrĊuje se Statutom

škole.

SADRŢAJ RADA VRIJEME NOSITELJ

AKTIVNOSTI

Konstituiranje Vijeća uĉenika, izbor

predsjednika i zamjenika

Upoznavanje sa Kućnim redom,

Prijedlog Godišnjeg plana i programa rada

škole u šk. god. 2018./2019., prijedlog

Školskog kurikuluma

rujan

ravnateljica

pedagoginja

Informacije o aktivnostima i projektima,

Mogućnost ukljuĉivanja

listopad Pedagoginja

nastavnici

- praćenje i ocjenjivanje uĉenika

- prijedlozi za unapreĊivanje rada

- organiziranje pomoći u uĉenju

prosinac

pedagoginja

ravnateljica

ĉlanovi

Page 51: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADAgimnazija-dvanaesta-zg.skole.hr/upload/gimnazija-dvanaesta-zg/images/... · godiŠnji plan i progam rada Škole 1 xii. gimnazija zagreb, gjure prejca

GODIŠNJI PLAN I PROGAM RADA ŠKOLE

51

- izostanci s nastave

- prijedlozi za rješavanje problema

izostanaka

uspjeh uĉenika u proteklom razdoblju,

uĉenici s teškoćama u adaptaciji

veljaĉa ĉlanovi

Postignuća na susretima i natjecanjima

Odgojna vrijednost izleta i ekskurzija

svibanj ĉlanovi VU

PLAN I PROGRAM RADA STRUĈNIH VIJEĆA (AKTIVA)

U XII. gimnaziji formirana su struĉna vijeća (aktivi). Tijekom školske godine

ĉlanovi se sastaju i obavljaju poslove prema planiranom programu rada.

Sastanak saziva voditelj struĉnog vijeća prema planu ili na prijedlog ĉlanova. O

radu struĉnih vijeća vode se zapisnici.

Stručno vijeće Voditelj

Hrvatski jezik, glazbena i likovna

umjetnost Korana Serdarević

Strani jezici Jadranka Vlahovec

Fizika - kemija - biologija Sanda Veĉek Šimunović

Matematika – informatika Mia Ĉaĉić

Geografija i povijest Snjeţana Lisjak

Društvena grupa predmeta Nikolina Mišić

TZK Kristijan Babić

Page 52: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADAgimnazija-dvanaesta-zg.skole.hr/upload/gimnazija-dvanaesta-zg/images/... · godiŠnji plan i progam rada Škole 1 xii. gimnazija zagreb, gjure prejca

GODIŠNJI PLAN I PROGAM RADA ŠKOLE

52

PLAN I PROGRAM RADA STRUĈNOG VIJEĆA HRVATSKOG

JEZIKA

AKTIVNOSTI VRIJEME NOSITELJI

Izrada okvirnog plana rada za tekuću godinu,

zaduţenja u nastavi i izvannastavnim

aktivnostima, izrada i prilagodba operativnih

nastavnih planova i programa, utvrĊivanje već

zadanih kriterija ocjenjivanja, razrada plana za

izbornu nastavu i nastavnu novinarske grupe,

zajedniĉki dogovor oko individualiziranih

programa.

rujan svi ĉlanovi

vijeća

Obiljeţavanje Mjeseca hrvatske knjige,

utvrĊivanje korelacije s programom graĊanskog

odgoja i obrazovanja, predstavljanje razliĉitih

modela praćenja nastave te vrednovanje uĉeniĉkih

dostignuća; poticanje uĉenika na suradniĉko

uĉenje i samostalniji pristup radu.

listopad svi ĉlanovi

vijeća

Organizacija posjeta Interliberu, izvješće sa

struĉnih seminara i simpozija, kontrolirana

izvedba nastave i praćenje motiviranosti uĉenika

studeni svi ĉlanovi

vijeća

Page 53: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADAgimnazija-dvanaesta-zg.skole.hr/upload/gimnazija-dvanaesta-zg/images/... · godiŠnji plan i progam rada Škole 1 xii. gimnazija zagreb, gjure prejca

GODIŠNJI PLAN I PROGAM RADA ŠKOLE

53

(problem indiferentnosti i negativizma), priprema

za sudjelovanje na natjecanjima, rad na školskom

listu, korelacija s drugim predmetima, scenski

odgoj uĉenika.

Napredovanje u radu s uĉenicima s poteškoćama,

osnovni problemi pisanih provjera znanja i

usmenog ispitivanja i ocjenjivanja, razvoj plana za

poboljšanje uspjeha uĉenika ovisno o njihovim

talentima i zanimanjima.

prosinac svi ĉlanovi

vijeća

Medijska pismenost kao predmet analize,

verbalna i neverbalna komunikacija, rješavanje

problematiĉnih situacija u razrednim odjelima,

pripreme za školsku razinu smotre LiDraNo i

školsko natjecanje iz jezika.

sijeĉanj svi ĉlanovi

vijeća

Obiljeţavanje Dana zaljubljenih u korelaciji s

drugim predmetima, predstavljanje školskog lista

Dvanaesterac, samovrednovanje rada nastavnika

te napretka uĉenika.

veljaĉa svi ĉlanovi

vijeća

Propitkivanje korištenja razliĉitih sredstva,

pomagala i metoda u nastavnom procesu, izrada

zajedniĉkih ppt prezentacija, odlazak u kazalište.

oţujak svi ĉlanovi

vijeća

Sastavljanje zadataka objektivnog tipa, analiza

problema kod esejskog izlaganja teme, pismenost

u svakodnevnoj komunikaciji, vanjsko

vrednovanje nastave hrvatskog jezika.

travanj svi ĉlanovi

vijeća

Demonstracija rezultata izvannastavnih aktivnosti,

analiza rezultata s natjecanja i uoĉavanje naĉina

za bolje uspjehe, mogućnosti gostovanja hrvatskih

pisaca u prostorima škole.

svibanj svi ĉlanovi

vijeća

Analiza rada na kraju nastavne godine, prijedlozi i

rasprave s ciljem podizanja kvalitete nastave,

analiza realizacije izvedbenih planova i programa.

lipanj svi ĉlanovi

vijeća

Voditeljica: Korana Serdarević, prof.

Page 54: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADAgimnazija-dvanaesta-zg.skole.hr/upload/gimnazija-dvanaesta-zg/images/... · godiŠnji plan i progam rada Škole 1 xii. gimnazija zagreb, gjure prejca

GODIŠNJI PLAN I PROGAM RADA ŠKOLE

54

PLAN I PROGRAM TADA AKTIVA STRANIH JEZIKA

Page 55: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADAgimnazija-dvanaesta-zg.skole.hr/upload/gimnazija-dvanaesta-zg/images/... · godiŠnji plan i progam rada Škole 1 xii. gimnazija zagreb, gjure prejca

GODIŠNJI PLAN I PROGAM RADA ŠKOLE

55

Voditeljica: Jadranka Vlahovec,prof.

PLAN I PROGRAM TADA AKTIVA MATEMATIKE I INFORMATIKE

SADRŢAJ RADA VRIJEM NOSITELJ

AKTIVNOSTI

NOSITELJ

AKTIVNOSTI

VRIJEME

REALIZACIJE

- Sastanak vijeća, dogovor oko korištenja

nastavnih sredstva i pomagala u

uĉionicama predviĊenim za strane jezike i

raspored u istim

- UtvrĊivanje kriterija i elemenata

ocjenjivanja

- ProvoĊenje inicijalnih testova u prvim

razredima

- Obiljeţavanje Europskog dana jezika

Ĉlanovi

vijeća,

nastavnici

stranih jezika

Rujan, listopad

- Sastanak vijeća (analiza rada i rješavanje

mogućih problema, drţavna matura) Ĉlanovi

vijeća,

nastavnici

stranih jezika

Studeni,

prosinac

- Sastanak vijeća (analiza uspjeha na kraju

drugog kvartala)

- Kalendar natjecanja stranih jezika

sijeĉanj

- Sastanak vijeća (rezultati s školskog

natjecanja)

- Natjecanja na ţupanijskoj i drţavnoj razini

Ĉlanovi

vijeća,

nastavnici

stranih jezika

Veljaĉa,

oţujak, travanj

- Sastanak vijeća (analiza uspjeha

maturalnih razreda i pripreme za ljetni rok

mature)

- Završetak nastave za završne razrede

svibanj

- Drţavna matura – ljetni rok

- Sastanak vijeća (analiza uspjeha na kraju

školske godine, prijedlog plana raspodjele

satnice za sljedeću školsku godinu)

Ĉlanovi

vijeća,

nastavnici

stranih jezika

lipanj

- UreĊenje uĉionica stranih jezika

- Konzultacije za maturante

- Suradnja s Nastavniĉkim vijećem,

struĉnom sluţbom i roditeljima

- Struĉno usavršavanje

- Organizacija jednodnevnih i višednevnih

izleta vezanih uz strano govorno podruĉje

Ĉlanovi

vijeća,

nastavnici

stranih jezika

Kontinuirano

tijekom

školske godine

Page 56: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADAgimnazija-dvanaesta-zg.skole.hr/upload/gimnazija-dvanaesta-zg/images/... · godiŠnji plan i progam rada Škole 1 xii. gimnazija zagreb, gjure prejca

GODIŠNJI PLAN I PROGAM RADA ŠKOLE

56

E AKTIVNOST

I

- izrada i usvajanje programa Struĉnog vijeća

- izrada operativnih programa

- izrada individualnog plana i programa

usavršavanja

- zaduţenja nastavnika

- usklaĊivanje elemenata i kriterija ocjenjivanja

- analiza rezultata Drţavne mature 2017./2018.

Rujan

Listopad

ĉlanovi aktiva

pripremanje uĉenika za školska natjecanja

(natjecanje iz matematike/informatike)

aktivnosti u projektu Meria

Studeni

Prosinac

analiza uspjeha na kraju 1. polugodišta

organizacija i sudjelovanje na školskim

natjecanjima

priprema uĉenika za Drţavnu maturu

Sijeĉanj

Veljaĉa

izvještaj s natjecanja

izvješće sa Struĉnih skupova

priprema za Dan otvorenih vrata škole

Oţujak

analiza rada i uspjeha na kraju nastavne godine

analiza rada Struĉnog vijeća

Svibanj

Lipanj

Voditeljica: Mia Ĉaĉić, dipl. ing. matematike

PROGRAM RADA STRUĈNOG VIJEĆA GEOGRAFIJE I POVIJESTI

Page 57: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADAgimnazija-dvanaesta-zg.skole.hr/upload/gimnazija-dvanaesta-zg/images/... · godiŠnji plan i progam rada Škole 1 xii. gimnazija zagreb, gjure prejca

GODIŠNJI PLAN I PROGAM RADA ŠKOLE

57

SADRŢAJ RADA VRIJEME NOSITELJ

AKTIVNOSTI

-Izrada okvirnog plana i programa rada za

školsku godinu 2018./ 2019.

-inovacije u radu vijeća te predlaganje

voditelja

-usklaĊivanje planova i programa i dodatnih

grupa sa školskim kurikulumom

-analiza pojedinaĉnih zaduţenja nastavnika

-potvrda elemenata i kriterija ocjenjivanja iz

povijesti i geografije

-struĉni seminari – sudjelovanje i izvješća

rujan

Svi ĉlanovi

skupa

-meĊunarodni dan smanjenja prirodnih katastrofa

– organizirati sat na temu klimatskih promjena

koje postaju uzroĉnik sve razornijih prirodnih

katastrofa

-popis i nabava potrebnih nastavnih sredstava i

pomagala, te struĉne literature

-Dan neovisnosti Republike Hrvatske 8.10.

-Dan UN 24.10.- širenje tolerancije i promicanje

poštivanja prava i osnovnihg sloboda ljudi

-16.listopada Svjetski dan hrane

-17. listopada-MeĊunarodni dan borbe protiv

siromaštva

listopad

Svi ĉlanovi

skupa

- Intenzivirati pripreme za natjecanja Uĉenika -Nove metode i tehnologije rada s uĉenicima -Svi Sveti - znaĉaj obiljeţavanja -Dan sjećanja na Vukovar 18.11. -Posjet muzeju ili izloţbi u našem gradu, a vezano uz teme koje se obraĊuju -Odrţavanje kabineta i uĉionica, rad s projektorima, osvjeţavanje zidnih panoa -PohaĊanje seminara vezanih uz projekt e-škole

studeni

Svi ĉlanovi

skupa

- Analiza realizacije nastavnih planova i programa MeĊunarodni dan planina, Dan ĉovjekovih prava 10.12. Ujednaĉavanje kriterija ocjenjivanja Analiza odgojno-obrazovnih postignuća uĉenika u 1. polugodištu

prosinac

Svi ĉlanovi

skupa

Odlazak na struĉne seminare, praćenja te izvješća sa istih Odlazak u muzeje, Zimski seminar geografa MeĊunarodno priznanje RH - 15.01. Pripreme za 2. polugodište

sijeĉanj

Svi ĉlanovi

Page 58: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADAgimnazija-dvanaesta-zg.skole.hr/upload/gimnazija-dvanaesta-zg/images/... · godiŠnji plan i progam rada Škole 1 xii. gimnazija zagreb, gjure prejca

GODIŠNJI PLAN I PROGAM RADA ŠKOLE

58

Suradnja s drugim struĉnim vijećima u školi 27. sijeĉnja - MeĊunarodni dan sjećanja na Holokaust

skupa

Prema potrebi dodatni rad s maturantima Aktivnosti vezane za drţavnu maturu Pripreme za natjecanja iz povijesti i geografije u školi, te ţupanijska natjecanja

veljaĉa Pojedinaĉna

zaduţenja

ĉlnova vijeća Razmjena iskustava izmeĊu drugih vijeća u školi Posjet povijesnom muzeju grada Zagreba - Opatiĉka, Hrvatskom školskom muzeju ili Etnografskom muzeju Dodatna nastava i rad sa maturantima Svjetski dan voda, 22.3. „Zaštita okoliša i energetska uĉinkovitost", Fond za zaštitu voda i energetsku uĉinkovitost

oţujak

Svi ĉlanovi

skupa

Suradnja sa ostalim izvannastavnim grupama u školi Uskrs - najveći kršćanski blagdan, Dan planeta Zemlje, 22,4. Odlazak na teren - geografija – struĉno usavršavanje -Aktivnosti pojaĉanog rada s maturantima - prema potrebi

travanj

Svi ĉlanovi

skupa

Pojaĉani rad s maturantima i aktivnosti vezane uz polaganje drţavne mature iz geografije i povijesti Odlazak u Drţavni arhiv na predavanje i radionice Obilazak znamenitosti Grada Zagreba uz dan grada Zagreba 31.05. (terenski rad)

svibanj

Svi ĉlanovi

skupa

Realizacija nastavnih planova i programa Analiza odgojno-obrazovnih postignuća uĉenika u 2. polugodištu Analiza rada struĉnog vijeća i struĉnog usavršavanja nastavnika - 5. lipnja - Svjetski dan okoliša

lipanj

Svi ĉlanovi

skupa

Izvršavanje poslova povjerenih od strane ravnatelja Prijedlozi zaduţenja za ukljuĉivanje u projekte, planiranje novih projekata

srpanj

Svi ĉlanovi

skupa

Voditeljica: Snjeţana Lisjak, prof.

Page 59: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADAgimnazija-dvanaesta-zg.skole.hr/upload/gimnazija-dvanaesta-zg/images/... · godiŠnji plan i progam rada Škole 1 xii. gimnazija zagreb, gjure prejca

GODIŠNJI PLAN I PROGAM RADA ŠKOLE

59

PLAN I PROGRAM RADA STRUĈNOG VIJEĆA FILOZOFIJE,

LOGIKE, ETIKE, VJERONAUKA, SOCIOLOGIJE, PSIHOLOGIJE I

POLITIKE I GOSPODARSTVA

SADRŢAJ RADA VRIJEME NOSITELJ

AKTIVNOSTI

Formiranje struĉnog aktiva

-odreĊivanje elemenata i kriterija

ocjenjivanja u svim nastavnim predmetima

-dogovor o korištenju dodatne literature

-prijedlog plana dodatne nastave

-Analiza rezultata provedenih ispita

drţavne mature

-dodovor oko priprema uĉenika za

natjecanja i strategija priprema

-izvješća sa struĉnih skupova

-rasprava o mogućem implementiranju u

nastavu materijala i ideja sa struĉnih

skupova

-analiza provedenih školskih natjecanja

-Strategije pripremanja uĉenika za

pristupanje ispitima drţavne mature u cilju

poboljšanja rezultata

-dogovor i prijedlog plana dodatnih

priprema za ispite drţavne mature

IX. mjesec

XII. mjesec

II. mjesec

V. mjesec

Svi ĉlanovi

Svi ĉlanovi

Svi ĉlanovi

Svi ĉlanovi

Voditeljica: Nikolina Mišić, prof.

PROGRAM RADA STRUĈNOG VIJEĆA FIZIKE, KEMIJE I

BIOLOGIJE

Page 60: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADAgimnazija-dvanaesta-zg.skole.hr/upload/gimnazija-dvanaesta-zg/images/... · godiŠnji plan i progam rada Škole 1 xii. gimnazija zagreb, gjure prejca

GODIŠNJI PLAN I PROGAM RADA ŠKOLE

60

SADRŢAJ RADA VRIJEME NOSITELJI

AKTIVNOSTI

-Analiza rada struĉnog skupa u protekloj

školskoj godini 2017./2018.

-Usvajanje godišnjeg plana i programa struĉnog

skupa

-UsklaĊivanje elemenata i kriterija ocjenjivanja

-Program struĉnog usavršavanja

Projekti u školskoj godini 2018./ 2019.

Rujan

2018. Svi ĉlanovi

-Dogovor o provoĊenju školskih i ţupanijskih

natjecanja iz biologije, kemije i fizike

-Izvješća sa struĉnih skupova

- Pripreme za maturu u prostorima škole tijekom

drugog polugodišta

Prosinac

2018. Svi ĉlanovi

-Analiza rezultata s odrţanih školskih natjecanja

-Analiza rezultata rada u prvom polugodištu

„Dan otvorenih vrata škole―i manifestaciji

„Dojdi osmaš―

-Organizacija manifestacije „Sajam zdravlja―

Veljaĉa

2019. Svi ĉlanovi

-Analiza rada u drugom polugodištu

Izvješće o broju uĉenika koji pristupaju drţavnoj

maturi iz biologije, kemije i fizike

Lipanj

2019. Svi ĉlanovi

Voditeljica: Mr.sc. Sanda Veĉek Šimunović, prof.

STRUĈNO VIJEĆE TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE

SADRŢAJ RADA VRIJEME NOSITELJ

Page 61: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADAgimnazija-dvanaesta-zg.skole.hr/upload/gimnazija-dvanaesta-zg/images/... · godiŠnji plan i progam rada Škole 1 xii. gimnazija zagreb, gjure prejca

GODIŠNJI PLAN I PROGAM RADA ŠKOLE

61

AKTIVNOSTI

1. -donošenje Godišnjeg plana rada skupa

-zaduţenja profesora

-nabava opreme i rekvizita

-informacije o radu Školskog sportskog

kluba „ DU- GI―

rujan svi ĉlanovi

2. -vremenik provoĊenja meĊuškolskih

natjecanja,

-Boţićni turnir u nogometu ( u suradnji s

ostalim školama u zgradi)

-Natjecanja u rukometu, odbojci, košarci

i badminton

do kraja

drugog

polugodišta

svi ĉlanovi

3. -analiza rezultata s odrţanih natjecanja

-natjecanja u badmintonu

veljaĉa,

oţujak Svi ĉlanovi

4. -izvješća s odrţanih struĉnih skupova

izvješća o uspjehu na meĊuţupanijskim

natjecanjima

tijekom

drugog

polugodišta

svi ĉlanovi

Voditelj: Kristijan Babić, prof.

PLAN STRUĈNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA

UVOĐENJE NASTAVNIKA POĈETNIKA U SAMOSTALAN RAD

Page 62: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADAgimnazija-dvanaesta-zg.skole.hr/upload/gimnazija-dvanaesta-zg/images/... · godiŠnji plan i progam rada Škole 1 xii. gimnazija zagreb, gjure prejca

GODIŠNJI PLAN I PROGAM RADA ŠKOLE

62

UvoĊenje nastavnika poĉetnika u samostalan rad zahtjeva:

- upoznavanje ustrojstva i djelatnosti škole te njene uloge u odgojno -

obrazovnom sustavu,

- osposobljavanja za ostvarivanje svih etapa pedagoškog procesa (planiranje,

programiranje i izvoĊenja nastave),

- uspostavljanje kvalitetne komunikacije sa svim subjektima odgojno -

obrazovnog rada (nastavnicima, uĉenicima, roditeljima, struĉnim suradnicima,

ravnateljem i struĉnim tijelima u školi),

- upoznavanje zakona i provedbenih propisa kojima je reguliran ţivot i rad

škole

- upoznavanje pripravnika s Pravilnikom o polaganju struĉnih ispita nastavnika

srednjih škola.

PLAN PERMANENTNOG STRUĈNOG OSPOSOBLJAVANJA I

USAVRŠAVANJA

Plan permanentnog struĉnog usavršavanja nastavnika obuhvaća

individualne i kolektivne oblike:

1. INDIVIDUALNI OBLICI: praćenje struĉne literature, ĉasopisa, znanstvenih

TV emisija i sl.

2. KOLEKTIVNI OBLICI:

- struĉni skupovi u XII. gimnaziji prema godišnjem programu Nastavniĉkog

vijeća i struĉnih vijeća

- predavanja vanjskih suradnika s temama vezanim uz djecu s posebnim

odgojno- obrazovnim potrebama

- struĉni skupovi, seminari i svjetovanja u organizaciji Agencije za odgoj i

obrazovanje te razliĉitih strukovnih udruga.

Individualne oblike, kolektivne oblike u školi i kolektivne oblike usavršavanja

izvan škole nastavnici planiraju posebnim godišnjim planom struĉnog

usavršavanja. Okvirno je za sve oblike usavršavanja predviĊeno godišnje 130

sati.

PODACI O OSTALIM AKTIVNOSTIMA U FUNKCIJI ODGOJNO –

OBRAZOVNOG RADA I POSLOVANJA

Page 63: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADAgimnazija-dvanaesta-zg.skole.hr/upload/gimnazija-dvanaesta-zg/images/... · godiŠnji plan i progam rada Škole 1 xii. gimnazija zagreb, gjure prejca

GODIŠNJI PLAN I PROGAM RADA ŠKOLE

63

PROGRAM RADA RAZREDNIKA

Djelokrug, sloţenost i odgovornost razredniĉkog posla vrlo je velik te

obuhvaća:

1.Ostvarivanje uvjeta za djelovanje razrednog odjela kao dobro ureĊene

socijalne zajednice

2. Ostvarivanje jedinstvenih odgojnih ciljeva meĊu temeljnim sudionicima u

odgoju (roditelji, nastavnici ĉlanovi Razrednog vijeća i društveno okruţenje).

3. Ostvarivanje pedagoško-administrativnih poslova sa svrhom uspješnog

uklapanja razrednog odjela u školski sustav

U svom radu razrednik će se oslanjati na suvremena postignuća iz podruĉja

odgojne znanosti, uvaţavajući neke od temeljnih naĉela:

1.Uvažavanje vrijednosti i dostojanstva svakog učenika

2.Nenasilno rješavati probleme i sukobe

3. Poticati kod učenika samosvijest i pozitivnu sliku o sebi

4. Poticati iznošenje osobnog mišljenja uz punouvažavanje različitih stavova

5. Pomoći svakom učeniku ostvariti odgovarajući status u razredu i školi

6. Djelovati osobno i s ostalim članovima Razrednog vijeća, na uvažavanju

principa

individualizacije kako bi većina učenika zadovoljila temeljne potrebe

7. Osvještavati kod roditelja suodgovornost u odgoju i obrazovanju djece

8. Djelovati interdisciplinarno i timski ( pedagoška služba, članovi Razrednog

vijeća, roditelji, razrednik i stručnjaci izvan škole)

9. Uključivati roditelje u ostvarivanje svih odgojno-obrazovnih zadaća.

Cilj razrednikovog djelovanja je dobrobit svakog uĉenika u razrednom odjelu,

zdrav uĉeniĉki rast i razvoj u samoostvarenju pozitivnih vrijednosti i vrlina, te

puno ostvarenje uĉenikovih prava i duţnosti u školi.

Razrednik je administrator koji skrbi o skladnom uklapanju razrednog odjela u

školski ustroj, vodi i pohranjuje relevantnu pedagošku dokumentaciju o njihovu

radu i uspjehu.

ADMINISTRATIVNI I DRUGI RAZREDNIĈKI POSLOVI

-izrada Godišnjeg plana i programa rada razrednika

-upis podataka u e-Dnevnikna početku školske godine

Page 64: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADAgimnazija-dvanaesta-zg.skole.hr/upload/gimnazija-dvanaesta-zg/images/... · godiŠnji plan i progam rada Škole 1 xii. gimnazija zagreb, gjure prejca

GODIŠNJI PLAN I PROGAM RADA ŠKOLE

64

-označavanje radnih dana i raspodjela sati u dnevniku rada

-ustroj redarske službe u odjelu i skrb o redoslijedu učeničkog dežurstva u školi

-skrb o radnoj disciplini, pravima i dužnostima svakog učenika u odjelu

-praćenje učeničkih izostanaka s nastave i njihovo opravdavanje

-sređivanje i upisivanje potrebnih podataka u e-Dnevniku

-pripremanje i izvedba sata razrednika

-pripremanje i vođenje sjednica Razrednog vijeća

-pisanje zapisnika sa svih sjednica i sastanaka

-pisanje svjedodžbi na kraju godine

-organizacija i praćenje predmetnih, razlikovnih, razrednih i popravnih ispita

za učenike svog razreda

-upis podataka u Matičnu knjigu

-vođenje razredne dokumentacije

-suradnja s upravom škole, stručnim suradnicima u razvojno-pedagoškoj

službi, liječnicima i drugim stručnjacima izvan škole

-primanje roditelja u određenom terminu

-priprema i vođenje roditeljskih sastanaka

-sudjelovanje u pripremi i izvođenju izleta i ekskurzija

-suradnja s članovima Razrednog vijeća.

KULTURNA I JAVNA DJELATNOST

Page 65: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADAgimnazija-dvanaesta-zg.skole.hr/upload/gimnazija-dvanaesta-zg/images/... · godiŠnji plan i progam rada Škole 1 xii. gimnazija zagreb, gjure prejca

GODIŠNJI PLAN I PROGAM RADA ŠKOLE

65

U okviru program kulturne i javne djelatnosti škole razliĉitim aktivnostima

će bit obiljeţeni sljedeći datumi i dogaĊanja. Tijekom godine planirane su

sljedeća obiljţavanja:

Datum DogaĊaj Nositelji aktivnosti

1. 9. 2018. Ruţiĉasti listopad B. Arić, I. Peršić +udruga

„Sve za nju―

Listopad

2018.

MeĊunarodni mjesec školskih

knjiţnica I.Tomiĉević, K.Serdarević

5. 10. 2018. Svjetski dan nastavnika D. Gusek,

V. Kovaĉić

8. 10. 2018. Dan neovisnosti Republike

Hrvatske

S. Lisjak

I. Dukić

4.- 10. 10.

2018. Svjetski svemirski tjedan

I.Gverić,

N. Galović

24.10.2019. Dan UN-a S. Lisjak

I. Dukić

1. 11. 2017. Svi sveti M. Mikec,

K. Z. Ĉiĉmak

5. –11. 11.

2018.

MeĊunarodni tjedan znanosti i

mira

A. Marina,

G. Novaković

18.11. 2018. Dan sjećanja na Vukovar

I. Dukić,

S. Lisjak

M. Dujmović

od 1.12.

2018. Advent – Boţić (boţićni sajam) I. Peršić Ćurĉić, razrednici

10.12.2018. Dan ĉovjekovih prava I. Dukić, S. Lisjak

15. 1. 2019. Dan meĊunarodnog priznanja

RH

S. Lisjak,

I. Dukić

25. 1. 2019. Noć muzeja Razrednici

27.1.2019. MeĊunarodni dan sjećanja na

Holokaust

I. Dukić,

S. Lisjak

12. 2. 2019. Dan sigurnog interneta B. Trebeš,

M. Ĉaĉić + razrednici

14. 2. 2019. MeĊunarodni dan darivanja

knjiga

K. Ĉiĉmak,

B. Malenica

22. 3. 2019. Nacinalni dan borbe protiv

vršnjaĉkog nasilja

Ţ. Babić,

K. Babić

8. 3. 2018. MeĊunarodni dan ţena N. Mišić,

I. Tomiĉević

18. – 24.3.

2019. Tjedan mozga S. Veĉek Šimunović

21. 4. 2019. Uskrs D. AnĊelić, M. Mikec

Page 66: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADAgimnazija-dvanaesta-zg.skole.hr/upload/gimnazija-dvanaesta-zg/images/... · godiŠnji plan i progam rada Škole 1 xii. gimnazija zagreb, gjure prejca

GODIŠNJI PLAN I PROGAM RADA ŠKOLE

66

1.do 7. 5.

2019.

Svjetski tjedan sigurnosti na

cestama

N. Šandrk,

J. Vlahovec

5. 6. 2019. Svjetski dan okoliša S. Lisjak,

I. Dukić

PLAN IZLETA I EKSKURZIJA

Prema zakljuĉku sa sastanka Vijeća roditelja i usvojenom Školskom

kurikulumu, ove školske godine planirani su jednodnevni i dvodnevni izleti i

to:

-prvi razredi – dvodnevni izlet (Italija, Beĉ, Budimpešta – jedna od ponuĊenih)

-drugi razredi – dvodnevni izlet (dvorci Bavarske)

-treći razredi (maturalno putovanje u Grĉu ili Španjolsku)

-ĉetvrti razredi – jednodnevni izlet u Hrvatskoj (prema interesu).

Dan škole, 20. svibnja 2019. godine bit će radni, ali nenastavni dan. Toga dana

organizirat će se posjet kulturnim ustanovama Grada Zagreba ili će se

organizirati izleti u okolici Zagreba o ĉemu će se odluĉiti u dogovoru s Vijećem

roditelja. Plan i program provedbe bit će izraĊen nakon roditeljskih sastanaka.

Svi planirani izleti sastavni su dio školskog kurikuluma.

Zakljuĉak sastanka Vijeća roditelja je da se i pri realizaciji svih izvannastavnih

aktivnost imaju u vidu materijane mogućnosti roditelja.

9.4 ZDRAVSTVENA DJELATNOST

Page 67: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADAgimnazija-dvanaesta-zg.skole.hr/upload/gimnazija-dvanaesta-zg/images/... · godiŠnji plan i progam rada Škole 1 xii. gimnazija zagreb, gjure prejca

GODIŠNJI PLAN I PROGAM RADA ŠKOLE

67

Nositelji aktivnosti su djelatnici škole, i lijeĉnica školske medicine ili

voditelji programa iz zdravstvenih podruĉja. Tijekom školske godine provodit

će se sljedeće aktivnosti vezane uz promicanje vrijednosti zdravog ţivota:

PODRUĈJE RADA SVRHA

AKTIVNOSTI

NOSITELJ

AKTIVNOSTI

KORISNICI

Sistematski pregledi Zdravstvena

zaštita uĉenika

Školska

lijeĉnica

uĉenici prvih

razreda

Pregledi za utvrĊivanje

zdravstvenog stanja i

sposobnosti za nastavu

TZK

OdreĊivanje

odgovarajućeg

programa

Školska

lijeĉnica uĉenici

Cijepljenje uĉenika

prema programu

obaveznog cijepljenja

Zdravstvena

zaštita uĉenika

Školska

lijeĉnica

uĉenici završnih

razreda

Savjetovališni rad za

uĉenike, roditelje i

nastavnike

Pomoć

uĉenicima,

roditeljima i

nastavnicima

Školska

lijeĉnica

uĉenici,

roditelji,

nastavnici

Zdravstveni odgoj i

promicanje zdravlja

Edukacija

uĉenika

Školska

lijeĉnica, struĉni

suradnici,

razrednici

uĉenici

Timski rad

povjerenstva radi

provoĊenja primjerenog

oblika školovanja

uĉenika s individualnim

pristupom

Pronaći

primjereni

oblik

školovanja za

uĉenike

Školska

lijeĉnica

Struĉni tim

škole

uĉenici s

teškoćama

ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAMI

Page 68: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADAgimnazija-dvanaesta-zg.skole.hr/upload/gimnazija-dvanaesta-zg/images/... · godiŠnji plan i progam rada Škole 1 xii. gimnazija zagreb, gjure prejca

GODIŠNJI PLAN I PROGAM RADA ŠKOLE

68

PROGRAM MJERA POVEĆANE SIGURNOSTI DJECE

Cilj programa:

- svi oblici prevencije u cilju fiziĉke sigurnosti djece u školi,

- smanjivanje pojava riziĉnog ponašanja koje dovodi do nasilja

- humanizirati rad u školi i poticati pozitivno školsko ozraĉje, a prije svega

prevenirati školski neuspjeh.

AKTIVNOSTI U RADU S UĈENICIMA:

- individualni i grupni rad, sat razrednika, individualni razgovor

CILJEVI :

- razvijanje socijalnih vještina

- razvijanje pozitivne slike o sebi

- razvijanje samopoštovanja

- pravilan stav prema agresiji i sl.

- poticanje uĉenike da koriste ormarić za emotivne poruke « POMOĆ»

- individualni rad riziĉnih skupina sa školskim pedagogom

AKTIVNOSTI U RADU S NASTAVNICIMA:

- ciljana predavanja na temu problema agresije i nasilja ( Nastavniĉko vijeće)

- upoznavanje s postupanjem u kriznim situacijama, suradnja s predstavnicima

MUP-a zaduţenim za sigurnost u podruĉju oko škole

- upućivanje nastavnika na praćenje struĉne literature vezane uz problem

nasilja

AKTIVNOSTI U RADU S RODITELJIMA:

- tematski roditeljski sastanci prema potrebi tijekom godine

- analiza odgojne situacije po razrednim odjelima ( Vijeće roditelja)

- individualne specifiĉne skupine roditelja

Obveza je škole da se izmeĊu ĉetiri srednje škole koje rade u istoj zgradi

uspostavi dobra koordinacija rada u cilju sigurnog boravka u školi svih

uĉenika, djelatnika i roditelja.

Ostale aktivnosti u sklopu Školskog preventivnog programa su:

Page 69: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADAgimnazija-dvanaesta-zg.skole.hr/upload/gimnazija-dvanaesta-zg/images/... · godiŠnji plan i progam rada Škole 1 xii. gimnazija zagreb, gjure prejca

GODIŠNJI PLAN I PROGAM RADA ŠKOLE

69

PODRUĈJE

DJELOVANJA SVRHA

OBLICI

AKTIVNOSTI

NOSITELJI

AKTIVNOSTI VRIJEME

Odnos prema

predmetnim

profesorima i

izostancima

Osvijestiti uĉenicima

vaţnost uljudnog

ponašanja i

odgovornog odnosa

prema svojim

obavezama

Predavanja,

grupni i

individualni

razgovori

( 1,2.razredi)

psihologinja 9. – 6.

mjesec

Program

povećavanja

sigurnosti u

školama

spreĉavanje i

smanjenje nasilja,

osmišljavanje i

iniciranje mjera i

aktivnosti koje mogu

pridonijeti sigurnosti

u školi

razgovori s

uĉenicima,

predavanja,

sati

razrednika,

tribine,

parlaonice,

savjetodavni

rad,

permanentno

struĉno

usavršavanje

, nabavka

struĉne

literature

povjerenstvo

(ravnateljica

, pedagog,

nastavnici

TZK,

nastavnica

vjeronauka,

roditelji

uĉenika

9. – 6.

mjesec

Program

suzbijanja

zlouporabe

sredstava

ovisnosti

smanjenje interesa

mladih za uzimanje

sredstava ovisnosti

predavanja,

razgovori,

susreti s

poznatim

sportašima

Ministarstvo

unutarnjih

poslova,

9. – 6.

mj

Adolescencija

- korak ka

odrastanju

Opisati karakteristike

razvojnog razdoblja

– psihosocijalni

aspekt

Predavanja,

grupni I

individualni

razgovori

(

2.,3.razredi)

psihologinja

Intenziviranje

rada

postojećih

INA u školi

osvijestiti uĉenike o

vaţnosti provoĊenja

slobodnog vremena

razgovori s

uĉenicima,

predavanja

voditelji

INA,

razrednici

9. – 10.

mj

Program

prevencije

kockanja

mladih

―Tko zapravo

prevencija kockanja i

razvoj odgovornog

odnosa prema

kockanju te osobnog

odgovornog

predavanje

za roditelje,

8 radionica

za uĉenike,

predavanje

Barbara

Arić,

pedagoginja

Mirela

Kovaĉević,

veljaĉa

2019.

godine

Page 70: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADAgimnazija-dvanaesta-zg.skole.hr/upload/gimnazija-dvanaesta-zg/images/... · godiŠnji plan i progam rada Škole 1 xii. gimnazija zagreb, gjure prejca

GODIŠNJI PLAN I PROGAM RADA ŠKOLE

70

pobjeĊuje‖ ponašanja u ovom

podruĉju

za

Nastavniĉko

vijeće

prof.

Individualno i

grupno

usavršavanje

nastavnika

edukacija nastavnika grupno i

individualno

pedagog,

profesori,

ravnateljica

9. – 6.

mj

Program za

roditelje

educiranje roditelja o

opasnostima

uzimanja sredstava

ovisnosti

individualni

i grupni rad s

roditeljima,

predavanje

za roditelje

Psiholog,

razrednici,

šk.lijeĉnica

9. – 6.

mj

Program

povećanja

sigurnosti

djece i

mladeţi u

Prometu

―SIGURNO U

PROMETU‖

promicanje prometne

kulture

predavanje

za uĉenike 1.

razreda

Ministarstvo

unutarnjih

poslova

sijeĉanj

Razvoj

vještina

uĉenja

Uĉenici prvih razreda

će biti upoznati sa

strategijama i

naĉinom organizacije

uĉenja,

sistematiziranju rada,

organiziranju radnog

i slobodnog vremena.

Radionice,

predavanje,

panoi,

savjetodavni

rad

Pedagoška

sluţba i

razrednici

10. – 12.

mjesec

Tjelesno i

mentalno

zdravlje

Odrednice

psihofiziĉkog

zdravlja i vaţnost

brige o zdravlju u

adolescenciji

razgovori s

uĉenicima,

predavanja

( 3.,4razredi)

Prevencija

nasilja u

mladenaĉkim

vezama

Spreĉavanje i

smanjivanje nasilja u

mladenaĉkim

vezama,

prepoznavanje i

osvješćivanje oblika

nasilnog ponašanja u

vezama,

podizanje

spremnosti na

traţenje pomoći u

Radionice,

predavanje,

panoi,

savjetodavni

grupni i

individualni

rad

Pedagoška

sluţba i

razrednici

10. – 3.

mjesec

Page 71: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADAgimnazija-dvanaesta-zg.skole.hr/upload/gimnazija-dvanaesta-zg/images/... · godiŠnji plan i progam rada Škole 1 xii. gimnazija zagreb, gjure prejca

GODIŠNJI PLAN I PROGAM RADA ŠKOLE

71

trećim razredima

Izbor

zanimanja

Prikazati uĉenicima

teorije izbora

zanimanja I

osvijestiti ĉinitelje

donošenja odluke o

budućem zanimanju

Psihologinja

Mjesec borbe

protiv

ovisnosti

Osmišljavanje i

iniciranje aktivnosti

na temu

obiljeţavanja

mjeseca borbe protiv

ovisnosti od strane

uĉenika i uĉitelja.

Radionice,

predavanja,

sportski

dogaĊaj, info

pult, debata

Pedagoška

sluţba i

nastavnici

Od 15.

studenog

do 15.

prosinca

Obiljeţavanje

„Dana

ruţiĉastih

majica― (Pink

Shirt Day)

Podići svijest

uĉenika o problemu

vršnjaĉkog nasilja

Izrada

zajedniĉke

fotografije u

ruţiĉastim

majicama,

radionice

Pedagoška

sluţba,

razrednici

2.

mjesec

Osnivanje

volonterskog

kluba

Poticati volonterski

rad i graĊanski

aktivizam; osnaţivati

i educirati mlade za

bolju ukljuĉenost u

civilno društvo

• poticati suradnju,

prijateljstvo,

poznanstva

Razvoj baze

školskih

volonterskih

projekata

Ambidekster

klub,

Ivanka

Peršić-

Ĉurĉić, prof.

10.-6. mj

GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

Page 72: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADAgimnazija-dvanaesta-zg.skole.hr/upload/gimnazija-dvanaesta-zg/images/... · godiŠnji plan i progam rada Škole 1 xii. gimnazija zagreb, gjure prejca

GODIŠNJI PLAN I PROGAM RADA ŠKOLE

72

Glavni ciljevi provoĊenja meĊupredmetnog povezivanja u podruĉju

GraĊanskog odgoja i obrazovanja su: pribliţiti školu ţivotu povećavajući

zanimanje uĉenika za aktivno graĊanstvo, promicati društveno odgovorno

ponašanje, razvijati neovisno i kritiĉko promišljanje uĉenika, poboljšati osobnu

odgovornost uĉenika, razvijati solidarnost i empatiju, usvajati vještine vaţne za

poštivanje prava drugih, dati priliku uĉenicima da rade s raznim institucijama i

ljudima izvan škole, osposobiti uĉenike za javni nastup, promicati vrijednosti i

društvene vještine koje su preduvjet mirnog suţivota u društvu.

Vaţno je osposobiti uĉenike za budućnost, kada će biti u stanju donositi na

znanju utemeljene etiĉke odluke o svijetu i svome mjestu u njemu.

Škola kroz uspješnu provedbu meĊupredmetne teme postaje mjesto na kojem se

na razliĉita mišljenja gleda s poštovanjem i otvoreno.

Okvirni plan provedbe programa radi stjecanja socijalno-graĊanske

kompetencije usmjeren je na tri razine.

1. Prva razina odnosi se na provedbu GraĊanskog odgoja i obrazovanja kroz

redoviti nastavni plan i program svih nastavnih predmeta.

2. Druga razina obuhvaća cjelokupni ţivot škole, te graĊanski odgoj ĉini

sastavni dio školskog okruţenja. U centru je uĉenik, ĉlan razredne i školske

zajednice. On, sudjelujući u donošenju razliĉitih razrednih i školskih pravila,

razvija komunikacijske vještine i graĊansko razumijevanje odgovornosti prema

ţivotu zajednice. Posebno mjesto zauzima Vijeće uĉenika. Ono, zahvaljujući

sustavnom i poštenom informiranju, daje uĉenicima mogućnost utjecaja, kao i

mogućnost da uvide svoju odgovornost sudjelujući u rješavanju onih pitanja

koja su bitna za njihove interese i svakodnevni ţivot škole. Vijeće uĉenika

uţiva potporu vodstva škole. U skladu sa Statutom, Vijeće uĉenika zastupa

uĉeniĉka prava i interese, te pridonosi razvoju njihove odgovornosti. Svoju

ulogu Vijeće uĉenika ostvaruje kroz razliĉite programe, ovisno o mogućnostima

i trenutnim interesima uĉenika. Kodeks i pravila ponašanja u školi izraĊuje se

na osnovi razmjene mišljenja s uĉeniĉkim tijelom, vodeći raĉuna da su sve

grupe uĉenika u cijelosti zastupljene, te da uĉenici imaju odgovornost za

provedbu pravila. Ukljuĉivanje svih u planiranje i provoĊenje kodeksa

ponašanja osigurava: sigurnost, red i poštivanje. Aktivno Vijeće uĉenika

pomaţe poticanju dobrih inicijativa, organiziranju društvenih zbivanja,

izgradnji školske kulture. Ova razina obuhvaća i aktivnosti vezane uz

obiljeţavanje znaĉajnih datuma, dogaĊaja, kao i ureĊenje panoa i prostora škole

u predblagdanskom razdoblju.

3. Treću razinu stjecanja socijalno-graĊanske kompetencije ĉine projekti. Oni

se planiraju u okvirima nastavne godine, a imaju oblik izvannastavne

aktivnosti. Tu je rijeĉ o interdisciplinarnim aktivnostima i meĊupredmetnom

povezivanju. Projekti su neovisna istraţivanja uĉenika o pojedinim temama

Page 73: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADAgimnazija-dvanaesta-zg.skole.hr/upload/gimnazija-dvanaesta-zg/images/... · godiŠnji plan i progam rada Škole 1 xii. gimnazija zagreb, gjure prejca

GODIŠNJI PLAN I PROGAM RADA ŠKOLE

73

tijekom duţeg razdoblja, a na kraju imaju završni proizvod. Oni pomaţu

uĉenicima da uvide vezu izmeĊu svog školovanja i svijeta koji ih okruţuje.

Program projektne nastave meĊupredmetnog podruĉja GraĊanski odgoj i

obrazovanje je program koji u središtu ima vrijednosti, a naglasak je na pravima

uĉenika i njihovim odgovornostima, aktivnom sudjelovanju, poštivanju

razliĉitosti, razvijanju humanosti i solidarnosti.

Naziv GraĊanski odgoj

Polaznici: Uĉenici od prvog do ĉetvrtog razreda

Profesor Svi profesori

Ciljevi 1. Upoznati se s programom meĊupredmetnih i

interdisciplinarnih sadrţaja graĊanskog odgoja i

obrazovanja.

2. Podijeliti struĉna vijeća s ciljem izrade izvedbenog

školskog programa graĊanskog odgoja.

3. Zajedniĉki planirati i programirati ishode i teme

graĊanskog odgoja pronalaţenjem i usklaĊivanjem

meĊupredmetnih poveznica u pojedinim predmetima

(nastavnim jedinicama) i izvanuĉioniĉkim aktivnostima.

4. Jednom mjeseĉno na satu razrednika razgovarati s

uĉenicima o njihovim postignućima iz g.o. kroz razne

predmete.

Naĉin

realizacije:

Uĉeniĉka mapa osobnog razvoja i razredna mapa.

Namjena: Priprema i osposobljavanje uĉenika za oţivotvorenje svih

ustavnih odredbi i kompetencija graĊanina RH za

općeprofesionalno znanje i strukovno znanje i vještine.

Vrijeme

realizacije:

Tijekom godine

Troškovnik: Troškovi kupnje razrednih mapa

Naĉin

vrednovanja i

korištenje

rezultata:

Po završetku nastavne godine izvršiti evaluaciju.

Korištenje

rezultata

vrednovanja:

Rezultati vrednovanja mogu se koristiti kao poticaj za daljnje

razvijanje i ukljuĉivanje ovakvih oblika nastave.

Page 74: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADAgimnazija-dvanaesta-zg.skole.hr/upload/gimnazija-dvanaesta-zg/images/... · godiŠnji plan i progam rada Škole 1 xii. gimnazija zagreb, gjure prejca

GODIŠNJI PLAN I PROGAM RADA ŠKOLE

74

Na temelju odredbe ĉlanka 118. stavak 2. toĉka 5., a u svezi s odredbom ĉlanka

28. stavak 8. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

(„Narodne novine―, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,

126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18) te na temelju odredbe ĉlanka 25. stavak

3. toĉka 7., a u svezi s odredbom ĉlanka 53. stavak 1. toĉka 5. Statuta XII.

gimnazije, KLASA: 012-03/15-01/01; URBROJ: 251-297-01-15-06 od 4. rujna

2015. godine, KLASA: 012-03/15-01/01; URBROJ: 251-297-01-15-08 od 23.

prosinca 2015. godine, KLASA: 012-03/16-01/1; URBROJ: 251-297-01-16-04

od 6. rujna 2016. godine i KLASA: 012-03/17-01/1; URBROJ: 251-297-01-17-

09 od 14. studenoga 2017. godine, Školski odbor XII. gimnazije, na prijedlog

ravnateljice XII. gimnazije i po prethodno pribavljenom mišljenju Vijeća

roditelja XII. gimnazije, na sjednici odrţanoj 4. listopada 2018. godine, donosi

Godišnji plan i program rada XII. gimnazije za školsku godinu 2018./2019.

Godišnji plan i program rada XII. gimnazije za školsku godinu 2018./2019.

objavit će se na mreţnim stranicama XII. gimnazije u skladu s propisima

vezanim uz zaštitu osobnih podataka.

Predsjednica Školskog odbora Ravnateljica

__________________________ _______________________

Ornela Valić, prof. Blaţenka Jeĉminek, dipl. ing.

KLASA: 602-03/18-02/38

URBROJ: 251-297-06-18-01

Zagreb, 4. listopada 2018. godine

Prilog:

- Odluke o tjednom i godišnjem zaduţenju nastavnika i struĉnih suradnika