godiŠnji plan osnovne Škole gornje jesenje za …

of 46 /46
REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA KRAPINSKO ZAGORSKA OPĆINA JESENJE OSNOVNA ŠKOLA GORNJE JESENJE GODIŠNJI PLAN OSNOVNE ŠKOLE GORNJE JESENJE za šk.godinu 2018./2019. U Gornjem Jesenju, 1.rujna 2018.

Author: others

Post on 15-Oct-2021

3 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

REPUBLIKA HRVATSKAGODIŠNJI PLAN
2
SADRAJ:
3. ORGANIZACIJA RADA 10
5. PLAN ORGANIZACIJE KULTURNE DJELATNOSTI 18
6. PROFESIONALNO INFORMIRANJE I USMJERAVANJE 20 7. PLAN ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE I EKOLOŠKE ZAŠTITE UENIKA 21
8. PODACI O RADNIM ZADUENJIMA DJELATNIKA 22
9. PLANOVI PERMANENTNOG STRUNOG USAVRŠAVANJA 24 10. PLAN RADA STRUNIH ORGANA, STRUNIH SURADNIKA I ORGANA UPRAVLJANJA
25
11. PLAN I PROGRAM INVESTICIJA, INVESTICIJSKOG I TEKUEG ODRAVANJA 41
12. PRILOZI 42
12.1. Protokol o postupanju u sluaju nasilja nad djecom 12.2. Raspored sati od 1.-8.razreda za šk.godinu 2018./2019. 12.3. Raspored dnevnih deurstva za uitelje i vremenik individualnih razgovora s roditeljima 12.4. Program specifinih i preventivnih mjera zdravstvene zaštite za šk.godinu 2018./2019. 12.5. Rješenja o tjednim i godišnjim zaduenjima uitelja i strunih suradnika za šk.god. 2018./2019.
3
Broj tel/faxa: 049/375-012
Školska godina: 2018./2019.
Broj uenika: I. - IV. = 49 (25 M, 24 ) V.-VIII.= 49 (21 M, 28 ) Ukupno: 98 uenika (46 M, 52 )
Broj razrednih odjela: I. - IV. = 4 V.-VIII. = 4 Ukupno: 8 odjela
4
Na temelju lanka 26. Zakona o osnovnom školstvu i lanka 49. Statuta Škole, Školski
odbor OSNOVNE ŠKOLE GORNJE JESENJE na prijedlog ravnatelja i Uiteljskog vijea
donosi
ZA ŠK.GOD 2018./2019.
1. UVJETI RADA
1.1. PODACI O ŠKOLSKOM PODRUJU
Podruje Opine Jesenje u kojoj škola djeluje od 1857. godine obuhvaa sela Gornje i
Donje Jesenje, cerje Jesenjsko, Luane Zagorske i Brdo Jesenjsko. Na brdovitom i raspršenom
podruju (prema popisu iz 2011.god.) ivi 1551 stanovnik i 490 domainstava. Osnovna škola
u školskoj godini 2018./2019. polazi 98 uenika od I.-VIII. razreda. Od ove šk.godine u školi je
uveden e-dnevnik.
Socio-ekonomski i kulturni nivo sredine je u prosjeku dobar. Sva sela meusobno su
spojena asfaltnom cestom. Sela su elektrificirana, a gotova sva domainstva su pripojena na
vodovod. 1994. godine u sva sela provedena je telefonska mrea, a 1993. godine provedena
je plinofikacija.
Kroz centar prolazi asfaltna cesta iz Krapine za Trakošan, Lepoglavu i dalje za Varadin.
Zimi je promet nešto otean zbog konfiguracije tla, no uglavnom se zadovoljavajue obavlja.
Opinski centar je prilino urbaniziran. Uz školu, crkvu i ambulantu i opinske prostorije
ima dvije trgovine, jednu ugostiteljsku radnju, poštu te nekoliko privatnih radnji i malih
obrta.
Kako je ve spomenuto, opina Jesenje ima brdovit teren i neka su sela dosta udaljena
od centra. Stoga je organiziran prijevoz u školu iz Donjeg Jesenja i Cerja Jesenjskog midi-
5
busom, a iz Luana i Brda Jesenjskog taksi prijevozom. Istim prijevozom putuju uenici i
kuama. Ove godine je planiran jedan dolazak u školu do 7:30, te dva odlaska iz škole u 12:10
(I.-IV.r.) i 13:05 odnosno u 13:40 prema rasporedu sati za uenike od V.-VIII.r.
1.2. PROSTORNI UVJETI
Namjena Šifra stanja (1.,2.,3.)
1. Kabineti 10 126,8 I.smjena 2
2. Hodnici i hol 5+2 486,6 I.smjena - 3. Kancelarije 2 40 I.smjena 2
4. Zbornica 1 30 I.smjena 2 5. Arhiva 1 15 I.smjena 2
6. Stepenište 5 115,6 I.smjena -
7. Sanitarije 8 94,6 I.smjena 2 8. Blagovaona 1 80,6 I.smjena 2
9. Kuhinja 1 35,8 I.smjena 2 10. Spremišta 2 17,5 I.smjena 2
11. Loiona 1 35,8 I.smjena 2
12. Soba domara 1 7 I.smjena 2 Izvanuioniki prostor
Ukupno: 1085,30
1.2.1. UNUTRAŠNJI ŠKOLSKI PROSTOR
Prikaz unutrašnjeg školskog prostora i njegove namjene u šk.god. 2018./2019. te stanje ope opreme (namještaj).
Naziv prostora Broj Veliina. m2
Namjena u smjenama po razredima i predmetima
Šifra stanja (1.,2.,3.)
RAZR. NASTAVA 1. razred 2. razred 3. razred 4. razred
1 1 1 1
49.5 35.8 55.7 49.9
1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
69.7 55.5 55 49.5 66.6 55.6 55,5 982
1 1 1 1 1 1 1 1
- - - - - - - -
- - - - - - - -
UKUPNO: 11 1640,3 1 - - 2 2
Napomena: U nekim uionicama se izvodi nastava iz dva i više predmeta.
Šifra stanja opremljenosti: do 58%................1 59-78%.................2 79-98%................3
7
Što se preureuje ili adaptira
Vel
Obrazloenje:
Obim redovitog odravanja se poveao obzirom da je u uporabi školska sportska
dvorana. Potrebno je izvršiti sanaciju fasade sjevernog zida školske zgrade, kao i sanaciju
fasade adaptiranog dijela. U planu je zamjena uionike rasvjete štednim aruljama i
rasterima, kao i zamjena radijatora.
1.2.3. STANJE ŠKOLSKOG OKOLIŠA I PLAN UREIVANJA
Naziv površine Veliina. m2
2. Igralište 1050 Zadovoljava
3. Školski vonjak 6833 Zadovoljava
Okoliš se ureuje, zasijan je travnjak koji se redovito kosi, a posaeni su i ukrasni grmovi.
Ispred škole je posaena ukrasna ivica koja se obrezuje, a u vonjaku se njeguju voke.
Ureen je i ruinjak, te nekoliko cvjetnjaka sa sezonskim cvijeem.
Naziv površine koju se planira urediti Veliina. m2
1. Školski vonjak 700
2.1. PODACI O UITELJIMA
koji predaje
Likovna
skupina
Dramska
skupina
nast. predm. hrv.jezika
VSS RN Recitatorska
nast. predm. hrv.jezika
skupina
Razr.7.r
jezik
nast. predm. hrv.jezika.
kultura
Prometna
skupina
kultura
Vjeronauk
Vjeronauna
skupina
nast. predm. matematike
VSS Matematika Razr.5.r
gija
14. Mario Hranj Prof. hrv.jez. i povijesti VSS Hrv.jezik Razr.8.r
Literarna
skupina
16. Martina Zaplati
informatika
Razr.6.r
Ime i prezime Struka Šk.sprema Posao koji obavlja
1. Ljerka Malogorski- Dragoslavi
2. Dora imek (zamjena)
Str.prvostupnica informatologije VSS Knjiniarka
Prof.pedagogije i sociologije Mag.pedagogije
Ime i prezime Struka Šk.sprema Posao koji obavlja
1. Romeo Vincelj Mag.iur VSS Tajnik
2. Milica Varjai Mag.oec VSS Voditeljica raunovodstva
3. Branka Bosek KV kuharica SSS Kuharica
4. Marijan Šoštari Strojar.tehniar SSS Domar – loa
5. Nadica Habjanec NKV NSS Spremaica
6. Boica Janek NKV NSS Spremaica
2.4. POMONICI U NASTAVI – PROJEKT „BALTAZAR 4“
Ime i prezime Struka Šk.sprema Posao koji obavlja
1. Iva Baant HTT SSS Asistentica ueniku 6.r S.C
2.
Napomena: Svi zaposlenici u nastavi na neodreeno vrijeme imaju propisanu strunu spremu, kao i administrativno i tehniko osoblje.
Struktura zaposlenih uitelja zadovoljava. Škola ima dva strunih suradnika, na pola radnog vremena poslove knjiniara obavlja str.prvtostupnica i informatologije te školska pedagoginja, koja je trenutno na porodiljnom dopustu i koju mijenja Manuela Kos (mag.pedagogije). Nastava je u potpunosti struno zastupljena.
10
Razred
Svega uenika
Razrednih odjela
III. 15 1 4 1 Anita Svilii
IV. 12 1 6 Biserka Pernjek
I.-IV. 49 4 24 1
V. 10 1 5 Lidija Vinski-Fruk
VI. 11 1 6 2 Erika Tušek Vrhovec
VII. 12 1 8 1 Radovan Cesarec
VIII. 16 1 9 - Mario Hranj V.-VIII 49 4 28 3
I.-VIII. 98 4 4
Škola nema uenika iz drugih govornih podruja i pripadnika nacionalnih manjina. 3.2. ORGANIZACIJA SMJENA
U školi nastava poinje u 7:45 sati i završava u 13:50 sati. Kroz to vrijeme se odri 7 sati
nastave uz dva velika odmora koji traju 15 minuta, te 4 mala odmora u trajanju po 5 minuta.
Svih 98 uenika polazi nastavu u jednoj smjeni, jutarnjoj i svi imaju dovoljno prostora za
rad. Od 98 uenika, njih 51 su uenici putnici. Iz Donjeg Jesenja dolazi 20 uenika, iz Cerja 17
uenika, iz Luana 7 uenika, a iz Brda 7 uenika. Za prijevoz se koriste midi bus i kombi
prijevoz.
Uitelji imaju prema rasporedu dnevna deurstva i to 20 minuta prije nastave na ulazu u
školu, na velikim odmorima i u blagovaonici, te na malim odmorima u objektu škole. Uz tri
uitelja dnevno deura i tehniko osoblje.
11
3.3. GODIŠNJI KALENDAR RADA ŠK.GODINA 2018./2019.
Nastava u šk.godini 2018./2019. traje 38 nastavnih tjedana u razdoblju od 03.09.2018.-
14.06.2019.
Ljetni odmor uenika: 17.06.2019. - (Napomena: osim za uenike/ce koji/e
polau razredni ispit ili polaze dopunski rad.)
Napomena: U sluaju odluke MZOŠ-a o provoenju Nacionalnog vrednovanja u OŠ za isto e biti predviena
dva nastavna dana.
Uk
I.
03.09.2018.
do
21.12.2018.
10. 22 22 8 1 8.10. Dan neovisnosti 31
11. 21 21 8 1 1.11.Svi sveti 30
12. 15 19 10 2 25.12. Boi
26.12. Sv.Stjepan 31
6.01. Sv.tri kralja 31
3. 21 21 10 - -
22.04 Uskrsni
31
22.06. Dan
dom.zahvalnosti
12
4.1. GODIŠNJI FOND NASTAVNIH SATI PO PREDMETIMA I RAZREDNIM
ODJELIMA (REDOVNA NASTAVA)
Godišnji broj sati nastave po odjelima Ukupno planirano
Naziv predmeta I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. I.-VIII.
1. HRVATSKI JEZIK 175 175 175 175 175 175 140 140 1330
2. LIKOV. KULTURA 35 35 35 35 35 35 35 35 280
3. GLAZB. KULTURA 35 35 35 35 35 35 35 35 280
4. NJEMAKI JEZIK 70 70 70 70 105 105 105 105 700
5. MATEMATIKA 140 140 140 140 140 140 140 140 1120
6. PRIRODA - - - - 53 70 - - 123
7. BIOLOGIJA - - - - - - 70 70 140
8. KEMIJA - - - - - - 70 70 140
9. FIZIKA - - - - - - 70 70 140
10. PRIR. I DRUŠTVO 70 70 70 105 - - - - 315
11. POVIJEST - - - - 70 70 70 70 280
12. GEOGRAFIJA - - - - 53 70 70 70 263
13. TEHN. KULTURA - - - - 35 35 35 35 140
14. TZK 105 105 105 70 70 70 70 70 665
15. INFORMATIKA - - - - 70 70 - - 140
UKUPNO: 630 630 630 630 841 875 910 910 6056
Napomena: Ove planirane sate prati e ostvarenje programskih sadraja po razredima i
odjelima propisani dnevnici i imenici rada u digitalnom obliku. Na Uiteljskom vijeu su
utvreni rokovi izvršenja ovih poslova.
13
4.5. RAD S UENICIMA S POSEBNIM ODGOJNO-OBRAZOVNIM POTREBAMA I
INTEGRACIJOM U REDOVITU NASTAVU
AKTIVNOST:
Rad s uenicima s posebnim odgojno – obrazovnim potrebama (redovni program uz
individualizaciju i prilagoeni program)
• prikupiti podatke o ueniku i prilagoditi program njegovim sposobnostima i potrebama –
utvrditi realnu razinu uenikovih sposobnosti i znanja
• odrediti godišnji cilj odgoja i obrazovanja
• odrediti za pojedinog uenika kratkorone obrazovne ciljeve koje treba ostvariti tijekom
odreenog vremena
• napisati individualizirani edukacijski program za odreenog uenika
• realizirati individualni edukacijski program tijekom nastavnog procesa
• pratiti dijete i po potrebi mijenjati smjernice programa ovisno o potrebama djeteta
• pisati godišnje izvješe o postignuima djeteta
NAMJENA AKTIVNOSTI:
Namjena aktivnosti u radu s uenikom s posebnim potrebama i rješenjem o
primjerenim oblicima obrazovanja je prilagodba nastavnog plana i programa sposobnostima
i potrebama djeteta, kao i usmjeravanje na ono što dijete moe ostvariti.
1 Od 1.-8. razreda za šk.godinu 2017./2018 razraeni u školskom kurikulumu 2 Od 1.-8. razreda za šk.godinu 2017./2018. razraeni u školskom kurikulumu 3 Od 1.-8. razreda za šk.godinu 2017./2018. razraeni u školskom kurikulumu
Naziv
programa
ENGLESKI JEZIK IV.-VIII. 63 5 1 315 2
INFORMATIKA VII.-VIII. 28 2 1 280 2
14
uitelji, pedagoginja, ravnateljica škole
Nain realizacije aktivnosti se odvija tijekom nastavnog procesa uz pomo postupaka
prilagoavanja metoda i sredstava rada, ovisno da li se radi o redovnom programu uz pomo
individualizacije ili prilagoenom programu. Kod prilagoenog programa ueniku se
smanjuje opseg i teina planiranog nastavnog gradiva s obzirom na njegove sposobnosti, dok
kod individualizacije uenik savladava redovni program, uz razliite postupke
individualizacije.
školske godine uitelji pišu izvješa o realizaciji individualiziranog edukacijskog programa za
svakog pojedinog uenika i predaju ga ravnateljici škole koja vodi evidenciju za svakog
pojedinog uenika.
DETALJAN TROŠKOVNIK:
Troškovi se svode na potrošni materijal, fotokopiranje, itd. oko 500 kuna na školsku godinu.
NAIN VREDNOVANJA KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA:
Nain vrednovanja se sastoji od godišnjeg izvješa kojim uitelj vrednuje svoj rad i
napredovanje uenika naspram individualiziranog edukacijskog programa koji je smišljen u
skladu sa sposobnostima djeteta. Izvješa i rezultati koriste se tijekom pisanja novog
individualiziranog edukacijskog programa za novu školsku godinu, ili tijekom tekue školske
godine, ukoliko je potrebno modificirati postojei individualizirani edukacijski program.
Ime i prezime uenika
Napomena
Ravnatelj, pedagoginja
Ravnatelj, pedagoginja
Ravnatelj, pedagoginja
Ravnatelj, pedagoginja
4.7. DOPUNSKA NASTAVA
godišnje
Hrvatski jezik 5 35 Ivana Gumbas
4 35 Davorka Krklec
5 35 Anita Svilii
4 35 Biserka Pernjek
Matematika
Njem.jezik 3 4 5 5 6 70 Alexandra Krklec
Plan je promjenjiv tijekom šk.godine ovisno o potrebama uenika pojedinih razreda.
4.8. DODATNA NASTAVA
godišnje
Hrvatski jezik 4 35 Ivana Gumbas
4 35 Davorka Krklec
6 35 Anita Svilii
4 35 Biserka Pernjek
16
4 35 Davorka Krklec
6 35 Anita Svilii
4 35 Biserka Pernjek
Njem.jezik 5 6 35 Alexandra Krklec
Engleski jezik 5 35 Maja Koren
Kemija 2 2 35 Marina Puljko Kulfa
Hrvatski jezik 3 35 Mario Hranj
4.9. RAD S DAROVITIM UENICIMA
U okviru redovne nastave i dodatnog rada, nastojat e se pratiti i poticati naprednije
uenike.
Naziv aktivnosti Razredi -
Zbor Tamburaška skupina
Mladi uvari prirode Crveni kri
V.-VIII. VII.-VIII.
20 10
35 35
Tomislav Bartulovi
Prometna skupina V. 6 18 Vesna Pogaj Mihajlovi
Evidencija o INA i uenikim skupinama sastavni je dio pedagoške dokumentacije
škole i izvršitelja.
4.11. UKLJUENOST UENIKA U IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI
Dio uenika ukljuen je u Dobrovoljno vatrogasno društvo i aktivno sudjeluje u
akcijama toga društva. Nekoliko uenika sudjeluje aktivno u AKUD Gornje Jesenje. Detaljniji
plan rada izvanškolskih aktivnosti razraen je u školskom kurikulumu.
4.12. MALA ŠKOLA
Mala škola e organizirati tri puta tjedno u prostorima naše škole prema obavijesti
Ureda dravne uprave Krapinsko zagorske upanije te u suradnji sa Djejim vrtiem G.Krklec
u Krapini.
Mjesec Sadraji Broj u.
98 3 U.RN i rav. 'Tjedan borbe protiv
tuberkuloze'
07.09.2018.
Ure.škol.okoliša i zajed. prostora u objektu
98 70 U.1.raz.odj. I.-VIII.r. u.INA
Rekreativni dani za uenike (Sportski dan – Hrvatski olimpijski dan)
98 6 Uitelj TZK, u.RN i PN
ravnateljica, razrednici
47 10 U.RN, INA
B-Posjet PU KZ u Krapini 10
5 MUP RH PU KZ, razrednik
Predavanje: Ovisnost o pušenju
X. C-Akcija: 'Dan zahvalnosti za plodove zemlje’
98 5 U.RN i PN ravnateljica, razrednici
Solidarnost na djelu
Mjesec knjige 98 8 Knjiniarka Uenici
Svjetski dan uitelja 20 8 Uitelji Ravnatelj škole
Dani kruha – dani zahvalnosti 98 10 Razrednici, uenici, uitelji PN i RN i ravn.
Integrirani dan
Dan spomena na mrtve 98 8 Uitelji, Uenici i ravnatelj
Radionice -pedagoginja
19
XI. Profesionalna orijentacija 16 7 HZZ, razrednik
8.r Mjesec borbe protiv ovisnosti Predavanje: Uline droge 1 2 GDCK Krapina
Razrednik 8.r
Predavanje: Prevencija trgovine ljudima
XII. 'Uz dan Sv.Nikole'
Priredba uoi Bozia i Nove godine
98 2 Dramska, recitatorska, lit. skupina i zbor
I. Druzenje s knjigom: 'Knjiga moj prijatelj'
98 20 Uenici I.-VIII.
98 16 Razrednici, uenici, uitelji lik. kult.i ravn.
Integrirani dan veljaa 2019.
Ples maski – lik.radovi Fašnik
Školska i upanijska natjecanja 25 36 Uitelji mat, nj.jez, hrv.jezika,
inf
III. Dan darovitih uenika 15 6 Uitelji RN i PN Pozdrav proljeu, ureenje panoa, razgovor
48 10 Uitelj RN., pred.nast.
uenici
98 4 Uitelji RN i PN knjiniar,
ravnateljica, razrednici
Pripremamo se za Uskrs 96 16 Uitelji RN i PN
Liter.radovi – 'Moje bud.zanimanje'
uenici 8.r
V. Svj.dan zdravlja 98 13 Ravn.,razrednici VI. Predavanje za u.i rod. radi
upisa u 1.raz.sr.šk. 10 7 Ravn., razrednik
uenici 8.r
RN i PN, INA
Sportski susreti 98 6 Razrednici, uenici, uitelj
TZK i ravn.
5.2. SURADNJA SA UPNOM ZAJEDNICOM
Suradnja se odvija kontinuirano tijekom cijele godine poevši za Dane kruha – Dane
zahvalnosti za plodove zemlje, pa kroz Boine, Uskrsne blagdane. Osobito se surauje
povodom Dana upe iji je zaštitnik sv.Ivan Krstitelja kada obiljeavamo Dan škole i Dan
opine. Uenici se takoer pripremaju kroz nastavu vjeronauka za Prvu svetu priest i
krizmu. 97 uenika naše škole polaze nastavu RKT vjeronauka.
6. PROFESIONALNO INFORMIRANJE I USMJERAVANJE
Stalno se namee potreba da uenike pravilno informiramo i usmjerimo. Cilj toga je
da uenik odabere zanimanje prema svojim zeljama i sposobnostima. Profesionalnoj informiranosti naroitu paznju treba posvetiti u osmom razredu u
suradnji sa psihologom te drugim strunjacima po potrebi, kako bi profesionalno informiranje i usmjeravanje bilo u skladu sa psihofizikim mogunostima djece. Organiziraju se predavanja za uenike i roditelje u suradnji sa pedagozima srednjih škola i koje se uenici namjeravaju upisati, sa strunim slubama pri obrtnikoj komori KZ (za izbor obrtnikih zanimanja) kao i strunim slubama Zavoda za zapošljavanje u Krapini.
PROGRAM RADA PROF. ORIJENTACIJE Tablica 19
Red. broj
Zavod za zapoš.i O.Š.
Sred.i osn.šk. od 1.mjeseca 2018.
3. Informiranje u.O.Š. (brošure i prezentacije)
O.Š. Razrednik,
4. Anketiranje u.VIII.r.O.Š. O.Š., Zavod za zap. XI.mj.
5. Informiranje u.o mogu.školovanja nakon O.Š. za
deficit. zanimanja
Srednje škole Tijekom šk.god. prema dogovoru
7. Informiranje i pred.za roditelje prema potrebama i na zaht.škole
O.Š. Srednje škole
Povjerenstvo za upise, u.informatike
Mjesec Sadrzaji Br.u. Nosioc akt. Napomena
Trajne akcije Osiguranje hig.uvj. za rad djelat.u školi. Briga o osvjetljenju u školi. Razvijanje kulturno – higijen. Navika kod uenika. Raditi na pravilnom odn.:
- uenik-uitelj - uenik-uenik - uenik-druge osobe
- pruzanje 1.pomoi (V.-VIII.r.) - higijena prehrane (I.-IV.r.)
Psihofiz.raz.u. (V.-VIII.r.) Ovisnosti, alkohol, droga, pušenje (VII.r., VIII r.) Menstruacija i zašt.trudnoe
98 Ravnatelj, teh.os.
Lijenik, med.sestre, razrednici
Teme e biti obraene tijekom SRO sa 12 sati po razrednom odjelu prema kurikulumu Zdravstvenog odgoja
IX.mj. Premazivanje zubi 98 Dr.stomatologije
X.mj. Cijepljenje (ospice, rubeola) Cijepljenje (TBC)
26 Lijenik, med.sestre
31 Lijenik Zubar
Zdravstveno socijalna i higijensko-epidemiološka zaštita uenika, kao i sistematsko- preventivni pregledi odvijat e se prema planu Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske upanije za šk.god. 2018./2019. Cjeloukupan program rada nalazi se u prilogu godišnjeg plana rada. U ovoj šk.godini uenici 6.razreda ukljueni su u projekt MZ Zubna putovnica.
22
8. PODACI O RADNIM ZADUENJIMA DJELATNIKA ŠKOLE ZA ŠK.GOD. 2018./2019.
8.1. GODIŠNJE ZADUENJE ODGOJNO – OBRAZOVNIH DJELATNIKA
Ime i prezime Red.
Tjedna
norma
Ukupno
sati
godišnje
1. Biserka Pernjek 15 - 1+1 Dram.skupina 2 20 40 2080
2. Ivana Gumbas 16 - 1+1 Recitatorska
skupina 2 19 40 2080
3. Davorka Krklec 16 - 1+1 Plesna
skupina 2 19 40 2080
4. Anita Svilii 16 - 1+1 Likovna
skupina 2 19 40 2080
5. Mario Hranj 9+8 - 1+1
1 1
6. Ana Kranjec 9 - 1+1 -
2 9 20 1040
7. Radovan Cesarec 8+1 - - 2 2 8 21 1092
8. Alexandra Krklec 20 - 2+1 - - 17 40 2080
9. Tomislav Bartulovi 7,5 - - 1+1 (CK) - 5,5 15 780
10. Lidija Vinski Fruk 16 - 2+1 1 2 18 40 2080
11. Erika Tušek Vrhovec 8 4 - - 2 10 24 1248
12. Anita Habjanec 5+1 - - 1+2 - 5 14 728
13. Nives Oreši 7,5 - - - - 5,5 13 676
14. Martina Zaplati 4+0,5 - - 1 - 4,5 9 468
15. Vesna Pogaj
Sindikat
- 13 30 1560
18. Marina Puljko Kulfa 4 - 0,5 - - 4 8 416
Napomena: Djelatnici koji kod nas otvaruju nepuno radno vrijeme uglavnom rade i u drugim
školama, pa sveukupno tako ostvruju puno radno vrijeme. Sklopljene ugovore o radu sa više
škola imaju prof. TZK Radovan Cesarec, koji radi u OŠ Ljudevit Gaj Krapina, Vesna Pogaj-
Mihajlovi, dipl.ing.drv.ind. na mjestu uitelja tehnike kulture (OŠ A.Mihanovia Petrovsko i
OŠ A.Cesarca Krapina). Vjerouitelj Danijel Menari u našoj školi radi ¾ radnog vremena,
dok ostali dio radi u OŠ Bednja (Vrbno). Uiteljica geografije Nives Oreši radi i u OŠ Side
Košuti Radoboj. Uiteljica Erika Tušek Vrhovec, dipl.ing.fizike radi na pola radnog vremena i
u OŠ Augusta Cesarca Krapina, dok uiteljica Anita Habjanec radi još u SŠ Krapina. Uiteljica
likovne kulture Martina Zaplati radi još i u OŠ Antuna Mihanovia Petrovsko i OŠ Side
Košuti Radoboj dok uiteljica kemije Marina Puljko Kulfa dio satnice radi u OŠ Ljudevit Gaj
te OŠ Antuna Mihanovia Petrovsko. Uitelj biologije Tomislav Bartulovi dio satnice radi u
OŠ Ljudevit Gaj Mihovljan.
Škola nema pripravnika
8.3. PODACI O OSTALIM DJELATNICIMA U ŠKOLI I NJIHOVIM ZADUENJIMA
Ime i prezime Struka Naziv poslova koje obavlja
Br.sati tjedno
Radno vrijeme
Br.sati god.zad.
3. Milica Varjai Mag.oec. raunovoa 20 7-15 1040
3.Marijan Šoštari Str.tehniar domar-loza 40 6-14 2080
4.Branka Bosak KV.kuharica kuharica 40 6-14 2080
5.Nadica Habjanec NKV radnica spremaica 40 6,30- 14,30
2080
2080
2080
24
U školi e djelovati dva aktiva:
- aktiv uitelja razredne nastave
- aktivi uitelja predmetne nastave
povijest, glaz.kultura te aktiv prirodoslovno-matematiko-tehnikog podruja
– kemija, fizika, priroda, biologija, matematika, tehn.kultura).
Aktivi e se sastajati 4-5 puta godišnje, a sadraji rada bit e predavanja uitelja iz
struke, metodike, korelacije meu predmetima, ogledna predavanja te planiranje i
programiranje rada. Posebni naglasak e imati na pripremanju integriranih nastavnih dana
tijekom šk.godine 2018./2019.
Svaki od uitelja odabire temu na koju e odrati predavanje na Uiteljskom vijeu
tijekom školske godine 2018./2019. Izvješa o temama se nalaze u prilogu zapisnika sa UV, a
ujedno ih uitelji evidentiraju u Individualne programe strunog usavršavanja koje svaki
uitelj izrauje individualno, a broj sati individualnog usavršavanja razmjeran je broju sati
nastave odnosno radnog odnosa. Teme za truna usavršavanja uitelja kroz radionice i
predavanja pripremila je i pedagoginja škole.
Osim usavršavanja u školi, uitelji e biti ukljueni u vanškolske oblike usavršavanja,
meuopinske, te seminare i aktive na dravnom i upanijskom nivou. Ta usavršavanja
takoer su evidentirana u planovima individualnog, permanentnog strunog usavršavanja.
25
10. PLAN RADA STRUNIH ORGANA, STRUNIH SURADNIKA I ORGANA UPRAVLJANJA 10.1. PLAN RADA UITELJSKOG VIJEA Tablica 23.
Mjesec Sadrzaj Datum ostv. Izvršitelji
VIII. Reim rada škole, poslovi i radni zadaci uitelja Izvješe o uenicima 4.razreda
VIII. Ravnatelj, uit.vijee
IX. Donošenje prijedloga Godišnjeg plana i školskog kurikuluma (DOP, DOD, INA, terenska nastava) za šk.god. 2018./2019. Planiranje za mjesec rujan i listopad Donošenje planova permanentnog usavršavanja za šk.god. 2018./2019. Vremenik pisanih provjera
IX. Ravnatelj, uit.vijee
Struni suradnici
X. Planiranje za studeni i prosinac Dogovori za terenska nastavu i Školu u prirodi Planiranje za uenike po prilagoenom programu Nesporazumi i sukobi u komunikaciji
X. Ravnatelj, uit.vijee
Pedagoginja
XII. Izvješe o integriranim danima i provedenim korelacijama za 9., 10. i 11.mj Individualna struna usavršavanja Odgojno partnerstvo roditelja i škole
XII. Ravnatelj, uit.vijee
Knjiniarka Pedagoginja
I. Izvješe o uspjehu uenika te realizaciji NPIP za 1.obrazovno razdoblje (informativno) Izvješe o realizaciji plana i kurikuluma za prosinac Planiranje za sijeanj i veljau 2019. Stilovi uenja
I. Ravnatelj, uit.vijee
Pedagoginja
II. Izvješa sa str.skupova i usavršavanja Planiranje za oujak i travanj Stresni dogaaji u ivotu uenika
II. Ravnatelj, uit.vijee
Pedagoginja
III. Izvješe o realizaciji plana i kurikuluma za sijeanj, veljau i oujak Odluka o izletima te operativni planovi strunih ekskurzija-izleta i „Škole u prirodi“
III. Ravnatelj, uit.vijee
V. Odluka o ostvarivanju „Škole u prirodi“ – operativni plan Planiranje za svibanj i lipanj
V. Ravnatelj, uit.vijee
V. Izvješe o realizaciji terenskih nastava, ekskurzija Izvješa o provedenim korelacijama za oujak, travanj, svibanj Dogovor o završetku šk.godine 2018./2019. Nasilje u obitelji
V. Ravnatelj, uit.vijee
V. Ravnatelj, uit.vijee
Pedagoginja
VI. Izvješe o realizaciji plana i kurikuluma za lipanj Odluka o obv.udbenicima i radnom materijalu u za šk.godinu 2018./2019. Izvješe iz „Škole u prirodi“ Obavijest o korištenju godišnjih odmora
VI. Ravnatelj, uit.vijee Roditelji
VII. Izvješe ravnatelja o realizaciji nastavnog plana i kurikuluma te uspjeha, vladanja i izostanaka na kraju šk.godine 2018./2019. Usvajanje ind.plana str.usavršavanja uitelja
VII. Ravnatelj, uit.vijee
Napomena: Plan rada razrednih vijea i razrednika vodi se kao zasebna dokumentacija svakog
pojedinog subjekta i nalazi se u njihovoj dokumentaciji. 10.2.1. PLAN RADA ŠKOLSKOG ODBORA
Mjesec Sadraj rada
IX.-VIII. - donošenje opih akata škole, - utvrivanje poslovne politike škole i mjere za njezino provoenje
IX. - donošenje Godišnjeg plana i programa škole
IX.-VIII. - donošenje odluka o osnivanje uenikih zadruga i uenikih društava, - ureenje organizacije rada i radnog vremena, - provoenje postupka za utvrivanje i ispunjenosti uvjeta kod izbora uitelja i strunih suradnika, - donošenje odluke o zasnivanju i prestanku radnog odnosa s uiteljima i strunim suradnicima te drugim djelatnicima škole, - prikupljanje dokumentacije po raspisanom natjeaju za ravnatelja i davanje mišljenja po istom te slanje dokumentacije putem upanijskog ureda za imenovanje ravnatelja,
XII. - donošenje godišnjeg prorauna za narednu godinu,
I., VII. - razmatranje polugodišnjih izvješa i godišnjeg obrauna, - razmatranje drugih poslova utvrenih zakonom, te l.45. Statuta Škole kao i drugim opim aktima Škole.
10.2.2. PLAN RADA VIJEA RODITELJA
Mjesec Sadraj rada
27
IV.,VI. - rješavanje problema uenja i ponašanja - pomoi u rješavanju socijalnih problema pojedinih uenika, - pomoi u rješavanju sadraja slobodnih aktivnosti, zdravstvenog i fizikog odgoja uenika i ope javne i kulturne djelatnosti, - pomoi u rješavanju drugih problema u školi.
10.3. PLAN RADA VIJEA UENIKA
Mjesec Sadraj rada
10.4. PLAN RADA RAVNATELJA
1.1. Izrada programa rada ravnatelja VIII. - IX. 30
1.2. Odreivanje zaduenja uitelja, strunih suradnika i ostalih zaposlenika Škole
VI. - IX. 60
1.3. Sudjelovanje u izradi financijskog plana Škole IX. – XII. 30
1.4. Briga o pravodobnosti i kvaliteti izrade planova i programa rada uitelja i strunih suradnika
VIII. - IX. 10
1.5. Planiranje i programiranje rada uiteljskih i razrednih vijea VIII. - IX. 20
1.6. Planiranje nabave uila, pomagala, udbenika, strune literature, uenike lektire i ostalog didaktikog materijala
VIII. - X. 10
1.8. Izrada godišnjeg kalendara rada Škole VIII. - IX. 5
1.9. Sudjelovanje u izradi plana i programa uvoenja uitelja pripravnika u uiteljsku profesiju
IX. – X. 10
1.10. Organizacija i sudjelovanje u izradi Školskog kurikuluma i Godišnjeg plana i programa rada Škole
VI. - IX. 50
2.1. Odreivanje namjene unutarnjeg školskog prostora radi djelotvornijeg korištenja
VI. - IX. 10
2.2. Organizacija radnog tjedna ( smjene redovite nastave i produenog boravka )
V.-VIII. 5
IX. 5
28
2.4. Sudjelovanje u organizaciji svih oblika odgoja i obrazovanja IX.-VI. 10
2.5. Briga o pravodobnosti i kvaliteti izrade rasporeda sati IX. - VI. 5
2.6. Organizacija prehrane za uenike i briga o nabavci opreme za školsku kuhinju i blagovaonicu
VIII. - IX. 10
2.7. Organizacija rada strunih tijela i organa upravljanja VIII. - IX. 10
2.8. Organizacija sveanih obiljeavanja dravnih praznika i ostalih vanih nadnevaka
prema kalendaru
2.10. Organizacija povjerenstva za upis u prvi razred III 5
2.11. Organizacija uenikih natjecanja, susreta i smotri IX. - VI. 15
2.12. Organizacija rada ispitnih povjerenstava za razredne, predmetne i popravne ispite
VI. - VIII. 5
ovisno o planu komisije
ovisno o planu komisije
5
2.15. Organizacija zajednikog druenja uitelja X., XII., IV. i VI. 5
2.16. Organizacija zajednikog druenja uitelja i uenika koji su na kraju školske godine postigli odlian uspjeh i uenika koji su tijekom školske godine prezentirali rad u dodatnoj nastavi, izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima, te postizali visoke rezultate na opinskim, upanijskim, regionalnim i dravnim natjecanjima, susretima i smotrama
VI. 5
IX. - VI. 10
2.19. Koordinacija zdravstvene i socijalne zaštite uenika IX. - VI. 10
3. POSLOVI VOENJA 80
3.1. Stvaranje pozitivnog i motivirajueg radnog ozraja u školi radi poticanja djelatnika na postizanje dobrih rezultata u radu
IX. –VI. 10
3.2. Stvaranje ozraja povjerenja i dobre suradnje sa svim djelatnicima, te poticanje na meusobnu suradnju i dobre meuljudske odnose
IX. - VII.
3.3. Povezivanje djelatnika na ostvarivanje zajednikog cilja IX. - VI. 10
3.4. Rad na razvijanju partnerskih odnosa izmeu roditelja i uitelja
IX. -VI. 20
IX. -VI. 5
3.6. Poticanje dobrih, te prevencija i uklanjanje neprimjerenih postupaka u odnosu uitelj-roditelj i uitelj-uenici
IX. -VI. 5
3.7. Briga o odgovornom odnosu djelatnika i uenika prema školi i školskoj imovini
IX. - VI. 10
3.8. Briga o zdravstvenom i materijalnom stanju djelatnika škole IX. -VI. 10
4. RAD U STRUNIM TIJELIMA I ORGANIMA UPRAVLJANJA 130
4.1. Pripremanje i voenje sjednica Uiteljskog vijea IX. - VI. 25
4.2. Pripremanje i voenje sjednica Vijee roditelja IX., XII., VI. 25
4.3. Pripremanje izlaganja i sudjelovanje u radu Školskog odbora
prema potrebi
20
29
4.4. Sudjelovanje u radu razrednih vijea X., XII., IV., VI. 25
4.5. Sudjelovanje u radu školskih strunih aktiva X., XII., IV., VI. 25
4.6. Sudjelovanje u povjerenstvu za strune ispite 10
5. SURADNJA I SAVJETODAVNI RAD 140
5.7. Savjetovanje i suradnja s pedagogom, socijalnim pedagogom, i knjiniarom
IX. - VI.
70
5.8. Suradnja i pomo u ostvarenju poslova i zadaa uitelja i
ostalih djelatnika škole IX. - VI. IX. -VI.
25
5.10. Savjetodavni razgovori s uenicima IX. -VI. 25
6. SURADNJA S VANIM USTANOVAMA I STRUNIM ORGANIZACIJAMA
140
6.1. Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa RH IX. -VIII. 20 6.2. Krapinsko-zagorskom upanijom IX. -VIII. 30 6.3. Agencijom za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske IX. -VIII. 25 6.4. Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje 10 6.5. Udruga ravnatelja i Struno vijee ravnatelja IX. - VII. 10 6.6. Suradnja sa upnim uredom IX. - VI. 15 6.7. Suradnja s ustanovama koje organiziraju susrete, smotre i
natjecanja uenika II. - VI. 15
6.8. Suradnja sa Opinom Jesenje IX. - VI. 10 6.9. Suradnja s raznim izvanškolskim organizacijama za odgoj i
obrazovanje mladei prema potrebi 5
7. POSLOVI PRAENJA I UNAPREIVANJA ODGOJNO- OBRAZOVNOG PROCESA TE VREDNOVANJE OSTVARIVANJA PLANA I PROGRAMA ŠKOLE
330
7.1. Praenje ostvarivanja svih poslova i zadaa planiranih Školskim kurikulom i Godišnjim planom i programom rada
IX.- VI. 60
7.3. Praenje rada uitelja u odgojno-obrazovnom procesu IX. - VI. 50
7.4. Uvid u ostvarenje programa rada razrednih odjela XII. - VI. 25
7.5. Praenje odgojno-obrazovnih postignua i uspjeha uenika IX. - VI. 20
7.6. Analiza odgojno-obrazovnih postignua i uspjeha uenika XII. - VI. 10
7.7. Praenje izostajanja uenika s nastave, analiza uzroka i mjere za smanjenje razloga izostajanja
IX. - VI. 20
7.8. Praenje ostvarenja suradnje Škole i roditelja kroz Vijee roditelja
IX. - VI. 15
7.9. Provoenje samovrednovanja Škole IX. – VIII. 15
7.10. Analiza ostvarenja Školskog kurikuluma i Godišnjeg plana i programa rada
VI.; VII., VIII. 30
7.11. Analiza suradnje s roditeljima XII., VI., VII. 10
7.12. Analiza suradnje s institucijama izvan Škole XII., VI., VII. 10
7.13. Izrada godišnjeg izvješa o ostvarenju Školskog kurikuluma i Godišnjeg plana i programa rada
VI., VII. 30
XII., VI., VIII. 10
8.1. Praenje rada uenika u ŠŠD-u IX. - VI. 10
30
8.2. Suradnja sa Zavodom za javno zdravstvo KZ, Slubom za školsku medicinu Dom zdravlja
IX. -VI. 5
8.3. Suradnja s lijenikom školske medicine radi prevencije i zdravstvenih pregleda uenika
IX. -VI. 5
IX. -VI. 10
9. ADMINISTRATIVNO - UPRAVNI I KADROVSKI POSLOVI 155
9.1. Rad i suradnja s tajnikom Škole IX. -VIII. 70
9.2. Praenje promjena zakonskih propisa i usklaivanje pravnih akata Škole s vaeim Zakonima RH
IX. -VIII. 50
9.3. Primjena naputaka Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH, PG i Zavoda za školstvo RH
IX. -VIII. 15
9.4. Uvid u pravodobnost izrade i kvalitetu voenja administrativno - upravne dokumentacije Škole
IX. -VIII. 10
IX. -VIII. 10
10.2. Suradnja s voditeljem raunovodstva i raunovodstvenim referentom u izradi financijskog plana Škole, izvješa i završnih rauna o financijskom poslovanju
IX., XII., II., VI.
10.4. Pribavljanje financijskih sredstava za ureenje i odravanje školske zgrade i okoliša
IX. - VI. 10
11. POSLOVI ODRAVANJA 80
11.1. Briga o tekuem odravanju školske zgrade i okoliša IX. - VIII. 40
11.2. Opremanje Škole novim pomagalima i opremom IX. - VIII. 10
11.3. Uvid u odravanje istoe uionikog prostora, hodnika, blagovaone i školske kuhinje
IX. - VIII. 20
11.4. Uvid o odravanje prostora kotlovnice i uvid u funkcionalnost grijanja
X. - IV. 10
IX. - VIII. 60
IX. - VIII. 20
IX. - VIII. 10
13.1. Zamjene u nastavi
14.1. Voenje dokumentacije o radu IX. - VIII. 15
31
14.2. Ostali poslovi ravnatelja predvieni Zakonom, Statutom i drugim pravnim aktima škole
IX. - VIII. 5
UKUPAN BROJ SATI DNEVNO: 8 sati
UKUPAN BROJ SATI TJEDNO: 40 sati
UKUPNO OSTALI POSLOVI U NENASTAVNE DANE 320 sati
UKUPAN BROJ PLANIRANIH SATI RADA GODIŠNJE: 2080 sati
Ravnatelj škole pedagoški je rukovoditelj škole koji obavlja instruktivno-pedagoški
nadzor i organizira pravilno i plansko izvoenje odgojno-obrazovnih zadataka.
Program rada ravnatelja zasniva se na poslovima i zadacima koji su mu stavljeni u nadlenost
ZOŠ, Statutom te drugim aktima Škole, odreeni poslovi nastavnim planom i programom Škole,
poslovi proizašli iz osluka organa upravljanja, strunih organa te Ministarstva prosvjete i športa.
10.5. PLAN RADA PEDAGOGA
SADRAJ RADA
PROGRAMA I NJIHOVE REALIZACIJE
okruenja analiza odgojno-obrazovnih postignua uenika, analiza
rada škole, kratkoroni i dugoroni razvojni plan rada škole i strunog
suradnika pedagoga
1.2.1. Sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i programa rada Škole,
školskog kurikuluma, statistiki podaci
10., 5., 6., 8. 10
1.2.2. Izrada godišnjeg i mjesenog plana i programa rada pedagoga 9. – 8. 14
1.2.3. Planiranje projekata i istraivanja 9., 10., 2., 8. 8
1.2.4. Pomo u godišnjem i mjesenom integracijsko-korelacijskom
planiranju nastave
1.3.1. Sudjelovanje u planiranju i programiranju rada s uenicima s
posebnim potrebama
6., 8.
10
1.3.3. Planiranje i programiranje suradnje s roditeljima 9. – 6., 8. 5
1.3.4. Planiranje i programiranje profesionalne orijentacije 9. – 11., 1. –
6.,
5
samostalan rad
oblika odgojno-obrazovnog rada i izvannastavnih aktivnosti
9. – 8. 5
32
pomagala...)
PROCESU
9. – 8. 525
2.1. Upis uenika i formiranje razrednih odjela 9., 1. – 8. 40
2.1.1. Suradnja s djelatnicima predškole i vrtia 2. – 8. 10
2.1.2. Organizacija posjeta buduih uenika, prisustvovanje aktivnostima u
školi
2.1.3. Radni dogovor povjerenstva za upis 1. – 6. 5
2.1.4. Priprema materijala za upis (upitnici za roditelje, uenike, pozivi) 9., 2. – 8. 12
2.1.5. Utvrivanje psihofizike sposobnosti djece pri upisu u I. razred 4. – 5. 3
2.1.6. Formiranje razrednih odjela uenika 1. razreda 9., 6. – 8. 5
2.2. Unapreenje rada Škole 9. – 8. 10
2.2.1. Unaprjeivanje svih sastavnica odgojno-obrazovnog rada u školi i
nastavi
2.2.2. Sudjelovanje u izradi plana nabavke nove opreme i prateeg
didaktikog materijala.
Poticanje i praenje inovacija u opremanju škola i informiranje strunih
tijela i školskih strunih vijea.
9. – 8. 5
2.3.1. Odg.-obr. radnici škole openito, poetnici, novi uitelji, volonteri 9. – 6. 10
2.3.2. Praenje ocjenjivanja uenika, ponašanje uenika, rješavanje
problema u razrednom odjelu, pedagoške mjere
9. – 6. 10
2.3.4. Pedagoške radionice (priprema i realizacija) – realizacija školskog
preventivnog programa i osposobljavanje uenika za cjeloivotno uenje
9. – 6. 65
2.3.7. Rad u UV 9., 10., 2., 6.,
8.
5
6.
10
razredne ispite
2.4. Rad s uenicima s posebnim potrebama (daroviti uenici i
uenici s teškoama u razvoju)
9. – 6. 130
2.4.2. Rad s uenicima koji doivljavaju neuspjeh 9. – 6. 50
2.4.3. Izrada programa opservacije, izvješa 9. – 6. 30
2.4.4. Uoavanje, poticanje i praenje darovitih uenika 9. – 6. 35
2.5 Razvojni i savjetodavni rad
9. – 6. 150
2.5.1. Savjetodavni rad s uenicima 9. – 6. 80
2.5.1.1. Grupni i individualni savjetodavni rad s uenicima 9. – 6. 60
2.5.1.2. Upis i rad s novopridošlim uenicima, uenicima s drugog
govornog podruja
33
2.5.3. Suradnja s ravnateljem 9. – 8. 20
2.5.4. Savjetodavni rad sa sustrunjacima: psiholozi, socijalni pedagozi,
lijenici, socijalni radnici…
9. – 6. 7
2.5.5.1. Predavanja/pedagoške radionice: 9. – 6. 10
2.5.5.1.1. Poetak školovanja 9. – 6. 2
2.5.5.1.2. Prijelaz s razredne na predmetnu nastavu 11., 1., 5. 2
2.5.5.1.3. Odrastanje/adolescencija 11. – 3., 5. 4
2.5.5.1.4. Roditelj i profesionalno usmjeravanje 1., 3., 4., 6. 2
2.5.5.2. Otvoreni sat s roditeljima - individualni rad 9. – 6. 10
2.5.5.3. Vijee roditelja - 0
5., 6.
2.6.1. Suradnja s uiteljima na poslovima PO 9. – 6. 4
2.6.2. Predavanja za uenike: - 6
2.6.2.1. inioci koji utjeu na izbor zanimanja 2., 5. 2
2.6.2.2. Sustav srednjoškolskog obrazovanja u RH 1., 4. – 6. 2
2.6.2.3. Elementi i kriteriji za upis 5., 6. 2
2.6.3. Predstavljanje ustanova za nastavak obrazovanja 5., 6. 6
2.6.4. Utvrivanje profesionalnih interesa, obrada podataka 10., 3. – 5. 10
2.6.5. Suradnja sa strunom slubom Zavoda za zapošljavanje 9., 10., 4. –
6.
9
2.6.7. Voenje dokumentacije o PO 9., 10., 3. – 6. 8
2.7. Zdravstvena i socijalna zaštita uenika 9. – 6. 10
2.7.1. Podizanje zdravstvene kulture uenika i drugih sudionika odg.obr.
procesa.
9., 1., 4., 6. 10
2.8. Rad u razrednom odjelu s veinom romskih uenika 8. – 5. 0
2.9. Sudjelovanje u realizaciji Programa kulturne i javne
djelatnosti Škole
9. – 8. 73
3.1. Vrednovanje u odnosu na utvrene ciljeve 12. – 8. 12
3.1.1. Periodine analize ostvarenih rezultata 1. razreda, 5. razreda i 8.
razreda
1., 8. 6
3.1.2. Analiza odgojno-obrazovnih rezultata na kraju 1. polugodišta 12., 1. 4
3.1.3. Analiza odgojno-obrazovnih rezultata na kraju nastavne godine,
školske godine
7. 2
3.2.1. Provoenje akcijskih i razvojnih i istraivanja i znanstveno-strunih
projekata
3.2.3. Primjena spoznaja u funkciji unapreenja rada 9. – 6. 13
3.2.4. Samovrednovanje rada strunog suradnika 1., 6., 7. 4
3.2.5. Samovrednovanje rada Škole kvalitativna i kvantitativna analiza
ostvarenosti ciljeva škole
12., 7. 2
(voenje evidencije pomonika u nastavi, supervizija, izvještavanje)
9. – 6. 38
4.1.1. Izrada godišnjeg plana i programa strunog usavršavanja 9 7
4.1.2. Praenje znanstvene i strune literature i periodike 9. – 6. 40
4.1.3. Struno usavršavanje u školi - UV, RV, školska struna vijea -
nazonost
9. – 6. 20
4.1.4. SV strunih suradnika - sudjelovanje, predavanja 9., 12., 3., 6. 30
4.1.5. Struno-konzultativni rad sa sustrunjacima 9. – 6. 15
4.1.6. SV strunih suradnika - voenje 10., 11., 2.,
4.
0
sudjelovanje
4.1.8. Usavršavanje u organizaciji drugih institucija-sudjelovanje 9., 11., 3. 10
4.1.9. Usavršavanje u organizaciji MZOŠ, AOO i ostalih ustanova te po
pozivu (izlaganje radova, prezentacije i predavanja)
- 0
4.1.10. Objavljivanje lanaka u strunoj periodici i/ili zbornicima radova - 0
4.2 Struno usavršavanje uitelja 9. – 5. 55
4.2.1. Individualna pomo uiteljima u ostvarivanju planova usavršavanja 9., 11. 4
4.2.2. Koordinacija skupnog usavršavanja u školi i izvan nje (školski
struni aktivi)
4.2.4. Izrada prijedloga literature za struno usavršavanje, nadopuna
literature
uiteljima poetnicima
11 0
4.2.6. Rad sa str. sur. pripravnicima-mentorstvo - 0
4.2.7. Rad s uiteljima i str. sur. pripravnicima- sudjelovanje u radu
povjerenstva za stairanje
11., 3. 5
5. BIBLIOTENO-INFORMACIJSKA I DOKUMENTACIJSKA
5.1.1. Sudjelovanje u ostvarivanju optimalnih uvjeta za individualno
struno usavršavanje, inoviranje novih izvora znanja.
9., 11.,12.,
3., 8.
5.2.1. Briga o školskoj dokumentaciji 9. – 8. 15
5.2.2. Pregled uiteljske dokumentacije 10. – 3., 5.,
6.
15
5.2.3. Voenje dokumentacije o uenicima i roditeljima 9. – 7. 40
5.2.4. Voenje dokumentacije o radu 9. – 7. 30
6. OSTALI POSLOVI 9. – 6., 8. 20
6.1. Ukupno - Nepredvieni poslovi 9. – 6., 8. 20
UKUPNO PREDVIENO VRIJEME 1040
REALIZACIJE
BR.
SATI
40
12
1.1.1. Godišnji plan i program rada školske knjinice VIII., IX 4
1.1.2. Mjeseno planiranje i programiranje rada s
uenicima
usavršavanja
PROGRAMIRANJU ODGOJNO- OBRAZOVNOG
programiranju redovite i izborne nastave
Sudjelovanje u mjesenom integracijsko-
izvanuionike i integrirane nastave
uenike s teškoama u razvoju
VIII., IX., X.,
prostora škole
2.1. SUDJELOVANJE U PRIPREMANJU,
OSTVARIVANJU I PRAENJU ODGOJNO-
strategija pouavanja
regionalnim projektima
satova/satova sinteze iz pojedinih predmeta, tema ili
cjelina
zadanom temom
uradaka na zadanu temu iz pojedinih nastavnih podruja
IX., X., XI.,
knjigom i knjinicom kroz nastavne satove
IX., X., XI.,
razvijanja informacijske pismenosti
IX., X., XI.,
uenikih asopisa, znanstveno-popularne literature,
italake vještine i navike te osnove informacijske
pismenosti i informacijske vještine
nastave
XII., I., II., III.,
pomoi uenicima
kontrole osobnog napredovanja (rad na razvoju
motivacije i odgovornosti za uspjeh)
IX., X., XI.,
uenicima s posebnim interesima i postignuima
X., XI., XII., I.,
II., III., IV., V.,
strunom slubom škole
IX., X., XI.,
ponašanju uenika; daljnji rad na nenasilnom rješavanju
sukoba – poštivanje razrednih i školskih pravila
IX., X., XI.,
XII., I., II., III.,
Suradnja u pripremanju i ostvarivanju nastave –
redovite, izborne, izvanuionoke, terenske, projekata
Suradnja u organiziranju i ostvarivanju INA, DOP,
DOD
projekata
XII., I., II., III.,
2.1.5. RAD U STRUNIM ORGANIMA 20
2.1.6. RAD U POVJERENSTVIMA 5
37
škole
2.1.7.1. Suradnja na ostvarivanju uvjeta za ostvarivanje
odgojno- obrazovnog procesa
IX., X., XI.,
2.1.7.2. Suradnja na planiranju i programiranju rada IX., X., XI.,
XII., I., II., III.,
obrazovnog procesa
projekata, timskog rada)
IX., X., XI.,
skupini, rad u paru …)
multimedijskih izvora znanja i dr. grae te sustavno
praenje izdavake djelatnosti i izvješivanje uenika i
uitelja o novim knjigama i sadrajima strunih asopisa
VII., VIII.,IX.,
Knjinino poslovanje – reinventarizacija zateenog
inventarizacija nove grae, katalogizacija,
informatizacija knjinice), tehnika obrada i zaštita
knjiga
kuama
susreta, tematskih izlobi, predstavljanja knjiga,
priredaba, suradnja s drugim organizacijama
IX., X., XI.,
kazalištima…
XII., I., II., III.,
izvan škole – seminari i savjetovanja za školske
24
38
školskih knjiniara; Informativni utorak; Radionice i
struni skupovi u organizaciji Matine slube
5.3. Suradnja sa MZOS, Agencijom za odgoj i
obrazovanje
školskim knjinicama
Na poslovima u tajništvu, raunovodstvenim, pravnim i svim ostalim administrativnim poslovima rade
dva zaposlenika: tajnik, magistar prava i raunovoa, mag.ekonomije na pola radnog vremena.
GODIŠNJI PROGRAM RADA TAJNIKIH, ADMINISTRATIVNIH I RAUNOVODSTVENIH POSLOVA
Sadraj rada Godišnje zaduenje VRIJEME REALIZACIJE
1. Planski analitiki i opi poslovi
Izrada izvješa o financijskom radu škole,
Primjena uputa MZOŠ
Obrada podataka za statistiku
Praenje propisa vezano uz financijsko poslovanje
Sudjelovanje na seminarima
Suradnja sa ZAP-om
VIII.-XI. VIII.-XI. VIII.-XI. VIII.-XI.
Obraun amortizacije
Usklaenje glavne knjige I i II
Izrada tromjesenih, polugodišnjih i godišnjih izvješa
40 5
480 30
VIII.-XI. VIII.-XI. VIII.-XI. VIII.-XI. I.,VII.
4. Obraun i isplata plae i drugih naknada, izrada rauna plaa, M4, izrada poreznih kartica,
Gotovinske uplate i isplate (šk.kuhinje i ostalo)
255
VII.-XI.
30 VIII.-XI.
7. Personalno-kadrovski poslovi 50 VIII.-XI.
39
9. Suradnja s organima upravljanja 50 VIII.-XI
10. Administrativni, daktilografski poslovi 50 VIII.-XI
11. Ostali poslovi: nabavka namirnica za šk.kuhinju, potrošnog materijala za odravanje opreme i zgrade, rad sa strankama
90 VIII.-XI
Ukupno godišnje zaduenje 2080
GODIŠNJI PROGRAM RADA KUHARICE
VIII.-XI.
VIII.-XI.
VIII.-XI.
5. Pranje posua 200 VIII.-XI.
6. Ureenje školske kuhinje 90 VII.-XI.
7. Pripremanje i serviranje 35 VIII.-XI.
8. Briga o pravilnom uskladištenju robe 30 VIII.-XI.
9. Suradnja s raunovodstvom škole oko dokumentacije
10 VIII.-XI.
13. Dezinfekcija pribora 30 IX.-VIII.
14. Ostali poslovi vezani uz skupinu poslova 45 IX.-VIII.
15. Spremanje zimnice 20 IX., X.
16. Blagdani i godišnji odmor 336 VII.-VIII.
Ukupno godišnje zaduenje 2080
1. Loenje i odravanje kotlovnice 350 X.-V.
Kontrola instalacija struje, vodovoda, te cjeloukupne zgrade
60 IX.-VIII
IX.-VIII.
34 IX.-VIII.
6. Kontrola odravanja škole 50 IX.-VIII
7. Odravanje okoliša 150 IX.-VIII
8. Stolarski radovi 98 IX.-VIII
9. Bravarski radovi 98 IX.-VIII
10. Elektriarski radovi 98 IX.-VIII
11. Vodoinstalaterski radovi 98 IX.-VIII
12. Staklarski radovi 94 IX.-VIII
13. Nepredvidivi poslovi 200 IX.-VIII
14. Blagdani 98 IX.-VIII
Ukupno godišnje zaduenje 2080
Sadraj rada Godišnje zaduenje VRIJEME REALIZACIJE
1. išenje prostora u školi 980+980+980 IX.-VIII
2. išenje prostora u ispred škole 80+80+80 IX.-VIII
3. Pranje prozora i drvenarije 155+155+155 IX.-VIII
4. Brisanje prašine u svim prostorijama 220+220+220 IX.-VIII.
5. Premazivanje dezinfekcionim sredstvima sanitarnih prostora i kvaka
35+35+35 IX.-VIII
7. Odravanje zelenila 70+70+70 IX.-VIII
8. Odravanje okoliša 100+100+100 IX.-VIII
9. Deurstva 50+50+50 IX.-VIII
10. Ostali poslovi po nalogu ravnatelja i tajništva 92+92+92 IX.-VIII
Ukupno zaduenje po zaposleniku: Blagdani: Godišnji odmori: UKUPNO:
1782x3=5346 96+96+96=288
192+192+192=576 2080x3=6240
NAPOMENA: Sastavni dio godišnjeg plana i programa rada Škole, ine razredni programi za svaki predmet i razred (makro), kao prilog te raspored sati na propisanom obrascu za sve odjele i uitelje sa svim sadrajima koji se ostvaruju u školi redovnom, izbornom i dopunskom nastavom te dodatnim radom i izvannastavnim aktivnostima, uenikim društvima i deurstvima uitelja.
41
11. PLAN I PROGRAM INVESTICIJA, INVESTICIJSKOG I TEKUEG ODRAVANJA U planu i programu investicija, investicijskog i tekueg odravanja potrebno je planirati slijedee:
Osigurati investicijsko odravanje postojeeg prostora primjerenim za nastavu,
osigurati potrebni potrošni materijal za nastavu,
obnavljati školski namještaj,
nadopunjavati i dalje školsku knjinicu prema propisanoj lektiri,
raditi na nabavi informatike opreme za uenike i uitelje. Plan e ostvarivati u skladu sa raspoloivim financijskim sredstvima.
42
12.1. Protokol o postupanju u sluaju nasilja nad djecom
U sluaju prijave ili dojave o nasilju meu djecom, a ono moe biti fiziko, psihiko ili spolno, potrebno je obavijestiti imenovanu strunu osobu u Školi, strunog suradnika pedagoga, u njezinoj odsutnosti zamjenicu strunog suradnika knjiniara, te ravnateljicu Škole (u sluaju odsustva navedenih, plan aktivnosti donosi deurni uitelj, a naknadno obavještava strunog suradnika i ravnateljicu Škole).
- Uitelj koji primijeti nasilje treba ga zaustaviti, te po potrebi traiti pomo deurnog uitelja,
razrednika zlostavljanog uenika i uenika koji je poinio nasilje,
- U sluaju teeg oblika nasilja traiti pomo policije
- Struni suradnik pedagog, u sluaju odsustva struni suradnik knjiniar i deurni uitelj
obavljaju razgovor sa zlostavljanim uenikom postupajui posebno briljivo, poštujui
djetetovo dostojanstvo i pruajui mu potporu,
- Ukoliko je uenik povrijeenu mjeri da zahtijeva lijeniku intervenciju ili pregled deurni
uitelj ga odvodi lijeniku,
- Deurni uitelj odmah po prijavljenom nasilju o tome obavještava roditelje ili zakonske
skrbnike uenika koji je poinio nasilje i zlostavljanog uenika, te ih poziva na razgovor u
Školu sa strunim suradnikom pedagogom i ravnateljicom Škole, koje ih upoznaju sa svim
injenicama i okolnostima koje si do tada poduzete te aktivnosti koje e se poduzeti;
- Roditelje zlostavljanog uenika obavijestiti o moguim oblicima savjetodavne i strune
pomoi djeteta u strunim ustanovama,
- Struni suradnik pedagog i razrednik uenika koji je poinio nasilje razgovaraju s njim te mu
ukazuju na neprihvatljivost i štetnost takvoga ponašanja, savjetuju ga i potiu ma promjenu
takvoga ponašanja,a ukoliko tijekom razgovora uenik iznosi neke podatke koji bi ukazivali da
je dijete rtva nasilja u svojoj obitelji ili izvan nje o tome obavijestiti Centar za socijalnu skrb,
Dravno odvjetništvo i Policijsku postaju,
- Struni suradnik pedagog u suradnji s razrednicima obavlja razgovore s drugim uenicima
svjedocima nasilja kako bi se utvrdile sve okolnosti vezane uz oblik, intenzitet, teinu i
vremensko trajanje nasilja,
- Ukoliko se radi o osobito teškom obliku, intenzitetu ili duem vremenskom trajanju nasilja
koje moe izazvati traumu i kod drugih uenika savjetovati se sa strunjacima iz Poliklinike za
zaštitu djece grada Zagreba o poduzimanju potrebnih mjera,
- O poduzetim aktivnostima i obavljenim razgovorima, te izjavama i vlastitim zapaanjima
sainiti slubene bilješke koje e se na zahtjev dostaviti drugim nadlenim tijelima.
43
12.2. Raspored sati od 1.-8. razreda za šk.god. 2018./2019.
Detaljni raspored se nalazi u privitku ovog Godišnjeg plana i programa.
12.3. Raspored dnevnih deurstava za uitelje i vremenik
individualnih razdgovora za roditelje
A.SVILII M.ZAPLATI N.OREŠI B.PERNJEK E.TUŠEK VRHOVEC
R.CESAREC I.GUMBAS T.BARTULOVI L.VINSKI-FRUK M.HRANJ
V.P.-MIHAJLOVI M.KOREN D.MENARI A.KRKLEC M.PULJKO KULFA
A.HABJANEC A.KRANJEC D.KRKLEC
zdravstvene zaštite za djecu u šk.god. 2018./2019.
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
zdravstvene zaštite školske djece
PROGRAM SPECIFINIH I PREVENTIVNIH MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA DJECU I MLADE ŠKOLSKE DOBI ZA ŠKOLSKU GODINU 2018./2019.
I MJERE HIGIJENSKO-EPIDEMIOLOŠKE ZAŠTITE
a. cijepljenje i docjepljivanje
I razred MPR (ospice, zaušnjaci, rubeola) Ana-Di-Te + IPV (difterija, tetanus, djeja paraliza)
VI razred Hepatitis B ( tri doze )
VIII razred Ana-Di-Te + IPV(difterija, tetanus, djeja paraliza)
završni razredi srednjih škola
b. sprjeavanje i suzbijanje zaraznih bolesti
II SISTEMATSKI I OSTALI PREVENTIVNI PREGLEDI
a. sistematski pregled djeteta prije upisa u prvi razred osnovne škole ( travanj- lipanj )
b. sistematski pregled u petom razredu osnovne škole (prosinac-oujak)
c. sistematski pregled i profesionalna orijentacija u osmom razredu osnovne škole (prosinac-oujak)
d. sistematski pregled u prvom razredu srednje škole (prosinac-oujak)
e. namjenski pregledi (pregled za sportska školska natjecanja, prije pohaanja škole za neplivae, škole u prirodi itd.)
f. probiri (sijeanj-oujak)
praenje rasta i razvoja
45
organizira se jednom tjedno 2 ili 3 sata,
aktivna skrb o djeci i mladei s kroninim poremeajima zdravlja, rizicima po zdravlje i smetnjama u psihofizikom razvoju te poteškoama u uenju
rad u komisijama s nastavnicima i strunim suradnicima
rad s roditeljima
struni rad s uiteljima
suradnja s ostalim institucijama koje se bave problemima djece i mladei
IV ZDRAVSTVENI ODGOJ I PROMICANJE ZDRAVLJA (predavanja i rad u malim grupama kontinuirano cijele godine)
I razred pravilno pranje zubi po modelu
III razred skrivene kalorije (piramida prehrane)
V razred promjene vezane uz pubertet i higijena
I razred srednje škole
a. higijensko sanitarna kontrola škola i uenikog doma
b. nadzor nad školskom kuhinjom i prehranom uenika
o svaki objekt barem jednom godišnje
o školska kuhinja najmanje dva puta godišnje
Kontakt telefoni: fiksni 373767, mob:0917285152
e-mail: [email protected]
12.5. Odluke o zaduenjima uitelja u šk.god. 2018./2019.
Napomena: Odluke o zaduenjima uitelja se nalaze u privitku ovog Godišnjeg plana i
programa
Godišnji plan Osnovne škole Gornje Jesenje za šk.godinu 2018./2019.
usvojen je na sjednici Školskog odbora Škole odranoj dana 14.rujna 2018. godine
KLASA: 602-02/18-01/01 URBROJ: 2140/05-380-7-18-1