godišnji izveštaj za 2003. godinu

of 25 /25

Upload: nguyenduong

Post on 29-Jan-2017

239 views

Category:

Documents


6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Godišnji izveštaj za 2003. godinu
Page 2: Godišnji izveštaj za 2003. godinu

Sadržaj:

1. Uvod...................................................................................................................................................................... 3 1.1. Uvodna reč rukovodstva Banke ................................................................................................................ 3 1.2. Osnovni podaci o Banci ............................................................................................................................. 5 1.3. Istorijat MERIDIAN BANK AD..................................................................................................................... 5

2. Misija i vizija Banke ............................................................................................................................................. 6

3. Politika kvaliteta Banke...................................................................................................................................... 6

4. Makroekonomsko okruženje u 2003. godini...................................................................................................... 7

5. Delatnosti i proizvodi Banke............................................................................................................................... 8 5.1. Delatnosti Banke:........................................................................................................................................ 8 5.2. Specifični proizvodi Banke: ....................................................................................................................... 8

6. Osnovni podaci o upravi i rukovodstvu Banke................................................................................................. 9

7. Šema organizacije Banke i kadrovska struktura ............................................................................................ 10

8. Organizacioni delovi (filijale) ............................................................................................................................ 11

9. Mišljenje revizora............................................................................................................................................... 12 9.1. Izveštaj ovlašćenog revizora.................................................................................................................... 12 9.2. Bilans uspeha Banke na dan 31. decembar 2003. godine..................................................................... 14 9.3. Bilans stanja Banke na dan 31. decembar 2003. godine ....................................................................... 15 9.4. Bilans tokova gotovine za 2003. godinu ................................................................................................. 16

10. Dijagrami i grafikoni .......................................................................................................................................... 17 10.1. Obim domaćeg platnog prometa u 2003. godini .................................................................................... 17 10.2. Obim platnog prometa sa inostranstvom u 2003. godini ...................................................................... 17 10.3. Broj tekućih računa u 2003. godini.......................................................................................................... 18 10.4. Obim plasmana u 2003. godini ................................................................................................................ 18

11. Korespondentne banke u inostranstvu ........................................................................................................... 19

12. Aktuelni poslovi u 2003/2004............................................................................................................................ 20 12.1. Platne kartice Meridian Bank AD ............................................................................................................. 20 12.2. Paketi Meridian Bank................................................................................................................................ 22 12.3.12.3. SIEMENS IP sistem za prenos slike, glasa i podatakaSIEMENS IP sistem za prenos slike, glasa i podataka........................................................................... 25

Page 3: Godišnji izveštaj za 2003. godinu

1. UVOD 1.1. Uvodna reč rukovodstva Banke

Godišnji izveštaj za 2003. godinu je prilika da sagledamo naše poslovanje ne samo u 2003. godini već i neke pokazatelje rasta i razvoja Banke od 2001. godine. Naime, u momentu sastavljanja ovog Izveštaja, Banka skoro tri godine radi pod novim imenom – MERIDIAN BANK AD Novi Sad. Upravni odbor Banke sa direktorskim timom je upravo tada započeo ostvarenje velikog projekta koji ima za cilj stvaranje moderne finansijske institucije, Banke zadovoljnih klijenata. S obzirom da je MERIDIAN BANK nastala na temelju reformskih opredeljenja i sa prevashodnim ciljem da postane moderna finansijska institucija, želimo na početku izneti da je MERIDIAN BANK ispunila sve planske kategorije iz Plana Banke za 2003. godinu. Ovaj brz, dinamičan i prepoznatljiv razvoj, posledica je ispravno utvrđenih strateških opredeljenja i istrajnog rada organa uprave Banke, rukovodstva Banke i svih zaposlenih. Ono što nas izdvaja od drugih je lokalna rasprostanjenost na više od 50 mesta u Srbiji, koje nam daje za pravo da kažemo da smo i Banka lokalnih zajednica. MERIDIAN BANK je u 2003. godini vrlo uspešno poslovala. Pokazatelji govore da je Banka u 2003. godini iskazala izuzetnu dobit i da smo ostvarili najvažniji motiv poslovanja – profitabilnost. Zabeležili smo višestruki rast ukupnog prihoda, kao i porast obima posla u apsolutnom i u relativnom smislu. Oslonac poslovanja Banke su bila mala i srednja preduzeća i stanovništvo. Banka u narednom periodu očekuje direktne i značajne rezultate intenzivnog razvoja poslovanja sa stanovništvom. Pripremajući se od polovine 2001. godine za prenos platnog prometa na poslovne banke, uspeli smo da uz mnogo truda i napora budemo na nekoliko ispitivanja tržišta u Srbiji uočeni kao Banka sa najbržim i najmodernijim platnim prometom u zemlji. Realni pokazatelj uspešnosti prenosa platnog prometa i broja zadovoljnih klijenata Banke je i taj da se broj deponenata u 2003. godini povećao sa nešto više od 5.000 u januaru, na preko 20.000 u decembru mesecu. U 2003. godini značajno je povećan broj i obim plasmana malim i srednjim preduzećima, po čemu stičemo čelnu poziciju u zemlji. Disperzija kreditnog rizika je veoma visoka, tako da je poslovanje Banke izloženo relativno niskom i predvidljivom riziku nastanka gubitaka. Ono što posebno ističemo je kontinuirano ulaganje u razvoj tehnike, tehnologije rada i novih bankarskih proizvoda. Ovakva ulaganja donose i adekvatne rezultate u skladu sa Planom Banke. Posebni uspesi su zabeleženi u platnom prometu, specifičnim modelima kreditiranja, mogućnostima oročavanja sredstava, platnim karticama, elektronskom bankarstvu, a po kome smo i poneli naziv – Prva elektronska banka u zemlji. Sa Bankom su u toku 2003. godine otpočele saradnju dve međunarodne humanitarne organizacije – Danski savet za izbeglice (DANISH REFUGEE COUNCIL) i World Vision, što dokazuje visok rang Banke u zemlji i inostranstvu. Platni promet prema inostranstvu je unapređen i automatizovan. I dalje ostajemo Banka sa dnevnom ažurnošću u platnom prometu prema inostranstvu. Zadovoljni smo i porastom štednje stanovništva koja je u stalnom usponu i koja je ispunila naše planove za 2003. godinu.

Page 4: Godišnji izveštaj za 2003. godinu

Šta očekujemo u 2004. godini? MERIDIAN BANK je donela potpuni plan poslovanja za 2004. godinu. Tim Planom predvideli smo dalji rast obima poslovanja i rast obima rezultata poslovanja. Planiramo da i dalje vršimo stalni razvoj poslova i bankarskih proizvoda. Osim proizvoda koji su usvojeni u celosti, u toku 2004. godine očekujemo izrazitu ekspanziju platnih kartica i elektronskog bankarstva u skladu sa propisima koji su u zemlji već doneti. Očekujemo značajno kreditiranje proizvodnje za izvoz, proizvodnje sa tendencijama dugoročnog izvoza, kao i kreditiranje uz podršku međunarodnih finansijskih institucija koje kreditiraju sektor malih i srednjih preduzeća. Banka za 2004. godinu planira otpočinjanje nekoliko velikih projekata, koji imaju za cilj omogućavanje intenzivnog pristupa bankarskim uslugama od strane studenata, stanovništva i preduzetnika (MeBa Student, MeBa Plus, MeBa Preduzetnik), za koje smatramo da do sada nisu bili dobro pokriveni ponudama banaka u zemlji. Na unutrašnjem planu, prevashodna će biti realizacija plana i programa interne kontrole i revizije koju razvijamo uz pomoć konsultanata van Banke, kao i nastavak poslovanja u skladu sa pravilima, procedurama i uputstvima u sistemu kvaliteta po standardu ISO 9001.

Na kraju, kao posebno bitno naglašavamo da će se mreža filijala Banke nastaviti širiti i u 2004. godini. Ovakva ekspanzija poslovne mreže neminovno će dovesti do potpunog pokrivanja teritorije Srbije sa našim bankarskim proizvodima, koje po mnogo čemu smatramo specifičnim i interesantnim prvenstveno za mala i srednja preduzeća. Ovom prilikom, želimo da se zahvalimo svima koji su učestvovali u uspešnom poslovanju MERIDIAN BANK u 2003. godini i poželimo još uspešniji rad i rezultate u tekućoj 2004. godini.

Page 5: Godišnji izveštaj za 2003. godinu

1.2. Osnovni podaci o Banci

Naziv: MERIDIAN BANK AD NOVI SAD Sedište: Novi Sad, Futoški put 42-44 Matični broj: 08277931 Žiro račun: 908-33001-12 Telefon: +381 (0) 21 4876-876, Fax: +381 (0) 21 4876-976 E-mail: [email protected] Web site: www.bankmeridian.com Poštanski fah: 107 Telex: 14487 mebansyu SWIFT code: MEBACS22

1.3. Istorijat MERIDIAN BANK AD

DDeecceemmbbaarr 11999911.. OOssnnoovvaannaa ppoodd nnaazziivvoomm YYUUCCOO--BBAANNKK DDDD AApprriill 11999922.. DDoobbiijjaa oovvllaaššććeennjjee zzaa ddeevviizznnee ppoosslloovvee oodd NNBBJJ JJuunnii 22000000.. UUkklljjuuččuujjee ssee uu SSWWIIFFTT ssiisstteemm ppoodd ccooddee oozznnaakkoomm

MMEEBBAAYYUU2222 ((ssaaddaa MMEEBBAACCSS2222)) AAvvgguusstt 22000011.. DDoobbiijjaa ""VVeelliikkoo oovvllaaššććeennjjee"" NNBBJJ SSeepptteemmbbaarr 22000011.. MMeennjjaa nnaazziivv uu MMEERRIIDDIIAANN BBAANNKK AADD SSeepptteemmbbaarr 22000011.. KKaatteeggoorriizzoovvaannaa oodd NNBBJJ kkaaoo BBaannkkaa AA kkllaassee JJuunnii 22000022.. DDoobbiijjaa cceerrttiiffiikkaatt IISSOO 99000011::22000011 SSeepptteemmbbaarr 22000022.. DDoobbiijjaa lliicceennccuu MMaasstteerrCCaarrdd OOkkttoobbaarr 22000022.. DDoobbiijjaa lliicceennccuu VViissaa OOkkttoobbaarr 22000022.. PPrrvvaa uuvvooddii ee--bbaannkk,, eelleekkttrroonnsskkoo ii iinntteerrnneett

bbaannkkaarrssttvvoo uu SSRRJJ JJaannuuaarr 22000033.. UUssppeeššnnoo uuvvooddii ddoommaaććii ppllaattnnii pprroommeett uu BBaannkkuu SSeepptteemmbbaarr 22000033.. BBaannkkaa ddoobbiijjaa lliicceennccuu DDiinnaaCCaarrdd OOkkttoobbaarr 22000033.. IInnssttaallaacciijjaa 1100..000000 PPOOSS tteerrmmiinnaallaa FFeebbrruuaarr 22000044.. IInnssttaallaacciijjaa SSIIEEMMEENNSS IIPP ssiisstteemmaa zzaa pprreennooss sslliikkee,,

ggllaassaa ii ppooddaattaakkaa OOkkttoobbaarr 22000044.. IInnssttaallaacciijjaa 110000 BBaannkkoommaattaa DDoo ddeecceemmbbrraa 22000044.. OOttvvaarraannjjee 9900 ffiilliijjaallaa ššiirroomm SSrrbbiijjee

Page 6: Godišnji izveštaj za 2003. godinu

2. MISIJA I VIZIJA BANKE

Misija Banke: MMiissiijjaa BBaannkkee jjee pprruužžaannjjee kkoommpplleettnnoogg ooppsseeggaa bbaannkkaarrsskkiihh uusslluuggaa,,

pprrooffeessiioonnaallnnoo ii uu sskkllaadduu ssaa ssvveettsskkiimm ssttaannddaarrddiimmaa uu bbaannkkaarrsskkoojj iinndduussttrriijjii

Vizija Banke: VViizziijjaa BBaannkkee jjee ddaa ppoossttaannee vvooddeeććaa uunniivveerrzzaallnnaa bbaannkkaa ssrreeddnnjjee

vveelliiččiinnee uu SSrrbbiijjii,, ssaa ppoosseebbnniimm nnaaggllaasskkoomm nnaa nnoovvee tteehhnnoollooggiijjee uu bbaannkkaarrssttvvuu ((ee--bbaannkkiinngg,, TTVV bbaannkkiinngg,, WWAAPP iittdd..)),, zzaa mmaallaa ii ssrreeddnnjjaa pprreedduuzzeeććaa ii ggrraaddjjaannee uu ssiisstteemmuu pprriivvaattnnoogg ((lliiččnnoogg)) bbaannkkaarrsskkoogg pprriissttuuppaa

3. POLITIKA KVALITETA BANKE Politika kvaliteta Banke

Zadovoljstvo KORISNIKA je prvi prioritet ,,Meridian Bank’’.

Zato je MERIDIAN BANK obezbedila kadrovsku, organizaciono – poslovnu, kreativno – razvojnu i finansijsku osnovu za postizanje najvišeg stepena kvaliteta naših usluga. Ciljevi kvaliteta Banke

♦ Povećanje depozita po viđenju za 100% ♦ Povećanje broja deponeneta za 50% ♦ Povećanje broja komitenata za 100% ♦ Uvećanje štednje građana za 100% ♦ Povećanje kreditne aktivnosti 100% ♦ Uvećanje deviznog platnog prometa 100% ♦ Uvođenje 10 novih bankarskih usluga ♦ Uvođenje platnog prometa u zemlji ♦ Očuvanje likvidnosti po svim danima

Page 7: Godišnji izveštaj za 2003. godinu

4. MAKROEKONOMSKO OKRUŽENJE U 2003. GODINI Cilj ekonomske politike u 2003. godini u kvalitativnom smislu je bio izlazak iz tranzicione

recesije, procesa u kome se u preduzećima smanjivala ili potpuno zaustavljala proizvodnja. Ciljevi ekonomske politike koji su bili utvrdjeni na početku godine, kasnije su bili izmenjeni. Planirana stopa rasta društvenog proizvoda u visini od 5% revidirana je na nivo od 3,5% do 4,5%. Mere koje su donosene u toku 2003. godine imale su za cilj da stimulišu privrednu aktivnost, te obezbede stabilne prihode za državu i socijalne fondove.

Cilj monetarne politike u 2003. godini je bio obaranje inflacije na nivo od 9%, održavanje odgovarajuće stabilnosti kursa dinara, smanjenje kamatnih stopa i porast deviznih rezervi.

Projektovano na banke, planirano je da banke u 2003. godini slobodno formiraju svoje kurseve za devize i efektivni strani novac na osnovu ponude i tražnje deviza na deviznom tržištu, uz poštovanje ukrštenih deviznih kurseva na inostranim tržištima. Radi održavanja stabilnosti, zadatak NBS je bio da interveniše na deviznom tržištu. Očekivanja su bila da će kamatne stope banaka u 2003. godini nastaviti sa padom, a u skladu sa smanjenjem inflacije i uspostavljenom stabilnošću kursa dinara.

Radi ostvarivanja ciljeva monetarne politike utvrđen je limit porasta domaće aktive NBS na nivou od 3,5 mlrd. dinara. Opredeljenje je bilo da rast primarnog novca prati povećanje devizne aktive NBS.

NBS je tokom 2003. godine imala zadatak da razvija i jača tržišne instrumente monetarnog regulisanja, a u zavisnosti od krupnih monetarnih kretanja prilagođava kretanje stope obavezne rezerve banaka. Nakon prenosa dinarskog platnog prometa u banke početkom godine, NBS je imala zadatak da uredi, nadzire i kontroliše ovaj promet u bankama i pravi bonitet i vrši kontrolu krupnog poslovanja banaka u skladu sa međunarodnim standardima.

Očekivanja u 2003. godini su bila i da će se poverenje u nacionalnu valutu povećati, što će dovesti do povećanje štednje, a sa druge strane omogućiti nastavak procesa demonetizacije i smanjenja obima sive ekonomije. Sagledavajući ostvareno, rezultati u 2003. godini su sledeći:

- industrijska proizvodnja na nivou Srbije ostvarena u ovom periodu manja je u odnosu na isti period 2002. godine za 3%,

- cene na malo na nivou Srbije povećane su za 7,8%, a troškovi života za 8,1% i - kurs dinara je depresirao u odnosu na evro za 11,05%.

Primarni novac je na kraju decembra 2003. godine iznosio 70 mlrd dinara, dok su neto devizne

rezerve iznosile 93,1 mlrd. dinara, tako da je neto domaća aktiva NBS imala negativan predznak i iznosila 23,1 mlrd dinara. Primarni novac je uvećan za 1%. Neto devizne rezerve su tokom 2003. godine povećane za 31 mlrd dinara. Novčana masa je na kraju decembra 2003. godine povećana u odnosu na kraj 2002. godine za 12 mlrd dinara ili za 13%. Gotovi novac beleži pad sa 49% na 44% u ukupnoj strukturi novčane mase.

Likvidnost ukupnog bankarskog sektora u 2003. godini je bila zadovoljavajuća, ali uz napomenu da su pojedine banke svoju likvidnost održavale uz velike napore. Preuzimanjem platnog prometa početkom 2003. godine, banke su držale izuzetno visoka novčana sredstva, koja su se tokom godine smanjivala uspostavljajući prosečan nivo od oko cca 4 mlrd. dinara, od čega na žiro računu nešto preko 700 miliona, dok su sredstva u blagajnama iznosila oko 3 mlrd dinara.

U robnoj razmeni Republike Srbije sa inostranstvom u 2003. godini ostvaren je spoljnotrgovinski deficit u iznosu od 4,8 mlrd dolara i u odnosu na prethodnu godinu je viši za 37%. Vrednost izvoza je 2,5 mlrd. dolara i povećan je za 19,4%, dok je uvoz iznosio 7,3 mlrd. dolara i viši je za 30,5% u odnosu na 2002. godinu.

Kamatne stope na finansijskom tržištu su tokom prva četiri meseca 2003. godine nastavile trend pada iz prethodne godine, da bi se zatim do kraja godine kretale na mesečnom nivou od oko 2%. Podnerisane aktivne kamatne stope banaka u Srbiji su oscilirale na prosečnom mesečnom nivou od 1,23%. Kumulativno za 2003. godinu su iznosile 15,78% i bile su realno pozitivne za 7,40%.

Page 8: Godišnji izveštaj za 2003. godinu

5. DELATNOSTI I PROIZVODI BANKE 5.1. Delatnosti Banke: 1. Primanje svih vrsta novčanih depozita (depozitni poslovi),

2. Davanje i uzimanje kredita (kreditni poslovi),

3. Devizni, devizno-valutni i menjački poslovi,

4. Izdavanje hartija od vrednosti i novčanih kartica (emisioni poslovi),

5. Čuvanje sredstava i hartija od vrednosti i upravljanje njima (depo poslovi),

6. Kupovina i prodaja hartija od vrednosti (poslovi sa efektima),

7. Izdavanje jemstva, garancija, avala i drugih oblika jemstva (garancijski poslovi),

8. Poslovi platnog prometa, u skladu sa saveznim zakonom,

9. Posredovanje u trgovini hartijama od vrednosti,

10. Kupovanje i naplata potraživanja,

11. Pružanje drugih finansijskih usluga,

12. Obavljanje poslova platnog prometa i kreditnih poslova sa inostranstvom.

5.2. Specifični proizvodi Banke: 1. Okvirni krediti pravnim licima i preduzetnicima – Dozvoljeni minusi,

2. Elektronsko bankarstvo e - bank za pravna lica, preduzetnike i fizička lica,

3. Dinarski depoziti sa deviznom klauzulom radi očuvanje realne vrednosti,

4. Kamata na dinarska i devizna sredstva po viđenju pravnih lica,

5. Oročavanja sredstava (počev od noćnog oročenja) bazirani na Eskontnoj stopi NBS,

6. Uvećani devizni kurs na otkup deviza i efektivnog stranog novca,

7. Kreditiranja udruženja preduzetnika,

8. Kreditiranja fiskalnih kasa,

9. Kreditiranja POS aparata,

10. Izdavanje ličnih čekova preduzetnika,

11. Izdavanje platnih kartica iz sistema VISA, MasterCard i DinaCard,

12. Obrada terminskih naloga za plaćanje,

13. Obrada šifriranih naloga za plaćanje,

14. Paket usluga za fizička lica (izdavanje čekova građana, platnih kartica u sistemu DinaCard, VISA i MasterCard, besplatno elektronsko bankarstvo, dozvoljeni minus u visini mesečne zarade, dobijanje kredita sa depozitom u visini od 1:1 do 1:16 na period do 60 meseci i drugo),

15. Pomoć u postupku privatizacije pravnih lica u zemlji.

Page 9: Godišnji izveštaj za 2003. godinu

6. OSNOVNI PODACI O UPRAVI I RUKOVODSTVU BANKE

Upravni odbor Banke

1. Predsednik mr. Tomislav Đorđević 2. Član Danko Končar 3. Član Slobodan Nikitović

Nadzorni odbor Banke

1. Predsednik Mirjana Srijemac 2. Član Živojin Janjić 3. Član Snežana Bajić

Organizaciona struktura rukovodstva Banke u Centrali u Novom Sadu, u 2003. godini:

1. Generalni direktor Zlatica Nikačević 2. Zamenik generalnog direktora Aleksandar Divljak 3. Zamenik generalnog direktora Stevanka Vasin 4. Zamenik generalnog direktora Kosa Banjac 5. Pomoćnik generalnog direktora Nebojša Đorđević 6. Izvršni direktor za finansije Đurđa Prica

Organizaciona jedinica Rukovodilac 1. Privreda Miroslava Žiža

2. Devizni poslovi Bojan Tomić

3. Stanovništvo Jovan Kontić

4. IT Josip Seleši

5. Pravno - administrativni poslovi Pavlović Zoran

6. Platni promet Nada Tomašević

7. Platne kartice Dejan Jurlina

8. Elektronsko bankarstvo Tamara Vlahović - Žemberi Upravljanje kvalitetom Vladimir Pakuševskij Interni revizor Gordana Rakić

U Banci je na dan 31.12.2003. bilo zaposleno 390 ljudi. Kvalifikaciona struktura zaposlenih u 2003. godini bila je sledeća:

Stepen stručne spreme: VII-2 VII-1 VI V IV III II Učešće u broju zaposlenih u Banci: 0.77% 41.45% 9.48% 0.26% 46.41% 0.77% 0.77%

Page 10: Godišnji izveštaj za 2003. godinu

7. ŠEMA ORGANIZACIJE BANKE I KADROVSKA STRUKTURA

Organizaciona struktura Meridian Bank:

Menadžment Meridian Bank :

Page 11: Godišnji izveštaj za 2003. godinu

8. ORGANIZACIONI DELOVI (FILIJALE) Tabelarni pregled adresnih podataka filijala Meridian Bank, aktivnih u 2003.: Br Naziv filijale Adresa Direktor filijale Tel. direktora

filijale 2 Meridian Bank AD NS fil. SUBOTICA Marksov put 15 24000 SUBOTICA Blažena Anđelić 064/83630533 Meridian Bank AD NS fil. NIŠ Pobedina 10 18000 NIŠ Vladimir Petrović 064/83630744 Meridian Bank AD NS fil. BEOGRAD Kolarčeva 7 11000 BEOGRAD Danica Radojević 064/83630474 Meridian Bank AD NS fil. BEOGRAD Birčaninova 33 11000 BEOGRAD Ljiljana Labović 064/83630474 Meridian Bank AD NS fil. BEOGRAD V.Ilića 40 11000 BEOGRAD Danilo Svrkota 064/83630496 Meridian Bank AD NS fil. VRANJE Lenjinova 14 17000 VRANJE Milica Nešić 064/83630787 Meridian Bank AD NS fil. SMEDEREVO R. Mirkovića 1 11300 SMEDEREVO Aleksandar Rakonjac 064/83630409 Meridian Bank AD NS fil. ST. PAZOVA Svetosavska 1 22300 ST. PAZOVA Anđelko Janković 064/8363098

10 Meridian Bank AD NS fil.TEMERIN Novosadska 326 21237 TEMERIN Slavica Macan 064/836305911 Meridian Bank AD NS fil. B. PALANKA Kralja Petra I 5 21400 B. PALANKA Željko Radaković 064/836305612 Meridian Bank AD NS fil. RUMA Orlovićeva 4 22400 RUMA Anđelka Mijić 064/836309014 Meridian Bank AD NS fil. LOZNICA SPC "Kadinjača" 15300 LOZNICA Ljubomir Pejić 064/836306415 Meridian Bank AD NS fil. NOVI SAD Maksima Gorkog 4e 21000 NOVI SAD Smiljka Kostić 064/836302416 Meridian Bank AD NS fil. KRUŠEVAC Jug Bogdana bb 37000 KRUŠEVAC Tomislav Petrović 064/836307217 Meridian Bank AD NS fil. ZRENJANIN Trg Republike 8/3 23000 ZRENJANIN Milka Vuković 064/836310518 Meridian Bank AD NS fil. ČAČAK Gradsko šetalište 14 32000 ČAČAK Bisa Gavrilović 064/836310819 Meridian Bank AD NS fil. JAGODINA M. Gorkog 13 35000 JAGODINA Dobrica Milutinović 064/836309320 Meridian Bank AD NS fil. ŠID Svetog Save 8 22240 ŠID Goran Raketić 064/836310221 Meridian Bank AD NS fil. NOVI PAZAR Ulica AVNOJ-a bb 36300 N. PAZAR Esad Bošnjak 064/836311022 Meridian Bank AD NS fil. VRŠAC Sterijina bb 26300 VRŠAC Radovan Đorđević 064/836311223 Meridian Bank AD NS fil. KRAGUJEVAC B. Radičevića 14 34000 KRAGUJEVAC Rajko Ivanović 064/836309524 Meridian Bank AD NS fil. KRALJEVO Vojv. Putnika 24 36000 KRALJEVO Zoran Knežević 064/836311425 Meridian Bank AD NS fil. VALJEVO Karađorđeva 99 14000 VALJEVO Ivko Stojković 064/836311626 Meridian Bank AD NS fil. ZAJEČAR Moše Pijade 11 19000 ZAJEČAR Slavoljub Pajkić 064/836311827 Meridian Bank AD NS fil. G. MILANOVAC Vojvode Milana 1, 32300 G. MILANOVAC Milan Filipovič 064/8363120 28 Meridian Bank AD NS fil. LAZAREVAC Nikole Vujačića 4, 14220 LAZAREVAC Darko Jovanović 064/836308629 Meridian Bank AD NS fil. POŽEGA Uče Dimitrijevića 1 31210 POŽEGA Jasna Neoričić 064/836312130 Meridian Bank AD NS fil. UŽICE Mihajla Pupina 1 31000 UŽICE Miroslava Zumberović 064/836312231 Meridian Bank AD NS fil. LESKOVAC Vojvode Mišića 2 16000 LESKOVAC Silvana Andrejević 064/836308332 Meridian Bank AD NS fil. BOR Nikole Pašića 8 19210 BOR Vera Pešić 064/836312433 Meridian Bank AD NS fil. PANČEVO Karađorđeva 21 26000 PANCEVO Nataša Igić 064/836308734 Meridian Bank AD NS fil. BOGATIĆ Mike Mitrović 2 15350 BOGATIĆ Milorad Bajunović 064/836309735 Meridian Bank AD NS fil.KANJIŽA Trg E. Kardelja 5 24420 KANJIŽA Magdolna Petković 063/512-97636 Meridian Bank AD NS fil.IVANJICA V. Marinkovića 2 32250 IVANJICA Milutin Jovančić 064/836312737 Meridian Bank AD NS fil.GUCA Republike 82 32230 GUCA Radoš Dostanić 064/836312838 Meridian Bank AD NS fil.KIKINDA Braće Tatić 2 23300 KIKINDA Lazar Markov 064/836312939 Meridian Bank AD NS fil.ARILJE Tržni Centar 1/7 31230 ARILJE Miloš Ćirković 064/836313340 Meridian Bank AD NS fil. APATIN Srpskih Vladara 1 25260 APATIN Dragomir Obradović 064/836313141 Meridian Bank AD NS fil. SVILAJNAC Svetog Save 1 35210 SVILAJNAC Miodrag Stojanović 064/836309142 Meridian Bank AD NS fil.OBRENOVAC V. Aksentijevića 6 11500 OBRENOVAC Zoran Penčić 064/836308943 Meridian Bank AD NS fil.VLASOTINCE Nemanjina 75 16210 VLASOTINCE Svetislav Petrović 064/836308244 Meridian Bank AD NS fil.NOVI BECEJ Maršala Tita 11 23272 NOVI BEČEJ Stevan Cucin 064/836313445 Meridian Bank AD NS fil.TRSTENIK Vuka Karadžića 18 37240 TRSTENIK Ivan Knežević 064/836307146 Meridian Bank AD NS fil.BUJANOVAC Karađorđa Petrovića 215 17520 BUJANOVAC Naim Redžepi 064/836308047 Meridian Bank AD NS fil.PROKUPLJE Jug Bogdanova 85 18400 PROKUPLJE Rajko Dragićević 064/836308449 Meridian Bank AD NS fil.ALEKSINAC Knjaza Miloša 153 18220 ALEKSINAC Maja Stanković 064/836307551 Meridian Bank AD NS fil. SR. MITROVICA Kralja Petra I 30 22000 SR. MITROVICA Dragan Lazić 064/8363066

Page 12: Godišnji izveštaj za 2003. godinu

9. MIŠLJENJE REVIZORA 9.1. Izveštaj ovlašćenog revizora

1. Izvršili smo reviziju Bilansa stanja “Meridian-bank” AD Novi Sad, sa stanjem na dan 31.

decembar 2003. godine, Bilansa uspeha, Bilansa tokova gotovine i Izveštaja o promenama na

kapitalu za tu poslovnu godinu. Za navedene finansijske izveštaje prikazane, na stranama od 3

do 6 odgovorno je rukovodstvo “Meridian-bank” AD, Novi Sad. Naša odgovornost je da na

osnovu izvršene revizije izrazimo mišljenje o ovim finansijskim izveštajima.

2. Reviziju smo izvršili u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji i Međunarodnim

standardima revizije koji zahtevaju da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da

se u razumnoj meri uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže pogrešne informacije od

materijalnog značaja. Revizija uključuje ispitivanje dokaza, na bazi provere uzoraka, kojima se

potkrepljuju iznosi i informacije obelodanjene u finansijskim izveštajima. Revizija, takođe,

uključuje ocenu primenjenih računovodstvenih načela, značajnih procena koje je izvršilo

rukovodstvo, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja. Smatramo da revizija koju

smo izvršili obezbeđuje razumnu osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

3. Kao što je navedeno u napomeni 1.2. Banka je u toku 2003. godine vodila poslovne knjige u

skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji i Zakonom o bankama i

drugim finansijskim organizacijama i propisa donetih na osnovu navedenog zakona. Na dan 31.

decembra 2003. godine Banka je izvršila preknjižavanje na račune propisane novim kontnim

okvirom za banke i druge finansijske organizacije. Na osnovu salda na računima nakon

preknjižavanja rukovodstvo Banke je sastvilo finansijske izveštaje usklađene sa Međunarodnim

računovodsvenim standardima (MRS) odnosno Međunarodnim standardima finansijskog

izveštavanja (MSFI).

U skladu sa prelaznim odredbama Pravilnika o obrascima i sadržini pozicija u obrascima

finansijskih izveštaja za banke i druge finansijske organizacije, Banka u finansijske izveštaje nije

unela podatke za 2002. godinu.

Bilans stanja na dan 31. decembra 2003. godine predstavlja početni bilans stanja u skladu sa

MSFI

Page 13: Godišnji izveštaj za 2003. godinu

Pozicije u finansijskim izveštajima prikazane su u Izveštaju o reviziji u skladu sa Odlukom

Narodne banke Jugoslavije o minimumu sadržaja revizije i izveštaja o reviziji za banke i druge

finansijske organizacije.

4. Banka je iskazala u Bilansu stanja na dan 31.12.2003. godine stanje pojedinih vidova kapitala:

- Akcijskog kapitala u iznosu od Din. 713.943 hiljade, koji je precenila za Din. 52.123

hiljade;

- Dobitka tekućeg perioda u iznosu od Din. 83.197 hiljada, ili akumuliranog dobitka

(dobitak umanjen za gubitak ranijih godina Din. 49.267 hiljada) u iznosu od Din. 33.930 hiljada,

koji je podcenila za Din. 32.941 hiljadu;

- Gubitka iz ranijih godina u iznosu od Din. 49.267 hiljada, koji je precenjen za Din. 3.565

hiljada;

- Revalorizacione rezerve nisu iskazane, odnosno podcenjene su za Din. 15.617 hiljada.

5. Prema našem mišljenju, osim za efekte koje na finansijske izveštaje imaju pitanja navedena u

tački 4. gore, finansijski izveštaji istinito i objektivno, po materijalno značajnim aspektima

prikazuju stanje imovine, obaveza i kapitala “Meridian bank” AD, Novi Sad, na dan 31. decembra

2003. godine, rezultate poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u

skladu sa važećim propisima i standardima o računovodstvu.

Page 14: Godišnji izveštaj za 2003. godinu

9.2. Bilans uspeha Banke na dan 31. decembar 2003. godine

PRIHODI I RASHODI REDOVNOG POSLOVANJA Din.000 Korekcija revizije

Stanje nakon korekcije

Prihodi od kamata 154.387 - 154.387

Rashodi od kamata (9.236) - (9.236)

Dobitak po osnovu kamata 145.151 - 145.151

Prihodi od naknada i provizija 279.205 - 279.205

Rashodi naknada i provizija (47.041) - (47.041)

Dobitak po osnovu naknada i provizija 232.164 - 232.164

Neto dobitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti 2.565 - 2.565

Neto rashodi od kursnih razlika (3.190) 24.057 20.867

Prihodi od dividendi i učešća 1 - 1

Ostali poslovni prihodi 7.007 - 7.007

Ostali poslovni rashodi (300.504) 8.884 (291.620)

DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA 83.194 - 116.135

NETO VANREDNI PRIHODI 3 - 3

DOBITAK PERIODA PRE OPOREZIVANJA 83.197 - 116.138

Porez na dobit (11.648) -

DOBITAK POSLE OPOREZIVANJA 71.549 -

Page 15: Godišnji izveštaj za 2003. godinu

9.3. Bilans stanja Banke na dan 31. decembar 2003. godine

AKTIVA Din.000 Korekcija revizije

Stanje nakon korekcije

Gotovina i gotovinski ekvivalenti 485.611 - 485.611

Depoziti kod centralne banke i hartije od vrednosti koje se mogu refinansirati kod centralne banke

146.281 - 146.281

Potraživanja za kamatu i naknadu 10.427 - 10.427

Plasmani bankama 91.238 - 91.238

Plasmani klijentima 1.224.432 - 1.224.432

Ulaganja u hartije od vrednosti koje se drže do dospeća 810 - 810

Učešća u kapitalu i ostale hartije od vrednosti raspoložive za prodaju

670 - 670

Nematerijalna ulaganja 807 - 807

Osnovna sredstva 289.128 - 289.128

Ostala sredstva i aktivna vremenska razgraničenja 22.495 - 22.495

UKUPNA AKTIVA 2.271.899 - 2.271.899

PASIVA

Obaveze prema bankama 2.445 - 2.445

Obaveze prema klijentima 1.372.182 - 1.372.182

Obaveze za kamate i naknade 78 - 78

Ostale obaveze iz poslovanja 130.907 - 130.907

Rezervisanja 11.623 - 11.623

Pasivna vremenska razgraničenja 6.791 - 6.791

UKUPNO OBAVEZE 1.524.026 1.524.026

KAPITAL

Akcijski i ostali kapital 713.943 (52.123) 661.820

Akumuliran dobitak 33.930 36.506 70.436

Revalorizacione rezerve - 15.617 15.617

UKUPNO KAPITAL 747.873 - 747.873

UKUPNO PASIVA 2.271.899 - 2.271.899

VANBILANSNE POZICIJE 984.921 - 984.921

Garancije, jemstva, imovina za obezbeđenje

Obaveza i preuzete neopozive obaveze 964.132 - 964.132

Druge vanbilansne pozicije 20.789 - 20.789

Page 16: Godišnji izveštaj za 2003. godinu

9.4. Bilans tokova gotovine za 2003. godinu

TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI Din.000

Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 425.411Prilovi od kamata 148.459

Prilivi od naknada 267.741

Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda 2.201

Prilivi po osnovu vanrednih prihoda 7.010

Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 393.358Odlivi po osnovu kamata 9.236

Odlivi po osnovu naknada 47.041

Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda 84.260

Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dadžbina na teret prihoda 74.020

Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja 171.957

Odlivi po osnovu vanrednih rashoda 6.844

Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili manjenja u plasmanima i depozitima

32.053

Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita 843.217Smanjenje HOV i drugih plasmana kojima se trguje i kratkoročnih HOV koje se drže do dospeća 15.683

Povećanje depozita klijenata 827.534

Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (532.411)Povećanje kredita i plasmana bankama i drugim finansijskim organizacijama (66.192)

Povećanje kredita i plasmana klijenata (466.219)

Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti 342.859TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 1.463Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava 1.463

Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (112.876)Odlivi gotovine za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava (112.876)

Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (111.413)TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 37.500Prilivi po osnovu uvećanja kapitala 37.500

Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja 37.500

NETO POVEĆANJE GOTOVINE 268.946GOTOVINA NA POČETKU GODINE 219.207

POZITIVNE KURSNE RAZLIKE 105.923

NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE 108.465

GOTOVINA NA KRAJU PERIODA 485.611

Page 17: Godišnji izveštaj za 2003. godinu

10. DIJAGRAMI I GRAFIKONI 10.1. Obim domaćeg platnog prometa u 2003. godini

Obim domaćeg platnog prometa u 2003. godini

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

u milionima DIN

10.2. Obim platnog prometa sa inostranstvom u 2003. godini

Obim platnog prometa sa inostranstvom u 2003. godini

0

5

10

15

20

25

januar

febru

armart ap

ril maj jun jul

avgust

septem

bar

oktobar

novembar

decem

bar

u milionima EUR

Page 18: Godišnji izveštaj za 2003. godinu

10.3. Broj tekućih računa u 2003. godini

0

5000

10000

15000

20000

25000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Broj tekućih računa u 2003. godini

Legenda: plavi stupci su priraštaj a žuti su apsolutna vrednost.

10.4. Obim plasmana u 2003. godini

Obim plasmana u 2003. godini

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1.000,00

1.200,00

1.400,00

01.01

.

januar

febru

armart ap

ril maj jun jul

avgust

septem

bar

oktobar

novembar

decem

bar

u milionima DIN

Page 19: Godišnji izveštaj za 2003. godinu

11. KORESPONDENTNE BANKE U INOSTRANSTVU

Currency Correspondent SWIFT Code Account No.

EUR American Express Bank GmbH Frankfurt/M AEIBDEFX 18112709

EUR LHB Internationale Handelsbank AG Frankfurt/M LHBIDEFF 9848011

EUR ING BHF Bank AG, Frankfurt/M BHFBDEFF500 688846

EUR Stopanska Banka AD, Skopje STOBMK2X 1002780

EUR Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Ljubljana KLHBSI22 33000-0000005423

EUR EURO AXIS Bank Joint Stock Commercial Bank Moscow EABMRUMM 30112978000000000273

USD American Express Bank Ltd, New York AEIBUS33 747055

USD LHB Internationale Handelsbank AG Frankfurt/M LHBIDEFF 9848300

USD EURO AXIS Bank Joint Stock Commercial Bank Moscow EABMRUMM 30112840000000000273

CHF LHB Internationale Handelsbank AG Frankfurt/M LHBIDEFF 9848326

GBP LHB Internationale Handelsbank AG Frankfurt/M LHBIDEFF 9848342

CAD LHB Internationale Handelsbank AG Frankfurt/M LHBIDEFF 9848367

Page 20: Godišnji izveštaj za 2003. godinu

12. AKTUELNI POSLOVI U 2003/2004 12.1. Platne kartice Meridian Bank AD

12.1.1. DinaCard:

DDIINNAACCAARRDD BBUUSSIINNEESSSS DDIINNAACCAARRDD GGOOLLDD

DDIINNAACCAARRDD CCLLAASSSSIICC

12.1.2. VISA:

VISA VISA CLASSIC

VISA BUSINESS

VISA GOLD

Page 21: Godišnji izveštaj za 2003. godinu

12.1.3. MasterCard MC MC

MC

MAESTRO

MC

BUSINESS GOLD

STANDARD

Page 22: Godišnji izveštaj za 2003. godinu

12.2. Paketi Meridian Bank

12.2.1. MeBa Plus

Page 23: Godišnji izveštaj za 2003. godinu

12.2.2. MeBa Preduzetnik

Page 24: Godišnji izveštaj za 2003. godinu

12.2.3. MeBa Student

Page 25: Godišnji izveštaj za 2003. godinu

1122..33.. SSIIEEMMEENNSS IIPP ssiisstteemm zzaa pprreennooss sslliikkee,, ggllaassaa ii ppooddaattaakkaa