informatieblad juli-augustus 2011

of 32 /32
GEMEENTELIJK INFORMATIE blad 29ste jaargang I juli - augustus 2011 - www.destelbergen.be Gratis toegang De gemeentelijke jeugdraad en jeugddienst organiseren Film in’t Park “Pandora’s Box” Pandora’nin kutusu Regie: Yesim Ustaoglu Jaar: 2008 Duur: 112 min. Regels droog- zuiging tijdens bouwwerken pg 9 pg 14 pg 25 Film in ‘t park op 26 augustus Heusdenkoers editie 2011 Opening nieuw dienstencentrum Heusden

Upload: gemeente-destelbergen

Post on 13-Mar-2016

229 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Het gemeentelijk informatieblad van Destelbergen, editie juli-augustus 2011.

TRANSCRIPT

Page 1: Informatieblad juli-augustus 2011

G E M E E N T E L I J K

INFORMATIEblad29ste jaargang I juli - augustus 2011 - www.destelbergen.be

v.u.: M

arc De Pau

w, D

enderm

ondesteen

weg 430, 9070 D

estelbergen

Gratis toegangDe gemeentelijke jeugdraad en jeugddienst organiseren

Film in’t Park

vrijdag 26 augustus om 21.00 u.in het Reinaertpark (Dendermondestwg 430, Destelbergen)

“Pandora’s Box”Pandora’nin kutusu

Regie: Yesim UstaogluJaar: 2008Duur: 112 min.Acteurs: Onur Ünsal, Derya Alabora, Tsilla Chelton

Regels droog-zuiging tijdens bouwwerken

pg 9 pg 14 pg 25

Film in ‘t park op 26 augustus

Heusdenkoers editie 2011

Opening nieuw dienstencentrum Heusden

Page 2: Informatieblad juli-augustus 2011

OpeningstijdenElke werkdag 09.00 – 12.00 u.Woensdag 14.00 – 17.00 u.(opgelet, sportdienst 13.00 – 16.00 u.)Zaterdag 10.00 – 12.00 u.(enkel dienst bevolking en burgerlijke stand)

Je kan ook een afspraak maken.

Websitewww.destelbergen.be

GEMEENTElIjkE dIENsTENAlgemeent 09 228 33 [email protected] 09 218 92 [email protected] destelbergent 09 228 07 [email protected] Heusdent 09 231 96 75Burgerlijke standt 09 218 92 [email protected] 09 218 92 [email protected] 09 218 92 78m 0498 91 77 [email protected] 09 218 92 [email protected]ënt 09 218 92 [email protected] 09 218 92 79m 0498 91 77 [email protected] 09 218 92 58m 0498 91 77 [email protected] 09 218 92 [email protected] & verkeert 09 218 92 [email protected]

t 09 218 92 78m 0498 91 77 [email protected] werkent 09 218 92 [email protected] 09 218 92 [email protected] ordeningt 09 218 92 [email protected] 09 218 92 [email protected] 09 218 92 78m 0498 91 77 [email protected] dienstt 09 218 92 [email protected] 09 228 10 [email protected] 09 218 92 [email protected]

ANdERE dIENsTENRecyclageparkt 09 240 81 [email protected] 0473 65 65 [email protected] Rakt 09 228 87 00Muziekschoolt 09 251 14 [email protected] 09 230 08 [email protected] de Reinaertt 09 218 03 [email protected] regio Rhode & schelde afd. destelbergent 101 (dringend oproepen)t 09 363 72 72PWAt 09 229 36 [email protected] de steijgert 09 228 21 67revalidatiec[email protected] en Zorgcentrum kouterhoft 09 230 65 51

NUTTIGE INFO

COlOFONGemeentelijk informatieblad, verschijnt tweemaandelijks

Verantwoordelijke uitgeverBurgemeester Marc De PauwDendermondesteenweg 430, 9070 Destelbergen

Algemene coördinatieDienst communicatieDendermondesteenweg 430, 9070 Destelbergent 09 218 92 57, f 09 228 06 [email protected]

RedactieraadCarlos SeyssensGert DeryckereJean-Pierre De BruyckerMario Van der GuchtNathalie Van OsselaerStijn DemonieThomas Van Roy

Opmaak en drukDrukkerij Artoos NV

Dit informatieblad is gedrukt met vegetale inkten op milieuvrien-delijk papier door een FSC-gecer-tificeerde drukkerij die draait op 100% groene stroom.

Gelieve alle briefwisseling te richten aan:College van burgemeester en schepenenDendermondesteenweg 430, 9070 Destelbergen

Gemeentehuis destelbergenDendermondesteenweg 430, 9070 Destelbergent 09 228 33 09, f 09 228 06 [email protected] HeusdenHeusdendorp 4, 9070 Destelbergent 09 230 65 [email protected]

Page 3: Informatieblad juli-augustus 2011

3

IN DE kIJkEROpening nieuw dienstencentrum Heusden

In 2005 liet het gemeentebestuur de toestand van het oud dienstencentrum in Heusden grondig bekijken. Het dak-gebinte was in slechte staat en vormde een stabiliteitsprobleem voor het pla-fond van de eerste verdieping dat aan de dakconstructie was verankerd. De zijmuur en de achtermuur waren ge-barsten, de schouw stond bouwvallig en het plafond van het gelijkvloers hing door. Ook alle houten ramen waren aan vernieuwing toe.

Wegens de slechte bouwfysische toe-stand van het gebouw besloot het ge-meentebestuur uiteindelijk dat sloping en nieuwbouw de meest aangewezen oplossing was. De gemeenteraad van april 2009 legde de lastvoorwaarden en gunningswijze vast voor het slopen en herbouwen van het dienstencentrum in Heusden en het college van burge-meester en schepenen van 31 mei 2005 wees de ontwerpopdracht toe aan Ar-chitect M. Bernaert uit Gentbrugge. Nadat de Cel Onroerend Erfgoed eind december 2008 gunstig advies gaf en

in maart 2009 de stedenbouwkundige vergunning werd verleend, gingen de werken van start. Op 18 mei 2010 werd de eerste steen gelegd.

Op vrijdag 12 augustus wordt het nieuw dienstencentrum officieel ge-opend. Op hetzelfde moment start er ook een tentoonstelling in het nieuw dienstencentrum over de geschiedenis van Heusden en het gewezen bedrijf Axminster.

TENTOONsTEllING

Op vrijdag 12 augustus wordt de ten-toonstelling over de geschiedenis van Heusden en het gewezen bedrijf Ax-minster geopend. Het publiek kan de tentoonstelling, en ook het nieuw dien-stencentrum, bezoeken op zaterdag 13 augustus van 10.00 tot 12.00 u. en van 14.00 tot 18.00 u. Ook op zondag 14 en maandag 15 augustus, telkens van 14.00 tot 18.00 u., is de tentoonstelling en het nieuw dienstencentrum toegan-kelijk.

Het nieuw dienstencentrum in Heusden wordt officieel geopend op vrijdag 12 augustus. Van zaterdag 13 tot en met maandag 15 augustus loopt er een tentoonstelling over de geschiedenis van Heusden en kan iedereen het dienstencentrum vrij bezoeken.

EEN duuRZAAM EN FuNC-TIONEEl GEBOuW

Het nieuw dienstencentrum is een laagenergiegebouw, met een E-peil van 68, met onder andere geïntegreerde zonnepanelen in de dakbe-dekking, een nieuw koelsys-teem, warmterecuperatie via warmtepompen en andere duurzame toepassingen. Het dienstencentrum zal vlot toegankelijk zijn voor min-dervaliden. Ook de boordste-nen van het voetpad worden hiervoor verlaagd. Met dit nieuw dienstencentrum wil het gemeentebestuur het goede voorbeeld geven.

Op het gelijkvloers krijgen zowel de lokale politie als de dienst burgerzaken terug een plaatsje. Elk duidelijk gescheiden van elkaar met ook elk een eigen balie. Op de eerste verdieping komt er een grote vergaderruimte die ook kan gebruikt worden voor tentoonstellingen.Daarnaast is er ook een polyvalente ruimte, die mag gebruikt worden door de verenigingen, een kitchenet-te en een bergruimte. Het gebouw wordt ook uitgerust met de modernste multime-diatoepassingen.

Page 4: Informatieblad juli-augustus 2011

4

IN DE kIJkER

je gaat met vakantie en de woning zal voor een tijdje niet bewoond worden. Geen nood, want je kan de lokale politie vragen een oogje in het zeil te houden tijdens je afwezigheid.

Ga je met vakantie? de politie houdt een oogje in het zeil!

Inwoners van Destelbergen, Melle, Me-relbeke en Oosterzele die voor langere tijd de woning verlaten (b.v. vakantie, ziekte,enz.) kunnen bij de politie af-wezigheidstoezicht aanvragen. De po-litiemensen nemen dan jouw woning op in hun toezichtlijst en controleren tijdens een patrouille of alles in de om-geving van jouw woning veilig is. Dit toezicht kan op elk ogenblik van de dag of de nacht gebeuren. Indien er onre-gelmatigheden worden vastgesteld, verwittigt de politie een door jou aan-geduide vertrouwenspersoon die dan maatregelen kan treffen in afwachting van jouw thuiskomst. Deze service van de politiezone Rhode & Schelde is vol-ledig gratis.

NOG ENkElE TIPs:

• Maak vooraf gebruik van het gratis technopreventief advies: een inspecteur van de preventiedienst komt dan langs bij jou thuis en controleert alle hang- en sluitwerk van ramen, deuren, poorten, daken, ventilatieroosters,… en geeft concrete en specifieke tips voor het beveiligen van jouw woning. Neem hiervoor contact op met kristof Bauwens (t 09 210 34 34 of [email protected]).

• Vraag ook aan familie, buren of een goede vriend om toezicht te houden op jouw woning.

• Laat je krantenbezorger, melkboer, bakker, … weten dat je met vakantie bent.

• Zorg ervoor dat jouw brievenbus niet uitpuilt. Vraag iemand ze dagelijks te ledigen. Vraag ook om het gras af te maaien, de rolluiken af en toe op te halen en neer te laten en ‘s avonds het licht aan te doen en muziek aan te zetten. Dit geeft een bewoonde indruk van de woning.

• Laat geen waardevolle voorwerpen zoals juwelen, cheques, bankkaarten, waardebonnen of geld in huis achter. Berg ze op in een kluis of geef ze in bewaring bij een vertrouwenspersoon.

• Immobiliseer achtergebleven vervoermiddelen. Sluit alle portieren, zet bestaande alarmsystemen aan en haal eventu-eel een vitaal onderdeel uit je auto (de batterij, de bougies,...).

• Zeg alleen aan personen die je echt vertrouwt dat je een tijdje afwezig zal zijn.

Wens je gebruik te maken van het afwezigheidstoezicht, surf dan naar www.pzrhodeschelde.be en klik op de applicatie “police-on-web” of vul het aanvraagformulier in en geef het af in het wijkkantoor. De aanvraagformulie-ren kan je verkrijgen in elk politiecom-

missariaat of kan je downloaden op www.pzrhodeschelde.be > informatie > formulieren. Doe jouw aanvraag liefst enkele dagen vóór jouw vertrek. Zo komen wij al vanaf de eerste dag van jouw afwezigheid op controle!

Page 5: Informatieblad juli-augustus 2011

5

IN DE kIJkERNieuwe aanpak voor- en naschoolse opvang

Tot nu toe stonden alle basisscholen in Destelbergen en Heusden zelf in voor de organisatie van de voor- en naschoolse opvang en het middagtoezicht. Dit gebeurde door toezichters of bereid-willige leerkrachten die grotendeels betaald werden door het gemeentebe-stuur en/of door de school. De voorbije jaren ondervonden de scholen echter problemen bij het vinden van toezich-ters, het waarborgen van de kwaliteit van het toezicht en de administratie er-rond. Op vraag van de schooldirecties werden deze problemen via het dage-lijks bestuur van het Lokaal Overleg kin-deropvang (LOk) aangekaart bij het ge-meentebestuur. Het gemeentebestuur koos daarop, in samenspraak met alle schooldirecties, voor een reorganisatie van de voor- en naschoolse opvang.

Vanaf 1 september 2011 start komma vzw (www.vdkomma.be) met de orga-nisatie van de opvang op alle scholen in de gemeente. Op die manier zal de opvang op alle scholen dezelfde zijn. Daardoor worden de scholen ontlast van deze taak en kunnen ze zich meer toeleggen op hun pedagogische doel-stellingen. De toezichters krijgen alle-maal een degelijk statuut, vorming en een correcte verloning.

dEZElFdE OudERBIjdRAGE IN AllE sCHOlEN

Voor het ochtend- en avondtoezicht wordt er eenzelfde bijdrage aangere-kend op alle scholen in de gemeente. De ouderbijdrage bedraagt 0,75 euro

per begonnen halfuur. Het toezicht een kwartier voor start schooltijd en een kwartier na einde schooltijd is gratis. Ook het middagtoezicht is gratis. Het gemeentebestuur neemt de kosten hiervoor op zich. De ouderbijdrages zijn fiscaal aftrekbaar voor maximaal 11,20 euro per kind per dag (aanslagjaar 2011). Ouders die in aanmerking ko-men voor een schooltoelage genieten een korting van 25 %.

OPVANGMOGElIjkHEdEN

Het ochtend-, middag- en avondtoe-zicht wordt, afhankelijk van de schoolu-ren van iedere school, als volgt inge-richt:

Volle schooldagen:• Ochtendtoezicht ten vroegste vanaf

07.00 u. tot 15 minuten voor aan-vang schooltijd.

• Middagtoezicht vanaf 15 minuten na einde schooltijd tot 15 minuten voor aanvang schooltijd.

• Avondtoezicht vanaf 15 minuten na einde schooltijd tot ten laatste 18.00 u.

Woensdagen:• Ochtendtoezicht ten vroegste vanaf

07.00 u. tot 15 minuten voor aan-vang schooltijd.

• Middagtoezicht vanaf 15 minuten na einde schooltijd tot ten laatste 13.00 u.

OPVANG OP WOENsdAGNAMIddAG

komma vzw neemt ook de organisa-tie van de woensdagnamiddagopvang over van de jeugddienst. Deze opvang vindt plaats van 13.00 tot 18.00 u. De opvang van meerdere scholen kan ge-centraliseerd worden op één school. Om de woensdagnamiddag op een pe-dagogisch verantwoorde manier in te vullen, wordt er hier een toezichter per maximum van 25 kinderen voorzien. De ouderbijdrage bedraagt 4 euro voor maximum 3 uur toezicht en 7,50 euro vanaf meer dan 3 uur. Ook deze kosten zijn fiscaal aftrekbaar.

Vanaf 1 september neemt komma vzw de organisatie van de voor- en naschoolse opvang en de woensdagnamid-dagopvang over van de verschillende scholen in de gemeente. Op die manier zal de kwaliteit van opvang en de aangerekende ouderbijdrage op alle scholen dezelfde zijn.

MEER INFO

Gemeentelijke basisschool (Destelbergen), t 09 228 49 87

Gemeentelijke sportbasisschool (Heusden), t 09 230 63 56

Gemeenschapsschool De klaver (Heusden), t 09 230 87 11

Vrije basisschool Pius X (Destel-bergen), t 09 228 36 69

Vrije basisschool kerkham (Destelbergen), t 09 228 44 70

Vrije basisschool De Parel (Heusden), t 09 230 81 51

Page 6: Informatieblad juli-augustus 2011

6

NIEUWS

De gemeenteraad van Destelbergen vergadert in principe iedere derde donderdag van de maand (behalve in juli en augustus) om 19.30 u. in de raadzaal in het gemeentehuis (Den-dermondesteenweg 430). De vergade-ringen zijn openbaar, tenzij het over personen gaat, want dan vergaderen de raadsleden achter gesloten deuren.

De agenda kan je een week voor de gemeenteraad raadplegen op www.destelbergen.be. De verslagen kan je hier ook raadplegen. Je kan de agenda en verslagen ook inkijken op het secretariaat.

GEMEENTERAAd

sluITINGsdAGEN GEMEENTElIjkE dIENsTEN

OCMW-RAAd

Het gemeentehuis en alle gemeen-telijke diensten zijn gesloten op de volgende data:• Maandag 11 juli• Donderdag 21 juli• Maandag 15 augustus• Dinsdag 16 augustus• Woensdag 31 augustus

Het dienstencentrum in Heusden heeft nog extra sluitingsdagen op volgende data:• Vrijdag 22 juli• Vrijdag 29 juli• Zaterdag 30 juli

De OCMW-raad van Destelbergen vergadert in principe iedere vierde dins-dag van de maand om 20.00 uur in de lokalen van het OCMW-secretariaat (kouterlaan 19). De vergaderingen zijn openbaar, tenzij het over personen gaat, want dan vergaderen de raadsleden achter gesloten deuren.

data eerstvolgende OCMW-raden:• dinsdag 26 juli om 20.00 u.• dinsdag 23 augustus om 20.00 u.

De verslagen kan je raadplegen op www.ocmw-destelbergen.be. Je kan de agenda en verslagen ook inkijken op het OCMW-secretariaat.

MEER INFO

OCMW-secretariaatkouterlaan 19 - 9070 Destelbergent 09 230 08 99 - [email protected]

MEER INFO

SecretariaatDendermondesteenweg 430 9070 Destelbergent 09 218 92 [email protected]

GEMEENTEBEsTuuR VERkOOPT OudE PAsTORIE

de oude pastorie wordt onderhands verkocht via bemiddeling van het CIB. de instelprijs wordt vastgesteld op 495.000 euro.

De gemeenteraad van maart nam de beslissing de oude pastorie in de Pastorijstraat 17 in Destelbergen te verkopen. De gemeenteraad van mei keurde het kadercontract met CIB-net goed voor de verkoop van de oude pastorie. Het CIB (Confederatie van Immobiliën van België) zal bemiddelen bij de onderhandse verkoop van dit gebouw en zal de verkoop van de oude pastorie zo ruim mogelijk bekend maken. Het gemeentebestuur hoopt zo op een meeropbrengst in vergelijking met het schattingsverslag. De instelprijs wordt vastgesteld op 495.000 euro.

Wijziging in ophaalkalender IVAGO op 11 juli

In Destelbergen vindt de opha-ling van GFT en van glas plaats op maandag 11 juli (en niet op dins-dag 12 juli zoals in de ophaalkalen-der staat vermeld).

In Heusden vindt de ophaling van glas plaats op maandag 11 juli (en niet op dinsdag 12 juli zoals in de ophaalkalender staat vermeld).

Page 7: Informatieblad juli-augustus 2011

7

LEEFMILIEUAsbest, ook in jouw huis?

Asbest is een vezelachtig mineraal dat vanaf de tweede wereldoorlog tot in de jaren tachtig een erg populair materiaal was. Het was goedkoop, sterk, slijtvast, hittebestendig en iso-lerend. Asbest werd heel veel gebruikt in de woningbouw, zodat je er tot op vandaag mee geconfronteerd kan worden. De bekendste toepassingen zijn golfplaten, leien, bloembakken (asbest in gebonden toestand), asbes-tisolatie rond verwarmingsbuizen en als afdichtkoord voor kacheldeurtjes (asbest in ongebonden toestand). Sinds eind jaren negentig – jaren na het eerste gebruik van asbest – werd het vervaardigen, verkopen en gebrui-ken van asbest verboden.

Asbest is enkel schadelijk wanneer het wordt ingeademd, dus niet bij huid-contact of bij inslikken. De asbestve-zels dringen diep door in de longen en worden daar opgestapeld. Ze kunnen longkanker en kanker van het long- of buikvlies veroorzaken. De gezond-heidsrisico’s hangen af van de duur van de blootstelling aan de asbestve-zels en van de concentratie van deze vezels in de lucht. Inademing leidt niet tot onmiddellijke gezondheidsklach-ten. Je wordt pas ziek na 20 tot 40 jaar.

Ook jij kan asbest in je huis hebben. Er is echter geen reden tot paniek. Ge-bonden asbest in goede staat vormt geen gezondheidsrisico. Enkel versle-ten en verweerd asbest moet verwij-derd worden, aangezien er dan ve-zels kunnen vrijkomen. Bewerkingen met een hogedrukreiniger (bv. voor ontmossen), staalborstel, slijpschijf, schuurpapier, zaag of boor zijn wette-lijk verboden, omdat de asbestvezels dan loskomen. Het verwijderen van gebonden asbest vereist dus enige voorzichtigheid. Erkende asbestverwij-deraars en slopers die een specifieke opleiding hebben gevolgd, kunnen dit op een veilige manier doen. Ongebon-den asbest dat onbeschermd is, wordt best altijd verwijderd. Wanneer asbest in ongebonden toestand verwijderd moet worden, kan de opdrachtgever enkel een beroep doen op erkende as-bestverwijderaars.

Wil je nog meer weten? Haal dan de folder ‘Asbest in en om het huis’ van de Vlaamse overheid, te verkrij-gen bij de dienst leefmilieu of via www.lne.be/publicaties. In deze fol-der vind je ook veel fotomateriaal om asbest te kunnen herkennen. Of neem een kijkje op de www.mmk.be/asbest.

Heb je er ooit al bij stilgestaan dat golfplaten op je kippenhok of tuinhuis asbest kunnen bevatten? Weet je of je regenpijpen of leien asbest bevatten? Asbest in je omgeving is geen probleem, zolang je er maar voorzichtig mee omspringt. Zo bescherm je niet alleen jezelf, maar ook de gezondheid van je kinderen, buren, vrienden … Wil je meer weten, neem dan even de tijd om verder te lezen.

Indien je toch zelf asbest wil verwijderen, neem dan volgende maatregelen:

1. Bevochtig of fixeer het ma-teriaal, zodat er geen vezels kunnen wegvliegen.

2. Verwijder de elementen een voor een bij voorkeur manueel . Maak gebruik van handwerktuigen en in laatste instantie van traagdraaiende werktuigen. Schuur, boor of slijp het materiaal niet.

3. Gooi niet met het materiaal.4. Breek het materiaal niet.5. Bewaar het materiaal in een

afgesloten verpakking.6. Laat geen minderjarigen toe

bij de werkzaamheden.7. Gebruik een stofmasker van

het type P3 of een gelijkwaar-dig stofmasker.

8. Bewaar asbest afzonderlijk van ander sloopafval. Breng het naar het recyclagepark of naar een erkende asbestver-werker.

9. Als je binnen moet werken, verlucht dan goed tijdens en na de werken. Maak de ruimte proper met water na de werken.

10. Neem een douche en was je kledij na de werken.

WIsT jE dAT...

… je met asbest terecht kan op de recyclageparken met weegbrug, zoals dat in de Stapsteenweg in Destelbergen? Elk gezin kan jaar-lijks tot 200 kg hechtgebonden as-best gratis afleveren. Wil je meer dan 200 kg asbesthoudend afval naar een recyclageparken brengen? Dan betaal je volgens het tarief van selectief afval. IVAGO springt voor-zichtig om met asbestcement. In de grote containers pas eerst een heel grote zak én een plasticfolie. Als de container vol is wordt de zak zeer goed afgesloten. Dit alles wordt ge-stort op een gespecialiseerd stort.

Page 8: Informatieblad juli-augustus 2011

8

LEEFMILIEU Gezocht: eigenaars van energiezuinige woningen

Ecobouwers Opendeur is een initiatief van Bond Beter Leefmilieu. Tijdens twee opendeurweekends op 5 en 6 november en 11, 12 en 13 november brengen we kandidaat (ver)bouwers in contact met ervaren en energiebewuste bouwheren. Hiervoor zoeken we eigenaars van ener-giezuinige huizen die hun woning tij-dens één of beide campagneweekends willen openstellen voor bezoekers en hun verhaal willen doen. Hoe groot de groep bezoekers is en wanneer ze langs-komen bepaal je zelf. Interesse? ken je vrienden, collega’s of familie die hun energiezuinige woning willen openstel-len? Contacteer ons!

* algemeen: warmtevraag van < 60kWh/m2 jaar, k-peil < 30. Voor meer details en selectiecriteria zie www.ecobouwers.be

Ben je eigenaar van een passiefhuis, lage-energiewoning* of heb je een deel van je woning energievriendelijk ver-bouwd? Wil je kandidaat-bouwers een rondleiding geven om je bouw- en woonervaringen met hen te delen? dan vragen we graag jouw medewerking voor onze campagne Ecobouwers Opendeur.

MEER INFO

Jurgen Naetst 02 282 19 [email protected]

Page 9: Informatieblad juli-augustus 2011

9

LEEFMILIEURegels rond droogzuiging tijdens bouwwerken

Bij bouwwerken wordt droogzuiging of bronbemaling toegepast om de grond-waterstand tijdelijk te verlagen. Zo kan men in droge omstandigheden werken bij de aanleg van ondergrondse con-structies zoals kelders, ondergrondse garages en zwembaden.

Bij droogzuiging worden echter dui-zenden liters water onttrokken aan de bodem, met nadelige gevolgen. Water wordt immers steeds schaarser. Onzorg-vuldig beheer van de watervoorraden leidt vandaag al op veel plaatsen tot ernstige economische en ecologische schade. De grondwaterwinning begint in bepaalde regio’s moeilijk te worden. Iedereen zou dus zuinig en verstandig moeten omgaan met water. Daarom mag droogzuiging enkel gebeuren onder strikte voorwaarden. Naast verdroging en de bijbehorende impact op vegetaties houdt een verlaging van de grondwater-stand immers veel risico’s in, zoals:• bij lozing in het riool vermenging en

dus verdunning van het rioolwater met het opgepompte grondwater,

met als gevolg een verstoorde wer-king van de waterzuiveringsinstalla-ties;

• schade aan omliggende gebouwen;• beïnvloeding van de kwaliteit van het

grond- en oppervlaktewater, met mo-gelijk schadelijke gevolgen voor het milieu;

• kwaliteitsvermindering van het grondwater door bemalingen in ge-bieden met bodemverontreiniging.

MEldINGsPlICHT

Wanneer bij bouwwerken droogzuiging nodig is, moet de bouwheer dit min-stens melden aan de dienst leefmilieu, zoals bepaald door de VLAREM-wetge-ving. Naargelang de ligging en het de-biet per dag kan de droogzuiging zelfs vergunningsplichtig zijn.

De VLAREM-wetgeving vereist dat niet-verontreinigd bemalingswater opnieuw in de bodem wordt geïnfiltreerd. Als dat op voldoende afstand (minimum 10 m van de bronbemaling) gebeurt, bij-

voorbeeld in een tijdelijk gegraven put, heeft dit geen negatieve invloed op de bemaling zelf. Wanneer infiltratie niet mogelijk is, moet het niet-verontreinigd bemalingswater worden geloosd in een oppervlaktewater of een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater. Het lozen in de openbare riolering mag enkel als het technisch onmogelijk is om dit water op een andere manier te verwijderen.

Voor bemalingen met volumes hoger dan 10 m³/uur of met aansluiting op de openbare riolering heb je bovendien de toelating nodig van Aquafin, de ex-ploitant van de rioolwaterzuiveringsin-stallaties.

Ga je bouwen of verbouwen? Betreft het een ondergrondse constructie zoals een zwembad of kelder? laat je het terrein eerst droogzuigen? Hou dan rekening met een aantal regels.

MEER INFO

Dienst leefmilieuDendermondesteenweg 4309070 Destelbergent 09 218 92 [email protected]

Page 10: Informatieblad juli-augustus 2011

10

LEEFMILIEU

10

Onze reserves van zoet water zijn niet onuitputtelijk. Elke druppel drinkwa-ter die je bespaart, is dus mooi mee-genomen voor het milieu. Bovendien vermijd je, door jouw regenwater af te koppelen en af te voeren naar een voldoende grote regenwaterput, de te snelle afvoer van regenwater richting de riool. GEMEENTElIjkE suBsIdIEs VOOR REGENWATERINsTAllATIEs EN INFIlTRATIEVOORZIENINGEN

Voor verbouwers is er goed nieuws! Voor een regenwaterinstallatie waar-bij je regenwater hergebruikt voor de toiletspoeling, de wasmachine en de beregening van de tuin krijg je een gemeentelijke premie van maximum 500 euro. Voor de installatie van een infiltratievoorziening, die ervoor zorgt dat regenwater makkelijk in de grond

indringt, is een gemeentelijke premie voorzien van 2,50 euro per aangesloten m² dakoppervlakte (max. 250 euro).

De regenwaterinstallatie moet in over-eenstemming zijn met de code van goede praktijk voor regenwaterput-ten en infiltratievoorzieningen en ook met de technische voorschriften van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake regenwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzie-ningen en gescheiden afvoer van afval-water en regenwater.

WAAR MOET jE ZEkER OP lETTEN BIj HET PlAATsEN VAN EEN REGEN-WATERINsTAllATIE?

Bij het bouwen of verbouwen van een woning van minimum 50 m² verplicht het Vlaamse gewest het plaatsen van een regenwaterput en het hergebrui-

ken van het opgevangen regenwater. Het volume van de regenwaterput moet in overeenstemming zijn met de dakoppervlakte. De algemene regel: minimaal putvolume van 5.000 liter per 100 m² dakoppervlakte. Opgelet, re-genwater is geen drinkwater! Daarom mag er geen verbinding gecreëerd wor-den tussen het drinkwaternet en het leidingennet aangesloten op de regen-waterput. De scheiding moet absoluut en definitief zijn.

de installatie van een regenwaterput met een pomp, samen met de nodige leidingen en filters, is een forse maar rendabele investering. Bovendien geeft het gemeentebestuur van destelbergen nog een financieel duwtje in de rug.

subsidies voor regenwater- installatie en infiltratievoorziening

MEER INFO

www.waterloket.be

VERGElIjk jOuW VERBRuIk

Gemiddeld watergebruik in Vlaanderen (liter/dag/persoon)

Regenwater is WEl geschikt voor:WC gemiddeld 40 literkuisen gemiddeld 10 literWasmachine gemiddeld 15 literTOTAAl 65 liter per dag, of bijna 57% van het totale watergebruik

Regenwater is NIET geschikt voor:Lichaamshygiëne gemiddeld 37 literAfwas gemiddeld 8 literDrank en voedsel gemiddeld 5 liter

TOTAAl 115 liter per dag per persoon

Bron: Blauwboek - BElGAQuA

GOEd VOOR dE PORTEMONNEE

In onze streken valt er re-gelmatig regen uit de lucht, helemaal gratis. Een regen- waterput is dus geen ver-loren investering: elke m³ water die je uit een regen-waterput haalt, betaal je minder op de drinkwaterfac-tuur, al moet je wel rekening houden met de investerings-kost van een regenwaterin-stallatie.

GOEd VOOR dE WAsMACHINE

Regenwat is een stuk zachter dan het meeste leidingwa-ter. Dit heeft tot gevolg dat jouw wasmachine minder last heeft van kalkaanslag en een wasbeurt vraagt minder waspoeder.

Page 11: Informatieblad juli-augustus 2011

11

VRIJE TIJD

11

de bib tijdens de zomervakantie

EEN NIEuWE VRIENd AAN HuIs: HET POëZIECENTRuM

De bibliotheek van Destelbergen gaat voor haar aanbod poëzie nauw samenwer-ken met het Gentse Poëziecentrum. Ons doel: meer mensen enthousiasmeren voor poëzie!

We zetten de deskundigheid van het Poëziecentrum in om de huidige collectie te actualiseren en haar met tal van activiteiten tot leven te brengen: recensies, sug-gestielijsten, meer informatie over de activiteiten van het Poëziecentrum, ... klaar voor een poëtische zomer?

OOk jOuW GEdICHT IN ONZE POëZIETuIN?

Aan de ingang van de bibliotheek bevindt zich een mooie poëzietuin. Tussen de vele planten prijken citaten uit het werk van gekende auteurs. Met regelmaat presenteren wij ook werk van jong talent of poëzie van eigen bodem. Interesse om ook eens met jouw gedichten naar buiten te komen?

sTRIPs IN dE BIBlIOTHEEk

Naast een uitgebreide verzameling jeugdstrips heeft onze bibliotheek ook strips specifiek voor volwassenen. Je vindt in onze uitgebreide collectie alle grote namen en ook de succesvolle ‘graphic novels’ (beeldromans) krij-gen een prominente plek. kiekeboe en Jommeke ontgroeid? Laat je in de bib verrassen door het rijke aanbod aan volwassenstrips, en ontdek een hele nieuwe wereld aan genres...

GROTE-lETTERBOEkEN

Je leest graag, maar je ogen willen niet meer helemaal mee. Of je wilt een ouder familielid of kennis aan het lezen houden (of terug aan het lezen brengen) terwijl zijn of haar zicht langzaam afneemt. In dat geval kunnen groot-letterboeken uit-komst bieden. Onze bibliotheek beschikt over een aardige collectie romans met extra grote letters en investeerde recent in een aanbod actuele titels.

MEER INFO

BibliotheekDendermondesteenweg 420Axminsterhof 79070 Destelbergent 09 228 07 [email protected]

dE BIB TIjdENs dE ZOMER-VAkANTIE

Tijdens de vakantieperiode sluit de bibliotheek haar deuren:

• van 18 tot 24 juli en op 11 en 21 juli (bibliotheken van Destelbergen en Heusden)

• van 1 tot en met 16 augus-tus is de bibliotheek van Heusden gesloten

• van 17 tot 28 augustus is de bibliotheek van Destel-bergen gesloten

• op 31 augustus (bibliothe-ken van Destelbergen en Heusden)

Tijdens de sluitingsperiode mo-gen boeken en DVD’s of CD’s van de gesloten bibliotheek ook in de andere bibliotheek worden binnengebracht.

Page 12: Informatieblad juli-augustus 2011

12

VRIJE TIJD Tentoonstelling Openblik: beelden uit de marge

Omdat beelden meer zeggen dan woorden en kijken niet gelijkstaat aan zien, heeft fotograaf Wim De Block uit Heusden op aangeven van Welzijns-zorg armoede in de regio een gezicht gegeven. 35% van de Vlamingen leeft immers in armoede of loopt ernstige risico’s om in armoede te verzeilen. En deze groep wordt steeds groter.

Het OCMW van Destelbergen is best trots om de werken van deze kunste-naar nu in de kijker te mogen zetten. De tentoonstelling loopt van 19 augus-tus tot en met 2 september in diensten-centrum De Reinaert (kerkham 3 D). De opening van de tentoonstelling, in het bijzijn van de fotograaf, vindt plaats op vrijdag 19 augustus om 19.00 u.

Deze fototentoonstelling is een ini-tiatief van CM Midden-Vlaanderen, Welzijnszorg en ACW Gent-Eeklo naar aanleiding van het Europees jaar van de armoede en het inhoudelijk ACW-project “Iedereen mee”.

Fototentoonstelling rond armoede in het dienstencentrum de Reinaert van 19 augustus t.e.m. 2 september.

kriebelt het al? Zin om te fietsen of te wandelen?

Gordel mee op zondag 4 september!Zondag 4 september wordt er traditie-getrouw ‘gegordeld’ in de prachtige, groene Vlaamse rand rond Brussel. Beboste heuvels, diepe valleien, glooi-ende akkers, beekjes en vijvers, paad-jes en wegen,… het zijn slechts enkele doch feeërieke natuurelementen die je tijdens ‘De Gordel’ op eigen tempo zal kunnen aanschouwen en verkennen. Er is duidelijke bewegwijzering voorzien! Fietsers, wandelaars, wielertoeristen, skaters, iedereen komt aan bod.

Inschrijven kan via de gemeentelijke sportdienst (Damvalleistraat 31 A)

Bel tijdens kantooruren naar 09 228 10 35 of mail naar [email protected]. De betaling kan contant gebeuren op de sportdienst. Je ontvangt dan jouw deelnamekaart, een bonnetje voor een gadget, enz.

Alle info, nieuwigheden en de program-matie kan je terugvinden op de website van Bloso: www.gordel.be.

Page 13: Informatieblad juli-augustus 2011

13

VRIJE TIJD

jaarlijks wordt het feest van de Vlaamse gemeenschap onder de noemer Vlaanderen Feest! gevierd. dit jaar willen we er een echt volksfeest van maken met een divers programma voor jong en oud. de feestelijkheden vinden plaats op zaterdag 9 juli in en rond het jeugd- en Gemeenschapscentrum. de lezing van de traditionele gastspreker krijgt een plaats in de academische zitting die deze Vlaanderen Feest!-tweedaagse opent op vrijdag 8 juli in het gemeentehuis.

destelbergen feest op 8 en 9 juli

De verbreding van het programma die al in de vorige edities startte trekken we door. Op 9 juli starten we in de namiddag en feesten door tot midder-nacht. Naast optredens van iDancity, Chloë Carrette, WeerWerk, BVBA De Bakker, de koninklijke Oude Gemeente-harmonie Heusden, Vincent Willemyns en Crash&Do, mag je in de namiddag ook een demonstratie van een hon-denschool, grime voor de kinderen,... verwachten. En bij een feest horen na-tuurlijk ook een hapje en een drankje.

Op vrijdag 8 juli geven we het start-schot voor Vlaanderen Feest! Destel-bergen met een academische zitting, Frans-Jos Verdoodt is dit jaar onze gast-spreker, Lies Colman zorgt voor de mu-zikale intermez-zo’s.

WAAROM kOMEN?

dansschool idancity staat voor een mix van verschillende stijlen van Hip-Hop over Freestyle en Clip-dante tot Dancehall en Funk.

Chloë Carrette is een 18-jarige singer/songwriter uit Oosterzele. Ze deed in 2010 mee aan Humo’s roc-krally, kreeg geen ticket voor de volgende ronde, maar wel positieve reacties van de jury.

WeerWerk is een jonge band uit Temse die met hun Nederlandstalige poprock de traditie van groepen zoals De kreu-ners, VOF De kunst, De Heideroosjes en Yevqueni willen verderzetten.

BVBA de Backer is de bonte verzame-ling vrienden en muzikanten die een jaar geleden besloten om samen aan een set Nederlandstalige nummers te werken. Hanne De Backer zorgt voor de teksten en denkt in grote lijnen de muziek uit, maar de BVBA staat voor de som van de verschillende delen. Met muzikanten die zich zowel in de wereld van de jazz, funk, rock, klassiek en zelfs dubstep thuis voelen, kan het niet an-ders dan dat dit ook te horen is in de muziek. Dit jaar behaalden ze brons in de finale van de Dranouterrally .

de koninklijke Oude Gemeenteharmo-nie Heusden heeft weinig uitleg nodig.

De oude ‘dame’ is al meer dan 190 jaar oud, maar nog steeds springlevend, dat bewezen ze onlangs nog eens on-der leiding van dirigent Astrid Verstuyft in het provinciaal tornooi waar ze hun plaats in eerste afdeling behielden.

Heusdenaar Vincent Willemyns is in het dagelijkse leven studentenpsy-choloog-studiebegeleider aan de Ho-geschool Gent, maar tevens talent-vol bariton. Hij door laureaat in het Nederlandse muzikaal Tv-programma ‘Una Voce Particolare’. Naast een klas-siek repertoire brengt hij een combi-natie van ever-greens (Frank Sinatra, Charles Aznavour,...) en recenter werk in zowel Engels, Frans, Spaans en Ne-derlands.

Chrash&do is een lokale, live cover-band die een eigenzinnige selectie van covers brengt, gaande van Pink Floyd over Novastar, Radiohead, Coldplay en Monza tot het betere rockwerk à la Ad-miral Freebee, Life, Snow Patrol,...

Frans-jos Verdoodt is emeritus hoog-leraar aan de hogescholen van Gent, Utrecht en Den Haag, gast-docent aan de faculteit Geschiedenis van de Uni-versiteit Antwerpen en afgevaardigd beheerder-directeur van het ADVN Ant-werpen (Archief en Documentatiecen-trum voor het Vlaams-nationalisme), hij is tevens lid van de Gravensteen-groep.

lies Colman begon op haar vijfde met muzieklessen mandoline, gevolgd door piano op haar achtste, en viool op haar tiende. Vanaf haar negende gaf ze re-gelmatig pianorecitals en –concerten in binnen- en buitenland. Ze werd laureaat in verschillende wedstrijden, waaronder Cantabile (’89 en ’91), de Bachwedstrijd, de Guntherwedstrijd en de Wedstrijd van het Gemeentekrediet, waar ze een jaar later ook voor mando-line de eerste prijs kreeg. In 2006 stu-deerde ze af aan het koninklijk Vlaams Conserva-torium, bij de heer Mijajev voor viool en bij Eliane Rodriguez en Robert Groslot voor piano. Momenteel combineert ze haar solocarrière met kamermuziek in verschillende bezet-tingen.

Een voorproefje van enkele van de groepen/artiesten vind je via de ge-meentelijke website (www.destelber-gen.be/cultuur).

PROGRAMMA:

Vrijdag 8 juli om 20.00 u. (gemeente-huis, Dendermondesteenweg 430):- Gastspreker: Frans-Jos Verdoodt- Muzikale intermezzo’s: Lies Colman

Zaterdag 9 juli (Jeugd- en Gemeen-schapscentrum, kerkham 3 F)vanaf 14.30 u.:- Idancity- Chloë Carette- WeerWerk- BVBA De Backervanaf 19.30 u.- koninklijke Oude Gemeenteharmo-

nie Heusdenvanaf 21.30 u.- Vincent Willemyns- Chrash&Do

De toegang is gratis voor beide activi-teiten, reserveren is niet nodig. De aca-demische zitting wordt af-gesloten met een receptie aangeboden door het ge-meentebestuur. Op 9 juli is de bar door-lopend open. Van 21.00 u. tot 23.00 u. wordt de drank aangeboden door het gemeentebestuur en vanaf 20.00 u. zijn er gratis frietjes te verkrijgen.

MEER INFO

www.destelbergen.be/cultuurCultuurdienstDendermondesteenweg 4309070 Destelbergent 09 218 92 [email protected]

Page 14: Informatieblad juli-augustus 2011

14

VRIJE TIJD

kriebelt het? Is je agenda nog niet helemaal gevuld voor deze zomervakantie? Zoek je nog een toffe activiteit om samen met je vrienden te doen? dan zijn de zomersportkampen dé oplossing! Boordevol sport, plezier en avon-tuur! Er zijn bovendien nog hier en daar plaatsen vrij.

Nog vrije plaatsen zomersport-kampen 2011

Het sportkampprogramma werd al voor de paasvakantie bekend gemaakt. De inschrijvingen zijn dus al een hele tijd op gang, maar het is zeker nog niet te laat! Door het uitgebreidere aanbod zijn er nog op heel wat sportkampen plaatsen vrij. Wat denk je van surfen, voetballen, atletiek, zwemmen, omnis-port, dans, … noem naar op, wij heb-ben het!

Op www.destelbergen.be > sport > sportkampen, vind je een overzicht van de vrije plaatsen. Via het E-loket kan je je dan onmiddellijk inschrijven. We zien jou en jouw vrienden zeker en vast deze zomer!

Op vrijdag 26 augustus om 21.00 u., op de vooravond van de dag van de middenstand, organiseert de jeugdraad van destel-bergen, in samenwerking met de jeugddienst, opnieuw hun jaarlijkse openluchtfilm. de jeugdraad koos dit jaar, in samen-spraak met het OCMW, voor “Pandora’s Box”. de filmavond vindt plaats in het Reinaertpark (achter het gemeentehuis).

Film in ‘t Park op vrijdag 26 augustus

Met de oorspronkelijke titel “Pando-ra’nin kutusu” is Pandora’s Box een Turkse film, uit het jaar 2008, geregis-seerd door Yesim Ustaoglu. De jeugd-raad heeft deze film gekozen omdat zij, in samenwerking met het OCMW, besloten heeft een film te draaien over dementie. Dit in het kader van Destel-bergen: dementvriendelijke gemeente.

Nusret, het hoofdpersonage, slijt haar bejaarde dagen in een afgelegen huis in een Turkse bergstreek. Haar volwas-sen kinderen leven in Istanbul, waar ze weinig contact met elkaar hebben. De oudste dochter heeft problemen met haar zoon, de jongste dochter met haar minnaar, en de zoon met de fles en de joints. Als Nusret op een dag ver van huis wordt aangetroffen, besluiten de kinderen hun demente moeder naar Istanbul te halen. Maar vanaf dat mo-ment loopt alles in het honderd.

De film zal via een projector - voorzien van een goede, kwalitatieve geluids-installatie - op een groot scherm ver-toond worden. Er wordt gezorgd voor voldoende stoelen, drank en versnape-ringen zodat iedereen comfortabel van de film kan genieten. Er is ook een in-fostand rond dementie. De toegang tot de filmavond is volledig gratis!

De Destelbergense jeugdraad neemt dit unieke initiatief reeds voor de negende maal. Zo werden tijdens de voorbije ja-

ren reeds Traffic, American History X, Fucking Amal, 21 grams, Jeux d’enfants, Blood Diamond, The Edukators en Les Barons vertoond.

Pandora’s Box (Pandora’nin kutusu)Regie: Yesim UstaogluActeurs: Onur Ünsal, Derya Alabora, Tsilla Chelton, e.a.112 min. / Turkije / 2008

MEER INFO

Jeugddienstkerkham 3 F9070 Destelbergent 09 218 92 [email protected]

v.u.: Marc D

e Pauw, D

endermondesteenw

eg 430, 9070 Destelbergen

Gratis toegangDe gemeentelijke jeugdraad en jeugddienst organiseren

Film in’t Park

vrijdag 26 augustus om 21.00 u.

in het Reinaertpark (Dendermondestwg 430, Destelbergen)

“Pandora’s Box”Pandora’nin kutusu

Regie: Yesim Ustaoglu

Jaar: 2008

Duur: 112 min.

Acteurs: Onur Ünsal, Derya Alabora,

Tsilla Chelton

Page 15: Informatieblad juli-augustus 2011

15

VRIJE TIJD

Ga je tijdens de zomervakantie op kadervormingscursus? Of ben je tijdens een andere schoolvakantie al op cursus geweest? Vergeet dan zeker je deelnameattest niet binnen te brengen op de jeugddienst. je kan er tot 50 euro subsidies mee krijgen.

subsidies voor jongeren die een cursus volg(d)en

Elke jongere die een erkende vormings-cursus volgt, krijgt op het einde van de week een deelnameattest. Als je dit at-test binnenbrengt op de jeugddienst, krijg je hiervoor een kadervormingsub-sidie.

Het gemeentelijk subsidiereglement vermeldt de volgende vijf voorwaarden:

1. Het attest mag maximaal zes maan-den oud zijn.

2. Het attest komt slechts eenmaal in aanmerking voor subsidie.

3. Het attest wordt voor 1 oktober op de gemeentelijke jeugddienst binnenge-bracht. (Attesten die na 1 oktober behaald zijn, komen in aanmerking voor het volgende kalenderjaar.)

4. Het attest wordt binnengebracht, samen met een kopie van de identi-teitskaart en het rekeningnummer, waarop de subsidie dient uitbetaald te worden.

5. Het attest wordt binnengebracht, in-dien van toepassing, samen met een bewijs als jeugdwerker te Destelber-gen, opgesteld door de groepsverant-woordelijke van de desbetreffende jeugdvereniging.

Voorbeelden van kadervorming zijn: ba-sis- of animatorcursus, cursus via scouts of chiro, EHBO-cursus, vormingssessies bij VDS, Crefi, Crejaksie, krejo, Fx, kazou, Topvakantie, Duinen-Heide, Vives, …

Als inwoner van Destelbergen heb je recht op 25 euro subsidie. Als actief

jeugdwerker binnen de gemeente (lei-der bij een jeugdvereniging of stagiair bij speelplein Tureluur) heb je ook recht op 25 euro. Zijn de beide voorwaarden voldaan, dan heb je dus recht op in to-taal 50 euro. De subsidie gebeurt wel enkel op basis van een financieel te-kort. De aanvrager heeft dus ten hoog-ste recht op de kostprijs van de cursus.

MEER INFO

Jeugddienstkerkham 3 F9070 Destelbergent 09 218 92 79m 0498 91 77 [email protected]

Page 16: Informatieblad juli-augustus 2011

16

VRIJE TIJD

Rocken en chillen tijdens zomerfestivalsHet zomert in Vlaanderen .. een voorbode van het festivalseizoen. Ambiance, genieten en feesten. Maar ook een verhoogde alertheid bij de gehoorspecialisten. Muziekfestivals plegen jammer genoeg een aanslag op ons gehoor. de muziek gonst er met hoge volumes over de wei en kan blijvende gehoorschade veroorzaken. daarom zes tips om je gehoor te beschermen. Zo hoef je deze zomer niet te passen voor Rock Zottegem, lokerse Feesten, Werchter … !

16

dO’s

Tip 1: Oordopjes behoren tot je basis-uitrusting.

Bescherm je oren tijdens een festival. kies voor oordopjes die het geluid dem-pen. Er zijn vele soorten oordopjes op de markt maar op maat gemaakte oor-dopjes zijn de beste keuze. Ze zijn aan-genamer om te dragen en vervormen de muziek niet. Gebruik je toch liever wegwerpdopjes? Let er dan op dat de dopjes niet gedeeltelijk uit je oren schuiven want dan bieden ze geen vol-ledige bescherming meer.

Tip 2: Gun je oren wat rust! Rocken en chillen!

Na een zware fysieke prestatie (bv. joggen, zwemmen …) gunnen we ons lichaam meestal wat rust. Op die ma-nier kan het lichaam wat bekomen. Dit principe geldt ook voor onze oren. Na blootstelling aan lawaai verdienen onze oren rust. De trilhaartjes in onze oren worden letterlijk omver geblazen bij een rocksessie. Rust en stilte helpt hen weer overeind te komen.

Tip 3: Reken in viervoud

Stond je gisterenavond vier uur te swin-gen op het middenplein? Blijf dan vier keer zolang, nl. zestien uur in stille(re) ruimtes en vermijd lawaaierige activi-teiten zoals bv. het grasmaaien.

dON’Ts

Tip 4: Vermijd de boxen.

Het effect van geluid op onze oren hangt gedeeltelijk af van de intensiteit van het geluid. Vlak naast de boxen is die intensiteit zeer sterk en loop je meer risico op gehoorschade. Ga dus liever op een afstand staan.

Tip 5: Vermijd mp3-speler op weg naar het festival en terug naar huis: un-plugged.

Ben je op weg naar een fes-tival of kom je net terug? Laat je mp3 even voor wat het is en geniet van het zomers gezoem van een bij of krekels in het gras. Denk hierbij aan tip 2.

Tip6: Vervang oortje door een hoofd-telefoon

kies je toch voor de mp3? Weet dan dat inplug-oortjes zeven tot negen extra decibel regelrecht je oor inpompen. Je kan deze belasting vermijden door een hoofdtelefoon.

MEER INFO

Wil je meer informatie over slim mp3- en gsm-gebruik? Surf dan naar www.slimmemediashake.be of contacteer Logo Gezond+ vzw, Baudelokaai 8 in 9000 Gent, t 09 235 74 28. Ook bij de Provincie Oost-Vlaanderen kan je terecht: www.eenenaloor.be.

Page 17: Informatieblad juli-augustus 2011

17

VRIJE TIJD

Na een geslaagd weekend in februari, gaan de V.I.P. tijdens de komende zo-mervakantie op kamp naar Hulshout, in Antwerpen. Dit kamp vindt plaats van maandag 25 juli tot en met vrijdag 29 juli. Met een beperkte groep V.I.P. (maximum 25 deelnemers) en de meest ervaren animatoren, belooft dit kamp in ieder geval onvergetelijk te worden.

Voor de iets jongere Tieners (geboren in 1997 – 2000) organiseert speelplein Tureluur tijdens de zomervakantie drie even onvergetelijke tienerkampen. Deze speciaal aan de tienerleeftijd aan-gepaste speelpleinweken vinden plaats in basisschool De klaver (Meersstraat 17). Tijdens elk tienerkamp wordt er minstens één uitstap en één avondac-tiviteit aangeboden. Na de avondac-tiviteit blijven de tieners overnachten op de kampplaats. De rest van de week wordt natuurlijk ook opgevuld met een heleboel leuke activiteiten, aangepast aan de leeftijd van en in samenspraak met de Tieners.

Inschrijven kan via de gemeentelijke jeugddienst, op www.speelpleintu-reluur.be of met het inschrijvings-

formulier uit de zomerbrochure. De deelnemers krijgen een gedetailleerd overzicht en een brief met alle beno-digdheden een week voor het kamp toegestuurd. Helaas zijn de kampen Z1T en Z4T al volzet. Voor het tienerkamp Z2T en het VIP-kamp Z3V kan er wel nog ingeschre-ven worden.

Het speelplein is er ook voor 10- tot 15-jarigen!sinds 2008 is de speelpleinwerking uitgebreid met een extra leeftijdsgroep. speciaal voor de 14- en 15-jarigen (gebo-ren in 1997 en 1996) bestaat er op speelplein Tureluur de V.I.P.-groep, de Very Important Pubers. deze leeftijdsgroep bestaat uit de laatstejaars van de Tienergroep, samen met de 15-jarigen, waarvoor er vroeger nog geen aanbod was. daarnaast kunnen de 10- tot 14-jarigen (geboren in 1997 tot 2000) ook nog altijd terecht bij de Tienergroep.

MEER INFO

Jeugddienstkerkham 3 F9070 Destelbergent 09 218 92 [email protected]

OVERZICHT TIENER- EN V.I.P.-kAMPEN

kampnr. leeftijdsgroepTienerkamp 1: van 4 juli t.e.m. 8 juliZ1T Avondactiviteit: Tienerfuif Daguitstap naar Walibi Tienerkamp 2: van 11 juli t.e.m. 15 juliZ2T Avondactiviteit: kampvuur Avonturensportdag VIP-kamp: van 25 juli t.e.m. 29 juliZ3V Speciaal VIP-programma O.a. uitstap naar Bobbejaanland Tienerkamp 3: van 1 augustus tot 5 augustusZ4T Avondactiviteit: Tienerfuif Daguitstap naar Aquafun De Haan

Page 18: Informatieblad juli-augustus 2011

18

SENIOREN

In april vorig jaar startte het OCMW van Destelbergen, in samenwerking met gemeente Merelbeke, met het project huisbezoeken 80-plus. Patricia Dewaele is een jaar lang bij alle 80-plussers op bezoek geweest om ze wegwijs te ma-ken in de verschillende soorten dienst-verlening die binnen de gemeente aan-geboden worden. Daarnaast ging ze na welke behoeften er leven bij de oudste bewoners van onze gemeente.

Zeer opvallend volgens Patricia, was de grote zelfstandigheid bij de 80-plus-sers. In de meeste gevallen ervaren ze wel dat de dagelijkse activiteiten moei-lijker worden, maar dat neemt niet weg dat ze in grote mate hun plan proberen trekken. Er is slechts een minderheid die gebruik maakt van thuiszorgdien-

sten, zoals verpleging of gezinszorg. Vaak is er mantelzorg aanwezig om te ondersteunen in het huishouden. Daar-naast was het ook opvallend dat de 80-plussers niet op de hoogte zijn van het recht op bepaalde premies.

Om de inwoners van de gemeente via een gesprek verder te informeren gaat Patricia sinds mei dit jaar op bezoek bij de 70-plussers tot 75-plussers. Ze zal ook het aanbod van het dienstencen-trum De Reinaert, de bibliotheek, de cultuurdienst en de sportdienst uit de doeken doen.

HOE GAAN WE TE WERk?

De 70- tot 75-plussers worden per brief op de hoogte gebracht van het bezoek

via een brief. De datum van het bezoek die wordt voorgesteld, kan je uiteraard laten aanpassen als dit beter uitkomt. Daarnaast mag je ook nog een tele-foontje verwachten om de afspraak te bevestigen.

Op bezoek bij de 70- tot 75-plussersdit jaar mogen alle 70- tot 75-plussers rekenen op een bezoekje van Patricia dewaele. Ze informeert je over de verschillende soorten dienstverlening die er bestaan, bepaalde premies, het aanbod van dienstencentrum de Rei-naert, de bibliotheek, de cultuurdienst, de sportdienst,…

In het voorjaar van 2010 volgden een twintigtal inwoners een vorming om seniorenraadgever te worden, georganiseerd door het OCMW van Destelbergen. In zes sessies kregen deze vrijwilligers informatie over het seniorenbeleid, de mogelijkheden op vlak van (senioren)participatie, vrij-willigerswerk (mantelzorg, verenigin-gen,...), voorzieningen voor senioren en financiële en sociale voordelen.

De seniorenraadgevers zijn een laag-drempelige, eerste stap om de gewens-te informatie via het correcte kanaal te verkrijgen. Maar je kan met vragen natuurlijk ook rechtstreeks terecht bij het OCMW, de gemeentelijke sociale dienst of de seniorendienst.

Volgende mensen hebben een oorkon-de van seniorenraadgever ontvangen:Corin Patricia, De Groote Eric, Franco

Hilaire, kerckaert Roland, Lambein kristien, Landrieu Carine, Lippens Raf, Martens Eric, Pinket Riet, Provost Nicole, Samson Brigitte, Schutyser Sabine, Van De Vyver Jeanine, Van Der Sypt Liliane, Van Rompu Martine en Vlyminck Wilfried

Een vraag rond seniorenbeleid? de seniorenraadgever helpt je op weg!Vraag je je af waar je terecht kan als 55-plusser voor een zinvolle vrijetijdsbesteding, welke voorzieningen er zijn voor senioren of welke financiële tussenkomsten er bestaan? dan kan je dit vragen aan een van de zestien seniorenraadgevers.

MEER INFO

OCMW Destelbergenkouterlaan 199070 Destelbergent 09 230 08 99f 09 231 89 [email protected]

Foto: via Nieuwsblad (GH) Seniorenraadgevers

Page 19: Informatieblad juli-augustus 2011

19

SENIORENVooruitblik naar de senior Games 2011Zet 4 oktober alvast in je agenda! Op die dag vinden de senior Games plaats in Blankenberge. dit is een sportdag op touw gezet door Bloso en de Vlaamse seniorensportfederaties, waar je in een recreatieve en/of gezonde competitiesfeer kan deelnemen aan tal van sportactiviteiten.

Gekende sporten (badminton, yoga, zwemmen, fietsen, zumba, bowlen, kleiduifschieten,…) en minder bekende sporten (aquarobics, golf, klimmen, afrikaanse dans, sudokuwandeling, vi-kingspel, salondansen, …) komen aan bod. Zo kan je uitblinken in je eigen sport of je grenzen verleggen in een totaal nieuwe discipline. Er zijn dit jaar heel wat nieuwe, leuke en originele sportieve uitdagingen! Een overzicht van alle sporttakken en competities kan je terug vinden in de infobrochu-res te vinden in het gemeentehuis, de bibliotheken, het OCMW en de sport-dienst. Inschrijven doe je via de sport-dienst. Je inschrijvingsgeld kost 7 euro, inclusief sportverzekering, aandenken, koffie, soep, water en broodjesmaal-tijd. Je betaalt bij inschrijving ook met-een de kostprijs. Inschrijvingen dienen ten laatste op 16 augustus bij de sport-dienst binnen te zijn, samen met je in-schrijvingsgeld.

Om je een idee te geven van hoe de dag er zal uitzien:• 07.15 u. – 07.25 u.: Vertrek met de

bus (voor wie zich hiervoor inschrijft, 5 euro extra)

• 09.00 u. – 09.30 u.: Onthaal met kof-fie te Blankenberge

• 10.00 u. – 11.00 u.: Eerste sportkeuze• 11.15 u. – 12.15 u.: Tweede sport-

keuze• 12.30 u. – 13.30 u.: Middagpauze

met broodjeslunch (zit in deelname-prijs)

• 13.30 u. – 14.30 u.: Derde sportkeuze• 14.45 u. – 15.45 u.: Vierde sportkeu-

ze• 16.00 u.: Prijsuitreiking• 16.15 u.: Muzikale afsluiter met

Christoff en Lindsay• 17.00 u.: Vertrek bus• 18.00 u. à 19.00 u.: Terug thuis (af-

hankelijk van de verkeersdrukte)

Onze sportdienst voorziet busvervoer van en naar Blankenberge. Er zijn twee opstapplaatsen, één in Destelbergen aan sporthal kristalbad en één in Heus-den aan de parking van de Delhaize (ter hoogte van Meersstraat 2). Zo kan iedereen zich makkelijk aansluiten bij onze sportieve groep! De bus zal om 07.15 u. vertrekken in Destelbergen en daarna om 07.25 u. de deelnemers oppikken in Heusden. Wees stipt! Voor het busvervoer betaalt je 5 euro. Dit be-

taal je samen met je inschrijvingsgeld. Je kan natuurlijk ook met eigen vervoer of het openbaar vervoer naar de Senior Games.

De Senior Games zijn in principe twee dagen, zowel op 4 als 5 oktober, maar met de sportdienst hebben we hier een dag uitgekozen om samen te gaan, namelijk 4 oktober. Maar niets houd je tegen als je ook 5 oktober wil deel-nemen. Op 5 oktober is er wel geen ge-zamenlijk busvervoer voorzien!

Hét Vlaamse sporttreffen Voor actieVe 50-plussers

competities en initiaties

optreden van Christoff en LindsayGRATIS voor iedereen

dinsdag 4 en woensdag 5 oktober 2011Blankenberge

www.bloso.be/seniorgames

MEER INFO

SportdienstDamvalleistraat 31A9070 Destelbergent 09 228 10 [email protected]

Page 20: Informatieblad juli-augustus 2011

20

SENIOREN Meer infoLokaal dienstencentrum “De Reinaert”Een enthousiast team onder leiding van katrijn Mertens

Het dienstencentrum van het OCMW, De Reinaert, biedt een waaier aan diensten en activiteiten voor iedereen die nog heel veel van het leven verwacht. De toegang is gratis. Het dienstencentrum is gesloten op maandag 11 juli, donderdag 21 juli en op maandag 15 augustus.

kerkham 3 D, 9070 DestelbergenT 09 218 03 13 - F 09 218 03 10Rekeningnummer: BE75 0910 1250 [email protected]/reinaert/www.ocmw-destelbergen.be

Op uitstapZANdsCulPTuRENFEsTIVAl BlANkENBERGEDit jaar staat het festival in het teken van “Magische mo-menten van Disneyland Paris”. Artiesten uit de hele wereld creëren een sprookjeswereld vol emoties en avontuur. Het is de eerste maal dat een interpretatie van Disneyland wordt uitgewerkt in een zandsculptuur. Op 3000 m2 wordt deze ma-gische wereld in zand weergegeven. Na het bezoek kan er in de spiegeltent, een art-decogebouw uit 1948, iets gedronken worden en gezellig nagepraat.

Wanneer: Vrijdag 8 juli 2011. Verzamelen in Station Gent-Sint-Pieters om 12.45 u. Vertrek trein om 13.00 u. Terug in Gent rond 19.00 u., in samenspraak met de deelnemers.deelnameprijs: 16 € voor 60-plussers en 17,40 € indien nog geen 60 jaar.Treinticket en toegang tot festival zijn inbegrepen.Inschrijven: Via De Reinaert (t 09 218 03 13, [email protected]) vóór 1 juli.

MINI EuROPA EN ATOMIuM BRussElHet Atomium, gebouwd in 1958 voor de Wereldtentoonstel-ling van Brussel, is vandaag zowel de belangrijkste toeristische attractie als het symbool van de hoofdstad van Europa. Vijf van de negen bollen zijn toegankelijk voor het publiek. Het pano-rama in de bovenste bol biedt een onovertroffen uitzicht over Brussel. Bij helder weer, reikt het zicht tot Antwerpen. Ontdek Europa aan de voet van het Atomium in Mini-Europe. Laat je verrassen door de uitbarsting van de Vesuvius, breek een stuk van de Berlijnse muur af, laat de Ariane V opstijgen en beleef nog vele andere dingen. (Bron: www.b-rail.be)Wanneer: Woensdag 10 augustus. Verzamelen in Station Gent-Sint-Pieters om 12.45 u. Vertrek trein om 13.00 u. Terug in Gent rond 19.00 u., in samen- spraak met de deelnemers.

deelnameprijs: 27,90 € voor 60-plussers en 30,20 € indien nog geen 60 jaar. Trein- en metroticket en toegang tot Mini Europa en Atomium zijn inbegrepen.Inschrijven: Via De Reinaert (t 09 218 03 13, diensten- [email protected]) vóór 1 augustus.

In beweging blijvenWANdElENWat: Maandelijks trekt De Reinaert de wandelschoe- nen aan voor een wandeling op locatie van ongeveer 8 kilometer. In juli wandelen we in Schellebelle. Vertrek aan De Reinaert (met vervoer) om 13.45 u. of ter plaatse, aan het veer Schellebelle, om 14.30 u. Bereikbaar met bus 27. Deelname is gratis. In augustus wande- len we in Assenede. Vertrek aan De Reinaert (met vervoer) om 13.45 u. of ter plaatse, aan de kerk van Assenede om 14.30 u. Bereikbaar met bus 52Wanneer: Vrijdag 15 juli 2011 en vrijdag 19 augustus.Inschrijven: Inschrijven voor het vertrek bij Christiana of André of via De Reinaert (t 09 218 03 13, [email protected]). Geef dan ook door of je vervoer nodig hebt.

GEZONdHEIdsWANdElENWat: Gewone wandelingen te ver of te vermoeiend? Probeer dan eens de gezondheidswandelingen: een halfuurtje rustig wandelen in de onmid- dellijke omgeving van De Reinaert. De begelei- ding gebeurt door Christiane.Waar: Verzamelen aan De Reinaert (kerkham 3 D)Wanneer: Alle werkdagen van 10.00 tot 10.30 u.

PETANQuEWat: Een aangename namiddag petanque spelen in een sfeer van fair play.Waar: kerkham 3 D in DestelbergenWanneer: Elke maandag (i.s.m. OkRA Destelbergen- Centrum) en elke donderdag (met punten- telling), telkens van 13.30 tot 17.00 u. Begeleiding door Etienne en Henri.Waar: kouterlaan 21 in HeusdenWanneer: Elke dinsdag en donderdag (zonder puntentelling) van 13.30 tot 17.00 u. Begeleiding door Jacques.

dANsENIn de zomerperiode bergen we de dansschoenen even op. Al-hoewel… Hou zeker onze affiches in de gaten, want Annick trekt er naar jaarlijkse gewoonte een paar keer op uit om jul-lie van de danssfeer elders te laten proeven.

Page 21: Informatieblad juli-augustus 2011

21

SENIORENYOGAWat: Oefeningen die de spieren versterken, het functioneren van je organen verbeteren en je helpen om emotionele stabiliteit te bekomen en te behouden. Begeleid door Ria.Waar: In De Reinaert (kerkham 3 D)Wanneer: Iedere maandag van 14.00 tot 15.30 u. Opgelet, op maandag 11 juli en maandag 18 juli is er uitzonderlijk geen yoga.

TAI CHI / CHI GONGWat: Vloeiende aaneenschakeling van sierlijke bewegingen. Ontspanning van lichaam en geest. Begeleid door Christine.Waar: In De Reinaert (kerkham 3 D)Wanneer: Iedere donderdag van 14.00 tot 15.30 u. Opgelet, op donderdag 7, 14 en 21 juli is er uit- zonderlijk geen tai chi / chi gong.

BBB (BuIk-BIllEN-BORsT)Wat: Bewegingsoefeningen in groep, aangepast aan senioren. Begeleid door Liesbeth of Ines.Waar: In De Reinaert (kerkham 3 D)Wanneer: Iedere vrijdag van 13.45 tot 15.15 u. Opgelet, de laatste les voor de zomerstop is op vrijdag 1 juli. Ines en Liesbeth zien jullie graag terug vanaf vrijdag 26 augustus.

ZWEMMENWat: Elke tweede en vierde vrijdag van de maand gaat De Reinaert zwemmen, inclusief sauna. Begeleiding door Walter.Waar: Zwembad “Ter Wallen “ in MerelbekeWanneer: Vrijdag 8 en 22 juli Vrijdag 12 en 26 augustus Telkens om 15.30 u.

scherp van geestkAARTENWat: Een kaartje leggen in een gezellige sfeer. Begeleid door Nelly.Waar: In De Reinaert (kerkham 3 D)Wanneer: Elke werkdag vanaf 13.30 u.

GEORGANIsEERdE sCRABBlEWat: Woordspel voor meerdere spelers: iedere speler heeft een eigen scrabblebord en er is een spel- leider met een groot scrabblebord. Begeleid door Frans.Waar: In De Reinaert (kerkham 3 D)Wanneer: Elke eerste, derde en vijfde dinsdag van de maand. Telkens om 14.00 u.

sCHAkENWat: Schaken. Begeleid door Jozef.Waar: In De Reinaert (kerkham 3 D)Wanneer: Elke donderdag om 14.00 u.

CultuurFIlMVOORsTEllING BIjWONENWat: Samen naar de film. Begeleid door Wilfried.Waar: In kinepolis (Ter Platen 12 in Gent)Wanneer: Vrijdag 29 juli om 14.30 u.“The kings Speech” Inschrijven en betalen voor 22 juli. Vrijdag 19 augustus om 14.30 u. “Black Swan” Inschrijven en betalen voor 12 augustus.

HobbykuNsT MET klEINE “k”Wat: Creatief ontplooien in een gezellige groepssfeer. Leef je uit met allerlei materialen. Ervaring is niet vereist.Waar: In De Reinaert (kerkham 3 D)Wanneer: Elke maandag van 9.15 tot 11.45 u.

ANTON PIECk kAARTEN MAkENWat: Vier identieke tekeningen verdeel je in niveaus, knip je uit en kleef je terug op elkaar. Zo krijg je een welbepaald reliëf.Waar: In De Reinaert (kerkham 3 D)Wanneer: Elke tweede en vierde maandag van 14.00 tot 17.00 u.

BREIENWat: Breien. Nu ook met lesmomenten.Waar: In De Reinaert (kerkham 3 D)Wanneer: Elke tweede en vierde donderdag om 14.00 u.Info: Sabine (t 09 218 03 13)

Page 22: Informatieblad juli-augustus 2011

22

SENIOREN

Balletjes in tomatensaus met frietjes voor 6 euro op de dag van de jaarmarktZin in een lekkere maaltijd op de dag van de jaarmarkt? dan hebben we goed nieuws. soresto Malperthuis biedt balletjes in tomatensaus met frietjes aan, inclusief een drankje naar keuze, voor slechts 6 euro.

Soresto Malperthuis vind je terug in het dienstencentrum De Reinaert (kerkham 3 D) en is iedere dag ge-opend van 11.30 tot 14.00 u. De maaltijd zelf wordt opgediend tus-

sen 12.00 en 13.00 u. Je hebt dus ge-rust de tijd om vooraf een aperitiefje te nemen en nadien nog wat na te praten bij een koffietje.

In Soresto Malperthuis kan je trou-wens elke werkdag terecht voor een warme maaltijd. Het menu kan je te-rugvinden op www.ocmw-destelber-gen.be. De kostprijs is 6 euro voor een volledige maaltijd. Hiervoor krijg je soep, hoofdgerecht, dessert, samen met een drankje zoals water en/of tafelbier.

sCHIldEREN MET OlIEVERFWat: Schilderen met olieverf onder individuele begeleiding. Begeleid door Denise.Waar: In De Reinaert (kerkham 3 D)Wanneer: Elke vrijdag van 8.45 tot 11.45 u.

VerzorgingHYGIëNIsCHE ZORGENWat: Pedicure, manicure, gelaatsverzorging (enkel voor WIGW-statuut) en het knippen van de vingernagels.Waar: In De Reinaert (kerkham 3 D)Wanneer: Enkel op afspraak (m 0477 27 15 44). Opgelet: Sonia is in verlof van 18 juni t.e.m. 10 juli

dEMONsTRATIE GElAATsVERZORGING EN MAQuIllAGEWat: Maak jezelf bepaalde technieken eigen. Je krijgt individuele begeleiding en een schoonheids- recept om jezelf thuis verder te verwennen.Waar: In De Reinaert (kerkham 3 D)Wanneer: Dinsdag 26 juli en donderdag 29 augustus, van 13.30 u. tot 16.30 u.Inschrijven: bij Sonia (m 0477 27 15 44)

WELZIJN

MEER INFO

Dienstencentrum De Reinaertkerkham 3 D9070 Destelbergent 09 218 03 [email protected]

GRATIs COMPuTERINITIATIE VlAkBIj HuIs.kennismaken met de verschillende computeronder-delen, het gebruiken van internet en Microsoft Office 2010. Je zal leren om informatie op te zoeken via het internet en deze nadien in een document op verschil-lende manieren aan te passen. Na deze lesweek zal je een grote stap voorwaarts maken op je computer. En niet te vergeten dat het met veel oefenen tijdens de sessies word uitgelegd, zo ontdek je immers het meeste van de computer.

Voor wie: Werkzoekende bij aanvang les (Basiskennis Nederlands is wenselijk).Waar: Dienstencentrum De Reinaert ; kerkham 3 DWanneer: 21/09/2011 tem 27/09/2011 en van 28/09/2011 tem 04/10/2011 telkens van 09.00 u.tot 16.00 u.Inschrijven: Dienstencentrum De Reinaert, kerkham 3d of per mail naar die[email protected] (max. 14 deelnemers per week)

Page 23: Informatieblad juli-augustus 2011

23

WELZIJN

de EHBB-kit: handige hulp bij personen met dementieMensen die geconfronteerd worden met een of andere vorm van dementie geraken vlugger geïsoleerd. Eenzaam-heid loert om de hoek. Mensen uit de omgeving van de demente, zoals vrienden, familie en kennissen, willen hier-bij wel helpen, maar weten vaak niet hoe. In het kader van destelbergen: dementvriendelijke gemeente maakte het OCMW daarom een EHBB-kit.

Een EHBB-kit (Eerste Hulp Bij Bezoek) is een fraaie doos die een reeks voor-werpen bevat die zeer herkenbaar zijn door de persoon met dementie. Denk maar aan foto’s, gebruiksvoorwerpen zoals een kam, een welriekend zalfje en dergelijke. Door die herkenbaarheid zijn deze voorwerpen een gemakkelijk middel om een gesprek aan te knopen waarbij je een stuk kan meegaan in de beleveniswereld van de demente.

AlTIjd BRuIkBAAR

Een EHBB-kit is eigenlijk altijd bruik-baar, maar het is belangrijk in het bijzonder eraan te denken bij mo-menten van verdriet en onveiligheid,

wanneer er bezoek is van familie of kennissen of gewoon als tussendoor-tje om de dag wat te kleuren samen met de mantelzorger. Iedereen kan de kit hanteren: zorgverleners, fami-lieleden, toevallige bezoekers. Het is daarbij zelfs niet uitgesloten dat de persoon met dementie zelf de EHBB-kit ter hand neemt om een gesprek aan te knopen.

BEN jE GEïNTEREssEERd?

De EHBB-kit wordt nu reeds volop ge-bruikt in de dementenwerking van het dagverzorgingscentrum De Triangel. Aarzel niet om eens een afspraak te maken met een medewerker om zelf op een verantwoorde manier een EHBB-kit samen te stellen volgens de eigen-heid van de betrokkene.

Een woning verhuren via het sociaal VerhuurkantoorHet Sociaal Verhuurkantoor (SVk) van Destelbergen huurt bescheiden wonin-gen op de private markt. Het Rak, het sociaal tewerkstellingscentrum van De-stelbergen, knapt de woningen op en maakt ze woonklaar. Daarna verhuurt het SVk de woningen door aan sociale huurprijzen. Door woningen verder te verhuren, tracht het SVk de huisves-tingsproblemen van huurders op te lossen en is het tevens verhuurder. Op deze manier tracht het OCMW van De-stelbergen twee belangen met elkaar te

verbinden. Enerzijds neem het de prak-tische problemen van het verhuren op zich en anderzijds houdt het rekening met de levensomstandigheden en het inkomen van de (toekomstige) bewo-ners.

Ben je verhuurder, wil je af van de prak-tische problemen van het verhuren en wil je zekerheid van betaling van het maandelijks huurgeld? Verhuur jouw woning(en) dan via het SVk. Neem hier-voor contact op met Ann Goethals.

MEER INFO

Dagverzorgingscentrum - De Triangel - Bert JonckersSteenvoordestraat 38 - 9070 Destelbergen - t 09 210 82 [email protected]

MEER INFO

Ann GoethalsVerantwoordelijke SVkkouterlaan 199070 [email protected]

VOORGEsCHIEdENIs

Het OCMW van Destelbergen participeerde tot juli 2010 in het SVk Melle-Destelbergen, maar zoals dat wel eens gebeurt met een huwelijk, liep de samenwer-king spaak. Toch hebben we veel geleerd uit deze (gedeeltelijke) mislukking en het OCMW-bestuur heeft dan ook beslist een nieuw SVk op te richten. Ann Goethals, de boekhoudster van het OCMW, zal dit project leiden.

Page 24: Informatieblad juli-augustus 2011

24

WELZIJN Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

Gratis juridisch advies nu ook in destelbergen

uit onderzoek blijkt dat de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden – tot maximum 6.087,86 euro per jaar – te weinig gekend is. Nochtans hebben heel wat ouderen er recht op. de sociale dienst kan je hierbij helpen.

Goed op de hoogte zijn van jouw rechten en plichten bij een eventueel geschil, voorkomt veel problemen. Het OCMW biedt je daarom de dienst rechtshulp aan. deze dienst geeft jou gratis juridisch advies. Opgelet, het sturen van brieven of het voeren van rechtsprocedures behoren niet tot het takenpakket. Vanaf augustus kan je hiervoor ook terecht in destelbergen.

De tegemoetkoming voor hulp aan be-jaarden is een tegemoetkoming die je kan ontvangen als je 65 jaar of ouder bent en jouw zelfredzaamheid door een handicap beperkt wordt. Concreet wil dat zeggen dat je moeilijkheden onder-vindt bij:

• je verplaatsen;• eten en eten klaarmaken;• je verzorgen en aankleden;• jouw woning onderhouden en huis-

houdelijke taken doen;• gevaar inschatten en vermijden;• spreken en contacten onderhouden

met andere personen.

Het maximumbedrag van de tege-moetkoming is 6.087,86 euro per jaar, maar is uiteraard afhankelijk van het inkomen van jou en jouw partner en de medische categorie waarin je wordt ingedeeld.

HOE dOE Ik EEN AANVRAAG?

Ga langs bij de sociale dienst in het ge-meentehuis van Destelbergen (Dender-mondesteenweg 430). Als je je niet kan verplaatsen, dan mag iemand anders in jouw plaats de aanvraag indienen. Ie-mand die in jouw plaats gaat moet wel meerderjarig zijn, jouw identiteitskaart meebrengen, samen met een door jou ondertekende en gedateerde volmacht die hem of haar de toelating geeft de aanvraag in jouw plaats in te dienen. De sociale dienst helpt je dan verder bij

Je kan terecht bij de dienst rechtshulp elke donderdag om 13.30 u. Tot voor kort was dat enkel in het OCMW-se-cretariaat, kouterlaan 19 in Heusden, maar vanaf 1 augustus kan je hiervoor ook terecht in het dienstencentrum De Reinaert, kerkham 3 D in Destelbergen. Op even donderdagen kan je terecht in Destelbergen, op oneven donderdagen in Heusden. Het juridisch advies is vol-ledig kosteloos. Er zijn geen beperkin-gen meer volgens inkomen.

TERuGBlIk 2010

In de loop van 2010 werd voor volgen-de aangelegenheden beroep gedaan op deze dienst:

• problemen inzake huurwetgeving• bedrieglijke verkoop• erfenisprobleem• echtelijke moeilijkheden• onderhoudsbijdrage kinderen• onbetaalde onderhoudsbijdragen

partner• consumentenkrediet/schulden• schulden inwonend kind• borgstelling• problemen echtscheidingsprocedure• eigendom in onverdeeldheid

MEER INFO

Sociale dienst (gemeente)Marie Jeanne De VisscherDendermondesteenweg 4309070 Destelbergent 09/218.92.77

Sociale dienst (OCMW)Linde Van PeeSteenvoordestraat 389070 Destelbergent 09 210 82 60

TEGEMOETkOMING VOOR HulP AAN BEjAARdEN TE WEINIG GEkENd

Het project huisbezoeken 80-plus, waarbij in de loop van vorig jaar Patricia Dewaele alle 80-plussers in de gemeente een bezoekje bracht, maakte duide-lijk dat niet iedereen weet heeft van de premies waarop men recht heeft. Eén van die premies is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.

MEER INFO

Dienst rechtshulpSaar De BoeverDienstencentrum De Reinaert kerkham 3 D9070 Destelbergent 09 218 03 [email protected]

Page 25: Informatieblad juli-augustus 2011

25

Gratis EHBO-cursus

de klassieker en wereldkampioenschap der kermiskoersen

Heusdenkoers 201162ste Grote Prijs Maurice Raes voor beroepsrenners (elite met contract)

Wie snel kan optreden na een ongeval, voorkomt vaak erger. Eerste hulp verlenen is makkelijker dan je denkt want met kleine, eenvoudige handelingen kun je al veel doen. Een brandwonde afkoelen onder de kraan, een bloeding onder controle houden met een drukverband... Het Rode kruis wil het je graag leren. Zo is er altijd iemand in de buurt die hulp kan bieden als er iets gebeurt.

dinsdag 16 augustus om 14.00 u.startsein door Peter Van Peteghem en Etienne de Wilde

Het Rode kruis afdeling Destelbergen organiseert in het najaar een gratis EHBO-cursus. De cursus vindt plaats in het Rode kruislokaal in de kouterstraat 129 in Destelbergen, op zaterdag telkens van 09.30 u. tot 12.30 u.

De basiscursus start op 24 september en gaat verder op 1, 8 en 15 oktober, met een examen op 22 oktober. De vervolgcursus start op 19 november en gaat verder op 26 november, 3 en 10 december, met een examen op 17 december.

Iedereen vanaf 16 jaar (ook diegenen die 16 worden dit jaar) mag de cur-sus volgen. Inschrijven kan via de website http://act.rodekruis.be.

MEER INFO

Rode kruis Vorming DestelbergenAnn [email protected] 0474 485 652.

PRIkBORD

Ereprijzen:• Autobedrijf De keukeleire – Peugeot• De Paepe Group - Real Estate Deve-

lopment• Thermelec (elektrische verwarming,

ventilatie, warmtepompen)• E.R.M. (elektro groot- en kleinhan-

del)• Mindstretch – we shape your team –

Fred Hamerlinck• kangoeroe Destelbergen• Link Inc. – communicatieadviesbu-

reau – Heusden• Gemeentebestuur Destelbergen

Wouter Weylandt wint twee keer zijn Heusdense droomkoers. Heusdenkoers is het wereldkampioenschap der ker-miskoersen. Wie daar nog aan twijfelt was dinsdag 10 augustus 2010 niet in de Scheldegemeente. Met 165 deel-nemers aan de start, had organisator Willy Hamerlinck weinig redenen tot klagen. kwaliteit en kwantiteit waren perfect in evenwicht.

Een mooie naam terug op de erelijst van Heusdenkoers. De wielermassa kreeg alvast een Heusdenkoers op het hoogste niveau. We betreuren ten diepste het tragisch ongeval op 9 mei 2011 van onze zeer goede vriend Wou-ter. De organisatie klaver 7 betoont zijn innige deelneming aan de familie.

© Gianni Barbieux

Page 26: Informatieblad juli-augustus 2011

26

PRIkBORD

HAENHOuT

Vrijdag 1 juli 20.00 u Prijsuitreiking 18de fietszoek-

tocht (gereden tussen 1 mei en 27 juni). Ereprijs Vdk-spaarbank – Schrijnwerkerij Gebr. Vandela-

notte – Oertli – Winsol

Zaterdag 2 juli 14.30 u kindernamiddag met poppen-

kast “Wimpiesteater”, met gratis

consumptie voor de kinderen.

19.30 u Eetfestijn: Ardeens gebraad en kalkoengebraad met friet en groenten naar hartenlust. kaarten

13 € (kinderen tot 12 jaar: 7 €)

bij het bestuur zolang de voorraad

strekt.

22.00 u Humoristische verrassingsact

Zondag 3 juli 09.00 u Hoeveboter-kaarting – Memo-

riam Willy Meganck – inleg 1,50 €.

10.30 u “RAEs”-aperitief met amuse-mentsconcert Pro-Per. Gratis een glas Raesbier aangeboden aan iedere bezoeker vanwege Rudy Raes – Bloemzaden.

15.00 u Wedstrijd ringsteken per tandem. Ereprijzen: Gandaham en denis Plants. Inschrijven ter

plaatse. Tandems ter beschik-

king.

15.00 u schoonmoederwerpen van op 40 m hoogte (min. 18 jaar). Met

medewerking van Dak- en Gevel-

werken Patrick Naessens.

15.00 u smulnamiddag: koffie, vlaaien,

pannekoeken, ...

15.00 u kinderanimatie: gratis spring-

kasteel, ballonnenclown, …

17.30 u Pop – rock coverband 2ndTake

20.00 u 17de hespenworp Gandaham. Met medewerking van Dak- en

Gevelwerken Patrick Naessens.

20.30 u 6de kampioenschap bierschuiven. Ereprijzen: Gandaham en

Denis Plants. Inschrijven ter

plaatse.

22.00 u Happy Hour: alle consumpties

aan 1 €.

Maandag 4 juli 14.30 u Gratis koffietafel voor de derde

leeftijd van de wijk. Inleg 3 €

voor niet-inwoners van de wijk.

Vooraf inschrijven verplicht.

15.00 u Ambiance voor de derde leeftijd met orkest “The Evergreens”.

De feestelijkheden vinden plaats op en

rond de “Pelouse”, Burgstraat 3.

De inkom is gratis.

EENBEEkEINdE II

Vrijdag 8 juli 20.00 u Officiële openingsreceptie en

optreden Ruth Mc kenny Band

en Yves Seghers in de tent.

Zaterdag 9 juli 10.00 u tot 18.00 u doorlopend rommelmarkt

in Burgemeester Meirson-

straat.

15.30 u Wielerwedstrijd juniores: 6de Grote

Prijs Eenbeekeinde II.

20.00 u Eetfestijn in de feesttent met muzi-

kale omlijsting door Ann Lemaitre

Zondag 10 juli 10.00 u tot 18.00 u doorlopend rommelmarkt

in Burgemeester Meirson-

straat.

11.30 u Gezellig samenzijn in de feest-

tent.

14.00 u WAOd-wielerwedstrijden (cat.

F1, F2, G)

16.00 u WAOd-wielerwedstrijd (C, d en kampioenschap van België voor E/E+) – 25ste Grote Prijs auto-

carrosseriebedrijf Debersaques.

20.30 u Optreden Xeado

Maandag 11 juli 14.00 u Animatienamiddag voor de

kinderen met poppentheater Pe-

drolino & 5de Oldtimer Tractoren

Treffen met rondrit.

19.00 u Avondmarkt en Oldtimer Tracto-ren Exhibitie op Dendermonde-

steenweg. Gratis optreden Stiks

in de feesttent.

dinsdag 12 juli 14.00 u koffietafel op rondrijdende huif-

kar voor de leden en sympathi-

santen.

19.00 u Amateurschieting liggende wip en kaartin in café Hul.

VIssERsHOEk

Familiefietszoektocht: nog tot en met

juli. Inschrijvingsformulieren te koop aan

5 € op de volgende adressen: bakkerij

Synnesael (Houtstraat 8), kapsalon Vero-

nique (Houtstraat 20), Rudy Van Severen

(Dendermondesteenweg 621), Michel kets

(Haenhoutstraat 36).

Vrijdag 5 augustus 19.00 u Openingschieting op liggende

wip met vizier café De Nieuwe

Autobus

Zaterdag 6 augustus 10.00 u tot 20.00 u Grote antiek-, rommel- en

curiosamarkt in de Haen-

houtstraat (verkeersvrij).

Inschrijvingen standhou-

ders m 0476 89 47 06.

14.00 u Vrij podium in de feesttent.

19.00 u stekbolling in café De Nieuwe

Autobus.

19.30 u Prijsuitreiking familiefietszoek-tocht in de feesttent.

20.30 u Vedettenparade met o.a. sam Goris, laetitia en Frederik. In de

Feesttent.

Zondag 7 augustus 11.00 u Gezellig samenzijn met aperitief

“Vissershoek“ in de feesttent.

12.30 u tot 14.00 u Warme beenhesp met frietjes in de feesttent.

14.00 u tot 18.00 u Volksspelen op de feest-

weide.

16.00 u Optreden volksdansgroep de kadullen in de feesttent.

Maandag 8 augustus 14.00 u koffietafel met Gert Van dam

en the Comets. In de feesttent.

kaarten bij de bestuursleden en

bakkerij Synnesael.

15.00 u schieting met vizier, café de Nieuwe Autobus.

kermisprogramma

Page 27: Informatieblad juli-augustus 2011

27

ACTIVITEITEN

Vrijdag 12 augustus 19.00 u schieting op liggende wip

zonder vizier Café De Nieuwe

Autobus.

Meer informatie: www.vissershoek.be of

gsm 0498 45 24 43 of 0476 89 47 06

HEusdENkERMIs

Vrijdag 12 augustus 18.00 u Openingsdrink van de kermis

met ambi. Praatcafé De Matroos

(t 0477 305 995).

19.00 u 18de grote prijs “Bakkerij Raman”. Wielerwedstrijd voor

wielertoeristen ingericht door

WTC Heusden.

21.00 u tot 00.00 u Alex en Rudi

Zaterdag 13 augustus 17.00 u Wielerwedstrijd dames – elite.

Ereprijs café Pallieter – start aan

café Vriendenkring

19.00 u Gegrilde warme beenham met aardappel en zomerse groenten-krans. Vooraf inschrijven: volwas-

senen 15 €, kinderen (12 j) 10 €.

Optreden van De Crazy kok met

aansluitend karaokebar Marino.

Zing uw lied en win 1 meter bier.

Praatcafé De Matroos

(t 0477 305 995).

22.30 u dj-avond voor iedereen

Zondag 14 augustus 11.00 u Optreden Altburgermusikanten

op het dorp van Heusden

18.00 u kermisconcert koninklijke Oude Gemeenteharmonie op parking

drankencentrale De Clercq-Pon-

net. Gratis toegang.

16.00 u tot 18.00 u André Baert 19.00 u tot 21.00 u Willybart en zijne kluts,

café chantant

Maandag 15 augustus 11.00 u Aperitiefconcert koninklijke

Oude Gemeenteharmonie op

Heusdendorp. Gratis toegang.

17.00 u Clown Tobi 20.00 u Evelin, Yves sechers, Parti Party

dinsdag 16 augustus 12.00 u BBQ met 3 vleessoorten,

groenten, aardappelen. Vooraf

inschrijven: 15 €. Praatcafé De

Matroos (t 0477 305 995).

14.00 u Heusdenkoers: 62ste Grote Prijs Maurice Raes voor beroeps-renners (elite met contract). De droomkoers van † Wouter

Weylandt en “de klassieker

en wereldkampioenschap der

kermiskoersen”.

14.00 u tot 18.00 u Optreden Altburger-musikanten aan de oude

muziekschool.

19.00 u kevin kenzo & Co 22.30 u Vuurwerk - Heusdendorp

22.30 u Groot vuurwerk. kouter.

donderdag 18 augustus 15.00 u 9de wielerwedstrijd WAOd – Euro-

pees kampioenschap voor cat. C

en D – Grote Prijs De klaver –

3 reeksen: 15.00, 16.30, 18.00 u.

– alle wielertoeristen toegelaten

15.00 u seniorennamiddag in “de Eekhoorn” (gratis pannenkoek en

koffie)

Vrijdag 19 augustus 09.00 u HROV-jumping op terreinen hoek

Wellingstraat-kruisstraat. Gratis

inkom. Restauratie ter plaatse.

Info 0475 63 33 92.

11.00 u 20ste grote Heusdense antiek-, curiosa- en rommelmarkt in

Magerstraat. Inschrijvingen

standhouders t 09 228 72 17.

Magerstraat verkeersvrij. Groot

zonnig terras, pannenkoeken en

ijsjes te verkrijgen. Praatcafé De

Matroos (t 0477 305 995).

14.00 u tot 18.00 u Optreden Altburgermu-sikanten tijdens de rom-

melmarkt bij bloemisterij

Gorré

Zaterdag 20 augustus 09.00 u HROV-jumping op terreinen hoek

Wellingstraat-kruisstraat. Gratis

inkom. Restauratie ter plaatse.

Info 0475 63 33 92.

Zondag 21 augustus 09.00 u HROV-jumping op terreinen hoek

Wellingstraat-kruisstraat. Gratis

inkom. Restauratie ter plaatse.

Info 0475 63 33 92.

13.30 u Vertrek 1ste familiewandeltocht (ong. 8 km) langs rustige

Heusdense wegen. Volw. 4 €,

kind. 2,5 €. Praatcafé De Matroos

(t 0477 305 995).

MElHOEk

Zondag 21 augustus 10.30 u Herdenkingsmis met offerande

voor de overleden wijkbewoners

Vrijdag 26 augustus 19.00 u Receptie voor alle leden van de

wijk en genodigden. 20.00 u Melhoeks eetfestijn met halve

kip, frietjes, salades en sausjes – enkel via inschrijving: 10 €.

kippenboutje voor de kinderen:

6 €.

21.30 u 17de Grote Bingoavond met

talrijke waardevolle prijzen.

Zaterdag 27 augustus 14.00 u Gezinsfietstocht langsheen lan-

delijke wegen (afstand: ± 30km).

Deelnameprijs: 3 € (2 drankjes

inbegrepen)

15.00 u Pannenkoeken met koffie 20.00 u tot 14.00 u Happy Hour: 1 consumptie

betalen + 1 gratis.

21.00 u Travestieshow met optreden sisters On stage (gratis inkom).

23.00 u kurt Burgelman (Biezebaaze) (gratis inkom).

Zondag 28 augustus 12.00 u Reuzebarbecue (gelieve tijdig in

te schrijven bij het bestuur ) –

VVk (tot 20/08): 15 € (volw.),

6 € (kind -12j), ADk: 17 € en 8 € –

t 09 252 10 09 of t 09 252 34 58

14.00 u 33ste spel met Grenzen (met deelname van verschillende ploegen) – aparte competitie

koordtrekken.

20.00 u disco- en amusementsavond –

gratis inkom

Page 28: Informatieblad juli-augustus 2011

28

ACTIVITEITENACTIVITEITEN

13.00 u start 2de rommelmarkt op de par-king van de bib en de kerkham. In de namiddag en vooravond

animatie en optredens, met o.a.

folk en Schotse band

21.30 u tot 23.00 u Optreden AbNono 22.00 u snoepenworp 23.00 u Vuurwerk

Zondag 22 augustus 11.00 u Opening tweede dag van de

Middenstand 11.00 u start open Belgische kampioen-

schap Highland Games. In de

namiddag optredens van Dance

Revolution, Schotse dansen en

roofvogels

Maandag 29 augustus 14.00 u shownamiddag met Cliff –

mogelijkheid tot koffietafel mits

voorafgaandelijke inschrijving

(leden: gratis, niet-leden: 5 €).

De feestelijkheden gaan door te STALIBO -

kalverbosstraat 19 - 9070 Heusden. Meer

info op www.dekenijmelhoek.be

kERMIs dEsTElBERGEN

Zaterdag 27 augustus 13.00 u Opening dag van de Mid-

denstand in het Reinaertpark

(Destelbergen)

19.00 u Prijsuitreiking Belgisch kampi-oenschap Highland Games.

dinsdag 30 augustus 14.00 u 17de grote antiek-, curiosa- en

rommelmarkt. Dendermonde-

steenweg vanaf kerkham tot

koedreef verkeersvrij. Inschrijvin-

gen standhouders t 09 228 72 17.

Woensdag 30 augustus 09.00 u jaarmarkt in centrum Destelber-

gen

11.00 u leven in ’t park: verenigingen stellen zich voor (in het Reinaert-

park)

Page 29: Informatieblad juli-augustus 2011

29

ACTIVITEITEN

julI

Vrijdag 1 ACTIEF Quiz wijkfeest Neerheide – om

20.00 u. – op speelplein Neer-

heide – Wijkcomité Neerheide

Zaterdag 2 VARIA Rommelmarkt – van 08.00 tot

18.00 u. – Emiel Lossystraat

– krissie Impens (rommelmarkt-

[email protected] of

m 0479 40 45 28)

FEEST Wijkfeest Neerheide – om 20.00 u.

– op speelplein Neerheide –

Wijkcomité Neerheide

Zondag 3 VARIA Rommelmarkt – om 10.00 u. – op

speelplein Neerheide – Wijk-

comité Neerheide

ACTIEF lachclub – om 11.00 u. – in GOC

(kerkham 2-4) – kostprijs 6 euro,

kinderen (-16) gratis – Lachclub

Destelbergen (t 0475 55 21 23)

Maandag 4 SENIOR Fietstocht (30 km) richting Oos-

terzele – vertrek aan De Reinaert

– om 13.45 u. – dienstencentrum

De Reinaert (t 09 218 03 13)

dinsdag 5 SENIOR Clubhuis open: petanque,

hobby, kaarten, rummicub –

vanaf 14.00 u. – clubhuis Pius X

(Bredenakkerstraat 27) – Okra

Eenbeekeinde (t 09 228 60 57)

Woensdag 6 VARIA Fietsenmerking – van 8.00 tot

15.00 u. – aan Het Rak (kerkham

3 B) – Het Rak (t 09 228 87 00)

ACTIEF Wekelijkse fietstocht (25 à 30 km) – om 19.30 u. – vertrek

aan de kerk – Pasar

Vrijdag 8 FEEST Academische zitting Vlaanderen

Feest! met gastspreker Frans-jos Verdoodt en muzikaal inter-mezzo door lies Colman – om

20.00 u. – in het gemeentehuis

(Dendermondesteenweg 430) –

gratis toegang – cultuurdienst

(t 09 218 92 78)

SENIOR Op uitstap naar zandsculpturen-festival Blankenberge – vertrek

om 12.45 u. – aan station

Gent-Sint-Pieters – inschrijven

vóór 1 juli – dienstencentrum

De Reinaert (t 09 218 03 13)

Zaterdag 9 FEEST Vlaanderen Feest! met optre-

dens van o.a. idancity, Chloë Carrette, WeerWerk, BVBA de Bakker, de koninklijke Oude Gemeenteharmonie Heus-den, Vincent Willemyns en Crash&do,… en ook een demonstratie van hondenschool de Bewaker en grime voor de kinderen – vanaf 14.30 u.

tot 00.00 u. – in het Jeugd- en

Gemeenschapscentrum (kerkham

3 F) – gratis toegang – cultuur-

dienst (t 09 218 92 78)

dinsdag 12 SENIOR Clubhuis open: petanque,

hobby, kaarten, rummicub –

vanaf 14.00 u. – clubhuis Pius X

(Bredenakkerstraat 27) – Okra

Eenbeekeinde (t 09 228 60 57)

Woensdag 13 ACTIEF Wekelijkse fietstocht (25 à

30 km) – om 19.30 u. – vertrek

aan de kerk – Pasar

donderdag 14 SENIOR Wandelen met VTB – om 14.00 u.

– vertrek Admiraal (Dendermon-

desteenweg 228) – VL@S

(t 09 228 22 13)

Vrijdag 15 SENIOR Wandeling in schellebelle (+/- 8

km) – vertrek aan De Reinaert –

om 13.45 u. – dienstencentrum

De Reinaert (t 09 218 03 13)

Maandag 18 SENIOR Fietstocht (30 km) richting Ou-

denbos – vertrek aan De Reinaert

– om 13.45 u. – dienstencentrum

De Reinaert (t 09 218 03 13)

dinsdag 19 SENIOR Clubhuis open: petanque,

hobby, kaarten, rummicub –

vanaf 14.00 u. – clubhuis Pius X

(Bredenakkerstraat 27) – Okra

Eenbeekeinde (t 09 228 60 57)

Woensdag 20 ACTIEF Wekelijkse fietstocht (25 à 30

km) – om 19.30 u. – vertrek aan

de kerk – Pasar

dinsdag 26 SENIOR Clubhuis open: petanque,

hobby, kaarten, rummicub –

vanaf 14.00 u. – clubhuis Pius X

(Bredenakkerstraat 27) – Okra

Eenbeekeinde (t 09 228 60 57)

Woensdag 27 ACTIEF Wekelijkse fietstocht (25 à

30 km) – om 19.30 u. – vertrek

aan de kerk – Pasar

Vrijdag 29 SENIOR Filmvoorstelling in kinepolis

“The kings speech” – om 14.30 u. –

vooraf inschrijven – dienstencen-

trum De Reinaert (t 09 218 03 13)

Activiteitenkalenderje kan de activiteiten ook raadplegen via www.destelbergen.be of www.uitindestelbergen.be. Verenigingen en scholen uit destelbergen kunnen hun activiteiten bekend maken via de website, het informatieblad en de licht-kranten van de gemeente. stuur je activiteiten hiervoor door naar de communicatiedienst. let wel op de deadline van het informatieblad. de deadline van de editie september-oktober ligt op 22 juli

Tip: steek je activiteiten ook in de uiTdatabank. surf naar www.uitdatabank.be en registreer je als nieuwe gebrui-ker. Na ontvangst van bevestiging via e-mail kan je inloggen en activiteiten beginnen invoeren. Afhankelijk van jouw activiteit zal die ook verschijnen in andere kanalen, zoals nieuwsblad.be/destelbergen, uitinvlaanderen.be, Zone 09, ketnet, Radio2, Humo, enz. Binnenkort zullen ook de activiteitenkalenders in het gemeentelijk informa-tieblad en op de gemeentelijke website hun inhoud halen uit de uiTdatabank.

Page 30: Informatieblad juli-augustus 2011

30

ACTIVITEITEN

AuGusTus

dinsdag 2 SENIOR Clubhuis open: petanque,

hobby, kaarten, rummicub –

vanaf 14.00 u. – clubhuis Pius X

(Bredenakkerstraat 27) – Okra

Eenbeekeinde (t 09 228 60 57)

Woensdag 3 VARIA Fietsenmerking – van 8.00 tot

15.00 u. – aan Het Rak (kerkham

3 B) – Het Rak (t 09 228 87 00)

ACTIEF Wekelijkse fietstocht (25 à 30 km) – om 19.30 u. – vertrek

aan de kerk – Pasar

Zondag 7 ACTIEF lachclub – om 11.00 u. – in GOC

(kerkham 2-4) – kostprijs 6 euro,

kinderen (-16) gratis – Lachclub

Destelbergen (t 0475 55 21 23)

Maandag 8 SENIOR Fietstocht (30 km) richting Mas-

semen – vertrek aan De Reinaert

– om 13.45 u. – dienstencentrum

De Reinaert (t 09 218 03 13)

dinsdag 9 SENIOR Clubhuis open: petanque,

hobby, kaarten, rummicub –

vanaf 14.00 u. – clubhuis Pius X

(Bredenakkerstraat 27) – Okra

Eenbeekeinde (t 09 228 60 57)

Woensdag 10 ACTIEF Wekelijkse fietstocht (25 à

30 km) – om 19.30 u. – vertrek

aan de kerk – Pasar

SENIOR Op uitstap naar Mini-Europa en Atomium in Brussel – vertrek

om 12.45 u. – aan station Gent-

Sint-Pieters – inschrijven vóór

1 augustus – dienstencentrum

De Reinaert (t 09 218 03 13)

Vrijdag 12 CULTUUR Opening fototentoonstelling van

fotograaf Wim de Block, thema “armoede” – om 19.00 u. – in

het dienstencentrum De Reinaert

(kerkham 3 D) – tentoonstelling

loopt nog t.e.m. 26 augustus

ZATERdAG 13 CULTUUR Bezoek nieuw dienstencentrum

Heusden met tentoonstelling over de geschiedenis van Heus-den – van 10.00 tot 12.00 u. en

van 14.00 tot 18.00 u. – diensten-

centrum Heusden (Heusdendorp 4)

Zondag 14 CULTUUR Bezoek nieuw dienstencentrum

Heusden met tentoonstel-ling over de geschiedenis van Heusden – van 14.00 tot 18.00

u. – dienstencentrum Heusden

(Heusdendorp 4)

Maandag 15 CULTUUR Bezoek nieuw dienstencentrum

Heusden met tentoonstelling over de geschiedenis van Heus-den – van 14.00 tot

18.00 u. – dienstencentrum

Heusden (Heusdendorp 4)

dinsdag 16 SENIOR Clubhuis open: petanque,

hobby, kaarten, rummicub –

vanaf 14.00 u. – clubhuis Pius X

(Bredenakkerstraat 27) – Okra

Eenbeekeinde (t 09 228 60 57)

Woensdag 17 ACTIEF Wekelijkse fietstocht (25 à 30

km) – om 19.30 u. – vertrek aan

de kerk – Pasar

donderdag 18 SENIOR Wandelen met VTB – om 14.00 u.

– vertrek Admiraal (Dendermon-

desteenweg 228) – VL@S

(t 09 228 22 13)

Vrijdag 19 SENIOR Wandeling in Assenede (+/- 8 km)

– vertrek aan De Reinaert – om

13.45 u. – dienstencentrum De

Reinaert (t 09 218 03 13)

SENIOR Filmvoorstelling in kinepolis “Black swan” – om 14.30 u. –

vooraf inschrijven – dienstencen-

trum De Reinaert (t 09 218 03 13)

Maandag 22 SENIOR Fietstocht (30 km) richting schel-

lebelle – vertrek aan De Reinaert

– om 13.45 u. – dienstencentrum

De Reinaert (t 09 218 03 13)

SENIOR leeskring: “sprakeloos” van Tom lanoye – om 14.30 u. – in

zaal Domus – VL@S (t 09 228 22 13)

dinsdag 23 SENIOR Clubhuis open: petanque,

hobby, kaarten, rummicub –

vanaf 14.00 u. – clubhuis Pius X

(Bredenakkerstraat 27) – Okra

Eenbeekeinde (t 09 228 60 57)

Woensdag 24 VARIA Bloed geven – van 17.00 tot

19.30 u. – Polyvalente zaal

OCMW – Woon- en Zorgcentrum

(kouterlaan 21) – Afdeling Vrijwil-

lige Bloedgevers Heusden

(t 09 230 48 17)

ACTIEF Wekelijkse fietstocht (25 à 30 km) – om 19.30 u. – vertrek

aan de kerk – Pasar

Vrijdag 26 FEEST Film in ’t park: “Pandora’s Box”

– om 21.00 u. – in het Reinaert-

park achter het gemeentehuis

(Dendermondesteenweg 430) –

Jeugdraad Destelbergen

(t 09 218 92 79)

Zaterdag 27 CULTUUR Tentoonstelling eigen geteelde,

groenten, fruit en bloemen –

gemeentelijke basisschool

(Dendermondesteenweg 460)

– toegang gratis – koninklijke

Maatschappij De Volkstuin Werk

van den Akker

CULTUUR Tentoonstelling Heusdine – kerk-

ham 3 – kunstkring Heusdine

Zondag 28 CULTUUR Tentoonstelling eigen geteelde,

groenten, fruit en bloemen – ge-

meentelijke basisschool (Dender-

mondesteenweg 460) – toegang

gratis – koninklijke Maatschappij

De Volkstuin Werk van den Akker

CULTUUR Tentoonstelling Heusdine – kerk-

ham 3 – kunstkring Heusdine

Page 31: Informatieblad juli-augustus 2011

31

ACTIVITEITEN

CULTUUR Gemeentelijke museum is open – van 14.00 tot 17.00 u. – onder

het gemeentehuis, toegang be-

vindt zich rechts van het gemeen-

tehuis (Dendermondesteenweg

430) – gemeentelijk museum

(t 09 218 92 86)

dinsdag 30 CULTUUR Tentoonstelling Heusdine – kerk-

ham 3 – kunstkring Heusdine

SENIOR Clubhuis open: petanque, hobby, kaarten, rummicub –

vanaf 14.00 u. – clubhuis Pius X

(Bredenakkerstraat 27) – Okra

Eenbeekeinde (t 09 228 60 57)

Woensdag 31 VARIA Bloed geven – van 17.00 tot

19.30 u. – Polyvalente zaal

OCMW – Woon- en Zorgcentrum

(kouterlaan 21) – Afdeling Vrijwil-

lige Bloedgevers Heusden

(t 09 230 48 17)

CULTUUR Tentoonstelling Heusdine – kerk-

ham 3 – kunstkring Heusdine

ACTIEF Wekelijkse fietstocht (25 à 30 km) – om 19.30 u. – vertrek

aan de kerk – Pasar

Page 32: Informatieblad juli-augustus 2011

32

ACTIVITEITENTERUGBLIkHet fietsproject “Een fietsrijbewijs da’s wijs” 2011 liep, in samenwerking met de jeugddienst, politiezone Rhode & Schelde en onze trouwe medewerkers, op alle scholen in Destelbergen van 5 april tot 6 mei. Ook dit jaar was het, mede dankzij het mooie weer, een groot succes. Opmerkelijk is dat de kinderen behendiger wor-den bij het rijden en steevast in het bezit zijn van een fietshelm. (19 april 2011)

Dienstencentrum De Reinaert viert de lente samen met Rudy Hammond en blue Lady. (6 mei 2011)

Op 6 mei bezocht de gemeentelijke sport-dienst het gemeentelijk museum, gelegen onder het gemeentehuis van Destelbergen. Het bezoek werd vooraf gegaan door een mooie ochtendwandeling langsheen het Damvalleimeer. In het museum werden we op professionele wijze rondgeleid door de gids. Daarna zetten we onze wandeling verder. Het werd een sportief en leerrijk bezoek! (6 mei 2011)

Op 13 mei leerden alle lagere schoolkinderen in Destel-bergen en Heusden het concept fairtrade (beter) kennen. De Trekkersgroep Fairtrade en vrijwilligers van de Gros trokken die dag met bakfietsen van school tot school om de kinderen fairtrade fruitsap en ontbijtgranen aan te bieden. (13 mei 2011)

Op 14mei verkochten zes bakkers (Bart en Els, Bolleken, Duwijn, Raman, Synnesael en Van Cauwenberge) in het kader van het streven naar de titel Fairtrade Gemeente (h)eerlijke zelfgemaakte vlaaien met fairtrade ingredi-enten. Vrijwilligers van de Fairtrade Trekkersgroep en de Gros zorgden die ochtend ook voor een gratis kopje (h)eerlijke koffie. De vlaaien vielen zo in de smaak dat er extra bijbesteld werden voor de dag erop. (14 mei 2011)

Als voorbereiding op het nieuwe zomerproject “Aapke Aap” binnen speelplein Tureluur zijn we met 28 animato-ren op vorming naar Antwerpen geweest. Daar hebben we ons in het centrum van de stad, o.a. geamuseerd met een heus bouwdorp, inclusief een zelfgemaakte douche van pvc-buizen. (30 mei 2011)