mens.elogio de la lentitud

of 17 /17
EL ELOGIO DE LA LENTITUD EL ELOGIO DE LA LENTITUD De: De: Carl Honoré Carl Honoré

Author: enquica

Post on 18-May-2015

50 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. EL ELOGIO DDEE LLAA LLEENNTTIITTUUDDDDee:: CCaarrll HHoonnoorr

2. Vivir de prisa noes vivir Essobrevivir.Carl Honor, famoso por su libro premiado Elogio de la Lentitud, sostiene quela hiperactividad actual nos lleva a dedicar nuestras energas a otras metasque nos hacen olvidar las cosas importantes de la vida. Intentemos decrecerel ritmo alocado en qu vivimos para no degradarnos nosotros mismos.Simplemente reduzcamos la marcha y busquemos el tiempo justo paracada cosa; saboreemos cada momento priorizando lo imprescindible. Lossiguientes conceptos fueron extrados de su libro. 3. NNoo ddeejjeess qquuee llaa pprriissaattee ggoobbiieerrnnee..MMuucchhaass ccoossaass qquueennooss ppllaanntteeaammooss aahhoorraassoonn ppoosstteerrggaabblleessPPrruueebbaa yy vveerrss.. 4. CCuuaannddoo eessttss aaccoommppaaaaddooaappaaggaa eell cceelluullaarr yyddeessccoonneeccttaa eell tteellffoonnoo.. 5. TTmmaattee ttiieemmppoo ppaarraa ccoommeerr yybbeebbeerr.. EEssttee eess uunnoo ddee lloossppllaacceerreess ddee llaa vviiddaa,, nnoo hhaayyqquuee aarrrruuiinnaarrlloo.. 6. PPaassaa ttiieemmppoo aa ssoollaass ccoonnttiiggoommiissmmoo,, eenn ssiilleenncciiooEEssccuucchhaa ttuu vvoozz iinntteerriioorrMMeeddiittaa ssoobbrree llaa vviiddaa eennggeenneerraall.. 7. No hhaayy qquuee tteemmeerr aall ssiilleenncciioo.. AAllpprriinncciippiioo eess ddiiffcciill,, ppeerroo lluueeggoossee nnoottaann ssuuss bbeenneeffiicciiooss.. 8. AApprrttaattee ddee llooss rruuiiddooss yy NNOOmmiirreess aa ttooddaa hhoorraa llaa tteelleevviissiinn.. 9. EEssccuucchhaa mmssiiccaa ccoonn ccaallmmaa yyvveerrss qquuee eess bbeellllssiimmaa.. 10. EEssccrriibbee uunnaa lliissttaa ddeepprriioorriiddaaddeess SSii lloopprriimmeerroo qquueeeessccrriibbiissttee eess ttrraabbaajjoo,,aallggoo aannddaa mmaall,,vvuueellvvee aa rreeddaaccttaarrlloo.. 11. El trabajo eess iimmppoorrttaannttee yy ddeebbeemmooss hhaacceerrlloo,,ppeerroo nnoo eess lloo mmss iimmppoorrttaannttee eenn llaa vviiddaa.. 12. NNoo hhaayy qquuee ccrreeeerr eessoo ddee qquuee eenn ppooccoottiieemmppoo ssee aammaa EEss uunn eerrrroorr ppeennssaarr qquueessee ppuueeddee aammaarr uunnaa hhoorraa ppoorr ddaa yy bbaassttaaccoonn eessoo.. 13. HHaayy qquuee eessccuucchhaarr lloossssuueeooss ddee llaa ggeennttee qquueeaammaass,, ssuuss mmiieeddooss,,ssuuss aalleeggrraass,,ssuuss ffrraaccaassooss,,ssuuss ffaannttaassaass YYssuuss pprroobblleemmaass.. 14. NNoo hhaayy qquueeeessppeerraarr qquueettooddooss ssiiggaann ttuurriittmmoo..EErreess tt qquuiieennddeebbee ddeessaacceelleerraarreell ppaassoo.. 15. Recuerda que la conversacin y la compaasilenciosa son los medios de comunicacin msantiguos que existen. 16. EEll vviirruuss ddee llaa pprriissaaeess uunnaa eeppiiddeemmiiaammuunnddiiaall..SSii lloo hhaass ccoonnttrraaddooTTrraattaa ddee ccuurraarrttee.. 17. EEssppeerroo qquuee eessttoo ttee ssiirrvvaa ppaarraaddiissmmiinnuuiirr eell eessttrrss qquuee ttaannttoonnooss aaggoobbiiaa....