metodos intrumentales

of 24 /24
7/23/2019 METODOS INTRUMENTALES http://slidepdf.com/reader/full/metodos-intrumentales 1/24 INTRODUCCIÓN A LA ESPECTROMETRÍA

Upload: c-pino-joseph

Post on 18-Feb-2018

228 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: METODOS INTRUMENTALES

7/23/2019 METODOS INTRUMENTALES

http://slidepdf.com/reader/full/metodos-intrumentales 1/24

INTRODUCCIÓN A LA

ESPECTROMETRÍA

Page 2: METODOS INTRUMENTALES

7/23/2019 METODOS INTRUMENTALES

http://slidepdf.com/reader/full/metodos-intrumentales 2/24

Objetivos

1) Se describirá ! absorción de laradiación "or "!rte de !s #o$c%!s &s% re!ci'( co( ! estructura molecular

) Se "rese(t!rá( các%os c%!(tit!tivos *%ere!cio(!( ! c!(tid!d de radiaciónabsorbida co( ! concentración delanalito !bsorbe(te+ &

,) se describirá ! instrumentación (eces!ri! "!r! -!cer !s #edicio(es.

Page 3: METODOS INTRUMENTALES

7/23/2019 METODOS INTRUMENTALES

http://slidepdf.com/reader/full/metodos-intrumentales 3/24

1. Interacción de la radiaciónelectromagnética con la materia

E( os #$todos es"ectro#$tricos+ !#%estr! e( so%ci'( !bsorbe r!di!ci'(eectro#!/($tic! "rocede(te de %(!

0%e(te !dec%!d!+ & ! c!(tid!d!bsorbid! se re!cio(! co( !co(ce(tr!ci'( de !(!ito e( !

so%ci'(.

L! es"ectro#etr! se b!s! e( !!bsorci'( de 0oto(es "or e!(!ito.

Page 4: METODOS INTRUMENTALES

7/23/2019 METODOS INTRUMENTALES

http://slidepdf.com/reader/full/metodos-intrumentales 4/24

EL ESPECTROELECTROMA!"TICO

L! r!di!ci'( eectro#!/($tic! es %(! 0or#! dee(er/! r!di!(te *%e se "ro"!/! e( 0or#! de o(d!str!(svers!es. S% vibr!ci'( es "er"e(dic%!r ! !direcci'( de s% "ro"!/!ci'(+ o c%! i#"!rte %(

#ovi#ie(to o(d%!torio ! ! r!di!ci'(+ co#o se#%estr! e( ! 2/%r! 1.

#igura 1. C!#"ose$ctricos &M!/($ticos

"er"e(dic%!res e(treres"ecto ! ! direcci'(De "ro"!/!ci'(.

Page 5: METODOS INTRUMENTALES

7/23/2019 METODOS INTRUMENTALES

http://slidepdf.com/reader/full/metodos-intrumentales 5/24

L! o(d! se describe &! se! e( t$r#i(os de s%3longitud de onda3 dist!(ci! *%e oc%"! %( cicoco#"eto

#recuencia$ C!(tid!d de cicos *%e "!s!( "or %("%(to 2jo "or %(id!d de tie#"o.!%mero de onda$  Rec"roco de ! o(/it%d deo(d!+ & es ! c!(tid!d de o(d!s *%e -!& e( %(!

o(/it%d %(it!ri!+ o se! ! dist!(ci! "or cico.

L! o(/it%d de o(d!+ !

0rec%e(ci! & e (4#erode o(d! sei(terre!cio(!(.

#igura &. Movi#ie(to o(d%!torio de ! r!di!ci'( eectro#!/($tic!.

Page 6: METODOS INTRUMENTALES

7/23/2019 METODOS INTRUMENTALES

http://slidepdf.com/reader/full/metodos-intrumentales 6/24

L! re!ci'( e(tre o(/it%d de o(d! &0rec%e(ci! es3

Page 7: METODOS INTRUMENTALES

7/23/2019 METODOS INTRUMENTALES

http://slidepdf.com/reader/full/metodos-intrumentales 7/24

L! o(/it%d de o(d! de ! r!di!ci'(eectro#!/($tic! v!r! desde !/%(os

!(/stro#s -!st! v!rios #etros. L!s%(id!des *%e se %s!( "!r! describir !o(/it%d de o(d! so( !s si/%ie(tes3

Page 8: METODOS INTRUMENTALES

7/23/2019 METODOS INTRUMENTALES

http://slidepdf.com/reader/full/metodos-intrumentales 8/24

L! r!di!ci'( eectro#!/($tic! "oseeciert! c!(tid!d de e(er/!. L! e(er/!

de %(! %(id!d de r!di!ci'(+ !#!d!'otón+ se re!cio(! co( ! 0rec%e(ci!#edi!(te ! ec%!ci'(3

Page 9: METODOS INTRUMENTALES

7/23/2019 METODOS INTRUMENTALES

http://slidepdf.com/reader/full/metodos-intrumentales 9/24

Las di(ersas regiones deles)ectro

Page 10: METODOS INTRUMENTALES

7/23/2019 METODOS INTRUMENTALES

http://slidepdf.com/reader/full/metodos-intrumentales 10/24

5CÓMO A6SOR6E RADIACIÓN LAMATERIA7

E( ! t!b! 1 se res%#e( os coores !"ro8i#!dos corres"o(die(tes !di0ere(tes o(/it%des de o(d! e( ! re/i'( visibe de es"ectro. Poreje#"o+ %(! so%ci'( de "er#!(/!(!to de "ot!sio !bsorbe %9 e( !re/i'( verde de es"ectro co( %( #á8i#o de !bsorci'( ! os :: (#+ & !so%ci'( es #or!d!.

Tabla 1

Page 11: METODOS INTRUMENTALES

7/23/2019 METODOS INTRUMENTALES

http://slidepdf.com/reader/full/metodos-intrumentales 11/24

;!& tres "rocesos básicos #edi!(te osc%!es %(! #o$c%! "%ede !bsorber

r!di!ci'(3 todos co(siste( e( eev!r !e(er/! i(ter(! de ! #o$c%! ! %( v!or#!&or & e !%#e(to de e(er/! es i/%! !! e(er/! de ! r!di!ci'( !bsorbid! <).• transición rotacional$ #o$c%! /ir!

e( tor(o ! v!rios ejes+ te(ie(do !e(er/! de rot!ci'( (ivees de2(idos+

"or o *%e ! #o$c%! "%ede !bsorberr!di!ci'( & !sce(der ! %( #!&or (ivede e(er/! de rot!ci'( o rot!cio(!

•  

Page 12: METODOS INTRUMENTALES

7/23/2019 METODOS INTRUMENTALES

http://slidepdf.com/reader/full/metodos-intrumentales 12/24

Page 13: METODOS INTRUMENTALES

7/23/2019 METODOS INTRUMENTALES

http://slidepdf.com/reader/full/metodos-intrumentales 13/24

• Transición electrónica3 Los

eectro(es de %(! #o$c%! "%ede(!sce(der ! %(! e(er/! eectr'(ic!#!&or.

Page 14: METODOS INTRUMENTALES

7/23/2019 METODOS INTRUMENTALES

http://slidepdf.com/reader/full/metodos-intrumentales 14/24

. Các%os c%!(tit!tivos

L! 0r!cci'( de r!di!ci'( *%e !bsorbe%(! so%ci'( de %( !(!ito se "%edere!cio(!r c%!(tit!tiv!#e(te co( s%

co(ce(tr!ci'(. A co(ti(%!ci'( se"rese(t!rá( os các%os "!r! %(! so!es"ecie+ & "!r! #e9c!s de es"ecies

!bsorbe(tes.

Page 15: METODOS INTRUMENTALES

7/23/2019 METODOS INTRUMENTALES

http://slidepdf.com/reader/full/metodos-intrumentales 15/24

LE* +E ,EER$ RELACI-! E!TRE LACA!TI+A+ +E RA+IACI-!

A,SOR,I+A * LA CO!CE!TRACI-!

Absorci'( de ! r!di!ci'(. P?  @

Pote(ci! de ! r!di!ci'( i(cide(te+P @ Pote(ci! de ! r!di!ci'(tr!(s#itid!+ c@co(ce(tr!ci'(+b @ dist!(ci! recorrid! "or !r!di!ci'(

do(de es %(! co(st!(te+ & T se de(o#i(! tr!(s#it!(ci!+ 0r!cci'( de !e(er/! r!di!(tetr!(s#itid!. E8"res!(do ! ec%!ci'( !(terior e( 0or#! o/!rt#ic! see/! !3

Page 16: METODOS INTRUMENTALES

7/23/2019 METODOS INTRUMENTALES

http://slidepdf.com/reader/full/metodos-intrumentales 16/24

e& si#i!r ri/e ! de"e(de(ci! e(treT & ! co(ce(tr!ci'( c3

e( ! *%e B es %(! (%ev! co(st!(te+ &e(to(ces

Page 17: METODOS INTRUMENTALES

7/23/2019 METODOS INTRUMENTALES

http://slidepdf.com/reader/full/metodos-intrumentales 17/24

A co#bi(!r est!s dos e&es se obtie(e

! e& de 6eer+ *%e describe !de"e(de(ci! de T res"ecto de !tr!&ectori! recorrid! ! tr!v$s de !#%estr! & ! co(ce(tr!ci'(3

Do(de ! es %(! co(st!(te *%e res%t! de !co#bi(!ci'( de & B+ &

Page 18: METODOS INTRUMENTALES

7/23/2019 METODOS INTRUMENTALES

http://slidepdf.com/reader/full/metodos-intrumentales 18/24

Es #ás co(ve(ie(te o#itir e si/(o(e/!tivo de !do derec-o de !

ec%!ci'( & de2(ir %( t$r#i(o (%evo+absorbancia3

do(de  A es ! !bsorb!(ci!. st! es !

0or#! co#4( de ! e& de 6eer. N'tese*%e ! !bsorbancia es ! direct!#e(te"ro"orcio(! ! ! co(ce(tr!ci'(.

Page 19: METODOS INTRUMENTALES

7/23/2019 METODOS INTRUMENTALES

http://slidepdf.com/reader/full/metodos-intrumentales 19/24

E )orcentae de transmitancia sede2(e co#o

L! ec%!ci'( !(terior se "%edere!co#od!r. Co#o T @ T 1??+

Page 20: METODOS INTRUMENTALES

7/23/2019 METODOS INTRUMENTALES

http://slidepdf.com/reader/full/metodos-intrumentales 20/24

 T!#bi$( se "%ede e8"res!r3

E( os ibros & "%bic!cio(es se e(c%e(tr!( #%c-os

s#boos & t$r#i(os re!cio(!dos co( ! e& de 6eer.A*% se #%estr!( !/%(os.Tabla &

Page 21: METODOS INTRUMENTALES

7/23/2019 METODOS INTRUMENTALES

http://slidepdf.com/reader/full/metodos-intrumentales 21/24

L! o(/it%d de tr!&ectori! b <!(c-o de !ced!) e( ! ec%!ci'( <F) se e8"res! e(

ce(t#etros+ & ! co(ce(tr!ci'( c e( /r!#os"or itro. A ! co(st!(te a  se e !#!!bsortivid!d+ & de"e(de de ! o(/it%d deo(d! & de ! (!t%r!e9! de #!teri!

!bsorbe(te. E( %( es"ectro de !bsorci'(+ !!bsorbe(ci! v!r! co( ! o(/it%d de o(d! e("ro"orci'( direct! de a  <co( b  & c co(st!(tes). E "rod%cto de ! !bsortivid!d"or e "eso #oec%!r de ! s%st!(ci!!bsorbe(te se !#! !bsortivid!d #o!r .E(to(ces+

•  

Page 22: METODOS INTRUMENTALES

7/23/2019 METODOS INTRUMENTALES

http://slidepdf.com/reader/full/metodos-intrumentales 22/24

EGEMPLOS

1. Se deter#i(! *%e %(! #%estr! e(%(! ced! de 1 c#+ e( %(es"ectr'#etro+ tr!(s#ite H? de !

%9 ! ciert! o(/it%d de o(d!. Si !!bsortivid!d de est! s%st!(ci!+ !est! o(/it%d de o(d!+ es .?+ 5c%á

es ! co(ce(tr!ci'( de ! s%st!(ci!7

Page 23: METODOS INTRUMENTALES

7/23/2019 METODOS INTRUMENTALES

http://slidepdf.com/reader/full/metodos-intrumentales 23/24

. U(! so%ci'( co(tie(e 1 #/ de

-ierro <co#o co#"ejo de tioci!(!to)e( 1?? #L+ & se observ! *%e tr!(s#ite? de ! %9 i(cide(te+ e(co#"!r!ci'( co( %( testi/o o b!(co

!"ro"i!do. !) 5C%á es ! !bsorbe(ci!de ! so%ci'( ! est! o(/it%d de o(d!7b) 5J%$ 0r!cci'( de %9 tr!(s#itir!

%(! so%ci'( c%!tro veces #ásco(ce(tr!d! e( -ierro7

Page 24: METODOS INTRUMENTALES

7/23/2019 METODOS INTRUMENTALES

http://slidepdf.com/reader/full/metodos-intrumentales 24/24

,. L!s !#i(!s+ RN;+ re!ccio(!( co( eácido "crico "!r! 0or#!r "icr!tos de

!#i(!+ *%e !bsorbe( 0%erte#e(te !,:K(# < Se disoviero( ?.11:: / de %(!!#i(! desco(ocid! e( !/%!+ & se di%&'! 1??#L. De est! so%ci'( se di%&e %(!!c%ot! de 1#L ! :?#L+ "!r! s%#edici'(. Si est! so%ci'( 2(! tie(e %(!!bsorbe(ci! de ?.: ! ,:K(# co( %(!

ced! de 1 c#+ 5c%á es e "eso 0'r#%!de ! !#i(!7 5C%á ser! %(! 0'r#%!"rob!be7

•