ministria e mjedisit dhe planifikimit hapësinor...

of 13 /13
Zona Kadastrale Numri i parceles Koordinata X Koordinata Y Emri Emri Babes Mbiemri Adresa Kategoria Ndertimit Shtepi Bashkpronesi Ndertim Komercial Industrial Mbindertim Tjeter 1 289532 72717014 4054 7498371.67 4677239.13 Zoran Stajko Stanojevic Vrbestica Ia Po 2 289575 72717014 4891 7500246.54 4675642.83 Igor Setislav Ivkovic Brezovica Ia Po Po 3 289601 72717014 4891 7500243.58 4675645.58 Ivica Svetislav Ivkovic Brezovica Ia Po Po 4 289629 72717014 4891 7500239.13 4675644.31 Svetislav Bozidar Ivkovic Brezovica Ia Po Po 5 289734 72717014 4283 7498691.14 4677008.74 Stojadin Dobrivoje Stojanovic Ia Stala 6 292336 72717014 5066 7499856.61 4675414.98 Zagorka Obradin Stojkovic Brezovica Ia Po 7 31781 72717094 6338-0 7500774.26 4673967.62 N N Ia Po 8 45225 72717014 4897 7500149.58 4675622.71 Bogoljub Bogdan Ivanovic Brezovice Ia Po 9 48241 72717014 3842 7498965.83 4676871.57 Slavisa Bogdan Ivanovic Vrbestice Ia Po 10 55240 72717094 6357-5 7500774.5 4673811.5 Shaban Asllan Baraliu Rr. Nazmi Ukzmajli nr.103 Ia Po 11 57625 72717094 63766380 7500990.84 4673171.17 Drita Ali Rudi Kroni i bardhe br.9 Dardania, Prishtina Ia Po 12 57669 72717094 63766380 7500991.43 4673169.89 Rafet Ismail Rudi Kroni i bardhe br.9 Dardania, Prishtina Ia Po 13 67618 72717094 6360/7 7500745.57 4673882.95 Genc Sali Dobroshi Veternik Bez broja, Prishtina Ia Po Po 14 76849 72717094 6454-3 7501672.85 4672863.47 Beqir Ejup Parllaku Rr. Kuvendi i Arberit Nr.3 Ia Po Po 15 71640 72717094 6359-0 7500834.27 4673852.52 Perparim Sejdi Halili Rr. Dardania SU6/2 nr.4 Prishtine Ia Po Po 16 71678 72717094 6359-0 7500840.29 4673853.94 Arktim Sejdi Halili Rr. Ekrem Rexha nr. 15 Prishtine Ia Po Po 17 73291 72717014 5039 7499887.81 4675522.44 Stojce Stojko Borzanovic Brezovica Ia Shtalle 18 74613 72717043 980 7499100.92 4675295.25 Slavisa Dragutin Stojkovic Jazince Ia Po 19 76361 72717094 6354 7500853.44 4673588.83 Ramush Halil Bejiqi Rr. Sadik Zeneli rb 3/2 Dardani-Prishtine Ia Po 20 81703 72717094 6419-44 7501139.79 4673086.84 Elektrika -mont DPT Lipjan Ia Po 21 86546 72717031 1307 7508088.06 4679216.39 Minir Ajet Ajeti Ia Po 22 86590 72717014 1885-1 7497330.93 4677854.16 Nenad Dragutin Zdravkovic Vrbestica Ia Po 23 54555 72717094 6352, 6354 7500868.22 4673612.6 Ragip Qamil Hyseni Brezovice Ia Po Po 24 162271 72717020 1028 7502635.97 4681040.95 Vlada Pantelija Kocinac Gornja Bitinja Ia Po 25 79351 72717043 404 7499269.19 4675194.91 Dragisa Milivoje Pavletovic Jazince Ia Po 26 87597 72717094 2012 7502276.35 4677522.74 Milorad Milutin Janicevic Strpce Ia Po 27 88085 72717014 47424741 7500808.78 4674725.08 Bajram Ahmet Maraj Ulpijana E-31-1/6 Prishtine Ia Po Po 28 95460 72717009 36-0 7511329.75 4681367.05 Xhevat Ali Aliu Brod Ia Po 29 95546 72717009 58-0 7511267.48 4681367.05 Shaip Avdulla Arifi Brod Ia Po 30 97553 72717004 2226 7502105.94 4678603.19 Srdjan Slobodan Ivanovic Berevce Ia Po 31 99241 72717013 673 7506834.2 4680754.21 Basri Bafti Muharremi Viqe Ia Shtalle 32 101779 72717014 5063 7499886.75 4675434.1 Rade Aleksandar Kuzic Jazince Ia Po Po 33 103190 72717094 1283 7501951.63 4677751.09 Andreja Sokol Petkovic Strpce Ia Po 34 103492 72717031 686687 7506728.19 4679667.03 Naim Daut Mehmeti Drekoc Ia Po Shitore 35 105862 72717094 1260 7502132.31 4677950.86 Milenko Stoiljko Jocinac Strpce Ia Po 36 107652 72717077 2053 7495086.98 4674700.45 Jovanka Svetislav Ristic Sevce Ia Garaza 37 108599 72727023 2089 7505846.68 4678740.2 Cvetan Tomislav Stojanovic Gotovusa Ia Po 38 86608 72717023 1944 7506172.43 4678763.14 Cvetko Ilija Jovanovic Gotovusa Ia Po 39 91417 72717094 279 7503961.3 4678393 Dejan Vuksan Dobrosavljevic Strpce Ia Po 40 94181 72717089 1519 7502493.28 4682565.16 Qazim Metush Halimi Paloj Ia Po 41 99622 72717028 1265 7503344.13 4679428.08 Predrag Velibor Gadzic Ia Po 42 103986 72717013 702 7506710.4 4680524.75 Enver Shaip Muharremi Viqe Ia Po 43 307008 72717023 1951-1 7506212.5 4678662.39 Cvetko Ljubomir Staletovic Gotovusa Ia Po Garaza 44 97407 72717094 3281 7502440.57 4677319.59 Ivica Tomislav Bogdanoviç Å trpce Ia Po Po 45 103227 72717023 1761 7505767.51 4678990.78 Dushan Vuksan Cvetkoviç Gotovusha Ia Po Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor Ministarstvo Sredine i Prostornog Planiranja Ministry of Environment and Spatial Planning Të dhënat kadastrale dhe koordinatat Të dhënat për aplikuesin Të dhënat për objektin ndërtimor REGJISTRI SHTETËROR I KOMPLETUAR I NDËRTIMEVE PA LEJE DERI ME DATËN 11.09.2015 - KOMUNA SHTERPCE Numri References Nr. Rendor

Upload: phamngoc

Post on 04-Feb-2018

326 views

Category:

Documents


28 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor ...mmph-rks.org/repository/docs/Shterpcë_229622.pdf · Zona Kadastrale Numri i parceles Koordinata X Koordinata Y Emri Emri Babes

Zona

Kadastrale

Numri i

parcelesKoordinata X Koordinata Y Emri

Emri

BabesMbiemri Adresa

Kategoria

NdertimitShtepi Bashkpronesi

Ndertim

KomercialIndustrial Mbindertim Tjeter

1 289532 72717014 4054 7498371.67 4677239.13 Zoran Stajko Stanojevic Vrbestica Ia Po

2 289575 72717014 4891 7500246.54 4675642.83 Igor Setislav Ivkovic Brezovica Ia Po Po

3 289601 72717014 4891 7500243.58 4675645.58 Ivica Svetislav Ivkovic Brezovica Ia Po Po

4 289629 72717014 4891 7500239.13 4675644.31 Svetislav Bozidar Ivkovic Brezovica Ia Po Po

5 289734 72717014 4283 7498691.14 4677008.74 Stojadin Dobrivoje Stojanovic Ia Stala

6 292336 72717014 5066 7499856.61 4675414.98 Zagorka Obradin Stojkovic Brezovica Ia Po

7 31781 72717094 6338-0 7500774.26 4673967.62 N N Ia Po

8 45225 72717014 4897 7500149.58 4675622.71 Bogoljub Bogdan Ivanovic Brezovice Ia Po

9 48241 72717014 3842 7498965.83 4676871.57 Slavisa Bogdan Ivanovic Vrbestice Ia Po

10 55240 72717094 6357-5 7500774.5 4673811.5 Shaban Asllan Baraliu Rr. Nazmi Ukzmajli nr.103 Ia Po

11 57625 72717094 63766380 7500990.84 4673171.17 Drita Ali Rudi Kroni i bardhe br.9 Dardania, Prishtina Ia Po

12 57669 72717094 63766380 7500991.43 4673169.89 Rafet Ismail Rudi Kroni i bardhe br.9 Dardania, Prishtina Ia Po

13 67618 72717094 6360/7 7500745.57 4673882.95 Genc Sali Dobroshi Veternik Bez broja, Prishtina Ia Po Po

14 76849 72717094 6454-3 7501672.85 4672863.47 Beqir Ejup Parllaku Rr. Kuvendi i Arberit Nr.3 Ia Po Po

15 71640 72717094 6359-0 7500834.27 4673852.52 Perparim Sejdi Halili Rr. Dardania SU6/2 nr.4 Prishtine Ia Po Po

16 71678 72717094 6359-0 7500840.29 4673853.94 Arktim Sejdi Halili Rr. Ekrem Rexha nr. 15 Prishtine Ia Po Po

17 73291 72717014 5039 7499887.81 4675522.44 Stojce Stojko Borzanovic Brezovica Ia Shtalle

18 74613 72717043 980 7499100.92 4675295.25 Slavisa Dragutin Stojkovic Jazince Ia Po

19 76361 72717094 6354 7500853.44 4673588.83 Ramush Halil Bejiqi Rr. Sadik Zeneli rb 3/2 Dardani-Prishtine Ia Po

20 81703 72717094 6419-44 7501139.79 4673086.84 Elektrika -mont

DPT

Lipjan Ia Po

21 86546 72717031 1307 7508088.06 4679216.39 Minir Ajet Ajeti Ia Po

22 86590 72717014 1885-1 7497330.93 4677854.16 Nenad Dragutin Zdravkovic Vrbestica Ia Po

23 54555 72717094 6352, 6354 7500868.22 4673612.6 Ragip Qamil Hyseni Brezovice Ia Po Po

24 162271 72717020 1028 7502635.97 4681040.95 Vlada Pantelija Kocinac Gornja Bitinja Ia Po

25 79351 72717043 404 7499269.19 4675194.91 Dragisa Milivoje Pavletovic Jazince Ia Po

26 87597 72717094 2012 7502276.35 4677522.74 Milorad Milutin Janicevic Strpce Ia Po

27 88085 72717014 47424741 7500808.78 4674725.08 Bajram Ahmet Maraj Ulpijana E-31-1/6 Prishtine Ia Po Po

28 95460 72717009 36-0 7511329.75 4681367.05 Xhevat Ali Aliu Brod Ia Po

29 95546 72717009 58-0 7511267.48 4681367.05 Shaip Avdulla Arifi Brod Ia Po

30 97553 72717004 2226 7502105.94 4678603.19 Srdjan Slobodan Ivanovic Berevce Ia Po

31 99241 72717013 673 7506834.2 4680754.21 Basri Bafti Muharremi Viqe Ia Shtalle

32 101779 72717014 5063 7499886.75 4675434.1 Rade Aleksandar Kuzic Jazince Ia Po Po

33 103190 72717094 1283 7501951.63 4677751.09 Andreja Sokol Petkovic Strpce Ia Po

34 103492 72717031 686687 7506728.19 4679667.03 Naim Daut Mehmeti Drekoc Ia Po Shitore

35 105862 72717094 1260 7502132.31 4677950.86 Milenko Stoiljko Jocinac Strpce Ia Po

36 107652 72717077 2053 7495086.98 4674700.45 Jovanka Svetislav Ristic Sevce Ia Garaza

37 108599 72727023 2089 7505846.68 4678740.2 Cvetan Tomislav Stojanovic Gotovusa Ia Po

38 86608 72717023 1944 7506172.43 4678763.14 Cvetko Ilija Jovanovic Gotovusa Ia Po

39 91417 72717094 279 7503961.3 4678393 Dejan Vuksan Dobrosavljevic Strpce Ia Po

40 94181 72717089 1519 7502493.28 4682565.16 Qazim Metush Halimi Paloj Ia Po

41 99622 72717028 1265 7503344.13 4679428.08 Predrag Velibor Gadzic Ia Po

42 103986 72717013 702 7506710.4 4680524.75 Enver Shaip Muharremi Viqe Ia Po

43 307008 72717023 1951-1 7506212.5 4678662.39 Cvetko Ljubomir Staletovic Gotovusa Ia Po Garaza

44 97407 72717094 3281 7502440.57 4677319.59 Ivica Tomislav Bogdanoviç Å trpce Ia Po Po

45 103227 72717023 1761 7505767.51 4678990.78 Dushan Vuksan Cvetkoviç Gotovusha Ia Po

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor

Ministarstvo Sredine i Prostornog Planiranja

Ministry of Environment and Spatial Planning

Të dhënat kadastrale dhe koordinatat Të dhënat për aplikuesin Të dhënat për objektin ndërtimor

REGJISTRI SHTETËROR I KOMPLETUAR I NDËRTIMEVE PA LEJE DERI ME DATËN 11.09.2015 - KOMUNA SHTERPCE

Numri

References

Nr.

Rendor

Page 2: Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor ...mmph-rks.org/repository/docs/Shterpcë_229622.pdf · Zona Kadastrale Numri i parceles Koordinata X Koordinata Y Emri Emri Babes

Zona

Kadastrale

Numri i

parcelesKoordinata X Koordinata Y Emri

Emri

BabesMbiemri Adresa

Kategoria

NdertimitShtepi Bashkpronesi

Ndertim

KomercialIndustrial Mbindertim Tjeter

Të dhënat kadastrale dhe koordinatat Të dhënat për aplikuesin Të dhënat për objektin ndërtimorNumri

References

Nr.

Rendor

46 98751 72717020 1684 7502732.87 4679441.96 Slobodan Stale Đ�orđeviç Donja Bitinja Ia Po

47 59689 72717028 1511 7503472.38 4679159.34 Novica Obrad Staletovic Biti e Poshtme, Shterpce Ia Po

48 91395 72717094 3273 7502368.88 4677338.67 Dejan Vuksan Dobrosavljevic Strpce Ia Po

49 94153 72717089 1491-0 7502510.71 4682574.67 Ramadan Metush Halimi Paloj Ia Po

50 95385 72717009 59 7511250.84 4681375.13 Nazmi Avdulla Arifi Brod Ia Po

51 95600 72717031 631 7506946.95 4679759.77 Goran Kostadin Krstic Ia Garaza

52 97620 72717028 12061204 7503488.1 4679437.99 Stojko Nedeljko Ivanovic Donja Bitinja Ia Stala

53 97743 72717004 2293 7501747.82 4678366.5 Gordon Goroljub Janiçeviç Berevce Ia Å tala

54 98017 72717094 2173 7501817.3 4677536.59 Novica Radovan RaĐ•içeviç Štrpce Ia Po

55 98473 72717009 425 7510835.97 4680931.52 Arif Elmaz Hasani Brod Ia Po

56 99307 72717077 3661 7495418.06 4674597.62 Branislav Veselin Stevanoviç Sevce Ia Po

57 103569 72717023 1832 7506018.32 4678964.94 Novica Cvetko Anđelkoviç Gotovusha Ia Po

58 103968 72717013 703 7506710.71 4680531.09 Sefer Shaip Muharremi Viqe Ia Po

59 105279 72717094 4157 7502563.16 4676611.67 Dusan Milija Jovanovic Strpce Ia Stala

60 105308 72717004 2223 7502117.43 4678579.9 Dimitrije Momir Dobrosavljevic Berevce Ia Po

61 105449 72717043 1302 7498728.6 4675012.76 Srbinka Ljubomir Ivkovic Jazince Ia Po

62 105613 72717023 1328-2 7505675.19 4679318.15 Vojislav Vuksan Stevanovic Gotovusa Ia Po

63 105657 72717043 1084 7499080.07 4675083.08 Zvonko Dushan Đorđević Jažince Ia Po

64 105727 72717014 5031 7499975.35 4675590.75 Mile Stanko Cvetkovic Brezovica Ia Pomocni

objekat 65 105830 72717014 5017 7500063.3 4675596.89 Igor Novica Bontic Vrbestica Ia Pomocni

objekat 66 105942 72717014 38943893 7498783.63 4677011.09 Dobrivoje Veselin kostiç Vrbeshtica Ia Po Po

67 105958 72717013 670 7506755.17 4680714.08 Shaban Hajrullah Rexhepi Viqe Ia Po

68 105974 72717014 38943893 7498779.08 4677007.67 Kosta Veselin Kostiç Vrbeshtica Ia Po Po

69 106156 72717028 764-3 7503667.57 4679091.57 Strecko Obrad Staletovic Donja Bitinja Ia Po

70 106616 72717005 6 7502819.54 4671474.98 Dimitrije Slobodan Davidoviç Štrpce Ia Po

71 106628 72717094 19531956 7502344.59 4677563.66 Slobodan Dimitrije Davidoviç Štrpce Ia Garaža

72 107424 72717043 1107 7499097.41 4674948.42 Sava Veljko Rusimoviç Jažince Ia Po

73 108013 72717043 975977 7499041.19 4675229.62 AranĐ‘el Stojan Milosavljeviç Jažince Ia Po

74 110898 72717014 5714 7501031.07 4672670.12 Driton Faik Halili Bregu i diellit Zona Jug objekti 3/11 Ia Po

75 45328 72717031 259 7508522.51 4679727.45 Rijad Ismet Arifi Fsh. Firaje Shterpce Ia Po

76 64885 72717005 42159 7502686.13 4671277.08 Labinot Asllan Vitija RR. Nazim Gafurri nr. 289 Prishtine Ia Po

77 113014 72717020 690-0 7502260.47 4681414.39 Gani Jakup Asllani Biti e Eperme Ia Po

78 113046 72717004 20762077 7501753.68 4678322.79 Aleksandar Rastko Popovic Berevce Ia Po

79 144274 72717028 14911471 7503601.96 4679214.79 Rasko Stoiljko Milovanovic Donja Bitinja Ia Po Po

80 180388 72717014 4883 7500335.57 4675743.36 Kata Mijo Milisavljevic Brezovica Ia Po

81 103235 72718023 1244-2 7505756.27 4679309.64 Stojan Aleksandar Stanojkovic Gotovusa Ia Po

82 32059 72717094 6363-0 7500685.9 4673865.02 Valon Masar Lluka Rr.Washington n.32 Prishtine Ia Po

83 76376 72717094 3159-0 7502334.99 4677351.25 Sinisa Milorad Buduric Strpce Ia Po Po

84 144263 72717028 1491-0 7503589.81 4679233.05 Rasko Stoiljko Milovanovic Donja Bitinja Ia Po

85 97309 72717028 16401636 7503452.13 4679230.76 Drago Mihajlo Sinadinoviç Donja Bitinja Ia Po

86 97592 72717094 3214 7502377.25 4677273.55 Veselin Milija Dogandžiç Štrpce Ia Pomoçni

objekat 87 98444 72717014 5211-2 7500807.85 4674598.07 Arben Rasim Polloshka 28 nentori BB 115-1-11 Prishtine Ia Evidentohen

vetem 88 32069 72717094 6363-0 7500688.96 4673851.6 Viktor Doda Sopi Uroshevac Ia Po

89 99443 72717009 780 7510184.49 4680720.06 Imer Veli Sulejmani Brod Ia

90 99471 72717094 1445 7502372.58 4677969.28 Dragisa Stojadin Stanojevic Strpce Ia Po

91 99533 72717094 9003 7502253.67 4677514.13 Slavisa Nikola Grbic Ia Po Po

92 99651 72717028 1547 7503488.26 4679367.61 Petko Jovan Dimic Donja Bitinja Ia Garaza

93 100109 72717028 1547 7503502.99 4679337.63 Petko Jovan Dimic Ia Po

94 91049 72717094 4115 7502480.51 4676284.08 Mitar Dusan Milosavljevic Strpce Ia Po

95 93760 72717013 671 7506799.94 4680703.05 Sejdi Gani Muharremi Viqe Ia Shtalle

Page 3: Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor ...mmph-rks.org/repository/docs/Shterpcë_229622.pdf · Zona Kadastrale Numri i parceles Koordinata X Koordinata Y Emri Emri Babes

Zona

Kadastrale

Numri i

parcelesKoordinata X Koordinata Y Emri

Emri

BabesMbiemri Adresa

Kategoria

NdertimitShtepi Bashkpronesi

Ndertim

KomercialIndustrial Mbindertim Tjeter

Të dhënat kadastrale dhe koordinatat Të dhënat për aplikuesin Të dhënat për objektin ndërtimorNumri

References

Nr.

Rendor

96 97009 72717089 1491 7502514.71 4682587.58 Ahmet Metush Halimi Paloj Ia Po

97 97360 72717094 3281 7502439.57 4677318.59 Aleksandar Tomislav Bogdanoviç Štrpce Ia Po Po

98 101721 72717014 5063 7499888.18 4675441.86 Sladjan Aleksandar Kuzic Brezovica Ia Po Po

99 103449 72717031 686 7506683.67 4679670.59 Fatmir Daut Mehmeti Drekoc Ia Po

100 105890 72717094 3046 7502145.41 4677352.56 Srdjan Mitar Dogandzic Strpce Ia Po

101 306980 72717004 2123 7501692.64 4678371.08 Stoja Milorad Staletovic Berevce-Sarkoce Ia Po

102 113033 72717004 20762077 7501747.79 4678328.21 Borisav Milija Popovic Berevce Ia Po

103 52029 72717094 6419-63 7501100.41 4673153.43 Edmond Mehmedali Azemi Prishtine Ia Po

104 52049 72717094 6362-1 7500729.11 4673916.41 Menduh Nexhmedin Mullaademi Prishtine Ia Po

105 52607 72717094 6425 7501323.58 4672898.57 Arif Mahmut Hoxha Qagllavice, Prishtine Ia Po

106 54269 72717094 6357-14 7500816.65 4673762.82 Ramadan Bislim Maliqi Rr. Xh.Mustafa I/2 Gjilan Ia Po

107 63191 72717009 425 7510768.21 4680879.06 Shukri Elmaz Hasani Brod Ia Po

108 137927 72717014 5034 7500030.55 4675636.95 Staja Stale Petkoviç Brezovica Ia Pomoçna

zgrada 109 32048 72717094 6360-0 7500741.64 4673843.94 N N Ia Po

110 85693 72717043 10161017 7499140.66 4675164.4 Nenad Slavko Andrijevic Jazince Ia Po

111 100320 72717028 1531 7503473.03 4678262.42 Rasko Milan Lazarocevic Bitinja Ia Pomocna

zgrada 112 63359 72717028 1446/1 7503208.21 4679323.24 Milan Tomislav StojĐ•etoviç Donja Bitinja Ia Po

113 97046 72717089 1519 7502514.63 4682543.93 Ali Rexhep Halimi Paloj Ia Po

114 307031 72717094 4166-2 7502456 4676710.87 Ljubisa Petar Racicevic Strpce Ia Po

115 107741 72717043 1067 7499046.35 4675124.28 Cvetko Cvetan Stanisic Jazince Ia Po

116 253791 72717028 1670 7503586.11 4679203.86 Slavka Toma Milovanovic Donja Bitinja Ia Objekt

ndihmes 117 332008 72717004 21252124 7501681.45 4678388.82 Predrag Cvetko Sarkocevic Berevce Ia Po

118 332023 72717004 2552 7502063 4678221.2 Milos Zoran Stankovic Berevce Ia Po

119 332042 72717043 784822 7498649.7 4675038.34 SPC-KOS Strpce Ia Objekt

ndihmes 120 332134 72717077 3812 7496233.37 4674253.79 SPC-KOS Strpce Ia Objekt

ndihmes 121 332141 72717094 12 7504290.94 4679127.89 SPC-KOS Strpce Ia Objekt

ndihmes 122 332151 72717094 1135 7502452.56 4678019.03 SPC-KOS Strpce Ia Objekt

ndihmes 123 332175 72717094 1163 7502111.56 4677704.91 SPC-KOS Strpce Ia Objekt

ndihmes 124 332194 72717094 1364 7502131.14 4677685.33 SPC-KOS Strpce Ia Po

125 332234 72717020 796 7502421.97 4681298.69 SPC-KOS Strpce Ia Objekt

ndihmes 126 332267 72717023 2067 7505972.36 4678672.86 SPC-KOS Strpce Ia Objekt

ndihmes 127 332351 72717014 5917 7500100.25 4675630.26 Milorad Dragutin Radonocevic Brezovica Ia Po

128 33030 72717094 6376-0 7500999.6 4673160 Mebrure Vehbi Abdurrahmani Rr. Ramadan Peci nr.18Mitrovice Ia Po

129 45066 72717094 6391-2 7501141.58 4673254.82 Arianit Avdi Ahmeti Rr. Sylejman Vokshi L-B rr.nr3 Prishtine Ia Po Po

130 62525 72717043 486 7499201.22 4675160.21 Milan Svetlana Petroviç Jažince Ia Po

131 62992 72717094 6381/3 7500896.88 4673346.53 Fisnik Ibrahim Bucaliu Å arski Odred 2, Uroshevac Ia Po

132 64602 72717014 5033 7500017.01 4675645.09 Novica Dragutin Stojanovic Brezovica Ia Po

133 64734 72717014 5033 7500037.61 4675629.13 Novica Dragutin Stojanovic Brezovica Ia Garaza

134 64808 72717014 5033 7500021.92 4675651.79 Milivoje Milica Sibinovic Brezovica Ia Po

135 64824 72717014 5033 7500044.58 4675636.58 Milivoje Milica Sibinovic Brezovica Ia Garaza

136 79419 72717043 404 7499249.34 4675168.92 Miroslav Milivoje Pavletovic Jazince Ia Po

137 112969 72727020 690-0 7502264.28 4681399.81 Sutki Jakup Asllani Biti e Eperme Ia Po

138 48773 72717014 5725-6 7501359.81 4672759.63 Zize Hysen Selimaj Prishtine Ia Po

139 46341 72717094 1451-2 7502468.73 4677928.6 Valentina Goroljub Spasic Shterpce Ia Po

140 47912 72717094 6419-21 7501134.44 4673150.57 Kushtrim Muje Plakolli Bregu i diellit rr.Shaqir Igrishta II/2 Prishtine Ia Po

141 48287 72717014 3840 7498963.48 4676884.26 Slavisa Bogdan Ivanovic Verbeshtice Ia Po

142 48315 72717094 3840 7498996.53 4676895.41 Bogdan Nikola Ivanovic Vrbestice Ia Po

143 48415 72717094 2142 7501967.17 4677535.16 Dragomir Gvozder Pismanovic Shterpce Ia Po

144 48741 72717014 3797-0 7498374.18 4677341.46 Slobodan Milan Spasic Verbeshtice Ia Po

145 116035 72717094 1254-3 7502018.99 4677902.73 Milutin Dusan Djurinac Strpce Ia Stala+Garaz

a

Page 4: Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor ...mmph-rks.org/repository/docs/Shterpcë_229622.pdf · Zona Kadastrale Numri i parceles Koordinata X Koordinata Y Emri Emri Babes

Zona

Kadastrale

Numri i

parcelesKoordinata X Koordinata Y Emri

Emri

BabesMbiemri Adresa

Kategoria

NdertimitShtepi Bashkpronesi

Ndertim

KomercialIndustrial Mbindertim Tjeter

Të dhënat kadastrale dhe koordinatat Të dhënat për aplikuesin Të dhënat për objektin ndërtimorNumri

References

Nr.

Rendor

146 116076 72717014 3515 7502348.3 4677149.21 Srecko Stanko Staletovic Strpce Ia Po

147 52798 72717014 4846 7500615.22 4675798.6 Tasa Aleksandar Tasic Shterpce Ia Po

148 54240 72717094 6357-15 7500814.5 4673768.34 Nehat Fetah Uruqi Rr. Medlin Ollbrajt N.194 Gjilan Ia Po

149 56408 72717014 5216 7500839.27 4674580.79 Tome Serafin Gashi Hoxhe Kadri Prishtina, br.7 10000 Prishtine Ia Po

150 58779 72717014 46094610 7500204.33 4675933.95 Sinisha Predrag Staletoviç Brezovica Ia Po

151 52588 72717094 6381-12 7501045.76 4673159 Astrit Tosun Kryeziu Vendbanimi Amerikan nr.shtep.93 Hajvali,

Prishtine Ia Po

152 127353 72717028 16321633 7503422.63 4679247.26 Bozidar Petar Lazarevic Donja Bitinja Ia Po

153 127390 72717020 1365-1 7502640.33 4680346.47 Svetlana Bozidar Popovic Gornja Bitinja Ia Ambulanta

154 63172 72717014 5613 7500740.93 4673180.35 Labinot Ismet Salihu Velania R6 Br. 18, Prishtina Ia Po Po

155 59021 72717094 6336-8 7500887.46 4673989.34 ANARCH Obvjekti Klana Kosoves ,zona industriale,

Prishtine Ia Po

156 67000 72717094 3783 7502440.05 4676781.96 Ivica Novica Tanasijeviç Å trpce Ia Po

157 67683 72717094 6397 7501254.29 4673195.32 Mustafe Hamdi Bucaliu Uroshevac Ia Po

158 112942 72717020 276277 7502247 4681448.46 Enver Jakup Asllani Biti e Eperme Ia Po

159 113161 72717094 9003 7502255.69 4677511.24 Miodrag Milutin Grbic Strpce Ia Po Po

160 127315 72717014 5034 7500022.98 4675618.51 Nenad Novica Ilic Brezovica Ia Po

161 127367 72717020 1385-1 7502543.79 4680372.49 Svetlana Bozidar Popovic Gornja Bitinja Ia Po

162 127416 72717005 4 7502617.07 4671388.17 Nenad Slobodan Gligorijevic Strpce Ia Po

163 127488 72717014 4877 7500224.41 4675713.72 Budimir Borisav Zdravkoviç Brezovica Ia Garaža

164 130255 72717031 126-0 7509037.71 4680347.4 Xhevat Rexhep Haziri Brod Ia Po

165 137864 72717028 1264 7503330.99 4679391.44 Svetlana Mitar Đ�orĐ‘eviç Donja Bitinja Ia Po Po

166 137878 72717028 1264 7503326.08 4679406.63 Svetlana Mitar Đ�orĐ‘eviç Donja Bitinja Ia Po

167 137893 72717028 1264 7503340.2 4679409.19 Svetlana Mitar Đ�orĐ‘eviç Donja Bitinja Ia Po

168 137910 72717028 1214 7503368.14 4679395.33 Mitar Voislav Cvetkoviç Dnja Bitinja Ia Å tala

169 194944 72717094 1402 7502197.28 4677800.61 Jovanka Mitar Adravkovic Strpce Ia Po

170 196437 72717004 2226 7502100.91 4678596.86 Sladjan Slobodan Ivanovic Berevce Ia Po

171 146234 72717077 3793 7496164.11 4674323.53 Miladin Krsta Veljkoviç Sevce Ia Po Å tala-

dogradnja 172 93723 72717013 671 7506783.15 4608704.48 Sejdi Gani Muharremi Viqe Ia Po

173 160127 72717094 14841486 7502299.91 4677715.18 Zoran Stanko NikolĐ•eviç Å trpce Ia Po Po

174 160138 72717043 445 7499420.25 4675260.63 Sasha Veselin Samardžiç Jažince Ia Po Po

175 160154 72717004 2277 7501860.59 4678350.86 Ružica Marko Mihajloviç Berevce Ia Po

176 160170 72717004 2277 7501841.58 4678354.98 Lenka Stojko Staletoviç Berevce Ia Po

177 160195 72717023 1248 7505674.8 4679332.72 Slavisha Milenko Živkoviç Gotovusha Ia Po Po

178 160225 72717023 1340 7505718.8 4679258.22 Dragutin Blagoje Iliç Gotovusha Ia Po

179 160258 72717043 1017 7499138.59 4675166.08 Branko Vladimir Staletoviç Jažince Ia Po Po

180 160268 72717077 33543355 7496212.92 4674346.4 Mile Aleksandar Veljkoviç Sevce Ia

181 160276 72717023 1743 7505741.46 4678891.23 Tihomir Staja Stevanoviç Gotovusha Ia Po Po

182 160292 72717094 6419/62 7501087 4673148.82 Kushtrim Ahmet Shala Mati I,Banesa Lin-Projekt Hyrja II Nr. 71 Ia Po

183 87870 72717094 3534 7502294.46 4677081.56 Jugoslav Stanko Milosavljevic Strpce Ia

184 31762 72717094 6339-0 7500757.14 4673998.26 Bajram Haxhi Syla Urosevac Ia Po

185 31804 72717094 6340-0 7500755.21 4673934.84 Fejzula Shaqiri Urosevac Ia Po

186 31809 72717094 6340-0 7500754.05 4673925.17 Agim Bajram Shunjaku Dardani,Pristina Ia Po

187 71716 72707194 6359-0 7500836.01 4673858.83 Flamur Sejdi Halili Rr. Bregu i diellit rruga II lam.11/3 Prishtine Ia Po Po

188 71738 72717094 6359-0 7500829.36 4673857.75 Faton Sejdi Halili Rr. Agim Ramadani nr.21 Prishtine Ia Po Po

189 73374 72717014 5039 7499901.21 4675476.41 Stojce Stojko Borzanovic Brezovica Ia Garaza

190 75115 72717009 919-3 7509093.17 4680010.87 Sami Gjili Abdullahu Rr,Aastrit Bytyqi Nr.91 Ferizaj Ia Po

191 76364 72717094 6354 7500868.65 4673586.61 Ramush Halil Bejiqi Rr. sadik Zeneli rb 3/2 Dardania-Prishtine Ia Po

192 76820 72717094 6453-2 7501652.96 4672895.16 Avni Sejdi Hysiqi Rr. Ali Kelmendi 15 Ferizaj Ia Po Po

193 79382 72717043 404 7499268.27 4675195.94 Miroslav Milivoje Pavletovic Jazince Ia Po

194 80138 72717014 3915-0 7498546.02 4677197.75 Dragomir Milivoje Stanisavljevic Vrbestica Ia Po

195 81638 72717094 6418-1 7501117.12 4673211.88 Nic Holding Muzakaj, Kastriot Ia Po

Page 5: Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor ...mmph-rks.org/repository/docs/Shterpcë_229622.pdf · Zona Kadastrale Numri i parceles Koordinata X Koordinata Y Emri Emri Babes

Zona

Kadastrale

Numri i

parcelesKoordinata X Koordinata Y Emri

Emri

BabesMbiemri Adresa

Kategoria

NdertimitShtepi Bashkpronesi

Ndertim

KomercialIndustrial Mbindertim Tjeter

Të dhënat kadastrale dhe koordinatat Të dhënat për aplikuesin Të dhënat për objektin ndërtimorNumri

References

Nr.

Rendor

196 81672 72717094 6418-15 7501142.8 4673180.98 Bastri Ejup Statovci Rr. Llapi nr 18/3 10000 Prishtine Ia Po

197 82028 72717094 6419-30 7501146.9 4673141.17 Nic Holding shpk Muzakaj - Kastriot Ia Po

198 84894 72717014 4877 7500222.2 4675720.01 Budimir Borisav Zdravkovic Brezovica Ia Po

199 85574 72717043 451 7499463.91 4675266.21 Novica Slavko Andrijevic Jazince Ia Po

200 85623 72717043 451 7499462.99 4675265.19 Nenad Slavko Andrijevic Ia Po

201 87434 72717094 6383 7501020.87 4673219.08 Azra Agim Kastrati Bregu i diellit-zona jugOB-6/23 Prishtine Ia

202 87444 72717094 6383 7501020.87 4673221.3 Artan Agim Kastrati Dardania L4/7 Prishtine Ia Po

203 87681 72717014 5211 7500720.17 4674598.97 Artan Bajram Gorani Prishtine Ia Po

204 94459 72717094 2996 7502169.04 4677176.85 Srecko Bogomir Antic Strpce Ia Garaza

205 157575 72717094 14841486 7502286.92 4677725.4 Zoran Stanko Nikolcevic Strpce Ia Po

206 95352 72717009 60-0 7511217.88 4681382.42 Danush Avdulla Arifi Brod Ia Po

207 95408 72717009 36-0 7511340.37 4681333.93 Xhevat Ali Aliu Brod Ia Po

208 95432 72717009 36-0 7511357.16 4681347.09 Xhevat Ali Aliu Brod Ia Po

209 95576 72717031 631 7506977.37 4679748.36 Goran Kostadin Krstic Drajkovce Ia

210 95627 72717031 631 7506952.34 4679748.05 Goran Kostadin Krstic Drajkovce Ia Po

211 160234 72717023 1340 7505706.21 4679259.91 Dragutin Blagoje Iliç Gotovusha Ia Å tala

212 97269 72717013 671 7506800.33 4680712.46 Basri Bafti Muharremi Viqe Ia Po

213 97477 72717028 1672 7503588.4 4679161.77 Ratko Ljuba Staletoviç Donja Bitinja Ia Po

214 97517 72717028 1503 7503500.61 4679196.79 Drago Mihajlo Sinadinoviç Donja Bitinja Ia Garaža

215 97948 72717028 1764 7503529.63 4679250.76 Milovan Bogdan Lazaroçeviç Donja Bitinja Ia Po

216 98101 72717028 1229 7503412.99 4679441.45 Božidar Slavko StojĐ•etoviç Donja Bitinja Ia Po

217 98381 72717014 5211-2 7500796.28 4674594.74 Afrim Enver Rexha Marigona II pn Cagllavice - Prishtine Ia Po Evidentohen

vetem 218 98505 72717009 425 7510812.83 4680961.94 Elmaz Hajriz Hasani Ia Po

219 98790 72717028 1218 7503384.27 4679414.28 Radovan Vojislav Stojanovic Donja Bitinja Ia Po

220 99325 72717009 786 7510253.1 4680704 Sule Idriz Sulejmani Gjonaj-Brod Ia

221 99354 72717009 780 7510194.63 4680733.37 Haki Veli Sylejmani Brod Ia

222 100135 72717094 2207 7501857.27 4677758.99 Zeljan Vlastimir Stojcetovic Strpce Ia Po

223 100267 72717043 858 7498740.74 4675155.95 Ljubinka Dragutin Redzic Jazince Ia Garaza+stal

a 224 100290 72717043 858 7498720.84 4675174.88 Ljubinka Dragutin Redzic Jazince Ia Po

225 101467 72717094 1167 7502284.37 4678144.49 Jovica Dragomir Davidoviç Å trpce Ia Po

226 101661 72717028 1553 7503372.09 4679316.52 Slavko Dragutin Urosevic Donja Bitinja Ia Po

227 101809 72717014 4574 7500093.46 4675788.08 Branislav Voislav Djordjevic Brezovica Ia Po

228 101879 72717094 6457-2 7501751.8 4672829.39 Naim Hajredin Hoxha Rr. Gazmend Zajmi Prishtine Ia Po Po

229 88643 72717013 665-0 7506768.17 4680615.66 Fehmi Ferat Syla Fsh Viqe Ia

230 103359 72717031 687-2 7506688.42 4679653.72 Fatmir Daut Mehmeti Drekoc Ia Shtalle

231 104424 72717094 2223 7502075.16 4678032.72 Milivoje Bozin Mihajlovic Strpce Ia Po

232 105282 72717014 4891 7500321.83 4675604.34 Milorad Dushan Ivkoviç Brezovica Ia Garaža

233 105292 72717014 48264827 7500428.98 4675532.91 Dragan Stojan Kuzmanovic Strpce Ia Po

234 105425 72717028 898 7503605.83 4679354.45 Hamdi Ibrahim Rushiti Biti e Poshtme Ia

235 105573 72717043 465-2 7499381.7 4675313.73 Beke Hysen Zeka Rr. M.Teute nr 153 Peje Ia Po

236 105594 72717094 1243-6 7502018.55 4677967.23 Natasa Stankovic Strpce Ia Po

237 105675 72717043 1084 7499082.42 4675090.04 Sasha Dushan Đ�orĐ‘eviç Jažince Ia Po

238 105705 72717023 1977 7506061.01 4678722.66 Milos Milosav Zivkovic Gotovusa Ia Stala

239 105710 72717043 1101 7499122.33 4674996.87 Dragan Stojmir Trajkoviç Jažince Ia Po Po

240 105730 72717043 1101 7499126.22 4674992.37 Dario Dragan Trajkoviç Jažince Ia Po Po

241 105955 72717014 38943893 7498782.25 4677004.8 Slobodan Veselin Kostiç Vrbeshtica Ia Po Po

242 106071 72717028 1548 7503424.19 4679339.33 Vojislav Milan Janicevic Donja Bitinja Ia Garaza

243 181757 72717014 4290-0 7498743.13 4677002.23 Stojmir Blagoje Kostic Vrbestica Ia Po

244 98888 72717013 675 7506817.95 4680699.55 Misin Shabani Rexhepi ViĐ•a Ia Å tala

245 103950 72717094 31 7504016.12 4679127.26 Nebih Imer Aliu Biti e Poshtme Ia Po

Page 6: Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor ...mmph-rks.org/repository/docs/Shterpcë_229622.pdf · Zona Kadastrale Numri i parceles Koordinata X Koordinata Y Emri Emri Babes

Zona

Kadastrale

Numri i

parcelesKoordinata X Koordinata Y Emri

Emri

BabesMbiemri Adresa

Kategoria

NdertimitShtepi Bashkpronesi

Ndertim

KomercialIndustrial Mbindertim Tjeter

Të dhënat kadastrale dhe koordinatat Të dhënat për aplikuesin Të dhënat për objektin ndërtimorNumri

References

Nr.

Rendor

246 107708 72717077 3655/3 7495534.3 4674566.8 Voislav Milan Kalpakoviç Jažince Ia Å tala

247 107986 72717094 1351-4 7502115.13 4677865.61 Dragutin Radovan Stanojevic Strpce Ia Po

248 187712 72717014 5778-0 7497949.59 4677647.67 Milan Stanojko Stankovic Vrbestica Ia Po

249 106635 72717094 19561953 7502348.02 4677575.02 Slobodan Dimitrije Davidoviç Å trpce Ia Po Po

250 107628 72717028 1542 7503565.91 4679325.49 Jovan Dimitrije StojĐ•etoviç Donja Bitinja Ia Po

251 107632 72717077 3655-2 7495521.54 4674573.37 Novica Radomir Ristic Sevce Ia Pomocna

zgrada sa 252 107998 72717077 365/3 7495528.57 4674539.17 Voislav Milan Kalpakoviç Sevce Ia Po

253 110701 72717043 1056 7498946.15 4675128.93 Ljubomir Trojan Milosavljeviç Jažince Ia Po

254 110871 72717014 4872 7500306.07 4675719.25 Zoran Milisav Milosavljeviç Brezovica Ia Po Po

255 110888 72717014 4872 7500298.5 4675720.99 Zvonko Milisav Milosavljeviç Brezovica Ia Po Po

256 111505 72717043 957 7498980.28 4675222.3 Tatjana Milorad Đ�orđeviç Jažince Ia Po Po

257 111695 72717014 5079 7499798.12 4675263.84 Novica Rajko Dobrosavljeviç Brezovica Ia Po Po

258 241016 72717014 7072 7499845.49 4675362.65 Milos Mile Orlovic Brezovica Ia Po

259 241028 72717014 5072 7499845.7 4675364.3 Milan Mile Orlovic Brezovica Ia Po

260 241097 72717014 5072 7499877.69 4675344 Svetomir Stevan Djordjevic Brezovica Ia Po

261 241264 72717031 6340 7506867.76 4679733.44 Dragan Sokol Stojkovic Drajkovce Ia Po

262 265846 72717094 1351 7502225 4677940.76 Jugoslav Dragan Stojanovski Strpce Ia Po Po

263 265995 72717043 871 7498776.52 4675170.14 Mija Milan Cvetkovic Jazince Ia Po

264 267884 72717094 3576 7502248.91 4677035.61 Bojko Vasilj Stankovic Strpce Ia Stala

265 268151 72717043 416 7499312.15 4675206.49 Radoljub Zvonimir Krstic Jazince Ia Po

266 249324 72717014 3622 7500131.18 4676357.94 Zlatko Stojko Buduric Brezovica Ia Objekt

ndihmes 267 249349 72717014 3662 7500139.83 4676373.19 Ljubisa Stajko Buduric Brezovica Ia Po

268 249362 72717014 3662 7500143.03 4676374.53 Zlatko Stojko Buduric Brezovica Ia Po

269 282471 72717043 879 7498778.03 4675111.1 Sladjan Blagoje Rusimovic Jazince Ia Stala

270 282509 72717014 5064 7499930.71 4675470.64 Tihomir Milorad Stanojevic Brezovica Ia Po

271 282538 72717094 4043 7498359.71 4677258.92 Jovica Stajko Stanojevic Vrbestica Ia Po

Page 7: Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor ...mmph-rks.org/repository/docs/Shterpcë_229622.pdf · Zona Kadastrale Numri i parceles Koordinata X Koordinata Y Emri Emri Babes

Zona

Kadastrale

Numri i

parcelesKoordinata X Koordinata Y Emri

Emri

BabesMbiemri Adresa

Kategoria

NdertimitShtepi Bashkpronesi

Ndertim

KomercialIndustrial Mbindertim Tjeter

1 289663 72717014 4283 7498697.32 4677001.32 Stojadin Dobrivoje Stojanovic Vrbestica Ib Po

2 289769 72717014 4923 7500348.14 4675576.34 Tomislav Sava Jovanovic Ib Po

3 289802 72717094 2177-1 7501839.59 4677624.26 Stana Dragoljub Markovic Ib Po

4 290544 72717028 1549 7503384.37 4679329.77 Jovica Stajko Staletovic Donja Bitinja Ib Po

5 31826 72717094 6362-0 7500725.21 4673928.29 Nazmi Sherif Musliu Fshati Tern Ib Po

6 32115 72717094 6363-1 7500704.5 4673797.13 Mehmet Rizah Ismaili Prelez, Ferizaj Ib Po

7 32978 72717094 64266427 7501440.31 4672763.49 N N Prishtine Ib Po

8 40712 72717028 1222-0 7503401.43 4679404.31 Miodrag Milorad Janicevic Bitenje e Poshtme, Shterpce Ib Po

9 40746 72717014 5063-0 7499865.94 4675440.01 Stojadin Cvetko Bogajcevic Sevce, Shterpce Ib Po Po

10 40845 72717028 1296-0 7503251.64 4679430.32 Dragan Momcilo Stankovic Bitenje e Poshtme , Ib Po

11 41921 72717014 5203-1 7500700.42 4674669.56 Musa Rrahman Ajvazi Rr. Agim Ramadani nr.10 Ferizaj Ib Po

12 42396 72717094 6370 7500796.3 4673530.23 Avni Vesel Berisha Rr.Tirana, nr.41 Ferizaj Ib Po

13 42550 72717094 6354 7500890.54 4673543.84 Fatmir Tahir Salihu Rr. Sadik Bega nr.5 Ferizaj Ib Po

14 44993 72717014 5727-5 7501331.46 4672677.43 Raman Rexhep Rexhepi Rr. Molla e Kuqe H I/8 Fushe Kosove Ib Po

15 45117 72717014 5727-4 7501343.85 4672692.04 Qenan Hasan Agushi Rr. Molla e kuqe H I/8 Fushe Kosove Ib Po

16 48358 72717094 6354-6 7500852.22 4673543.92 Betim Ismet Qerkini Rr. Mulla Idriz Gjilani 3 Ferizaj Ib Po

17 49001 72717043 437 7499402.46 4675288.74 Slobodan Milivoje Stevanovic Vrbeshtice Ib Po Po

18 55536 72717094 3443 7502455.33 4676969.91 Sasa Milenko Canacevic Shterpce Ib Po

19 62858 72717094 6375/4 7500841.41 4673319.31 Kujtim Ibrahim Bucaliu Šarski odred 2, Uroševac Ib Po

20 63299 72717031 261 7508493.23 4679731.65 Florie Rrahim Sylejmani Firaje Ib

21 63588 72717028 1573 7503267.87 4679312.54 Novica Mihajlo Dobrosavljevic Donja Bitinja Ib Po

22 67520 72717094 64146415 7501253.68 4673169.22 Mustafe Hamdi Bucaliu Uroševac Ib Po

23 67851 72717014 5212 7500787.42 4674569.1 Besim Shaip Sllamniku Rr. Mehmet Akif Eksoi nr.71 Prishtine Ib Po

24 68542 72717094 6338 7500808.25 4673948.64 Besnik Bahri Bajrami Sylejman Vokshi 20/3 Ib Po Po

25 72363 72717094 6370 7500776.87 4673602.28 Shefki Hajdin Asllani Rr. Nazim Gafurri nr.33 Prishtine Ib Po

26 74558 72717094 1455-5 7502379.82 4677916.03 Djordje Milan Knezevic Strpce Ib Po

27 73316 72717077 2537 7496520.57 4674550.99 Radojko Slavko Savic Sevce Ib Po

28 73353 72717014 5062 7499818.53 4675403.56 Milan Stojko Borzanovic Brezovica Ib Po

29 81741 72717094 6419-44 7501071.48 4673183.13 Viktor Fazli Cakiqi Rr>. Avni Rrustemi nr 31 10000 Prishtine Ib Po

30 84918 72717014 4877 7500230.6 4675705.11 Budimir Borisav Zdravkovic Brezovica Ib Po

31 89039 72717094 1456 7502346.68 4677885.49 Dragan Ljubomir Dimic Strpce Ib Po

32 47524 72717094 2961, 2962 7501794.91 4677431.4 Stale Milorad Staletovic Gotovushe, Shterpce Ib Po Po

33 53341 72717094 37903789 7502428.6 4676846.73 Filjko Zdravko Todorovic Shterpce Ib Po

34 63409 72717028 15411531 7503543.59 4679305.53 Radoica Milan Lazareviç Donja Bitinja Ib Po

35 162285 72717077 32393240 7496678.45 4674484.76 Branko Cvetko Stanojevic Sevce Ib Po

36 29609 72717094 113-0 7503875.69 4678688.78 Opstina Strpce Strpce Ib Po

37 32681 72717094 6363-0 7500728.38 4673799.16 Nuredin Arif Bajrami Rr. Bill Klinton nr.4 , 33/3 Prishtine Ib Po

38 40603 72717094 6357/10 7500821.49 4673731.19 Litafete Ramadan Rracaj Prishtine Ib Po

39 92833 72717094 3754 7502404.45 4676855.28 Dusan Milija Jovanovic Strpce Ib Po

40 93220 72717031 634 7506858.83 4679752.63 Dragan Sokol Stojkovic Drajkovce Ib Po

41 97361 72717013 666 7506760.32 4680677.16 Nexhmije Muharrem Rexhepi f.Viqe Ib Po

42 97804 72717028 12041206 7503467.1 4679429.36 Stojko Nedeljko Ivanovic Donja Bitinja Ib Po

43 103605 72717094 1473-1 7502380.22 4677855.1 Slavisa Mitar Dogandzic Strpce Ib Po

44 105402 72717094 681 7503489.29 4678676.71 Zoran Vasa Lazareviç Donja Bitinja Ib Po

45 105501 72717077 3315 7496372.87 4674417.04 Zoran DuÅ¡an Radivojeviç Sevce Ib Garaža

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor

Ministarstvo Sredine i Prostornog Planiranja

Ministry of Environment and Spatial Planning

Të dhënat kadastrale dhe koordinatat Të dhënat për aplikuesin Të dhënat për objektin ndërtimor

REGJISTRI SHTETËROR I KOMPLETUAR I NDËRTIMEVE PA LEJE DERI ME DATËN 11.09.2015 - KOMUNA SHTERPCE

Numri

References

Nr.

Rendor

Page 8: Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor ...mmph-rks.org/repository/docs/Shterpcë_229622.pdf · Zona Kadastrale Numri i parceles Koordinata X Koordinata Y Emri Emri Babes

Zona

Kadastrale

Numri i

parcelesKoordinata X Koordinata Y Emri

Emri

BabesMbiemri Adresa

Kategoria

NdertimitShtepi Bashkpronesi

Ndertim

KomercialIndustrial Mbindertim Tjeter

Të dhënat kadastrale dhe koordinatat Të dhënat për aplikuesin Të dhënat për objektin ndërtimorNumri

References

Nr.

Rendor

46 105915 72717013 499 7506798.91 4680742.17 Afrim Shaban Rexhepi Vice Ib Po

47 105973 72717028 1548 7503434.93 4679319.17 Vojislav Milan Janicevic Donja Bitinja Ib Po

48 94091 72717031 98 7508871.01 4680138.69 Adem Rrustem Shabani Firaje Ib Po

49 97979 72717004 20792078 7501712.11 4678355.66 Nenad Goroljub Janiçeviç Berevce Ib Po

50 234521 72717094 4159 7502516.51 4676674.46 Miodrag Dusan Stojanovic Strpce Ib Po

51 32962 72717094 6430-0 7501433.42 4672766.81 N N Prishtine Ib Po

52 81784 72717094 6321-6 7501059.82 4673093.03 Anita Osman Muja Cagllavice Ib Po

53 307018 72717023 1951-1 7506217.21 4678650.85 Cvetko Ljubomir Staletovic Gotovusa Ib Po

54 92939 72717077 3596 7495807.69 4674576.63 Miodrag Radovan Vuksanovic Sevce Ib Po

55 97007 72717028 1245 7503407.68 4679469.88 MiloÅ¡ Ljuba Ivanoviç Ib Po

56 97186 72717094 6920/1 7501892.51 4677718.53 Stojmir Stojko Račković Štrpce Ib Po Po

57 97238 72717094 1273 7501994.22 4677841.93 Branislav Stanko Nikoliç Štrpce Ib Po

58 97318 72717013 671 7506785.7 4680719.62 Bafti Maliq Muharremi Viqe Ib Po

59 97693 72717004 2404/1 7502202.97 4678646.78 Rasko Radomir Staletoviç Berevce Ib Po

60 98362 72717028 747 7503706.1 4679061.06 Božidar Slobodan Staletoviç Donja Bitinja Ib Po

61 99592 72717094 2120 7502200.2 4677490.61 Slavisa Nikola Grbic Strpce Ib Po

62 100202 72717028 1644 7503382.37 4679143.56 Rade Sava Janicevic Bitinja Ib Po

63 101636 72717023 1326/1 7505637.81 4679281.26 Milivoje Stanomir Iliç GotovuÅ¡a Ib Po

64 101688 72717094 2120 7502202.68 4677488.51 Miodrag Milutin Grbic Strpce Ib Po

65 101746 72717004 25502551 7502077.62 4678241.44 Zarija AnÄ‘elko Mladenoviç Berevce Ib Po

66 101850 72717004 2377 7502081.42 4678442.23 Milivoje Jovan Zivkovic Berevce Ib Po Po

67 103264 72717028 1510 7503483.56 4679171.43 Bogoljub Ljuba Jovanovic Donja Bitinja Ib Po

68 103308 72717094 14281429 7502278.9 4677817.17 Bogoljub Slobodan NikolÄ•eviç Štrpce Ib Po

69 105376 72717028 1513 7503451.94 4679149.87 Zoran Vasa Lazareviç Donja Bitinja Ib Po

70 105477 72717077 3315 7496392.72 4674419.34 Zoran DuÅ¡an Radivojeviç Sevce Ib Po

71 105528 72717077 2058 7495060.61 4674785.95 RadiÅ¡a Velizar Stojkoviç Sevce Ib Po

72 105549 72717031 58 7508596.77 4680355.3 Nezir Adem Shabani Firaje Ib Po

73 105635 72717023 1244-3 7505728.2 4679317.11 Darko Cvetko Dobrosavljevic Gotovusa Ib Po

74 105654 72717077 1565 7494949.74 4674796.14 Stevan Momir Cvetkovic Sevce Ib Po

75 105798 72717014 5017 7500063.5 4675606.82 Igor Novica Bontic Brezovica Ib Po

76 106098 72717020 12321231 7502691.22 4680833.5 Sasa Radomir Simanovic Gornja Bitinja Ib Po

77 106590 72717014 4984 7499975.53 4675501.86 Milivoje DuÅ¡an Dobrosavljeviç Brezovica Ib Po Po

78 111480 72717014 4894 7500208.3 4675697.5 Dobrivoj Obrad Bogdanoviç Brezovica Ib Po

79 48832 72717014 5210-4 7500674.12 4674638.45 Granita Ramadan Selimaj Prishtine Ib Po

80 53355 72717077 3394 7496299.45 4674462.12 Stanko Stoislav Maric Sevce Ib Po

81 57559 72717028 1636 7503399.78 4679210.47 SlaviÅ¡a Stanoje Uzunoviç Donja Bitinja Ib Po

82 127628 72717094 70 7503787.37 4679013.62 Slavko Stevanoviç Donja Bitinja Ib Po

83 99287 72717094 2070 7502210.33 4677615.71 Tatjana Bogoljub Kecic Strpce Ib Po

84 127637 72717094 70 7503814.89 4679024.47 Novica Paun Ä�orÄ‘eviç Donja Bitinja Ib Po

85 196428 72717014 5725-2 7501388.2 4672738.53 Beqir Bajram Jahjaga Rr.Qamil Bala Lam 2/8 Prishtine Ib Po

86 32153 72717094 6363-0 7500718.28 4673787.31 Nuredin Arif Bajrami Rr. Bill Klinton nr.4, 38/3 Ib Po

87 87472 72717094 21736931 7501801.45 4677514.55 Milorad Milutin Janicevic Strpce Ib Po Po

88 97633 72717094 1482 7502301 4677734.14 Goran Miodrag NikolÄ•eviç Strpce Ib Po

89 32126 72717094 6363-0 7500695.83 4673781.18 Xhevdet Milaim Rexhepi Rr, Zenel Sadiku nr So3/1 banesa nr. 3

Prishtine Ib Po

90 99504 72717094 14441445 7502364 4677988.01 Dragisa Stojadin Stanojevic Strpce Ib Po

91 101532 72717028 1546/1 7503522.11 4679346.01 Bojan Stale Ivkoviç Donja Bitinja Ib Po

92 106137 72717028 1497 7503545.8 4679193.39 Momcilo Dragutin Stankovic Donja Bitinja Ib Po

93 107437 72717094 2199 7501783.89 4677679.59 Goran Dobrivoje Stojkoviç Strpce Ib Po

94 84946 72717014 4626 7500284.55 4675980.19 Sokol Slavko Stojanovic Brezovica Ib Po

95 85813 72717014 3814 7498992.06 4676924.97 Ljubisa Dimitrije Stojanovic Vrbestica Ib Po

Page 9: Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor ...mmph-rks.org/repository/docs/Shterpcë_229622.pdf · Zona Kadastrale Numri i parceles Koordinata X Koordinata Y Emri Emri Babes

Zona

Kadastrale

Numri i

parcelesKoordinata X Koordinata Y Emri

Emri

BabesMbiemri Adresa

Kategoria

NdertimitShtepi Bashkpronesi

Ndertim

KomercialIndustrial Mbindertim Tjeter

Të dhënat kadastrale dhe koordinatat Të dhënat për aplikuesin Të dhënat për objektin ndërtimorNumri

References

Nr.

Rendor

96 87564 72717094 6377-3 7500845 4673340.88 Mustafa Ismet Shala Rr. Riza Matoshi nr 68 Ferizaj Ib Po Po

97 92865 72717014 4830 7500419.87 4675569.22 Dejan Borivoje Petkovic Brezovica Ib Po

98 107671 72717077 3655-2 7495507.68 4674548.89 Novica Radomir Ristic Sevce Ib Po

99 306984 72717094 3262 7502419.33 4677412.12 Zoran Mirko Miljenkovic Strpce Ib Po

100 231343 72717094 4145-1 7502411.29 4676550.36 Bogoljub Radovan Stojcetovic Strpce Ib Po

101 231354 72717004 2549 7502118.88 4678241.34 Biljana Slavko Staletovic Berevce Ib Po

102 81104 72717014 5212-6 7500753.5 4674546.72 Vjollca Nazmi Bince Rr. Eduard Lir Nr.61 Prishtine Ib Po

103 52058 72717094 1457-0 7502366.11 4677878.93 Ivica Cedomir Jakovljevic Shterpce Ib Po

104 94493 72717094 1915 7502369.6 4677762.57 Zoran Bozidar Popovic Strpce Ib Po

105 32095 72717094 6363-0 7500703.23 4673819.69 Hamez Shefket Zeqiraj Suhareke Ib Po

106 103486 72717031 839 7506892.75 4679276.38 Vasa Vojislav Stanojeviç Drajkovce Ib Po

107 40870 72717028 1433-0 7503162.99 4679325.2 Zoran Slavisa Stankovic Biti e Poshtme Ib Po

108 45277 72717028 1536 7503524.63 4679238.43 Goran Bogdan Lazarocevic Biti e Poshtme Ib Po

109 48383 72717094 6354, 6386 7500872.79 4673531.23 Sadri Sahit Luma Lypjan Ib

110 48784 72717014 5725-5 7501371.89 4672756.77 Granita Ramadan Selimaj Prishtine Ib Po

111 48827 72717014 5210-3 7500672.69 4674609.19 Granita RAMADAN Selimaj Prishtine Ib Po

112 63101 72717094 6375 7500820.03 4673344.89 Nadica Mladen Pavloviç VrbeÅ¡tica Ib Po Po

113 75188 72717094 1170 7502304.92 4678080.46 Zlatko Bozin Bozanic Strpce Ib Po

114 82696 72717014 5611 7500735.19 4673204.39 Izjah Zariqi Ferizaj Ib Po

115 94115 72717031 98 7508883.09 4680137.26 Enver Rrustem Shabani Firaje Ib Po

116 107115 72717094 3152 7502262.37 4677331.99 Dejan Stale Djorgoviç Strpce Ib Po Po

117 108056 72717014 4527 7499603.04 4675943.8 Stojko Stoiljko Bandulic Brezovica Ib Po

118 108667 72717094 63776375 7500931.02 4673215.24 Enver Faredin Maliqi Shkup Ib Po

119 92799 72717094 37893787 7502430.67 4676836.9 Dobrivoje Milija Mrdjinac Shtrpce Ib Po

120 100452 72717014 5218-1 7500828.6 4674501.32 Abdyl Brahim Kadolli Bregu i diellit Rruga. 2 Hyrja 6 nr5Prishtine Ib Po

121 331984 72717014 5017 7500104.25 4675630.43 Milivoje Dragutin Radonocevic Brezovica Ib Po

122 332324 72717094 4194-1 7502380.65 4676736.06 Jelena Prvoslav Milosavljevic Strpce Ib Po

123 32103 72717094 6363-0 7500703.76 4673808.86 Armend Ramadan Hoxha Rr. Mark Isaku nr 12 Prishtine Ib Po

124 32140 72717094 6363-5 7500707.35 4673783.5 Shkelzen Sokol Jetishi Rr. Elton Zherka nr.27 Gjakove Ib Po

125 45038 72717094 6381-2 7500929.2 4673280.6 Rexhe Salih Shoshi Rr Ib Po

126 62948 72717094 6379, 6381 7500910.59 4673323.61 Ibrahim Hamdi Bucaliu Šarski Odred 2, Uroševac Ib Po

127 45127 72717094 1200 7502031.59 4678119.39 Obradin Vojislav Milenkovic Berevce, Shterpce Ib Po

128 45561 72717094 6370-3 7500781.72 4673583.82 Gazmend Xhemajl Bajrami Rr.Vllezerit Fazli 267, Prishtine Ib Po

129 45580 72717094 6360-1 7500794.87 4673839.95 Liridon Mustaf Domaneku Rr. 12 qreshori nr 44, Ferizaj Ib Po Tejkalim te

lejes se 130 113435 72717020 1591-0 7502784.6 4680045.46 Bozidar Bogoslav Subaric Gornja Bitinja Ib Po

131 48802 72717014 5725-4 7501377.93 4672747.76 Gresa Ramadan Selimaj Prishtine Ib Po

132 48814 72717014 5728-1 7501316.43 4672701.82 Cen Bytyqi Prishtine Ib Po

133 52686 72717014 52685265 7500679.02 4673929 Avni Sherif Musliu Fsh.Tern, Ferizaj Ib Po

134 52709 72717094 6355-4 7500829.6 4673544.56 Arsim Shaip Jakupi Ulpiana A/4-II nr.5 Prishtine Ib Po

135 52771 72717094 6355-5 7500845.35 4673523.48 Adnan Qazim Novosella Armend Daci nr.8 Prishtine Ib Po

136 307043 72717014 5020 7500074.85 4675704.03 Ljubisa Milorad Kuzmanovic Brezovica Ib Po

137 54752 72717014 5251-3 7500662.5 4674395.14 Mentor Ali Shala Rr.Bregu i diellit L4/14 Prishtine Ib Po

138 58238 72717094 1449 7502452.44 4677963.57 Zdravko Tihomir Ćirkoviç Strpce Ib Po

139 127340 72717031 432 7508290.96 4680423.25 Adem Halim Halimi Firaje Ib

140 63528 72717028 14221423 7503078.72 4679272 Dragan Zlatan Milovanovic Donja Bitinja Ib Po

141 63552 72717004 2333 7502037.44 4678312.92 Stojan Radomir Mladenovic Berevce Ib Po

142 342758 72717014 4819 7500501.84 4675724 Boban Vladimir Janicevic Brezovica Ib Po

143 63724 72717043 445 7499391.95 4675217.34 Ivica Vladimir Staletoviç Jažince Ib Po

144 63919 72717009 944/0 7509110.61 4680135.35 Berat Xhili Abdullahu Brod Ib Po

145 64340 72717094 6370-4 7500784.13 4673553.31 Bashkim Ramiz Krajkova RR. Mustafe Hoxha nr. 47/a Ib Po

Page 10: Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor ...mmph-rks.org/repository/docs/Shterpcë_229622.pdf · Zona Kadastrale Numri i parceles Koordinata X Koordinata Y Emri Emri Babes

Zona

Kadastrale

Numri i

parcelesKoordinata X Koordinata Y Emri

Emri

BabesMbiemri Adresa

Kategoria

NdertimitShtepi Bashkpronesi

Ndertim

KomercialIndustrial Mbindertim Tjeter

Të dhënat kadastrale dhe koordinatat Të dhënat për aplikuesin Të dhënat për objektin ndërtimorNumri

References

Nr.

Rendor

146 65400 72717014 5211-8 7500748.29 4674611.34 Emsal Halit Sylejmani Prishtine Ib Po

147 67541 72717094 6435 7501285.65 4673124.4 Mustafe Hamdi Bucaliu Uroševac Ib Po

148 67653 72717031 333 7508540.24 4679795.83 Tafe Rrushit Sylejmani Firaja Ib Po

149 67880 72717014 5212-5 7500764.15 4674565.52 Arijeta Besim Sllamniku Prishtine Ib Po

150 68096 72717094 3781 7502429.25 4676745.89 Dejan Novica Tanasijeviç Strpce Ib Po

151 68297 72717014 50725184 7499908.42 4675329.54 Cvetko ÄŒedomir Trifunoviç Brezovica Ib Po

152 68342 72717094 2064 7502248.8 4677608.5 Sava Stanojko Vuciç Strpce Ib Po

153 68446 72717094 3562 7502210.68 4677118.18 Stanojko Stojan Stojanoviç Strpce Ib Po

154 68496 72717014 50725184 7499904.94 4675346.49 Cvetko ÄŒedomir Trifunoviç Brezovica Ib Po

155 68979 72717014 5212/2 7500804.77 4674574.14 Enis Metush Ahmetaj Marigona Residence BII-15/16, Priština Ib Po

156 127331 72717031 432 7508253.61 4680402.37 Rrahim Halim Halimi Firaje Ib Po

157 127466 72717077 4878 7496276.81 4674371.46 Rasko Voislav Ä�orÄ‘eviç Sevce Ib Po

158 130241 72717009 931-1 7509195.37 4680357.06 Xhevat Rexhep Haziri Brod Ib Po

159 137816 72717005 42156 7502840.9 4671474.03 Ivan Mitar Milosavljeviç Strpce Ib Po

160 179857 72717094 3567 7502229.3 4677088.46 Stoiljko Mita Stojanovic Strpce Ib Po

161 188124 72717077 2331 7495619.75 4674568.14 Novica Veselin Stevanovic Sevce Ib Po

162 146214 72717043 935 7498891.16 4675210.6 Rade Jovan Ä•oriç Jažince Ib Po

163 160103 72717094 1164 7502338.5 4678079.22 Jovan Stojko Sibinoviç Strpce Ib Po

164 160182 72717023 1248 7505659.76 4679325.65 SlaviÅ¡a Milenko Živkoviç GotovuÅ¡a Ib Po

165 160206 72717023 1390 7505700.07 4679245.12 Dragutin Blagoje Iliç GotovuÅ¡a Ib Po

166 31725 72717094 6005-0 7500823.71 4675121.5 Faton Avdi Bajraktari Urosevac Ib Po

167 31753 72717094 6339-9 7500755.03 4674010.31 Merita Ali Sejdija RR Alishefik Spahiu nr2.Ferizaj Ib Po

168 31765 72717094 6339-0 7500755.29 4673988.91 Naim Zeka Urosevac Ib Po

169 32761 72717094 6360-0 7500765.52 4673817.1 Blerim Brahim Imeri Rr. Nena Tereze, nr.77Fushe Kosove Ib Po

170 40138 72717014 5268-0 7500668.89 4673901.24 Muharrem Rizah Ismajli Prelez, Ferizaj Ib Po

171 40579 72717094 6357/13 7500814.43 4673755.15 Sadulla Hevzi Thaqi Gjilan Ib Po

172 40729 72717028 1240-0 7503444.96 4679498.35 Miodrag Milorad Janicevic Biti e Poshtme, Shterpce Ib Po

173 41697 72717014 5233, 5234 7500779.66 4674254.51 Naser Tahir Maloku Ferizaj Ib Po

174 42786 72717094 6357 7500799.06 4673802.26 Muhamet Hajrullah Kastrati Rr. Ganimete Terbeshi pn, Ferizaj Ib Po

175 73226 72717014 5039 7499909.09 4675531.98 Stojce Stojko Borzanovic Brezovica Ib Po

176 73252 72717014 5039 7499878.6 4675481.74 Milorad Stojko Borzanovic Brezovica Ib Po

177 73334 72717077 2400 7496223.1 4674568.28 Milorad Radosav Spasic Sevce Ib Po

178 73412 72717023 246 7506167.28 4679369.48 Milorad Mira Radic Gotovusa Ib Po

179 76213 72717031 1306 7508096.38 4679154.73 Minir Ajet Ajeti Firaje Ib Po

180 76368 72717031 826 7506939.19 4679210.88 Zivojin Mira Djoric Drajkovce Ib Po

181 80857 72717094 2139 7502000.86 4677575.54 Olga Milutin Boskocevic Strpce Ib Po Po

182 81836 72717094 6421-6 7501068 4673084.69 Muje Halil Gjonbalaj Rr. Ilaz Agushi nr 3410000 Prishtine Ib Po

183 81932 72717094 6421-8 7501081.56 4673068.42 NPSH Termo-

consing

Rr Kalabria pn10000 Prishtine Ib Po

184 86498 72717014 5010 7500324.28 4675520.69 Misa Cvetko Kuzmanovic Vrbestica Ib Po

185 94434 72717094 1239-3 7502086.72 4678003.14 Nebojsa Tomislav Milovanovic Strpce Ib Po

186 94526 72717028 1366 7502924.77 4679315.83 Jovan Radomir Ivanovic Donja Bitinja Ib Po

187 94560 72717014 4898 7500133.61 4675651.57 Slobodan Veselin Kostic Brezovica Ib Po

188 94762 72717028 1547 7503503.82 4679337.93 Slavko Jovan Dimic Donja Bitinja Ib Po

189 94868 72717094 6357/8 7500812.01 4673777.46 Ajet Hajdin Rexha Vllezerit Fazliyu nr.201 Kodra e trimave -

Prishtine Ib Po

190 160132 72717094 19711 7502306.6 4677676.87 Zoran Stanko NikolÄ•eviç Strpce Ib Po

191 160248 72717023 1390 7505691.89 4679244.41 Goran Dragutin Iliç GotovuÅ¡a Ib Po

192 97409 72717004 2586-0 7501881.15 4678047.96 Nada Bozidar Stojanovic Berevce Ib Po

193 97589 72717023 2129 7505822.82 4678841.74 Miladin Vojislav Stanojevic Ib Po

194 98211 72717014 5073 7499893.26 4675305.21 Slobodanka Marko Stanisavljeviç Brezovica Ib Po

195 98556 72717094 6338 7500789.66 4673998.24 Shefki Ibrahim Mucolli Prishtine, Ulpiana E-31/III nr 7 Ib Po

Page 11: Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor ...mmph-rks.org/repository/docs/Shterpcë_229622.pdf · Zona Kadastrale Numri i parceles Koordinata X Koordinata Y Emri Emri Babes

Zona

Kadastrale

Numri i

parcelesKoordinata X Koordinata Y Emri

Emri

BabesMbiemri Adresa

Kategoria

NdertimitShtepi Bashkpronesi

Ndertim

KomercialIndustrial Mbindertim Tjeter

Të dhënat kadastrale dhe koordinatat Të dhënat për aplikuesin Të dhënat për objektin ndërtimorNumri

References

Nr.

Rendor

196 98874 72717094 1260-7 7502116.52 4677946.56 Milivoje Dragutin Ilic Strpce Ib Po

197 98956 72717094 1444145 7502381.07 4677981.25 Stojadin Stojan Stanojevic Strpce Ib Po

198 100173 72717094 1438 7502311.17 4677971.67 Slavisa Dusan Milenkovic Strpce Ib Po

199 100234 72717028 1550 7503415.63 4679325.09 Radomir Draga Urosevic Bitinja Ib Po

200 101552 72717043 462 7499496.69 4675373.67 Sokol Ä�orÄ‘e Jovanoviç Jažince Ib Po

201 101598 72717028 1487 7503555.57 4679250.56 ÄŒedomir Rajko Lazareviç Donja Bitinja Ib Po Po

202 146252 72717077 3454 7496198.54 4674368.55 Novica Miladin Veljkoviç Sevce Ib Po

203 88968 72717094 1183-3 7502264.51 4678084.72 Dusanka Cedomir Staletovic Strpce Ib Po

204 102890 72717014 4835 7500448.63 4675683.23 Jovica Velibor Iliç Brezovica Ib Po

205 91356 72717094 32723273 7502383.26 4677331.46 Dejan Vuksan Dobrosavljevic Strpce Ib Po

206 92618 72717094 6340 7500770.87 4673925.7 Bashkim Qamil Zuna Dardania BLV/III-2 Prishtine Ib Po

207 92666 72717094 6371-1 7500842.53 4673480.64 Luan Skender Shllaku Bashkesia e trete lokale Dardani pn Ib Po

208 92699 72717031 96-2 7508896.19 4680089.53 Ramiz Idriz Rexhepi Firaje Ib Po

209 92745 72717031 96-2 7508879.71 4680124.54 Idriz Shabi Rexhepi Firaje Ib Po

210 103257 72717023 1997 7506042.87 4678832.99 Vojislav Mira Radiç GotovuÅ¡a Ib Po

211 103341 72717004 6 7502702.43 4671375.26 Stojmir Stojko RaÄ•koviç Berevce Ib Po

212 103551 72717031 686-0 7506725.58 4679678.04 Naim Daut Mehmeti Drekoc Ib Po

213 103632 72717014 4837 7500474.4 4675715.9 Zoran Stoilko Borzanovic Brezovica Ib Po

214 103650 72717014 3665/1 7500135.06 4676423.13 Kosta Veselin Kostiç Brezovica Ib Po

215 105262 72717928 1230 7503423.74 4679449.66 Stojan Vojislav Stojanovic Donja Bitinja Ib Po

216 105339 72717023 1328-1 7505647.31 4679305.79 Vuksan Voislav Stevanovic Gotovusa Ib Po

217 105346 72717014 4984/10 7499976.09 4675517.51 Slobodan Jordan Pavletoviç Brezovica Ib Po

218 105357 72717014 2776 7497803.57 4677761.66 Danijel Tomislav Stanojevic Ib Po

219 105422 72717028 1208 7503448.72 4679383.48 MiloÅ¡ Dobrivoje Stojkoviç Donja Bitinja Ib Po

220 105634 72717094 3524 7502336.1 4677091.7 Ivica Miro Stojanoviç Strpce Ib Po Po

221 105683 72717013 1270 7506370.8 4680925.39 Vlasta Vladimir Milosavljevic Vica Ib Po

222 105756 72717043 1101 7499120.49 4674991.04 Stojmir DuÅ¡an Trajkoviç JaÄ‘ince Ib Po Po

223 105766 72717014 50315037 7499982.87 4675605.49 Mile Stanko Cvetkovic Brezovica Ib Po

224 105780 72717043 1103 7499091.94 4674978.46 Goroljub DuÅ¡an Trajkoviç Jažince Ib Po

225 105827 72717014 5022 7500087.01 4675740.2 Dobrivoje Mladen Kuzmanoviç Brezovica Ib Po

226 105848 72717014 4895 7500167.19 4675614.49 Dobrivoje Veselin kostiç Brezovica Ib Po

227 105926 72717013 668 7506764.33 4680688.25 Misin Shaban Rexhepi Viqe Ib Po

228 86632 72717094 3443 7502457.01 4676994.43 Srdjan Milenko Canacevic Strpce Ib Po

229 92778 72717031 96 7508867.99 4680058.63 Feriz Shabi Murati Firaje Ib Po

230 94589 72717094 1171 7502322.37 4678057.47 Rade Ilija Antic Strpce Ib Po

231 100351 72717028 1531 7503482.14 4679274.18 Rasko Milan Lazarevic Bitinja Ib Po

232 103575 72717031 637 7506749.66 4679726.45 Florim Daut Mehmeti Drekoc Ib Po

233 105301 72717014 4891 7500318.25 4675629.2 Milorad DuÅ¡an Ivkoviç Brezovica Ib Po

234 107398 72717094 2199 7501808.86 4677679.59 Dobrivoje Miladin Stojkoviç Strpce Ib Po

235 220827 72717014 4874-0 7500272.86 4675733.95 Vlasta Milosav Kuzmanovic Brezovica Ib Po

236 107798 72717014 4579 7500115.79 4675787.01 Slave Dobrivoje Bontiç Brezovica Ib Po Po

237 107800 72717014 5228-0 7500796.24 4674356.77 Ramadan Hysen Ukiq Rr. Rexhep Luci nr.2 Prishtine Ib Po

238 107900 72717014 4579 7500109.45 4675786.81 Ivica Svetlana Bontiç Brezovica Ib Po Po

239 108023 72717094 4169/1 7502443.18 4676668.76 Stanko Ä�orÄ‘e Petkoviç Strpce Ib Po

240 108042 72717094 94 7503685.83 4678935.8 Rade Slavko Stanojeviç Donja Bitinja Ib Po

241 110769 72717014 4886 7500359.48 4675671.26 Novica Rajko Pavloviç Brezovica Ib Po

242 40549 72717094 6357/11 7500818.7 4673738.25 Emine Nevzat Dardani Presheve Ib Po

243 40621 72717094 6357/9 7500820.5 4673720.2 Memet Ramadan Agushi Prishtine, Presheve Ib Po

244 240992 72717014 5062 7499821.79 4675401.81 Slobodan Stojko Stojkovic Vrbestica Ib Po

245 242514 72717094 6375-0 7500829.91 4673346.2 Sami Sherif Musliu Rr. Naim Beka Ferizaj Ib Po

Page 12: Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor ...mmph-rks.org/repository/docs/Shterpcë_229622.pdf · Zona Kadastrale Numri i parceles Koordinata X Koordinata Y Emri Emri Babes

Zona

Kadastrale

Numri i

parcelesKoordinata X Koordinata Y Emri

Emri

BabesMbiemri Adresa

Kategoria

NdertimitShtepi Bashkpronesi

Ndertim

KomercialIndustrial Mbindertim Tjeter

Të dhënat kadastrale dhe koordinatat Të dhënat për aplikuesin Të dhënat për objektin ndërtimorNumri

References

Nr.

Rendor

246 242538 72717094 2217/4 7501860.9 4677899.5 Dejanka Radojka Nedeljkovic Strpce Ib Po

247 238338 72717094 37483749 7502391.26 4676769.94 Rade Milivoje Krsticic Strpce Ib Po

248 258485 72717094 86 7503661.04 4679006.08 Idriz Adem Arifi Biti e Poshtme Ib

249 265828 72717043 484 7499287.84 4675252.44 Srdjan Zoran Filipovic Jazince Ib Po

250 267870 72717094 35763575 7502236.75 4677057.15 Bojko Vasilj Stankovic Strpce Ib Po

Page 13: Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor ...mmph-rks.org/repository/docs/Shterpcë_229622.pdf · Zona Kadastrale Numri i parceles Koordinata X Koordinata Y Emri Emri Babes

Zona

Kadastrale

Numri i

parcelesKoordinata X Koordinata Y Emri

Emri

BabesMbiemri Adresa

Kategoria

NdertimitShtepi Bashkpronesi

Ndertim

KomercialIndustrial Mbindertim Tjeter

1 356166 77 7502850.86 4671380.55 Ptk II shtylle mbi

kulm

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor

Ministarstvo Sredine i Prostornog Planiranja

Ministry of Environment and Spatial Planning

Të dhënat kadastrale dhe koordinatat Të dhënat për aplikuesin Të dhënat për objektin ndërtimor

REGJISTRI SHTETËROR I KOMPLETUAR I NDËRTIMEVE PA LEJE DERI ME DATËN 11.09.2015 - KOMUNA SHTERPCE

Numri

References

Nr.

Rendor