nsn luottaa aavan työterveyshuoltoontyöterveys ja -hyvinvointi on aava työterveyshuollon...

of 5 /5
Rocla satsaa työhyvinvointiin Nivelvammat kuntoon Orto-Lääkäreissä Aava ja Pikkujätti Itäkeskukseen TYÖTERVEYS & -HYVINVOINTI NSN luottaa Aavan työterveyshuoltoon No.1 | 2013

Upload: others

Post on 05-Oct-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: NSN luottaa Aavan työterveyshuoltoonTyöterveys ja -hyvinvointi on Aava työterveyshuollon julkaisu, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Seuraavan kerran kerromme kuulumisia kesäkuussa

Rocla satsaa työhyvinvointiin

Nivelvammat kuntoon Orto-Lääkäreissä

Aava ja Pikkujätti Itäkeskukseen

TYÖTERVEYS & -HYVINVOINTI

NSN luottaa Aavan työterveyshuoltoon

No.1 | 2013

Page 2: NSN luottaa Aavan työterveyshuoltoonTyöterveys ja -hyvinvointi on Aava työterveyshuollon julkaisu, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Seuraavan kerran kerromme kuulumisia kesäkuussa

TUKI- JA LIIKUNTAELINVAIVOIHIN erikoistunut Aava Orto-Lääkärit täyttää tänä keväänä 20 vuotta.

– Yksikössämme työskentelee lukuisia orto-pedeja, kolme käsikirurgia, kaksi neurokirurgia, kaksi liikuntalääkäriä ja joukko päteviä fysiote-rapeutteja. Erikoislääkärille pääsee aina viivy-tyksettä, kertoo kirurgi, ortopedian ja trauma-tologian erikoislääkäri ja lasten ortopedi Rei-jo Paukku.

Yhteistyö Orto-Lääkäreiden ortopedien ja fysioterapeuttien välillä on saumatonta. Fysio-terapeutit huolehtivat vammojen kuntoutukses-ta esimerkiksi leikkauksen jälkeen.

– Yleisimmät vaivat ovat tuoreita nivelvam-

moja nilkoissa, polvissa, olkapäissä ja käsissä. Syinä ovat liikunta- ja muut tapaturmat. Lisäk-si hoidamme liikuntaan liittyviä rasitusvammo-ja sekä työtapaturmapotilaita.

Työtapaturmapotilaille haluamme varmistaa nopean työhön paluun.

Orto-Lääkäreiden asiakkaissa on paljon lapsia ja nuoria. Heitä palvelee neljä lasten ja nuorten tuki- ja liikuntaelinvammoihin erikois-tunutta ortopedia, mikä tekee Orto-Lääkäreistä Suomen suurimman yksityisen lasten vammoja hoitavan lääkäriaseman.

– Eräs nuori yleisurheilija sai laskettelutapa-turmassa nilkkamurtuman, joka tarvitsi leikkaus-hoitoa. Leikkaus tehtiin Orto-Lääkäreiden leik-

kausyksikössä. Nilkkaa korjattiin ruuveilla ja me-tallilevyllä, jotka poistettiin myöhemmin suun-nitellussa uusintaleikkauksessa. Kilpaurheilija toipui leikkauksista erittäin hyvin ja jatkoi lajin-sa parissa.

PAUKUN mukaan nopean hoidon etu on, että toipuminen alkaa heti.

– Kuntouttaminen voidaan aloittaa aikaisin, ja urheilija voi palata lajiharjoitteluun nopeas-ti. Sama pätee toki tavalliseenkin potilaaseen: jalkeille pääsee varhemmin. Nopeutemme ta-kaa joustava yhteistyö leikkaussalihenkilökun-nan kanssa. Meiltä saa leikkausajan aina nope-asti, Paukku sanoo.

Nivelvammat kuntoon Orto-Lääkäreissä

THIN

KST

OC

KPH

OTO

Olemme täällä Sinua varten

PIMEÄN SYDÄNTALVEN väistyminen alkaa olla tosiasia ja alamme siirtyä kohti aurin-koista ja valoisaa kevättä. Keväthän on luonnollisesti uusiutumisen aikaa, niin myös Aavassa. Alkuvuonna aloitimme yh-teistyön kuntoutuksen huipputahon Avi-ren kanssa ja määrittelimme Aava Työ-kykykuntoutuksen toimintamallin tuotta-vuuden ja pidempien työurien edistämi-seksi. Lisäksi olemme laajentaneet myös raportointijärjestelmäämme vaikuttavuu-den ja informatiivisuuden lisäämiseksi.

LOKAKUUSSA 2012 avatun Tampereen toi-mipisteen toiminta on lähtenyt erinomai-sesti käyntiin ja palvelemme sielläkin yk-silöllisesti työterveysasiakkaitamme Aa-van Yhteistyölähtöisen toimintamallin mukaisesti.

AAVAN TOIMIPISTEVERKOSTO täyden-tyy Lääkärikeskus Aava Itäkeskuksen toi-minnan käynnistyessä toukokuun alussa 2013. Itäkeskuksen uusi toimipiste tulee tarjoamaan sekä erikoislääkäri- että työ-terveyshuoltopalveluja ja täydentää hyvin palveluverkostoamme Helsingin alueella.

HALUAMME JATKOSSA kuulla asiakkaitam-me entistä enemmän ja tulemmekin kut-sumaan keväällä asiakasyritysten edus-tajia ohjausryhmätoimintaan antamaan palautetta ja kehittämään palveluitam-me yhä enemmän asiakkaidemme tar-peiden mukaisiksi.

Mielenkiintoista kevään odotusta kaikille!

Jan Wiklundjohtava ylilääkäriAava Työterveys

Kevättä rinnassa

RIK

U I

SOH

ELLA

Nopeasti hoitoon

Mitä kuuluu? Työterveys ja -hyvinvointi on Aava työterveyshuollon julkaisu, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Seuraavan kerran kerromme kuulumisia kesäkuussa 2013.Päätoimittaja: Kati JokinenToimituksen osoite: Mannerheimintie 12 B, 00100 Helsinki. [email protected] Ulkoasu: Tuukka Lindqvist, Mogold Oy

Lääkärikeskus Aava Bulevardi, Graviditas Lapsettomuusklinikka, Hyvinkään Pipetti, Järvenpää, Kerava, Keravan Terveyspuisto, Mannerheimintie, Medimagneetti, Orto-Lääkärit, Pasila, Postitalo, Tali, Tampere, Tapiola, Tapiolan Keskustorni, Teslamed, Turku, Tuusula, Vantaanportti, Endokrinologian klinikka, GastroLääkärit, Graviditas Raskausklinikka, Liikkuva Lääkärikeskus, Matkailuklinikka, MBO- ja Diabetesklinikka ja Nuorten Naisten Aava.Elämäsi terveystekijä. 010 380 3838 / 24h tai www.aava.fi

Page 3: NSN luottaa Aavan työterveyshuoltoonTyöterveys ja -hyvinvointi on Aava työterveyshuollon julkaisu, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Seuraavan kerran kerromme kuulumisia kesäkuussa

ROCLA•kehittää, valmistaa ja

markkinoi sähköisiä varastotrukkeja ja automaattitrukkijär-jestelmiä sekä niiden ylläpitopalveluita ja tietovirtoja. Tuoteva-likoimaa täydentävät Caterpillar-vastapai-notrukit.

•on osa kansainvälistä Mitsubishi Heavy Industries -yhtiötä.

•Vuonna 2011 liikevaihto 114,3 M€ ja henkilöstöä keskimäärin 536.

"Työterveyshuolto on saanut Roclan henkilöstö kyselyissä poikkeuksetta hyvää palautetta", Leena Järvinen kertoo.

AN

TON

SU

CK

SDO

RFF

Roclalle työhyvinvoinnin ke-hittäminen on jatkuva pro-sessi yksittäisen pyrähdyk-sen sijaan.

"Korostamme ihmisen kokonaisvaltaisuutta ja elämän tasapai-non merkitystä", kertoo Roclan henki-löstöpäällikkö Leena Järvinen.

Aava on huolehtinut Roclan lakisää-teisestä työterveyshuollosta vuodes-ta 2006. Nykyään Aava hallinnoi Roclan työterveyshuollon sopimuksia koko Suo-messa.

"Aavan työterveyshoitaja on mukana eri työryhmissämme sparraamassa mei-tä ammattilaisen näkökulmasta. Aava on ollut alusta asti mukana myös työhyvin-vointihankkeessamme."

Sijoitus henkilöstön hyvinvointiin

Rocla päätti keväällä 2012 lisätä panostusta työhyvinvointiin lähtemällä mukaan Teknologiateollisuuden työnan-Teknologiateollisuuden työnan-taja- ja työntekijäliittojen yhteiseen työ-hyvinvointihankkeeseen ”Hyvä työ – Pi-dempi työura”.

"Hankkeen yhteisiä tavoitteita ovat yritysten henkilöstön työhyvinvoinnin li-sääminen, työkyvyn ylläpitäminen, yh-dessä tekemisen ja toimintamallien ke-hittäminen. Tavoitteena on myös vähen-tää sairauspoissaoloja ja työtapaturmia."

Roclassa hanke käynnistyi henkilöstö-kyselyllä, jonka tuloksia on käsitelty hen-

Työhyvinvointi Roclan johtotähtenäTyöhyvinvointi on tärkeä painopistealue Roclan henkilöstötoiminnassa. Aava on tiiviisti mukana Roclan työterveyshuollon jatkuvassa kehittämisessä.

kilöstön ja työsuojelun sekä työnantajan edustajista kootulla projektiryhmällä.

Hankkeen aikana Roclalle on luotu oma työhyvinvointimääritelmä, tavoitteet ja mittarit, jotka on viestitty henkilöstölle muun muassa henkilöstölehden kautta. Yhdessä tärkeimmiksi valittuja kehitettä-viä asioita viedään jatkuvasti eteenpäin.

"Tulevaisuudessa henkilöstökysely to-teutetaan vuosittain. Se toimii meille or-ganisaation hyvinvoinnin mittarina. Tu-loksia käsitellään myös osana kehitys-keskusteluja. Lisäksi työhyvinvointiin liit-tyvää materiaalia tullaan jakamaan uu-sille työntekijöille perehdytyksen yhtey-dessä. Työhyvinvointi ei ole meille yksi irrallinen asia, vaan sitä katsotaan mones-ta suunnasta".

Tiivillä yhteistyöllä tuloksiin

Järvinen pitää Roclan tiivistä ja jatkuvaa yhteistyötä Aavan kanssa edellytyksenä toimivalle työterveyshuollolle.

"Suhteemme on toimiva ja pysyvä. Arvostamme yhteistyön pitkäjänteisyyt-tä. Nimetyt työterveyshuollon yhteyshen-kilömme ovat paneutuneet toimialaam-me ja työntekijöihimme. Molemminpuo-linen luottamus, kommunikointi ja selke-ät toimintamallit ovat meillä kunnossa."

Rocla on kehittänyt ja räätälöinyt yh-teistyössä työterveyshuollon kanssa var-haisen tuen mallin, joka tukee esimiehen työtä esimerkiksi pitkien sairauspoissa-olojen käsittelyssä.

"Kaikkein tärkein asia työhyvinvoin-nin kannalta on kuitenkin arjen sujumi-nen. Parhaisiin tuloksiin päästään, kun vastuuta ottavat sekä työntekijä itse että työnantaja omilla toimillaan."

Etua hyvästä työterveyshuollosta

Järvinen kiittää työterveyshuoltoa sii-tä, että se tuo kehitettäviä kohteita ak-tiivisesti esiin. Osana työterveyshuollon suunnitelmaa ovat ergonomian paranta-miseksi suoritettavat toimenpiteet.

"Esimerkiksi toimipisteiden ergono-mian tarkastaminen hoituu keskitetys-ti Aavan kautta. Kaikki työergonomiaan liittyvät havaitut haasteet ohjataan aina Aavaan, eli ne eivät meillä ole ”irrallisia” ongelmia".

Työterveyshuolto saa Järvisen mu-kaan henkilöstökyselyissä poikkeuksetta hyvää palautetta.

"Henkilöstö saa hyvästä työterveys-huollosta tärkeän edun itselleen, ja hy-vinvoiva henkilöstö puolestaan tuo tulos-ta yritykselle".

Lisätietoa ”Hyvä työ, pidempi työura” -hankkeesta: www.tyohyvinvointi.info

Page 4: NSN luottaa Aavan työterveyshuoltoonTyöterveys ja -hyvinvointi on Aava työterveyshuollon julkaisu, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Seuraavan kerran kerromme kuulumisia kesäkuussa

”Osaamisemme tulee henki-löstöstämme. On tärkeää, että

työssä jaksetaan hyvin”, Jutta Halonen sanoo.

LÄÄKÄRIKESKUS AAVA ja lasten ja nuorten lää-käriasema Pikkujätti avaavat Itäkeskukseen uu-den yhteisen toimipisteen keväällä 2013. Sen myötä Aavan Uudenmaan kattavin palveluver-kosto laajenee myös Itä-Helsingin alueelle.

– Itäkeskuksen toimipiste tarjoaa asiak-kaillemme vaihtoehdon Itä-Helsingissä hyvi-en yhteyksien varrella. Samalla vastaamme sekä työterveys- että yksityisasiakkaiden kas-vavaan kysyntään, sanoo Aavan toimitusjoh-taja Antti Aho.

KAUPPAKESKUS ITIKSESSÄ sijaitsevasta Pikkujä-tin ja Aavan toimipisteestä löytyvät suomalai- löytyvät suomalai- suomalai-set terveydenhuoltopalvelut vauvasta vaariin.

– Pikkujätti tarjoaa Itäkeskuksen uusissa toimitiloissa samantasoiset palvelut kuin ai-emminkin. Leikkausosastomme saa lisää tilaa ja vastaanottohuoneita tulee lisää, kertoo Pik-kujätin toimitusjohtaja Meeri Muikku.

Pikkujätti on toiminut Itäkeskuksessa vuo-desta 1989 lähtien ja se on kävijämäärältään toiseksi suurin Pikkujätti-asema.

– Sijainti on lääkäriaseman kannalta keskei-nen. Itäkeskukseen on helppo tulla myös kau-empaa, Muikku sanoo.

Pikkujätissä asioivien lasten vanhemmille ovat saman katon alla tarjolla Aavan lääkäri-palvelut.YHTEISTYÖ Aavan kanssa mahdollistaa Pikkujä-tin asiakkaille pääsyn muun muassa röntgen-tutkimuksiin, ortopedille ja gynekologin sekä muiden erikoislääkärien vastaanotoille.

– Toimipiste täydentää palveluverkkoamme ja laajentaa toimialuettamme Itä-Helsinkiin ja lähikuntien suuntaan. Yritysasiakkaamme ovat toivoneet tätä jo pitkään, Aho sanoo.

Aavan ja Pikkujätin palvelut Itäkeskuksesta

”VALITSIMME AAVAN työterveyshuollon yhteistyö-kumppaniksi, koska se osoitti halunsa kehittää yh-teistyötä liiketoimintamme lähtökohdista muuttu-vassa ympäristössä”, kertoo Nokia Siemens Net-worksin Pohjoismaiden ja Baltian työterveys- ja turvallisuusjohtaja Jutta Halonen.

Noin 5 800 työntekijää Suomessa siirtyi käyt-tämään Aavan työterveyspalveluja kolmessa toi-mipisteessä: Espoossa ja Oulussa palveluntarjoaja vaihtui Nokia Siemens Networksin tiloissa toimi-villa terveysasemilla, ja Tampereella palvelut siir-tyivät Aavan uudelle työterveysasemalle.

”Tavoitteena oli, ettei muutos näy loppukäyt-täjälle. Aavan työntekijät ovat saaneet kiitosta muutoksesta ja työterveyspalveluista, joita toimi-pisteissä on annettu”, Halonen sanoo.

NSN luottaa AavaanNokia Siemens Networks aloitti työterveyshuollon yhteistyön Aavan kanssa lokakuussa 2012.

NOKIA SIEMENS NETWORKS ja Aava varmistivat palvelun käynnistystä haltuunottosuunnitelmal-la, joka kattoi henkilöstön rekrytoinnin ja toimi-pisteiden toiminnan, IT-järjestelmien yhdistämi-sen, taloushallinnon sekä yritysten uudet yhtei-set käytännöt.

HALONEN KIITTÄÄ Aavaa innovoivasta otteesta työterveyspalveluissa.

”Uudet ideat muun muassa työhyvinvoinnin edistämiseksi ovat tervetulleita. Uskomme, että hyvin jaksava henkilöstö auttaa meitä onnistu-maan haastavassa liiketoimintaympäristössäm-me.”

Nokia Siemens Networks etsii voimavaroja työhön ja työyhteisöön yhdessä Aavan kanssa.

”HELMIKUUSSA aloitamme Tampereella pilotti-na ”Refresh Coffee” -tuokiot, joissa kahvihuone-ryhmät kokoontuvat tekemään 15–20 minuutik-si mindfulness-harjoitteita. Jos kokeilu saa kiitos-ta, laajennamme sen myös Helsinkiin ja Ouluun.”

AN

TON

SU

CK

SDO

RFF

"Toimipiste tarjoaa terveyspalvelut vauvasta vaariin"

NOKIA SIEMENS NETWORKS•kehittää ja valmistaa matkapuhelinverk-

kolaitteita ja -teknologioita sekä toimittaa niihin liittyviä palveluita

•toimipisteet yli sadassa maassa

•Suomessa yli 5 800 työntekijää, koko maailmassa yli 58 000 työntekijää.

Page 5: NSN luottaa Aavan työterveyshuoltoonTyöterveys ja -hyvinvointi on Aava työterveyshuollon julkaisu, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Seuraavan kerran kerromme kuulumisia kesäkuussa

Aika: tiistai 9.4. klo 17.30-19.30Paikka: Helsingin Yliopisto, Porthania, Yliopistonkatu 3, 00100 Helsinki

Tilaisuus on maksuton.

OHJELMA:

KLO 17.30 TERVETULOA JA LÄÄKÄRIKESKUS AAVA PÄHKINÄNKUORESSA Minna Hoffström, kehitysjohtaja

KLO 17.35 ”AINA AJANKOHTAINEN KILPIRAUHASEN VAJAATOIMINTA” Matti Välimäki, professori, endokrinologian ja sisätautien erikoislääkäri

KLO 18.35 ”TARPEELLINEN JA KIVUTON MAHASUOLIKANAVAN TÄHYSTYS - MILLOIN JA MITEN? ” Jari Koskenpato, LT, sisätautien ja gastroenterologian erikoislääkäri

KLO 19.30 TILAISUUS PÄÄTTYY

Tervetuloa Aavan terveysluennolle!

ISTO

CK

PHO

TO