polsko-ukraiŃska izba gospodarcza konferencja konferencja polsko - ukraińskie forum

Click here to load reader

Post on 02-Jan-2016

49 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

POLSKO-UKRAIŃSKA IZBA GOSPODARCZA Konferencja Konferencja Polsko - Ukraińskie Forum „ Polska i Ukraina – zawsze razem ” „Bezpieczeństwo międzynarodowego łańcucha dostaw w procedurach celnych na granicy polsko-ukraińskiej” Przemyśl , 10 października 2014r. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • POLSKO-UKRAISKA IZBA GOSPODARCZA

  Konferencja Konferencja Polsko - Ukraiskie Forum Polska i Ukraina zawsze razem

  Bezpieczestwo midzynarodowego acucha dostaw w procedurach celnych na granicy polsko-ukraiskiej

  Przemyl , 10 padziernika 2014r.Prof. dr. hab. Wiesaw CzyowiczKierownik Katedry Celnictwa w Uczelni Techniczno-Handlowej w Warszawie Przewodniczcy Rady Konsultacyjnej Suby CelnejE-mail: wesczyz@sgh.waw.pl; tel.+48-605-428-589

 • *Plan

  Tradycyjny, wspczesny i aktualny paradygmat polityki celnej UE

  2.Zagroenia w midzynarodowym acuchu dostaw:Ekonomiczne (handlowo-finansowe, czas!!!)Bezpieczestwa narodowego (militarne, zagroenia dla ycia i zdrowia)

  3. Wpyw rozwiza UE na polsko-ukraiski handel przygraniczny

 • *Tradycyjny paradygmat polityki celnej Pobr ce i innych danim publicznych (myt i innych opat np. drogowych, mostowych, tunelowych oraz podatkw np. akcyzy, VAT)w midzynarodowym obrocie towarowym

 • *Zmiana paradygmatu polityki celnej w kocu XX wiekuUatwienia w odprawach celnych (np. tzw. odprawy w miejscu) i uproszczenia dokumentacji zgosze celnych (od ustnych i behavioralnych, po rne dokumenty, w tym TIR, ATA, inne, cznie z elektronicznymi, np. NCTS czy ECS) w midzynarodowym acuchu dostaw

 • *Nowy ( w pocztkach XXI w., po 11 wrzenia 2001)paradygmat polityki celnej Bezpieczestwo midzynarodowego acucha dostaw !!!

 • *Aktualny paradygmat polityki celnej

  Balans midzy bezpieczestwem midzynarodowego acucha dostaw a uproszczeniami i uatwieniami w odprawach celnych

 • *Zagroenia w midzynarodowym acuchu dostawHandlowe bezpieczestwa ekonomicznego

  Bezpieczestwa narodowego zdrowia i ycia spoecznego

 • *Zagroenia w midzynarodowym acuchu dostawHandloweoszustwa towarowe, bdy dokumentacyjne, rne wymogi narodowe (techniczne, sanitarne, etc.) nieuczciwa konkurencja korupcja przemyt

 • *Zagroenia w midzynarodowym acuchu dostawBezpieczestwa narodowego Nielegalny obrt broni i amunicj Nielegalny obrt materiaami rozszczepialnymi i broni ABC Nielegalny obrt innymi towarami zwizanymi z praniem brudnych pienidzy (narkotyki, CITES), Problemy zwizane z zagroeniem ycia i zdrowia - ptasia grypa, choroba wciekych krw, afrykaski pomr wi, (inne) Przemyt ludzi i nielegalna emigracja

 • *Odpowied UE i wczenie Polskido systemu bezpieczestwa midzynarodowegoacucha dostawUczestnictwo Polski w unii celnej UE wyczna kompetencja UE - byo zwizane z utrat suwerennoci w polityce handlowej i celnej, co oznaczao przyjcie polityki celnej UE, w tym i prawa celnego oraz innych regulacji odnoszcych si do midzynarodowego obrotu towarowego, a wic i przyjcie podstawowego paradygmatu tej polityki bezpieczestwa midzynarodowego acucha dostaw;W tej sferze oznaczao to utrat wczeniejszych autonomicznych ukadw handlowych, w tym i z Ukrain;Zmienione wymagania dotyczce transgranicznej wsppracy nie tylko zwizane zostay z caoksztatem unijnego prawa celnego (standardw proceduralnych , technicznych , fito i weterynaryjnych, ale i ruchu osobowego, w tym przekraczania zewntrznych granic celnych przez przedsibiorcw)W istocie oznaczao to, w porwnaniu ze stanem sprzed akcesji, dodatkowe utrudnienia dla biznesu (wprowadzenie wiz, dodatkowych wymogw technicznych dla sub granicznych i celnych, etc.)

 • *Regulacje UEAnaliza ryzyka jako jedna z podstawowych metod kontroli - obligatoryjna dla sub celnych od koca 2006r. Wprowadzenie wprost do WKC kontroli ex ante kontroli przedwysykowej i przedimportowej polegajcej na obligatoryjnym skadaniu deklaracji celnych przed wysyk bd przywozem towarw (obowizkowo od 01 lipca 2009r.)Wykorzystanie NCTS dla potrzeb przewozw pod karnetem TIRWprowadzenie ECS Export Control System Automatycznego Systemu Kontroli EksportuICS- Import Control System Automatyczny System Kontroli ImportuEORI - Economic Operators' Registration and Identification System Europejski System Rejestracji i Identyfikacji Przedsibiorcw (od poowy 2009)AEO Authorized Economic Operator -system certyfikowania tzw. Upowanionych PrzedsibiorcwInne realizowane przy pomocy ICT (strategia i-granica, e-booking truck, bus, etc.)

 • *Regulacje UE

  Najszerzej sprawy bezpieczestwa midzynarodowego obrotu towarowego praw i obowizkw zarwno dla sub celnych jak i dla biznesu znalazy odzwierciedlenie w Rozporzdzeniu o AEO czyli o Upowanionym operatorze gospodarczym (upowanionym przedsibiorcy).

  Podstawa prawna: (WE) nr 648/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 kwietnia 2005r. zmieniajcym rozporzdzenie Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiajce Wsplnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. UE L117 z 4.05.2005, s. 13), z tym, e jej zastosowanie bdzie moliwe od 1 stycznia 2008r. po wejciu w ycie przepisw wykonawczych przyjtych w dniu 18 grudnia 2006r. rozporzdzeniem Komisji (WE) nr 1875/2006 zmieniajcym rozporzdzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiajce przepisy w celu wykonania Wsplnotowego Kodeksu Celnego (Dz. Urz. WE L 360 z 19.12.2006 str. 64) (Rozporzdzenie Wykonawcze).

  Aktualnie: Unijny Kodeks Celny, Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 padziernika 2013r. ustanawiajce unijny kodeks celny (wersja przeksztacona, Sekcja 4 upowaniony prrzedsibiorca art.38-41

 • *Podpisanie politycznej umowy stowarzyszeniowej EU-Ukraina 21 marca 20124Polityczna cz kompleksowego porozumienia obejmuje cztery rozdziay: I. Zasady oglne; II. Dialog polityczny i reformy, stowarzyszenie polityczne, wsppraca i zbieno w dziedzinie polityki zagranicznej i bezpieczestwa; VI. Wsppraca finansowa z klauzulami antykorupcyjnymi; VII. Postanowienia instytucjonalne, oglne i kocowe.

 • *Podpisanie politycznej umowy stowarzyszeniowej EU-Ukraina 21 marca 2014Polityczna cz kompleksowego porozumienia obejmuje cztery rozdziay: I. Zasady oglne; II. Dialog polityczny i reformy, stowarzyszenie polityczne, wsppraca i zbieno w dziedzinie polityki zagranicznej i bezpieczestwa; VI. Wsppraca finansowa z klauzulami antykorupcyjnymi; VII. Postanowienia instytucjonalne, oglne i kocowe.

 • *Podpisanie politycznej umowy stowarzyszeniowej EU-Ukraina 21 marca 2014Przywdcy UE podpisali akt kocowy, zawierajcy zastrzeenie, e na razie obowizywa maj tylko okrelone czci porozumienia. Najobszerniejsze rozdziay i aneksy, odnoszce si do wsppracy handlowej i gospodarczej oraz wsppracy w sferze wymiaru sprawiedliwoci midzy UE a Ukrain.

  rdo: http://www.tvn24.pl/ukraina-blizej-unii-europejskiej-polityczna-czesc-umowy-stowarzyszeniowej-podpisana,409914,s.html

 • *Podpisanie czci handlowej umowy stowarzyszeniowej EU-Ukraina 27 czerwca 2014

  Cz gospodarcza umowy stowarzyszeniowej UE-Ukraina zostaa podpisana na szczycie Unii Europejskiej w Brukseli.

  Umowa dotyczy m.in. utworzenia strefy wolnego handlu, wsppracy w dziedzinie gospodarki oraz wymiaru sprawiedliwoci i spraw wewntrznych. Podpisy pod dokumentem zoyli najpierw prezydent Ukrainy Petro Poroszenko, szefowie Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso i Rady Europejskiej Herman Van Rompuy, a nastpnie przywdcy 28 pastw UE.

  rdo: http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1163020,UE-podpisala-z-Ukraina-czesc-handlowa-umowy-stowarzyszeniowej

 • *Podpisanie czci handlowej umowy stowarzyszeniowej EU-Ukraina 27 czerwca 2014Umowa o wolnym handlu z Ukrain jest jedn z najbardziej ambitnych.

  Oferuje Ukrainie otwarcie unijnego rynku poprzez stopniowe znoszenie ce i kwot oraz poprzez harmonizacj z UE prawa i norm w rnych sektorach.

  Dziki obnionym com ukraiscy eksporterzy zaoszczdz rocznie ok. 487 mln euro.

  Umowa uwaana jest za swego rodzaju program reform, jakie powinny zosta przeprowadzone, aby zbliy swoje standardy do tych obowizujcych w Unii.

  Najwaniejsze czci umw stowarzyszeniowych to zapisy porozumienia o utworzeniu strefy wolnego handlu.

  Nie zawiera jednak obietnicy przyjcia Ukrainy do Wsplnoty w przyszoci. !!!

  rdo: http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1163020,UE-podpisala-z-Ukraina-czesc-handlowa-umowy-stowarzyszeniowej

 • *Zawieszenie wejcia w ycie czci handlowej umowy stowarzyszeniowej EU-Ukraina z czerwca 201412 wrzenia 2014r. wdraanie umowy o wolnym handlu UE-Ukraina zostao odoone do 31 grudnia 2015 r. Zostao to uzgodnione w Brukseli przez przedstawiciele UE, Rosji i Ukrainy.

  Do tego czasu Ukraina zgodnie z zapowiedzi - nadal bdzie korzysta z jednostronnego zniesienia ce przez UE. Unia zgodzia si na takie tymczasowe rozwizanie ju w marcu 2014r., jednak zastpi je miaa majca wej w ycie w tym roku pogbiona strefa wolnego handlu (DCFTA) bdca czci umowy stowarzyszeniowej.rdo: http://www.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_www.pap.pl&_PageID=1&s=infopakiet&dz=swiat&idNewsComp=175799&filename=&idnews=179110&data=&status=biezace&_CheckSum=965483635

 • *Zawieszenie wejcia w ycie czci handlowej umowy stowarzyszeniowej EU-Ukraina z czerwca 2014 Do czasu wejcia w ycie umowy o wolnym handlu UE-Ukraina, czyli stycznia 2016 r., kontynuowane bd trjstronne rozmowy w tej sprawie pomidzy UE, Rosj i Ukrain.

  Bd si one odbyway na poziomie technicznym oraz ministerialnym. Komisarz przekonywa, e bdzie to elementem wspierania procesu pokojowego, ktry toczy si na Ukrainie.

  Rosyjski minister rozwoju gospodarczego i minister spraw zagranicznych Ukrainy potwierdzili jednak w Brukseli, e oba kraje nadal bd wzajemnie stosowa zapisy porozumienia o wolnym handlu.

  rdo: http://www.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_www.pap.pl&_PageID=1&s=infopakiet&dz=swiat&idNewsComp=175799&filename=&idnews=179110&data=&status=biezace&_CheckSum=965483635

 • *Wnioski dla wsppracy transgranicznej z Ukrain

  Polityczno-prawne

  Infrastrukturalne

  Organizacyjne

 • *Wnioski dla wsppracy transgranicznej z Ukrain:

View more