predarea-invatarea integrata

of 29 /29
PROF. CIOCIAN OANA MARIA PREDAREA-INVATAREA INTEGRATA

Upload: oanaciocian

Post on 26-Jun-2015

5.240 views

Category:

Documents


7 download

TRANSCRIPT

Page 1: PREDAREA-INVATAREA INTEGRATA

PROF. CIOCIAN OANA MARIA

PREDAREA-INVATAREA INTEGRATA

Page 2: PREDAREA-INVATAREA INTEGRATA

 

“Cel mai puternic argument pentru integrarea curriculumului este chiar faptul că viaţa nu este împărţită pe discipline”

J. Moffett

Page 3: PREDAREA-INVATAREA INTEGRATA

CONCEPTUL DE INTEGRARE

Termenul curriculum integrat sugereaza in primul rand corelarea continuturilor, acest demers necesita o abordare curriculara in care punctul de pornire este cel mai adesea finalitatea/finalitatile urmarite, in functie de care sunt alese toate celelalte componente ale procesului instructiv – formativ.

Page 4: PREDAREA-INVATAREA INTEGRATA

ORGANIZAREA INTEGRATA A CONTINUTURILOR

Literatura de specialitate oferă trei modele de integrare:

modelul interdisciplinar;modelul transdisciplinar;modelul pluridisciplinar sau

multidisciplinar;

Page 5: PREDAREA-INVATAREA INTEGRATA

MODELUL INTERDISCIPLINAR

intersectare a diferitelor arii disciplinare, ignorarea limitelor stricte ale disciplinelor;

tinde spre realizarea obiectivelor de învăţare de ordin mai înalt (capacităţi metacognitive);

principiul organizator nu mai este focalizat pe conţinuturi (ca în situaţia multidisciplinarităţii);

se trece la centrarea pe aşa numitele competenţe cheie (de „grad înalt” sau „pentru viaţă”):

învăţarea pe tot parcursul vieţii gândirea complexă şi critică comunicarea efectivă lucrul în echipă cetăţenia responsabilă ocupabilitatea

Page 6: PREDAREA-INVATAREA INTEGRATA

MODELUL TRANSDISCIPLINAR

gradul cel mai elevat de integrare a curriculumului, mergând până la fuziune;

conduce spre emergenţa unor noi câmpuri de investigaţie, programe de cercetare;

înglobează toate nivelurile anterioare;centrare pe „viaţa reală”, pe probleme semnificative, aşa

cum apar în context cotidian şi afectează vieţile oamenilor;competenţele şi conţinuturile se integrează în jurul unor

probleme; întrebarea ce orientează demersul transdisciplinar este

„Cum îi putem învăţa pe elevi să fie buni cetăţeni în viitor?”;ţintă: dezvoltarea personală integrală şi responsabilitatea

socială a copiilor;

Page 7: PREDAREA-INVATAREA INTEGRATA

MODELUL PLURIDISCIPLINAR

punerea împreună a mai multor discipline, juxtapunere;

o temă care aparţine unui domeniu este supusă analizei din perspectiva mai multor discipline, acestea rămânând independente însă în raport unele cu altele;

obiectele de studiu contribuie, în funcţie de propriul specific, la clarificarea temei investigate;

integrarea la acest nivel vizează conţinuturile;

Page 8: PREDAREA-INVATAREA INTEGRATA

CARACTERISTICI ALE ACTIVITATII INTEGRATE

învăţarea devine un proiect personal al copilului, îndrumat, orientat, animat de către educator, ea devine interesantă, stimulativă, semnificativă;

la baza activităţii stă acţiunea practică, cu finalitate reală;

activităţile integrate sunt în opoziţie cu instruirea verbalistă şi livrescă;

accentul cade pe activitatea de grup şi nu pe cea cu întreaga grupa;

Page 9: PREDAREA-INVATAREA INTEGRATA

CARACTERISTICI ALE ACTIVITATII INTEGRATE

le oferă copiilor posibilitatea de a se manifesta plenar în domeniile în care capacităţile lor sunt cele mai evidente;

cultivă cooperarea şi nu competiţia;copiii se deprind cu strategia cercetării;

învaţă să creeze situaţii, să emită ipoteze asupra cauzelor şi relaţiilor în curs de investigaţie, să estimeze rezultatele posibile, să mediteze asupra sarcinii date;

Page 10: PREDAREA-INVATAREA INTEGRATA

CARACTERISTICI ALE ACTIVITATII INTEGRATE

cadrul didactic trebuie să renunţe la stilul de

lucru fragmentat, în care activitatile se desfăşoară una după alta, cu distincţii clare între ele, ca şi cum nu ar face parte din acelaşi proces şi să adopte o temă de interes pentru elevi, care transcede graniţele diferitelor discipline, organizând cunoaşterea ca un tot unitar, închegat;

Page 11: PREDAREA-INVATAREA INTEGRATA

CARACTERISTICI ALE ACTIVITATII INTEGRATE

obiective ale mai multor discipline planificate în cursul săptămânii sunt atinse în cadrul unor scenarii/ activităţi zilnice care includ fragmente din disciplinele respective sub un singur generic. Unităţile de învăţare ale disciplinelor se topesc în cadrul conturat de temele activităţilor integrate.

Page 12: PREDAREA-INVATAREA INTEGRATA

PROIECTUL DE ACTIVITATI INTEGRATE

Proiectul integrat are un conţinut transdisciplinar deoarece prin realizarea lui se ating obiectivele de referinţă ale mai multor arii curriculare.

Se bazează pe învăţarea prin cooperare, deoarece lucrând în grupuri, fiecare copil participă la realizarea unei părţi din proiect, având responsabilităţi şi sarcini specifice.

Activităţile din grădiniţă sunt extinse spre alte zone din afara grădiniţei, apropiindu-ne astfel de realitatea cotidiană.

Page 13: PREDAREA-INVATAREA INTEGRATA

PROIECTUL DE ACTIVITATI INTEGRATE

Resursele materiale sunt procurate prin contribuţia a cât mai multor persoane care pot sprijini desfăşurarea proiectului.

Are produse finale afişate în grădiniţă. Ii învaţă pe copii să emită şi să-şi susţină

propriile idei, dezvoltându-le astfel creativitatea, care le dă senzaţia că ei sunt adevăraţii descoperitori ai „noului”. Soluţiile problemelor supuse rezolvării presupun colaborare şi cooperare şi toţi copiii, indiferent de dezvoltarea intelectuală sau de vârstă.

Page 14: PREDAREA-INVATAREA INTEGRATA

PROIECTUL DE ACTIVITATI INTEGRATE

Beneficiile abordării proiectului întegrat pentru copii sunt :

sunt implicaţi activ în procesul de învăţare;îşi construiesc învăţarea prin operarea cu ideile,

cunoştinţele şi concepţiile pe care le posedă déjà;învăţă prin cooperare;îi expune pe copii unei mari diversităţi de opinii,

dezbatere de idei;încurajează exprimarea liberă în contextul

respectului pentru opinia celuilalt;colectează şi analizează datele, au mai multă

libertate de acţiune;

Page 15: PREDAREA-INVATAREA INTEGRATA

PROIECTUL DE ACTIVITATI INTEGRATE

participă la procurarea materialelor devenind mai responsabili;

au mai multă încredere în forţele proprii;au şansa să-şi planifice propriile activităţi;îşi pot alege aria de stimulare/sectorul care prezintă

interes deosebit pentru ei;sunt parteneri cu drepturi egale într-un act educaţional;învaţă prin interacţiune cu ceilalţi, nu unii alături de

ceilalţi;îşi dezvoltă competenţe : creativitatea, capacitatea de

comunicare, munca în echipă;au posibilitatea să se bucure de finalitatea activităţii lor;

Page 16: PREDAREA-INVATAREA INTEGRATA

INTEGRAREA

Integrarea se va face prin împletirea într-un scenariu bine închegat a conţinuturilor corespunzatoare celor două domenii experienţiale sau arii curriculare implicate..

Pentru a fi posibilă abordarea în maniera integrată, educatoarea trebuie sa stabilească cu claritate obiectivele şi conţinuturile activităţilor zilnice, pentru ca pe baza acestora să gândească un scenariu al zilei

Educatoarea va avea în vedere să repartizeze sarcinile activităţilor zilnice la fiecare centru de interes-sector-zonă de activitate, în aşa fel încât să fie posibilă realizarea obiectivelor propuse.

Întregul program al zilei reprezintă un tot, un întreg, cu o organizare şi o structură a conţinuturilor menite sa elimine departajarea pe discipline.

Page 17: PREDAREA-INVATAREA INTEGRATA

ABORDAREA INTEGRATA

Abordarea integrată este, aşadar, o împletire a conţinuturilor într-o formă atractivă, flexibilă, mobilizatoare, care conduce activitatea copilului spre investigare, documentare, cercetare si aplicare practică a celor învăţate.

Întregul program se realizează prin joc, dar nu un joc întamplator, ci unul organizat în care copilul are prilejul să exploreze medii diferite şi să îndeplinească sarcini fie individual, fie in grupuri mici.

Page 18: PREDAREA-INVATAREA INTEGRATA

ACTIVITATEA INTEGRATA

Activităţile integrate lasă multa libertate de exprimare şi acţiune atât pentru copil cât şi pentru educatoare. Copilului i se ofera o gamă largă de oportunitaţi pentru a-şi exersa o învăţare activă. De asemenea activitatea integrată se dovedeşte o soluţie pentru o mai bună corelare a activităţilor de învăţare cu viaţa socială si culturală.

Page 19: PREDAREA-INVATAREA INTEGRATA

AVANTAJELE CADRELOR DIDACTICE

Structurarea flexibila a continuturilor ofera cadrelor didactice care lucreaza la acest nivel o libertate de decizie aproape deplina cu privire la tipurile de continuturi pe care sa le ofere copiilor si o autonomie sensibil egala in privinta metodologiei de propunere a acestor continuturi.

In plus, promovarea ideii planificarii pe teme si incurajarea utilizarii metodei proiectelor in activitatile didactice cu prescolarii sunt initiative ce expliciteaza si facilitaza acest demers al abordarii integrate a curriculum-ului.

 

Page 20: PREDAREA-INVATAREA INTEGRATA

PREDAREA INTEGRATA

Predarea integrată a cunoştinţelor este considerată o strategie modernă de organizare şi desfăşurare a conţinuturilor, iar conceptul de activitate integrată se referă la o activitate in care se îmbrăţişează metoda de predare-învăţare a cunoştinţelor îmbinând diverse domenii şi constituirea deprinderilor şi abilităţilor preşcolarităţii.

Page 21: PREDAREA-INVATAREA INTEGRATA

PREDAREA INTEGRATA

Reușita predării integrate a conţinuturilor în grădiniţă ţine în mare măsură de gradul de structurare a conţinutului proiectat, într-o viziune unitară, ţintind anumite finalităţi. Învăţarea într-o manieră cât mai firească, naturală pe de-o parte și, pe de altă parte, învăţarea conform unei structuri riguroase sunt extreme care trebuie să coexiste în curriculum-ul integrat.

Page 22: PREDAREA-INVATAREA INTEGRATA

PLANIFICAREA ANUALA

Programul anual de studiu se va organiza în jurul a şase mari teme:

Cine sunt/ suntem?Când, cum şi de ce se întâmplă?Cum este, a fost şi va fi aici pe pământ?Cum planificăm/ organizăm o activitate?Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?Ce şi cum vreau să fiu?

Page 23: PREDAREA-INVATAREA INTEGRATA

ACTIVITATILE INTEGRATE

Literatura de specialitate ofera o serie de modele de organizare si monitorizare a curriculum-ului integrat.

Modelul integrarii ramificate- elementul central al acestui model este tema studiata, iar detalierea experientelor de invatare se face, la un prim nivel, pe domeniile de activitate prevazute in programa. La un al doilea nivel de proiectare sunt considerate experientele de formare, pe diversele dimensiuni psihofizice individuale: intelectuala, afectiva, sociala, fizica. Avand in vedere finalitatile stabilite pentru aceste 2 nivele, cadrul didactic alege continuturile ce se inscriu in sfera temei centrale si care pot contribui la atingerea finalitatilor

Page 24: PREDAREA-INVATAREA INTEGRATA

MODELUL INTEGRARII LINIARE

In acest nivel, integrarea curriculara se face in jurul unei finalitati de transfer, de tipul „dezvoltarea comportamentului social”. Prin complexitatea lor si prin specificul integrat, aceste finalitati se pot constitui ca (sub)domenii independente. Acest model al proiectarii este aplicabil pentru finalitatile urmarite pentru perioade mai indelulgate de timp si este foarte potrivit pentru proiectarea interventiei educationale diferentiate si individualizate cu scopuri recuperatorii sau de dezvoltare.

Page 25: PREDAREA-INVATAREA INTEGRATA

MODELUL INTEGRARII SECVENTIALE

In acest model, cunostintele de aceeasi sfera ideatica sunt predate in proximitate temporala:desi adordarea lor se face distinct, propunatorul faciliteaza transferul achizitiilor invatate de la un domenii la altul, prin comentariile, trimiterile, intrebarile, sarcinile de lucru formulate. Priectarea pe teme, o cerinta de actualitate in invatamantul prescolar romanesc, ilustreaza cel mai adesea acest model de integrare curriculara

Page 26: PREDAREA-INVATAREA INTEGRATA

MODELUL CURRICULUM-ULUI INFUZIONAL

Specificul acestui model consta in studierea unor teme diverse din perspectiva unui centru de interes care poate fi temporar (de exemplu: o finalitate complexa, precum intelegera conceptului de transformare reversibile / ireversibile, relatia timp-transformare etc., analiza structurilor si compararea structurilor naturale cu cele create de om) sau permanent (de exemplu: studierea unei discipline optionale utilizand o limba straina:educarea caracterului, continutul fiind parcurs in limba engleza.

Page 27: PREDAREA-INVATAREA INTEGRATA

MODELUL INTEGRARII IN RETEA

Este solutia de integrare pe care o preopune metoda proiectelor de investigare-actiune. Pornind de la subiectul proiectului, copiii opteaza pentru o retea de teme si resurse de studiu corelate cu tema centrala. Domeniul central si cele corelate ale proiectului sunt ele insele teme transdisciplinare si vor fi abordate ca atare. Proiectarea dupa modelul integrarii in retea impune cel putin doua nivele de planificare: constituirea unei harti tematice in care, pornindu-se de la tema centrala, sunt identificate subtemele ce vor fi parcurse si desfasurarea pe categorii si tipuri de activitati a continuturilor ce vor rezolva tema proiectului

Page 28: PREDAREA-INVATAREA INTEGRATA

MODELUL POLARIZARII

Implica stabilirea unui nou domeniu de cunoastere (eventual optional) in jurul caruia, pentru realizarea unor odiective specifice, sunt polarizate segmente din alte discipline. Un exemplu in acest sens il poate constitui tema ”Vremea povestilor” in care dezvoltarea deprinderilor de comuncare si alte finalitati se indeplinesc prin exploatarea continutului povestilor din perspectiva mai multor categorii de activitati prevazute in planul de invatamant.

Page 29: PREDAREA-INVATAREA INTEGRATA

VA MULTUMESC