prof. dr branislav prokić hirurgija/materijal/anesteziologija... diazepam 0,25-0,5 i v analgezija...

Click here to load reader

Post on 27-Feb-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Prof. dr Branislav Prokić proka@vet.bg.ac.rs

 •  OBIMNOSTI I VRSTE HIR. ZAHVATA

   STAROSTI ŽIVOTINJE

   PREOPERATIVNOG ZDRAVSTVENOG STANJA

   HRONIĈNIH OBOLJENJA ORGANA I SISTEMA ORGANA

   ANAMNESTIĈKIH PODATAKA

   PREOPERATIVNIH LABORATORIJSKIH VREDNOSTI

  RAZLIKE KOJE UTIČU NA IZRADU ANESTEZIOLOKOG PROTOKOLA

   NAUĈNI PRISTUP IZUĈAVANJU METABOLIZMA LEKOVA

   RAZLIKE U FARMAKOKINETICI I FARMAKODINAMICI LEKOVA

   PONAŠANJE PRE I U TOKU ANESTEZILOŠKIH PROCEDURA

   ISKUSTVO U RADU SA PSIMA SE NE MOŽE PRENETI NA RAD SA

  MAĈKAMA !!!

 •  SKLONE STRESU

   UPLAŠENOST , EKSCITIRANOST, POSEBNO MLADE

  JEDINKE

   IRITIRANJE PREOPERATIVNOM PRIPREMOM:

   OPIRANJE, UJEDANJE, GREBANJE

   ZNAĈAJNO UBRZAN PULS

   POVIŠEN ARTERIJSKI PRITISAK, PA I KOLAPS !

   PARADOKSALNA REAKCIJA NA STRES:

   MAĈKA POSTAJE MIRNA, NE ZAINTERESOVANA !

   KATATONIJA !!!

   OPASNO ! >

   > POSLEDNJI STADIJUM STRESNE REAKCIJE !

   POTREBNA DOBRA PREMEDIKACIJA !

   JAK STRES = MOGUĆ SRČANI ZASTOJ !!!

 •  INTERNISTIĈKI PREGLED, EKG, PALPACIJA ABDOMENA,

  Rtg toraksa, LABORATORIJA KRVI, URINA

   UMANJENJE HRANE NEKOLIKO DANA PRE HIR. INT

   USKRAĆIVANJE HRANE I VODE 3-5 h PRE HIR. INT.

   OPREZ ! FARINGEALNI I LARINGEALNI REFLEKS NISU

  AKTIVNI I NEKOLIKO SATI POSLE HIR. INT.

   REGURGITACIJA , ASPIRIRANJE, PNEUMONIJA

   MOGUĆ EZOGAGITIS U POSTOPERATIVNOM PERIODU

   PROTOKOL PREOPERATIVNE PRIPREME TREBA

  NASTAVITI I NEKOLIKO DANA POSLE HIR. INT.

 •  RASU, STAROST, STRESOGENU REAKCIJU – IZBOR

  ANESTETIĈKIH SREDSTAVA I TEHNIKE !!!

   RAZLIĈIT ODGOVOR NA LEKOVE U OKVIRU ISTE VRSTE,

  A RAZLIĈITIH RASA

   BOKSER I ACP, HRT I BARBITURATI !

   MALE I VELIKE RASE - DOZE

   MANJE DOZE ZA ŠTENAD – NE RAZVIJENI MEHANIZMI

  DETOKSIKACIJE U JETRI

   PAŽNJA NA PREOPERATIVNO LEĈENJE KORTIKOIDIMA,

  KARDIOLOŠKIM LEKOVIMA, BARBITURATIMA...

 • MANJA DOZA ZA PREMEDIKACIJU:  ANTIHOLINERGICI: ATROPIN  SEDATIVI: - ACP (BLAGA SEDACIJA) IV, IM - NEUROLEPTICI + OPIOIDI = JAĈA SEDACIJA, IV, IM

  - α2- AGONISTI (DUBOKA - TEŠKA SEDACIJA)  ANALGETICI: OPIOIDI, NSAL (KAPROFEN, MELOKSIKAM,

  KETOPROFEN)  VEĆI PAS MANJA DOZA ZA SEDACIJU  VELIKE DOZE SEDATIVA MOGU DATI SLABIJI EFEKAT KOD

  MALIH RASA PASA > SEDATIV + MANJA DOZA OPIJATA  KOMBINACIJE LEKOVA ZA PREMEDIKACIJIU I SEDACIJU  OPREZ! KVS i RESP. DEPRESIJA !  UVEK NA ANESTEZIOLOŠKOM STOLU IMATI ANTAGONISTE

  LEKOVA KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U ANESTEZIJI !!!

 •  ZA UVOD, ĈEŠĆE ZA ODRŽAVANJE ANESTEZIJE

   UVOD INALACIONIM ANESTETICIMA KOD SLABO SEDIRANIH

  ŠTENADI I STARIH PACIJENATA

   INDUKCIONA KOMORA - EKSCITIRANE MAĈKE

   ODREĐIVANJE VELIĈINA TUBUSA !

   NE SME SE PREĆI BIFURKACIJA TRAHEJE !

   MAĈKE: NA KRAJU ANESTEZIJE UKLONITI TUBUS DOK JE JOŠ U

  ANESTEZIJI ! LARINGOSPAZAM !

   OPORAVAK ZAVISI OD ANESTETIKA I USLOVA OKOLINE !

   MALI I BRAHICEFALIĈNI PSI: DISANJE MOŽE BITI PLITKO I UBRZANO -

  DAHTANJE!

   STANJE SE NE SME ZAMENITI SA POVRŠNOM ANESTEZIJOM

   TAHIPNEJA > SMANJEN DIS. VOL. > SMANJEN PRENOS INH. ANEST.

   HIPOVENTILACIJA KOD DUBOKE INH. ANEST.

 • ODRŽAVANJE

   IZOTONIĈN KRISTALOIDNI RASTVOR (10ml/kg/h)

   ODRŽAVANJE VOL. KRVI > TRANSPORT ANESTETIKA

   5% G ZA RIZIK OD HIPOGLIKEMIJE

   5% GLUKOZA ZA ŠTENAD (3-5 ml/kg/h, IV)

   MONITORING !

   HALOTAN, IZOFLURAN = ZNAĈAJNA DEPRESIJA KVS I RPS-a !

   BOJA MUKOZE NIJE ADEKVATAN INDIKATOR ZA DOBRU VENTILACIJU!!!

   DOBRA BOJA SLUZOKOŽE I KOD HIPERVENTILACIJE I HIPERKAPNIJE!!!

  OPORAVAK

   OKSIGENO TERAPIJA (100%O2 10 min.) preko tubusa ili maske

   ZNAĈAJ REKTALNE TEMP.

   MAĈKE SKLONE HIPOTERMIJI! GREJANJE

   MERENJE DIUREZE TOKOM CELE PROCEDURE

   SPREĈITI REGURGITACIJU

   ANALGETICI I BLOKADA NERAVA U OPORAVKU

   MANJE DOZE SEDATIVA I ANKSIOLITIKA SA OPOIDOM

 • ANTIDOTI ZA ANESTEZIOLOŠKE LEKOVE  OPOIDI – NALOKSAN  α2- AGONISTI– JOHIMBIN, TOLAZOLIN, ATIPAMEZOL  BENZODIJAZEPINI – FLUMAZENIL  RESP. DEPRESIJA – DOKSAPREM  BRADIKARDIJA – ATROPIN, GLIKOPIROLAT IZBOR ANEST. TEHNIKE ZAVISI OD:  VRSTE I VELIĈINE PSA  TEMPERAMENTA  OPŠTEG STANJA  HIR. PROCEDURE  DUŽINE ANEST. OSNOVNO  UPOTREBA LEKOVA KOJI SE MOGU ANTAGONIZOVATI !!!  OBEZEBEDITI VAZDUŠNI PUT – ENDOTRAHEALNA INTUBACIJA !  MONITORING!  4-6 h USKRATITI VODU I HRANU OSIM KOD MLADIH PACIJENATA PREANESTEZIOLOŠKA PRIPREMA: - KL.PREGLED, - ODREDITI VELIĈINU TUBUSA - PROVERA ANEST. OPREME I SVIH POTREBNIH LEKOVA

 • SEDACIJA

  LEK DOZA mg/kg NAĈIN APLIK.

  KOMENTAR

  ACP

  BUTORFANOL

  0,02-0,05

  0,1

  IM, SC

  KSILAZIN 1-3 IM, SC

  DIAZEPAM 0,25-0,5 I V

  ANALGEZIJA

  MORFIN 0,2-2 IM

  BUTORFANOL 0,2-0,4 IM, IV

  KAPROFEN 2-4 IV, SC

  PREMEDIKACIJA

  ACP 0,02-0,05 IM, IV, SC Maĉkamase može povećati

  na 0,1 maks.do 2mg

  KSILAZIN 0,5 (pas)

  1 (maĉke)

  IM, IV, SC

 • LEK Doza mg/kg Aplikacija Komentar

  PROPOFOL 1-3 IV Premedikacija α2-agon.

  KETAMIN

  BENZODIAZEPIN 5

  0,25

  IV

  FENTANIL 0,2-0,5 IV Intraoperativna analgezija, Tiva

  KETAMIN 15 IM isti špric sa α2-agon. za jednokratnu anest. maĉke

  UVOD - ODRŽAVANJE

View more