rof definitiu juny 2016 - ies cteib i les normes de conviv£¨ncia als centres docents no...

Download ROF DEFINITIU JUNY 2016 - IES CTEIB i les normes de conviv£¨ncia als centres docents no universitaris

Post on 06-Aug-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 •  

  REGLAMENT  

  ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT 

   

   

   

   

   

   

     

  Aquest Reglament va ser aprovat pel Consell Escolar  

  el dia 30 de juny de 2016 

 • ROF 

  IES CENTRE DE TECNIFICACIÓ ESPORTIVA ILLES BALEARS 2 

   

  Índex   

  1  ÒRGANS DE GOVERN ......................................................................................................................... 6 

  1.1  ÒRGANS COL∙LEGIATS ......................................................................................................................... 6  1.1.1  CONSELL ESCOLAR ........................................................................................................................... 6  1.1.2  CLAUSTRE DE PROFESSORS ............................................................................................................. 8 

  1.2  ÒRGANS UNIPERSONALS ................................................................................................................... 11  1.2.1  EQUIP DIRECTIU ............................................................................................................................ 11  1.2.2  COMPOSICIÓ I FUNCIONAMENT DELS ÒRGANS DE COORDINACIÓ DOCENT ................................ 16 

  1.2.2.1  DEPARTAMENTS DIDÀCTICS , DEPARTAMENTS DE FAMÍLIA PROFESSIONAL I DELS ENSENYAMENTS   ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL. ............................................................................................................................. 16  1.2.2.2  DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ ............................................................................................................ 23  1.2.2.3  COMISSIÓ DE COORDINACIÓ PEDAGÒGICA ........................................................................................ 25  1.2.2.4  ELS EQUIPS EDUCATIUS ....................................................................................................................... 27 

  1.2.3  TUTORIES ...................................................................................................................................... 29  1.2.3.1  TUTORIA DE GRUP ............................................................................................................................... 29  1.2.3.2  TUTORIA DE MATÈRIA ......................................................................................................................... 31  1.2.3.3  TUTORIA INDIVIDUAL .......................................................................................................................... 32  1.2.3.4  TUTOR DE FORMACIÓ A CENTRES DE TREBALL. .................................................................................. 33  1.2.3.5  TUTOR DEL BLOC DE FORMACIÓ PRÀCTICA. ....................................................................................... 35  1.2.3.6  TUTORA DE LA FUNDACIÓ PER A L’ESPORT BALEAR ............................................................................ 35 

  1.2.4  COORDINACIONS I COMISSIONS DE CENTRE ................................................................................ 35  1.2.4.1  COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA ................................................................................................................ 35  1.2.4.2  COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT ............................................................................................................. 36  1.2.4.3  COMISSIÓ DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSITCA ...................................................................................... 37  1.2.4.4  COORDINACIÓ DE FORMACIÓ A CENTRES DE TREBALL ....................................................................... 38  1.2.4.5  COORDINACIÓ D’ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL ................................................... 39  1.2.4.6  COORDINACIÓ DE TECNOLOGIA I INFORMACIÓ DE LA COMUNICACIÓ............................................... 40  1.2.4.7  ALTRES COMISSIONS DE CENTRE ......................................................................................................... 42 

  1.2.5  FUNCIONAMENT DELS ÒRGANS DE COORDINACIÓ DOCENT ........................................................ 43  1.3  VOTACIONS EN ELS ÒRGANS DE GOVERN .......................................................................................... 44 

  2  ORGANITZACIÓ ACADÈMICA ............................................................................................................. 46 

  2.1  CALENDARI I HORARIS DEL CENTRE ................................................................................................... 46  2.2  CRITERIS PEDAGÒGICS PER A L’ELABORACIÓ DELS HORARIS DE CLASSE ........................................... 49  2.3  CRITERIS D’AGRUPAMENTS D’ALUMNES ........................................................................................... 50  2.4  CRITERIS PER AL FUNCIONAMENT DE LES GUÀRDIES ........................................................................ 50  2.5  CANVIS DE BATXILLER A BLOCS I TAMBÉ D’ASSIGNATURES ............................................................... 52  2.6  NUMERUS CLAUSUS .......................................................................................................................... 52  2.7  ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I COMPLEMENTÀRIES ......................................................................... 53  2.8  SERVEIS MÍNINS EN CAS DE VAGA DEL PROFESSORAT ....................................................................... 60 

  3  GESTIÓ ADMINISTRATIVA I ECONÒMICA ........................................................................................... 61 

  3.1  GESTIÓ ADMINISTRATIVA .................................................................................................................. 61  3.2  GESTIÓ ECONÒMICA .......................................................................................................................... 62 

  4  NORMES DE CONVIVÈNCIA ............................................................................................................... 63 

  4.1  DRETS I DEURES DELS ALUMNES ........................................................................................................ 63  4.1.1  PRINCIPIS GENERALS ..................................................................................................................... 63 

 • ROF 

  IES CENTRE DE TECNIFICACIÓ ESPORTIVA ILLES BALEARS 3 

  4.1.2  DRETS DELS ALUMNES .................................................................................................................. 64  4.1.3  GARANTIES .................................................................................................................................... 66  4.1.4  DEURES DELS ALUMNES ................................................................................................................ 67  4.1.5  PROTOCOL PER A L’EXERCICI DEL DRET A LA MANIFESTACIÓ COL∙LECTIVA DE DISCREPÀCIES DE  L’ALUMNAT ................................................................................................................................................ 68 

  4.2  CONDUCTES CONTRÀRIES A LES NORMES DE CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE I LA SEVA CORRECCIÓ ... 69  4.2.1  CONDUCTES CONTRÀRIES A LES NORMES DE CONVIVÈNCIA ....................................................... 69  4.2.2  PERSONES COMPETENTS PER SANCIONAR I APLICAR MESURES DE CORRECCIÓ .......................... 70  4.2.3  PRINCIPIS GENERALS DE LES SANCIONS I CORRECCIONS .............................................................. 71  4.2.4  GRADACIÓ DE LES CORRECCIONS .................................................................................................. 72  4.2.5  ÀMBIT DE CORRECCIÓ DE LES CONDUCTES .................................................................................. 72 

  4.3  CONDUCTES GREUMENT PERJUDICIALS PER A LA CONVIVÈNCIA AL CENTRE I LA SEVA CORRECCIÓ . 73  4.3.1  CONDUCTES GREUS ....................................................................................................................... 73  4.3.2  PERSONES COMPETENTS PER SANCIONAR I APLICAR MESURES DE CORRECCIÓ .......................... 74 

  4.4  L’ASSISTÈNCIA A CLASSE .................................................................................................................... 75  4.4.1  LA PUNTUALITAT ........................................................................................................................... 76  4.4.2  LES FALTES D’ASSISTÈNCIA A CLASSE ............................................................................................ 76  4.4.3  SORTIDES DEL CENTRE EN HORARI LECTIU ................................................................................... 78  4.4.4  L’ÚS D’APARELLS ELECTRÒNICS ..................................................................................................... 79  4.4.5  MANTENIMENT DE LES INSTAL∙LACIONS I DE LES AULES .............................................................. 79 

  4.5  ABANDONAMENT D’UNA ASSIGNATURA ............................................................