rok szkolny 2014/2015, numer 3 data wydania: czerwiec .jubileusz 50 – lecia szkoły podstawowej

Download Rok szkolny 2014/2015, numer 3 Data wydania: czerwiec .Jubileusz 50 – lecia Szkoły Podstawowej

Post on 02-Mar-2019

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Oddajemy w Wasze rce czerwcowy, przedwakacyj-ny numer STYK-u. Dziki inicjatywie pani Wjt, Mo-niki Pietrzyk-Poubiskiej, nasza gimnazjalna gazetka zostaa poszerzona o infor-macje z caej gminy. Obok gimnazjalnych nowinek znajdziecie lokalne wieci. Cieszymy si, e moemy

mwi w imieniu mieszka-cw Modzieszyna i okolic. Piszemy przede wszystkim dla Was, ale te z myl o gociach, bo okazuje si, e do naszej gminy przyje-daj niezwykli ludzie, kt-rych obecnoci nigdy by-my si nie spodziewali O tym (i nie tylko) bdzie-cie mogli przeczyta w ni-

niejszym numerze. Zapra-szamy do lektury.

Uczniom yczymy uda-nych wakacji, a wszystkim mieszkacom gminy aska-wego soca i rzekiego deszczu.

Redakcja

Wane tematy:

Dzieje si w Gminie

Go ze Wschodu

Profesor Bralczyk w Wyszo-

grodzie

O starej szkole w Ruszkach

Data wydania: czerwiec 2015

Rok szkolny 2014/2015, numer 3

www.gimmlodz.edupage.org

www.gimmlodz.e-sochaczew.pl

W tym numerze:

Dzieje si w Gminie 2-6

Plac zabaw 7-8

Gimnazjalici przedszkolakom 8

Dyktando w Wyszogrodzie 9-10

Dawna szkoa w Ruszkach 10-11

Cudzoziemiec w Kamionie 11

Gry komputerowerozrywka czy nag?

12

Recenzja Imienia ry 12

Str. 2

Udalimy si do naszego

urzdy gminy w celu uzyska-

nia informacji o zmianach,

jakie zaszy w gminie Mo-

dzieszyn po rozpoczciu ka-

dencji Pani Moniki Pietrzyk-

Poubiskiej jako nowej

wjt. A dziao si wiele.

Po pierwsze - od kwietnia 2015 r. w Gminnym Orodku Kultury w Modzieszynie od-bywaj si spotkania pracow-nikw Punktu Informacyjne-go Mazowieckiej Jednostki Wdraania Programw Unij-nych z Warszawy z zaintere-sowanymi osobami na temat moliwoci pozyskiwania Funduszy Unijnych w nowej perspektywie finansowania na lata 2014-2020. Zapraszamy Pastwa na bez-patne, fachowe konsultacje ze rda, tj. Mazowieckiej Jednostki Wdraania Progra-mw Unijnych.

Dokonano rewitalizacji tere-

nu przy wietlicy wiejskiej

w Starych Budach.

Przedmiotem prac bya rewi-talizacja terenu wok wietli-

cy wiejskiej, obejmujca swym zakresem wycink za-krzewie, wyrwnanie tere-nu, utwardzenie placu kostk

brukow, budowa 10 miejsc postojowych, ogrodzenie cz-ci dziaki i wydzielenie w ob-rbie ogrodzenia, placu za-baw dla dzieci oraz czci re-kreacyjnej z grillem, zakupio-

no rwnie wyposaenie kuchni.

DZIEJE SI W GMINIE STYK sprawozdawczy

Str. 3

Wodocig w Radziwice

W maju zostaa odebrana sie wodocigowa we wsi Radziwika. Inwestycja ta zo-staa wykonana w ramach rodkw pozyskanych z Pro-gramu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach dziaania 3.2.1. Podstawowe usugi dla go-spodarki i ludnoci wiejskiej. Koszt cakowity przedsiwzi-cia wynis 398.197,73z, kwota dotacji 236.278,00z.

Place zabaw Pora do

przedszkola

W padzierniku 2014 r. zosta-a podpisana umowa z Mazo-wieck Jednostka Wdraania Programw Unijnych na reali-zacje projektu Pora do przedszkola. Projekt zosta podzielony na trzy zadania. W zadaniu pierwszym wybu-dowano: plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Mo-dzieszynie za kwot 103-.512,68 z oraz doposaono place zabaw w Kamionie za kwot 7.559,39 z i w Jano-wie za kwot 10.087,85 z .

W zadaniu drugim: dostoso-wano azienki w 3 szkoach podstawowych za kwot 7.800 z . W zadaniu trzecim: wyposaono pomieszczenia piciu oddziaw klas zero-wych w trzech szkoach pod-stawowych za kwot 223-.579,65 z . Oglna warto projektu po przetargu wynio-sa 352.539,52z. W dniu 27 maja 2015 r. dokonano uro-czystego otwarcia placu za-baw w Modzieszynie, kt-rym mog si cieszy naj-modsi mieszkacy Gminy Modzieszyn.

DZIEJE SI W GMINIE STYK sprawozdawczy

Str. 4

Remont mostu na rzece Bzu-

rze i drogi gminnej we wsi

Mistrzewice

Zostaa podpisana umowa na wykonanie remontu mo-stu na rzece Bzurze i remontu drogi we wsi Mistrzewice o dugoci 1062 m. Koszt inwe-stycji po przetargu wynis 381.560,32 z. rodki w kwo-cie 308.000 z otrzymalimy z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z rezerwy bude-towej na usuwanie skutkw klsk ywioowych. Pozostaa kwota zostanie pokryta z bu-detu gminy.

W ostatnim czasie za zgod wadz gminy powstaa rw-nie druyna pikarska UKS Modzieszyn. Jej trenerem jest gimnazjalny wuefista, pan Maciej Pater. Modzie, mimo polowych warunkw, bawi si doskonale, chocia jak powiedzia jeden z uczniw: Przydaoby si tro-

ch boisko poata. Cht-nych do obejrzenia zmaga modych pikarzy zapraszamy na stadion w Modzieszynie w pitki o godzinie 16.

Jubileusz 50 lecia Szkoy

Podstawowej w Kamionie

31 maja 2015 roku w Szkole Podstawowej im. gen. bryg. Franciszka Wada w Kamionie obchodzono pidziesiciole-cie placwki. Mimo e to by-a niedziela, zgromadzili si tam wszyscy uczniowie, na-uczyciele i pracownicy. Przy-byo rwnie wielu goci. Uroczystoci rozpoczy si msz wit, ktr celebro-wa ksidz proboszcz parafii Kamion Zbigniew uczak.

W szkole goci przywitali wjt gminy Modzieszyn Monika Pietrzyk-Poubiska i dyrektor Marek Kujawa. A gocie byli znamienici. Mazowieck Ku-ratork Owiaty reprezento-wa starszy wizytator Kurato-rium Owiaty w Warszawie Piotr Lipie, a starostwo po-

wiatowe w Sochaczewie czonek zarz-du powiatu Andrzej Gra-barek. Pose na Sejm RP Maciej Maec-ki przesa nam list gra-tulacyjny, po-

dobnie uczyni starosta pocki Mariusz Bieniek. Oprcz Pani wjt Modzieszyna, przybya przewodniczca rady gminy Joanna Zimniak z radnymi, sekretarz gminy pani Zofia Fabisiak i skarbnik Magorza-ta Zawadzka. Swoj obecno-ci zaszczyci nasz uroczy-sto wjt gminy Iw Roman Kujawa, a take dyrektor Gminnego Zespou Ekono-miczno-Administracyjnego Szk w Modzieszynie Miro-saw Domiczak. Przybyli rwnie dyrektorzy okolicz-nych szk: Mirosawa Win-nicka ze Szkoy Podstawowej w Janowie, Magorzata Mal-czewska (Szkoa Podstawowa w Modzieszynie) z zastpczy-ni Jolant Bednarek oraz Da-riusz Kosiski, dyrektor Gim-nazjum w Modzieszynie. Wrd goci znajdoway si bye dyrektorki szkoy w Ka-mionie: Teresa Winiewska i Janina Szewczyk. Niestety ze wzgldu na zy stan zdrowia nie moga przyby pierwsza dyrektorka naszej szkoy, Wanda Dziuk (Pani Wando, serdecznie pozdrawiamy i y-czymy szybkiego powrotu do zdrowia). Zwizek Nauczyciel-stwa Polskiego reprezento-way Renata Kara i Danuta Jasiska. Gocilimy siln re-prezentacj straakw: gmin-nego prezesa OSP Bogusawa Ksyn, prezesa OSP Kamion

DZIEJE SI W GMINIE STYK sprawozdawczy

Str. 5

Zdzisawa Ciurzyskiego i ko-mendanta OSP Kamion An-drzeja Kornackiego. Byli z na-mi rwnie: prezes Spki Le-no-Gruntowej Wsi Kamion Dariusz Sczewa, przewodni-czca Stowarzyszenia Aktyw-nych Kobiet z Kamiona Hanna Stobiecka, przewodniczca Rady Rodzicw Dorota Szew-czyk wraz z byymi przewod-niczcymi, a take byli na-uczyciele i pracownicy naszej szkoy oraz absolwenci.

Pani wjt zoya z okazji jubi-leuszu serdeczne yczenia ca-ej spoecznoci szkolnej. Na-stpnie wystpi dyrektor Ku-jawa, ktry przypomnia naj-waniejsze wydarzenia z 50-letniej historii szkoy. Wspo-mina zmarych nauczycieli,

pracownikw i ludzi, ktrzy w szczeglny sposb zasuyli sobie na nasz pami. M-wi o tradycjach szkoy, o

partnerach j wspierajcych.

Zoono kwiaty pod obeli-skiem upamitniajcym pa-trona szkoy gen. Franciszka Wada. Zaprezentowano pro-gram artystyczny w wykona-niu uczniw szkoy w Kamio-nie. Zaczo si tradycyjnie polonezem odtaczonym przez drugo- i trzecioklasi-stw. Zesp taneczny zapre-zentowa si jeszcze kilka razy w repertuarze bardziej nowo-czesnym. Julka Brzeziska i Wiktoria Grabowska oczaro-way widowni swym woka-lem, wykonujc midzy inny-mi walc z Nocy i dni. Wyst-pia te absolwentka naszej szkoy, Anna Janiak, ktra za-piewaa koysank. Caoci dopeniy recytacje, skecze

oraz prezentacja multime-dialna. Po skoczonym wy-stpie owacjom nie byo ko-ca.

Kiedy wybrzmiay brawa, gos zabrali gocie. Gratulujc nam wspaniaego jubileuszu, wrczali okazae prezenty. Na zakoczenie na sal wjecha wielki urodzinowy tort, kt-rego gwnym akcentem byo logo szkoy i cyfra pidzie-sit. Po skosztowaniu tortu gocie udali si na poczstu-nek, by tam przy kawie, her-bacie i regionalnym jedzeniu dzieli si wspomnieniami i refleksjami nad szybko upy-wajcym czasem. Podobno niektrzy umawiali si na spotkanie z okazji 60-lecia. Dlaczego nie, przecie to tyl-ko za dziesi lat

Siownie zewntrzne

Wjt Gminy Modzieszyn Mo-nika Pietrzyk-Poubiska pla-nuje budow siowni ze-wntrznych w Modzieszynie, Janowie i Kamionie. Zgodnie z projektem siownie ze-wntrzne bd wyposaone w nastpujcy sprzt rekre-acyjny do wicze: orbitrek, biegacz, twister + surfer (wahado), wiolarz, wycig grny, prasa nona. Zdecydo-wan zalet takich miejsc jest fakt, i s one w zupenoci darmowe dla uytkownikw. Na przyrzdach mona wi-czy praktycznie kad parti miniow i to w dodatku na wieym powietrzu.

DZIEJE SI W GMINIE STYK sprawozdawczy

Str. 6 Rok szkolny 2014/2015, numer 3

Obchody Dnia Straaka

16 maja 2015r. przy byej

Szkole Podstawowej w Bu-

dach Starych witowano

Dzie Straaka. Uroczysto

rozpocza si msz wit w

intencji straakw, na ktr

przybyo liczne grono zapro-

szonych goci, m.in. Piotr

Pitkowski Komendant Po-

wiatowy Pastwowej Stray

Poarnej, Mirosaw Adam Or-

liski - Radny Sejmiku Woje-

wdztwa Mazowieckiego,

Monika PietrzykPoubiska

- Wjt Gminy Modzieszyn,

druhny i druhowie straacy

Ochotniczych Stray Poar-

nych z gminy . Podczas nabo-

estwa ksidz Mateusz Pod-

kowiski podzikowa straa-

kom za ich prac i bezintere-

sowne zaangaowanie w po-

moc drugiemu czowiekowi.

Wybory sotysw

Na 20 soe

Recommended

View more >