rynek pieni»ny

Download RYNEK PIENI»NY

Post on 12-Jan-2016

61 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

RYNEK PIENIĘŻNY. INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO. WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE. 1. Suma będąca wcześniej w dyspozycji może być z powodzeniem zainwestowana, czyli może być źródłem zysków i wpływów finansowych; - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • RYNEK PIENINYINSTRUMENTY RYNKU PIENINEGO

 • WARTO PIENIDZA W CZASIE

  1. Suma bdca wczeniej w dyspozycji moe by z powodzeniem zainwestowana, czyli moe by rdem zyskw i wpyww finansowych;2. Naturaln preferencj kadego podmiotu jest ch posiadania okrelonych towarw wczeniej; otrzymane wczeniej rodki pienine mog to umoliwi;3. Obietnicy otrzymania rodkw pieninych w przyszoci towarzyszy ryzyko rzeczywistej realizacji transakcji.

 • WARTO PIENIDZA W CZASIEW podejmowaniu decyzji majcych skutki pienine, istnieje konieczno sprowadzenia do porwnywalnoci kwot pieninych przepywajcych w rnych okresach. rodki pienine, ktre wpywaj lub wypywaj z przedsibiorstwa w rnych okresach mona porwna, okrelajc ich warto na ten sam okres. Moe to by okres biecy, nazywany take bazowym, lub te pewien okres w przyszoci.

 • WARTO PIENIDZA W CZASIEW pierwszym przypadku otrzymuje si warto biec PV (ang. Present Value), w drugim warto przysz FV (ang. Future Value). Przyjcie okrelonego punktu odniesienia wynika z preferencji podmiotu dokonujcego analizy. Raz moe by to warto bieca, gdy porwnuje si dzisiaj poniesiony wydatek z wydatkiem poniesionym w przyszoci.

 • WARTO PIENIDZA W CZASIE - Warto bieca

  Transakcjom finansowym czsto towarzysz wpywy i wydatki ponoszone w rnych okresach. Aby mc je porwna, wartoci pienine z przyszoci sprowadza si na moment biecy. Okrelamy zatem warto biec przyszych kwot pieninych.

 • Warto biecaSprowadzeniu przyszych kwot pieninych na moment biecy suy wzr:

 • Warto biecagdzie: PV warto bieca przyszej patnoci, sprowadzona na moment biecy (tj. koniec okresu zerowego lub pocztek okresu pierwszego), FV - warto przysza na koniec n-tego okresu, r stopa dyskontowa (przyjmuje si, e stopa ta ma warto const.), n okres, z koca ktrego sprowadzamy przysz warto na pocztek okresu biecego.

 • WARTO PIENIDZA W CZASIE Warto przysza

  W formule tej zakada si, e stopa procentowa jest staa. Ponadto przyjmuje si zaoenie, e kapitalizacja odsetek, nastpuje na koniec kadego okresu. W kolejnym okresie odsetki s ju liczone od wikszej podstawy.

 • Warto przyszaJeeli kapitalizacja odsetek, tj. dopisywanie odsetek do kapitau bdzie dokonywana po kadym okresie, to do obliczenia biecej kwoty w przyszoci suy wzr:

 • Warto przyszagdzie:

  PV - kwota pocztkowa, na koniec okresu zerowego,r stopa procentowa (dla jednego okresu),n liczba okresw,FV- przysza kwota na koniec n-tego okresu.

 • RYNEK PIENINY

  Rynek pieniny to rynek pozagiedowy (oznacza to, e nie ma konkretnego miejsca, na ktrym dokonuje si wymiana poszczeglnych instrumentw), na ktrym transakcje zawiera si przez telefon lub cza elektroniczne. Ten midzynarodowy rynek funkcjonuje 24 godziny na dob. Rynek ten w istocie tworz transakcje krtkoterminowymi instrumentami o charakterze wierzycielskim. Transakcje te zawierane s przez instytucje finansowe i korporacje, ktre poyczaj lub inwestuj pienidze na okres od 1 dnia do 1 roku.

 • RYNEK PIENINYData waluty to data rzeczywistej dostawy rodkw pieninych, ktrych transfer wynika z przeprowadzonej transakcji. Innymi sowy jest to data efektywnej zmiany posiadacza/waciciela rodkw pieninych.Data waluty spot to data dostawy rodkw pieninych w drugim dniu roboczym po dniu zawarcia transakcji. Jeeli na przykad jedna transakcja zostaa dokonana w pitek i jej rozliczenie ma nastpi na dat waluty spot, to dniem rozliczenia transakcji bdzie wtorek.

 • INSTRUMENTY RYNKU PIENINEGOWyrnia si dwa podstawowe kryteria klasyfikacji instrumentw rynku pieninego. Podstaw pierwszego podziau stanowi rozrnienie, czy instrument jest zbywalny, czy te nie.Stosujc to kryterium moemy wyrni:depozyty rynku pieninego,papiery zbywalne.

 • INSTRUMENTY RYNKU PIENINEGODrugie kryterium podziau dotyczy sposobu, w jaki przynosz one dochd. Wyrniamy tutaj dwie kategorie instrumentw:instrumenty kuponowe (depozyty rynku pieninego, certyfikaty depozytowe, umowy odkupu),instrumenty dyskontowe (bony skarbowe, weksle, bony komercyjne)

 • BONY SKARBOWEBony skarbowe zwane te wekslami lub biletami skarbowymi, stanowi instrument umoliwiajcy zaciganie przez Skarb Pastwa krtkoterminowego kredytu na sfinansowanie deficytu budetu pastwa. Emitowane s z terminem wykupu nieprzekraczajcym jednego roku, zwykle jest okres od kilku do kilkudziesiciu tygodni.

 • BONY SKARBOWE

  Bon skarbowy jest instrumentem dyskontowym oznacza to, e kupujc go nabywca zapaci mniej ni wynosi jego warto nominalna. W Polsce warto nominalna kadego bonu wynosi 10.000 z. Bony emitowane s przez Skarb Pastwa, w ktrego imieniu wystpuje Ministerstwo Finansw, i oferowane s na sprzeda na cotygodniowych przetargach. Obsug kadej emisji zapewnia Narodowy Bank Polski.

 • BONY SKARBOWENa przetargach moliwe s emisje bonw skarbowych z 8-, 13-, 26-, 39- i 52-tydodniowym terminem wykupu. Bony skarbowe mog by rwnie przedmiotem swobodnego obrotu na rynku wtrnym midzy podmiotami uprawnionymi do ich nabywania.

 • KALKULACJA CENY BONW SKARBOWYCHIstniej trzy sposoby kalkulacji ceny banw skarbowych:cenowe,stop dyskontow,stop dochodowoci.Bez wzgldu na zasad kalkulacji inwestor uzyskuje taki sam przychd. Na polski rynku przyjte s dwie zasady kwotowania:- dochodowoci i- cen.

 • PRZYKADInwestor nabywa bony skarbowe o nominale 2,5 mln z i 182-dniowym terminie wykupu po cenie 92,4 za 100. Oblicz:jak kwot musi zapaci za zakupione bony?jaka jest rentowno nabytych instrumentw?z jakim dyskontem naby on papiery wartociowe?

 • PRZYKADInwestor za 182 dni otrzyma na swj rachunek 2,5 mln z. Nabywa instrument dyskontowy pacc za kade 100 z nominau 92,4 z. Zatem w celu obliczenia kwoty musimy podzieli 92,4 przez 100 i otrzymany wynik pomnoy przez kwot nominaln nabywanych bonw skarbowych.

 • PRZYKAD

 • PRZYKAD

  Kupujcy zapaci za bony skarbowe 2310000 z.

 • PRZYKADObliczenie dochodowoci:W celu obliczenia dochodowoci naley od kwoty nominau odj kwot nalen do zapaty i otrzymany wynik podzieli przez kwot do zapaty, a nastpnie pomnoy go przez iloraz 360 dni i dni inwestycji. Poniewa dochodowo wyraana jest w procentach, kocowy rezultat naley pomnoy przez 100%

 • PRZYKAD

 • PRZYKAD

  Dochodowo inwestycji wynosi w skali rocznej 16,27%.

 • PRZYKADObliczenie dyskonta:W celu obliczenia dyskonta naley od kwoty nominau odj kwot nalen do zapaty, otrzymany wynik podzieli przez nomina. Uzyskany wynik mnoymy przez 360 dni i dni inwestycji. Poniewa stopa dyskontowa wyraana jest w procentach, kocowy wynik mnoymy przez 100%.

 • PRZYKAD

 • PRZYKAD

  Dyskonto bonu skarbowego w skali rocznej wynosi 15,03%.

 • BONY PIENINE NBPIch emisja rozpocza si w Polsce w 1990 roku. Bezporedni przyczyn pojawienia si nowego instrumentu finansowego na rynku pieninym byy raporty wydane przez Midzynarodowy Fundusz Walutowy, ktre zwracay uwag na rosnc nadpynno sektora bankowego.

 • BONY PIENINE NBPObecnie NBP emituje bony w postaci zdematerializowanej o wartoci nominalnej 10.000 z z terminem wykupu 1-, 7-, 14-, 28-, 91-, 182-, 273-, 364-dniowym, liczonym od terminu zapaty za bony.

 • BONY KOMERCYJNE

  Zwane te krtkoterminowymi papierami dunymi s instrumentami o okresie zapadalnoci do jednego roku, ktre z racji swojego krtkoterminowego charakteru s wyczone z obiegu publicznego. Instrumenty te s segmentem pozabankowego rynku pieninego, a papiery te powinny suy finansowaniu krtkoterminowych niedoborw finansowych przedsibiorstw regulacji ich pynnoci. Termin wykupu bonw komercyjnych wynosi maksymalnie 270 dni

 • DEPOZYTY MIDZYBANKOWE

  Depozyty midzybankowe s instrumentami niezbywalnymi. Depozyt midzybankowy to transakcja polegajca na przyjciu/udzieleniu przez jeden bank drugiemu bankowi cile okrelonej kwoty na cile okrelony czas po z gry ustalonej stopie procentowej. Czsto w transakcjach midzybankowych rozrnia si pojcia depozytu oraz lokaty. Depozyt to pienidz przyjty z rynku, natomiast lokata jest pienidzem udzielonym innemu podmiotowi finansowemu.

 • STOPY PROCENTOWE NA RYNKU PIENINYM

  Stopy na rynku pieninym wyraone s w procentach w stosunku rocznym. W Polsce stopy oprocentowania oparte s na indeksach rynku lokat midzybankowych, a mianowicie:WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate), ktry jest okrelany jako roczna stopa procentowa, po jakiej banki s skonne udzieli kredytu (lokaty) innym bankom;WIBID (Warsaw Interbank Bid Rate), ktry jest okrelany jako roczna stopa procentowa, ktr banki s gotowe zapaci za rodki przyjte w depozyt od innych bankw.

 • Miary pienidza W celu analizy statystycznej iloci pienidza rozrnia si rne definicje iloci pienidza, zwane rwnie agregatami pieninymi. S to definicje ilociowe utosamiajce pienidz z jego zasobem znajdujcym si w posiadaniu podmiotw niefinansowych

 • Miary pienidza

  Najczciej spotykanymi agregatami s M1, M2, M3. Takie uszeregowanie agregatw wynika z tego, e kolejne obejmuj coraz szerszy zasb pienidza, czyli im wysza jest liczba, tym szersza jest to miara iloci pienidza i mniejsza jego pynno.

 • Miary pienidzaPoda pienidza ograniczona do tzw. M1 dotyczy pienidza w postaci gotwki (banknoty i monety), bdcego do dyspozycji podmiotw niebankowych oraz wkadw patnych na danie (avista) w bankach handlowych lub innych instytucjach nie bdcych bankami, ale zajmujcych si operacjami finansowymi (np. kasy oszczdnociowe).

 • Miary pienidzaAgregat M2 zawiera w sobie M1 oraz rachunki oszczdnociowe, terminowe, rachunki rynku pieninego, czyli aktywa o wysokim stopniu pynnoci. Agregat M1 - podkrela rol pienidza jako rodka wymiany, podczas gdy M2 - jest miar zasobw pienidza jako potencjalnej siy nabywczej. Agregat M3 obejmuje jeszcze szerszy zasb pienidza, gdy poza M2, w jego skad wchodz wkady jeszcze mniej pyn