sannakaisa koskinen ja auvo mäkinen: luo luottamusta suojele lasta

of 16 /16
8.12.2015 1 ”Luo luottamusta – suojele lasta” Opas ja verkkokoulutus lasten suojelemisen yhteistyöstä ja tiedonvaihdosta Tuloksia kehittämistyöstä Sannakaisa Koskinen ja Auvo Mäkinen ([email protected])

Author: thl

Post on 08-Jan-2017

465 views

Category:

Health & Medicine


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Sannakaisa Koskinen ja Auvo Mäkinen: Luo luottamusta suojele lasta

8.12.2015 1

”Luo luottamusta – suojele lasta”

Opas ja verkkokoulutus lasten suojelemisen yhteistyöstä ja tiedonvaihdosta

Tuloksia kehittämistyöstä

Sannakaisa Koskinen ja Auvo Mäkinen ([email protected])

Page 2: Sannakaisa Koskinen ja Auvo Mäkinen: Luo luottamusta suojele lasta

Taustaa• ”Luo luottamusta – suojele lasta” -oppaaseen ja

verkkokoulutukseen on kehittämistyön aikana koottu monitoimijaista, lasten suojelemisen yhteistyötä ohjaavia periaatteita sekä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ohjaavaa lainsäädäntöä.

• Kohderyhmänä on ollut kaikki lastensuojelun ilmoitusvelvolliset ja lastensuojelun ammattilaiset.

• Työtä on tehty koko hankkeen ajan laajassa, poikkihallinnollisessa yhteistyössä sekä kentän toimijoiden, eri alojen asiantuntijoiden että muiden sidosryhmien ja yhteistyökumppanien kanssa.

• Aineistona on ollut mm. lukuisten työpajojen ja muun vastaavan yhteistyön tuotokset ja tulokset.

• Lisäksi on hyödynnetty jo olemassa olevia tutkimus- ja kehittämistyön tuloksia sekä lainsäädäntöä.

8.12.2015 Sannakaisa Koskinen ja Auvo Mäkinen ([email protected]) 2

Page 3: Sannakaisa Koskinen ja Auvo Mäkinen: Luo luottamusta suojele lasta

Sannakaisa Koskinen ja Auvo Mäkinen ([email protected]) 3

Vastuu lasten suojelemisesta on kaikilla toimijoilla

8.12.2015

• Kaikki toimijat ovat yhdessä vastuussa lasten suojelemisesta; vastuu ei ole kenelläkään yksin.

• Yhteinen vastuu siitä, että lapsi ja perhe saa juuri hänen tarvitsemansa avun ja tuen.

Tarvitaan toimintakulttuurin muutosta.• Tärkeää yhteistyössä on kokonaiskuvan muodostuminen

lapsen tilanteesta.• Yhteinen vastuu tarkoittaa myös sitä, että johtamisen,

rakenteiden ja koordinointivastuiden on oltava kunnossa, jotta yhteistyö toimii.

Page 4: Sannakaisa Koskinen ja Auvo Mäkinen: Luo luottamusta suojele lasta

Sannakaisa Koskinen ja Auvo Mäkinen ([email protected]) 4

Monitoimijaisen yhteistyön lähtökohtana tulee olla lapsen tilanne ja lapsen yksilölliset tarpeet

8.12.2015

Huoltaja/ perhe

Muita lapselle tärkeitä

henkilöitä

Kolman-nen

sektorin toimijoita

Muita työnteki-

jöitä

Viran-omaisia

Lapsen ja huoltajan tulee olla yhteistyön keskiössä aktiivisina osallisina ja aidosti yhteistyössä mukana koko prosessin ajan.

Page 5: Sannakaisa Koskinen ja Auvo Mäkinen: Luo luottamusta suojele lasta

Sannakaisa Koskinen ja Auvo Mäkinen ([email protected]) 5

Jotta lasten suojelemisen yhteistyö sujuisi yhä paremmin… (1/4)

8.12.2015

Luo luottamusta

Varmista lapsen kuuleminen ja osallisuus

Ota huolet puheeksi varhain ja kunnioittavasti

Uskalla toimia – tiedä, miten toimia

Tunne lait

Suojele lasta – toimi yhdessä

Page 6: Sannakaisa Koskinen ja Auvo Mäkinen: Luo luottamusta suojele lasta

Jotta lasten suojelemisen yhteistyö sujuisi yhä paremmin… (2/4)

• Eri toimijoiden tulee ymmärtää, että luottamus ja sen rakentuminen ovat avoimen ja toimivan yhteistyön perusta.

• Lapsen ja huoltajan tulee olla yhteistyön keskiössä.• Kun huoli lapsesta herää, huolet on otettava puheeksi

varhaisessa vaiheessa ja kunnioittavasti.• On toimittava heti, kun huoli herää – mitä aiemmin tilanteeseen

tartutaan, sitä enemmän tilanteessa on usein toimintamahdollisuuksia.

• Työntekijöiden on tunnistettava entistä paremmin lapsen mahdollista kaltoinkohtelua.

• Tarvitaan lisää tietoa ja koulutusta.

• Työntekijöillä on oltava rohkeutta ja uskallusta toimia, kun huoli lapsesta herää.

8.12.2015 Sannakaisa Koskinen ja Auvo Mäkinen ([email protected]) 6

Page 7: Sannakaisa Koskinen ja Auvo Mäkinen: Luo luottamusta suojele lasta

• On tiedettävä, että työntekijällä on velvollisuus toimia, kun huoli lapsesta herää.

• On tiedettävä, miten tulee toimia, kun huoli herää.• On tiedettävä, miten tehdä tarvittavat ilmoitukset esim.

sosiaalihuoltoon, lastensuojeluun ja poliisille.• On tiedettävä, keneen on oltava yhteydessä ja ketä esimerkiksi voi

tilanteessa konsultoida, jos ei itse tiedä miten toimia.

• Toimintamallien ja yhteistyökäytäntöjen tulee olla yhteisesti sovittuja ja yhteisesti tiedossa.

• Etenkin lastensuojelun alkuvaiheen yhteistyössä tulee entistä vahvemmin olla myös ilmoittajataho mukana.

• Jatkoyhteistyön osalta on sovittava yhä paremmin eri toimijoiden vastuista lapsen auttamiseksi.

8.12.2015 Sannakaisa Koskinen ja Auvo Mäkinen ([email protected]) 7

Jotta lasten suojelemisen yhteistyö sujuisi yhä paremmin… (3/4)

Page 8: Sannakaisa Koskinen ja Auvo Mäkinen: Luo luottamusta suojele lasta

Jotta lasten suojelemisen yhteistyö sujuisi yhä paremmin… (2/4)

• Eri toimijoiden tulee tuntea riittävästi toistensa työtä ja toimintatapoja.

• Eri toimijoilla on oltava aito halu yhteistyöhön

• Toimijoiden tulee tuntea työtään koskevat oikeudet ja velvollisuudet sekä tuntea tiedonvaihtoa koskevat lait ja muut säädökset.

• Lainsäädäntö antaa puitteet ja kehyksen yhteistyölle. • On muistettava, että moni tiedonvaihdon esteistä tai

haasteista poistuu, kun lapsi ja huoltaja/-t ovat itse mukana heidän asioitaan käsiteltäessä.

• Poikkeuksena tilanteet, jossa lapsen turvallisuus näin toimien vaarantuu.

8.12.2015 Sannakaisa Koskinen ja Auvo Mäkinen ([email protected]) 8

Page 9: Sannakaisa Koskinen ja Auvo Mäkinen: Luo luottamusta suojele lasta

Luottamus on yhteistyön perusta

8.12.2015 Sannakaisa Koskinen ja Auvo Mäkinen ([email protected]) 9

• Luottamuksen rakentuminen luo pohjan yhteistyön jatkumiselle.

• Uusien yhteistyösuhteiden ensimmäiset kohtaamiset ovat merkittäviä.

• Luotettava aikuinen mm. kuuntelee, antaa aikaa, on aidosti kiinnostunut lapsesta, arvostaa lapsen ajatuksia ja toimii ennakoitavasti.

• Aikuisen tehtävänä on tuoda lapsen ääni kuulluksi.

”Se kuunteli mua ja mitä mä ajattelin. Se oli ensimmäinen tyyppi, johon mä oikeasti luotin.”

Page 10: Sannakaisa Koskinen ja Auvo Mäkinen: Luo luottamusta suojele lasta

Sannakaisa Koskinen ja Auvo Mäkinen ([email protected]) 10

Luottamus rakentuu kunnioituksen ja arvostavan kohtaamisen kautta

• Lapsen aito kuuleminen ja aito osallisuus on aina varmistettava.

• Kohtaamisten tulee vahvistaa toivoa ja uskoa tulevaan.

• Lapset haluavat tulla kohdatuiksi ja kuulluiksi omina itsenään; tavallisina ihmisinä iloineen ja suruineen.

• Erityisen tärkeää on nostaa aina vahvuudet ja voimavarat esille.

• Kohtaamisten on vahvistettava toivoa ja uskoa tulevaan: että apua on mahdollista saada ja että vaikeista tilanteistakin on mahdollista selviytyä.

• Jo yksikin luottamuksen arvoinen aikuinen voi saada aikaan paljon hyvää lapsen elämässä.

8.12.2015

Page 11: Sannakaisa Koskinen ja Auvo Mäkinen: Luo luottamusta suojele lasta

Sannakaisa Koskinen ja Auvo Mäkinen ([email protected]) 11

Eri toimijoiden on tunnettava toistensa työtä ja toimintatapoja

• Luottamusta eri työntekijöiden välillä edistää tieto mm. siitä, miten eri tahot toimivat (toimintatavat), mikä on eri tahojen perustehtävä ja esim. millaisissa tilanteissa lapsi ja perhe työssä kohdataan.

• Kun tuntee toisten työtä ja luottaa toisiin toimijoihin, voi itse työntekijänä tarjota entistä paremmin oman asiantuntijuutensa mukaista apua lapsen tilanteeseen. – Tällöin myös muut yhteistyötahot osaavat

yhä paremmin pyytää juuri sinun asiantuntija-apuasi.

8.12.2015

”Yhteistyö nyt on vaan niin paljon helpompaa, kun tietää, mitä toinen

tekee ja voi luottaa toiseen työntekijään.”

Page 12: Sannakaisa Koskinen ja Auvo Mäkinen: Luo luottamusta suojele lasta

8.12.2015 Sannakaisa Koskinen ja Auvo Mäkinen ([email protected]) 12

Page 13: Sannakaisa Koskinen ja Auvo Mäkinen: Luo luottamusta suojele lasta

Suojele lasta –verkkokoulutuksen mahdollisuudet• Verkkokoulutus ja opas toimivat

yhdessä, täydentävät toisiaan• Verkkokoulutus saavuttaa suuren

oppijajoukon• Helppo sovittaa töiden lomaan,

joustava, voi edetä omaan tahtiin• Kustannustehokas• Koulutus kaikkien vapaasti ja

veloituksetta käytettävissä• Kirjautuneilla käyttäjillä on mahdollisuus

todistukseen

8.12.2015 Sannakaisa Koskinen ja Auvo Mäkinen ([email protected]) 13

Page 14: Sannakaisa Koskinen ja Auvo Mäkinen: Luo luottamusta suojele lasta

Verkkokoulutus tekee oppimisen helpoksi

• Kohderyhmä on heterogeeninen n. 150 000 henkeä

• Ihmiset oppivat eri tavoin• Verkkokoulutuksessa väriä, kuvia, grafiikkaa, ääntä,

videoita, tehtäviä, pohdintaa oppimisen tehostamiseksi

• Tehdään asiat konkreettisiksi ja omakohtaisiksi auttaa tiedon omaksumista

8.12.2015 Sannakaisa Koskinen ja Auvo Mäkinen ([email protected]) 14

Page 15: Sannakaisa Koskinen ja Auvo Mäkinen: Luo luottamusta suojele lasta

Verkkokoulutus herättää mielenkiinnon• Halutaan saada oppija pohtimaan asioita oman työnsä

näkökulmasta ja hakemaan lisää tietoa.– Ei anna suoria vastauksia yksittäisiin asiakastilanteisiin.

• Halutaan herättää keskustelua työyhteisössä!– Kahvipöytäkeskusteluista yksikkökokouksiin ja siitä pysyviksi

toimintamalleiksi käytäntöön.– Keskustelu on pohja asioiden etenemiselle ja kehittämiselle.

8.12.2015 Sannakaisa Koskinen ja Auvo Mäkinen ([email protected]) 15

Page 16: Sannakaisa Koskinen ja Auvo Mäkinen: Luo luottamusta suojele lasta

Sannakaisa Koskinen ja Auvo Mäkinen ([email protected]) 16

Lämmin kiitos kaikilleyhteistyökumppaneille ja sidosryhmille

yhteisestä työstä!

TYÖMME JATKUU!

8.12.2015