siri rujukan cepat tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/ktz02_renung...memahami ilmu...

of 96 /96
Siri Rujukan Cepat Tarbiyah Diringkas & disaring daripada Kitab Tauhid az-Zindani Penyusun: EbookTarbiyah.Com AKIDAH Siri #2

Upload: hakiet

Post on 10-May-2018

263 views

Category:

Documents


5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

Siri Rujukan Cepat Tarbiyah

Diringkas & disaring daripadaKitab Tauhid az-Zindani

Penyusun: EbookTarbiyah.Com

AKIDAHSiri #2

Page 2: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

AKAD PEMBELIAN

1. TERIMA KASIH ATAS KESUDIAN MEMUAT TURUN EBOOKINI. KAMI MENJEMPUT ANDA MELIHAT KESELURUHANISI KANDUNGAN EBOOK.

2. JIKA ANDA BERPUAS HATI DAN INGIN MEMILIKI EBOOKINI SECARA HALAL, SILA BUAT PEMBAYARAN:

RM4.50 SAHAJA KEPADAAKAUN MAYBANK 164799081505

(AZRAAI BIN AHMAD)[email protected]

Bagi pembayaran melalui PayPal, sila ke website EbookTarbiyah.Com

3. JIKA TIDAK BERMINAT MEMILIKINYA, SILA PADAM EBOOKINI DARIPADA KOMPUTER / GAJET ANDA.

4. PEMBELI DIBENARKAN MENCETAK EBOOK INI BAGISALINAN SENDIRI. NAMUN. UNTUK SEBARANGKEGUNAAN KOMERSIL, HENDAKLAH MENDAPAT IZINBERTULIS DARIPADA PIHAK EBOOK TARBIYAH.

5. JIKA EBOOK INI DICOPY DARIPADA RAKAN PEMBELI,AKAD YANG TERTAKLUK ADALAH SAMA DENGAN AKADPEMBELIAN INI.

SEKIAN, SEMOGA BERMANFAAT.

2Tarbiyah Made Easy!!

Page 3: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

KATA PENGANTAR

بسم اهللا الرحمن الرحيم

Segala pujian untuk Allah Taala, Tuhan semesta alam.Selawat dan salam semoga dicurahkan ke atas penghulupara Nabi dan Rasul; Nabi Muhammad SAW, juga ke atasahli keluarga dan para Sahabat baginda sekalian.

Kami bersyukur kepada Allah Taala, kerana atas kurnia-Nyajua ebook “Renung & Fikirkan: Kenali Allah SWT MelaluiTafakur & Tadabbur Alam” ini berpeluang untuk dizahirkandihadapan pembaca.

Untuk makluman anda, ebook ini merupakan Siri Keduadaripada beberapa lagi siri ringkasan terhadap Kitab Tauhidaz-Zindani.

Kitab Tauhid Az-Zindani

Kitab Tauhid yang ditulis oleh SyeikhAbdul Majid az-Zindani ini memangsesuai dijadikan bahan asas dalammemahami ilmu tauhid (merangkumiakidah dan Rukun Iman) di tahappemulaan Tarbiyah Islamiyah

3Tarbiyah Made Easy!!

Page 4: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

Kitab Tauhid az-Zindani dibahagikan kepada 3 jilid:

• Jilid 1 terdapat 16 Fasal• Jilid 2 terdapat 17 Fasal• Jilid 3 terdapat 14 Fasal

Pendekatan Kitab ini.

Syeikh Abdul Majid menggunakan beberapa pendekatandalam mengarang Kitab ini:

• Berinteraksi dengan pembaca secara soal jawabdalam membahaskan topik-topiknya.

• Soalan-soalan dijawab dengan ringkas, menggunakancontoh-contoh berupa analogi, mengajak berfikirdan merenung penciptaan alam dan diri manusia(dalil ‘aqli), serta dilandasi dalil-dalil Al-Quran danAs-Sunnah (dalil naqli).

• Melebihkan takwin (pembentukan) daripada taalim(pengajaran). Ini dilihat apabila fakta-fakta tidakterus diberikan, sebaliknya pembaca dibimbinguntuk memahami kaedah-kaedah ke arahkesimpulan tersebut.

Contoh; Tauhid Rububiyah, Uluhiyah dan Asma’ wasShifaat Allah SWT, dibentuk melalui jalan berfikirtentang penciptaan alam dan diri manusia. Setelahitu, barulah disimpulkan dengan ayat-ayat Al-Quranatau Hadis.

4Tarbiyah Made Easy!!

Page 5: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

Ini selari dengan firman Allah SWT:

ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉËÊÌÍÎÏÐÑÒÓÔ

“Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tandakekuasaan Kami di merata-rata tempat (dalam alamyang terbentang luas ini) dan pada diri merekasendiri, sehingga ternyata jelas kepada merekabahawa Al-Quran adalah benar. Belumkah ternyatakepada mereka kebenaran itu dan belumkah cukup(bagi mereka) bahawa Tuhanmu mengetahui danmenyaksikan tiap-tiap sesuatu?”

(Fushilat 41: 53)

Kenapa Ebook ini Ditulis?

Kami tidak berniat untuk menggantikan Kitab Tauhidyang asal. Sudah tentu membaca buku asal tidak samadengan membaca ringkasan.

Konsep ebook ini ialah Rujukan Cepat Tarbiyah. Sepertidi sekolah-sekolah, kita ada buku teks dan buku rujukantambahan. Maka, ebook ini bolehlah dianggap sebagairujukan tambahan bagi buku-buku Tarbiyah sedia ada.

5Tarbiyah Made Easy!!

Page 6: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

Konsep Istimewa Ebook Ini

Berikut adalah konsep-konsep istimewa ebook ini:

• Ebook. Membuatkan ia sesuai dibaca samada dikomputer atau gajet-gajet elektronik yang sesuai. Inimemudahkan proses ulangkaji dan penyampaian padabila-bila masa sahaja.

• Download dulu, bayar kemudian. Konsep ini mungkinagak baru bagi anda. Namun, kami memperkenalkankonsep ini agar pembaca berpuas hati dengankandungan ebook ini sebelum dibeli. Setelah berpuashati, barulah anda membuat pembayaran.

• Meletakkan Tema. Dalam buku asal, tidak dijelaskantema bagi fasal-fasalnya. Sehingga mungkin agak sukaruntuk menentukan tema bagi setiap fasal. Oleh itu,kami cuba menyusun dan menghimpun semula fasal-fasal tersebut mengikut tema tertentu, walaupundaripada Jilid yang berbeza. Contoh tema: IlmuTauhid, Ma’rifatullah dll.

• Menggabungkan fasal-fasal yang hampir sama topikperbahasannya. Di dalam Kitab Tauhid, terdapatpengulangan topik yang sama dalam beberapa fasal.Maka, kami gabungkan fasal-fasal tersebut dalam satutajuk sahaja. Contoh; fasal “Bagaimana Kita MengenalAllah” digabungkan dengan fasal “Makhluk Allah:Cerminan Kekuasaan dan Sifat-sifatNya.”

6Tarbiyah Made Easy!!

Page 7: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

• Objektif Khusus. Diawal setiap tema, dijelaskanobjektif-objektif khusus (biasanya aspek kognitif) bagisetiap tajuk.

• Diskusi Tarbawi & Dakwi. Di akhir setiap tajuk, kamiletakkan soalan-soalan diskusi. Diskusi ini sedikitsebanyak dirangka untuk mencapai objektif-objektifdaripada aspek afektif dan psikomotor.

• Berwarna. Ebook ini menggunakan beberapa warnauntuk membezakan di antara tajuk besar, tajuk kecil,soalan, ayat Al-Quran dan hadis, maksud ayat, dansebagainya.

• Bergambar. Antara kelebihan Kitab Tauhid az-Zindaniadalah banyaknya contoh, analogi dan tadabbur alam.Oleh itu, kami cuba membantu penghayatan andadengan gambar-gambar yang sesuai.

Begitulah konsep yang kami gariskan dalammenghasilkan ebook di tangan anda ini. Percubaan inisudah pasti jauh daripada kesempurnaan. Oleh itu, kamimengalu-alukan sebarang kritikan dan saranan yangmembina daripada pembaca.

Semoga Allah redha. Wallahua’lam.

EbookTarbiyah.ComDisember 2014

7Tarbiyah Made Easy!!

Page 8: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

ISI KANDUNGAN

Akad Pembelian (#2)Kata Pengantar (#3)

Isi Kandungan (#8)

RENUNG & FIKIRKAN: (#9)1. Makanan Kita (#10)2. Air yang Terapung (#26)3. Lautan Udara (#39)4. Kediaman dan Kedamaian (#47)5. Tulang, Otot dan Sendi (#55)6. Nikmatnya Bergerak (#63)7. Lampu yang Terang Benderang (#73)8. Sistem Suria Kita (#81)

Penutup (#92)Sekian (#94)Akad Pembelian (#95)

p/s: # ialah mukasurat

8Tarbiyah Made Easy!!

Page 9: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

RENUNG & FIKIRKANOBJEKTIF UMUM BAGI TAJUK-TAJUK

1. Pendekatan yang digunakan dalam ebook ini sedikitberbeza daripada ebook pertama dalam siri ini.

2. Disebabkan setiap tajuk dalam tema “Renung & Fikir”ini mempunyai objektif umum yang sama, iaitu:

Selepas berbincang tajuk-tajuk ini, mutarabbi dapat:

i. Menjelaskan hubungan ayat-ayat kauniyah (alam &makhluk ciptaan Allah) dengan dalil-dalil Naqliyahyang membuktikan kewujudan Allah Taala &keesaan-Nya.

ii. Mempraktikkan kaedah mengenal Allah Taala &sifat-sifatNya melalui tafakur & tadabbur alam.

iii. Menjauhi iktikad yang salah tentang penciptaanalam ini dan meyakini kekuasaan Allah Taala.

iv. Sentiasa bersyukur kepada Allah Taala di atassetiap nikmat dalam kehidupan.

3. Dari segi penyampaian, kami mencadangkan agar tajuk-tajuk ini dibincangkan secara santai dalam program-program outdoor seperti rehlah atau jaulah.

4. Ini kerana, para peserta mampu menghubungkan secaralangsung topik-topik dalam ebook ini dengan alamsekitar yang terbuka dan menyegarkan!

9Tarbiyah Made Easy!!

Page 10: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

RENUNG & FIKIRKAN 1“MAKANAN KITA”

*Tajuk ini disaring daripada Kitab Tauhid az-Zindani; Jilid 1: Fasal Kelima (5) & Jilid 2: Fasal Kelapan (8)

MULA

1. HENDAKLAH MANUSIA MELIHAT PADA MAKANANNYA

2. SIFAT-SIFAT ALLAH DARIPADA TAFAKKUR TERHADAP MAKANAN

TAMAT

TOPIK PERBAHASAN

10Tarbiyah Made Easy!!

Page 11: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

Allah Taala berfirman:

§ ¦ ¥ ¤ £“Maka hendaklah manusia itu memperhatikan

makanannya.”(‘Abasa 80: 24)

Soalan: Apakah hikmah bagi suruhan ini?

Sebenarnya, Allah Taala menyuruh kita merenung danberfikir tentang semua makhluk-Nya; termasuklahmakanan, agar dapat dijelaskan kepada kita akan sifat-sifat-Nya yang Maha Agung.

Jadi, apakah sifat-sifat Allah Taala yang boleh dikenalimelalui tadabbur tentang makanan? Mari kita renungi &fikirkan bersama!

“Maka hendaklahmanusia itu

memperhatikanmakanannya…”

1. HENDAKLAH MANUSIA MELIHAT PADA MAKANANNYA

11Tarbiyah Made Easy!!

Page 12: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

2. SIFAT-SIFAT ALLAH DARIPADA TAFAKUR TERHADAP MAKANAN

• Nutfah (embrio) terbentuk dan menempel padadinding dalam rahim ibu di tempat yang disediakan,lalu ia membesar membentuk janin.

• Ketika itu, tiada sesiapapun yang mampu menyuapkanmakanan (rezeki) kepada janin di dalam kandungan.Tidak ibu bapanya, tidak pula orang lain.

• Maka, Allah Yang Maha Memberi Rezeki telah menciptatali pusat untuk menghubungkan perut bayi denganibunya. Melalui tali pusat itulah makanan disalurkanselama lebih kurang 9 bulan.

• Kemudian, apabila bayi itu selamat dilahirkan, dantali pusat dipotong, Allah membuka pula saluranmakanan baru dan set organ penghadaman yangterdiri daripada iaitu mulut, kerongkong dan perutbuatnya.

Kita mulakan dengan merenung dan berfikir tentangkeadaan manusia sejak di dalam rahim ibu:

A. YANG MAHA MEMBERI REZEKI ( الرزاق)

12Tarbiyah Made Easy!!

Page 13: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

Cuba kita fikirkan:

• Adakah ibubapa kita yang menutup saluran tali pusat,dan seterusnya membina saluran mulut serta anggotapenghadaman selepas kita dilahirkan?

• Adakah alam semulajadi (nature) atau kerajaan yangbersusah payah merancang rezeki semasa kita di dalamperut ibu?

Sudah pasti tidak! Sebaliknya, Allah Yang Maha MemberiRezeki-lah yang merancang segalanya.

• Bayi yang baru lahir belum mampu memakan bijirin,buah-buahan, daging atau roti. Namun, Allah tidaksekali-kali membiarkannya tanpa rezeki.

• Tiba-tiba sahaja buah dada ibu yang sebelumnya tiadasusu, selepas kelahiran bayi penuh dengan susu.

Baiklah, mari kita bertafakur pula perihal susu ibu:

13Tarbiyah Made Easy!!

Page 14: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

• Lebih menghairankan lagi, bayi yang baru lahir itumengerti pula bahawa bekalan makanannya sebelumini; iaitu tali pusat telah tiada, dan dia perlumenggunakan mulut untuk meminum susu ibunya.

• Siapakah yang mengilhamkan kepada bayi semua itu?Bukan ibubapanya, bukan alam semulajadi (nature)dan bukan juga kerajaan. Sebaliknya adalah Allah YangMaha Memberi Rezeki!

Di samping itu, sedarkah kita bahawa Allah Taala telahmenyediakan rezeki buat kita di mana-mana sahaja?

Firman Allah Taala:

¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ±

“Dan Dia menentukan ada pada-Nya bahan-bahankeperluan hidup penduduknya, sekadar yangmenyamai hajat yang diminta dan dikehendaki olehkeadaan mereka; (semuanya itu berlaku) dalamempat masa.”

(Fussilat 41: 10)

Segala puji bagiAllah Yang MahaMemberi Rezeki!

14Tarbiyah Made Easy!!

Page 15: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

Buat makhluk-Nya, Allah Taala telah menyediakan:

• Tanah yang sesuai bagi pertanian dan air untukkeperluan tumbuhan, haiwan serta manusia.Tumbuhan wujud dengan jumlah yang besar untukmenjadi makanan manusia dan haiwan.

Firman Allah Taala:

7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K

“Dan bumi ini Kami bentangkan, dan Kami letakkanpadanya gunung-ganang yang kukuh terdiri, sertaKami tumbuhkan padanya tiap-tiap sesuatu yangtertentu timbangannya. Dan Kami jadikan untukkamu pada bumi ini segala keperluan hidup, jugaKami jadikan makhluk-makhluk yang kamu bukanlahorang yang sebenar menyediakan rezekinya.”

(Al-Hijr 15: 19-20)

15Tarbiyah Made Easy!!

Page 16: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

• Allah Taala juga menyediakan gas-gas seperti Oksigen,Karbon Dioksida serta cahaya matahari untuk prosesfotosintesis (iaitu proses tumbuhan hijau membuatmakanannya). Daripada proses ini, jadilah buah-buahanpelbagai jenis yang bertangkai dan bertandan.

• Bagi manusia dan haiwan disediakan gigi yang dapatmemutus, mencarik, mengkisar dan menghancurkanmakanan.

Malah, diciptakan air liur yang membasahi mulutsebagai pelincir yang memudahkan kita makan, jugamempunyai enzim yang melarutkan makanan.

Alhamdulillah, segalanya telahAllah sediakan…

16Tarbiyah Made Easy!!

Page 17: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

B. YANG MAHA MENGETAHUI ( العليم)

Sifat ini terbukti dengan:

• Allah Taala mengetahui bahawa di suatu ketika bayi didalam perut itu sudah perlukan makanan, makadisalurkan makanan melalui tali pusat.

• Kemudian, Allah Taala mengetahui juga bahawa bayi itutelah keluar daripada perut ibunya, lalu disalurkanmakanan melalui susu ibu pula.

• Allah Taala mengetahui bahawa wujudnya air danmineral di dalam tanah, maka diciptakan akar untuktumbuhan menyedutnya.

• Allah Taala mengetahui bahawa klorofil (titik-titikberwarna hijau) dalam tumbuhan hijau memerlukancahaya matahari, maka disusun daun-daun sebegiturupa agar mudah terdedah kepada cahaya matahari.

17Tarbiyah Made Easy!!

Page 18: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

• Allah Taala mengetahui sekiranya matahari sentiasamemancar cahayanya pastilah akan terbakar habissemua tumbuhan. Maka, dipergilirkan siang dan malamuntuk memberi ruang pada tumbuhan berehat dimalam hari.

Firman Allah Taala:

7 8 9 : ; < = ?> @ A B C D

“Allah jualah yang membelah cahaya subuh (yangmenyingsingkan fajar), dan yang menjadikan malamuntuk tinggal berehat, dan menjadikan matahari danbulan untuk mengira waktu (menurutperedarannya). Yang demikian itu adalah kuasapenentuan Allah Yang Maha Kuasa, lagi MahaMengetahui.”

(Al-An’am 6: 96)

Siangnyatumbuhan“bekerja” melalui

fotosentesis

Malamnyatumbuhan

“berehat” pula dengan

berespirasi

18Tarbiyah Made Easy!!

Page 19: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

C. YANG MAHA BIJAKSANA ( الحكيم)Sifat ini terbukti tatkala kita melihat betapa:

• Telitinya penciptaan tali pusat pada tubuh bayi,diameternya membesar seiring dengan tumbesaranbayi. Tali pusat itu dihubungkan pada tubuh ibu denganbegitu kompleks.

• Buah dada ibu menghasilkan susu ibu yang sangat tepatkomposisi kandungannya iaitu meliputi semua zatmakanan seperti kanji, lemak, protein, garam danvitamin yang sesuai untuk tumbesaran bayi.

• Halus dan telitinya pembentukan tumbuh-tumbuhan.Seperti proses pengeluaran buah dan penjagaannya.

D. YANG AMAT MENDALAM PENGETAHUAN-NYA ( ر (الخبيـLihatlah bukti sifat-Nya ini pada:

• Kepakaran untuk menyalurkan makanan ibu yangdihadamkan ke dalam tubuh bayi melalui tali pusat.

• Kepakaran untuk menyalurkan makanan ibu yangdihadamkan ke buah dadanya sebagai susu.

• Kepakaran untuk mengeluarkan bijirin dan buah-buahanyang pelbagai bentuk, warna dan rasa. Padahalsemuanya ditanam di tanah yang sama, serta disiramair yang sama, udara dan matahari yang sama.

19Tarbiyah Made Easy!!

Page 20: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

Firman Allah Taala:

n o p q r s t u v w x y z { }| ~ ے ¡ ¢ £ ¥¤ ¦ §

¨ © «ª ¬ ® ¯“Dan Dia-lah yang menurunkan hujan dari langit laluKami tumbuhkan dengan air hujan itu segala jenistumbuh-tumbuhan, kemudian Kami keluarkan puladari tanaman itu butir-butir (buah) yang bergugus-gugus,; dan dari pokok tamar (kurma), dari mayang-mayangnya (Kami keluarkan) tandan-tandan buahyang mudah dicapai dan dipetik; dan (Kami jadikan)kebun-kebun dari anggur dan zaitun serta buahdelima, yang bersamaan (bentuk, rupa dan rasanya)dan yang tidak bersamaan. Perhatikanlah kamukepada buahnya apabila ia berbuah, dan ketikamasaknya. Sesungguhnya yang demikian itumengandungi tanda-tanda (yang menunjukkankekuasaan Kami) bagi orang-orang yang beriman.”

(Al-An’am 6: 50)

20Tarbiyah Made Easy!!

Page 21: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

E. YANG MAHA PENGASIHANI ( الرحيم)• Disebabkan ketidakupayaan janin dalam perut ibu untuk

mengurus rezekinya, Allah Taala menyelamatkannyadaripada kelaparan dengan disediakan tali pusat.

• Allah Taala menciptakan pelbagai makanan yang sesuaikepada kita pada setiap fasa kehidupan; semasa didalam perut, ketika bayi dan setelah dewasa.

• Malah, Dia telah menyediakan segala keperluan sepertiudara, cahaya matahari, air hujan, tanah dan garammineral bagi membantu makhluk-Nya memperolehisumber makanan untuk terus hidup.

F. YANG AMAT MAHA MULIA ( الكريم)• Jika seorang manusia menanggung sara hidup sepuluh

orang lain tanpa mengharapkan sebarang balasan, makadia dianggap seorang yang mulia.

• Sedangkan, Allah Taala telah sekian lama menjamin danmenanggung rezeki semua umat manusia dan pelbagaibenda hidup lain. Maka, adakah sesiapa yang lebihmulia daripada-Nya?

Subhanallah, Allah Taala telah

menyediakankepada kita

semua rezeki.

21Tarbiyah Made Easy!!

Page 22: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

Firman Allah Taala:

! " # $ % & ' ( ) *“Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumimelainkan Allah-lah yang memberi rezekinya...”

(Hud 11: 6)

G. YANG MAHA MEMBERI PETUNJUK ( الهادي)

Untuk sifat ini, bukankah:

• Allah Taala yang memberi petunjuk agar buah dadaibu penuh dengan susu apabila bayi telah dilahirkan.

• Allah Taala yang memberi petunjuk kepada bayi agarmenghisap buah dada ibunya apabila lapar.

• Allah Taala yang memberi petunjuk kepada tumbuhanagar akarnya mengarah ke bawah (tanah) dan daun-daun mengarah ke atas (menuju cahaya matahari).

• Allah Taala yang memberi petunjuk kepada dedaunanagar tumbuh teratur; supaya semua daun terkenacahaya matahari.

22Tarbiyah Made Easy!!

Page 23: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

Firman Allah Taala:

opqrstuvwxyz{

“Sucikanlah nama Tuhanmu Yang Maha Tinggi, yangmenciptakan dan menyempurnakan (penciptaan-Nya), dan yang menentukan kadar (masing-masing)dan memberi petunjuk.”

(Al-A’la 87: 1-3)

H. YANG MAHA MENGHIDUPKAN ( المحي)

• Tanah, udara, air dan cahaya matahari adalah bendamati yang tidak membesar, makan dan bernafas.

• Namun, dengan benda-benda mati inilah, tumbuh-tumbuhan hidup, bernafas, membesar, bergerak,makan dan berpasangan lalu menghasilkan buah-buahan serta bijirin. Subhanallah!

23Tarbiyah Made Easy!!

Page 24: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

• Lihatlah bagaimana sebidang tanah yang rata berubahmenjadi kebun pokok buah-buahan. Tanah rata itudihidupkan dengan tumbuh-tumbuhan yang pelbagaibentuk, warna dan ciri-cirinya tersendiri.

• Siapa lagi yang mampu menjadikan tanah, air, udaradan cahaya matahari lalu membentuk kebun yangindah dan cantik ini? Jika bukan Allah Yang MahaMembentuk Rupa?

I. YANG MAHA MEMBENTUK RUPA ( المصور)

Subhanallah… Maha suci Allah di atassegala penciptaan & kurniaan-Nya.

24Tarbiyah Made Easy!!

Page 25: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

Firman Allah Taala:

£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º

» ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç

“Maka hendaklah manusia itu memperhatikanmakanannya. Sesungguhnya Kami benar-benar telahmencurahkan air (dari langit), kemudian Kami belahbumi dengan sebaik-baiknya, lalu Kami tumbuhkanbiji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran,Zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun (yang) lebat,dan buah-buahan serta rumput-rumputan, untukkesenanganmu dan untuk binatang-binatangternakmu.”

(‘Abasa 80: 24-32)

Wallahu a’lam

25Tarbiyah Made Easy!!

Page 26: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

RENUNG & FIKIRKAN 2“AIR YANG TERAPUNG”

*Tajuk ini disaring daripada Kitab Tauhid az-Zindani; Jilid 1: Fasal Keenam (6)

TOPIK PERBAHASAN

MULA

1. AIR YANG TERAPUNG

2. APAKAH ITU AWAN?

3. KETETAPAN ALLAH DALAM

KEJADIAN AWAN

4. YANG MAHA MEMAKBULKAN DOA

TAMAT

26Tarbiyah Made Easy!!

Page 27: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

Mari kita mendongak pula ke atas melihat langit yangmembiru. Bukankah ia dihiasi awan-awan putih yangsedang berarak?

Soalan: Terlintaskah di fikiran anda bahawa itu adalahkumpulan wap-wap air yang sedang terapung di udara?

Itu adalah wap air yang terapung?

Tahukah anda bagaimana proses pembentukan awan ini?

Maha suci Allah Taala yang telah menjelaskan prosestersebut sejak lebih 1400 tahun lalu di dalam Al-Quran.

Oleh demikian, marilah kita merenung dan berfikirtentang penciptaan awan ini!

1. AIR YANG TERAPUNG

27Tarbiyah Made Easy!!

Page 28: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

2. APAKAH ITU AWAN?

Awan ialah wap-wap air yang terapung di udara. Dalamkuantiti yang banyak, ia akan membentuk air hujan.

Firman Allah Taala:

Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß

“Apakah kamu tidak memperhatikan, bahawasesungguhnya Allah menurunkan air dari langit,maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumikemudian ditumbuhkan-Nya dengan air itu tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya...”

(Az-Zumar 39: 21)

Air hujan turun ke bumi menjadi air telaga, mata air danair dalam tanah yang dapat digunakan untuk pelbagaikegunaan.

28Tarbiyah Made Easy!!

Page 29: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

3. KETETAPAN ALLAH DALAM KEJADIAN HUJAN

Di bawah adalah gambarajah proses kejadian awan danhujan menurut sains.

Soalan: Apakah ketetapan-ketetapan Allah Taala dalamproses kejadian awan dan hujan ini?

i. Allah Taala menjadikan panasnya matahari dan tiupanangin sebagai punca wap air dapat naik dari lauthingga melepasi puncak bukit. Ini supaya bukit tidakmenghalang perpindahan air di kawasan sebalik bukit

Gambarajah proses kejadian awan dan hujan

Firman Allah Taala:

µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ¾½ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È

29Tarbiyah Made Easy!!

Page 30: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

Firman Allah Taala:

ª©¨§¦¥¤£¢¡ے«¬®¯°±²³´

“Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamuminum. Kamukah yang menurunkannya dari awanataukah Kami yang menurunkan? Kalau Kamikehendaki nescaya Kami jadikan dia masin, makamengapakah kamu tidak bersyukur?”

(Al-Waqi’ah 56: 68 - 70)

É Ê Ë Ì Í ÏÎ Ð Ñ Ò Ó Ô Õ

“Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawaberita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya(hujan); hingga apabila angin itu telah membawaawan mendung, Kami halau ke suatu daerah yangtandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu, makaKami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagaimacam buah-buahan. Seperti itulah Kamimembangkitkan orang-orang yang telah mati, mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran.”

(Al-A’raf 7: 57)

ii. Allah Taala menaikkan wap air yang tanpa bercampurdengan garam supaya ia tidak memudaratkan manusia.

30Tarbiyah Made Easy!!

Page 31: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

iii. Allah Taala menjadikan udara sejuk yang wujud padaketinggiannya 8 batu dari aras laut; sebagai sebabmenghalang kenaikan wap air ke langit lepas.

Secara logiknya makin dekat dengan mataharipatutnya semakin panas, tapi Allah menetapkansebaliknya agar wap air kekal di atmosfera bumi.

Seorang pendaki di puncak Everest; ketinggian 8848m. Kelihatan awan-awan terhampar di bawahnya.

Firman Allah Taala:

!"#$%&')(*+,-./

“Dan Kami turunkan air dari langit menurut suatuukuran; lalu Kami jadikan air itu menetap di bumi,dan sesungguhnya Kami benar-benar berkuasamenghilangkannya.”

(Al-Mukminun 23: 18)

31Tarbiyah Made Easy!!

Page 32: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

iv. Wap air amat halus dan tidak dapat dilihat. Apabilamengewap, Allah Taala menghantar angin mebawazarah-zarah lain (seperti asap dan debunga) lalubercampur dengan wap air dan bergerak.

Kumpulan wap air dan zarah-zarah lain ini berkumpuldi dalam awan, lalu menjadi berat. Ini mengekalkanwap air dari melepasi lapisan udara bumi.

Firman Allah Taala:

¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³µ´¶¸¹º»¼½¾¿

ÀÁ“Allah, Dialah yang mengirim angin, lalu angin itumenggerakkan awan dan Allah membentangkannyadi langit menurut yang dikehendaki-Nya, danmenjadikannya bergumpal-gumpal; lalu kamu lihathujan keluar dari celah-celahnya, maka apabilahujan itu turun mengenai hamba-hamba-Nya yangdikehendaki-Nya tiba-tiba mereka menjadigembira.”

(Ar-Rum 30: 48)

Debunga

AsapZarah-zarah lain

32Tarbiyah Made Easy!!

Page 33: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

v. Penciptaan angin yang kadar kelajuannya amat sesuaiuntuk membawa awan dan bebanannya tanpa meleraiatau merosakkannya.

Firman Allah Taala:

µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ¾½ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç

È É Ê Ë Ì Í ÏÎ Ð Ñ Ò Ó Ô Õ

“Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawaberita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya(hujan); hingga apabila angin itu telah membawaawan mendung, Kami halau ke suatu daerah yangtandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu,maka Kami keluarkan dengan sebab hujan itupelbagai macam buah-buahan. Seperti itulah Kamimembangkitkan orang-orang yang telah mati,mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran.”

(Al-A’raf 7: 57)

Maha Suci Allah Taala yang telah menjadikan angin yangsesuai bagi membantu proses ini. Namun, tahukah andabahawa terdapat berbagai jenis angin di aras ketinggianyang berbeza?

33Tarbiyah Made Easy!!

Page 34: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

Pelbagai bentuk dan jenis awan pada tingkat ketinggiandan kadar tiupan angin yang berbeza.

• Angin puting beliung dengan kelajuan 75 batu sejam -mampu musnahkan harta benda.

• Kawasan 1: iaitu 5 batu daripada aras laut; adalahkawasan angin biasa yang membawa awan danmenurunkan hujan.

• Kawasan 2: iaitu 3 batu di atas Kawasan 1; adalahkawasan angin kuat dengan gelombang kelajuan 200batu sejam.

• Kawasan 3: iaitu di atas Kawasan 2; merupakankawasan yang tiada angin.

34Tarbiyah Made Easy!!

Page 35: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

vi. Air hujan diturunkan dalam titisan halus, bukancurahan sekaligus dalam jumlah banyak seperti banjiryang boleh rosakkan harta benda.

vii. Air mengalir dalam sungai ke seluruh pelusuk bumiseperti urat darah manusia. Kebanyakan dari air ituakan diserap ke dalam bumi untuk memeliharanyadari rosak dan tidak menghalang manusia berjalan dibumi.

viii. Air sentiasa dipelihara agar dekat dengan permukaanbumi, menjadi mata air atau air perigi supayamanusia mendapat faedah daripadanya. Ini dilakukanoleh bekas yang Allah sediakan iaitu lapisan batumenahan air dari diserap dan lenyap ke perut bumi.

Air hujan yang turun kebanyakannya diserap ke dalam bumi, namun tidak terus ke perut bumi, sebaliknya disalurkan

kembali ke sungai dan laut.

35Tarbiyah Made Easy!!

Page 36: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

Firman Allah Taala:

NOPQRSTUVWXKatakanlah: “Terangkanlah kepadaku jika sumber airkamu menjadi kering; maka siapakah yang akanmendatangkan air yang mengalir bagimu?”

(Al-Mulk 67: 30)

Subhanallah, syukurkepada Allah yang telah mencukupkanair buat kita semua!

36Tarbiyah Made Easy!!

Page 37: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

4. YANG MAHA MEMAKBULKAN DOA

“Yang Maha Makbulkan Doa”

• Tanyalah orang yang benar-benar mengetahui rahmatTuhan Yang Maha Mendengar segala doa.

• Allah Taala sering memakbulkan permintaan orang yangberada dalam keadaan darurat dan menolong orangyang memerlukan-Nya.

• Berapa kali bumi ini kemarau, kering kontang tanpahujan. Lalu Rasulullah SAW mengajar umat Islam supayakeluar beramai-ramai untuk berdoa kepada Allah Taala.

• Kaum yang benar-benar meminta kepada Allah, pastiakan dikabulkan doa dan akan diturunkan hujan kepadamereka.

Dengan itu, dapatlah kita ketahui bahawa Pencipta air danhujan adalah Tuhan Yang Maha Mendengar lagi MahaMemakbulkan Doa.

Soalan: Apabila kita berbicara tentang hujan, apakahsifat Allah Taala yang terlintas di fikiran?

Firman Allah Taala:

»¼½¾¿ÁÀÂÃ

37Tarbiyah Made Easy!!

Page 38: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamutentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Akuadalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orangyang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, makahendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah)-Kudan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agarmereka selalu berada dalam kebenaran.”

(Al-Baqarah 2: 186)

Ya Allah, terimalah

permintaankami…

Wallahu a’lam

ÄÅÇÆÈÉÊËÌÍÎ

Soalan: Di samping sifat ini, keluarkan lagi sifat-sifatAllah lain mengikut kaedah yang telah dibincangkandalam tajuk “Makanan Kita.”

Selamat mentadabbur alam!

38Tarbiyah Made Easy!!

Page 39: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

RENUNG & FIKIRKAN 3“LAUTAN UDARA”

*Tajuk ini disaring daripada Kitab Tauhid az-Zindani; Jilid 1: Fasal Ketujuh (7)

TOPIK PERBAHASAN

MULA

1. KITA HIDUP DALAM LAUTAN UDARA

2. FAEDAH-FAEDAH UDARA

TAMAT

39Tarbiyah Made Easy!!

Page 40: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

Mari kita cuba aktiviti mudah ini:

Tutup hidung dan mulut anda selama 3 minit.

Soalan: Apa yang terjadi? Kenapa begitu?

Sudah pasti kita akan sesak nafas. Ini kerana udaramengandungi gas oksigen yang diperlukan oleh manusiauntuk bernafas. Tanpanya untuk hanya beberapa minitsahaja kita akan mati.

Bukankah ini merupakan nikmat Allah Taala yang wajibdisyukuri?

..28, 29, 30 saat…31,32, 33

saat

1. KITA HIDUP DALAM LAUTAN UDARA

Alhamdulillah, telahdisediakan oleh Allah udara segar buat kita

bernafas…

40Tarbiyah Made Easy!!

Page 41: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

2. APAKAH FAEDAH UDARA?

i. Udara mempunyai lapisan atmosfera yang meliputibumi. Fungsi atmosfera ialah sebagai pelindung yangmemelihara keselamatan bumi daripada berjutameteor dan tahi bintang yang gugur setiap hari.

Ketebalan atmosfera bumi ini telah ditentukan olehAllah Taala agar mampu membakar meteor sebelumjatuh sebagai bencana ke bumi.

Lapisan Ozon pula memelihara bumi daripada terkenasinaran UV yang berbahaya.

Gambarajah lapisanatmosfera bumi.

Lapisan Ozon beradadi Stratosfera, iaitu

sekitar 7.16 km daripada paras laut.

41Tarbiyah Made Easy!!

Page 42: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

ii. Angin (iaitu udara yang bergerak hasil fenomenaputaran bumi & pemanasan tidak sekatanya) bertindaksebagai agen pendebungaan bagi tumbuhan.

Tanpa proses ini, tumbuhan tidak akan berbuah.

Firman Allah Taala:

XYZ[\]^_`abcd

“Dan Kami telah meniupkan angin untukmengawinkan (tumbuh-tumbuhan) dan Kamiturunkan hujan dari langit, lalu Kami beri minumkamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamuyang menyimpannya.”

(Al-Hijr 15: 22)

42Tarbiyah Made Easy!!

Page 43: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

iii. Kerana wujudnya aliran dan tekanan udara, burung-burung, dan juga kapal terbang dapat terbang danberpindah dari satu destinasi ke destinasi yang lain

iv. Udara adalah lautan yang kita hidup di dalamnya:

• Ia memberi tekanan kepada badan dan mengimbangitekanan cairan badan, darah dan sebagainya.

• Jika tekanan tidak seimbang, urat darah akan pecahdan darah akan terburai.

• Tekanan udara yang seimbang membuatkan kitatidak merasa tekanan darah dan udara.

43Tarbiyah Made Easy!!

Page 44: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

v. Udara (angin) adalah agen pembawa hujan kepadakita secara percuma.

vi. Manusia mendapat manfaat daripada angin untukmelayarkan kapal sejak beberapa kurun yang lalu.

Firman Allah Taala:

()*+,-.0/123456789:;<=>?@

“Jika Dia menghendaki, Dia akan menenangkanangin, maka jadilah kapal-kapal itu terhenti dipermukaan laut. Sesungguhnya pada yang demikianitu terdapat tanda-tanda (kekuasaan-Nya bagisetiap orang yang banyak bersabar dan banyakbersyukur, atau kapal-kapal itu dibinasakan-Nyakerana perbuatan mereka atau Dia memberi maafsebagian besar (dari mereka).”

(As-Syura 42: 33 - 34)

Gambaran BahteraAdmiral Cheng Ho

44Tarbiyah Made Easy!!

Page 45: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

Firman Allah Taala:

*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHI

JKLMNO“Sesungguhnya pada langit dan bumi benar-benarterdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) untukorang-orang yang beriman. Dan pada penciptaankamu dan pada binatang-binatang yang melata yangbertebaran (di muka bumi) terdapat tanda-tanda(kekuasaan Allah) untuk kaum yang meyakini, danpada pergantian malam dan siang dan hujan yangditurunkan Allah dari langit lalu dihidupkan-Nyadengan air hujan itu bumi sesudah matinya; danpada perkisaran angin terdapat pula tanda-tanda(kekuasaan Allah) bagi kaum yang berakal.”

(Al-Jaatsiyah 45: 3-5)

45Tarbiyah Made Easy!!

Page 46: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

Daripada faedah-faedah tersebut, nyatalah kepada kitabetapa besarnya hikmah Allah Taala menciptakan udara.

Antara hikmah yang dapat kita peroleh ialah:

• Allah Yang Maha Mencipta lagi Maha Mengasihanimenyediakan udara di setiap tempat di muka bumi.Kita tidak perlu bersusah payah untuk kumpul dansimpan.

• Oksigen tak akan habis. Allah Yang Maha Mengasihanimenggantikan oksigen secara berterusan denganperantaraan tumbuhan yang mengambil karbondioksida dan membebaskan oksigen.

Begitulah tafakur dan tadabbur kita terhadap udara.Semoga dapat menambahkan keimanan dan rasa syukurkita kepada Allah Taala.

Wallahu a’lam

• Allah Taala menciptakanbuat kita organ penafasanyang tidak pernah berhentibekerja sejak lahir. Kitatelah dikurniakan sistempernafasan yang bekerjasecara automatik, tidakmemenat dan tidak pulamenyakitkan.

46Tarbiyah Made Easy!!

Page 47: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

RENUNG & FIKIRKAN 4“KEDIAMAN & KEDAMAIAN”

*Tajuk ini disaring daripada Kitab Tauhid az-Zindani; Jilid 1: Fasal Kelapan (8)

TOPIK PERBAHASAN

MULA

1. KEDIAMAN & KEDAMAIAN

2. PERKAKAS & PERALATAN RUMAH

TAMAT

47Tarbiyah Made Easy!!

Page 48: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

Firman Allah Taala:

!"#$%&“Dan Allah menjadikan rumah-rumahmu untuk

tempat tinggal mu.”(An-Nahl 16: 80)

Sesungguhnya Allah Taala telah mengurniakan begitubanyak kemudahan buat manusia Antaranya ialah kitamampu tinggal di mana sahaja tempat di muka bumi inidan mendapat kedamaiannya di dalamnya.

1. KEDIAMAN & KEDAMAIAN

Pelbagai jenis rumah mengikut persekitaran

48Tarbiyah Made Easy!!

Page 49: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

Rumah adalah:

• Tempat tinggal yang menenangkan kita

• Tempat yang ditujui ketika letih untuk merehatkan diri

• Tempat kita berlindung daripada hujan, panas, sejuk,binatang buas, angin kencang dan sebagainya.

Jika Allah mahu, Dia boleh sahaja jadikan rumah kitatempat yang tidak sesuai didiami, malah Dia mampumemusnahkannya dengan gempa bumi, ribut, petir,banjir besar dan sebagainya.

Dengan rahmat Allah Taala dan takdir-Nya, kita dapatirumah adalah tempat tinggal bagi kita dan keluarga,boleh berehat dan berlindung dari segala mara bahaya.

49Tarbiyah Made Easy!!

Page 50: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

Allah Taala telah mempermudahkan kita untuk membuatkediaman dengan menyediakan pelbagai kemudahanuntuk tujuan tersebut:

• Akal untuk berfikir, merancang dan merekacipta. Matadan telinga untuk belajar dan mengumpul kepakaran.Tangan dan kaki untuk bekerja.

• Bahan binaan seperti batu, pasir, pokok, tanah, besidan lain-lain. Semuanya tunduk dan menyerah kepadamanusia untuk dipergunakan dan tidak pernahmenentang.

Alhamdulillah, segalakeperluan untuk

membina kediaman kitatelah disediakan &

dipermudah oleh Allah.

• Bumi yang sentiasa tetap; Allah Taala menjadikan bukitbukau sebagai pasak yang menghalang bumi daripadamenelan atau bergoncang tanpa sebab.

50Tarbiyah Made Easy!!

Page 51: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

• Graviti bumi pula menghalang kita dan apa sahaja dipermukaannya daripada tercampak ke angkasa lepasketika ia berputar pada paksinya.

Firman Allah Taala:

hijklm“Allah-lah yang menjadikan bumi bagi kamu tempat

menetap...”(Al-Mukmin 40: 64)

51Tarbiyah Made Easy!!

Page 52: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

2. PERALATAN & PERKAKAS RUMAH

Sebuah rumah hanya dikira sempurna setelah dilengkapiperalatan dan perkakas rumah. Maka, dengan itu AllahTaala telah menyediakan pelbagai bahan mentah untuktujuan tersebut.

• Telah tersedia untuk kegunaan kita bahan-bahanseperti kapas dan bulu-bulu binatang untuk dijadikanpakaian, selimut, sejadah, khemah dan sebagainya.

• Kayu kayan juga banyak mudah diperolehi untuk dibuatmenjadi kerusi, meja, almari dan sebagainya.

52Tarbiyah Made Easy!!

Page 53: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

“...dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah(khemah-khemah) dari kulit binatang ternak yangkamu merasa ringan (membawa)nya di waktu kamuberjalan dan waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu biri-biri, bulu unta dan bulukambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan(yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu).”

(An-Nahl 16: 80)

Firman Allah Taala:

'()*+,-./021345

6789:;

Dengan segala perkakas yang cukup, kediaman yangaman, manusia pun dapat merasa nikmat kurniaandaripada Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Jika kita hayati bersama nikmat-nikmat tersebut,dapatlah disimpulkan bahawa Allah Taala itu:

i. Tuhan Yang Maha Bijaksana dan Yang MahaMengasihani. Dia menciptakan bumi sebagai tempattinggal yang tenang, aman dan damai buat kita.

53Tarbiyah Made Easy!!

Page 54: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

ii. Tuhan Yang Maha Memberi dan Yang Maha Penyayang.Dia menganugerahkan manusia keupayaan berfikirdan mencipta yang luar biasa sehingga mampumembina bangunan mega dan pencakar langit.

iii. Tuhan Yang Maha Memerintah dan Yang MahaBerkuasa. Dia menundukkan isi bumi untuk patuhkepada manusia yang telah dijadikan khalifah-Nya.

iv. Allah Yang Maha Bijaksana dan Yang Maha MendalamPengetahuan-Nya telah mengurus keseimbangan dayaputaran bumi dengan tarikan graviti sehinggamenjadikan bumi sesuai sebagai tempat tinggaluntuk manusia.

Firman Allah Taala:

ÈÉÊËÌDan bumi pula Kami hamparkan (untuk kemudahankamu mendiaminya); maka Kamilah sebaik-baikyang menghamparkannya.

(Adz-Dzariyaat 51: 48)

Wallahu a’lam

54Tarbiyah Made Easy!!

Page 55: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

RENUNG & FIKIRKAN 5“TULANG, SENDI & OTOT”

*Tajuk ini disaring daripada Kitab Tauhid az-Zindani; Jilid 2: Fasal Keenam (6)

TOPIK PERBAHASAN

MULA

1. FUNGSI TULANG DALAM BADAN

2. HIKMAH KEWUJUDAN SENDI 3. OTOT KITA

4. PENCIPTAAN TULANG, SENDI &

OTOT

TAMAT

55Tarbiyah Made Easy!!

Page 56: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

Setiap hari, manusia membuat pelbagai pekerjaanmenggunakan tubuh badan yang dikurniakan Allah Taala.

Pernahkah anda terfikir, betapa hebat dan agungnyapenciptaan tubuh ini? Baiklah, mari kita merenung danberfikir mengenainya!

Soalan: Apakah fungsi tulang dalam badan manusia?

Allah Taala telah mencipta tulang supaya badan manusiaterbentuk (ada rangka) dan mempunyai kekuatan (tidaklembik). Ia ibarat tiang yang menjadi asas kepadasesuatu binaan.

1. FUNGSI TULANG DALAM BADAN

Tanpa tulang, kita hanyalah

timbunan daging

56Tarbiyah Made Easy!!

Page 57: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

Soalan: Apakah pula hikmah kewujudan sendi padarangka badan kita?

Sekiranya semua tulang kita bersambungan menjadi satutanpa bersendi, pastilah kita tidak mampu bangun daritempat duduk, malah tidak mampu menggerakkan walausebatang jari.

Ketika itu, manusia menjadi seperti sepotong besi.Namun, Allah Yang Maha Bijaksana telah memisahkantulang belulang manusia dengan sendi-sendi yang diciptadengan penuh teliti.

2. HIKMAH KEWUJUDAN SENDI

• Hujung setiap tulang sesuai dan sepadan dengan tulangyang bersambungan dengannya. Tapi, ia tidak pulasepadan dengan tulang di bahagian yang lain.

• Sendi kita dibentuk oleh Allah agar sesuai denganpergerakan yang dikehendaki.

Contohnya, sendi pangkal peha yang berhubungandengan tulang peha dan tulang punggung yangmembolehkan peha bergerak dalam pelbagai arah.

Sendi lutut pula dibentuk dalam keadaan betisdibenarkan bergerak dalam dua arah sahaja, iaitu kehadapan dan ke belakang.

57Tarbiyah Made Easy!!

Page 58: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

Sendi yang sepadan dengan bentuk tulang & berfungsi dengan pergerakan berbeza.

• Seseorang yang melapah lembu, ketika dia memotongtulang, sejenis cecair melekit akan mengalir keluardaripada sendi. Cecair tersebut berfungsi untukmemudahkan pergerakan tulang pada sendi, sepertiminyak gris pada mesin.

Minyak gris tidak mampumenghalang sepenuhnyamesin daripada haus danbergeser, namun cecairdalam sendi kita dapatmenghalang geseran ataukehausan pada tulangyang bergerak antara satusama lain.

58Tarbiyah Made Easy!!

Page 59: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

3. OTOT KITA

Soalan: Apakah yang menyebabkan tulang kita bergerak?

Penggerak tulang ialah otot-otot yang meliputi danmembalutinya. Setiap tulang telah dibekalkan Allahdengan otot yang sesuai, dan dibentuk mengikutpenggunaannya.

Otot-otot inilah yang menyebabkan tulang kita bergerak

59Tarbiyah Made Easy!!

Page 60: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

4. PENCIPTAAN TULANG, SENDI & OTOT

Setelah melihat kehebatan fungsi tulang, sendi dan otot,maka sedarlah kita mengapa Allah Taala menyuruh kitamemerhatikan kehalusan dan keagungan penciptaanmakhluk-makhluk-Nya.

Firman Allah Taala:

Ä Å Æ Ç È É Ê ÌË

“Dan lihatlah kepada tulang-tulang (keldai) itu,bagaimana Kami menyusunnya kembali kemudiankami menyalutinya dengan daging.”

(Al-Baqarah 2: 259)

Lebih dari itu, terfikirkah anda bagaimana Allah Taalamenjadikan semua tulang belulang, sendi dan otot-ototkita ini hanya daripada setitik air mani?

60Tarbiyah Made Easy!!

Page 61: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

Firman Allah Taala:

e f g h i j k l m n o p q r s t u v

w x y z { | ¥¦ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ {§ ¨ © ª «

Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan menusiadari pati (yang berasal) dari tanah. Kemudian Kamijadikan pati itu (setitis) air benih pada penepatanyang kukuh. Kemudian Kami ciptakan air benih itumenjadi sebuku darah beku. Lalu Kami ciptakandarah beku itu menjadi seketul daging; kemudianKami balut tulang-tulang itu dengan daging. Setelahsempurna kejadian itu Kami bentuk dia menjadimakhluk yang lain sifat keadaannya. Maka nyatalahkelebihan dan ketinggian Allah sebaik-baik Pencipta.

(Al-Mukminun 23: 12-14)

61Tarbiyah Made Easy!!

Page 62: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

Akhir sekali, mari kita sama-sama renung dan fikirkan:

• Siapakah Yang Menjadikan tulang yang keras danmembentuknya di dalam rahim yang gelap hasildaripada makanan berbentuk cecair yang berada dalamdarah ibu?

• Siapakah Yang Maha Bijaksana yang menciptakan sendidan menjadikannya licin serta membekalkan cairanyang melekit bagi menghalang geseran dan kehausanpada tulang akibat pergerakannya?

• Siapakah Yang Amat Mendalam Pengetahuan-Nya lagiAmat Mengetahui yang membaluti tulang dengandaging dan menggerakkan badan dengan begitusempurna dan bijaksana?

• Apakah berhala yang pekak dan tidak berkuasa untukbergerak sedikitpun bertanggungjawab terhadapsemua perkara ini?

• Atau adakah kudrat alam (nature) yang tidak memilikikeupayaan mentadbir dan memikir?

Sudah pasti tidak! Hanya Allah Taala sahaja yang mampumenciptakan semua ini. Maha suci Allah dan segala pujibagi-Nya!

Wallahu a’lam

62Tarbiyah Made Easy!!

Page 63: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

RENUNG & FIKIRKAN 6“NIKMAT BERGERAK”

*Tajuk ini disaring daripada Kitab Tauhid az-Zindani; Jilid 2: Fasal Ketujuh (7)

TOPIK PERBAHASAN

MULA

1. NIKMATNYA BERGERAK

2. FAEDAH NIKMAT BERGERAK

3. ALAT-ALAT YANG MEMBANTU KITA

BERGERAK

TAMAT

63Tarbiyah Made Easy!!

Page 64: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

Manusia bergerak ke sana ke mari di atas muka mukabumi Allah ini, untuk pelbagai urusan. Namun, jarangsekali kita bersyukur atas nikmat bergerak ini. Mungkinkerana ia sudah dianggap perkara biasa.

Cuba kita lihat tumbuh-tumbuhan yang hanya terpacak disuatu tempat dan tidak mampu bergerak dan berjalan.

Soalan:Apakah perasaan anda, jika Allah takdirkan kita tidakboleh berjalan dan bergerak ke sana-sini seperti itu?

1. NIKMATNYA BERGERAK

Syukur kepada Allah kerana kita dapatbergerak dengan

bebas, tidak sepertipokok ini…

64Tarbiyah Made Easy!!

Page 65: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

Soalan: Apakah faedah nikmat bergerak kepada manusia?

• Dengan bergerak, kita dapat mencari rezeki,mengumpul makanan, minuman, pakaian dan membinatempat tinggal.

• Dengan bergerak, kita dapat mengelak daripadabencana tempat yang berbahaya.

• Dengan bergerak, kita dapat menimba pelbagai ilmupengetahuan, pelajaran, dan pengalaman yang hanyadapat diperolehi dengan bergerak dan berpindah-randah.

• Dengan bergerak, manusia yang berbagai kaum, puakdan bangsa dapat saling berkenalan dan berinteraksi.

• Dengan bergerak, kita dapat menikmati pelbagaipemandangan yang indah dan cuaca yang pelbagai.

• Dengan bergerak, barulah seseorang dapat mengecapikehidupan yang sebenar.

2. FAEDAH NIKMAT BERGERAK

65Tarbiyah Made Easy!!

Page 66: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

Oleh itu, Allah Taala telah mencipta tapak kaki untuk kitaberjalan, kedua mata untuk melihat dan memandu kitadalam perjalanan, serta menjadikan bumi ini sesuaiuntuk kita bergerak di atasnya.

Firman Allah Taala:

456789:;<=>@?ABC

Dia-lah yang menjadikan bumi bagi kamu; mudahdigunakan, maka berjalanlah di merata-rata cerukrantaunya, serta makanlah dari rezeki yangdikurniakan Allah; dan (ingatlah), kepada Allah jualah(tempat kembali kamu sesudah) dibangkitkan hidupsemula; (maka hargailah nikmat-Nya dan takutilahkemurkaan-Nya).

(Al-Mulk 67 : 15)

Berjalan… bermusafirlah melihat

keindahan ciptaanTuhan…

66Tarbiyah Made Easy!!

Page 67: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

Cuba bayangkan jika manusia terpaksa memikul semuabarangannya sendiri semasa bermusafir. Bukankah iasangat sukar dan membebankan?

Tetapi, dengan limpahan rahmat Allah Taala,dipermudahkan manusia untuk menggunakan makhluk-Nyayang lebih besar daripada kita seperti unta, kuda, keldaidan himar bagi membantu tugas tersebut.

3. ALAT-ALAT YANG MEMBANTU KITA BERGERAK

Kita dapat menunggang binatang tersebut dan membawabarang-barang di atasnya. Binatang-binatang yangdikhususkan ini pula, taat dan tunduk kepada arahan kita.

Cubalah kita jinakkan dan latih kucing, anjing atauharimau. Adakah ia akan taat dan patuh untuk membawabarang-barang kita, sedangkan semua binatang ini lebihkecil daripada unta atau keldai?

67Tarbiyah Made Easy!!

Page 68: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

Firman Allah Taala:

!"#$%&'()+*,-./0

Dan binatang-binatang itu pula membawa barang-barang kamu ke mana-mana negeri yang kamu tidakdapat sampai kepadanya melainkan denganmenanggung susah payah. Sesungguhnya Tuhan kamuamat melimpah belas kasihan dan rahmatNya.

(An-Nahl 16 : 7)

Nikmat lain yang Allah kurniakan ialah Dia telahmemudahkan kita menggunakan laut dan menjadikannyasesuai untuk kita bergerak, seperti bumi yang dijadikansesuai untuk kita bergerak di atasnya.

Firman Allah Taala:

:;<=>@?

Dia-lah yang menjalankan kamu di darat dan di laut(dengan diberi kemudahan menggunakan berbagaijenis kenderaan).

(Yunus 10 : 22)

68Tarbiyah Made Easy!!

Page 69: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

Soalan:Adakah alatan lain yang membantu pergerakan kita?

Ya tentu ada. Bukankah Allah Taala telah memudahkanapa yang ada di langit dan bumi untuk kegunaan manusia?

Firman Allah Taala:

!"#$%&'()*+,-./0213456789:;<=>?@

Tidakkah kamu memperhatikan bahawa Allah telahmemudahkan untuk kegunaan kamu apa yang ada dilangit dan yang ada di bumi, dan telah melimpahkankepada kamu nikmat-nikmatNya yang zahir dan yangbatin? Dalam pada itu, ada di antara manusia orangyang membantah mengenai (sifat-sifat) Allah dengantidak berdasarkan sebarang pengetahuan atausebarang pertunjuk; dan tidak juga berdasarkanmana-mana Kitab Allah yang memerangi kebenaran.

(Luqman 29 : 20)

Allah telahmemudahkan urusankita sebagai khalifah

di bumi…

69Tarbiyah Made Easy!!

Page 70: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

Sepertimana Allah Taala telah memudahkan manusiamenggunakan binatang, Dia juga memudahkan manusiamenggunakan besi, bahan galian dan kuasa wap.

Kemudian, kita dilengkapi akal supaya dapat berfikirbagaimana menggunakan segala kurniaan-Nya ini.

• Dengan itu, manusia mampu menggunakan kuasa wapuntuk menggerakkan kapal dan keretapi yang laju.

• Kemudian, manusia menemui gas dan petroleum yangdisimpan oleh Allah Taala dengan jumlah yang besar didalam perut bumi. Lalu, manusia mencipta kereta dankapal terbang dengan kehendak-Nya.

• Dan hari ini pula, manusiatelahpun mencipta roket dankapal angkasa.

70Tarbiyah Made Easy!!

Page 71: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

Sebenarnya, Al-Quran telah mengisyaratkan tentangkemunculan alat-alat kenderaan baru ini yang tidakdiketahui di zaman Rasulullah SAW.

Firman Allah Taala:

123465789:;

Dan (Allah menjadikan) kuda dan baghal serta keldaiuntuk kamu menunggangnya, dan untuk menjadiperhiasan; dan Dia menjadikan apa yang kamu tidakmengetahuinya.

(An-Nahl 16 : 8)

!"#$%&'()*+,-./0

Dan satu dalil lagi untuk mereka (insaf) ialah, Kamimembawa belayar dari jenis keluarga mereka dalambahtera yang penuh sarat. Dan Kami ciptakan untukmereka, jenis-jenis kenderaan yang sama dengannya,yang mereka dapat mengenderainya.

(Yaasin 36 : 41-42)

Apabila Allah menghendaki sesuatu, Dia akan menciptasebabnya. Maka, dijadikan akal dan kemajuan teknologisebagai sebab kemunculan alat pengangkutan baru sepertiyang dikhabarkan oleh Al-Quran.

71Tarbiyah Made Easy!!

Page 72: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

Rasulullah SAW telah menceritakan bahawa pelusuk bumiakan menjadi dekat antara satu sama lain pada masaakan datang, iaitu selepas zaman Baginda.

Baginda bersabda:

“Tidak akan berlaku kiamat hinggalah masa berlaludengan cepat dan bumi menjadi dekat antara satutempat dengan tempat lain.”

(Riwayat at-Thabrani)

Maka, hari ini lihatlah pelbagai kenderaan yang bergerakcepat dan digunakan dalam sistem perhubungan danpengangkutan. Ia telah menjadikan seluruh pelusuk bumiini berada dekat antara satu sama lain. Subahanallah!

Wallahu a’lam.

72Tarbiyah Made Easy!!

Page 73: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

RENUNG & FIKIRKAN 7“LAMPU YANG TERANG

BENDERANG”

*Tajuk ini disaring daripada Kitab Tauhid az-Zindani; Jilid 2: Fasal Kesembilan (9)

TOPIK PERBAHASAN

MULA

1. LAMPU YANG TERANG

BENDERANG

2. MATAHARI & FUNGSINYA

3. MATAHARI YANG MEMBAKAR

TAMAT

73Tarbiyah Made Easy!!

Page 74: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

Ia dinyalakan dan digerakkan dengan kebijaksaaan AllahTaala sejak awal penciptaan bumi ini lagi. Matahari kekalseperti ini mengikuti ketentuan Allah, sinarannya tidakhabis dan cahayanya tidak padam.

1. LAMPU YANG TERANG BENDERANG

Firman Allah Taala:

HIJKSerta menjadikan matahari sebagai lampu (yangterang benderang).

(Nuh 71: 16)

ghijklmnopqr

Maha Berkat Tuhan yang telah menjadikan di langit,tempat-tempat peredaran bintang, dan menjadikanpadanya lampu (matahari) serta bulan yangmenerangi.

(Al-Furqan 25: 61)

Setelah malam berlalu, suasana yangtadinya gelap kian beransur cerahdan terang. Kelihatan sebuah lampuyang terang benderang di langit sana,menyinari bumi ini.

Itulah matahari!

74Tarbiyah Made Easy!!

Page 75: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

Soalan: Apakah itu matahari?

2. MATAHARI & FUNGSINYA

• Matahari merupakan sebiji bintang di tengah-tengahsistem suria kita. Ia mempunyai diameter sekitar1,391,400 km dengan suhu permukaan 5500 °C dan suhuterasnya 15 juta °C.

• Saiz matahari adalah 109 kali ganda lebih besardaripada bumi – diameter bumi adalah 12,756 km.Namun, kita melihatnya kecil kerana jarak yang amatjauh, iaitu lebih 149,680,000 km dari bumi.

• Cahaya daripada mataharimengambil masa 8 minituntuk tiba ke bumi, danjika dilihat secara teruscahaya terang ini bolehmenyebabkan kerosakanmata yang kekal.

75Tarbiyah Made Easy!!

Page 76: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

Tahukah anda bahawa matahari memainkan peranan yangamat besar dalam kehidupan kita?

• Cahaya matahari membolehkan kita melihat dan bebasbergerak di bumi.

• Sinaran matahari memanaskan permukaan bumisehingga lenyaplah kesejukan melampau yang mampumembunuh kehidupan di bumi.

Soalan: Apakah fungsi matahari?

• Sinaran matahari diperlukan dalam proses fotosintesis,iaitu proses pembuatan makanan oleh tumbuhan hijau.Sehingga manusia dan haiwan dapat menikmatimakanan daripada tumbuh-tumbuhan tersebut.

Proses ini juga amatpenting, kerana iamenukar gas karbondioksida kepada gasoksigen.

Jadi, ternyata sinaranmatahari berperananaktif dalam mengaturkeseimbangan sistempenafasan manusiadan haiwan.

76Tarbiyah Made Easy!!

Page 77: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

• Semasa proses fotosintesis, berlaku tindakbalasbiokimia yang dibantu oleh klorofil - bintik hijau padatumbuhan. Bahan kimia yang terhasil kemudiannyadisimpan dalam daun, batang atau akar pokok.

Jika kita membakar bahagian-bahagian pokok tersebut,‘kepanasan matahari’ yang tersimpan itu akan keluar.

77Tarbiyah Made Easy!!

Page 78: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

Apabila pokok-pokok ini tertimbus oleh lapisan tanahdan bebatuan dalam masa yang lama, akan berlakuproses yang menghasilkan arang batu atau petroleum.Semua bahan api yang kita gunakan hari ini dihasilkandaripada bahan tersebut.

Proses kejadian Arang Batu daripada tumbuhan

Maka, benarlah firman Allah Taala:

§¦¥¤£¢¡ے~{¨©

Tuhan yang telah menjadikan api (boleh didapati) daripohon-pohon yang hijau basah untuk kegunaan kamu,maka kamu pun selalu menyalakan api dari pohon-pohon itu.

(Yaasin 36: 80)

78Tarbiyah Made Easy!!

Page 79: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

3. MATAHARI YANG MEMBAKAR

Dengan suhu yang teramat panas itu, jika bumimendekati separuh jarak antaranya dengan mataharisahaja, semua benda yang ada di permukaannya akanhangus terbakar.

Sebaliknya, jika bumi berada jauh daripada mataharisebanyak separuh jarak antara kedua-duanya sekarang,kita dan semua kehidupan akan menjadi beku.

Soalan: Apa akan terjadi jika bumi berada dekat ataulebih jauh dengan matahari?

Syukurlah Allah Yang Maha Tinggi Kekuasaan-Nya telahmenetapkan peraturan bagi alam ini.

Dia telah menentukan peredaran matahari denganketentuan yang tetap dan sistem yang sempurna; tidaktercepat atau terlambat, tidak terlepas atau terhentidaripada mengikut perintah-Nya.

79Tarbiyah Made Easy!!

Page 80: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

Subhanallah, betapa agungnya penciptaan matahari. Dansemua nikmat ini diberikan secara percuma kepada kita.

Ini membuktikan bahawa ia adalah ciptaan Tuhan YangMaha Mencipta, Yang Maha Mulia, Maha Bijaksana, MahaTinggi, Yang Maha Membuat, Yang Amat MendalamPengetahuan-Nya, Maha Mengetahui, Maha Penyayang danMaha Pengasihani.

Wallahu a’lam.

Firman Allah Taala:

ÉÊÌËÎÍÏÐÑÒÓ

Dan Dia juga yang menjadikan matahari dan bulansentiasa beredar, untuk kepentingan kemudahankamu, dan yang menjadikan malam dan siang bagifaedah hidup kamu.

!"#$&%'()*+-,./012

Dan Dia telah memberi kepada kamu sebahagian daritiap-tiap apa jua yang kamu hajati. Dan jika kamumenghitung nikmat Allah nescaya lemahlah kamumenentukan bilangannya. Sesungguhnya manusia(yang ingkar) sangat suka menempatkan sesuatu padabukan tempatnya, lagi sangat tidak menghargainikmat Tuhannya.

(Ibrahim 14: 33-34)

80Tarbiyah Made Easy!!

Page 81: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

RENUNG & FIKIRKAN 8“SISTEM SURIA KITA”

*Tajuk ini disaring daripada Kitab Tauhid az-Zindani; Jilid 3: Fasal Kelima (5)

TOPIK PERBAHASAN

MULA

1. SISTEM SURIA KITA

2. GALAKSI 3. PEREDARAN & ORBIT

TAMAT

81Tarbiyah Made Easy!!

Page 82: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

Pandanglah ke langit di malam hari, maka akan kelihatanjutaan bintang yang berkerlipan di angkasa raya.

Bintang-bintang itu memang tampak kecil, namun tahukahanda bahawa setiap satunya mewakili sebuah sistem suria?

1. SISTEM SURIA KITA

Soalan: Apakah itu Sistem Suria?

Sistem suria kita terdiri daripada matahari dan planet-planet yang mengelilinginya seperti Utarid, Zuhrah, Bumi,Marikh dan seumpamanya.

Semua planet tersebut berputar dan beredar pada paksidan orbit yang ditentukan. Ia tidak condong dan gelincirdari paksinya. Ia bergerak dengan kelajuan yangditetapkan dan tersusun rapi tanpa tercepat atauterlambat walau sesaat.

82Tarbiyah Made Easy!!

Page 83: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

Soalan: Planet-planet ini sentiasa bergerak, tapi kenapaia tidak saling berlanggar?

• Pencipta planet-planet ini ialah Allah Yang MahaBijaksana, lagi Maha Mengetahui dan Amat MendalamPengetahuan-Nya. Dia telah mengadakan sebuah sistemyang tepat untuk mengekalkan perjalanan alam dansistem suria ini.

• Ketika Allah Taala menciptakan planet, Dia juga telahmenetapkan sistemnya. Dia menciptakan setiap planetdengan saiz dan berat tertentu, daripada bahanterpilih, dan diletakkan di atas orbit yang betul danpaksi yang sesuai dengan saiz dan beratnya.

• Allah Taala juga menggerakkanya dengan kelajuantertentu bersesuaian dengan paksi serta jaraknyadaripada matahari dan planet lain. Oleh itu, dapatlahdisimpulkan bahawa ia tidak dicipta dengan membutatuli, sebaliknya dengan teratur dan mempunyai sistemyang tersendiri.

Berdasarkan sistem ini,ahli astronomi mampumengesan kedudukanPluto sebelum ia dilihatmenggunakan teleskoplagi. Mereka dapatmenentukan kedudukan,kelajuan, arah dansaiznya dengan tepat.

83Tarbiyah Made Easy!!

Page 84: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

• Sekiranya berlaku sebarang perubahan dalam sistemorbit yang unik ini, maka sistem suria akan rosak danakan berlakulah pelanggaran antara planet danmengakibatkan kehancuran alam semesta.

Firman Allah Taala:

Z[\]^Dan langit dijadikan (bumbung) tinggi, serta Diamengadakan undang-undang dan peraturan neracakeadilan.

(Ar-Rahman 55: 7)

z{|}~ے¡¢£¤¥

Patutkah mereka (membutakan mata) tidak mahumemperhatikan alam langit dan bumi serta segalayang diciptakan Allah?

(Al-A’raf 7: 185)

84Tarbiyah Made Easy!!

Page 85: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

Galaksi ialah gugusan bintang yang amat besar. Bintangpula adalah jisim bercahaya yang biasanya kelihatan padawaktu malam.

Berbanding matahari, ada bintang yang lebih kecil dan adajuga yang lebih besar, hingga sebanyak 100 juta kaliganda. Contohnya ialah bintang yang dipanggil Gemini.

Soalan: Apakah itu Galaksi?

2. GALAKSI

Matahari adalah salahsebuah bintang dalamgugusan bintang besar.Gugusan ini membentuklingkaran besar yangbersambungan menjadigalaksi. Ahli astronomipercaya bahawa dalamgalaksi kita – Milky Way -sahaja terdapat lebih 100bilion bintang.

Jika kita mampu mengirabintang ini sebanyak 100seminit, maka diperlukan2000 tahun – siang danmalam - untuk selesaikankiraan tersebut.

Galaksi Milky Way

85Tarbiyah Made Easy!!

Page 86: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

Ya, terdapat banyak galaksi lain. Bilangannya mencecahlebih satu billion galaksi. Ahli astronomi juga sentiasamenemui galaksi baru setiap masa dan setiap kaliberkembangnya kemajuan sains. Malah, ada juga galaksiyang baru terbentuk.

Soalan: Apakah terdapat galaksi selain Milky Way?

Gambaran sebahagian daripada galaksi di alam semesta ini

Firman Allah Taala:

PQRSTUVWXYZ[\

Maka tidakkah mereka memandang ke langit yang adadi sebelah atas mereka, bagaimana Kami membinanya(dengan rapi) serta Kami menghiasnya (denganbintang-bintang), dan dengan keadaan tidak adapadanya retak-renggang?

(Qaf 50: 6)

86Tarbiyah Made Easy!!

Page 87: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

3. PEREDARAN & ORBIT

Dalam gugusan bintang di galaksi kita, terdapat bintangyang berpasangan iaitu dua buah bintang yang beredarseiringan mengelilingi antara satu sama lain.

Jadi, kadang-kala titik yang dilihat bercahaya di langitmerupakan gugusan empat atau enam buah bintang yangmengelilingi antara satu sama lain.

Ahli astronomi mendapati terdapat lebih 17 000 bintangyang berpasangan. Semuanya berputar pada paksinya,namun tidak berlanggar antara satu sama lain dan tidaktergelincir dari orbitnya. Semuanya berputar padapaksinya yang tetap.

Terdapat banyak bintang yang berpasangan di galaksikita dan alam semesta ini

87Tarbiyah Made Easy!!

Page 88: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

Firman Allah Taala:

ÒÓÔÕÖKerana tiap-tiap satunya beredar terapung-apung ditempat edarannya masing-masing.

(Yaasin 36: 40)

Soalan: Berapakah jarak di antara bumi dengan bintang-bintang lain?

Jaraknya adalah terlalu jauh dan tidak dapat diukurdengan ukuran kilometer, sebaliknya dikira dalam ukurantahun cahaya.

Satu tahun cahaya merujuk kepada jarak yang direntasioleh cahaya dalam tempoh satu tahun.

Jarak yang dilaluicahaya sesaat

: 300,000 km

Jarak yang dilaluicahaya setahun

: 9,460,730,472,580.8 km (9.46 trillion)

Jarak antara bumidengan matahari

: 149,680,000 km

Masa sinaran matahariuntuk tiba ke bumi

: 8.3 minit

Kiraan 1 tahun cahaya

88Tarbiyah Made Easy!!

Page 89: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

Bintang paling dekatdengan sistem suria kita

: Centaurus(4.25 tahun cahaya)

Bintang paling terang dilangit

: Dog Star / Sirius(9 tahun cahaya)

Bintang Capricon : 465 tahun cahaya

Lebar Galaksi Milky Way 100,000 tahun cahaya

Jauh Galaksi Milky Way dalam gugusan bintang

1 billion tahun cahaya

Cahaya paling jauh yang dapat dicerap masa ini

6 billion tahun cahaya

Firman Allah Taala:

XYZ[\]^`_abcde

Dan demi sesungguhnya! Kami telah menghiasi langityang dekat (pada penglihatan penduduk bumi) denganbintang-bintang, dan Kami jadikan bintang-bintang itupunca rejaman terhadap syaitan-syaitan.

(Al-Mulk 67: 5)

Subhanallah, begitu luas alam semesta ciptaan Allah ini.Namun demikian, sedarkah anda bahawa semua bintang diruang angkasa raya ini masih berada di dalam langitdunia?

89Tarbiyah Made Easy!!

Page 90: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

ÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×Ø

Maka Aku bersumpah: Demi tempat-tempat danmasa-masa turunnya bahagian-bahagian dari Al-Quran, Dan sebenarnya sumpah itu adalah sumpahyang besar, kalaulah kamu mengetahuinya.

(Al-Waqi’ah 56: 75-76)

Mari kita renungi bersama.

• Bukan mudah untuk melancarkan sebuah satelit buatanmanusia dan meletakkannya di orbitnya. Iamemerlukan kemajuan dalam sains teknologi, sertakerjasama antara pelbagai golongan ilmuan, pakar dankemampuan.

• Kemudian, kita lihat pula jutaan planet, bintang dangalaksi yang masing-masing beredar di orbit yangtersusun, yang mempunyai kelajuan, saiz dan beratyang telah ditentukan secara rapi.

• Siapakah yang layaknya mempunyai kekuasaansedemikian rupa untuk mencipta, mengatur danmenetapkan peraturan sistem yang amat agung ini?

• Logikkah semua ini terjadi secara kebetulan? Logikkahia dicipta oleh patung berhala?

90Tarbiyah Made Easy!!

Page 91: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

Maka, bersaksilah bahawa hanya Allah Taala Yang MahaKuat, Yang Maha Berkuasa, Yang Maha Perkasa, Yang AmatMengetahui, Yang Maha Mendalam Pengetahuan-Nya danYang Maha Menjaga sahaja yang mampu mengadakansemua ini.

Maha Suci Allah dari apa yang orang-orang kafir dustakan.

Firman Allah Taala:

¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÅÄ

ÆÇÈÉÊDan mereka (yang musyrik) tidak menghormati Allahdengan penghormatan yang sewajibnya diberikankepada-Nya, sedang bumi seluruhnya – pada hariKiamat – dalam genggaman kuasa-Nya, dan langittergulung dengan kekuasaan-Nya. Maha Sucilah Diadan Tertinggi keadaan-Nya daripada apa yang merekasekutukan.

(Az-Zumar 39: 67)

Wallahu a’lam.

91Tarbiyah Made Easy!!

Page 92: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

PENUTUP

Alhamdulillah, sepanjang perjalanan kita bertafakur danmentaddabur penciptaan alam ini, begitu banyak sifat-sifat Allah Taala yang telah kita ketahui.

Soalan: Apakah faedahnya mengetahui sebahagiansifat-sifat Allah ini?

Dengan mengetahui sesuatu sifat, kita akan kenal pemiliksifat itu. Maka, dengan mengetahui sifat-sifat Allah Taalaini, kita akan semakin yakin bahawa hanya Tuhan sahajayang mampu miliki sifat-sifat tersebut.

Ini menolak pandangan yang menganggap segalanyaberlaku disebabkan kudrat alam (nature). Kerana,setelah kita bertafakur mengenai penciptaan diri kita,bumi dan alam semesta ini, kita dapat simpulkan bahawakudrat alam atau patung berhala itu:

i. Tidak mampu mencipta.ii. Tidak mampu mengurus rezeki.iii. Tidak mempunyai hikmah.iv. Tidak mempunyai kepakaran.v. Tidak mempunyai ilmu dan kebijaksanaan.vi. Tidak mempunyai rahmat dan kemurahan.vii. Tidak mempunyai petunjuk.viii. Tidak mempunyai kehidupan untuk diberikan kepada

yang lain.

92Tarbiyah Made Easy!!

Page 93: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

Tarbiyah Made Easy!! 93

ix. Tidak mempunyai keupayaan untuk membentuk rupayang cantik.

x. Tidak mampu mendengar dan mengabulkanpemintaan.

xi. Tidak mengasihani dan sebagainya lagi…

Oleh demikian, benarlah hanya Allah Taala itulah Tuhansekalian alam ini. Semuanya, kita dapati daripadabertafakur dan mentadabbur mengenai penciptaanmakhluk dan alam ini.

Subhanallah!! Maha Suci Allah daripada apa yang orangkafir sekutukan!

Page 94: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

Tarbiyah Made Easy!! 94

SEKIAN

Nantikan siri ketiga ebook ini yang bakal membicarakanperihal Iman kepada Rasul, peranan mereka & bukti-bukti

kerasulan yang tidak tertanding.

Terima kasih.

EbookTarbiyah.Com“Tarbiyah Made Easy!!”

Page 95: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

AKAD PEMBELIAN

1. TERIMA KASIH ATAS KESUDIAN MEMUAT TURUN EBOOKINI. KAMI MENJEMPUT ANDA MELIHAT KESELURUHANISI KANDUNGAN EBOOK.

2. JIKA ANDA BERPUAS HATI DAN INGIN MEMILIKI EBOOKINI SECARA HALAL, SILA BUAT PEMBAYARAN:

RM4.50 SAHAJA KEPADAAKAUN MAYBANK 164799081505

(AZRAAI BIN AHMAD)[email protected]

Bagi pembayaran melalui PayPal, sila ke website EbookTarbiyah.Com

3. JIKA TIDAK BERMINAT MEMILIKINYA, SILA PADAM EBOOKINI DARIPADA KOMPUTER / GAJET ANDA.

4. PEMBELI DIBENARKAN MENCETAK EBOOK INI BAGISALINAN SENDIRI. NAMUN. UNTUK SEBARANGKEGUNAAN KOMERSIL, HENDAKLAH MENDAPAT IZINBERTULIS DARIPADA PIHAK EBOOK TARBIYAH.

5. JIKA EBOOK INI DICOPY DARIPADA RAKAN PEMBELI,AKAD YANG TERTAKLUK ADALAH SAMA DENGAN AKADPEMBELIAN INI.

SEKIAN, SEMOGA BERMANFAAT.

95Tarbiyah Made Easy!!

Page 96: Siri Rujukan Cepat Tarbiyahebooktarbiyah.com/wp-content/uploads/ebooks/KTZ02_Renung...memahami ilmu tauhid (merangkumi akidah dan Rukun Iman) di tahap pemulaan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah

Tarbiyah Made Easy!! 96