slide tatatertib

Click here to load reader

Download Slide Tatatertib

Post on 12-Sep-2015

300 views

Category:

Documents

14 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

tatatertib

TRANSCRIPT

Slide 1

TATATERTIB DALAM PERKHIDMATAN AWAMCAWANGAN DASAR DAN PERUNDINGANBAHAGIAN PERKHIDMATANJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

MATLAMAT TATATERTIBSupaya pegawai awam melaksanakan tugas dengan cekap, beramanah dan bertanggungjawab.Supaya pegawai awam meletakkan kepentingan awam lebih utama daripada kepentingan mereka sendiriSupaya pegawai awam menjaga imej perkhidmatan awam.Menghukum pegawai yang melakukan kesalahan / melanggar peraturanPERATURANPERATURAN - PERATURAN PEGAWAI AWAM ( KELAKUAN & TATATERTIB ) 1993 - P.U.(A) 395/1993 MENGGANTIKAN PERINTAH - PERINTAH AM PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) (BAB `D) 1980 - P.U.(A)203/1980

PERATURAN - PERATURAN LEMBAGA TATATERTIB PERKHIDMATAN AWAM 1993 - P.U.(A) 396/1993 MENGGANTIKAN PERATORAN2 LEMBAGA TATATERTIB PERKHIDMATAN AWAM, 1972 - P.U.(A)48/1972

PEKELILING / SURAT PEKELILING / SURAT PEKELILING AM / PKPA / SURAT EDARAN DAN AKTA BERKAITAN

4.(1)Seseorang pegawai hendaklah pada setiap masa dan pada setiap ketika memberikan taat setia yang tak berbelah bagi kepada Yang diPertuan Agong, negara dan Kerajaan.UMUMPERATURAN 4, PERATURAN - PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) (PINDAAN) 19964(2) Seseorang pegawai tidak boleh:-(a)membelakangkan tugas awamnya demi kepentingan persendiriannya;(b) berkelakuan dengan sedemikian cara yang mungkin menyebabkan kepentingan persendiriannya bercanggah dengan tugas awamnya;(c) berkelakuan dengan apa-apa cara yang mungkin menyebabkan syak yang munasabah bahawa (i)dia telah membiarkan kepentingan persendiriannya bercanggah dengan tugas awamnya hingga menjejaskan kegunaannya sebagai seorang pegawai awam; atau(ii)dia telah menggunakan kedudukan awamnya bagi faedahnya sendiri;4(2) Seseorang pegawai tidak boleh:-(d) berkelakuan dengan sedemikian cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam;(e)kurang cekap atau kurang berusaha;(f)tidak jujur atau tidak amanah;(g)tidak bertanggungjawab;(h)membawa apa-apa bentuk pengaruh atau tekanan luar untuk menyokong atau memajukan tuntutan;(i)ingkar perintah; dan(j)cuai dalam melaksanakan tugasnya. DITEGAH SAMA SEKALI (MUTLAK)PER.JENIS LARANGAN4AGANGGUAN SEKSUAL7 MENYALAHGUNA DADAH9 MENERIMA / MEMBERI KERAIAN11MENYENGGARA TARAF HIDUP MELEBIHI DARIPADA EMOLUMEN RASMI DAN PENDAPATAN PERSENDIRIAN YANG SAH12MEMINJAM WANG / MENJADI PENJAMIN13KETERHUTANGAN KEWANGAN YANG SERIUS15MEMINJAMKAN WANG DENGAN BUNGA16PENGLIBATAN DALAM PASARAN HADAPAN17CABUTAN BERTUAH DAN LOTERI18PENERBITAN BUKU BERDASARKAN MAKLUMAT TERPERINGKAT20PENYUNTING AKHBAR/MAJALAH/JURNAL21KEGIATAN POLITIKPEGAWAI KPT / KPDP24TIDAK HADIR BERTUGAS TANPA CUTI / TANPA KEBENARAN / TANPA SEBAB YANG MUNASABAHBOLEH DIBUAT DENGAN KEBENARANPER.JENIS LARANGAN KUASA MEMBERI KEBENARAN

5PEKERJAAN LUARKETUA JABATAN6PAKAIANKPPA8HADIAHKETUA JABATAN10PEMUNYAAN HARTAKETUA JABATAN19PENYATAAN AWAMMENTERI21KEGIATAN POLITIKKPPA / KSUi) KUMPULAN SOKONGANii) CUTI SEBELUM BERSARA22MEMBAWA PERBICARAAN KSU UNDANG- UNDANG/BANTUAN GUAMANPERATURAN 38.(a)AMARAN;(b)DENDA;(c)LUCUT HAK EMOLUMEN; (d)TANGGUH PERGERAKAN GAJI;(e)TURUN GAJI;(f)TURUN PANGKAT; DAN(g)BUANG KERJA.HUKUMAN TATATERTIBPENJELASAN HUKUMAN TATATERTIBHUKUMANPENJELASANAMARANSATU BENTUK PERINGATANDENDAMAKSIMUM 7 HARI EMOLUMENLUCUT HAK EMOLUMENTIADA HAD, SESUAI DENGAN KESALAHAN TIDAK HADIR BERTUGASTANGGUH PERGERAKAN GAJIBAGI TEMPOH 3, 6, 9 ATAU 12 BULAN TURUN GAJIMINIMUM 1 PERGERAKAN GAJI SELAMA 12 BULAN, MAKSIMUM 3 PERGERAKAN GAJI SELAMA 36 BULANTURUN PANGKATTIDAK TERHAD. TERTAKLUK KEPADA SKIM PERKHIDMATAN YANG SAMA DAN KUMPULAN YANG SAMABUANG KERJADIKELUARKAN DARI PERKHIDMATAN AWAMHUKUMANTEMPOH TIDAK LAYAK DIPERTIMBANGKAN UNTUKKENAIKAN PANGKATAMARAN12 bulanDENDA18 bulanLUCUT HAK EMOLUMEN24 bulanTANGGUH PERGERAKAN GAJI30 bulanTURUN GAJI36 bulanTURUN PANGKAT48 bulanDASAR KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI YANG DIKENAKAN HUKUMAN TATATERTIB(PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 3/2009)PROSEDURKES TIDAK HADIRBERTUGASTIDAK HADIR UNTUK BERTUGASPERATURAN 23KEGAGALAN UNTUK HADIR BAGI APA-APA JUA TEMPOH MASA PADA MASA DAN DI TEMPAT DI MANA PEGAWAI ITU DIKEHENDAKI BERTUGAS.JENIS KETIDAKHADIRAN(i)KES TIDAK HADIR BERTUGAS BIASA:MISALNYA TIDAK HADIR SATU (1) HARI, DUA (2) HARI DAN SEBAGAINYA DAN PEGAWAI BERKENAAN DAPAT DIKESAN.

(ii)KES TIDAK HADIR BERTUGAS DAN TIDAK DAPAT DIKESANTUJUH (7) HARI BEKERJA BERTURUT-TURUTDANTIDAK DAPAT DIKESANPELUCUTHAKAN EMOLUMENPERATURAN 27JIKA PEGAWAI DIDAPATI BERSALAH KERANA TIDAK HADIR BERTUGAS, PEGAWAI:

TIDAK BERHAK KEPADA APA-APA EMOLUMEN BAGI TEMPOH KETIDAKHADIRANDISIFATKAN TELAH TERLUCUT HAK WALAUPUN PBTT TIDAK MENGARAHKAN PELUCUTHAKANHENDAKLAH DIBERITAHU SECARA BERTULIS

2.TETAPI IANYA BUKAN SATU HUKUMAN TATATERTIB

TIDAK HADIRKESANSELEPAS 7 HARIHANTAR ARTIDAK DISERAHLAPOR KEPADA PBTTPBTT BUATKEPUTUSANDISERAHAMBIL TINDAKANTATATERTIB BIASAPERATURAN 26(3)PERATURAN 26(1)KETUA JABATANPERATURAN

PENYIARAN DI AKBAR BER-BAHASA KEBANGSAAN-DIKEHENDAKI LAPOR DIRI DLM MASA 7 HARIPROSEDUR KES TIDAK HADIR BERTUGAS TIDAK DAPAT DIKESANHANTAR DRAF WARTAPEGUAM NEGARAPERCETAKAN NASIONAL BHDPENYIARAN WARTAHADIRAMBIL TINDAKANTATATERTIB BIASADIREKODKAN DALAM PENYATA PERKHIDMATANANGGAPTELAH DIBUANGKERJATIDAK HADIR

PROSEDURSURCAJ

DEFINISI SURCAJSurcaj adalah suatu kaedah bagi kerajaan mengutip balik segala kehilangan atau kerugian di pihak kerajaan yang telah dilakukan oleh pegawai atas sebab berikut :

i) gagal memungut wang yang mesti dibayar;ii) pembayaran wang yang tidak sepatutnya;iii) kehilangan, kekurangan atau kerosakan harta kerajaan;iv) kegagalan menyelenggarakan rekod dengan sempurna; dan / atauv)gagal atau melewatkan pembayaran yang sepatutnya.SURCAJBUKAN HUKUMAN TATATERTIB DI BAWAH PERATURAN 38, PERATURAN- PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993, P.U.(A) 395/1993

PIHAK BERKUASA YANG BOLEH MENGENAKAN SURCAJ DINYATAKAN DI BAWAH PERATURAN 51, P.U.(A) 395/1993 "WALAU APAPUN APA-APA JUA YANG TERKANDUNG DALAM PERATURAN-PERATURAN INI, PBTT BOLEH MENGENAKAN SURCAJ TERHADAP MANA-MANA PEGAWAI MENGIKUT AKTA PROSEDUR KEWANGAN 1957."

MEMPUNYAI UNSUR-UNSUR TINDAKAN TATATERTIB

HENDAKLAH DIREKODKAN DALAM REKOD PERKHIDMATAN PEGAWAIPERATURAN MENGENAI SURCAJ1.SEKSYEN 15A (4), AKTA PROSEDUR KEWANGAN 1957"ADALAH MENJADI TANGGUNGJAWAB SESEORANG PEGAWAI PENGAWAL UNTUK MELAPORKAN SECARA BERTULIS KEPADA SURUHANJAYA PERKHIDMATAN (LEMBAGA TATATERTIB YANG BERKENAAN) DAN PIHAK BERKUASA KEWANGAN (PERBENDAHARAAN) MENGENAI APA- APA KEJADIAN YANG BOLEH DIKENAKAN SURCAJ DI BAWAH SEKSYEN 18 (a), (b), (c), (d) DAN (e)".

SEKSYEN 18 SEKIRANYA SURUHANJAYA PERKHIDMATAN BERKENAAN SETELAH BERUNDING DENGAN PIHAK BERKUASA KEWANGAN PERBENDAHARAAN MENDAPATI SESEORANG PEGAWAI AWAM PERSEKUTUAN/ NEGERI TELAH MELAKUKAN:

SEKSYEN18 (a) TELAH GAGAL MEMUNGUT APA-APA WANG YANG TERHUTANG KEPADA KERAJAAN PERSEKUTUAN ATAU KERAJAAN NEGERI YANG MANA IA SEDANG ATAU TELAH BERTANGGUNGJAWAB"SEKSYEN 18 (b)" SEDANG ATAU TELAH BERTANGGUNGJAWAB TENTANG APA-APA BAYARAN TIDAK SEPATUTNYA WANG AWAM KERAJAAN PERSEKUTUAN ATAU KERAJAAN NEGERI ATAU TENTANG APA-APA BAYARAN WANG AWAM YANG TIDAK DISAHKAN DENGAN SEMPURNA"SEKSYEN 18 (c)" SEDANG ATAU TELAH BERTANGGUNGJAWAB TENTANG APA-APA KEKURANGAN DALAM, ATAU TENTANG KEBINASAAN, APA-APA WANG AWAM, SETEM-SETEM, SEKURITI-SEKURITI, STOR-STOR, ATAU LAIN-LAIN HARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN ATAU KERAJAAN NEGERI "SEKSYEN 18 (d)" SEDANG ATAU SETELAH MENJADI SEORANG PEGAWAI PERAKAUNAN, GAGAL ATAU TELAH GAGAL UNTUK MENYIMPAN AKAUN-AKAUN ATAU REKOD-REKOD YANG SEMPURNA "SEKSYEN 18 (e) TELAH GAGAL UNTUK MEMBUAT APA-APA BAYARAN, ATAU SEDANG ATAU BERTANGGUNGJAWAB BAGI APA-APA KELEWATAN DALAM PEMBAYARAN WANG AWAM KERAJAAN PERSEKUTUAN ATAU KERAJAAN NEGERI KEPADA MANA-MANA ORANG KEPADANYA BAYARAN TERSEBUT KENA DIBAYAR DI BAWAH MANA-MANA UNDANG-UNDANG ATAU DI BAWAH MANA-MANA KONTRAK, PERJANJIAN ATAU PERKIRAAN YANG TELAH DIBUAT DI ANTARA ORANG ITU DENGAN KERAJAAN PERSEKUTUAN DAN KERAJAAN NEGERI "PROSEDUR TINDAKAN SURCAJ MELIBATKAN 2 PERATURAN :

1.DI BAWAH SEKSYEN 18, AKTA PROSEDUR KEWANGAN, 19572.PERATURAN 51, PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 19931.Perbuatan Jenayah Pegawai Awam :i)Menyalahgunakan wang awam untuk kepentingan peribadi.ii)Menyalahguna barang awam untuk kepentingan peribadi. ( harta benda kepunyaan atau milikan atau di bawah kawalan Persekutuan atau negeri)

Tindakan surcaj - maksima

KESALAHAN-KESALAHAN YANG BOLEH DIKENAKAN SURCAJ

2.Kecuaian / Kelalaian Pegawai Awami)Kehilangan wang kerana menyimpan di tempat yang tidak selamat.ii)Tidak memasukkan wang/cek ke bank dalam tempoh yang ditetapkan.iii)Membelanjakan tanpa kuasa.iv)Gagal menjalankan tugas penyeliaanv)Gagal menyediakan laporan kewangan. Syor surcaj adalah begantung kepada jumlah wang terlibat, penglibatan pegawai dalam kesalahan tersebut sama ada secara langsung atau tidak langsung, sama ada perbuatannya disengajai atau kerana kekurangan pengetahuan

3.Bukan Perbuatan Jenayah / Kecuaian / Kelalaian Pegawaii)Kebakaran yang bukan berpunca dari perbuatan khianat.ii)Kecurian tidak melibatkan kecuaian pegawai.iii)Tidak dapat mengutip yuran/hasil Kerajaan selepas usaha-usaha sepatutnya diambil.Lazimnya surcaj tidak disyorkan.SURCAJ YANG DIKENAKAN KEPADA SESEORANG PEGAWAI MERUPAKAN HUTANG KEPADA KERAJAAN DAN BOLEH DIKUTIP SECARA TUNAI ATAU DENGAN MEMBUAT POTONGAN BULANAN YANG TIDAK MELEBIHI DARIPADA JUMLAH EMOLUMEN.

PEGAWAI BERPENCEN BOLEH DIPOTONG DARIPADA PENCEN BULANAN DENGAN MENDAPATKAN KEBENARAN BERTULIS DARIPADA Y.B. MENTERI KEWANGAN.

PEGAWAI YANG MELETAKKAN JAWATAN, BOLEH DITUNTUT MELALUI TINDAKAN UNDANG-UNDANG.KAEDAH TUNTUTAN SURCAJMENARIK BALIK SURCAJPBTT BOLEH PADA BILA-BILA MASA MENARIK BALIK SURCAJ YANG DIKENAKAN KE ATAS MANA-MANA