sosiaalityÖÖn prosessikuvaukset tukemassa … · plidiklprosessuaalisuuden perinne kuluu osana...

of 19 /19
Ö SOSIAALITYÖN PROSESSIKUVAUKSET PROSESSIKUVAUKSET TUKEMASSA SOSIAALITYÖTÄ Rovaniemi 13.04.2010 At Ni k l Asta Niskala 4.5.2010 AN 1

Author: others

Post on 24-Jun-2020

3 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ÖSOSIAALITYÖNPROSESSIKUVAUKSETPROSESSIKUVAUKSET

  TUKEMASSASOSIAALITYÖTÄ

  Rovaniemi 13.04.2010A t Ni k lAsta Niskala

  4.5.2010 AN 1

 • Sosiaalityön määritelmä

  Sosiaalityö kohdistuu ihmisten ja heidän sosiaalisessa ympäristössään olevien järjestelmien välisessä vuorovaikutuksessa ilmeneviin häiriöihin……..……….

  4.5.2010 AN 2

 • P li d i k lProsessuaalisuuden perinne kuluu osana sosiaalityöhön.

  Sosiaalityön prosessuaalisia lähestymistapoja on määritelty eri ik k i hi it i ii ht i k lli t jaikakausina hieman eritavoin riippuen yhteiskunnallisesta ja

  historiallisesta ympäristöstä, sosiaalityön teoreettisista suuntauksista ja kirjoittajan omasta ajattelutavasta.

  Sosiaalityön prosessi voidaan käsittää systemaattiseksi sarjaksi toimintoja jotka johtavat johonkin päämäärään siihen liittyvientoimintoja, jotka johtavat johonkin päämäärään siihen liittyvien ihmisten yhteisenä toimintana. (Ks. Rostila 2001; Payne 2006, 55).

  4.5.2010 AN 3

 • Sosiaalityön käytäntöjä määrittävätSosiaalityön käytäntöjä määrittävät

  Yleismaailmallinen tasoYleismaailmallinen tasoSosiaalityön arvot, periaatteet, opit ja teoriat

  Valtakunnallinen tasoLait, asetukset ja politiikka sekä koulutusjärjestelmä

  Paikallinen tasoP ikk k t ik lli t h j t j it jPaikkakunnan muoto, paikalliset ohejeet ja normit ja työpaikkakulttuuri

  Työntekijä tasoKoulutus, kokemus, ikä, sukupuoli ja persoonallisuus

  4.5.2010 AN 4

 • Prosessin kuvaus vai mallinnus?

  Prosessin mallinnus on prosessin kuvaamista, analysointia ja kehittämistä. Mallintaminen a a yso t a ja e ttä stä a ta ekehittämisvälineenä tarkoittaa yleensä työ- tai palveluprosessin kuvaamista ja analysointia jonkin sovitun käsitejärjestelmän mukaisesti. Se on työprosessin tavoitteiden kohteen työmenetelmien sekä työntekijöidentavoitteiden, kohteen, työmenetelmien sekä työntekijöiden toiminnan kuvaamista ja analysointia.

  Se on yhteistä keskustelua ja vuorovaikutusta sekäSe on yhteistä keskustelua ja vuorovaikutusta sekä luovaa toimintaa jonka kautta sosiaalityön prosessit jäsentyvät ja kehittyvät.

  4.5.2010 AN 5

 • ToteutusToteutus

  Kuvaamisessa prosessi jaetaan niin moneen vaiheeseen kuin on tarkoituksenmukaistavaiheeseen kuin on tarkoituksenmukaista. Prosessikaaviossa esitetään prosessin vaiheet (työnkulku) aikajärjestyksessä. Prosessikaavioon hahmotetaan ensin ydin prosessit sitten aliprosessit jahahmotetaan ensin ydin prosessit sitten aliprosessit ja sitten toiminnot.

  P i lli k ll itää 1) kProsessin mallinnuksella pyritään 1) kuvaamaan tarkasteltava prosessi ja tähän liittyen, 2) yhdistämään prosessiin liittyvien toimijoiden näkemykset prosessin k hittä i k ikehittämiseksi.

  4.5.2010 AN 6

 • toteutus…

  Mallinnusta voidaan toteuttaa monilla eri tasoilla jaMallinnusta voidaan toteuttaa monilla eri tasoilla ja kokoonpanoilla; työntekijät joko yksin tai pareina tai tiimi yhdessä, työryhmällä ulkopuolisen tutkijan, kehittäjän tai konsultin vetämänä.

  Asiakkaat voivat olla mukana oman prosessin tutkimisessa jaAsiakkaat voivat olla mukana oman prosessin tutkimisessa ja suuntaamisessa tai ryhmänä kehittämässä uutta toimintatapaa.

  4.5.2010 AN 7

 • Toteutus…

  Kehittävä työyhteisö tarvitsee johdon tuen koko prosessin ajaksiprosessin ajaksi.

  Johtamista tarvitaan erityisesti sitoutumisessaJohtamista tarvitaan erityisesti sitoutumisessa mallintamisprosessiin ja uuden työtavan toteutuksen mahdollistamisessa.mahdollistamisessa.

  4.5.2010 AN 8

 • Idea…

  T ö i k i ll l i ill jTyöprosessien kuvaamisella, analysoinnilla ja mallinnuksella

  i t ö ht i ö kiä k hittä ää t ötäävoi työyhteisö pyrkiä kehittämään työtäänennakoimaan tarpeita muutokseensuuntamaan muutostahallitsemaan muutosta

  4.5.2010 AN 9

 • Mallinnuksen prosessi

  4.5.2010 AN 10

 • Sodankylän sosiaalityön malli -t ö t kijä h ätyöntekijäryhmä

  4.5.2010 AN 11

 • 4.5.2010 AN 12

 • Sodankylän sosiaalityön malli -asiakasryhmäy y y

  4.5.2010 AN 13

 • R fl ktii i ti t ht ”R t l k lli”Reflektiivisesti tehty ”Rautalankamalli”

  Arjen käytäntöjen keskellä on vaikeaa hahmottaa sosiaalityön moniulotteista ja laajaa prosessia kokonaisuutena ilman sen samanaikaista graafista

  i iesittämistä. Käytämme mallinnuksessa apuna QPR:N ProcessQuide -ohjelmaa. Teknisen ohjelman avulla pystymme mallinnuksessa reaaliaikaisesti heijastamaan muotoutuvanmallinnuksessa reaaliaikaisesti heijastamaan muotoutuvan prosessin näkyville. Vuorovaikutuksessa syntyvä konstruktio voidaan kuvata tilanteen aikana graafiseen muotoon. Piirrosohjelman käyttöönotto merkitsee kommunikatiivisen ja instrumentaalisen yhteen kietoutumista. Mallin näkyvyys mahdollistaa prosessin muokkaamisen ja y yy p jmuuntaa kielellisessä vuorovaikutuksessa syntyvän mielikuvan kuvattavaksi toiminnaksi.

  4.5.2010 AN 14

 • S i lit ö kä tä tö lää hSosiaalityön käytäntö elää vahvaa kehittämisen kautta

  Sosiaalityö voidaan nähdä kokonaisvaltaisenaSosiaalityö voidaan nähdä kokonaisvaltaisena neuvotteluprosessina, joka vaatii samankaltaista orientaatiota ja taitoja sen erilaisissa toimintaympäristöissä ja toteuttamisen y p jmuodoissa. Kehittyvä sosiaalityön prosessi on aineistojeni valossa syklistä, tietoista tilannelähtöistä a ossa sy stä, t eto sta t a e ä tö stätoimintaa, jonka neuvottelussa vaihtelevat vuorovaikutuksen ja vallan muutokseen tähtäävät elementit.

  4.5.2010 AN 15

 • P i k k h öd t i kk llProsessin kuvauksen hyödyt asiakkaalle

  Asiakkaan elämäntilanteen kokonaisvaltaisen tarkasteluun päästään piirtämällä asiakkaan elämänkulun ja siihen liittyvien ihmistenelämänkulun ja siihen liittyvien ihmisten, olosuhteiden ja tilanteiden prosessi.

  Mallinnus voi toimia väylänä neuvottelevaanMallinnus voi toimia väylänä neuvottelevaan työotteeseen, jossa luodaan sosiaalityöntekijän ja asiakkaan molemminpuolista ymmärrystä monimuotoisesta toimintakokonaisuudesta. o uoto sesta to ta o o a suudestaYhteisessä neuvottelussa sosiaalityönprosessi rakentuu teoreettisen tiedon, kokemustiedon, asiakkaan arkitiedon sekä uuden syntyvän tiedon synteesinäsynteesinä.

  4.5.2010 AN 16

 • P i k k h öd tProsessin kuvauksen hyödyt…

  Tapauskohtainen mallinnus voi toimia asiakkuusprosessin ja asiakkaan elämän kokonaistilanteen selkiyttämisen ohella sosiaalityön intervention kuvaajana ja siihen voidaan liittää l t ti ik tt d i i tiluontevasti vaikuttavuuden arviointi

  Asiakkaan elämänkulun prosessin, hänen sosiaalityön i kk i j i lit ö t kijä t ö iasiakkuusprosessinsa ja sosiaalityöntekijän työprosessin

  yhteisellä tarkastelulla olettaisin hahmottuvan myös ne mekanismit jotka vaikuttavat asiakkaan elämäntilanteen paranemiseenparanemiseen.

  Prosessimallien avulla sosiaalityöntekijät voivat perustella asiakaslähtöisiä toimintakäytäntöjään johdolle ja myösasiakaslähtöisiä toimintakäytäntöjään johdolle ja myös päättäjille.

  4.5.2010 AN 17

 • Mallinnus sosiaalityön prosessinMallinnus sosiaalityön prosessin kehittämisen välineenä

  Prosessin vaiheiden tunnistaminen

  Prosessin muokkaaminen

  Toiminnan organisointi prosessin mukaisesti

  Prosessin arviointi

  Prosessin jatkuva kehittäminenProsessin jatkuva kehittäminen(Ks. Myös Melonen 2004)

  4.5.2010 AN 18

 • Vaiheittainen ongelmanratkaisumalliVaiheittainen ongelmanratkaisumalli jäsentää…

  Sosiaalityön ydintä on!

  ammatillisuus joka sisältää tiedot , arvot ja taidotkriittisyys jolla kyseenalaistetaan sosiaalityötä ohjaavat paradigmat, lait ja hallintomenettelyt Refleksiivisyys joka pitää sisällään joustavuuden luovuuden ja metodisuuden

  4.5.2010 AN 19