turn around

Download Turn Around

Post on 28-Nov-2014

713 views

Category:

Spiritual

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

  • 1.

2. Philippians 3:13
Mgakapatid, hindiko pa inaaringinabot: datapuwa'tisangbagayangginagawako, nanililimotangmgabagaynanasalikuran, at tinutungoangmgabagaynahinaharap,
3. 2 Corinthians 5:17
Kaya't kung angsinoman ay nakay Cristo, siya'ybagongnilalang: angmga dating bagay ay nagsilipasna; narito, sila'ypawangnagingmgabago.
4. Revelation 21:8
Nguni'tsamgaduwag, at samgahindimananampalataya, at samgakasuklamsuklam, at samgamamamatay-tao, at samgamapakiapid, at samgamanggagaway, at samgamapagsambasadiosdiosan, at salahatnamgasinungaling, angkanilangbahagi ay sadagatdagatangnagniningassaapoy at asupre; nasiyangikalawangkamatayan.
5. Exodus 20:3-5
3Huwagkangmagkakaroonngibangmgadiossaharapko.
4Huwagkanggagawaparasaiyonglarawanginanyuan o ngkawangis man nganomanganyongnasaitaassalangit, o ngnasaibabasalupa, o ngnasatubigsailalimnglupa:
6. Exo 20:5Huwagmongyuyukuransila, o paglingkuranman sila; sapagka'takongPanginoonmong Dios, ay Dios namapanibughuin,naakingdinadalawangkatampalasananngmgamagulangsamgaanak, hanggangsaikatlo at ikaapatnasalinnglahingmganapopootsa akin;
7. ACTS 17:24-25
24Ang Dios nagumawangsanglibutan at nglahatngmgabagaynanaririto, siya, palibhasa'yPanginoonnglangit at nglupa, ay hinditumatahansamgatemplongginawangmgakamay;
8. 25Ni hindirinnamanpinaglilingkuransiyangmgakamayngmgatao, naparabagangsiya'ynangangailangannganomangbagay, yamangsiyarinangnagbibigaysalahatngbuhay, at nghininga, at nglahatngmgabagay;
9. 2 Kings 18:1-7
18:1 Nangyaringa, nangikatlongtaonniOseasnaanakniElanaharisa Israel, nasiEzechiasnaanakniAchaznaharisaJuda ay nagpasimulangmaghari.
18:2May dalawangpu'tlimangtaonsiyanangmagpasimulangmaghari; at siya'ynagharingdalawangpu'tsiyamnataonsa Jerusalem: at angpangalanngkaniyangina ay Abinaanakni Zacharias.
10. 18:3At siya'ygumawangmatuwidsaharapngmgamatangPanginoon, ayonsalahatnaginawani David nakaniyangmagulang.
11. 18:4 Kaniyanginalisangmgamataasnadako, at siniraangmgahaligi, at ibinagsakangmgaAsera: at kaniyangpinagputolputolangahasnatansonaginawaniMoises*; sapagka'thanggangsamgaarawnayaon ay pinagsusunuganngkamangyanngmgaanakni Israel; at pinanganlangNehustan.
*Numbers 21:4-9
12. 18:5 Siya'ytumiwalasaPanginoon, na Dios ng Israel; naanopa'tnangmamataysiya ay walangnaginggayaniyasalahatngharisaJuda, o sanangauna man sakaniya.
18:6Sapagka'tsiya'ylumakipsaPanginoon; siya'yhindihumiwalayngpagsunodsakaniya, kundiiningatanangkaniyangmgautosnainiutosngPanginoonkayMoises.
13. 18:7At angPanginoon ay sumasakaniya; saan man siyalumabas ay gumiginhawasiya; at siya'ynanghimagsiklabansaharisaAsiria, at hindiniyapinaglingkuran.
14. 2 Kings 20:1-6
20:1Nang mgaarawnayaon ay may sakitnaikamamataysiEzechias. At siIsaiasnapropetanaanakni Amos ay naparoonsakaniya, at nagsabisakaniya, GanitoangsabingPanginoon, Ayusin mo angiyongbahay; sapagka'tikaw ay mamamatay, at hindimabubuhay.
15. 20:2Nang magkagayo'ykaniyangipinihitangkaniyangmukhasapanigngbahay, at nanalanginsaPanginoon, nanagsasabi,
20:3 Idinadalanginkosaiyo, Oh Panginoon, naiyongalalahanin, kung paanongako'ylumakadsaharap mo sakatotohanan, at may dalisaynapuso at gumawangmabutisaiyongpaningin. At siEzechias ay umiyaknamainam.
16. 20:4At nangyari, bagosiIsaias ay lumabassapinakaloobngbayan, naangsalitangPanginoon ay dumatingsakaniya, nanagsasabi,
17. 20:5 Bumalik ka uli, at sabihin mo kayEzechiasnapangulongakingbayan. GanitoangsabingPanginoonng Dios ni David naiyongmagulang, Akingnarinigangiyongpanalangin, akingnakitaangiyongmgaluha: narito, akingpagagalingin ka: saikatlongaraw ay sasampa ka sabahayngPanginoon.
18. 20:6At akingidadagdagsaiyongmgakaarawan ay labinglimangtaon; at akingililigtas ka at angbayangitosakamayngharisaAsiria; at akingipagsasanggalangangbayangitodahilsa akin, at dahilsaakinglingkodnasi David.