Turn Around

Download Turn Around

Post on 28-Nov-2014

712 views

Category:

Spiritual

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

<ul><li> 1.</li></ul> <p> 2. Philippians 3:13<br />Mgakapatid, hindiko pa inaaringinabot: datapuwa'tisangbagayangginagawako, nanililimotangmgabagaynanasalikuran, at tinutungoangmgabagaynahinaharap, <br /> 3. 2 Corinthians 5:17<br />Kaya't kung angsinoman ay nakay Cristo, siya'ybagongnilalang: angmga dating bagay ay nagsilipasna; narito, sila'ypawangnagingmgabago. <br /> 4. Revelation 21:8<br />Nguni'tsamgaduwag, at samgahindimananampalataya, at samgakasuklamsuklam, at samgamamamatay-tao, at samgamapakiapid, at samgamanggagaway, at samgamapagsambasadiosdiosan, at salahatnamgasinungaling, angkanilangbahagi ay sadagatdagatangnagniningassaapoy at asupre; nasiyangikalawangkamatayan. <br /> 5. Exodus 20:3-5<br />3Huwagkangmagkakaroonngibangmgadiossaharapko. <br />4Huwagkanggagawaparasaiyonglarawanginanyuan o ngkawangis man nganomanganyongnasaitaassalangit, o ngnasaibabasalupa, o ngnasatubigsailalimnglupa: <br /> 6. Exo 20:5Huwagmongyuyukuransila, o paglingkuranman sila; sapagka'takongPanginoonmong Dios, ay Dios namapanibughuin,naakingdinadalawangkatampalasananngmgamagulangsamgaanak, hanggangsaikatlo at ikaapatnasalinnglahingmganapopootsa akin; <br /> 7. ACTS 17:24-25<br />24Ang Dios nagumawangsanglibutan at nglahatngmgabagaynanaririto, siya, palibhasa'yPanginoonnglangit at nglupa, ay hinditumatahansamgatemplongginawangmgakamay; <br /> 8. 25Ni hindirinnamanpinaglilingkuransiyangmgakamayngmgatao, naparabagangsiya'ynangangailangannganomangbagay, yamangsiyarinangnagbibigaysalahatngbuhay, at nghininga, at nglahatngmgabagay; <br /> 9. 2 Kings 18:1-7<br />18:1 Nangyaringa, nangikatlongtaonniOseasnaanakniElanaharisa Israel, nasiEzechiasnaanakniAchaznaharisaJuda ay nagpasimulangmaghari. <br />18:2May dalawangpu'tlimangtaonsiyanangmagpasimulangmaghari; at siya'ynagharingdalawangpu'tsiyamnataonsa Jerusalem: at angpangalanngkaniyangina ay Abinaanakni Zacharias. <br /> 10. 18:3At siya'ygumawangmatuwidsaharapngmgamatangPanginoon, ayonsalahatnaginawani David nakaniyangmagulang. <br /> 11. 18:4 Kaniyanginalisangmgamataasnadako, at siniraangmgahaligi, at ibinagsakangmgaAsera: at kaniyangpinagputolputolangahasnatansonaginawaniMoises*; sapagka'thanggangsamgaarawnayaon ay pinagsusunuganngkamangyanngmgaanakni Israel; at pinanganlangNehustan. <br />*Numbers 21:4-9<br /> 12. 18:5 Siya'ytumiwalasaPanginoon, na Dios ng Israel; naanopa'tnangmamataysiya ay walangnaginggayaniyasalahatngharisaJuda, o sanangauna man sakaniya. <br />18:6Sapagka'tsiya'ylumakipsaPanginoon; siya'yhindihumiwalayngpagsunodsakaniya, kundiiningatanangkaniyangmgautosnainiutosngPanginoonkayMoises. <br /> 13. 18:7At angPanginoon ay sumasakaniya; saan man siyalumabas ay gumiginhawasiya; at siya'ynanghimagsiklabansaharisaAsiria, at hindiniyapinaglingkuran. <br /> 14. 2 Kings 20:1-6<br />20:1Nang mgaarawnayaon ay may sakitnaikamamataysiEzechias. At siIsaiasnapropetanaanakni Amos ay naparoonsakaniya, at nagsabisakaniya, GanitoangsabingPanginoon, Ayusin mo angiyongbahay; sapagka'tikaw ay mamamatay, at hindimabubuhay. <br /> 15. 20:2Nang magkagayo'ykaniyangipinihitangkaniyangmukhasapanigngbahay, at nanalanginsaPanginoon, nanagsasabi, <br />20:3 Idinadalanginkosaiyo, Oh Panginoon, naiyongalalahanin, kung paanongako'ylumakadsaharap mo sakatotohanan, at may dalisaynapuso at gumawangmabutisaiyongpaningin. At siEzechias ay umiyaknamainam. <br /> 16. 20:4At nangyari, bagosiIsaias ay lumabassapinakaloobngbayan, naangsalitangPanginoon ay dumatingsakaniya, nanagsasabi, <br /> 17. 20:5 Bumalik ka uli, at sabihin mo kayEzechiasnapangulongakingbayan. GanitoangsabingPanginoonng Dios ni David naiyongmagulang, Akingnarinigangiyongpanalangin, akingnakitaangiyongmgaluha: narito, akingpagagalingin ka: saikatlongaraw ay sasampa ka sabahayngPanginoon. <br /> 18. 20:6At akingidadagdagsaiyongmgakaarawan ay labinglimangtaon; at akingililigtas ka at angbayangitosakamayngharisaAsiria; at akingipagsasanggalangangbayangitodahilsa akin, at dahilsaakinglingkodnasi David. <br /></p>