ulotka informacyjna

Download Ulotka informacyjna

Post on 29-Mar-2016

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ulotka informacyjna programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wysoka Jakość Systemu Oświaty, projekt "Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów .instytucjonalnych."

TRANSCRIPT

 • Wysoka jako systemu owiaty

  Zagraniczna mobilno szkolnej kadry edukacyjnej wramach projektw instytucjonalnych

  Zapraszamy Pastwa na indywidualne konsultacje w sprawie wnioskw do projektu Zagraniczna mobilno szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektw instytucjonalnych.

  PartnerstwoMinimalne partnerstwo przewiduje udzia przynajmniej jednego partnera zagranicznego. Partnerstwo moe skada si z wikszej liczby instytucji z krajw uczestniczcych w programie Uczenie si przez cae ycie.

  Jak znale partnera zagranicznego

  X kompendia zrealizowanych projektw LLP;

  X baza partnerw na stronach www projektu;

  X partnerzy realizowanych projektw Comenius i innych projektw LLP;

  X instytucje organizujce wizyty studyjne;

  X kontakty regionalne/lokalne; X porozumienia o wsppracy

  na poziomie miast partnerskich, wojewdztw, samorzdw.

  Dziaanie 3.3 | Poprawa jakoci ksztaceniaPoddziaanie 3.3.1 | Efekt ywny system ksztacenia i doskonalenia nauczycieli projekt y systemowe

  Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodkw Europejskiego Funduszu SpoecznegoProjekt wspfinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego

  Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego

  Terminy naborwWszystkie dziaania projektowe wcznie ze zoeniem do FRSE raportu kocowego z realizacji projektu musz zakoczy si 31maja2015 r.

  Przewidywane s trzy tury naboru wnioskw:

  X 28 marca 2013 r.; X 28 czerwca 2013 r.; X 28 padziernika 2013 r.

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 4300-551 WarszawaTEL. +48 22 46 31680FAKS +48 22 46 31021efs03.kontakt@frse.org.plwww.pokl.frse.org.pl

  konTakTProJEkT

  zaPraszamy! PrioryTET iii

 • Projekt Zagraniczna mobilno szkolnej kadry edukacyjnej wramach projektw instytucjonalnych jest realizowany przez Fundacj Rozwoju Systemu Edukacji jako

  projekt systemowy Programu Operacyjnego Kapita Ludzki. Jest projektem pilotaowym, prowadzonym na zasadach programu Unii Europejskiej Uczenie si przez cae ycie (LLP), w ktrym zaadaptowane zostay procedury programu sektorowego Leonardo da Vinci (projekty wymiany dowiadcze VETPRO) do szerokiej grupy docelowej programu Comenius.Realizacja projektu umoliwi uczestnikom podniesienie kwalifikacji zawodowych podczas mobilnoci zagranicznych, a instytucjom wysyajcym stworzy moliwo wypracowania wasnego modelu podnoszenia kompetencji zawodowych ijzykowych kadry edukacyjnej, przez co projekt przyczyni si do podniesienia jakoci ksztacenia i doskonalenia nauczycieli.

  kto moe by uczestnikiem mobilnoci

  X nauczyciele i dyrektorzy przedszkoli i wszystkich typw szk;

  X przyszli nauczyciele studenci na kierunkach pedagogicznych i specjalnociach nauczycielskich;

  X doradcy metodyczni i zawodowi; X pracownicy zakadw ksztacenia

  nauczycieli; X pracownicy placwek

  doskonalenia nauczycieli; X przedstawiciele organw

  sprawujcych nadzr pedagogiczny i organw prowadzcych szkoy;

  X przedstawiciele instytucji zarzdzajcych systemem edukacji;

  X przedstawiciele stowarzysze i organizacji nauczycielskich.

  mobilnoci zagraniczneMobilno zagraniczna moe by realizowana w formie kursw szkoleniowych, seminariw, praktyk, stay, wizyt studyjnych, hospitacji oraz innych form podwyszania kwalifikacji profesjonalnych z zastosowaniem midzynarodowej wymiany dowiadcze. Czas trwania mobilnoci: od 1 do 6tygodni.

  Ze wzgldu na dugo trwania mobilnoci zagraniczne dziel si na:

  X mobilnoci krtkie 1 tydzie (min. 5 dni roboczych; kursy szkoleniowe, seminaria, warsztaty, wizyty studyjne);

  X mobilnoci rednie 1 do 2tygodni (wizyty studyjne, hospitacje, wymiany dowiadcze);

  X mobilnoci dugie do 6 tygodni (stae i praktyki typu job shadowing / work placements).

  DofinansowanieW ramach projektu uczestnicy otrzymuj dofinansowanie na:

  X podr pokrycie kosztw rzeczywistych;

  X utrzymanie i zakwaterowanie oraz ubezpieczenie ryczat;

  X koszty przygotowania jzykowo-kulturowego.

  X instytucja wysyajca otrzymuje ryczat na zarzdzanie;

  Stawki jednostkowe publikowane s na stronie projektu www.pokl.frse.org.pl.Dofinansowanie wypacane jest ze rodkw krajowych w PLN jako rwnowarto zotowa kwoty w EUR podanej na wniosku aplikacyjnym, przeliczonej po kursie z dnia ogoszenia konkursu.

  kto moe zoy wniosekWniosek mog zoy instytucje publiczne i niepubliczne posiadajce osobowo prawn lub osoby prowadzce szkoy jako dziaalno gospodarcz, spki cywilne i spki jawne. Wniosku nie mog zoy osoby prywatne. Indywidualni uczestnicy otrzymuj dofinansowanie w ramach projektu mobilnoci zorganizowanego przez waciw instytucj wysyajc. Nie mog oni bezporednio ubiega si o dofinansowanie od FRSE.

  Instytucjami uprawnionymi do skadania wnioskw w konkursie s:

  X szkoy, przedszkola i placwki owiatowe;

  X organy prowadzce szkoy i placwki owiatowe;

  X kuratoria owiaty i inne instytucje realizujce nadzr pedagogiczny;

  X placwki ksztacenia i doskonalenia nauczycieli;

  X stowarzyszenia i organizacje nauczycielskie;

  X inne instytucje szkoleniowe.

  Jakie korzyci odnosi instytucja wysyajca pracownika na wyjazd zagraniczny:

  X internacjonalizacja placwki poprzez wczenie jej do sieci instytucji edukacyjnych korzystajcych z europejskiej mobilnoci;

  X intensyfikacja wsppracy midzynarodowej;

  X profesjonalizacja kadr; X wczenie mobilnoci

  zagranicznych do dugofalowej strategii rozwoju instytucji;

  X tworzenie profesjonalnych struktur organizowania mobilnoci ponadnarodowej;

  X stworzenie wasnych instrumentw zapewniajcych jako mobilnoci, dostosowanych do potrzeb;

  X dostosowanie oferty ksztacenia i doskonalenia nauczycieli do potrzeb;

  X wypracowanie dobrych praktyk zarzdzania instytucj.

  Jakie korzyci odnosi uczestnik projektu:

  X nabycie wiedzy i umiejtnoci merytorycznych wzbogacenie wiedzy na temat nauczanego przedmiotu, moliwo konfrontacji wasnych metod pracy i nauczania z nowo poznanymi;

  X podwyszenie kompetencji w zakresie psychologii, pedagogiki, dydaktyki przedmiotowej oraz pracy wychowawczej, opiekuczej i dydaktycznej;

  X zdobycie umiejtnoci praktycznych obejmujcych poznanie organizacji i funkcjonowania szk i placwek europejskich;

  X podniesienie i rozwijanie indywidualnych zainteresowa zawodowych;

  X zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym;

  X podniesienie znajomoci jzyka obcego i kompetencji midzykulturowych.