unified supplementary learning materials misamis …

of 10 /10
1 Republic of the Philippines Department of Education NATIONAL CAPITAL REGION Misamis Street, Bago-Bantay, Quezon City UNIFIED SUPPLEMENTARY LEARNING MATERIALS (USLeM) MATHEMATICS 2 Quarter 3 Week 3 DEVELOPMENT & MANAGEMENT TEAM: Writer: ANGELI QUENN G. MORCO Content Editors: JENNIFER B. MONDOY MARICAR M. ALAMON GENERIEVE B. CORONA Language Editors: JENNIFER B. MONDOY MARICAR M. ALAMON GENERIEVE B. CORONA Management Team: MALCOM S. GARMA, Regional Director NERISSA L. LOSARIA, Schools Division Superintendent GENIA V. SANTOS, CLMO Chief JOCELYN M. ALIŃAB, CID Chief BERNADETH DARAN, Regional EPS, MATHEMATICS MARICAR M. ALAMON, Division Coor, Mathematics DENNIS M. MENDOZA, Regional LR Supervisor TOMMY R. RICO, Division LR Supervisor NANCY M. MABUNGA, Regional Librarian

Upload: others

Post on 04-Oct-2021

7 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: UNIFIED SUPPLEMENTARY LEARNING MATERIALS Misamis …

UNIFIED SUPPLEMENTARY LEARNING MATERIALS

Grade 2 MATHEMATICS

__________________________________________________________________________________

1

Republic of the Philippines

Department of Education

NATIONAL CAPITAL REGION Misamis Street, Bago-Bantay, Quezon City

UNIFIED SUPPLEMENTARY LEARNING MATERIALS

(USLeM)

MATHEMATICS 2 Quarter 3 Week 3

DEVELOPMENT & MANAGEMENT TEAM:

Writer: ANGELI QUENN G. MORCO Content Editors: JENNIFER B. MONDOY MARICAR M. ALAMON GENERIEVE B. CORONA Language Editors: JENNIFER B. MONDOY MARICAR M. ALAMON GENERIEVE B. CORONA Management Team: MALCOM S. GARMA, Regional Director NERISSA L. LOSARIA, Schools Division Superintendent GENIA V. SANTOS, CLMO Chief JOCELYN M. ALIŃAB, CID Chief BERNADETH DARAN, Regional EPS, MATHEMATICS MARICAR M. ALAMON, Division Coor, Mathematics DENNIS M. MENDOZA, Regional LR Supervisor TOMMY R. RICO, Division LR Supervisor NANCY M. MABUNGA, Regional Librarian

Page 2: UNIFIED SUPPLEMENTARY LEARNING MATERIALS Misamis …

UNIFIED SUPPLEMENTARY LEARNING MATERIALS

Grade 2 MATHEMATICS

__________________________________________________________________________________

2

KASANAYAN

● Divides mentally numbers up to 100 by 2, 3, 4, 5 and 10

(multiplication table 2,3,4,5 and 10). (M2N S-Illb-52.1) ● Illustrates that multiplication and division are inverse

operations. (M2N S-Illc-53)

INAASAHAN

Ang modyul na ito ay ginawa upang matulungan

ang mga mag-aaral na malinang ang kasanayan at

kahusayan sa paghahati ng mga numero gamit ang isip

lamang sa tulong ng angkop na estratehiya.

Sa modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

1. Nakapaghahati-hati ng mga numero hanggang 100

sa 2, 3, 4, 5 at10 sa pamamagitan ng pangkaisipang

kasanayan lamang.

2. Naipakikita na ang multiplication at division ay

inverse (kabaligtaran) operations.

UNANG PAGSUBOK

Sagutan ang mga sumusunod gamit ang isip lamang.

1. Kapag ang 90 ay hinati sa 10, ano ang sagot?

A. 3 B. 5 C. 9 D. 10

2. Ano ang inverse operation o kabaligtaran ng 20 ÷ 4=5?

A. 5 x 5 = 20 C. 5 x 3 = 20

B. 5 x 4 = 20 D. 5 x 4 = 30

3. Ano ang value ng N sa equation, 21 ÷ 3 = N?

A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

4. Kung ang 15 ÷ 5 ay 3, ano naman ang 3 x 5?

A. 3 B. 5 C. 10 D. 15

Page 3: UNIFIED SUPPLEMENTARY LEARNING MATERIALS Misamis …

UNIFIED SUPPLEMENTARY LEARNING MATERIALS

Grade 2 MATHEMATICS

__________________________________________________________________________________

3

3. 4.

5. Ano ang katumbas na inverse operation ng 9 x 5 = 45?

A. 45 ÷ 5 = 8 C. 45 ÷ 5 = 9

B. 45 ÷ 4 = 9 D. 54 ÷ 5 = 9

BALIK-TANAW

Isulat ang kaugnay na division equation ng sumusunod na

illustration.

1. 2. _____________________________ ______________________________

________________________ _________________________

5. Ang 15 metro ng kawayan ay hinati sa 5 metro bawat

piraso.

Page 4: UNIFIED SUPPLEMENTARY LEARNING MATERIALS Misamis …

UNIFIED SUPPLEMENTARY LEARNING MATERIALS

Grade 2 MATHEMATICS

__________________________________________________________________________________

4

MAIKLING PAGPAPAKILALA NG ARALIN

Aralin 1: Pangkaisipang Paghahati-hati ng Numero

Hanggang sa 100 sa 2, 3, 4, 5 at 10

Basahin at lutasin.

Si Nardo ay may 15 pirasong mansanas. Ito ay

ibibigay niya nang pantay-pantay sa 3 niyang kaibigan

na sina Pedro, Toto at Lito. Ilang pirasong mansanas ang

matatangap ng bawat isa?

Pedro Toto Lito

Ilang mansanas mayroon si Nardo?

Sino-sino ang kanyang mga kaibigan?

Ilang kaibigan ang bibigyan niya ng mansanas?

Pamilang na Pangungusap: 15 3 = _____

Maaring isagawa ang pangkaisipang paghahati sa

pamamagitan ng paggamit ng multiplication table o skip

counting. Sundan ang halimbawa.

÷

3

6 9

12

15 18

21 24

27

30

Nardo

Page 5: UNIFIED SUPPLEMENTARY LEARNING MATERIALS Misamis …

UNIFIED SUPPLEMENTARY LEARNING MATERIALS

Grade 2 MATHEMATICS

__________________________________________________________________________________

5

Pagmasdan ang kamay na may mga bilang. Ang

gagamitin natin ay skip counting by 3 dahil hahatiin natin

ang mga mansanas sa 3.

Magbibilang ka mula sa 3 hanggang sa 15, kung

ilang skip counting ang nagamit ay ito ang tamang

sagot.

Ang bawat kaibigan ni Nardo ay makatatanggap

ng 5 mansanas. 15 ÷ 3 = 5

Subukang sagutin ang sumusunod gamit ang kamay

sa pamamagitan ng skip counting by 3.

12 ÷ 3 = _____ 27 ÷ 3 = _____ 21 ÷ 3 = _____

Aralin 2: Pagpapakita ng Multiplication at Division Bilang

Inverse Operations

Ang multiplication ay inverse o kabaligtaran ng

division at ang division ay inverse ng multiplication.

Upang ito ay matutunan, sundin lamang ang mga

hakbang.

Ilagay ang pinakamalaking digit sa unahan at

susundan ng alinman sa dalawang natirang digit.

Halimbawa:

3 x 2 = 6 5 x 4 = 20 6 x 3 = 18

6 ÷ 2 = 3

or

6 ÷

3 = 2

20 ÷ 5 = 4

20 ÷ 4 = 5

or

18 ÷ 3 = 6

18 ÷ 6 = 3

or

Page 6: UNIFIED SUPPLEMENTARY LEARNING MATERIALS Misamis …

UNIFIED SUPPLEMENTARY LEARNING MATERIALS

Grade 2 MATHEMATICS

__________________________________________________________________________________

6

Sa parehong division sentence ay hinati natin ang

malaking digit sa maliit na digit at ang sagot naman dito

ay ang isa pang maliit na digit.

GAWAIN

Gawain 1

Sagutin ang division sentence na nakasulat sa mga

mangga gamit ang isip lamang. Ano kaya ang sagot?

________ _________ _________ __________ _________

Gawain 2

Hatiin ang mga bilang gamit ang numero na nasa gitna.

Ang mataas na bilang ay ang dividend at ang

mababang bilang naman ay ang divisor. Gawin ito

gamit ang isip lamang.

8

16 20

12 2

15

27 18

9 3

8

14 ÷ 2 = 21 ÷ 3 = 36 ÷ 4 = 40 ÷ 5 = 30÷10 =

Page 7: UNIFIED SUPPLEMENTARY LEARNING MATERIALS Misamis …

UNIFIED SUPPLEMENTARY LEARNING MATERIALS

Grade 2 MATHEMATICS

__________________________________________________________________________________

7

Gawain 3

Isulat ang dalawang division sentence sa bawat

multiplication sentence.

Multiplication

Sentence

Division Sentence Division Sentence

Hal. 6 x 5 = 30 30 ÷ 6 = 5 30 ÷ 5 = 6

1. 7 x 4 = 28

2. 8 x 5 = 40

3. 6 x 2 = 12

4. 9 x 3 = 27

5. 10 x 3 = 30

12

32 16

28 4

40

10 25

35 5

80

30 70

60 10

Page 8: UNIFIED SUPPLEMENTARY LEARNING MATERIALS Misamis …

UNIFIED SUPPLEMENTARY LEARNING MATERIALS

Grade 2 MATHEMATICS

__________________________________________________________________________________

8

Gawain 4

A. Isulat ang division sentence ng sumusunod na

multiplication sentences.

1. 9 x 5 = 45 2. 8 x 4 = 32

B. Isulat ang multiplication ng sumusunod na division

sentences.

3. 30 ÷ 5 = 6 4. 64 ÷ 2 = 32

5. 54 ÷ 3 = 18

TANDAAN

Sa paghahati (divide)ng mga numero gamit ang isip

lamang ay makatutulong kung kabisado ang table of

multiplication o skip counting. (hal. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,

18, 20)

Ang multiplication ay inverse operation ng division.

Upang maging division sentence ang multiplication

sentence ay unang isinusulat ang malaking numero at

susundan ng alinman sa dalawa pang numero.

(halimbawa: 5 x 3 =15 magiging 15 ÷ 3 = 5 maari ding

15 ÷ 5 = 3)

PAG-ALAM SA MGA NATUTUHAN

Panuto: Basahin ang mga pangungusap. Ibigay ang

tamang sagot ng mabilisan. Gawin ito gamit ang isip

lamang.

1. Ang sagot kapag hinati ang 18 sa 3 ay _____.

Page 9: UNIFIED SUPPLEMENTARY LEARNING MATERIALS Misamis …

UNIFIED SUPPLEMENTARY LEARNING MATERIALS

Grade 2 MATHEMATICS

__________________________________________________________________________________

9

2. Hatiin ang 32 sa 4. Ano ang sagot?

3. Kung hahatiin mo ang 45 sa 5, ano ang iyong sagot?

4. Ano ang magiging resulta kung ang 80 ay hahatiin sa

10?

5. Hatiin ang 16 sa 4. Ano ang resulta?

Sagutan ang sumusunod na tanong gamit ang isip

lamang.

1. Alin sa sumusunod ang inverse operation ng 8 x 3 = 24?

A. 24 ÷ 5 = 8 C. 24 ÷ 4 = 8

B. 24 ÷ 4 = 5 D. 24 ÷ 3 = 8

2. Sa equation na 55 ÷ 5 = _____, ano ang dapat na nasa

patlang?

A. 9 B. 10 C. 11 D. 12

3. Ano ang sagot kapag hinati sa 2 ang 80?

A. 30 B. 40 C. 50 D. 60

4. Ano magiging resulta kung hahatiin ang 60 sa 10?

A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

5. Ang 36 ÷ 4 = 9 ay may kabaligtaran na __________?

A. 9 x 4 = 36 C. 8 x 4 = 36

B. 9 x 6 = 36 D. 9 x 9 = 36

PANGWAKAS NA PAGSUSULIT

Page 10: UNIFIED SUPPLEMENTARY LEARNING MATERIALS Misamis …

UNIFIED SUPPLEMENTARY LEARNING MATERIALS

Grade 2 MATHEMATICS

__________________________________________________________________________________

10

MGA SAGOT:

UNANG PAGSUBOK: BALIK-TANAW: GAWAIN 1:

1. C 1. 4 ÷ 2 = 2 1. 7

2. B 2. 12 ÷ 4 = 3 2. 7

3. C 3. 10 ÷ 5 = 2 3. 9

4. D 4. 15 ÷ 5 = 3 4. 8

5. C 5. 15 ÷ 5 = 3 5. 3

GAWAIN 2:

GAWAIN 3: GAWAIN 4: PAG-ALAM SA NATUTUHAN

1. 28 ÷ 4 = 7 28 ÷ 7 = 4 1. 45 ÷ 5 = 9 1. 6

2. 40 ÷ 5 = 8 40 ÷ 8 = 5 2. 32 ÷ 4 = 8 2. 8

3. 12 ÷ 2 = 6 12 ÷ 6 = 2 3. 6 × 5 = 30 3. 9

4. 27 ÷ 3 = 9 27 ÷ 9 = 3 4. 32 × 2 = 64 4. 8

5. 30 ÷ 3 = 10 30 ÷ 10 = 3 5. 18 × 3 = 54 5. 4

PANGWAKAS NA PAGSUSULIT:

1. D

2. C

3. B

4. A

5. A