uwolnij - .czwarty m‚ody pracownik. niepokoj…ce jest to, ¼e niemal po‚owa...

Uwolnij - .czwarty m‚ody pracownik. Niepokoj…ce jest to, ¼e niemal po‚owa pracodawc³w uwa¼a,
Uwolnij - .czwarty m‚ody pracownik. Niepokoj…ce jest to, ¼e niemal po‚owa pracodawc³w uwa¼a,
Uwolnij - .czwarty m‚ody pracownik. Niepokoj…ce jest to, ¼e niemal po‚owa pracodawc³w uwa¼a,
Uwolnij - .czwarty m‚ody pracownik. Niepokoj…ce jest to, ¼e niemal po‚owa pracodawc³w uwa¼a,
Download Uwolnij - .czwarty m‚ody pracownik. Niepokoj…ce jest to, ¼e niemal po‚owa pracodawc³w uwa¼a,

Post on 01-Mar-2019

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Czy zatrudnianie modyCh poniej 30. roku yCia ma jakie zalety dla pani/pana firmy?30

powody niezatrudniania osb poniej 30. roku yCia*

Sytuacja modych na rynku pracy czy moe by lepiej?

Wedug raportu Modzi na rynku pra-cy pod lup, opublikowanego przez Pol-sk Agencj Rozwoju Przedsibiorczo-ci w2014 roku, zdecydowana wikszo zatrudnionych przed 30. rokiem ycia to pracownicy fizyczni (wykwalifikowani lub nie) oraz pracownicy umysowi specjali-ci. Rzadkoci s osoby mode na stanowi-skach kierowniczych.

Co ciekawe, wbrew powszechnie panu-jcej opinii, e modzi ludzie s zatrudnia-ni wycznie na umowach mieciowych, przedsibiorcy twierdz, e umow zle-cenie albo umow odzieo ma jedynie co czwarty mody pracownik.

Niepokojce jest to, e niemal poowa pracodawcw uwaa, i kompetencje mo-dych s niewystarczajce w stosunku do potrzeb ioczekiwa firm. Zdaniem przed-sibiorcw, opuszczaj oni szkoy nieprzy-gotowani do pracy. Pracodawcy deklaruj jednoczenie ch wsppracy ze szkoa-mi iuczelniami wtrakcie procesu rekruta-cji. Rzadziej imniej chtnie kontaktuj si zurzdami pracy czy OHP s to dla nich jedynie dodatkowe miejsca, gdzie mog szu-ka pracownika.

Pracodawcy pozytywnie wypowiadaj si oprogramie Gwarancje dla modziey ponad 60 proc. znich uznao, e zachci on firmy do zatrudniania osb modych.

74,4 % Tak, dostrzegam zalety

15,6 % Nie dostrzegam zalet

10 % Trudno powiedzie

21,8%18,3%

16,8%14,9%

13,9%12,4%

13,9%

Nie byo akurat planu zatrudniania nowych osb

Brak dowiadczenia

S sabo przygotowani (niskie wyksztacenie)

Nie chc pracowa

Koszty zatrudnienia s wysokie

Nie ma stanowisk, ktre moemy zaoferowa modym

Nie s efektywni

Inne powody

4%

DoDatek Do europy Dla aktywnych z okazji europejskiego tygoDnia MoDziey

*ankietowani mogli wybra wicej ni jedn odpowied.rdo: raport Modzi na rynku pracy pod lup, parp 2014 r.

Pokazanie potencjau modych ludzi i pre-zentacja sposobw na zwikszanie ich ak-tywnego uczestnictwa w yciu zawodowym i spoecznym tym zagadnieniom bdzie powicony tegoroczny Europejski Tydzie Modziey. To przedsiwzicie organizo-wane jest w caej Europie przez Komisj Europejsk, narodowe agencje programu Erasmus+ i sie informacji modzieowej Eurodesk.

Jak zawsze Tydzie bdzie okazj do szczerej, odbywajcej si jednoczenie we

Tomasz Bratekdyrektor programu Erasmus+

Uwolnijwszystkich krajach UE rozmowy o istot-nych dla modziey sprawach. W tym roku najwaniejszym wydarzeniem ETM-u b-dzie debata jEsTeM aktywny zawodowo i spoecznie, ktr po raz pierwszy zorgani-zujemy w Gdasku. Wczeniej przez blisko dwa tygodnie w caej Polsce bd odbyway si imprezy lokalne i regionalne spotka-nia informacyjne, targi, wystawy i konkursy. Okazji do aktywnego udziau w tegorocz-nym, ju sidmym, Europejskim Tygodniu Modziey nie powinno wic zabrakn.

LABoratorium pomysw, czyli chcie to mc

Na czym polega stworzony przez Was projekt?

Pomys dotyczy lokalnych targw pra-cy, albo szerzej, platformy informacyj-nej na temat pracy wmiejscowociach maej iredniej wielkoci. Uznalimy, e spotkanie na poziomie pracodawca poszukujcy pracy to bardzo wany element procesu rekrutacji, adobrze zorganizowane targi pracy do tego wanie si sprowadzaj.

Dlaczego wanie lokalne targi pracy? Czy nie wystarcz targi oglnopolskie?

Targi to domena duych miast, wnich rozwin si biznes wok sal konferen-cyjnych i wystawienniczych. Gorzej jest w maych miastach zarwno poszukujcy pracy, jak iprzedsibior-cy wydaj si tam odcici od realnych moliwoci.

Jak oceniasz sytuacj modych na ryn-ku pracy?Wydaje mi si, e modym ludziom brakuje pozytywnych, inspirujcych przykadw, zktrych jasno wynika, e warto by przedsibiorczym.

Pomys na... lokalne targi pracyRozmowa z Wojciechem Gajewskim, ktry bdzie reprezentowa wBrukseli polskie LABoratorium pomysw

Studenci, uczniowie szk rednich, osoby pracujce worganizacjach pozarzdowych, bankach, muzeach wtej rnorodnoci bya jednak metoda. WLABoratorium po-mysw wzili udzia modzi ludzie, ktrzy chc dziaa izmienia otaczajcy ich wiat.

Warsztat, ktry odby si 7 marca br. w Warszawie, by elementem oglnoeuropejskiej ak-cji promujcej aktywno osb modych. Jednym z zada uczestnikw LABoratorium byo przygotowanie projektu sucego zwikszeniu szans modych ludzi na rynku pracy. Modzi Polacy zaproponowali zorganizowanie lokalnych targw pracy (wicej o nich obok). Ich inicjatywa zostanie zaprezentowana podczas obchodw Europejskiego Tygodnia Modzie-y w Brukseli i wemie udzia w gosowaniu na najciekawszy pomys.

Zanim powsta projekt, uczestnicy warsztatw prbowali znale odpowiedzi na cztery pytania dotyczce sytuacji modych na rynku pracy.

Jak tworzy miejsca pracy w tych sektorach, ktre najbardziej interesuj modych ludzi? uczestnicy warsztatw zwrcili uwag na to, e naley ka duy nacisk na moliwo za-trudnienia po odbyciu praktyk. nie powinny by one jedynie okresem darmowej wsppra-cy, ktra nie przekada si na moliwo zatrudnienia.

Co modzi ludzie mog zaproponowa pracodawcom, mimo niewielkiego dowiadczenia zawodowego?Modzi podchodz do pracy z entuzjazmem i zaangaowaniem, chc si uczy i s otwarci na nowe wyzwania. najczciej nie maj zobowiza rodzinnych, wic s bardziej elastycz-ni i potrafi atwiej dostosowa si do zmian.

Jak dociera do maych i rednich przedsibiorstw? Mody czowiek musi pokaza, e zatrudnienie go bdzie realn korzyci dla praco-dawcy to zdanie mona uzna za puent dyskusji nad zatrudnianiem modych osb w maych i rednich firmach. a poniewa dotarcie do nich czsto bywa trudne, uczestni-cy LABoratorium zaproponowali organizacj targw lokalnych pracodawcw i organizacji.

Jakie nowe formy rekrutacji byyby ciekaw alternatyw dla listu motywacyjnego?cV zjednego szablonu ilisty motywacyjne, ktrych nikt nie czyta? osoby uczestniczce w warsztatach byy zgodne, e nie taki sposb prowadzenia rekrutacji powinien wprzy-szoci dominowa. wrd propozycji zmian pojawiy si: rozmowy kwalifikacyjne wfor-mie wideokonferencji, pozwalajce zaoszczdzi czas kandydatw i pracodawcw, oraz praktyczne zadania weryfikujce umiejtnoci i wiedz jzykow.

Jakie nowe formy rekrutacji byyby ciekaw alternatyw dla listu motywacyjnego?

wachlarz narzdzi dia-gnostycznych jest bar-dzo duy od prbek pracy po prezentacje

i testy psychometryczne. kade dziaanie dia-gnostyczne musi mie jednak uzasadnienie prak-tyczne. w kadym konkretnym przypadku naley sobie zada pytanie, czy okrelone kompetencje takie jak np. umiejtno pracy w grupie i pod presj czasu bd kluczowe. na niektrych sta-nowiskach nie s one szczeglnie istotne, wic ich weryfikacja nie ma wikszego sensu.

micha knaP. trener biznesu, koordynator procesw rekrutacyjnych

mariola raudo. kierownik ds. rekrutacji i HR biznes partner Nestl Polska

Bardzo wane s praktyki czenie wiedzy praktycz-nej z teoretyczn jeszcze podczas studiw. to bardzo istotny czynnik, ktry determinuje to, w jaki sposb modzi ludzie wejd na rynek pracy.

Jak tworzy miejsca pracy w tych sektorach, ktre najbardziej interesuj modych ludzi?

andrzej Blikle. informatyk, profesor nauk matematycznych, czonek Rady Jzyka Polskiego, mistrz cukierniczy

trzeba pomyle o edukowaniu przyszych przedsi-biorcw, nie tylko pracownikw. to te jest droga dla modych ludzi uzyskiwanie pracy przez zaoenie wa-snej firmy. niestety, modzi nie maj gdzie uczy si przedsibiorczoci proponowabym, eby na wszyst-

kich studiach by fakultatywny wykad o prowadzeniu maej firmy, o byciu przed-sibiorc, a nie od razu menederem duej korporacji.

Fot. Adrian G

rycuk (CC

BY-SA 3.0) sta wmaej czy red-

niej firmie moe by bardzo dobrym do-wiadczeniem dla mo- dej osoby, pod warun-

kiem e nie polega on na parzeniu kawy i kse-rowaniu papierw. to musi by sta speniajcy odpowiednie standardy. Moda osoba powin-na mie jasne cele izadania oraz pracowa pod opiek mentora.

nawet jeli obecnie dua cz maych ired-nich firm nie organizuje stay, to wkrtce moe si okaza, e przedsibiorstwa bd do tego zmuszone. sytuacja na rynku pracy poprawia si, firmy coraz mocniej konkuruj opracownikw. jeeli mae irednie firmy nie wyowi odpowied-nio wczenie modych talentw, to najzdolniejsi modzi ludzie trafi do korporacji.

leSzek Baj. redaktor naczelny GazetaPraca.pl

Jak dociera do maych i rednich przedsibiorstw?

.anna kulaWiak. ekspertka Antal International

Modzi ludzie mog wnie do organizacji wiele do-brego i stanowi warto dodan. jest to pokolenie ambitne, bardzo elastyczne i gotowe na wyjazdy za-graniczne. to jest potencja, ktry warto pielgnowa.

WadySaW koSiniak-kamySz. minister pracy i polityki spoecznej

Modzi polacy s dobrymi pracownikami. wydaj si nawet najlepszymi w europie, bo maj wielkie ambi-cje i determinacj, przez co s wszdzie przyjmowani z otwartymi ramionami. Mam nadziej, e stworzy-my jeszcze bardziej dogodne warunki, eby po eta-pie zdobywania rnorodnego dowiadczenia podczas

wyjazdw w programie erasmus+ oraz stay i praktyk studenckich polska bya atrakcyjnym miejscem do powrotu. albo te nie bya miejscem, z ktrego mo-dzi w ogle bd chcieli wyjeda.

Co modzi ludzie mog zaproponowa pracodawcom, mimo niewielkiego dowiadczenia zawodowego?

Czy podczas LABoratorium pomysw udao si wypracowa realne rozwizania? Poprosilimy ekspertw o ich zdanie na temat przedstawionych problemw

inne zgoszone projekty:where the Baltic sea breeze blows podczas projek-tu wolontariuszki asystoway wrehabilitacji osb nie-penosprawnych, podopiecznych Fundacji sprawni inaczej;

Focus on quality celem tej inicjatywy bya wymiana dowiadcze i poznanie metod pracy z modzie z te-renw wiejskich;

teatramat Merytoryczne zaplecze teatru amator-skiego proj

Recommended

View more >