variante bac sociologie

76
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 Probă scrisă la Sociologie Proba E Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 51 Subiectul I (30 puncte) A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare. 1. Ipoteza, în sociologie, este un enunţ ştiinţific cu valoare probabilă care urmează devină adevărată sau falsă în urma verificărilor de teren. 2. În demersul de operaţionalizare a conceptelor, indicatorul este un semn observabil, cu referire la anumite aspecte ale realităţii sociale. 3. Obiceiurile sunt repetări ale voinţei sociale particulare. 4. Între stat şi societatea civilă se instituie relaţia de egalitate care se difuzează la diferite nivele ale societăţii civile. 5. Normele sociale derivă din valorile societăţii şi reprezintă reguli de comportare, prescripţii adresate indivizilor. 6. Religia este un sistem unitar de credinţe şi practici cu privire la lucrurile profane ce se reunesc în oricare comunitate morală, numită biserică. 7. Ordinea socială desemnează ansamblul instituţiilor şi relaţiilor stabile dintre acestea existente în orice societate. a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals. 10 puncte b) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul devină adevărat. 10 puncte B. Precizaţi două consecinţe ale aplicării unei sancţiuni formale. 6 puncte C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia sistemul de învăţământ îndeplineşte următoarele funcţii: internă, respectiv de instrucţie şi educaţie şi externă, respectiv de selecţie şi reproducere socială a culturii. 4 puncte Subiectul II (30 puncte) Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele: Orice persoană asimilează, în mod inevitabil, normele grupului din care face parte. Atunci când o persoană devine infractor, ea ajunge astfel datorită contactelor excesive cu modele criminale şi datorită izolării ei faţă de contactul cu modele noncriminale. Pe baza informaţiilor date: A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncte B. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în text. 6 puncte C. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale, identificate în text şi precizate la punctul B., menţionând totodată şi câte două particularităţi ale acestora. 10 puncte

Upload: irina-ionescu

Post on 08-Apr-2016

166 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

Page 1: Variante BAC Sociologie

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul PreuniversitarEXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009

Probă scrisă la SociologieProba E

♦Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.♦Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 51Subiectul I (30 puncte)A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.1. Ipoteza, în sociologie, este un enunţ ştiinţific cu valoare probabilă care urmează sădevină adevărată sau falsă în urma verificărilor de teren.2. În demersul de operaţionalizare a conceptelor, indicatorul este un semn observabil,cu referire la anumite aspecte ale realităţii sociale.3. Obiceiurile sunt repetări ale voinţei sociale particulare.4. Între stat şi societatea civilă se instituie relaţia de egalitate care se difuzează ladiferite nivele ale societăţii civile.5. Normele sociale derivă din valorile societăţii şi reprezintă reguli de comportare,prescripţii adresate indivizilor.6. Religia este un sistem unitar de credinţe şi practici cu privire la lucrurile profane ce sereunesc în oricare comunitate morală, numită biserică.7. Ordinea socială desemnează ansamblul instituţiilor şi relaţiilor stabile dintre acesteaexistente în orice societate.a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şinotaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals.10 puncteb) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat alenunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul sădevină adevărat. 10 puncteB. Precizaţi două consecinţe ale aplicării unei sancţiuni formale. 6 puncteC. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia sistemul de învăţământ îndeplineşteurmătoarele funcţii: internă, respectiv de instrucţie şi educaţie şi externă, respectiv deselecţie şi reproducere socială a culturii. 4 puncte

Subiectul II (30 puncte)Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele:Orice persoană asimilează, în mod inevitabil, normele grupului din care face parte. Atuncicând o persoană devine infractor, ea ajunge astfel datorită contactelor excesive cumodele criminale şi datorită izolării ei faţă de contactul cu modele noncriminale.Pe baza informaţiilor date:A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncteB. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire întext. 6 puncteC. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale, identificateîn text şi precizate la punctul B., menţionând totodată şi câte două particularităţi aleacestora. 10 puncteD. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreiasubcultura delincventă poate determina un mediu social instabil. 6 puncteE. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a nerespectăriinormelor în societatea contemporană. 4 puncte

Subiectul III (30 puncte)Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:-1. Precizaţi conţinutul noţiunii de observaţie participativă. 4 puncte2. Enumeraţi două caracteristici ale claselor sociale. 6 puncte3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii stratificare socială şi grup deapartenenţă, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaţiîn sensul specific sociologiei. 10 puncte4. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care relaţiile sociale pot fiinfluenţate de tipul de societate în care se manifestă. 6 puncte5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia un individ pulverizat în multitudinea deroluri, situaţii şi poziţii sociale în care nu se recunoaşte pe el însuşi, îşi găseşteautenticitatea în cadrul unui stil de viaţă personal, clar definit. 4 puncte

Page 2: Variante BAC Sociologie

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009Probă scrisă la Sociologie

Proba E♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.Varianta 52

Subiectul I (30 puncte)A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.1. Sancţiunea pozitivă este modul de aprobare a comportamentelor care nu respectănormele sociale.2. Obiectul de măsurat nu este o componentă necesară operaţiei de măsurare.3. În alegerea liderilor politici o importanţă mărită o au: educaţia, pregătireaprofesională, mediul familial în care se formează şi ocupaţia avută.4. Între stat şi societatea civilă se instituie relaţia de egalitate care se difuzează ladiferite nivele ale societăţii civile.5. Normele juridice includ un ansamblu de reguli, prescripţii, constrângeri, obligaţii şiîndatoriri.6. Ordinea socială desemnează ansamblul instituţiilor şi relaţiilor stabile dintre acesteaexistente într-o societate dată.7. Religia este un sistem unitar de credinţe şi practici cu privire la lucrurile sacre ce seregăsesc la nivel individual.a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şinotaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals.6 puncteb) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 punctec) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat alenunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul sădevină adevărat. 10 puncteB. Precizaţi două consecinţe pe care le poate avea un comportament deviant al unui copilasupra familiei sale. 6 puncteC. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia studiul formelor şi mecanismelor organizaţionaleconstituie o pârghie pentru cunoaşterea societăţii în ansamblul ei şi chiar diagnosticareacrizelor. 4 puncte

Subiectul II (30 puncte)Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele:Societatea exercită presiuni asupra membrilor săi pentru a respecta normele şi valorilesale. O consecinţă a acestui fapt este socializarea pozitivă sau normală, care sedesfăşoară în acord cu modelele oferite de societate şi favorizează apariţiacomportamentelor prosociale.Pe baza informaţiilor date:A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncteB. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire întext. 6 puncteC. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale, identificateîn text şi precizate la punctul B., menţionând totodată şi câte două particularităţi aleacestora. 10 puncteD. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia anumiterolurilor sociale dobândite pot conduce la conformism. 6 puncteE. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a socializăriicontinue în societatea contemporană. 4 puncte

Subiectul III (30 puncte)Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:1. Precizaţi conţinutul noţiunii de anchetă sociologică. 4 puncte2. Enumeraţi două caracteristici ale mijloacelor de comunicare în masă. 6 puncte3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii stratificare socială şi societate deschisă,redactând un text coerent, de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaţi în sensulspecific sociologiei. 10 puncte4. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care dialogul seconstituie într-o metodă de rezolvare a problemelor. 6 puncte5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia în grup se pot aplica cel mai directpresiunile în direcţia conformării, mai ales când cei ce deviază riscă să-şi piardăapartenenţa la grup. 4 puncte

Page 3: Variante BAC Sociologie

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul PreuniversitarEXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009

Probă scrisă la SociologieProba E

♦Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.♦Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 53Subiectul I (30 puncte)A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.1. Ipoteza în sociologie este un enunţ ştiinţific cu valoare probabilă care urmează sădevină adevărată sau falsă în urma verificărilor de teren.2. Sancţiunea negativă este concretizată în relaţii de dezaprobare a celor care încalcănormele şi legile.3. Eşantionarea raţionată sau pe cote presupune gândirea structurii eşantionului înfuncţie de tema cercetată.4. Fenomenele sociale cărora le este proprie în mod explicit o expresie cantitativă senumesc atribute sociale.5. Moravurile se asociază componentei etice a comportamentului.6. Religia nu are relevanţă din punct de vedere sociologic.7. Ordinea socială desemnează ansamblul instituţiilor şi relaţiilor stabile dintre acesteaexistente în orice societate.a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şinotaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals.6 puncteb) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 punctec) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat alenunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul sădevină adevărat. 10 puncteB. Precizaţi două consecinţe ale celibatului, în plan social. 6 puncteC. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia sistemul politic defineşte modul în care seexercită puterea politică şi cum este organizată viaţa socială a unei societăţi. 4 puncte

Subiectul II (30 puncte)Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele:Societatea exercită presiuni asupra membrilor săi pentru a respecta normele şi valorilesale. O consecinţă a acestui fapt este socializarea negativă sau discordantă, care sedesfăşoară în conflict cu modelele oferite de societate şi favorizează apariţiacomportamentelor antisociale.Pe baza informaţiilor date:A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncteB. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire întext. 6 puncteC. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale, identificateîn text şi precizate la punctul B., menţionând totodată şi câte două particularităţi aleacestora. 10 puncteD. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreianerespectarea normelor conduce la marginalizare. 6 puncteE. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a educaţiei însocietatea contemporană. 4 puncteMinisterul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Subiectul III (30 puncte)Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:1. Precizaţi conţinutul noţiunii de structură socială. 4 puncte2. Enumeraţi două caracteristici ale grupurilor de referinţă. 6 puncte3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii stratificare socială şi societatetradiţională, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaţiîn sensul specific sociologiei. 10 puncte4. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care relaţiile socialeformale ajută la menţinerea ordinii sociale. 6 puncte5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia sistemul rol-statusurilor sociale îşi puneamprenta asupra unor laturi ale personalităţii. 4 puncte

Page 4: Variante BAC Sociologie

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009Probă scrisă la Sociologie

Proba E♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.Varianta 54

Subiectul I (30 puncte)A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.1. O funcţie a partidului politic este propulsarea socială a indivizilor cărora le suntrefuzate o serie de cariere sociale râvnite.2. Ipoteza în sociologie este un enunţ ştiinţific cu valoare probabilă care urmează sădevină adevărată sau falsă în urma verificărilor de teren.3. Organizaţia este un sistem de acţiune colectivă, individul fiind liber să acţioneze şi săaibă iniţiativă, oricât de bine ar fi controlat sistemul.4. Între stat şi societatea civilă se instituie relaţia de egalitate care se difuzează ladiferite nivele ale societăţii civile.5. Normele juridice includ un ansamblu de reguli, prescripţii, constrângeri, obligaţii şiîndatoriri.6. Corupţia se manifestă ca fenomen doar în sfera politicului, în virtutea faptului că uniimembri de partid deţin o anumită autoritate.7. Constituirea, modul de stucturare şi funcţionare a organizaţiilor nu depinde deexistenţa deosebirilor dintre organizaţiile publice şi cele private.a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şinotaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals.6 puncteb) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 punctec) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat alenunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul sădevină adevărat. 10 puncteB. Precizaţi două consecinţe pe care le are acţiunea statului social asupra calităţii vieţiiindivizilor. 6 puncteC. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia legile sociale se manifestă întotdeauna prinintermediul acţiunii subiective a oamenilor. 4 puncte

Subiectul II (30 puncte)Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele:În cadrul procesului de socializare copilul învaţă comportamentele sociale acceptate.Îndreptarea unui comportament format în mod greşit are loc în cadrul procesului deresocializare, care are ca finalitate concordanţa cu normele impuse de societate.Pe baza informaţiilor date:A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncteB. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire întext. 6 puncteC. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale, identificateîn text şi precizate la punctul B., menţionând totodată şi câte două particularităţi aleacestora. 10 puncteD. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreiasancţiunile sociale negative asigură conformismul. 6 puncteE. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a socializăriicontinue în societatea contemporană. 4 puncte

Subiectul III (30 puncte)Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:1. Precizaţi conţinutul noţiunii de chestionar sociologic. 4 puncte2. Enumeraţi două caracteristici ale metodelor de cercetare sociologică. 6 puncte3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii status şi rol, redactând un text coerent,de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei.10 puncte4. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care are loc o modificarea coeziunii în cadrul unui grup social. 6 puncte5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia prototipul grupului primar este familia.4 puncte

Page 5: Variante BAC Sociologie

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul PreuniversitarEXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009

Probă scrisă la SociologieProba E

♦Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.♦Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 55Subiectul I (30 puncte)A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.1. Totalitarismul presupune exercitarea unei puternice presiuni politice pentrusupunerea maselor.2. Ipoteza, în sociologie, este un enunţ ştiinţific cu valoare probabilă care urmează sădevină adevărată sau falsă în urma verificărilor de teren.3. Între stat şi societatea civilă se instituie relaţia de egalitate care se difuzează ladiferite nivele ale societăţii civile.4. Normele juridice includ un ansamblu de reguli, prescripţii, constrângeri, obligaţii şiîndatoriri.5. Familia extinsă presupune existenţa nucleului familial şi a altor rude din mai multegeneraţii.6. O funcţie a partidului aflat în opoziţie este propunerea unor politici alternative lainiţiativele guvernului.7. Controlul social organizat este exercitat de către anumite grupuri sociale, prinintermediul obiceiurilor, tradiţiilor, practicilor morale şi culturale.a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şinotaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals.6 puncteb) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 punctec) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat alenunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul sădevină adevărat. 10 puncteB. Precizaţi două consecinţe ale aplicării unei sancţiuni negative informale. 6 puncteC. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia alături de familie şi stat, biserica a avut un roldeosebit în viaţa oamenilor şi a marcat comportamente şi mentalităţi. 4 puncteVarianta 55Subiectul II (30 puncte)Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele:Termenul de crimă este deseori utilizat cu acelaşi sens cu cel de infracţionalitate. Naturaşi caracterul infracţiunii este determinată de pericolul pe care-l prezintă pentru societate.Acest criteriu al gravităţii infracţiunii permite evidenţierea limitelor de toleranţă acomunităţii faţă de diferitele acte, aşa cum se reflectă ele în sanţiunile penale.Pe baza informaţiilor date:A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncteB. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire întext. 6 puncteC. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale, identificateîn text şi precizate la punctul B., menţionând totodată şi câte două particularităţi aleacestora. 10 puncteD. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia în oricetip de cultură există imagini stereotipe despre diferitele tipuri de infractori. 6 puncteE. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a acceptăriidiversităţii etnice în societatea contemporană. 4 puncte

Subiectul III (30 puncte)Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:1. Precizaţi conţinutul noţiunii de tehnică de cercetare sociologică. 4 puncte2. Enumeraţi două caracteristici ale statusului social. 6 puncte3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii grup de apartenenţă şi interacţiunesocială, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaţi însensul specific sociologiei. 10 puncte4. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care grupul de referinţăpoate influenţa rolul unui individ. 6 puncte5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia fiecare persoană intră în relaţie cu ceilalţiîn scopul tranzacţionării unor informaţii. 4 puncte

Page 6: Variante BAC Sociologie

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul PreuniversitarEXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009

Probă scrisă la SociologieProba E

♦Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.♦Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 56Subiectul I (30 puncte)A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.1. În stabilirea eşantionului o problemă fundamentală este reprezentativitatea.2. Fenomenele sociale cărora le este proprie în mod explicit o expresie cantitativă senumesc variabile sociale.3. Totalitarismul presupune exercitarea unei puternice presiuni politice pentrusupunerea maselor.4. Între stat şi societatea civilă se instituie relaţia de egalitate care se difuzează ladiferite nivele ale societăţii civile.5. Comportamentul excentric, definit prin gesturi insolite, vestimentaţie aparte şidezordine comportamentală, nu este un comportament deviant.6. Religia este un sistem unitar de credinţe şi practici cu privire la lucrurile profane ce sereunesc în oricare comunitate morală, numită biserică.7. Extinderea democraţiei a fost însoţită doar de afirmarea partidelor politice şi de odiminuarea a interesului maselor pentru viaţa politică.a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şinotaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals.6 puncteb) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 punctec) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat alenunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul sădevină adevărat. 10 puncteB. Precizaţi două consecinţe ale absenţei controlului social într-o societate. 6 puncteC. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia normele sociale derivă din valorile societăţii.4 puncte

Varianta 56Subiectul II (30 puncte)Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele:Termenul de problemă socială are de multe ori un caracter relativ, întrucât conţinutul şisemnificaţia sa diferă în funcţie de sistemul de valori luat ca referinţă. Noţiunea poateavea semnificaţii diferite de la o societate la alta, iar definirea ei se poate schimba încursul timpului, în sensul că ceea ce a fost apreciat ca o problemă socială în trecut poatereprezenta o stare normală în prezent.Pe baza informaţiilor date:A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncteB. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire întext. 6 puncteC. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale, identificateîn text şi precizate la punctul B., menţionând totodată şi câte două particularităţi aleacestora. 10 puncteD. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreiacomportamentul deviant poate fi corectat prin resocializare. 6 puncteE. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a adaptării însocietatea contemporană. 4 puncte

Varianta 56Subiectul III (30 puncte)Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:1. Precizaţi conţinutul noţiunii de chestionar. 4 puncte2. Enumeraţi două caracteristici ale grupurilor primare. 6 puncte3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii stratificare ocupaţională şi grup dereferinţă, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaţi însensul specific sociologiei. 10 puncte4. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care coeziunea grupurilorse manifestă la toate nivelele de organizare socială. 6 puncte5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia rolurile se definesc în contextele în careele se exercită şi în raport cu alte roluri care intervin în aceste contexte. 4 puncte

Page 7: Variante BAC Sociologie

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul PreuniversitarEXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009

Probă scrisă la SociologieProba E

♦Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.♦Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 57Subiectul I (30 puncte)A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.1. Caracteristica fundamentală a organizaţiilor sociale este dată de neconcordanţadintre scopurile membrilor acestora.2. Ca etapă specifică demersului investigativ, eşantionarea este precedată de analizadatelor cercetării.3. Eşantionul trebuie să fie reprezentativ pentru populaţia din care a fost extras.4. Delincvenţa juvenilă desemnează conduitele morale inadecvate ale tinerilor care auîmplinit vârsta majoratului.5. Din punct de vedere sociologic, familia este un grup constituit din tendinţacomportamentului de a fi în concordanţă cu regulile sociale ale grupului sau alesocietăţii.6. Succesiunea etapelor demersului investigativ de tip sociologic este următoarea:stabilirea temei, documentarea, construirea ipotezelor, eşantionarea, stabilireametodologiei cercetării.7. Din punct de vedere etimologic, termenul metodă înseamnă prognoză.a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şinotaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals.6 puncteb) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 punctec) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat alenunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul sădevină adevărat. 10 puncteB. Precizaţi două consecinţe ale încălcării ordinii sociale, în contextul unei societăţidemocratice. . …6 puncteC. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia odată cu însuşirea unui conţinut specificeducaţiei, subiectul asimilează şi contextul structural care stă la baza organizării acestuia....4 puncte

Varianta 57Subiectul II (30 puncte)Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele:Infractorul învaţă comportamentul criminal de cele mai multe ori prin interacţiune cupersoanele din anturajul său. Prin intermediul acestor persoane el deprinde tehnicile şimijloacele de realizare a scopurilor criminale. Efectul acestui proces de socializare vadepinde de frecvenţa, durata şi intensitatea expunerii individului la contactul cu normelede natură criminală.Pe baza informaţiilor date:A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncteB. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire întext. 6 puncteC. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale, identificateîn text şi precizate la punctul B., menţionând totodată şi câte două particularităţi aleacestora. 10 puncteD. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreiainfractorii nu se integrează în societate datorită prejudecăţilor. 6 puncteE. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a coeziuniigrupului ca agent socializator în societatea contemporană. 4 puncte

Subiectul III (30 puncte)Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:1. Precizaţi conţinutul noţiunii de document social. 4 puncte2. Enumeraţi două caracteristici ale observaţiei sociologice. 6 puncte3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii status şi mobilitate socială, redactândun text coerent, de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaţi în sensul specificsociologiei. 10 puncte4. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care se manifestăconflictul interstatus. 6 puncte5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia teoria grupurilor de referinţă ne ajută săînţelegem cum ne fixăm nivelul de aspiraţii. 4 puncte

Page 8: Variante BAC Sociologie

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul PreuniversitarEXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009

Probă scrisă la SociologieProba E

♦Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.♦Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 58Subiectul I (30 puncte)A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.1. Eşantionul trebuie să fie reprezentativ pentru scopul cercetării.2. Din punct de vedere etimologic, termenul metodă înseamnă transformare a realităţii.3. În funcţie de instituţiile care realizează controlul social, acesta poate fi organizat sauneorganizat.4. Ca etapă specifică demersului investigativ, eşantionarea este precedată deinterpretarea rezultatelor.5. Caracteristica fundamentală a organizaţiilor sociale este dată de existenţa unui liderinformal al organizaţiei.6. Succesiunea etapelor demersului investigativ de tip sociologic este următoarea:recoltarea informaţiilor, verificarea ipotezelor, eşantionare, stabilirea temei.7. Stabilirea metodologiei cercetării sociologice înseamnă verificarea ipotezelor.a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şinotaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals.6 puncteb) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 punctec) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat alenunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul sădevină adevărat. 10 puncteB. Precizaţi două consecinţe ale schimbării regimului politic într-o societate. 6 puncteC. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia religia este o construcţie socială menită săfurnizeze un mod comun, colectiv de raportare la aspectele necunoscute ale vieţii.4 puncte

Varianta 58Subiectul II (30 puncte)Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele:Efectele şi mecanismele procesului de socializare sunt aceleaşi şi în cazul conformităţii şiîn cazul devianţei, diferind doar conţinutul şi direcţia normelor şi valorilor învăţate. Oconduită conformă cu modelul personalităţii de bază (sociotipul) este o conduităpermisivă, normală; dimpotrivă, o conduită deviantă se află în conflict cu interesele şiidealurile societăţii.Pe baza informaţiilor date:A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncteB. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire întext. 6 puncteC. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale, identificateîn text şi precizate la punctul B., menţionând totodată şi câte două particularităţi aleacestora. 10 puncteD. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreiaproblemele sociale depind de eşecul socializării primare. 6 puncteE. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a egalităţii deşanse în societatea contemporană. 4 puncte

Subiectul III (30 puncte)Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:1. Precizaţi conţinutul noţiunii de eşantion. 4 puncte2. Enumeraţi două caracteristici ale grupurilor informale. 6 puncte3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii relaţii interpersonale şi stil de viaţă,redactând un text coerent, de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaţi în sensulspecific sociologiei. 10 puncte4. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care se manifestăstratificarea socială în societăţile tradiţionale. 6 puncte5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia fiecare individ deţine o multitudine destatusuri, unele fiind prescrise, altele dobândite. 4 puncte

Page 9: Variante BAC Sociologie

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul PreuniversitarEXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009

Probă scrisă la SociologieProba E

♦Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.♦Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 59Subiectul I (30 puncte)A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.1. Din punct de vedere etimologic, termenul metodă înseamnă drum, cale de urmat.2. Stabilirea metodologiei cercetării sociologice înseamnă înregistrarea informaţiilor.3. Familia monoparentală se referă la copiii cu un singur părinte.4. Delincvenţa juvenilă desemnează conduitele morale inadecvate ale tinerilor care nuau împlinit vârsta majoratului.5. Eşantionarea înseamnă risipă de resurse umane şi financiare.6. Caracteristica fundamentală a organizaţiilor sociale este dată de coordonareaeforturilor individuale în vederea atingerii unui scop comun.7. Ca etapă specifică demersului investigativ, structurarea eşantionului este precedatăde desfăşurarea cercetărilor efective de teren.a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şinotaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals.6 puncteb) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 punctec) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat alenunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul sădevină adevărat. 10 puncteB. Precizaţi două consecinţe ale încălcării principiului suveranităţii naţionale. 6 puncteC. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia legile sociale se manifestă prin intermediulacţiunii subiective a oamenilor. 4 puncte

Varianta 59Subiectul II (30 puncte)Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele:Sărăcia se înscrie în categoria problemelor sociale cu care se confruntă societatea. Ceiaflaţi în această situaţie, pe lângă privarea de resurse, se confruntă şi cu forme derespingere socială, manifestând un comportament de supravieţuire şi forme de culturăadaptativă, uneori reacţionare.Pe baza informaţiilor date:A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncteB. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire întext. 6 puncteC. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale, identificateîn text şi precizate la punctul B., menţionând totodată şi câte două particularităţi aleacestora. 10 puncteD. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreiasancţiunea negativă provoacă marginalizare. 6 puncteE. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a acceptăriidiferenţelor de opinie în societatea contemporană. 4 puncte

Varianta 59Subiectul III (30 puncte)Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:1. Precizaţi conţinutul noţiunii de familie nucleară. 4 puncte2. Enumeraţi două caracteristici ale mobilităţii sociale. 6 puncte3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii intercunoaştere şi coeziune, redactândun text coerent, de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaţi în sensul specificsociologiei. 10 puncte4. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care se manifestăierarhizarea socială în societăţile postindustriale. 6 puncte5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia fiecare persoană intră în relaţie cu ceilalţiîn scopul tranzacţionării unor informaţii. 4 puncte

Page 10: Variante BAC Sociologie

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul PreuniversitarEXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009

Probă scrisă la SociologieProba E

♦Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.♦Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 60Subiectul I (30 puncte)A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.1. Prezenţa unor indivizi care au scopuri comune şi interacţionează este o caracteristicăa organizaţiei.2. Stabilirea metodologiei cercetării sociologice înseamnă alegerea metodelor/tehnicilorşi procedeelor de lucru.3. Ca etapă specifică demersului investigativ, formularea ipotezelor este precedată deprelucrarea datelor.4. Familia extinsă presupune existenţa nucleului familial şi a altor rude din mai multegeneraţii.5. Din punct de vedere sociologic, familia este un grup constituit din tendinţacomportamentului de a fi în concordanţă cu regulile sociale ale grupului sau alesocietăţii.6. Elementul definitoriu al climatului psiho-social în cadrul tuturor grupurilor sociale esteprietenia.7. Eşantionul trebuie să fie reprezentativ pentru ipotezele de lucru.a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şinotaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals.6 puncteb) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 punctec) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat alenunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul sădevină adevărat. 10 puncteB. Precizaţi două consecinţe ale absenţei educaţiei formale în cazul unui copil. 6 puncteC. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia normele juridice protejează valorile sociale.…4 puncte

Subiectul II (30 puncte)Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele:Sărăcia este un veritabil mod de viaţă, o cultură ca atare, nefiind atât o problemăeconomică, cât o problemă cu caracter socio-cultural. Cei ce trăiesc în condiţii de sărăciedezvoltă un sistem de valori şi de convingeri ce reprezintă, de fapt, o soluţie faţă deproblemele cu care se confruntă, un mod de adaptare deviant la condiţiile dificile de viaţă.Pe baza informaţiilor date:A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncteB. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire întext. 6 puncteC. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale, identificateîn text şi precizate la punctul B., menţionând totodată şi câte două particularităţi aleacestora. 10 puncteD. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia în cazulinfractorilor socializarea primară este deficitară. 6 puncteE. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a politicilor deprotecţie socială în societatea contemporană. 4 puncte

Subiectul III (30 puncte)Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:1. Precizaţi conţinutul noţiunii de eşantion. 4 puncte2. Enumeraţi două caracteristici ale statusului social. 6 puncte3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii grup de referinţă şi grup deapartenenţă, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaţiîn sensul specific sociologiei. 10 puncte4. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care familia extinsă poaterealiza socializare concordantă. 6 puncte5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia relaţiile interpersonale influenţeazăprofund satisfacţia în viaţă a individului şi calitatea mediului său uman. 4 puncte

Page 11: Variante BAC Sociologie

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul PreuniversitarEXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009

Probă scrisă la SociologieProba E

♦Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.♦Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 61Subiectul I (30 puncte)A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.1. Din punct de vedere etimologic, termenul tehnică înseamnă procedeu, vicleşug.2. Elementul definitoriu al climatului psiho-social în cadrul tuturor grupurilor sociale estecompetiţia.3. Uniunea consensuală sau noua alianţă este o alternativă la familia clasică, acceptatăîn societatea contemporană, care poate să conducă la înlocuirea cu instituţia familiei.4. Delincvenţa juvenilă desemnează conduitele morale inadecvate ale tinerilor care nuau împlinit vârsta majoratului.5. Stabilirea metodologiei cercetării sociologice înseamnă analiza calităţii informaţiilor.6. Dimensiunile secularizării/desacralizării se referă la trei componente: laicizarea,scăderea implicării religioase şi schimbarea religioasă.7. Eşantionul trebuie să fie reprezentativ pentru tehnica de cercetare utilizată.a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şinotaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals.6 puncteb) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 punctec) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat alenunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul sădevină adevărat. 10 puncteB. Precizaţi două consecinţe ale existenţei mai multor partidelor politice într-o societatedemocratică. 6 puncteC. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia căutarea unui loc de muncă angajează individulîntr-o serie de relaţii cu diferiţi purtători ai informaţiei. 4 puncte

Varianta 61Subiectul II (30 puncte)Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele:Anumite acte şi fapte comise de indivizi, cum ar fi infracţiunile, sunt mai uşor de definit caprobleme sociale, întrucât încalcă codurile penale. Mai dificil de definit sunt acele faptecare, deşi deviante din punct de vedere social, nu intră în conflict cu legile penale. Dinacest motiv spunem că devianţa nu poate fi înţeleasă decât analizând contextul social încare apare.Pe baza informaţiilor date:A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncteB. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire întext. 6 puncteC. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale, identificateîn text şi precizate la punctul B., menţionând totodată şi câte două particularităţi aleacestora. 10 puncteD. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreiamajoritatea infractorilor îşi evaluează propria conduită ca fiind concordantă curegulile. 6 puncteE. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a socializăriicontinue în societatea contemporană. 4 puncte

Varianta 61Subiectul III (30 puncte)Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:1. Precizaţi conţinutul noţiunii de tehnică de investigaţie sociologică. 4 puncte2. Enumeraţi două caracteristici ale relaţiilor interpersonale. 6 puncte3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii structură socială şi stratificare socială,redactând un text coerent, de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaţi în sensulspecific sociologiei. 10 puncte4. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care relaţiile sociale pot fiinfluenţate de statusul indivizilor. 6 puncte5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia rolurile sunt aşteptări definite din punct devedere social, pe care le urmează o persoană într-o poziţie socială dată. 4 puncte

Page 12: Variante BAC Sociologie

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul PreuniversitarEXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009

Probă scrisă la SociologieProba E

♦Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.♦Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 62Subiectul I (30 puncte)A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.1. Prin metodă se înţelege o organizaţie al cărei obiectiv fundamental este cucerireasau influenţarea puterii.2. Controlul social asigură realizarea sistemului de recompense şi pedepse.3. Organizaţia este un sistem de acţiune colectivă în care individul acţionează în funcţiede valorile şi normele sociale.4. Eşantionul trebuie să fie reprezentativ pentru tehnica de cercetare utilizată.5. Dorinţa de obţinere a puterii politice este o caracteristică a oricărei organizaţii.6. Clasificarea sancţiunilor în formale şi informale are la bază tipul de autoritate caresancţionează.7. Extinderea democraţiei a fost însoţită doar de afirmarea partidelor politice şi de odiminuarea a interesului maselor pentru viaţa politică.a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şinotaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals.6 puncteb) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 punctec) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat alenunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul sădevină adevărat. 10 puncteB. Precizaţi două consecinţe ale celibatului, în plan social 6 puncteC. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia un comportament deviant este un comportamentcare încalcă normele şi valorile sociale. 4 puncte

Varianta 62Subiectul II (30 puncte)Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele:Corupţia are efecte inechitabile din punct de vedere social, sporind inegalitatea de şansedintre cei cu resurse şi cei fară resurse. Conştientizarea şi familiarizarea cu un sistemcorupt, în care meritul poate fi achiziţionat contra unor resurse economice, duce lapierderea legimităţii sistemului normativ al unei societăţi bazate pe domnia legii şi peînaintarea în ierarhia socială pe bază de merit.Pe baza informaţiilor date:A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncteB. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire întext. 6 puncteC. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale, identificateîn text şi precizate la punctul B., menţionând totodată şi câte două particularităţi aleacestora. 10 puncteD. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreiacreşterea nivelului de trai poate diminua corupţia. 6 puncteE. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a sărăciei însocietatea contemporană. 4 puncte

Varianta 62Subiectul III (30 puncte)Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:1. Precizaţi conţinutul noţiunii de instrument de investigaţie sociologică. 4 puncte2. Enumeraţi două caracteristici ale mobilităţii sociale. 6 puncte3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii status şi rol, redactând un text coerent,de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei.10 puncte4. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care se aplică, îngrupurile sociale mici, una dintre trasăturile specifice acestora. 6 puncte5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia în procesul comunicării, o parte asensului se află în cuvinte, iar o parte, în felul în care contextul social structureazăceea ce se spune. 4 puncte

Page 13: Variante BAC Sociologie

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul PreuniversitarEXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009

Probă scrisă la SociologieProba E

♦Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.♦Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 63Subiectul I (30 puncte)A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.1. Eşantionul trebuie să fie reprezentativ pentru ipotezele de lucru.2. Religia şi biserica au generat mentalităţi şi comportamente care au influenţat viaţasocială a comunităţii respective.3. Scopul pe care îl are o sancţiune se raportează doar la aspectul de constrângere.4. Delincvenţa juvenilă desemnează conduitele morale inadecvate ale membrilor unuigrup de studenţi.5. Din punct de vedere sociologic, familia este un macrogrup.6. Prin metodă se înţelege modul de cercetare, sistemul de reguli sau de principii decunoaştere şi de transformare a realităţii obiective.7. Procedeul este un ansamblu de prescripţii metodologice pentru o acţiune eficientă.a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şinotaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals.6 puncteb) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 punctec) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat alenunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul sădevină adevărat. 10 puncteB. Precizaţi două consecinţe ale comportamentului deviant. 6 puncteC. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia statul ca instituţie socială este organizat în jurulunor funcţii cum ar fi: asigurarea ordinii, urmărirea bunăstării populaţiei, etc. 4 puncte

Varianta 63Subiectul II (30 puncte)Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele:Societatea contemporană cunoaşte dezvoltarea tot mai accentuată şi a altor agenţi desocializare, în acest sens fiind de amintit Internetul, sau telefonia mobilă. Fiind accesibileşi în mare măsură în afara constrângerilor sociale, relevanţa lor, cu precădere pentrutineri, este deosebită. Într-un timp destul de scurt, s-a născut o adevărată comunitate online,care, ca substitut mass-media, pe lângă diseminarea informaţiilor, transmite valori,având funcţie educativă şi de socializare.Pe baza informaţiilor date:A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncteB. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire întext. 6 puncteC. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale, identificateîn text şi precizate la punctul B., menţionând totodată şi câte două particularităţi aleacestora. 10 puncteD. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreiamijloacele de comunicare în masă pot determina socializare discordantă. 6 puncteE. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a comunicării însocietatea contemporană. 4 puncte

Subiectul III (30 puncte)Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:1. Precizaţi conţinutul noţiunii de anchetă sociologică. 4 puncte2. Enumeraţi două caracteristici ale grupului de similaritate sau de egali. 6 puncte3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii status şi stratificare socială, redactândun text coerent, de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaţi în sensul specificsociologiei. 10 puncte4. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care se aplică, în relaţiilesociale, unul dintre criteriile specifice acestora. 6 puncte5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia genul reprezintă unul dintre cele maiprofunde exemple de stratificare. 4 puncte

Page 14: Variante BAC Sociologie

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul PreuniversitarEXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009

Probă scrisă la SociologieProba E

♦Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.♦Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 64Subiectul I (30 puncte)A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.1. Delincvenţa juvenilă desemnează conduitele morale inadecvate ale persoanelortinere şi mature.2. Operaţionalizarea conceptelor se referă la prescrierea operaţiilor empirice necesaretrecerii de la teorie la cercetarea concretă.3. Prin metodă se înţelege un sistem structurat de interacţiune umană realizat învederea realizării unor scopuri.4. După criteriul aparteneţei, organizaţiile pot fi: guvernamentale şi nonguvernamentale.5. Eşantionul trebuie să fie reprezentativ pentru populaţia din care a fost extras.6. Clasificarea sancţiunilor în formale şi informale are la bază tipul de autoritate caresancţionează.7. Principiul guvernării reprezentative constituie modalitatea de afirmare a suveranităţiicelui care conduce statul.a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şinotaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals.6 puncteb) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 punctec) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat alenunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul sădevină adevărat. 10 puncteB. Precizaţi două consecinţe ale ineficienţei unei organizaţii asupra membrilor săi. 6 puncteC. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia într-o anumită măsură, controlul social seexercită prin diverse forme de constrângere. 4 puncte

Subiectul II (30 puncte)Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele:Nu toate problemele sociale existente în societate exclud conformitatea faţă de norme.Indivizii nu sunt socializaţi exclusiv într-o cultură comună unei singure societăţi, ci şi într-oserie de subculturi sau culturi diferite, cu care pot fi în conflict normativ. Delincvenţa, depildă, dezvoltă o subcultură care cere respectarea unor norme precise ale unor grupurimarginale.Pe baza informaţiilor date:A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncteB. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire întext. 6 puncteC. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale, identificateîn text şi precizate la punctul B., menţionând totodată şi câte două particularităţi aleacestora. 10 puncteD. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia membriigrupurilor marginale, datorită socializării reciproce, pot constitui grupări criminale.6 puncteE. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a discriminării însocietatea contemporană. 4 puncte

Varianta 64Subiectul III (30 puncte)Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:1. Precizaţi conţinutul noţiunii de sondaj de opinie. 4 puncte2. Enumeraţi două caracteristici ale observaţiei participative. 6 puncte3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii coeziune şi grup social mic, redactândun text coerent, de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaţi în sensul specificsociologiei. 10 puncte4. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care se aplică, în relaţiilesociale, unul dintre criteriile specifice acestora. 6 puncte5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia prin intermediul rolurilor indivizii seconectează la viaţa socială. 4 puncte

Page 15: Variante BAC Sociologie

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul PreuniversitarEXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009

Probă scrisă la SociologieProba E

♦Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.♦Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 65Subiectul I (30 puncte)A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.1. Procedeul este maniera de acţiune, de operare cu instrumentul de investigaţie.2. Din punct de vedere sociologic, familia este un microgrup şi o instituţie.3. Scopul pe care îl are o sancţiune se raportează doar la aspectul de constrângere.4. Delincvenţa juvenilă desemnează conduitele morale inadecvate ale celor care auvârsta între 16 şi 18 ani.5. După intensitatea reacţiei sociale faţă de anumite tipuri de comportament, sancţiunilepot fi doar negative.6. Principiul guvernării reprezentative constituie modalitatea de afirmare a suveranităţiinaţionale.7. Dezvoltarea sistemului de învăţământ nu este influenţată de evoluţia sistemuluisocial.a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şinotaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals.6 puncteb) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 punctec) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat alenunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul sădevină adevărat. 10 puncteB. Precizaţi două consecinţe ale instabilităţii familiei, în contextul societăţii contemporane.6 puncteC. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia recunoaşterea socială şi împlinirea personalăsunt principalele motivaţii pe care mişcarea resurselor umane le aduce în prim – plan.…4 puncte

Subiectul II (30 puncte)Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele:Opoziţia dintre conflictul social şi ordinea socială se înscrie chiar la baza sistemului social.Conflictul animă societatea, susţine competiţia, exprimă practici sociale diferite, carevizează stabilitatea sau shimbarea. Însă, ca problemă socială, conflictul este o disfuncţiea societăţii care, indiferent de nivelul la care apare: politic, etnic, industrial, etc., trebuiesoluţionată.Pe baza informaţiilor date:A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncteB. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire întext. 6 puncteC. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale, identificateîn text şi precizate la punctul B., menţionând totodată şi câte două particularităţi aleacestora. 10 puncteD. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia o ratăcrescută a delincvenţei poate determina un mediu social instabil. 6 puncteE. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a ameninţăriiterorismului în societatea contemporană. 4 puncte

Subiectul III (30 puncte)Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:1. Precizaţi conţinutul noţiunii de tehnică de investigaţie sociologică. 4 puncte2. Enumeraţi două caracteristici ale grupurilor sociale mici. 6 puncte3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii rol şi conflict interstatus, redactând untext coerent, de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaţi în sensul specificsociologiei. 10 puncte4. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care se aplicăstratificarea socială la nivelul unei societăţi date. 6 puncte5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia interacţiunea socială reprezintă procesulprin care acţionăm şi reacţionăm la cei din jurul nostru. 4 puncte

Page 16: Variante BAC Sociologie

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul PreuniversitarEXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009

Probă scrisă la SociologieProba E

♦Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.♦Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 66Subiectul I (30 puncte)A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.1. Delincvenţa juvenilă desemnează conduitele morale inadecvate ale tinerilor care nuau împlinit vârsta majoratului.2. Specificul puterii politice într-o societate democratică constă în faptul că nu poatesubordona celelalte puteri.3. Prezenţa unor indivizi care au scopuri comune şi interacţionează este o caracteristicăa organizaţiei.4. Pentru că funcţionează ca sistem, societatea umană este o organizaţie dinamică.5. Din punct de vedere sociologic, familia este insituţia cu rol decisiv în procesul desocializare.6. Un element component al operaţiei de măsurare este formularea ipotezelor.7. Stabilirea temei unei investigaţii sociologice înseamnă studierea literaturii despecialitate pentru a afla ce s-a întreprins şi concluziile la care s-a ajuns în respectivaproblemă.a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şinotaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals.6 puncteb) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 punctec) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat alenunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul sădevină adevărat. 10 puncteB. Precizaţi două consecinţe ale relaţiilor deficitare dintre familie şi şcoală. 6 puncteC. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia ordinea socială este un produs al acţiuniisociale, în care autocontrolul este prioritar. 4 puncte

Subiectul II (30 puncte)Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele:Socializarea, prin mecanismele esenţiale ale învăţării sociale, contribuie la modelareasocială a fiinţei umane. Încă din copilărie, individul uman preia anumite mijloace decomunicare socială şi de acţiune, asimilează anumite modele de comportament şianumite roluri, astfel încât îşi realizează un anumit status în grupurile din care face parteşi îşi defineşte propria identitate prin comparaţie cu ceilalţi.Pe baza informaţiilor date:A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncteB. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire întext. 6 puncteC. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale, identificateîn text şi precizate la punctul B., menţionând totodată şi câte două particularităţi aleacestora. 10 puncteD. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia lipsa declaritate a unor norme favoritează apariţia problemelor sociale. 6 puncteE. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a identităţiiculturale în societatea contemporană. 4 puncte

Subiectul III (30 puncte)Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:1. Precizaţi conţinutul noţiunii de sondaj de opinie. 4 puncte2. Enumeraţi două caracteristici ale claselor sociale. 6 puncte3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii grup de similaritate sau de egali şi relaţiiinformale, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaţi însensul specific sociologiei. 10 puncte4. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care unui status i se potasocia mai multe roluri. 6 puncte5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia inegalităţile economice reprezintă ocaracteristică persistentă a tuturor sistemelor sociale. 4 puncte

Page 17: Variante BAC Sociologie

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul PreuniversitarEXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009

Probă scrisă la SociologieProba E

♦Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.♦Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 67Subiectul I (30 puncte)A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.1. Caracteristica fundamentală a organizaţiilor sociale este existenţa unui lider informalal organizaţiei.2. Prin eşantionare este posibilă studierea doar a unor unităţi sociale, concluziile fiindextinse asupra întregului univers al anchetei.3. Scopul pe care îl are o sancţiune se raportează doar la aspectul de constrângere.4. Scopul oricărui partid politic este dobândirea sau influenţarea puterii guvernamentale.5. Din punct de vedere sociologic, familia este un macrogrup.6. Eşantionul trebuie să fie reprezentativ pentru populaţia din care a fost ales.7. Constituirea, modul de stucturare şi funcţionare a organizaţiilor nu depinde deexistenţa deosebirilor dintre organizaţiile publice şi cele private.a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şinotaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals.6 puncteb) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 punctec) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat alenunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul sădevină adevărat. 10 puncteB. Precizaţi două consecinţe ale creşterii ratei divorţialităţii, în societatea contemporană.6 puncteC. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia organizaţiile formale funcţionează după normeclar enunţate şi rigid impuse. 4 puncte

Subiectul II (30 puncte)Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele:Prin socializare, fiinţa umană îşi dezvoltă capacităţi specifice de participare la viaţasocială. Având ca finalitate adaptarea individuală şi integrarea socială, socializarea nueste un proces pasiv, ci unul dinamic, în cursul căruia se schimbă atât mediul cât şiindividul.Pe baza informaţiilor date:A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncteB. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire întext. 6 puncteC. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale, identificateîn text şi precizate la punctul B., menţionând totodată şi câte două particularităţi aleacestora. 10 puncteD. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreiaproblemele sociale pot fi rezultatul învăţării sociale deficitare. 6 puncteE. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a sancţiunilor însocietatea contemporană. 4 puncte

Subiectul III (30 puncte)Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:1. Precizaţi conţinutul noţiunii de interviu. 4 puncte2. Enumeraţi două caracteristici ale structurii sociale. 6 puncte3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii comunicare de masă şi relaţiiinterpersonale, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină, în care să îiutilizaţi în sensul specific sociologiei. 10 puncte4. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care se manifestăconflictul interstatus. 6 puncte5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia legăturile de rudenie sunt relaţii întreindivizi stabilite fie prin căsătorie, fie prin descendenţă, care întemeiază legături desânge. 4 puncte

Page 18: Variante BAC Sociologie

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul PreuniversitarEXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009

Probă scrisă la SociologieProba E

♦Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.♦Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 68Subiectul I (30 puncte)A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.1. Absenţa regulilor şi a normelor generează stare de dezordine socială.2. Ca etapă specifică demersului investigativ, structurarea eşantionului este precedatăde interpretarea rezultatelor.3. Principul consacrării drepturilor fundamentale ale omului este o reformulare aprincipiului separării puterilor în stat.4. Delincvenţa juvenilă desemnează conduitele morale inadecvate ale tinerilor care nuau împlinit vârsta majoratului.5. Prin eşantionare este posibilă studierea întregii societăţi, concluziile fiind extinseasupra întregului univers al anchetei.6. Caracteristica fundamentală a organizaţiilor sociale este coordonarea eforturilorindividuale în vederea atingerii unui scop comun.7. Stabilirea metodologiei cercetării sociologice înseamnă analiza calităţii informaţiilor.a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şinotaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals.6 puncteb) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 punctec) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat alenunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul sădevină adevărat. 10 puncteB. Precizaţi două consecinţe ale existenţei unei structuri de putere rigide în cadrul uneiorganizaţii. 6 puncteC. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia în societăţile industriale puterea publică a religieia scăzut. 4 puncte

Subiectul II (30 puncte)Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele:Procesul de socializare asigură coeziunea internă şi continuitatea grupurilor sociale.Individul asimilează un întreg sistem de cunoştinţe, atitudini, deprinderi şi reguli, letrasferă în propriul comportament sau în propria concepţie de viaţă, devenind la rândul luiun agent de socializare.Pe baza informaţiilor date:A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncteB. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire întext. 6 puncteC. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale, identificateîn text şi precizate la punctul B., menţionând totodată şi câte două particularităţi aleacestora. 10 puncteD. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreiainteriorizarea diferită a normelor şi valorilor sociale legitimează diferenţele de statussocial. 6 puncteE. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a egalităţii deşanse în societatea contemporană. 4 puncte

Varianta 68Subiectul III (30 puncte)Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:1. Precizaţi conţinutul noţiunii de grup social. 4 puncte2. Enumeraţi două caracteristici ale sondajului de opinie. 6 puncte3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii familie monoparentală şi grup primar,redactând un text coerent, de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaţi în sensulspecific sociologiei. 10 puncte4. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care egalitatea de şansedetermină schimbări în structura de clasă. 6 puncte5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia rolurile sociale reprezintă aşteptăridefinite din punct de vedere social, ale unui individ, în cadrul unui status sau poziţiesocială date. 4 puncte

Page 19: Variante BAC Sociologie

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul PreuniversitarEXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009

Probă scrisă la SociologieProba E

♦Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.♦Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 69Subiectul I (30 puncte)A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.1. În aria specifică cercetării sociologice nu este posibilă aplicarea eşantionării pe cote.2. Ca etapă specifică demersului investigativ, structurarea eşantionului este precedatăde stabilirea ipotezelor.3. Lipsa de cooperare a cetăţenilor cu poliţia este firească într-o societate democratică.4. Delincvenţa juvenilă desemnează conduitele morale inadecvate ale tinerilor care nuau împlinit vârsta majoratului.5. Stabilirea metodologiei cercetării sociologice înseamnă înregistrarea informaţiilor.6. Clasificarea sancţiunilor în formale şi informale are la bază tipul de autoritate caresancţionează.7. Principiul supremaţiei constituţionale prevede ca activităţile statului să fie supusevalorilor morale.a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şinotaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals.6 puncteb) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 punctec) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat alenunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul sădevină adevărat. 10 puncteB. Precizaţi două consecinţe ale exercitării stilului democratic de conducere într-oorganizaţie. 6 puncteC. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia educaţia a fost în mod constant considerată unmijloc de egalizare socială. 4 puncte

Subiectul II (30 puncte)Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele:Socializarea nu mai este privită ca un atribut exclusiv al copilăriei, având ca agenţi primarifamilia şi şcoala. Astăzi este recunoscut faptul că socializarea continuă de-a lungul intregiivieţi. De asemenea, se admite că ea nu este un proces unidirecţional, în care indiviziiînvaţă cum să se integreze în societate, ci un proces în care oamenii pot să-şiredefinească rolul şi obligaţiile sociale.Pe baza informaţiilor date:A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncteB. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire întext. 6 puncteC. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale, identificateîn text şi precizate la punctul B., menţionând totodată şi câte două particularităţi aleacestora. 10 puncteD. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreiaasumarea unor roluri sociale poate duce la conflicte sociale. 6 puncteE. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a socializăriinegative în societatea contemporană. 4 puncte

Varianta 69Subiectul III (30 puncte)Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:1. Precizaţi conţinutul noţiunii de stratificare socială. 4 puncte2. Enumeraţi două caracteristici ale grupurilor sociale. 6 puncte3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii status şi rol, redactând un text coerent,de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei.10 puncte4. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care familia extinsăcontribuie la socializarea copilului. 6 puncte5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia interacţiunea socială de tip faţă-în-faţăare avantajul transmiterii mesajului nu doar prin viu grai, ci şi prin mimică şi gestică.4 puncte

Page 20: Variante BAC Sociologie

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul PreuniversitarEXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009

Probă scrisă la SociologieProba E

♦Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.♦Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 70Subiectul I (30 puncte)A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.1. Ocuparea şi integrarea socio-profesională se concretizează prin ocuparea unui loc demuncă în urma finalizării procesului de căutare.2. Ca etapă specifică demersului investigativ, structurarea eşantionului este precedatăde desfăşurarea explorărilor efective de teren.3. Ordinea socială, ca produs al acţiunii sociale, conduce la devianţă.4. Cutumele sunt acte preluate de la o generaţie anterioară şi transmise prin repetare.5. Normele sociale nu cuprind şi moravurile, deoarece acestea sunt sancţionateputernic de către societate.6. Refuzul cetăţenilor de a respecta decizia autorităţilor periclitează ordinea socială.7. Documentarea înseamnă verificarea ipotezelor.a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şinotaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals.6 puncteb) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 punctec) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat alenunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul sădevină adevărat. 10 puncteB. Precizaţi două consecinţe ale modului în care se realizează controlul social, în cazul unuiregim totalitar. …6 puncteC. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia căsătoria şi familia continuă să reprezinteinstituţii bine determinate, dar care trec prin transformări majore. 4 puncte

Varianta 70Subiectul II (30 puncte)Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele:Comportamentele umane sunt rezultatul învăţării sociale realizate în cadrul procesului desocializare. Ele pot fi învăţate direct, prin recompensă şi pedeapsă, sau indirect, prinobservare şi imitare. Din acest punct de vedere, atât cooperarea, cât şi agresivitatea, suntcomportamente învăţate, în cadrul socializării pozitive, respectiv socializării negative.Pe baza informaţiilor date:A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncteB. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire întext. 6 puncteC. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale, identificateîn text şi precizate la punctul B., menţionând totodată şi câte două particularităţi aleacestora. 10 puncteD. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreiadevianţa este consecinţa unor comportamente dezaprobate social 6 puncteE. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a socializăriiprimare în societatea contemporană. 4 puncte

Varianta 70Subiectul III (30 puncte)Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:1. Precizaţi conţinutul noţiunii de chestionar. 4 puncte2. Enumeraţi două caracteristici ale grupului de similaritate sau de egali. 6 puncte3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii clasă socială şi status social, redactândun text coerent, de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaţi în sensul specificsociologiei. 10 puncte4. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care intercunoaştereamembrilor unui grup determină îmbunătăţirea relaţiilor sociale. 6 puncte5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia influenţa familiilor lărgite şi a altor grupuribazate pe relaţii de rudenie este în curs de scădere. 4 puncte

Page 21: Variante BAC Sociologie

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul PreuniversitarEXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009

Probă scrisă la SociologieProba E

♦Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.♦Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 71Subiectul I (30 puncte)A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.1. Eşantionul trebuie să fie reprezentativ pentru scopul cercetării.2. Stabilirea metodologiei cercetării sociologice înseamnă alegerea metodelor, tehnicilorşi procedeelor de lucru.3. Partidele politice au ca scop dobândirea sau influenţarea puterii guvernamentale.4. Caracteristica fundamentală a organizaţiilor sociale este existenţa relaţiilor mutualeîntre membrii organizaţiei.5. Valorile sociale pot fi protejate prin instituirea unui sistem de drepturi şi obligaţii întreindivizi, grupuri, instituţii şi organizaţii.6. Clasificarea sancţiunilor în formale şi informale are la bază tipul de autoritate caresancţionează.7. Ca etapă specifică demersului investigativ, structurarea eşantionului este precedatăde analiza datelor cercetării.a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şinotaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals.6 puncteb) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 punctec) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat alenunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul sădevină adevărat. 10 puncteB. Precizaţi două consecinţe ale exercitării birocraţiei într-o organizaţie. 6 puncteC. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia divorţul este un fenomen social, legal şidemografic de disoluţie a căsătoriei. 4 puncte

Varianta 71Subiectul II (30 puncte)Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele:În cadrul procesului de socializare, de trasmitere a unor modele care stau la baza unorcomportamente acceptate în plan social, societatea exercită presiuni asupra membrilorsăi pentru a respecta normele şi valorile sale. O consecinţă a acestui fapt este integrareasocială, atât în sensul ordinii, cât şi al conflictului.Pe baza informaţiilor date:A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncteB. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire întext. 6 puncteC. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale, identificateîn text şi precizate la punctul B., menţionând totodată şi câte două particularităţi aleacestora. 10 puncteD. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreiaresocializarea poate avea efecte negative. 6 puncteE. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a educaţiei însocietatea contemporană. 4 puncte

Varianta 71Subiectul III (30 puncte)Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:1. Precizaţi conţinutul noţiunii de observaţie sociologică. 4 puncte2. Enumeraţi două caracteristici ale familiei în societatea contemporană. 6 puncte3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii grup formal şi consens, redactând untext coerent, de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaţi în sensul specificsociologiei. 10 puncte4. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care fiecărui status îicorespund mai multe roluri. 6 puncte5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia stratificarea poate fi definită prininegalităţi structurale între diverse grupuri de oameni. 4 puncte

Page 22: Variante BAC Sociologie

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul PreuniversitarEXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009

Probă scrisă la SociologieProba E

♦Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.♦Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 72Subiectul I (30 puncte)A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.1. Rezultatele unei investigaţii sociologice sunt prezentate de cercetător populaţiei.2. Familia extinsă este specifică societăţii contemporane.3. O funcţie a sistemului de învăţământ este selecţia şi reproducerea socială a culturii.4. Guvernarea reprezentativă este un principiu de funcţionare a grupurilor etnice.5. Legea socială presupune existenţa unei relaţii necesare, stabile, repetabile, esenţiale,generale.6. Eşantionarea este procedura prin care se determină numărul de chestionare aplicate.7. Ordinea socială ca produs al acţiunii sociale se referă la inexistenţa legii şi puteriisuveranului.a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şinotaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals.6 puncteb) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 punctec) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat alenunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul sădevină adevărat. 10 puncteB. Precizaţi două consecinţe ale neîncrederii cetăţenilor în instituţiile statului. 6 puncteC. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia unitatea demersului investigativ este una dintrecerinţele metodologice fundamentale în cercetarea sociologică. 4 puncte

Varianta 72Subiectul II (30 puncte)Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele:Îndreptarea unui comportament format în mod greşit are loc în cadrul procesului deresocializare, ce presupune eliminarea discordanţei dintre comportamentele acceptatesocial şi comportamentele deviante. Resocializarea este determinată de socializareanegativă, dar urmăreşte finalităţile socializării pozitive.Pe baza informaţiilor date:A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncteB. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire întext. 6 puncteC. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale, identificateîn text şi precizate la punctul B., menţionând totodată şi câte două particularităţi aleacestora. 10 puncteD. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia un actdeviant va fi condamnat în funcţie de contextul cultural în care este analizat.6 puncteE. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a socializăriisecundare în societatea contemporană. 4 puncte

Subiectul III (30 puncte)Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:1. Precizaţi conţinutul noţiunii de status social. 4 puncte2. Enumeraţi două caracteristici ale anchetei sociologice. 6 puncte3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii grup primar şi rol social, redactând untext coerent, de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaţi în sensul specificsociologiei. 10 puncte4. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care relaţiile sociale suntputernic influenţate de comunicarea non-verbală. 6 puncte5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia gradul de coeziune într-un grup depindede numărul membrilor acestuia. 4 puncte

Page 23: Variante BAC Sociologie

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul PreuniversitarEXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009

Probă scrisă la SociologieProba E

♦Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.♦Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 73Subiectul I (30 puncte)A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.1. Guvernarea reprezentativă este un principiu de funcţionare a statului.2. Rezultatele unei investigaţii sociologice sunt prezentate de cercetător autorităţilor.3. Violenţa de orice fel este un act antisocial pe care societatea o sancţionează prinnormele juridice ca formă de protejare a valorilor.4. Şcoala este o instituţie socială informală.5. Sectorul ONG are formă de proprietate privată, dar scopurile urmărite sunt publice.6. Regimul politic reprezintă modul concret în care funcţionează un sistem politic.7. O funcţie a sistemului de învăţământ este asigurarea dezvoltării psihice.a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şinotaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals.6 puncteb) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 punctec) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat alenunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul sădevină adevărat. 10 puncteB. Precizaţi două consecinţe ale învăţării sociale. 6 puncteC. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia controlul social informal este rezultatulsocializării şi asigură conformitatea comportamentelor cu normele sociale. 4 puncte

Varianta 73Subiectul II (30 puncte)Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele:Termenul <problemă socială> are de multe ori un caracter relativ, întrucât conţinutul şisemnificaţia sa diferă în funcţie de sistemul de valori luat ca referinţă. Situaţia poate fiexplicată prin analiza socializării, deoarece prin intermediul acestui proces se realizeazămodelul cultural şi normativ specific unui grup sau unei societăţi, în sens pozitiv saunegativ.Pe baza informaţiilor date:A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncteB. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire întext. 6 puncteC. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale, identificateîn text şi precizate la punctul B., menţionând totodată şi câte două particularităţi aleacestora. 10 puncteD. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreiaconduitele conformiste sunt frecvente, iar actele deviante sunt rare. 6 puncteE. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a discriminării însocietatea contemporană. 4 puncte

Subiectul III (30 puncte)Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:1. Precizaţi conţinutul noţiunii de document social. 4 puncte2. Enumeraţi două caracteristici ale familiei din societăţile tradiţionale. 6 puncte3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii grup de apartenenţă şi climat psihosocial,redactând un text coerent, de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaţi însensul specific sociologiei. 10 puncte4. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care se manifestăstratificarea socială în societatea contemporană. 6 puncte5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia prin intermediul rolurilor indivizii seconectează la sistemele sociale. 4 puncte

Page 24: Variante BAC Sociologie

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul PreuniversitarEXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009

Probă scrisă la SociologieProba E

♦Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.♦Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 74Subiectul I (30 puncte)A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.1. O funcţie a sistemului de învăţământ este asigurarea dezvoltării psihice.2. Legea socială presupune existenţa unei relaţii dependente cu acţiunea socială.3. Valorile sociale pot fi protejate prin instituirea unui sistem de drepturi şi obligaţii întreindivizi, grupuri, instituţii şi organizaţii.4. Eşantionarea înseamnă determinarea populaţiei supuse investigaţiei sociologice.5. Din punct de vedere sociologic, familia este un grup constituit din tendinţacomportamentului de a fi în concordanţă cu regulile sociale ale grupului sau alesocietăţii.6. Guvernarea reprezentativă este un principiu de funcţionare a societăţii.7. Ordinea socială, ca produs al acţiunii sociale, se referă la un proces de impunere anormelor şi valorilor din afară.a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şinotaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals.6 puncteb) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 punctec) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat alenunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul sădevină adevărat. 10 puncteB. Precizaţi două consecinţe ale nerespectării legilor sociale. 6 puncteC. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia apartenenţa părinţilor la o anumită clasă socialăpoate influenţa accesul la educaţie al copiilor şi realizarea lor ocupaţională. 4 puncte

Subiectul II (30 puncte)Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele:Efectele şi mecanismele procesului de socializare sunt aceleaşi şi în cazul conformităţii şiîn cazul devianţei, diferind doar conţinutul şi direcţia normelor şi valorilor învăţate. Indiviziise identifică cu rolurile sociale, interiorizându-şi prescripţiile acestora şi elementele socioculturaleale mediului în care s-au născut şi trăiesc.Pe baza informaţiilor date:A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncteB. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire întext. 6 puncteC. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale, identificateîn text şi precizate la punctul B., menţionând totodată şi câte două particularităţi aleacestora. 10 puncteD. Construitţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreiacoeziunea în cadrul familiei favorizează integrarea socială 6 puncteE. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a socializăriisecundare în societatea contemporană. 4 puncte

Subiectul III (30 puncte)Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:1. Precizaţi conţinutul noţiunii de familie extinsă. 4 puncte2. Enumeraţi două caracteristici ale grupului de referinţă. 6 puncte3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii criteriu de stratificare şi poziţie socială,redactând un text coerent, de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaţi în sensulspecific sociologiei. 10 puncte4. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care relaţiile primare sebazează pe legături personale de afecţiune şi loialitate. 6 puncte5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia structura unui sistem social poate fianalizată prin prisma a două caracteristici: relaţiile şi distribuţiile după diferite criterii.4 puncte

Page 25: Variante BAC Sociologie

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul PreuniversitarEXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009

Probă scrisă la SociologieProba E

♦Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.♦Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 75Subiectul I (30 puncte)A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.1. Şcolile sunt instituţii sociale totale.2. Legea socială presupune existenţa unei relaţii uniforme, constante, inaccesibile.3. Rezultatele unei investigaţii sociologice sunt prezentate de cercetător mass-mediei.4. Funcţia externă a sistemului de învăţământ constă în selecţia şi reproducerea socialăa culturii.5. Legile sunt importante şi din perspectiva utilităţii acestora, ele fiind şi un instrumentde previziune.6. Din punct de vedere logic, ipotezele sunt implicaţii materiale.7. Partidele politice aflate la guvernare au rolul de a demonstra politici alternative lainiţiativele guvernului.a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şinotaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals.6 puncteb) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 punctec) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat alenunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul sădevină adevărat. 10 puncteB. Precizaţi două consecinţe ale absenţei modelului de rol adult pentru unul din genuri, înfamilia monoparentală. 6 puncteC. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia fenomenul criminalităţii atentează la stabilitateaşi funcţionalitatea ordinii sociale şi normative. 4 puncte

Subiectul II (30 puncte)Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele:Şcoala este un agent socializator complex ce realizează funcţii de socializare în vedereaintegrării sociale a elevului în diferite domenii de activitate. Perioada şcolară este unveritabil proces de socializare bazat pe obiectivele învăţământului obligatoriu şi pespecificul modelului pedagogic al sistemului de învăţământ.Pe baza informaţiilor date:A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncteB. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire întext. 6 puncteC. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale, identificateîn text şi precizate la punctul B., menţionând totodată şi câte două particularităţi aleacestora. 10 puncteD. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia întremembrii grupului de similaritate există socializare reciprocă. 6 puncteE. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a educaţieiinformale în societatea contemporană. 4 puncte

Subiectul III (30 puncte)Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:1. Precizaţi conţinutul noţiunii de structură socială. 4 puncte2. Enumeraţi două caracteristici ale grupului social mic. 6 puncte3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii relaţii sociale şi climat psiho-social,redactând un text coerent, de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaţi în sensulspecific sociologiei. 10 puncte4. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care fiecărui status şi rolîi sunt corelate drepturi şi obligaţii specifice. 6 puncte5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia apartenenţa la grup este o componentăimportantă a identităţii sociale a unui individ. 4 puncte

Page 26: Variante BAC Sociologie

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul PreuniversitarEXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009

Probă scrisă la SociologieProba E

♦Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.♦Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 76Subiectul I (30 puncte)A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.1. Ipoteza de cercetare nu reprezintă o relaţie de determinare sau cauzalitate întrefapte, fenomene şi procese sociale.2. În sociologie, termenul variabilă exprimă fenomene, procese sau relaţii propriirealităţii desemnate de dimensiunile conceptului operaţionalizat.3. Rezultatele unei investigaţii sociologice sunt prezentate de cercetător beneficiarului.4. Legea socială presupune existenţa unei relaţii fundamentale, constante, uniforme.5. O funcţie a sistemului de învăţământ este diminuarea riscurilor sociale.6. Principiul supremaţiei constituţionale prevede ca activităţile statului să fie supusevalorii juridice, respectiv Constituţiei.7. Organizaţia este un sistem de acţiune colectivă, în care individul nu are libertate deacţiune şi de iniţiativă.a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şinotaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals.6 puncteb) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 punctec) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat alenunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul sădevină adevărat. 10 puncteB. Precizaţi două consecinţe ale extinderii democraţiei, ca regim politic, în ultimele decenii.6 puncteC. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia biserica este un fenomen social, iar religiaconstituie o latură a vieţii spirituale. 4 puncte

Varianta 76Subiectul II (30 puncte)Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele:Socializarea realizată în cadrul familiei este esenţială pentru integrarea socială a copilului.Pregătirea pentru exercitarea rolurilor familiale se face în cadrul unui proces îndelungat deînvăţare socială, nerespectarea comportamentelor de rol fiind sancţionate la nivel familialşi social, eşecurile socializării în familie având, de obicei, consecinţe negative la nivelulcomunităţilor şi al societăţii.Pe baza informaţiilor date:A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncteB. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire întext. 6 puncteC. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale, identificateîn text şi precizate la punctul B., menţionând totodată şi câte două particularităţi aleacestora. 10 puncteD. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia înfamilia monoparentală, socializarea poate fi deficitară. 6 puncteE. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a colaborăriidintre familie şi şcoală în societatea contemporană. 4 puncte

Varianta 76Subiectul III (30 puncte)Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:1. Precizaţi conţinutul noţiunii de interviu. 4 puncte2. Enumeraţi două caracteristici ale familiei în societatea contemporană. 6 puncte3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii status social şi stratificare socială,redactând un text coerent, de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaţi în sensulspecific sociologiei. 10 puncte4. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care grupul desimilaritate influenţează comportamentul membrilor săi. 6 puncte5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia identificarea caracteristicilor primare şi acelor secundare ale diverselor relaţii şi grupuri este importantă deoarece produceefecte semnificative asupra a ceea ce se petrece în cadrul lor. 4 puncte

Page 27: Variante BAC Sociologie

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul PreuniversitarEXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009

Probă scrisă la SociologieProba E

♦Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.♦Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 77Subiectul I (30 puncte)A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.1. Relaţiile umane de la locul de muncă desemnează climatul uman al muncii.2. Operaţionalizarea conceptelor se referă la prescrierea operaţiilor empirice necesaretrecerii de la teorie la cercetarea concretă.3. Controlul social organizat este exercitat de societate prin intermediul unor instituţii şiorganizaţii specializate.4. Eşantionul trebuie să fie reprezentativ pentru scopul cercetării.5. Din punct de vedere sociologic, familia este un macrogrup.6. Prin sistemul de reguli şi principii de cunoaştere şi de transformare a realităţiiobiective, se defineşte metoda.7. O organizaţie se caracterizează prin coordonarea eforturilor individuale în vedereaatingerii unor scopuri personale.a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şinotaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals.6 puncteb) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 punctec) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat alenunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul sădevină adevărat. 10 puncteB. Precizaţi două consecinţe ale încălcării principiului separării puterilor în stat. 6 puncteC. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia alături de stat şi de familie, biserica a avut un roldeosebit în viaţa oamenilor şi a marcat comportamente şi mentalităţi. 4 puncte

Subiectul II (30 puncte)Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele:Educaţia constituie un aspect al procesului de socializare prin care oamenii dobândesccomportamentele necesare pentru participarea la viaţa socială. Principala funcţie aeducaţiei este formarea şi dezvoltarea personalităţii în vederea integrării sociale, la nivelformal, nonformal şi informal.Pe baza informaţiilor date:A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncteB. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire întext. 6 puncteC. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale, identificateîn text şi precizate la punctul B., menţionând totodată şi câte două particularităţi aleacestora. 10 puncteD. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia şcoalaasigură egalitatea şanselor de reuşită profesională. 6 puncteE. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a integrăriisocio-profesionale în societatea contemporană. 4 puncte

Varianta 77Subiectul III (30 puncte)Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:1. Precizaţi conţinutul noţiunii de mobilitate ascendentă. 4 puncte2. Enumeraţi două caracteristici ale chestionarului. 6 puncte3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii relaţii sociale şi structură socială,redactând un text coerent, de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaţi în sensulspecific sociologiei. 10 puncte4. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care unui status i de potasocia mai multe roluri sociale. 6 puncte5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia una din dilemele vieţii din societăţileindustriale ţine de faptul că o mare parte din vieţile oamenilor este acaparată de relaţiisecundare. 4 puncte

Page 28: Variante BAC Sociologie

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul PreuniversitarEXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009

Probă scrisă la SociologieProba E

♦Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.♦Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 78Subiectul I (30 puncte)A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.1. Stilul de conducere democrat din cadrul unei organizaţii oferă posibilitateamaximizării performanţelor şi a satisfacţiei în muncă.2. Tehnica se defineşte ca mod de cercetare şi sistem de reguli şi principii decunoaştere a realităţii obiective.3. Controlul social creează devianţă în mediile defavorizate.4. Delincvenţa juvenilă desemnează conduitele morale inadecvate ale tinerilor cu vârstaîntre 16 şi 18 ani.5. Din punct de vedere sociologic, familia este un microgrup.6. Eşantionul trebuie să fie reprezentativ pentru tehnica de cercetare utilizată.7. Un comportament deviant este un comportament care respectă normele şi valorilesociale.a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şinotaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals.6 puncteb) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 punctec) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat alenunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul sădevină adevărat. 10 puncteB. Precizaţi două consecinţe ale exercitării stilului democratic de conducere într-oorganizaţie. 6 puncteC. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia scopul ultim al religiilor este apropierea dedivinitate. 4 puncte

Varianta 78Subiectul II (30 puncte)Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele:Grupurile de prieteni le oferă copiilor posibilitatea să interacţioneze ca egali, ca parteneride cooperare şi de competiţie cu acelaşi statut, realizând un proces de socializarereciprocă. Grupul surprinde la copil posibilitatea de a fi un agent activ în dezvoltarea sasocială, mai întâi ca un actor într-o piesă de teatru, iar mai apoi ca interiorizare acomportamentelor învăţate.Pe baza informaţiilor date:A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncteB. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire întext. 6 puncteC. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale, identificateîn text şi precizate la punctul B., menţionând totodată şi câte două particularităţi aleacestora. 10 puncteD. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia grupulde egali sau de similaritate poate determina devianţă. 6 puncteE. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a agenţilor desocializare în societatea contemporană. 4 puncte

Varianta 78Subiectul III (30 puncte)Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:1. Precizaţi conţinutul noţiunii de stratificare socială. 4 puncte2. Enumeraţi două caracteristici ale observaţiei sociologice. 6 puncte3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii grup primar şi relaţii primare, redactândun text coerent, de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaţi în sensul specificsociologiei. 10 puncte4. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care, prin intermediulrolurilor, indivizii se conectează la sistemele sociale. 6 puncte5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia sistemele de clasă sunt organizate maimult în jurul unor statusuri dobândite. 4 puncte

Page 29: Variante BAC Sociologie

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul PreuniversitarEXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009

Probă scrisă la SociologieProba E

♦Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.♦Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 79Subiectul I (30 puncte)A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.1. Controlul social neorganizat este exercitat de societate prin intermediul unor instituţiişi organizaţii specializate.2. Relaţiile politice sunt constituite din ansamblul raporturilor între instituţiile politice,instituţii şi cetăţeni şi dintre cetăţeni.3. Prin sistemul de reguli şi principii de cunoaştere a realităţii sociale, se defineşteinstrumentul de investigaţie.4. Delincvenţa juvenilă desemnează conduitele morale inadecvate ale tinerilor care nuau împlinit vârsta majoratului.5. Conformismul reprezintă tendinţa comportamentului de a fi în concordanţă cu regulilesociale ale grupului sau societăţii.6. Stilul de conducere democrat din cadrul unei organizaţii nu oferă posibilitateamaximizării performanţelor şi a satisfacţiei în muncă.7. O organizaţie nu poate include mai multe organizaţii.a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şinotaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals.6 puncteb) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 punctec) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat alenunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul sădevină adevărat. 10 puncteB. Precizaţi două consecinţe ale diminuării puterii publice a religiei, în contextul societăţilorindustriale. 6 puncteC. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia instituţiile politice sunt menite să organizeze şisă aplice puterea colectivă în vederea menţinerii ordinii şi stabilităţii sociale. 4 puncte

Subiectul II (30 puncte)Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele:Mesajele transmise de mass-media sunt purtătoare de modele, norme şi valori cu resursepedagogice nelimitate. Ea este un factor important în realizarea procesului de socializare.În acest context de învăţare socială, problema o constituie calitatea educativă a mesajelortransmise, deoarece atât valorile cât şi nonvalorile pot fi luate ca exemple.Pe baza informaţiilor date:A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncteB. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire întext. 6 puncteC. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale, identificateîn text şi precizate la punctul B., menţionând totodată şi câte două particularităţi aleacestora. 10 puncteD. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia massmediatinde să devină un substitut al şcolii şi al familiei în viaţa tinerilor. 6 puncteE. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a violenţei însocietatea contemporană. 4 puncte

Varianta 79Subiectul III (30 puncte)Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:1. Precizaţi conţinutul noţiunii de grup social. 4 puncte2. Enumeraţi două caracteristici ale documentelor sociale. 6 puncte3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii comunicare de masă şi influenţăsocială, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaţi însensul specific sociologiei. 10 puncte4. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care se manifestămobilitatea intergeneraţională. 6 puncte5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia în grup se pot aplica cel mai directpresiunile în direcţia conformării, mai ales când cei ce deviază riscă să-şi piardăapartenenţa la grup. 4 puncte

Page 30: Variante BAC Sociologie

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul PreuniversitarEXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009

Probă scrisă la SociologieProba E

♦Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.♦Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 80Subiectul I (30 puncte)A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.1. Funcţia de socializare a copiilor este mai bine realizată în cazul familiilormonoparentale.2. O organizaţie are atât un mediu exterior, cât şi un mediu interior.3. Scopul pe care îl are o sancţiune se raportează doar la aspectul de constrângere.4. Stilul de conducere autoritar din cadrul unei organizaţii oferă posibilitatea maximizăriiperformanţelor şi a satisfacţiei în muncă.5. Ipoteza, în sociologie, este un enunţ ştiinţific cu valoare probabilă, care urmează sădevină adevărată sau falsă în urma cercetărilor de teren.6. Normele şi valorile politice exprimă reguli de activitate impuse prin tradiţii sau prinautoritate în manifestarea politică a indivizilor, a organizaţiilor şi a grupurilor politice.7. Conformismul reprezintă tendinţa comportamentului de a încălca regulile sociale alegrupului sau societăţii.a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şinotaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals.6 puncteb) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 punctec) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat alenunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul sădevină adevărat. 10 puncteB. Precizaţi două consecinţe ale celibatului, în plan social. 6 puncteC. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia egalitatea de şanse constituie un aspectfundamental în sistemul de învăţământ dintr-o societatea democratică. 4 puncte

Subiectul II (30 puncte)Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele:Socializarea se realizează în medii sociale diferenţiate. Înainte de a exercita un rol,individul parcurge o perioadă de pregătire, în care învaţă comportamentele pretinse denoul rol, respectiv drepturile şi îndatoririle asociate acestuia. Acest proces permiteasimilarea unor conduite sociale adaptate situaţiilor sociale cu care se confruntă în modobişnuit, favorizând integrarea socio-culturală.Pe baza informaţiilor date:A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncteB. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire întext. 6 puncteC. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale, identificateîn text şi precizate la punctul B., menţionând totodată şi câte două particularităţi aleacestora. 10 puncteD. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreiaînvăţarea socială este diferită în funcţie de etapele de socializare prin care treceindividul. 6 puncteE. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a resocializării însocietatea contemporană. 4 puncte

Subiectul III (30 puncte)Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:1. Precizaţi conţinutul noţiunii de status dobândit. 4 puncte2. Enumeraţi două caracteristici ale chestionarului. 6 puncte3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii structură socială şi clase ocupaţionale,redactând un text coerent, de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaţi în sensulspecific sociologiei. 10 puncte4. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care prin intermediulrolurilor indivizii se conectează la sistemul vieţii sociale. 6 puncte5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia din punct de vedere sociologic, stilul deviaţă este adesea studiat în relaţie cu statusul social. 4 puncte

Page 31: Variante BAC Sociologie

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul PreuniversitarEXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009

Probă scrisă la SociologieProba E

♦Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.♦Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 81Subiectul I (30 puncte)A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.1. O organizaţie se caracterizează prin coordonarea eforturilor individuale în vederearealizării unui scop comun.2. Sistemul de învăţământ trebuie să acorde egaliate de şanse tuturor indivizilor.3. Un comportament deviant este un comportament care încalcă normele şi valorilesociale.4. Ipoteza, în sociologie, este un enunţ ştiinţific fără valoare, care urmează să devinăadevărată sau falsă în urma cercetărilor de teren.5. Legăturile dintre variabile, în cazul cercetării sociologice, se stabilesc în etapa dedocumentare.6. Clasificarea sancţiunilor în formale şi informale are la bază tipul de autoritate caresancţionează.7. Relaţiile sociale sunt constituite din ansamblul raporturilor între instituţii politice,instituţii şi cetăţeni şi cetăţenii între ei.a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şinotaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals.6 puncteb) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 punctec) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat alenunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul sădevină adevărat. 10 puncteB. Precizaţi două consecinţe ale exercitării controlului social, într-o societate dată. 6 puncteC. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia într-o organizaţie de tip birocratic, o persoanătinde să fie promovată până îşi atinge nivelul său de incompetenţă. 4 puncte

Varianta 81Subiectul II (30 puncte)Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele:Socializarea, prin mecanismele ei, formează şi cultivă sociabilitatea. Ea se realizează încadrul unor forme specifice de activitate socială <joc, învăţare, muncă, creaţie> şi încadrul unor instituţii sociale, culturale, economice, politice, etc. Astfel, indiferent de tipul depersonalitate, fiinţa umană îşi poate cultiva şi dezvolta capacităţi specifice de participarela viaţa socială, fiind aptă de a îndeplini anumite roluri sociale.Pe baza informaţiilor date:A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncteB. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire întext. 6 puncteC. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale, identificateîn text şi precizate la punctul B., menţionând totodată şi câte două particularităţi aleacestora. 10 puncteD. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreiaresocializarea asigură conformismul. 6 puncteE. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a educaţiei însocietatea contemporană. 4 puncte

Subiectul III (30 puncte)Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:1. Precizaţi conţinutul noţiunii de interviu. 4 puncte2. Enumeraţi două caracteristici ale claselor sociale. 6 puncte3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii status dobândit şi mobilitateascendentă, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaţiîn sensul specific sociologiei. 10 puncte4. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care se manifestăstratificarea socială în societăţile tradiţionale. 6 puncte5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia identificarea caracteristicilor primare şi acelor secundare ale diverselor relaţii şi grupuri ne dă informaţii semnificative desprece se petrece în cadrul lor. 4 puncte

Page 32: Variante BAC Sociologie

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul PreuniversitarEXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009

Probă scrisă la SociologieProba E

♦Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.♦Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 82Subiectul I (30 puncte)A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.1. Instituţiile care monopolizează viaţa membrilor lor se numesc instituţii democratice.2. Organizaţiile nonguvernamentale au apărut ca alternativă la cele publice.3. Scopul pe care îl are o sancţiune se raportează doar la aspectul de constrângere.4. Documentarea este o etapă ulterioară stabilirii temei de cercetare.5. Politician de ocazie este orice cetăţean care îşi exprimă votul sau voinţa politică prinparticiparea la o adunare politică.6. Eşantionarea este tehnica metodologică prin care devine posibilă elaborarea deinferenţe despre o populaţie investigând doar o parte a ei, alesă prin procedeestatistice.7. Acceptarea şi supunerea sunt atitudini care exprimă respingerea acţiunii comune deelaborare a legilor juridice.a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şinotaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals.6 puncteb) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 punctec) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat alenunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul sădevină adevărat. 10 puncteB. Precizaţi două consecinţe ale aplicării unei sancţiuni pozitive. 6 puncteC. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia instanţa morală este cea care reglementeazăviaţa socială a oamenilor. 4 puncte

Subiectul II (30 puncte)Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele:Conţinutul socializării diferă în funcţie de diferitele stadii ale ciclului de viaţă şi de agenţiide socializare implicaţi. Această dinamică a procesului demonstrează complexitateasocializării, finalităţile de natură pshihologică, culturală şi sociologică ale acesteia definindidentitatea individului uman.Pe baza informaţiilor date:A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncteB. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire întext. 6 puncteC. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale, identificateîn text şi precizate la punctul B., menţionând totodată şi câte două particularităţi aleacestora. 10 puncteD. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreiacomportamentele învăţate depind de modelele sociale oferite. 6 puncteE. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a grupurilorsociale ca agenţi de socializare în societatea contemporană. 4 puncte

Varianta 82Subiectul III (30 puncte)Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:1. Precizaţi conţinutul noţiunii de familie extinsă. 4 puncte2. Enumeraţi două caracteristici ale sondajului de opinie. 6 puncte3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii grup primar şi grup informal, redactândun text coerent, de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaţi în sensul specificsociologiei. 10 puncte4. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care, în ultimele decenii,rolurile asumate de indivizi îşi pun amprenta pe dinamica vieţii sociale. 6 puncte5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia statusul principal este o poziţie socialăcare face parte dintre poziţiile cele mai importante pe care le ocupă un individ.4 puncte

Page 33: Variante BAC Sociologie

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul PreuniversitarEXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009

Probă scrisă la SociologieProba E

♦Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.♦Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 83Subiectul I (30 puncte)A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.1. Instituţiile care monopolizează viaţa membrilor lor sunt numite organizaţii nonprofit.2. Religia este în societatea contemporană una dintre instituţiile sociale, alături deeducaţie, cultură, sănătate, etc.3. Eşantionarea este tehnica metodologică prin care devine posibilă elaborarea de studiide caz.4. Verificarea ipotezelor presupune doar confirmare în demersul sociologic.5. Organizaţia este un sistem de acţiune colectivă, în care individul are o oarecarelibertate de acţiune şi de iniţiativă.6. Controlul social poate fi atât pozitiv, cât şi negativ.7. Organizaţiile totale sunt cele care oferă libertate membrilor lor.a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şinotaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals.6 puncteb) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 punctec) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat alenunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul sădevină adevărat. 10 puncteB. Precizaţi două consecinţe ale apariţiei şi dezvoltării statului social. 6 puncteC. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia opinia publică, obiceiul şi tradiţia sunt forme aleinerţiei sociale. 4 puncte

Varianta 83Subiectul II (30 puncte)Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele:Problemele sociale cuprind multe forme de comportament deviant şi de conflict social. Elesunt, adeseori, consecinţe nedorite şi neanticipate ale unor modele sociale generalacceptate şi generează necesitatea soluţionării lor. În acest sens, societatea îşi identificămijloacele şi mecanismele prin intermediul cărora îşi asigură funcţionalitatea şistabilitatea.Pe baza informaţiilor date:A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncteB. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire întext. 6 puncteC. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale, identificateîn text şi precizate la punctul B., menţionând totodată şi câte două particularităţi aleacestora. 10 puncteD. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreianerespectarea normelor conduce la marginalizare. 6 puncteE. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a delincvenţeijuvenile în societatea contemporană. 4 puncte

Subiectul III (30 puncte)Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:1. Precizaţi conţinutul noţiunii de grup formal. 4 puncte2. Enumeraţi două caracteristici ale observaţiei sociologice. 6 puncte3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii relaţii interpersonale şi status social,redactând un text coerent, de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaţi în sensulspecific sociologiei. 10 puncte4. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care familia poateinfuenţa gradul de integrare şi adaptare a individului în alte grupuri. 6 puncte5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia unul dintre rolurile grupului constă îngestionarea conflictelor. 4 puncte

Page 34: Variante BAC Sociologie

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul PreuniversitarEXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009

Probă scrisă la SociologieProba E

♦Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.♦Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 84Subiectul I (30 puncte)A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.1. Instituţiile care monopolizează viaţa membrilor lor sunt numite instituţii publice.2. Nota comună a religiilor este împărţirea lumii în reală şi imaginară, în sacru şi profan.3. Valoarea de adevăr a ipotezelor poate fi verificată în etapa de documentare.4. Eşantionarea este o etapă ulterioară construirii ipotezelor.5. Acceptarea şi supunerea sunt atitudini care exprimă adeziunea la acţiunea comunăde elaborare a legilor juridice.6. Din punct de vedere sociologic, familia este un microgrup.7. Organizaţiile totale sunt organizaţii caracterizate prin libertatea deplină a membrilorlor.a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şinotaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals.6 puncteb) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 punctec) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat alenunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul sădevină adevărat. 10 puncteB. Precizaţi două consecinţe ale extinderii democraţiei, ca regim politic, în societateacontemporană. 6 puncteC. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia ordinea socială cere o integrare clară şi precisă,în sensul coeziunii normative şi, simultan, a „armoniei” şi „coordonării” sociale. 4 puncte

Subiectul II (30 puncte)Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele:Comportamentul deviant ca problemă socială, poate avea mai multe cauze şi explicaţii denatură psihologică sau socială. Totuşi, dacă studiem devianţa comportamentală, trebuiesă identificăm normele ce sunt respectate sau încălcate, deoarece nimeni nu încalcă saunu respectă toate normele în acelaşi timp.Pe baza informaţiilor date:A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncteB. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire întext. 6 puncteC. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale, identificateîn text şi precizate la punctul B., menţionând totodată şi câte două particularităţi aleacestora. 10 puncteD. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia potrivitcăreia în cazul indivizilor care manifestă comportament deviant, componentapsihologică a socializării este deficitară. 6 puncteE. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a integrăriisociale în societatea contemporană. 4 puncte

Subiectul III (30 puncte)Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:1. Precizaţi conţinutul noţiunii de chestionar. 4 puncte2. Enumeraţi două caracteristici ale grupului de referinţă. 6 puncte3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii familie monoparentală şi rol social,redactând un text coerent, de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaţi în sensulspecific sociologiei. 10 puncte4. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care relaţiile sociale suntputernic influenţate de comunicarea face to face. 6 puncte5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia în societăţile industriale educaţia esteunul din cei mai importanţi factori ai mobilităţii sociale. 4 puncte

Page 35: Variante BAC Sociologie

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul PreuniversitarEXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009

Probă scrisă la SociologieProba E

♦Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.♦Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 85Subiectul I (30 puncte)A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.1. Instituţiile care monopolizează viaţa membrilor lor sunt numite instituţii corupte.2. Nota comună a religiilor este împărţirea lumii în reală şi imaginară, în sacru şi profan.3. Prin caracterul normativ şi axiologic individul respinge legile, normele şi valorilesociale.4. Întocmirea raportului de cercetare finalizează etapele de cercetare sociologică.5. Religia este în societatea contemporană una dintre instituţiile sociale, alături deeducaţie, cultură, sănătate, etc.6. O funcţie a sistemului de învăţământ este diminuarea riscurilor sociale.7. Organizaţia este un sistem de acţiune colectivă, în care individul nu are libertate deacţiune şi de iniţiativă.a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şinotaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals.6 puncteb) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 punctec) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat alenunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul sădevină adevărat. 10 puncteB. Precizaţi două consecinţe ale procesului de integrare socio-profesională a individului.6 puncteC. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia funcţia generală a unei comunităţi tinde să fiearticularea unui sistem de norme cu o organizare colectivă care posedă unitate şi coeziune.4 puncte

Varianta 85Subiectul II (30 puncte)Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele:Probleme sociale precum discriminările şi prejudecăţile continuă să se manifeste îndiferite forme indiferent de ţară sau de cultură, pentru că, pe de o parte există multestereotipuri, iar pe de altă parte, oamenii apreciază în mod asemănător periculozitateaacestor atitudini. Ele pot genera conflicte sociale, mai ales atunci când aceste tratamenteincorecte sunt învăţate şi cultivate în cadrul procesului de socializare.A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncteB. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire întext. 6 puncteC. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale, identificateîn text şi precizate la punctul B., menţionând totodată şi câte două particularităţi aleacestora. 10 puncteD. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia unelemedii sociale încurajează non-conformismul. 6 puncteE. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a infracţionalităţiiîn societatea contemporană. 4 puncte

Subiectul III (30 puncte)Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:1. Precizaţi conţinutul noţiunii de status dobândit. 4 puncte2. Enumeraţi două caracteristici ale familiei de tip tradiţional. 6 puncte3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii grup de referinţă şi mobilitateascendentă, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaţiîn sensul specific sociologiei. 10 puncte4. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care se realizează unchestionar pe tema relaţiilor sociale, care să cuprindă minim cinci întrebări mixte.6 puncte5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia societăţile sunt alcătuite din mai multestraturi aflate într-o ierarhie. 4 puncte

Page 36: Variante BAC Sociologie

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul PreuniversitarEXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009

Probă scrisă la SociologieProba E

♦Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.♦Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 86Subiectul I (30 puncte)A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.1. Instituţiile care monopolizează viaţa membrilor lor sunt numite instituţii totale.2. Operaţionalizarea conceptelor se referă la prescrierea operaţiilor empirice necesaretrecerii de la teorie la cercetarea concretă.3. Ipoteza, în sociologie, este un enunţ ştiinţific cu valoare probabilă, care urmează sădevină adevărată sau falsă în urma cercetărilor de teren.4. Organizaţiile publice au aceeaşi autonomie ca şi cele private.5. Legile sociale nu se confundă cu legile juridice.6. Familia monoparentală se referă la copilul/copiii cu un singur părinte.7. Extinderea democraţiei a fost însoţită doar de afirmarea partidelor politice şi de odiminuarea a interesului maselor pentru viaţa politică.a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şinotaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals.6 puncteb) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 punctec) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat alenunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul sădevină adevărat. 10 puncteB. Precizaţi două consecinţe ale încălcării normelor juridice. 6 puncteC. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia există trei calităţi deosebit de importante pentruun politician: pasiunea, simţul responsabilităţii şi intuiţia. 4 puncte

Varianta 86Subiectul II (30 puncte)Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele:Infracţionalitatea, ca formă a devianţei, nu poate fi estimată sau evaluată real, deoareceexistă multe infracţiuni care nu sunt descoperite sau reclamate. În acest sens, încombaterea infracţionalităţii nu trebuie avută în vedere doar sancţiunea penală, ci şimodalităţile de prevenire a fenomenului ca scop al procesului de socializare, în vedereacorectării efectelor negative ale abaterii de la normă.Pe baza informaţiilor date:A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncteB. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire întext. 6 puncteC. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale, identificateîn text şi precizate la punctul B., menţionând totodată şi câte două particularităţi aleacestora. 10 puncteD. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia anumiteinfracţiuni, care sunt sancţionate doar neformal, riscă să se repete. 6 puncteE. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a delincvenţeijuvenile în societatea contemporană. 4 puncte

Subiectul III (30 puncte)Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:1. Precizaţi conţinutul noţiunii de rol dobândit. 4 puncte2. Enumeraţi două caracteristici ale familiei contemporane. 6 puncte3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii sistem social şi straturi sociale,redactând un text coerent, de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaţi în sensulspecific sociologiei. 10 puncte4. Construiţi un exemplu concret, prin care să ilustraţi modul în care se realizează unchestionar pe tema mobilităţii sociale, care să cuprindă minim cinci întrebări mixte.6 puncte5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia sistemele sociale şi instituţiile depind demodelele de interacţiune socială. 4 puncte

Page 37: Variante BAC Sociologie

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul PreuniversitarEXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009

Probă scrisă la SociologieProba E

♦Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.♦Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 87Subiectul I (30 puncte)A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.1. Modalităţile publice formulate de către instituţii în scopul prevenirii şi corectăriicomportamentelor deviante alcătuiesc controlul social formal.2. Ipoteza de cercetare este un enunţ probabil ce urmează a fi doar infirmat.3. Stabilirea temei de cercetare este o etapă ulterioară eşantionării.4. Caracteristica principală a organizaţiilor este coordonarea eforturilor individuale învederea atingerii unui scop comun.5. Controlul social poate fi pozitiv sau negativ.6. Teoria birocraţiei este o teorie privitoare la organizaţii.7. Principiul supremaţiei constituţionale se referă la împărţirea puterilor în: legislativă,executivă şi judecătorească.a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şinotaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals.6 puncteb) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 punctec) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat alenunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul sădevină adevărat. 10 puncteB. Precizaţi două consecinţe ale exercitării controlului social, într-o societate dată. 6 puncteC. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia politica înseamnă, alături de pasiune şi intuiţie, otenace şi lentă luptă cu imposibilul. 4 puncte

Varianta 87Subiectul II (30 puncte)Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele:Din punct de vedere sociologic, problemele sociale nu pot fi luate în considerare decât încontextul unor definiţii sociale, deoarece în majoritatea societăţilor există un conflictnormativ între socializarea concordantă şi socializarea discordantă. Astfel, dacă anumitemedii sociale încurajează tendinţele de nonconformitate, unii indivizi care manifestă uncomportament care le-a fost tolerat sau permis în anumite contexte sociale, considerălegitim să se comporte identic şi în alte contexte.Pe baza informaţiilor date:A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncteB. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire întext. 6 puncteC. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale, identificateîn text şi precizate la punctul B., menţionând totodată şi câte două particularităţi aleacestora. 10 puncteD. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreianumeroşi indivizi manifestă tendinţe spre devianţă datorită eşecului socializăriiprimare. 6 puncteE. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a discriminării însocietatea contemporană. 4 puncte

Varianta 87Subiectul III (30 puncte)Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:1. Precizaţi conţinutul noţiunii de chestionar. 4 puncte2. Enumeraţi două caracteristici ale grupului mic. 6 puncte3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii grup de referinţă şi mobilitateascendentă, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaţiîn sensul specific sociologiei. 10 puncte4. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care familia poateinfuenţa gradul de integrare şi adaptare a individului în alte grupuri. 6 puncte5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia prin intermediul rolurilor indivizii seconectează la viaţa socială. 4 puncte

Page 38: Variante BAC Sociologie

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul PreuniversitarEXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009

Probă scrisă la SociologieProba E

♦Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.♦Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 88Subiectul I (30 puncte)A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.1. Funcţia de socializare a copiilor este mai bine realizată în cazul familiilormonoparentale.2. Totalitarismul presupune exercitarea unei puternice presiuni politice pentrusupunerea maselor.3. Credinţa conform căreia orice lucru şi orice fiinţă sunt însufleţite poartă denumirea deanimism.4. Rolul controlului social este acela de a asigura ordinea şi stabilitatea socială.5. O organizaţie poate avea în componenţă nu doar indivizi, ci şi alte oraganizaţii.6. Clasificarea sancţiunilor în formale şi informale are la bază tipul de autoritate caresancţionează.7. Modalităţile publice formulate de către instituţii pentru prevenirea şi corectareacomportamentelor deviante alcătuiesc controlul social informal.a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şinotaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals.6 puncteb) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 punctec) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat alenunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul sădevină adevărat. 10 puncteB. Precizaţi două consecinţe ale unui regim politic nedemocratic asupra cetăţenilor.6 puncteC. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia familia este elementul natural şi fundamental alsocietăţii şi are dreptul la ocrotire din partea societăţii şi a statului. 4 puncte

Varianta 88Subiectul II (30 puncte)Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele:Ca rezultat al socializării, societatea se aşteaptă în mod legitim de la indivizi să seconformeze regulilor sociale. Comportamentele care se încadrează în acest tipar suntconsiderate normale, în schimb, cele care variază sau deviază de la standardeleacceptate sunt sancţionate.Pe baza informaţiilor date:A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncteB. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire întext. 6 puncteC. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale, identificateîn text şi precizate la punctul B., menţionând totodată şi câte două particularităţi aleacestora. 10 puncteD. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreiasancţionarea comportamentului nonconformist depinde de modelul cultural în care semanifestă. 6 puncteE. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a conflictelorsociale în societatea contemporană. 4 puncte

Varianta 88Subiectul III (30 puncte)Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:1. Precizaţi conţinutul noţiunii de grup de apartenenţă. 4 puncte2. Enumeraţi două caracteristici ale recensământului populaţiei. 6 puncte3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii interacţiune socială şi status social,redactând un text coerent, de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaţi în sensulspecific sociologiei. 10 puncte4. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care grupul desimilaritate (egali) poate influenţa rolul unui individ. 6 puncte5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia într-o societate deschisă nu existărestricţii formale referitoare la căsătoriile între persoane aparţinând unor clase diferite.4 puncte

Page 39: Variante BAC Sociologie

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul PreuniversitarEXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009

Probă scrisă la SociologieProba E

♦Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.♦Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 89Subiectul I (30 puncte)A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.1. Caracteristica principală a organizaţiilor este existenţa relaţiilor reciproce întremembrii organizaţiei.2. Stabilirea indicatorului empiric este o etapă a operaţionalizării conceptelor.3. Scopul pe care îl are o sancţiune se raportează doar la aspectul de constrângere.4. Rolul controlului social este acela de a asigura ordinea şi stabilitatea socială.5. Suportul dreptului şi al sistemul juridic al unei societăţi îl reprezintă normele juridice.6. Eşantionarea înseamnă determinarea populaţiei supuse investigaţiei sociologice.7. Ca proces social, laicizarea se caracterizează prin trecerea persoanelor de la oreligie la alta.a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şinotaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals.6 puncteb) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 punctec) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat alenunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul sădevină adevărat. 10 puncteB. Precizaţi două consecinţe ale exercetării controlului social formal asupra individului.6 puncteC. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia organizaţiile sunt ansambluri de fiinţe umanecare interacţionează şi sunt cele mai mari ansambluri din societatea noastră care au cevaasemănător unui sistem coordonator central. 4 puncte

Subiectul II (30 puncte)Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele:Deşi, în realitate intervin numeroase diferenţe în modul în care fiecare familie îşisocializează copiii, familiile realizează funcţii socializatoare comune, care au ca rezultatformarea personalităţii de bază. Perioada în care copilul o petrece în familia sa, până laatingerea vârstei adulte, corespunde socializării primare, care legitimează elementelesociale de bază.Pe baza informaţiilor date:A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncteB. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire întext. 6 puncteC. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale, identificateîn text şi precizate la punctul B., menţionând totodată şi câte două particularităţi aleacestora. 10 puncteD. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreiadisfuncţiile familiei favorizează devianţa. 6 puncteE. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a socializăriisecundare în societatea contemporană. 4 puncte

Subiectul III (30 puncte)Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:1. Precizaţi conţinutul noţiunii de recensământ al populaţiei. 4 puncte2. Enumeraţi două caracteristici ale grupurilor sociale organizate. 6 puncte3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii anchetă sociologică şi chestionar,redactând un text coerent, de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaţi în sensulspecific sociologiei. 10 puncte4. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care în societăţilepostindustriale nu există restricţii referitoare la căsătoriile între persoane din clasesociale diferite. 6 puncte5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia în grupurile minoritare sentimentulsolidarităţii de grup şi al apartenenţei comune este mai puternic. 4 puncte

Page 40: Variante BAC Sociologie

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul PreuniversitarEXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009

Probă scrisă la SociologieProba E

♦Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.♦Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 90Subiectul I (30 puncte)A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.1. Controlul social reprezintă un sistem de constrângeri şi recompense sociale.2. Stabilirea temei de cercetare este o etapă ulterioară documentării.3. O organizaţie nonguvernamentală poate să ia forma unei asociaţii sau fundaţii.4. Ca proces social, laicizarea înseamnă desacralizare.5. Din punct de vedere sociologic, termenul sancţiune semnifică o reacţie din parteasocietăţii faţă de un anumit tip de comportament.6. Asigurarea accesului tuturor cetăţenilor la standarde mai bune de viaţă derivă dinprincipiul guvernării reprezentative.7. Modalităţile publice formulate de către instituţii pentru prevenirea şi corectareacomportamentelor deviante alcătuiesc comunicarea socială.a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şinotaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals.6 puncteb) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 punctec) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat alenunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul sădevină adevărat. 10 puncteB. Precizaţi două consecinţe ale celibatului asupra societăţii contemporane. 6 puncteC. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia există o egalitate de oportunităţi în sistemulşcolar, întrucât oamenii se regăsesc la un nivel echivalent cu potenţialul lor înnăscut.4 puncte

Varianta 90Subiectul II (30 puncte)Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele:Socializarea se schimbă de-a lungul întregii vieţi. Omul îşi poate modifica comportamentulşi poate asimila noi modele şi roluri sociale în cadrul procesului de adaptare la cerinţelesociale. Acest proces are importanţa lui, deoarece vizează maturitatea psihologică,culturală şi socială, care facilitează integrarea socio-culturală.Pe baza informaţiilor date:A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncteB. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire întext. 6 puncteC. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale, identificateîn text şi precizate la punctul B., menţionând totodată şi câte două particularităţi aleacestora. 10 puncteD. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreianerespectarea normelor conduce la marginalizare. 6 puncteE. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a instituţiilor caagenţi de socializare în societatea contemporană. 4 puncte

Subiectul III (30 puncte)Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:1. Precizaţi conţinutul noţiunii de document social. 4 puncte2. Enumeraţi două caracteristici ale stratificării sociale în societăţile postindustriale.6 puncte3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii microgrup şi familie nucleară, redactândun text coerent, de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaţi în sensul specificsociologiei. 10 puncte4. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care relaţiile socialeformale contribuie la menţinerea ordinii sociale. 6 puncte5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia membrii grupurilor defavorizate potrecurge la violenţă ca mijloc de a încerca să-şi îmbunătăţească situaţia. 4 puncte

Page 41: Variante BAC Sociologie

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul PreuniversitarEXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009

Probă scrisă la SociologieProba E

♦Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.♦Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 91Subiectul I (30 puncte)A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.1. Rolul controlului social este acela de a asigura supunerea indivizilor.2. În societăţile tradiţionale structura familiei era una nucleară.3. Caracteristica principală a organizaţiilor este armonizarea scopurilor colective.4. Familia extinsă poate fi înţeleasă ca uniune consensuală.5. În scopul obţinerii unor profituri maximale, organizaţiile criminale derulează acţiuni şiafaceri la nivel naţional, internaţional şi transfrontalier.6. Din punct de vedere sociologic, familia este un macrogrup.7. Controlul social reprezintă un ansamblu de legi juridice care reglementează viaţasocială.a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şinotaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals.6 puncteb) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 punctec) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat alenunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul sădevină adevărat. 10 puncteB. Precizaţi două consecinţe ale încălcării principiului egalităţii de şanse, la nivelul sistemuluide învăţământ. 6 puncteC. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia, pentru a fi eficientă, o organizaţie trebuie săţină cont de climatul muncii. 4 puncte

Varianta 91Subiectul II (30 puncte)Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele:Corupţia presupune o relaţie de complicitate între persoanele dispuse să încalce legea,moralitatea şi deontologia profesională. Corupţia devine un fenomen de amploare înmomentul în care societatea socializează un mediu corupt în care complicitatea devinefirească, fapt ce micşorează şansele de combatere a acestei probleme sociale.Pe baza informaţiilor date:A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncteB. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire întext. 6 puncteC. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale, identificateîn text şi precizate la punctul B., menţionând totodată şi câte două particularităţi aleacestora. 10 puncteD. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia nivelulde trai scăzut favorizează corupţia. 6 puncteE. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a ameninţăriiterorismului în societatea contemporană. 4 puncte

Subiectul III (30 puncte)Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:1. Precizaţi conţinutul noţiunii de status dobândit. 4 puncte2. Enumeraţi două caracteristici ale chestionarului. 6 puncte3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii stratificare socială şi mobilitateascendentă, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaţiîn sensul specific sociologiei. 10 puncte4. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care relaţiile socialeformale ajută la menţinerea ordinii sociale. 6 puncte5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia statusul vizează deosebirile dintregrupurile sociale, în ceea ce priveşte onoarea socială sau prestigiul care li se acordăde către alţii. 4 puncte

Page 42: Variante BAC Sociologie

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul PreuniversitarEXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009

Probă scrisă la SociologieProba E

♦Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.♦Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 92Subiectul I (30 puncte)A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.1. Din punct de vedere sociologic, termenul sancţiune semnifică o reacţie din parteasocietăţii faţă de un anumit tip de comportament.2. Educaţia informală se desfăşoară prin intermediul instituţiilor şcolare organizate.3. Tehnica este un ansamblu de prescripţii metodologice necesare desfăşurării uneicercetări eficiente.4. În alegerea liderilor politici o importanţă mărită o au: educaţia şi pregătireaprofesională, mediul familial în care se formează şi ocupaţia avută.5. Documentarea este o etapă anterioară formulării ipotezelor de cercetare.6. Stabilirea indicatorilor reprezintă o etapă a operaţionalizării conceptelor.7. Ordinea de drept sau juridică nu poate fi definită ca ordine socială.a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şinotaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals.6 puncteb) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 punctec) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat alenunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul sădevină adevărat. 10 puncteB. Precizaţi două consecinţe ale încălcării legilor sociale. 6 puncteC. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia odată cu însuşirea unui conţinut specificeducaţiei, subiectul asimilează şi contextul structural care stă la baza organizării acestuia.4 puncte

Subiectul II (30 puncte)Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele:Problemele sociale generate de conflictele sociale pot fi analizate din două puncte devedere diferite: ca aspecte normale sau ca disfuncţii. Indiferent de modul formal sauinformal în care se manifestă, conflictele sociale afectează viaţa socială, în sens pozitivsau negativ.Pe baza informaţiilor date:A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncteB. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire întext. 6 puncteC. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale, identificateîn text şi precizate la punctul B., menţionând totodată şi câte două particularităţi aleacestora. 10 puncteD. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreiacompetiţia poate genera practici sociale corupte. 6 puncteE. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a infracţionalităţiiîn societatea contemporană. 4 puncte

Subiectul III (30 puncte)Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:1. Precizaţi conţinutul noţiunii de status prescris. 4 puncte2. Enumeraţi două caracteristici ale chestionarului. 6 puncte3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii mobilitate socială şi sistem status-rol,redactând un text coerent, de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaţi în sensulspecific sociologiei. 10 puncte4. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care, în cadrulmacrogrupurilor sociale, gradul de coeziune este mai scăzut. 6 puncte5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia diviziunile de clasă formează miezulinegalităţilor economice în societăţile moderne. 4 puncte

Page 43: Variante BAC Sociologie

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul PreuniversitarEXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009

Probă scrisă la SociologieProba E

♦Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.♦Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 93Subiectul I (30 puncte)A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.1. Operaţionalizarea conceptelor este o operaţie anterioară documentării.2. Metoda este un ansamblu de prescripţii necesare desfăşurării unei cercetări eficiente.3. Educaţia nonformală reprezintă influenţele pedagogice exercitate spontan,neorganizat.4. Din punct de vedere sociologic, termenul sancţiune semnifică o pedeapsă.5. Comportamentul deviant este acel comportament care încalcă normele şi valorilesociale.6. Din punct de vedere sociologic, familia este un microgrup şi o instituţie7. Acceptarea şi supunerea sunt atitudini care exprimă respingerea acţiunii comune deelaborare a legilor juridice.a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şinotaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals.6 puncteb) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 punctec) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat alenunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul sădevină adevărat. 10 puncteB. Precizaţi două consecinţe ale absenţei controlului social dintr-o societate. 6 puncteC. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia există o egalitate de oportunităţi în sistemulşcolar, întrucât oamenii se regăsesc la un nivel echivalent cu potenţialul lor înnăscut.4 puncte

Varianta 93Subiectul II (30 puncte)Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele:Mecanismele socializării se structurează treptat prin asimilarea primelor forme aleexperienţei sociale, încă din fazele copilăriei. La baza acestor mecanisme stă învăţareasocială. Considerată o constantă universală a socializării, aceasta contribuie la modelareasocială a fiinţei umane prin formarea unor competenţe sociale specifice.A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncteB. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire întext. 6 puncteC. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale, identificateîn text şi precizate la punctul B., menţionând totodată şi câte două particularităţi aleacestora. 10 puncteD. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreiasocializarea secundară poate genera inadaptare. 6 puncteE. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a integrăriisociale în societatea contemporană. 4 puncte

Subiectul III (30 puncte)Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:1. Precizaţi conţinutul noţiunii de observaţie participativă. 4 puncte2. Enumeraţi două caracteristici ale statusului dobândit. 6 puncte3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii clasă socială şi inegalităţi sociale,redactând un text coerent, de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaţi în sensulspecific sociologiei. 10 puncte4. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care grupul de referinţăpoate genera schimbarea statusului social. 6 puncte5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia interacţiunea de tip faţă-în-faţă este înmod clar baza tuturor formelor de organizare socială, indiferent de mărimea lor.4 puncte

Page 44: Variante BAC Sociologie

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul PreuniversitarEXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009

Probă scrisă la SociologieProba E

♦Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.♦Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 94Subiectul I (30 puncte)A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.1. Suportul dreptului şi al sistemul juridic al unei societăţi îl reprezintă moravurile.2. Familia extinsă este un fenomen frecvent în societăţile tradiţionale.3. Scopul pe care îl are o sancţiune se raportează doar la aspectul de constrângere.4. Organizaţiile complexe sunt cele care includ alte organizaţii.5. Legea socială presupune existenţa unei relaţii necesare, stabile, repetabile, esenţiale,generale.6. Din punct de vedere sociologic, termenul sancţiune semnifică privarea de libertate.7. Educaţia formală reprezintă influenţele pedagogice exercitate asupra personalităţii dela nivelul întregii societăţi.a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şinotaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals.6 puncteb) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 punctec) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat alenunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul sădevină adevărat. 10 puncteB. Precizaţi două consecinţe ale mobilităţii resurselor umane în cadrul unei organizaţii.6 puncteC. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia nu există astăzi o definiţie a religiei unanimacceptată. 4 puncte

Varianta 94Subiectul II (30 puncte)Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele:Învăţarea prin participare în cadrul unor acţiuni sociale de grup are ca efect formareasocială a individului. Acest mecanism al socializării este dinamic şi continuu, în sensul căinteriorizarea şi asimilarea valorilor, normelor, aşteptărilor şi rolurilor, permiteretrasmiterea lor şi asigură păstrarea modelelor culturale şi sociale.Pe baza informaţiilor date:A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncteB. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire întext. 6 puncteC. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale, identificateîn text şi precizate la punctul B., menţionând totodată şi câte două particularităţi aleacestora. 10 puncteD. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia absenţaunor agenţi ai socializării poate provoca dispariţia unor tradiţii culturale. 6 puncteE. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a nerespectăriinormelor în societatea contemporană. 4 puncte

Subiectul III (30 puncte)Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:1. Precizaţi conţinutul noţiunii de stratificare socială. 4 puncte2. Enumeraţi două caracteristici ale documentelor sociale. 6 puncte3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii grup de similaritate şi rol social,redactând un text coerent, de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaţi în sensulspecific sociologiei. 10 puncte4. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care se poate realizaeşantionarea probabilistă sau aleatorie. 6 puncte5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia sentimentul de a locui într-o lume unitarăeste în mare parte rezultatul răspândirii internaţionale a mediilor de comunicare4 puncte

Page 45: Variante BAC Sociologie

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul PreuniversitarEXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009

Probă scrisă la SociologieProba E

♦Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.♦Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 95Subiectul I (30 puncte)A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.1. Între stat şi societatea civilă se instituie relaţia de egalitate care se difuzează ladiferite nivele ale societăţii civile.2. Una dintre funcţiile familiei este cea de socializare.3. Religia ia formă instituţională în Biserică.4. Instrumentul este un ansamblu de prescripţii, reguli şi procedee necesare desfăşurăriiunei cercetări eficiente.5. Delincvenţa juvenilă desemnează conduitele morale inadecvate ale tinerilor care nuau împlinit vârsta majoratului.6. Atributele sociale sunt fenomenele sociale care au o expresie cantitativă explicită.7. Suportul dreptului şi al sistemul juridic al unei societăţi îl reprezintă sancţiunilesociale.a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şinotaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals.6 puncteb) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 punctec) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat alenunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul sădevină adevărat. 10 puncteB. Precizaţi două consecinţe ale nerespectării legilor juridice. 6 puncteC. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia, ca surse de putere socială, organizaţiile potuneori supune individul unor imperative cărora nu li se poate împotrivi. 4 puncte

Subiectul II (30 puncte)Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele:Nu am putea vorbi despre discriminare, revoltă, infracţionalitate, corupţie sau conflictesociale dacă nu am avea în prealabil idei destul de clare despre ceea ce este drept şinedrept, adevărat sau fals, bine şi rău. Chiar dacă normele nu sunt un ansamblu omogenşi nu sunt uşor de identificat, putem afirma că devianţa este cealaltă faţă a normei.Pe baza informaţiilor date:A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncteB. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire întext. 6 puncteC. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale, identificateîn text şi precizate la punctul B., menţionând totodată şi câte două particularităţi aleacestora. 10 puncteD. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia agenţiide socializare pot socializa norme conflictuale. 6 puncteE. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a adaptăriisociale în societatea contemporană. 4 puncte

Subiectul III (30 puncte)Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:1. Precizaţi conţinutul noţiunii de grup informal. 4 puncte2. Enumeraţi două caracteristici ale biografiei sociale. 6 puncte3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii climat psiho-social şi grup deapartenenţă, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaţiîn sensul specific sociologiei. 10 puncte4. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care multiplicareamijloacelor de comunicare în masă generează fenomenul globalizării. 6 puncte5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia odată cu răspândirea educaţiei publice,cei care au talentul necesar îşi pot găsi calea către nivelurile de sus ale sistemuluisocial şi economic. 4 puncte

Page 46: Variante BAC Sociologie

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul PreuniversitarEXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009

Probă scrisă la SociologieProba E

♦Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.♦Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 96Subiectul I (30 puncte)A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.1. Suportul dreptului şi al sistemul juridic al unei societăţi îl reprezintă normele juridice.2. Controlul social determină ordine socială.3. Variabilele sociale sunt fenomenele sociale cărora le este proprie în mod explicit oexpresie cantitativă.4. Delincvenţa juvenilă desemnează conduitele morale inadecvate ale tinerilor cu vârsteîntre 16 şi 18 ani.5. Ipoteza de cercetare se verifică înainte de analiza cantitativă şi calitativă a datelor.6. Educaţia informală reprezintă influenţele pedagogice exercitate spontan.7. Principiul supremaţiei constituţionale prevede ca activităţile statului să fie supusevalorilor morale.a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şinotaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals.6 puncteb) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 punctec) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat alenunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul sădevină adevărat. 10 puncteB. Precizaţi două consecinţe ale încălcării ordinii sociale, în contextul unei societăţidemocratice. 6 puncteC. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia orice individ devine conştient de principiile deorganizare ale societăţii prin intermediul diferitelor roluri sociale pe care este chemat să leîndeplinească. 4 puncte

Subiectul II (30 puncte)Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele:Socializarea secundară poate fi pe măsura unor aşteptări ale anumitor grupuri sociale, înconflict cu normele şi valorile specifice societăţii sau adaptată la schimbările sociale.Indiferent de direcţia în care se exprimă, ea are o triplă semnificaţie, deoarece vizeazămaturitatea psihologică, culturală şi socială, prin asimilarea de noi roluri şi deprindericomportamentale.Pe baza informaţiilor date:A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncteB. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire întext. 6 puncteC. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale, identificateîn text şi precizate la punctul B., menţionând totodată şi câte două particularităţi aleacestora. 10 puncteD. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia indiviziiadoptă uneori conduite deviante pentru a face faţă cerinţelor sociale. 6 puncteE. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a socializăriiprimare în societatea contemporană. 4 puncte

Subiectul III (30 puncte)Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:1. Precizaţi conţinutul noţiunii de grup de apartenenţă. 4 puncte2. Enumeraţi două caracteristici ale anchetei sociologice. 6 puncte3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii societate deschisă şi clasă socială,redactând un text coerent, de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaţi în sensulspecific sociologiei. 10 puncte4. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care multiplicareamijloacelor de comunicare în masă generează diversificarea relaţiilor sociale.6 puncte5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia relaţiile lărgite de rudenie sunt importanteîn interiorul grupurilor de tip tradiţional. 4 puncte

Page 47: Variante BAC Sociologie

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul PreuniversitarEXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009

Probă scrisă la SociologieProba E

♦Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.♦Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 97Subiectul I (30 puncte)A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.1. Controlul social organizat este exercitat de societate în ansamblul ei, prin intermediulunor instituţii şi organizaţii specializate.2. Religia şi biserica au generat mentalităţi şi comportamente influenţând viaţa socială acomunităţilor omeneşti.3. Violenţa de orice fel este un act antisocial pe care societatea o sancţionează prinnormele juridice ca formă de protejare a valorilor.4. Etalonul este o etapă a cercetării sociologice.5. Teoriile despre ordinea socială diferă între ele prin sursa şi modul de instituire aordinii sociale.6. Statul se naşte din nevoia de asigurare a ordinii din interior şi de apărare împotrivaatacurilor externe.7. Tehnica de cercetare este maniera de acţiune, de operare cu instrumentul deinvestigaţie.a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şinotaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals.6 puncteb) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 punctec) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat alenunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul sădevină adevărat. 10 puncteB. Precizaţi două consecinţe ale monopolizării vieţii indivizilor de către o anumită organizaţie.6 puncteC. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia cunoaşterea şi respectarea valorilor, normelor şilegilor constituie condiţii fundamentale ale unui comportament civilizat, socialmente acceptat.4 puncte

Varianta 97Subiectul II (30 puncte)Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele:În cadrul procesului de socializare primară, copiii învaţă şi preiau modelecomportamentale de bază. În acest caz, reuşita educaţiei depinde de capacitatea familieide a pregăti copiii ca actori sociali, în stare să realizeze şi altceva în comparaţie cupărinţii, în mediul lor social.Pe baza informaţiilor date:A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncteB. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire întext. 6 puncteC. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale, identificateîn text şi precizate la punctul B., menţionând totodată şi câte două particularităţi aleacestora. 10 puncteD. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreiaeducaţia formală ameliorează deficienţele de socializare primară. 6 puncteE. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a relaţiei dintrefamilie şi comunitate în societatea contemporană. 4 puncte

Varianta 97Subiectul III (30 puncte)Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:1. Precizaţi conţinutul noţiunii de anchetă sociologică. 4 puncte2. Enumeraţi două caracteristici ale grupului informal. 6 puncte3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii societate deschisă şi status dobândit,redactând un text coerent, de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaţi în sensulspecific sociologiei. 10 puncte4. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care influenţa grupului desimilaritate poate genera delincvenţă juvenilă. 6 puncte5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia în societatea contemporană, mediile deinformare deţin un rol important în dezvoltarea socială şi în organizarea socială.4 puncte

Page 48: Variante BAC Sociologie

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul PreuniversitarEXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009

Probă scrisă la SociologieProba E

♦Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.♦Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 98Subiectul I (30 puncte)A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.1. Controlul social reprezintă o intervenţie în sfera vieţii private a individului.2. Funcţia biologică este una dintre funcţiile familiei.3. Căsătoria ca strategie patrimonială este bazată pe o strategie de gestiune a averii.4. Delincvenţa juvenilă desemnează conduitele morale inadecvate ale tinerilor care nuau împlinit vârsta majoratului.5. Volumul eşantionului nu influenţează în mod direct reprezentativitatea acestuia.6. În cazul familiilor monoparentale, îndeplinirea funcţiilor se realizează la un niveloptim.7. Modalităţile publice formulate de către instituţii pentru prevenirea şi corectareacomportamentelor deviante alcătuiesc comunicarea socială.a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şinotaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals.6 puncteb) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 punctec) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat alenunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul sădevină adevărat. 10 puncteB. Precizaţi două consecinţe ale ierarhizării indivizilor în cadrul unor organizaţii. 6 puncteC. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia simbolurile şi ritualurile civile se desfăşoarădupă mecanisme similare cu cele descoperite în formele tradiţionale ale religiei. 4 puncte

Varianta 98Subiectul II (30 puncte)Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele:Socializarea în cadrul familiei are la bază învăţarea spontană în cadrul căreia copilulidentifică anumite modele de referinţă, asimilând şi interiorizând roluri sociale. Exemplulpărinţilor se menţine pe toată durata dezvoltării copilului şi influenţează formareapersonalităţii de bază.Pe baza informaţiilor date:A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncteB. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire întext. 6 puncteC. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale, identificateîn text şi precizate la punctul B., menţionând totodată şi câte două particularităţi aleacestora. 10 puncteD. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreiaînsuşirea rolurilor sociale poate fi discordantă. 6 puncteE. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a modelelorfamiliale în societatea contemporană. 4 puncte

Subiectul III (30 puncte)Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:1. Precizaţi conţinutul noţiunii de sondaj de opinie. 4 puncte2. Enumeraţi două caracteristici ale grupului mare. 6 puncte3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii societate deschisă şi status dobândit,redactând un text coerent, de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaţi în sensulspecific sociologiei. 10 puncte4. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care influenţa grupului dereferinţă poate genera schimbarea statusului social. 6 puncte5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia relaţiile interpersonale creează mediulnecesar structurării şi afirmării individuale prin raportarea la cadrul de referinţăvaloric. 4 puncte

Page 49: Variante BAC Sociologie

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul PreuniversitarEXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009

Probă scrisă la SociologieProba E

♦Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.♦Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 99Subiectul I (30 puncte)A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.1. Ideile politice se regăsesc în teorii, concepţii, doctrine, programe şi strategii politice,convingeri, experienţe, cunoştinţe dobândite în cursul implicării şi participării laactivitatea politică.2. Operaţionalizarea conceptelor se referă la prescrierea operaţiilor empirice necesaretrecerii de la teorie la cercetarea concretă.3. Elementul definitoriu al climatului psiho-social în cadrul grupurilor sociale esteconflictul.4. Din punct de vedere sociologic, familia este un macrogrup5. Metoda în sociologie înseamnă tehnică de cercetare.6. Principiul guvernării reprezentative este identic cu principiul consacrării drepturilorfundamentale ale omunlui.7. Controlul social neorganizat este exercitat de societate în ansamblul ei, prinintermediul unor instituţii şi organizaţii specializate.a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şinotaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals.6 puncteb) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 punctec) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat alenunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul sădevină adevărat. 10 puncteB. Precizaţi două consecinţe ale aplicării sancţiunilor negative neorganizate. 6 puncteC. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia religiile pot acţiona în societate atât ca forţeconservatoare cât şi ca forţe revoluţionare. 4 puncte

Varianta 99Subiectul II (30 puncte)Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele:Măsurile menite să reducă distanţa dintre prosocial şi antisocial, concordant şi discordant,normal şi deviant, îşi dovedesc eficienţa in cadrul procesului de resocializare. Acestapresupune, pe de o parte, reeducarea, reînvăţarea şi reîntoarcerea individului în universulsistemului social în accepţiunea socializării pozitive, iar pe de altă parte, acceptulsocietăţii în efortul lui de reintegrare socio-profesională.Pe baza informaţiilor date:A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncteB. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire întext. 6 puncteC. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale, identificateîn text şi precizate la punctul B., menţionând totodată şi câte două particularităţi aleacestora. 10 puncteD. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreiaprejudecăţile cu privire la devianţii sociali îngreunează reintegrarea acestora.6 puncteE. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a sancţiunilorsociale în societatea contemporană. 4 puncte

Subiectul III (30 puncte)Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:1. Precizaţi conţinutul noţiunii de stratificare socială. 4 puncte2. Enumeraţi două caracteristici ale grupului de similaritate sau de egali. 6 puncte3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii interacţiune socială şi structură declasă, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaţi însensul specific sociologiei. 10 puncte4. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care statusul prescris saualocat prin naştere poate influenţa accesul la educaţie în societăţile tradiţionale.6 puncte5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia în societatea contemporană asistăm la omare diversitate a formelor de familie. 4 puncte

Page 50: Variante BAC Sociologie

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul PreuniversitarEXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009

Probă scrisă la SociologieProba E

♦Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.♦Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 100Subiectul I (30 puncte)A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.1. Instituţiile care monopolizează viaţa membrilor săi sunt numite instiutuţii totale.2. Operaţionalizarea conceptelor se referă la prescrierea operaţiilor empirice necesaretrecerii de la teorie la cercetarea concretă.3. Scopul pe care îl are o sancţiune se raportează doar la aspectul de constrângere.4. Delincvenţa juvenilă desemnează conduitele morale inadecvate ale tinerilor care nuau împlinit vârsta majoratului.5. Din punct de vedere sociologic, familia este un macrogrup.6. Clasificarea sancţiunilor în formale şi informale are la bază tipul de autoritate caresancţionează.7. Extinderea democraţiei a fost însoţită doar de afirmarea partidelor politice şi de odiminuarea a interesului maselor pentru viaţa politică.a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şinotaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals.6 puncteb) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 punctec) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat alenunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul sădevină adevărat. 10 puncteB. Precizaţi două consecinţe ale instabilităţii familiei, în contextul societăţii contemporane.6 puncteC. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia inegalitatea şanselor constituie un aspect caretrebuie înlăturat din sistemul de învăţământ. 4 puncte

Varianta 100Subiectul II (30 puncte)Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele:În mod evident, socializarea genului este foarte puternică şi încercarea de a o modificapoate fi supărătoare. Odată ce a fost <repartizat> un gen, societatea aşteaptă ca indiviziisă adopte roluri feminine sau masculine şi să se comporte ca atare. Aceste aşteptări suntpuse în practică şi reproduse în viaţa cotidiană.Pe baza informaţiilor date:A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncteB. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire întext. 6 puncteC. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale, identificateîn text şi precizate la punctul B., menţionând totodată şi câte două particularităţi aleacestora. 10 puncteD. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia într-osocietate închisă este mai puternică discriminarea de gen. 6 puncteE. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a discriminării însocietatea contemporană. 4 puncte

Subiectul III (30 puncte)Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:1. Precizaţi conţinutul noţiunii de sondaj de opinie. 4 puncte2. Enumeraţi două caracteristici ale grupurilor sociale. 6 puncte3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii status şi rol, redactând un text coerent,de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei.10 puncte4. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care se aplică, înstratificarea socială, unul dintre criteriile specifice acesteia. 6 puncte5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia cel mai simplu sistem social este dat deinteracţiunea dintre două persoane. 4 puncte