variante comprimate bac psihologie 2009

42
 Varianta 1 Subiectul I (30 puncte)  A. Citi ţi cu atenţie enunţurile următoare. 1. Senza ţia este o imagine prima ră deoarece se pro duce numa i în condi ţiile acţiunii directe a stimulului asupra unui analizator. 2. Temperamentul reprezintă latu ra dinamico-en ergetică a person alităţii şi se manife stă pregnant în conduită. 3. Imaginea pe rceptivă se poa te forma în absenţa stim ulului, dacă intervin limbajul şi integrarea perecepţiei într-o activitate. 4. Reprezentările constituie un sprijin necesar în construirea sensurilor unor cuvinte. 5. Imaginea perceptivă es te săracă în conţinu t, deoarece reflectă doar îns uşirile mai puţin importante ale obiectelor şi f enomenelor, omiţându-le pe cele semnificative. 6. Caracteris ticile, însuşirile une i senzaţii, depind de pa rticularităţile stimulului şi de cele ale subiectului. 7. Conceptul de pe rsonalitate reflec tă o parte din atributele, structur ile şi valorile de care dispune o persoană. a) Pe ntru fiecare dintre en unţurile de la 1 la 6, scrie ţi cifra corespunzătoare enunţului şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals. 6 puncte b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să devină adevărat. 10 puncte B. Precizaţi doi dintre factorii care contribuie la dezvoltare a aptitudinilor. 6 puncte C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia inteligen a, ca aptitudine general , are un rol ţ ă importan t în ob inerea performan elor şcolare. ţ ţ 4 puncte Subiectul II (30 puncte) Memoria, piatra unghiulară a vieţii noastre psihice, implică procesul întipăririi, stocării şi reactualizării informaţiilor, contribuind la adapterea persoanei şi la conturarea unei conduite mnezice.  A. Menţionaţi două trăsături/car acteristici a le memoriei. 4 puncte B. Descrieţi succint o formă a procesului întipăririi. 6 puncte C. Evidenţiaţi o corelaţie existe ntă între termenii memorie şi gândire , redactând un text coerent, de aproximativ o jumătate de pagină (± un rând), în care să îi utilizaţi în sensul specific psihologiei. 10 puncte D. Ilustraţi, printr-un exemplu concret, oricare calitate/in dicator al memoriei. 6 puncte E. Formulaţi o soluţie pentru optimizarea memorării defini ţiilor. 4 puncte Subiectul III (30 puncte)  A. Următoru l text conţine concepte psiholog ice şi evidenţiază relaţii între ele : Mes aje le transmis e prin limbaj verbal con in nu numa i inf orma ii ci şi st ri ţ ţ ă  afective, atitudini ale persoanei care îi particularizeaz conduitele verbale şi ă  comportamentale. Pe baza informaţiilor date: 1. Preciza ţi conţinutul a două dintre con ceptele psihologice la care fa ce referire textul. 4 puncte 2. Descrieţi, î n aproximativ zece rânduri, o modalitate prin care g ândirea e ste impli cată  în desfăşurarea unuia dintre procesele/ fenomenele psihice la care se referă textul dat. 6 puncte 3. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii p sihice identificate  în text şi precizate la punctul 1., menţionând totodată şi categoria sau sistemul în care se  încadrează fiecare. 10 puncte B. Deoarece voin a este o condi ie necesar pentru a finali za activit ile compl exe: ţ ţ ă ăţ 1. Explicaţi rolul uneia dintre calităţile voinţei în obţinerea unei performanţe sportive la nivel înalt. 6 puncte 2. Argumentaţi un punct de vedere personal cu privire la faptul c luarea deciziei, ca etap a ă ă efortului voluntar, imp lic şi exp erien a de via a p ersoanei. ă ţ ţă 4 puncte

Upload: diana-iordachescu

Post on 16-Jul-2015

567 views

Category:

Documents


4 download

DESCRIPTION

variantele 1-40. restul vor urma

TRANSCRIPT

Page 1: Variante comprimate BAC psihologie 2009

5/14/2018 Variante comprimate BAC psihologie 2009 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/variante-comprimate-bac-psihologie-2009 1/42

Varianta 1

Subiectul I (30 puncte) A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.

1. Senzaţia este o imagine primară deoarece se produce numai în condiţiile acţiuniidirecte a stimulului asupra unui analizator.

2. Temperamentul reprezintă latura dinamico-energetică a personalităţii şi se manifestăpregnant în conduită.

3. Imaginea perceptivă se poate forma în absenţa stimulului, dacă intervin limbajul şiintegrarea perecepţiei într-o activitate.

4. Reprezentările constituie un sprijin necesar în construirea sensurilor unor cuvinte.5. Imaginea perceptivă este săracă în conţinut, deoarece reflectă doar însuşirile maipuţin importante ale obiectelor şi fenomenelor, omiţându-le pe cele semnificative.

6. Caracteristicile, însuşirile unei senzaţii, depind de particularităţile stimulului şi de celeale subiectului.

7. Conceptul de personalitate reflectă o parte din atributele, structurile şi valorile de caredispune o persoană.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şinotaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals.

6 puncteb) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte

c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat alenunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul sădevină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi doi dintre factorii care contribuie la dezvoltarea aptitudinilor. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia inteligen a, ca aptitudine general , are un rolţ ăimportant în ob inerea performan elor şcolare.ţ ţ 4 puncteSubiectul II (30 puncte)

Memoria, piatra unghiulară a vieţii noastre psihice, implică procesul întipăririi, stocăriişi reactualizării informaţiilor, contribuind la adapterea persoanei şi la conturarea uneiconduite mnezice.  A. Menţionaţi două trăsături/caracteristici ale memoriei. 4 puncteB. Descrieţi succint o formă a procesului întipăririi. 6 puncteC. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii memorie şi gândire, redactând un text

coerent, de aproximativ o jumătate de pagină (± un rând), în care să îi utilizaţi în sensulspecific psihologiei. 10 puncte

D. Ilustraţi, printr-un exemplu concret, oricare calitate/indicator al memoriei. 6 puncteE. Formulaţi o soluţie pentru optimizarea memorării definiţiilor. 4 puncte

Subiectul III (30 puncte) A. Următorul text conţine concepte psihologice şi evidenţiază relaţii între ele:

Mesajele transmise prin limbaj verbal con in nu numai informa ii ci şi st riţ ţ ă  afective,

atitudini ale persoanei care îi particularizeaz conduitele verbale şiă  comportamentale.Pe baza informaţiilor date:1. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele psihologice la care face referire textul.

4 puncte2. Descrieţi, în aproximativ zece rânduri, o modalitate prin care gândirea este implicată în desfăşurarea unuia dintre procesele/ fenomenele psihice la care se referă textul dat.

6 puncte3. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii psihice identificate în text şi precizate la punctul 1., menţionând totodată şi categoria sau sistemul în care se încadrează fiecare. 10 puncte

B. Deoarece voin a este o condi ie necesar pentru a finaliza activit ile complexe:ţ ţ ă ăţ1. Explicaţi rolul uneia dintre calităţile voinţei în obţinerea unei performanţe sportive lanivel înalt. 6 puncte2. Argumentaţi un punct de vedere personal cu privire la faptul c luarea deciziei, ca etap aă ăefortului voluntar, implic şi experien a de via a persoanei.ă ţ ţă 4 puncte

Page 2: Variante comprimate BAC psihologie 2009

5/14/2018 Variante comprimate BAC psihologie 2009 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/variante-comprimate-bac-psihologie-2009 2/42

Varianta 2Subiectul I (30 puncte) A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare:1. Senzaţia tactilă face parte din categoria senzaţiilor exteroceptive.2. Imaginea perceptivă este bogată în conţinut, deoarece reflectă atât însuşirile

semnificative ale obiectelor şi fenomenelor, cât şi pe cele mai puţin importante, dedetaliu.

3. Temperamentul este latura rezolutiv-productivă a personalităţii.

4. Durata unei senzaţii este, de regulă, mult mai mare decât durata acţiunii stimulului.5. Percepţiile se aseamănă cu reprezentările din perspectiva conţinutului reflectat.6. Personalitatea deplin formată se caracterizează prin complexitate, organizare,

ierarhizare, adaptare flexibilă, nivel ridicat de eficienţă.7. Sub raportul conţinutului ei, reprezentarea face trecerea către procesele cognitive

superioare.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi notaţi îndreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals.6 puncte

b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 punctec) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al

enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul sădevină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi trei aptitudini simple. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia inteligen a este o dimensiune a personalit ii ceţ ăţfavorizeaz adaptarea conduitei intelectuale, practice şi sociale la situa ii noiă ţ . 4puncte

Subiectul II (30 puncte)Memoria este un proces superior de cunoaştere. Datorită importanţei pe care o are în

cadrul vieţii psihice, ea a fost considerată „piatra unghiulară”, „condiţia fundamentală” aacesteia. A. Menţionaţi două caracteristici ale memoriei. 4 puncteB. Descrieţi succint una dintre caracteristicile memoriei menţionată la punctul A. 6 puncteC. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii memorare logică şi uitare, redactând un

text coerent, de aproximativ o jumătate de pagină (± un rând), în care să îi utilizaţi însensul specific psihologiei. 10 puncte

D. Ilustraţi, printr-un exemplu concret, utilitatea memorării mecanice. 6 puncteE. Formulaţi o soluţie pentru optimizarea fixării informaţiilor. 4 puncte

Subiectul III(30 puncte) A. Următorul text conţine concepte psihologice şi evidenţiază relaţii între ele:Conduitele umane au un mobil, o cauz internă ă, şi pot fi sus inute de efort voluntarţ -care faciliteaz atingerea scopurilor.ăPe baza informaţiilor date:1. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele psihologice la care face referire textul. 4 puncte2. Descrieţi, în aproximativ zece rânduri, o modalitate prin care gândirea este implicată

 în desfăşurarea unuia dintre procesele/ fenomenele psihice la care se referă textul dat. 6 puncte3. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii psihice identificate

 în text şi precizate la punctul 1., menţionând totodată şi categoria sau sistemul în care se încadrează fiecare. 10

puncteB. Ştiind că tr irile afective exprim atitudini ale persoanei fa de împrejur rile de via :ă ă ţă ă ţă1. Explicaţi două dintre particularităţile afectivităţii. 6 puncte2. Argumentaţi un punct de vedere personal cu privire la ideea potrivit căreia „pasiunile sunt caun torent care-şi adânceşte profund albia”. 4 puncte

Page 3: Variante comprimate BAC psihologie 2009

5/14/2018 Variante comprimate BAC psihologie 2009 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/variante-comprimate-bac-psihologie-2009 3/42

Varianta 3Subiectul I (30 puncte)

 A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare:1. Senzaţia este o imagine bogată în conţinut deoarece reflectă separat însuşirile

concrete ale unui obiect.2. Desfăşurarea percepţiei este susţinută şi mediată de acţiunile pe care le efectuăm

asupra obiectelor percepute: deplasare, aşezare, ordonare, compunere,descompunere, măsurare etc.

3. Obiectele familiare sunt reprezentate mai uşor şi mai bine decât obiectele nefamiliare(întâlnite rar şi sporadic în experienţa senzorială).

4. Factorii de personalitate sunt formaţiuni integratoare sintetice, în sensul că reunesc şicondensează diferite funcţii şi procese psihice.

5. Aptitudinile reprezintă latura dinamico-energetică a personalităţii.6. Inteligenţa umană se concretizează, printre altele, în capacitatea de a face faţă

diverselor situaţii problematice noi, imprevizibile.7. Colericul şi sangvinicul sunt caracterizaţi de orientarea preponderentă spre sine.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şinotaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals

6 puncteb) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 punctec) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat alenunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul sădevină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi trei calităţi ale imaginii perceptive. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia aptitudinile generale nu pot înlocui aptitudinilespeciale , dar le pot compensa într-o anumit m sură ă ă. 4 puncteSubiectul II (30 puncte)

Memoria este un proces cognitiv superior care mijloceşte adaptarea şi este implicat întoate formele de învăţare. Trăinicia păstrării informaţiilor depinde nu numai de modul încare le memorăm, ci şi de contextul în care o facem. A. Menţionaţi două calităţi/indicatori ale/ai memoriei. 4 puncteB. Descrieţi succint una dintre formele uitării. 6 puncteC. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii uitare şi memorie redactând un text

coerent, de aproximativ o jumătate de pagină (± un rând), în care să îi utilizaţi în sensulspecific psihologiei. 10 puncte

D. Ilustraţi, printr-un exemplu concret, memorarea involuntară. 6 puncte

E. Formulaţi o soluţie pentru prevenirea/preîntâmpinarea uitării. 4 puncteSubiectul III (30 puncte) A. Următorul text conţine concepte psihologice şi evidenţiază relaţii între ele:

Prin fenomenul aten iei, persoana se orienteaz selectiv şi îşi concentreaz energiaţ ă ă  psihicăspre atingerea scopurilor conştient propuse, antrenând energiile specifice efortuluivoluntar.Pe baza informaţiilor date:1. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele psihologice la care face referire textul.

4 puncte2. Descrieţi, în aproximativ zece rânduri, o modalitate prin care gândirea este implicată

 în desfăşurarea unuia dintre procesele/ fenomenele psihice la care se referă textul dat.6 puncte3. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii psihice identificate în text şi precizate la punctul 1., menţionând totodată şi categoria sau sistemul în care se încadrează fiecare. 10 puncte

B. Ştiind că limbajul se afl în interac iune cu celelalte procese psihiceă ţ :1. Explicaţi specificul funcţiei de reglare a conduitei umane prin limbaj. 6 puncte

Page 4: Variante comprimate BAC psihologie 2009

5/14/2018 Variante comprimate BAC psihologie 2009 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/variante-comprimate-bac-psihologie-2009 4/42

2. Argumentaţi un punct de vedere personal cu privire la faptul că manifestarea func ieiţexpresive a limbajului presupune şi expresivitate emo ional .ţ ă 4 puncte

Page 5: Variante comprimate BAC psihologie 2009

5/14/2018 Variante comprimate BAC psihologie 2009 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/variante-comprimate-bac-psihologie-2009 5/42

Varianta 4 4Subiectul I (30 puncte) A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.

1. Fiecare persoană ataşează, în funcţie de experienţa sa anterioară, o anumitătonalitate afectivă fiecărui stimul.

2. Aptitudinile reprezintă latura rezolutiv-productivă a personalităţii.3. Durata percepţiei este, în mod normal, mult mai mare decât durata acţiunii stimulului.

4. Teoria psiho-genetică a inteligenţei a fost elaborată de Jean Piaget.5. Factorii de personalitate dispun de o anumită plasticitate, nu sunt total rigizi, putându-se restructura şi perfecţiona sub presiunea condiţiilor de mediu.

6. Temperamentele nu sunt bune sau rele, ele nu intră sub incidenţa evaluării.7. Calitatea reprezentării nu depinde de calitatea percepţiei (acurateţea, precizia,

conţinutul ei) şi de contextul în care a avut loc receptarea obiectului (legătura custările de motivaţie, cu trăirile emoţional-afective şi cu scopurile activităţii noastre).

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şinotaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, enunţul este fals.

6 puncteb) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte

c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat alenunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul sădevină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi doi dintre factorii care intervin în modelarea trăsăturilor temperamentale.6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia, raportat la celelalte procese şi mecanismeăpsihice, personalitatea are un rol integrator. 4 puncte

Subiectul II (30 puncte)

Proces implicat în toate formele de învaţare, asigurând continuitatea vieţii noastrepsihice şi reflectarea trecutului ca trecut, memoria se află în interdependenţă cu toateprocesele şi fenomenele psihice. A. Menţionaţi două forme ale uitării. 4 puncteB. Descrieţi succint unul dintre procesele memoriei. 6 puncteC. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii memorie şi imagina ieţ , redactând un text

coerent, de aproximativ o jumătate de pagină (± un rând), în care să îi utilizaţi în sensulspecific psihologiei. 10 puncte

D. Ilustraţi, printr-un exemplu concret, caracterul inteligibil al memoriei. 6 puncteE. Formulaţi o soluţie pentru optimizarea memorării datelor istorice. 4 puncte

Subiectul III (30 puncte) A. Următorul text conţine concepte psihologice şi evidenţiază relaţii între ele:

Expresiile emo ionale prin care omul îşi exprim şi comunic tr irile fa deţ ă ă ă ţă   împrejur rile deă via sunt determinate de cauze interne sau exterioare subiectului.ţăPe baza informaţiilor date:1. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele psihologice la care face referire textul.

4 puncte2. Descrieţi, în aproximativ zece rânduri, o modalitate prin care gândirea este implicată în desfăşurarea unuia dintre procesele/ fenomenele psihice la care se referă textul dat.

6 puncte3. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii psihice identificate în text şi precizate la punctul 1., menţionând totodată şi categoria sau sistemul în care se încadrează fiecare. 10 puncte

B. Considerând că aten ia este o condi ie care faciliteaz activit ile psihice:ţ ţ ă ăţ1. Explicaţi specificul funcţiei de filtrare-selectare a atenţiei. 6 puncte2. Argumentaţi un punct de vedere personal privitor la rolul aten iei în activitatea unuiţ

conduc tor autoă .4 puncte

Page 6: Variante comprimate BAC psihologie 2009

5/14/2018 Variante comprimate BAC psihologie 2009 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/variante-comprimate-bac-psihologie-2009 6/42

Varianta 5 Subiectul I (30 puncte) A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.

1. Factorii de personalitate se manifestă în întreaga conduită, nu numai într-o anumităsituaţie.

2. Inteligenţa este o aptitudine generală.3. Nivelul de cultură generală este un factor care poate influenţa calitatea imaginii

perceptive.

4. Temperamentul este latura instrumental-operaţională a personalităţii.5. Personalitatea unui om nu poate fi radical modificată de situaţiile tranzitorii sauaccidentale.

6. În procesul reprezentării, detaşarea de câmp/context poate fi totală iar imagineareprezentării poate fi transpusă mintal în alte contexte, fără ca acest lucru să perturbecunoaşterea.

7. Dacă am mai văzut o persoană şi dispunem de o schemă perceptivă care includeprincipalele caracteristici fizionomice ale acesteia, ne va fi dificil să o identificăm într-omulţime de oameni.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şinotaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals.

6 puncteb) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 punctec) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat alenunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul sădevină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două însuşiri prin care temperamentul se deosebeşte de aptitudini. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia reprezentarea este implicat activ în formareaăaptitudinilor tehnice. 4 puncteSubiectul II (30 puncte)

  Analiza proceselor mnezice implică şi abordarea fenomenului uitării; se consideră căuitarea şi memoria se află într-o relaţie dinamică, uitarea fiind un proces natural şinecesar. A. Menţionaţi două forme ale memoriei după durata păstrării informaţiilor. 4 puncteB. Descrieţi succint două dintre cauzele uitării. 6 puncteC. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii volum al memoriei şi condi iile memor riiţ ă ,

redactând un text coerent, de aproximativ o jumătate de pagină (± un rând), în care să îiutilizaţi în sensul specific psihologiei. 10 puncte

D. Ilustraţi, printr-un exemplu concret, caracterul selectiv al memoriei. 6 puncteE. Formulaţi o soluţie pentru prevenirea uitării parţiale. 4 puncte

Subiectul III (30 puncte) A. Următorul text conţine concepte psihologice şi evidenţiază relaţii între ele:

Rolul adaptativ al aten iei depinde şi de prezen a sau absen a inten iei, scopului şiţ ţ ţ ţ  efortului voluntar.Pe baza informaţiilor date:1. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele psihologice la care face referire textul.

4 puncte2. Descrieţi, în aproximativ zece rânduri, o modalitate prin care gândirea este implicată în desfăşurarea unuia dintre procesele/ fenomenele psihice la care se referă textul dat.

6 puncte3. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii psihice identificate în text şi precizate la punctul 1., menţionând totodată şi categoria sau sistemul în care se încadrează fiecare. 10 puncte

B. Ştiind că limbajul este activitatea de comunicare cu ajutorul limbii şi a resurselor ei:1. Explicaţi relaţia limbă-limbaj. 6 puncte2. Argumentaţi un punct de vedere personal cu privire la ideea conform căreia limbajul scriseste mai riguros, cu reguli mai stricte decât limbajul oral. 4 puncte

Page 7: Variante comprimate BAC psihologie 2009

5/14/2018 Variante comprimate BAC psihologie 2009 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/variante-comprimate-bac-psihologie-2009 7/42

Varianta 6Subiectul I (30 puncte) A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.

1. Personalitatea este produsul împrejurărilor.2. Tipul temperamental flegmatic poate fi caracterizat prin: reactivitate accentuată,

procese afective intense, bogăţia şi intensitatea reacţiilor, plăcerea de a opunerezistenţă, de a înfrunta greutăţi, trăsături volitive accentuate, înclinaţia de a fipasionat.

3. Un obiect perceput frecvent va fi reprezentat printr-o imagine mai vie, mai completă şi

mai fidelă decât unul perceput o singură dată.4. Imaginea perceptivă este considerată bogată în conţinut, deoarece cuprinde atât însuşirile semnificative, cât şi pe cele mai puţin importante, de detaliu.

5. O conduită inteligentă presupune o evaluare rapidă a mijloacelor pentru îndeplinireaoptimă a scopurilor.

6. În condiţii de oboseală, chiar şi stimulii puternici sunt mai greu de recepţionat.7. Reprezentarea furnizează o imagine bogată în conţinut a însuşirilor concrete şi

caracteristice ale obiectelor şi fenomenelor în absenţa acţiunii directe a acestoraasupra analizatorilor.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi notaţi îndreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals.

6 puncteb) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 punctec) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat alenunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul sădevină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi doi factori de care depinde intensitatea senzaţiei. 6 puncteC. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia educa ia are un rol important în formarea şiţdezvoltarea unei aptitudini. 4 puncteSubiectul II (30 puncte)

Memorarea este profund implicată în procesul de adaptare a persoanei la mediu. Eficienţamemoriei depinde atât de calitatea proceselor de întipărire, păstrare şi actualizare, cât şi de

punerea în operă a unor factori ce asigură optimizarea ei. A. Menţionaţi două modalităţi ale procesului întipăririi/memorării. 4 puncteB. Descrieţi succint unul dintre factorii ce pot asigura optimizarea capacităţii de memorare.

6 puncteC. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii imagina ieţ şi memorie,  redactând un text

coerent, de aproximativ o jumătate de pagină (± un rând), în care să îi utilizaţi în sensulspecific psihologiei. 10 puncte

D. Ilustraţi, printr-un exemplu concret, procesul de reactualizare. 6 puncteE. Formulaţi o soluţie pentru optimizarea uneia dintre modalităţile de memorare

menţionate la punctul A. 4 puncteSubiectul III (30 puncte) A. Următorul text conţine concepte psihologice şi evidenţiază relaţii între ele:

Func ia persuasiv a limbajului are ca scop modificarea conduitei celorlal i şi inducerea unorţ ă ţ  idei, atitudini, tr iri afective.ăPe baza informaţiilor date:1. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele psihologice la care face referire textul. 4 puncte

2. Descrieţi, în aproximativ zece rânduri, o modalitate prin care gândirea este implicată în desfăşurarea unuia dintre procesele/ fenomenele psihice la care se referă textul dat. 6 puncte

3. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii psihice identificate în text şi precizate la punctul 1., menţionând totodată şi categoria sau sistemul în care se încadrează fiecare. 10 puncte

B. Complexitatea actelor voluntare impune parcurgerea unor etape în dep şireaăobstacolelor care apar în calea atingerii scopurilor:1. Explicaţi specificul unui factor care influenţează executarea hotărârii luate într-un act

voluntar. 6 puncte2. Argumentaţi un punct de vedere personal privitor la ideea conform căreia luarea deciziei, caetap a actului voluntar, implic şi conflicte motiva ionale.ă ă ţ 4 puncte

Page 8: Variante comprimate BAC psihologie 2009

5/14/2018 Variante comprimate BAC psihologie 2009 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/variante-comprimate-bac-psihologie-2009 8/42

Varianta 7Subiectul I (30 puncte) A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.

1. Din punct de vedere psihologic se poate afirma că există oameni lipsiţi depersonalitate.

2. Imaginea perceptivă este considerată primară deoarece cuprinde atât însuşirilesemnificative, cât şi pe cele mai puţin importante, de detaliu.

3. Din punctul de vedere al conţinutului, reprezentările se apropie de percepţie, iar din

punctul de vedere al modului de producere, acestea se apropie de gândire.4. Senzaţia auditivă face parte din categoria senzaţiilor exteroceptive.5. Inteligenţa umană se poate manifesta prin capacitatea de a crea şi de a alege

mijloacele adecvate scopului stabilit.6. Aptitudinea pedagogică este o aptitudine generală.7. Din punctul de vedere al nivelului nevrozismului, colericul şi melancolicul pot fi

caracterizaţi ca fiind stabili.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şinotaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals.

6 puncteb) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte

c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat alenunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul sădevină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două dintre rolurile/funcţiile îndeplinite de mecanismele verbale în procesulreprezentării. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia factorii de personalitate tind spre generalitate,caracterizându-l pe om în ansamblul s u şi nu numai într-o anumit situa ieă ă ţ . 4 puncteSubiectul II (30 puncte)

Memoria este un proces psihic cognitiv superior care condiţionează realizareafenomenului de conştiinţă şi facilitează înţelegerea coordonatelor temporale ale existenţeiumane. A. Menţionaţi două forme ale uitării. 4 puncteB. Descrieţi succint procesul întipăririi/memorării voluntare. 6 puncteC. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii gândire şi memorie,  redactând un text

coerent, de aproximativ o jumătate de pagină (± un rând), în care să îi utilizaţi în sensulspecific psihologiei. 10 puncte

D. IIlustraţi, printr-un exemplu concret, utilitatea memorării mecanice. 6 puncteE. Formulaţi o soluţie pentru optimizarea mobilităţii memoriei. 4 puncte

Subiectul III (30 puncte) A. Următorul text conţine concepte psihologice şi evidenţiază relaţii între ele:

Folosirea limbajului ca mijloc de comunicare, presupune selectivitate şiconcentrare în alegerea, corelarea şi utilizarea adecvat a resurselor acestuia.ăPe baza informaţiilor date:1. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele psihologice la care face referire textul.

4 puncte2. Descrieţi, în aproximativ zece rânduri, o modalitate prin care gândirea este implicată în desfăşurarea unuia dintre procesele/ fenomenele psihice la care se referă textul dat.

6 puncte3. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii psihice identificate în text şi precizate la punctul 1., menţionând totodată şi categoria sau sistemul în care se încadrează fiecare. 10 puncte

B. Ştiind că motiva ia, ca pârghie esen ial în procesul autoregl rii individului,ţ ţ ă ă  sensibilizeazădiferit persoana:1. Explicaţi rolul uneia dintre formele motivaţiei în apariţia şi evoluţia pasiunilor. 6 puncte2. Argumentaţi un punct de vedere personal cu privire la faptul că, în evolu ia lor, emo iileţ ţ

superioare sunt motivate şi de ac iunile persoaneiţ .4 puncte

Page 9: Variante comprimate BAC psihologie 2009

5/14/2018 Variante comprimate BAC psihologie 2009 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/variante-comprimate-bac-psihologie-2009 9/42

Varianta 8Subiectul I (30 puncte) A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.

1. Desprinderea reprezentării unui obiect de contextul spaţio-temporal în care acesta afost perceput este însoţită de conştiinţa absenţei obiectului.

2. Structurile personalităţii, odată constituite, nu se mai pot modifica pe parcursul vieţii.3. Temperamentul este latura dinamico-energetică a personalităţii.

4. Senzaţiile reflectă însuşiri abstracte ale obiectelor şi fenomenelor, în absenţa acţiuniiacestora asupra analizatorilor.5. Interesele stabile pentru o categorie de stimuli facilitează o mai mare operativitate a

procesului perceptiv.6. Mecanismele verbale nu au niciun rol în procesul formării unei reprezentări.7. Generalizările cuprinse în percepţie reprezintă un pas important în trecerea spre

noţiune.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şinotaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals.

6 puncteb) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte

c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat alenunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul sădevină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi trei tipuri de senzaţii exteroceptive. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia inteligen a este implicat în activitatea deţ ăcomunicare. 4 puncteSubiectul II (30 puncte)

Modul în care se realizează engramarea, păstrarea şi reactualizarea unei informaţii estedependent de predispoziţiile individuale, de experienţa şi antrenamentul fiecăreipersoane, de dorinţa sa de a asigura trăinicie cunoştinţelor pe care şi le însuşeşte; deci,capacităţile mnezice se pot dezvolta prin exerciţiu. A. Menţionaţi doi factori ai optimizării memoriei. 4 puncteB. Descrieţi succint una dintre formele întipăririi/engramării informaţiilor. 6 puncteC. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii memorie de lucru şi imagina ieţ , redactând

un text coerent, de aproximativ o jumătate de pagină, în care să îi utilizaţi în sensulspecific psihologiei. 10 puncte

D. Ilustraţi, printr-un exemplu concret, volumul memoriei. 6 puncteE. Formulaţi o soluţie pentru prevenirea uitării informaţiilor esenţiale ale unui conţinut

 învăţat. 4 puncte

Subiectul III (30 puncte)

 A. Următorul text conţine concepte psihologice şi evidenţiază relaţii între ele:Expresiile emo ionale sunt rezultatul înv rii sociale şi pot fi utilizate în modţ ăţă  conştient şi voluntar în exprimarea tr irilor afective şi în influen area conduiteloră ţ  celorlal i.ţPe baza informaţiilor date:1. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele psihologice la care face referire textul.

4 puncte2. Descrieţi, în aproximativ zece rânduri, o modalitate prin care gândirea este implicată în desfăşurarea unuia dintre procesele/ fenomenele psihice la care se referă textul dat.

6 puncte3. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii psihice identificate în text şi precizate la punctul 1., menţionând totodată şi categoria sau sistemul în care se

 încadrează fiecare. 10 puncte

B. Ştiind că motiva ia şi afectivitatea apar şi se dezvolt împreunţ ă ă:1. Explicaţi rolul motivelor în apariţia şi manifestarea dispoziţiilor afective. 6 puncte2. Argumentaţi un punct de vedere personal cu privire la faptul că emo iile superioare au un rolţimportant în apari ia şi manifestarea intereselor.ţ 4 puncte

Page 10: Variante comprimate BAC psihologie 2009

5/14/2018 Variante comprimate BAC psihologie 2009 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/variante-comprimate-bac-psihologie-2009 10/42

Varianta 9Subiectul I (30 puncte) A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.

1. Reactualizarea unei scheme perceptive anterioare îngreunează procesul perceptiv.2. Caracteristicile/însuşirile unei senzaţii depind, deopotrivă, de particularităţile

stimulului şi de cele ale mediului.3. Din punct de vedere psihologic, afirmaţia colegul meu nu are personalitate

esteincorectă.4. Aptitudinile diferenţiază persoanele între ele, elementul principal al acestei diferenţieri

constituindu-l randamentul cantitativ şi calitativ al activităţii.5. Personalitatea nu este dată, ci se formează pe parcursul vieţii, fiind unică şi originală.6. Senzaţiile exteroceptive reflectă stări interne legate de satisfacerea trebuinţelor 

fundamentale.7. Reprezentarea furnizează o imagine unitară, dar schematică, a însuşirilor abstracte şi

de detaliu ale obiectelor şi fenomenelor în absenţa acţiunii directe a acestora asupraanalizatorilor.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi

notaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals.6 puncte

b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 punctec) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat alenunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul sădevină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două caracteristici ale tipului temperamental sangvinic, potrivit tipologiei lui I.P.Pavlov. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia procesul reprezent rii este condi ionat deă ţpercep ie, dar cele dou procese nu se identificţ ă ă. 4 puncteSubiectul II (30 puncte)

Proces de cunoaştere superioară, memoria facilitează adaptarea persoanei la mediu şieficientizarea comportamentului; ea interacţionează permanent cu alte procese psihice,printre care, de exemplu, procesul senzorial.  A. Menţionaţi două dintre formele memoriei, diferenţiate după criteriul prezenţei sau

absenţei intenţionalităţii. 4 puncteB. Descrieţi succint una dintre formele memoriei menţionate la punctul A. 6 puncteC. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii uitare şi caracter situa ional al memoriei,ţ

redactând un text coerent, de aproximativ o jumătate de pagină (± un rând), în care să îiutilizaţi în sensul specific psihologiei. 10 puncte

D. Ilustraţi, printr-un exemplu concret, caracterul mijlocit al memoriei. 6 puncte

E. Formulaţi o soluţie pentru optimizarea fidelităţii memoriei. 4 puncte/Subiectul III (30 puncte) A. Următorul text conţine concepte psihologice şi evidenţiază relaţii între ele:

Ne concentr m asupra cauzelor interne ale conduitelor noastre, le focaliz m prină ă  aten ie şiţ le evalu m, atunci când inten ion m s optimiz m ac iunile, s le creştemă ţ ă ă ă ţ ă  eficien a.ţPe baza informaţiilor date:1. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele psihologice la care face referire textul.

4 puncte2. Descrieţi, în aproximativ zece rânduri, o modalitate prin care gândirea este implicată în desfăşurarea unuia dintre procesele/ fenomenele psihice la care se referă textul dat.

6 puncte

3. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii psihice identificate în text şi precizate la punctul 1., menţionând totodată şi categoria sau sistemul în care se încadrează fiecare. 10 puncte

B. Deoarece expresivitatea limbajului oral utilizeaz şi mijloace extralingvistice:ă1. Explicaţi rolul expresiilor emoţionale în manifestarea funcţiei expresive a limbajului.

6 puncte2. Argumentaţi un punct de vedere personal cu privire la faptul că, f r limbaj, comunicareaă ă

Page 11: Variante comprimate BAC psihologie 2009

5/14/2018 Variante comprimate BAC psihologie 2009 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/variante-comprimate-bac-psihologie-2009 11/42

afectiv ar fi mai s rac .ă ă ă 4 puncte

Varianta 10Subiectul I (30 puncte) A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.

1. Imaginea perceptivă este obiectuală deoarece este concomitentă cu cea aelementelor care înconjoară obiectul şi cu care acesta se află într-un anumit spaţiu şi

timp.2. Conceptul de personalitate reflectă o parte din atributele, structurile şi valorile de care

dispune o persoană.3. Sunt considerate simple sau elementare aptitudinile care se sprijină pe un tip omogen

de operare sau funcţionare.4. Prin senzaţie sunt semnalizate însuşirile abstracte ale stimulului în relaţia directă a

acestuia cu analizatorul.5. Cu cât intervalul de timp care se scurge între momentul perceperii unui obiect şi

momentul în care are loc reprezentarea acestuia este mai mare, cu atâtreactualizarea imaginii lui va fi mai vie şi mai uşor de realizat.

6. Senzaţia vizuală face parte din categoria senzaţiilor interoceptive.7. Tipului temperamental melancolic i se pot asocia următoarele caracteristici pozitive:

echilibrare, tendinţa de a fi mulţumit, calm, prietenos, sânge rece, toleranţă, încredere, perseverenţă, trăsături volitive accentuate, înclinaţia de a fi cugetat.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şinotaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals.

6 puncteb) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 punctec) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat alenunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul sădevină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi trei dintre stadiile evoluţiei intelectuale, conform teoriei psiho-genetice a lui JeanPiaget 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia stilul perceptiv influen eaz formarea şiţ ădezvoltarea aptitudinilor. 4 puncteSubiectul II (30 puncte)

Denumită şi „piatră unghiulară a vieţii   noastre psihice”, memoria este cea carecondiţionează învăţarea şi adaptarea fiecărei persoane, asigurând atât continuitatea vieţiipsihice, cât şi afirmarea potenţialului individual. A. Menţionaţi două procese psihice încadrate în aceeaşi categorie cu memoria.

4 puncteB. Descrieţi succint una dintre formele reactualizării. 6 puncte A. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii memorie involuntară şi înv areăţ , redactând

un text coerent, de aproximativ o jumătate de pagină (± un rând), în care să îi utilizaţi în

sensul specific psihologiei. 10 puncteB. Ilustraţi, printr-un exemplu concret, caracterul relativ fidel al memoriei. 6 puncteC. Formulaţi o soluţie pentru optimizarea fidelităţii reactualizării. 4 puncte

Subiectul III (30 puncte) A. Următorul text conţine concepte psihologice şi evidenţiază relaţii între ele:

Actul voluntar este o modalitate superioar de autoreglaj verbal, cuvântul fiindă  implicat înprecizarea scopului, denumirea obstacolului şi stabilirea etapelor de dep şire aă  acestuia.Pe baza informaţiilor date:1. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele psihologice la care face referire textul.

4 puncte2. Descrieţi, în aproximativ zece rânduri, o modalitate prin care gândirea este implicată în desfăşurarea unuia dintre procesele/ fenomenele psihice la care se referă textul dat.

6 puncte3. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii psihice identificate în text şi precizate la punctul 1., menţionând totodată şi categoria sau sistemul în care se încadrează fiecare. 10 puncte

Page 12: Variante comprimate BAC psihologie 2009

5/14/2018 Variante comprimate BAC psihologie 2009 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/variante-comprimate-bac-psihologie-2009 12/42

B. Ştiind că aten ia introduce selectivitate şi concentrare în activitatea psihicţ ă:1. Explicaţi legătura dintre termenii scop conştient propus şi aten ieţ . 6 puncte2. Argumentaţi un punct de vedere personal cu privire la ideea conform căreia aten iaţpostvoluntar este forma cea mai eficient şi mai consolidat a aten iei.ă ă ă ţ 4 puncte

Varianta 1111

Subiectul I (30 puncte) A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.1. Intensitatea senzaţiei este proporţională cu cea a stimulului.2. Calitatea imaginii perceptive depinde în mare măsură de relaţia activă a persoanei cu

obiectul.3. Reprezentarea presupune simple actualizări ale percepţiilor.4. Aptitudinile reprezintă latura dinamico-energetică a personalităţii.5. Inteligenţa umană se concretizează, printre altele, în capacitatea de a adopta decizii

optime în situaţiile alternative.

6. Factorii de personalitate dispun de o stabilitate relativă, tind spre generalitate, suntsintetici şi au o oarecare plasticitate.

7. Interesele stabile pentru o categorie de stimuli îngreunează procesul de percepere aacestora.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şinotaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals.

6 puncteb) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 punctec) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat alenunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul sădevină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două deosebiri între temperamentul melancolic şi cel sangvinic. 6 puncteC. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia cea mai simpl leg tur informa ional a omuluiă ă ă ţ ăcu lumea şi cu sine se realizeaz prin intermediul senza iiloră ţ . 4 puncteSubiectul II (30 puncte)

Indiferent dacă înseamnă trecerea în stare latentă a unor informaţii sau blocareamecanismelor de reactualizare a informaţiilor acumulate anterior, uitarea esteconsiderată un proces natural, aflat într-o strânsă legătură cu memoria. A. Menţionaţi două cauze ale uitării. 4 puncteB. Descrieţi succint unul dintre factorii de optimizare a memoriei. 6 puncteC. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii uitare şi creativitate,  redactând un text

coerent, de aproximativ o jumătate de pagină (± un rând), în care să îi utilizaţi în sensul

specific psihologiei. 10 puncteD. Ilustraţi, printr-un exemplu concret, una dintre formele uitării. 6 puncteE. Formulaţi o soluţie pentru optimizarea engramării/întipăririi informaţiilor factuale.

4 puncteSubiectul III (30 puncte) A. Următorul text conţine concepte psihologice şi evidenţiază relaţii între ele:

  În evolu ia psihic a copilului, comunicarea verbal cu adul ii şi interac iuneaţ ă ă ţ ţ  permanentăcu valorile sociale vor conduce la structurarea unor sentimente morale, sociale,religioase.Pe baza informaţiilor date:1. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele psihologice la care face referire textul.

4 puncte2. Descrieţi, în aproximativ zece rânduri, o modalitate prin care gândirea este implicată în desfăşurarea unuia dintre procesele/ fenomenele psihice la care se referă textul dat.

6 puncte3. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii psihice identificate în text şi precizate la punctul 1., menţionând totodată şi categoria sau sistemul în care se încadrează fiecare. 10 puncte

Page 13: Variante comprimate BAC psihologie 2009

5/14/2018 Variante comprimate BAC psihologie 2009 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/variante-comprimate-bac-psihologie-2009 13/42

B. Ştiind că pozi ia motivului în raport cu activitatea este un factor important alţ  declanş rii şiă

sus inerii acesteia:ţ1. Explicaţi rolul uneia dintre formele motivaţiei în finalizarea unui act voluntar. 6 puncte2. Argumentaţi un punct de vedere personal privitor la afirmaţia conform căreia luarea deciziei,ca etap a actului voluntar, presupune confruntarea, lupta între motiveă  contradictorii, întrealternative posibile. 4 puncte

Varianta 12Subiectul I (30 puncte) A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.

1. Percepţiile se pot produce în absenţa acţiunii stimulilor asupra analizatorilor.2. Reprezentarea este o imagine mentală secundară a obiectelor şi fenomenelor 

percepute anterior.3. Aptitudinile reprezintă latura instrumental-operaţională a personalităţii.4. Tipologia clasică a temperamentelor cuprinde patru tipuri temperamentale: coleric,

sangvinic, flegmatic şi melancolic.5. Din punct de vedere psihologic, afirmaţia acest om nu are personalitate este corectă.6. Caracteristicile/însuşirile unei senzaţii depind, deopotrivă, de particularităţile

stimulului şi de cele ale persoanelor din jurul nostru.7. Aptitudinile speciale facilitează obţinerea performanţei în toate domeniile de

activitate.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şinotaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals.

6 puncteb) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 punctec) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat alenunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să

devină adevărat. 10 puncteB. Precizaţi trei indicatori ai unui comportament inteligent. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia reprezentarea unui obiect poate fi detaşat deăcontextul spa io-temporal în care a avut loc perceperea acestuiaţ . 4 puncte

Subiectul II (30 puncte)Memoria reprezintă o capacitate psihică absolut necesară care, interacţionând cucelelalte procese psihice, asigură continuitatea vieţii psihice a persoanei şi realizareafenomenului de conştiinţă. A. Menţionaţi două forme ale procesului memorării. 4 puncte

B. Descrieţi succint o formă a reactualizării. 6 puncteC. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii memorie şi compara ieţ , ca operaţie a

gândirii, redactând un text coerent, de aproximativ o jumătate de pagină (± un rând), încare să îi utilizaţi în sensul specific psihologiei. 10 puncte

D. Ilustraţi, printr-un exemplu concret, caracterul situaţional al memoriei. 6 puncteE. Formulaţi o soluţie pentru optimizarea fidelităţii memoriei. 4 puncte

Subiectul III (30 puncte) A. Următorul text conţine concepte psihologice şi evidenţiază relaţii între ele:

Perseveren a persoanei în urm rirea scopului depinde şi de intensitatea motivuluiţ ă  care a declanşat actul voluntar.Pe baza informaţiilor date:1. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele psihologice la care face referire textul.

4 puncte2. Descrieţi, în aproximativ zece rânduri, o modalitate prin care gândirea este implicată în desfăşurarea unuia dintre procesele/ fenomenele psihice la care se referă textul dat.

6 puncte3. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii psihice identificate în text şi precizate la punctul 1., menţionând totodată şi categoria sau sistemul în care se încadrează fiecare. 10 puncte

Page 14: Variante comprimate BAC psihologie 2009

5/14/2018 Variante comprimate BAC psihologie 2009 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/variante-comprimate-bac-psihologie-2009 14/42

pB. Ştiind că nivelul atingerii scopului în urma unui act voluntar depinde de omultitudine de

factori printre care şi calit ile voin ei:ăţ ţ1. Explicaţi rolul uneia dintre calităţile voinţei în luarea hotărârii. 6 puncte2. Argumentaţi un punct de vedere personal privitor la ideea conform căreia voin a nuţ  

 înseamn doar ini ierea şi sus inerea ac iunilor ci şi ab inere, înfrânare de la derulareaă ţ ţ ţ ţ  lor.

4 puncte

Varianta 13Subiectul I (30 puncte)

 A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.1. Aptitudinile simple pot asigura singure performanţa la nivelul unei activităţi complexe.2. Personalitatea este  în exclusivitate rezultatul factorilor de mediu.3. Mecanismele verbale sunt implicate activ în procesul reprezentării.4. Intensitatea unei senzaţii este invers proporţională cu cea a stimulului.5. Imaginea perceptivă oferă informaţii suplimentare comparativ cu senzaţiile integrate

 în ea.6. Conform teoriei psiho-genetice a inteligenţei, elaborată de Jean Piaget, adaptarea

optimă, eficientă la situaţii noi, problematice presupune un echilibru între douăprocese: asimilare şi acomodare.

7. Întrucât temperamentul este latura formală a personalităţii, el predetermină  zestreaaptitudinală a individului şi trăsăturile lui caracteriale.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şinotaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals.

6 puncteb) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte

c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat alenunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul sădevină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi trei caractersitici ale tipului temperamental sangvinic. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia prezen a aptitudinilor este o condi ie necesarţ ţ ădar insuficient pentru formarea unei capacit iă ăţ . 4 puncteSubiectul II (30 puncte)

Memoria umană este unul dintre cele mai importante procese de cunoaştere superioară,asigurând, în interacţiune cu celelalte procese, funcţii şi capacităţi psihice, adaptareaoptimă la condiţiile mediului natural şi social.

 A. Menţionaţi două calităţi/trăsături ale memoriei, ca proces cognitiv. 4 puncteB. Descrieţi succint una dintre calităţile/trăsăturile memoriei menţionate la punctul A.6 puncte

C. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii memorie involuntară şicreativitate,

redactând un text coerent, de aproximativ o jumătate de pagină (± un rând), în care să îiutilizaţi în sensul specific psihologiei. 10 puncte

D. Ilustraţi, printr-un exemplu concret, recunoaşterea, ca proces al memoriei. 6 puncteE. Formulaţi o soluţie pentru îmbunătăţirea păstrării informaţiilor din categoria formulelor 

matematice. 4 puncteSubiectul III (30 puncte) A. Următorul text conţine concepte psihologice şi evidenţiază relaţii între ele:

Introducerea în mecanismul intern al aten iei a deciziei, efortului şi reglajuluiţ  voluntar permite angajarea persoanei în sarcini noi sau mai complexe.Pe baza informaţiilor date:1. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele psihologice la care face referire textul.

4 puncte2. Descrieţi, în aproximativ zece rânduri, o modalitate prin care gândirea este implicată în desfăşurarea unuia dintre procesele/ fenomenele psihice la care se referă textul dat.

6 puncte

Page 15: Variante comprimate BAC psihologie 2009

5/14/2018 Variante comprimate BAC psihologie 2009 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/variante-comprimate-bac-psihologie-2009 15/42

3. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii psihice identificate în text şi precizate la punctul 1., menţionând totodată şi categoria sau sistemul în care se încadrează fiecare. 10 puncte

B. Ştiind că sentimentele legate de rela iile interpersonale (respectul, toleran a,ţ ţ  altruismul)

presupun comunicare verbal şi nonverbal :ă ă1. Explicaţi rolul funcţiei expresive a limbajului în exteriorizarea şi transmiterea unor trăiriafective complexe. 6 puncte2. Argumentaţi un punct de vedere personal privitor la ideea conform căreia jocurile verbale,func ia ludic a limbajului, au un rol important în relaxare, în echilibrarea afectiv aţ ă ă  

persoanei. 4 puncte

Varianta 14Subiectul I (30 puncte) A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.

1. Cu cât intervalul de timp dintre momentul perceperii unui obiect şi momentul în careare loc reprezentarea acestuia este mai mare, cu atât reactualizarea imaginii lui va fimai dificilă şi mai lacunară.

2. Durata percepţiei este mult mai mică decât durata acţiunii stimulului.3. Aptitudinea   este manifestarea şi dezvoltarea particulară a tipului de activitate

nervoasă superioară în plan psihologic şi comportamental.4. În situaţia în care un analizator este suprasolicitat, este posibil ca sensibilitatea

acestuia să scadă.5. Potrivit tipologiei temperamentale a lui I. P. Pavlov, colericul este puternic, echilibrat,

inert.6. Talentul reprezintă forma superioară de dezvoltare a aptitudinilor, care facilitează

creaţia de valori noi şi originale.7. Acomodarea, în calitate de componentă a procesului de adaptare, constă în

integrarea noilor informaţii în sistemul celor vechi.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şinotaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals.

6 puncteb) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 punctec) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat alenunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul sădevină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi trei caracteristici ale trăsăturilor de personalitate. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia, deşi reprezentarea apare în absen aţ  

ac iuniiţ directe a obiectelor asupra analizatorilor şi are o intensitate mai slabă comparativ cu percep ia, însuşirile importante ale obiectului sunt mai accentuate înţ  reprezentare. 4 puncteSubiectul II (30 puncte)

Prin specificul său, memoria asigură acumularea şi păstrarea informaţiilor, pregătireamaterialului cognitiv în vederea înţelegerii, învăţării, adaptării, constituinde-se astfel înpremisă a progresului cognitiv la nivel individual şi social. A. Menţionaţi două asemănări între memorie şi imaginaţie. 4 puncteB. Descrieţi succint procesul păstrării/conservării informaţiei. 6 puncteC. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii caracter mijlocit şi caracter activ al

memoriei, redactând un text coerent, de aproximativ o jumătate de pagină (± un rând), încare să îi utilizaţi în sensul specific psihologiei. 10 puncte

D. Ilustraţi, printr-un exemplu concret, caracterul relativ fidel al memoriei. 6 puncteE. Formulaţi o soluţie pentru îmbunătăţirea memorării datelor istorice. 4 puncte

Subiectul III (30 puncte) A. Următorul text conţine concepte psihologice şi evidenţiază relaţii între ele:

Manifest rile afective au un motiv, iar acesta are diferite grade de conştientizare.ă  Uneori, motivele sunt clare şi intense, alteori sunt difuze, slabe, determinând st riă  afective mai pu inţ pregnante.Pe baza informaţiilor date:

Page 16: Variante comprimate BAC psihologie 2009

5/14/2018 Variante comprimate BAC psihologie 2009 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/variante-comprimate-bac-psihologie-2009 16/42

1. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele psihologice la care face referire textul. 4 puncte2. Descrieţi, în aproximativ zece rânduri, o modalitate prin care gândirea este implicată în desfăşurarea unuia dintre procesele/ fenomenele psihice la care se referă textul dat.

6 puncte3. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii psihice identificate în text şi precizate la punctul 1., menţionând totodată şi categoria sau sistemul în care se încadrează fiecare. 10 puncte

B. Ştiind că dup mecanismul implicat şi gradul s u de dezvoltare, aten ia prezintă ă ţ ă  forme

diferite:1. Explicaţi rolul uneia dintre formele atenţiei în audierea cursurilor predate la şcoală. 6 puncte

2. Argumentaţi un punct de vedere personal privitor la faptul că, stabilirea clar şi precis aă ă  scopului unei ac iuni şi focalizarea aten iei asupra lui, faciliteaz atingerea acestuia.ţ ţ ă 4puncte

Varianta 15Subiectul I (30 puncte) A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.

1. Temperamentul nu interacţionează cu celelalte laturi ale personalităţii.2. Prin relativa stabilitate a factorilor de personalitate se desemnează faptul că aceştia

se manifestă constant în conduită, neputând fi radical modificaţi de situaţii tranzitoriisau accidentale.

3. Viteza de reacţie într-o situaţie dată este mai redusă la persoanele cu o mobilitatepsiho-nervoasă ridicată.

4. Intensitatea senzaţiei nu depinde de cea a stimulului.5. Aptitudinile, deşi depind de ereditate, sunt influenţate în mare măsură de factorii de

mediu şi de educaţie.6. Interesul subiectului pentru o anumită categorie de stimuli nu poate influenţa procesul

perceptiv.

7. Reprezentarea este o imagine mentală primară a obiectelor şi fenomenelor perceputeanterior.a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şinotaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals.

6 puncteb) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 punctec) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat alenunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul sădevină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două asemănări între temperamentul melancolic şi cel coleric. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia inteligen a, ca aptitudine general , faciliteazţ ă ăreuşita în orice domeniu de activitate. 4 puncte/Subiectul II (30 puncte)

Complexitatea relaţiilor şi situaţiilor în care suntem antrenaţi, ne determină să acumulăminformaţii diverse prin modalităţi specifice, în funcţie de dominantele propriei personalităţişi de particularităţile contextelor socio-profesionale; ca urmare, obţinem produsecognitive relativ diferite, originale, deşi cu toţii utilizăm aceleaşi procese şi forme alememoriei. A. Menţionaţi două deosebiri între memoria umană şi memoria artificială. 4 puncteB. Descrieţi succint una dintre calităţile memoriei. 6 puncteC. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii lapsus şi imagina ieţ , redactând un text

coerent, de aproximativ o jumătate de pagină (± un rând), în care să îi utilizaţi în sensulspecific psihologiei. 10 puncte

D. Ilustraţi, printr-un exemplu concret, recunoaştrea, ca proces al memoriei. 6 puncteE. Formulaţi o soluţie pentru optimizarea reactualizării textului unei melodii memorate, în

condiţiile existenţei factorilor perturbatori. 4 puncteSubiectul III (30 puncte) A. Următorul text conţine concepte psihologice şi evidenţiază relaţii între ele:

Efectele adaptative ale aten iei sporesc odat cu introducerea în mecanismul s uţ ă ă  intern a deciziei şi hot rârii, a efortului şi reglajului voluntar, a scopului şi aă  

Page 17: Variante comprimate BAC psihologie 2009

5/14/2018 Variante comprimate BAC psihologie 2009 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/variante-comprimate-bac-psihologie-2009 17/42

comenzilor verbale.Pe baza informaţiilor date:1. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele psihologice la care face referire textul.

4 puncte2. Descrieţi, în aproximativ zece rânduri, o modalitate prin care gândirea este implicată în desfăşurarea unuia dintre procesele/ fenomenele psihice la care se referă textul dat.

6 puncte3. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii psihice identificate în text şi precizate la punctul 1., menţionând totodată şi categoria sau sistemul în care se încadrează fiecare. 10 puncte

B. Ştiind că limbajul oral este maximal expresiv, şi st la baza celorlalte forme ale limbajului:ă1. Explicaţi rolul mijloacelor lingvistice (intonaţie, accent, intensitate) în manifestareaexpresivităţii limbajului oral. 6 puncte2. Argumentaţi un punct de vedere personal privitor la ideea conform căreia, limbajul interndevine un instrument principal al comunic rii cu noi înşine, al autoanalizei şi reflexieiă . 4puncte

Varianta 16Subiectul I (30 puncte) A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.

1. Tonalitatea afectivă a unei senzaţii depinde doar de natura stimulului care o produce.2. Mecanismele verbale sunt implicate activ în procesul reprezentării.3. Prezenţa unei aptitudini este o condiţie necesară şi suficientă pentru formarea unei

capacităţi.4. O persoană extravertită îşi exteriorizează sentimentele şi comunică uşor cu cei din

 jur.5. Personalităţile mature se deosebesc total faţă de media populaţiei şi sunt incapabile

de a se adapta la standardele normale ale vieţii sociale.6. Percepţia are un caracter direct, nemijlocit, în timp ce reprezentarea este o reflectare

mijlocită.7. Imaginea perceptivă este obiectuală deoarece cuprinde atât însuşirile semnificative,

cât şi pe cele mai puţin importante, de detaliu.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şinotaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals. 6puncteb) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 punctec) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat alenunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să

devină adevărat. 10 puncteB. Precizaţi două tipuri de senzaţii interoceptive. 6 puncteC. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia talentul reprezint un nivel superior deă

dezvoltare a unei aptitudini. 4 puncteSubiectul II (30 puncte)

Gândirea este un proces de cunoaştere superioară prin care se realizează trecerea de laparticular la general, de la concret la abstract, înţelegerea relaţiilor temporale şi cauzaledintre diferitele fenomene şi procese, inclusiv a celor de natură psihică. A. Menţionaţi două operaţii ale gândirii. 4 puncteB. Descrieţi succint un tip de strategie/formulă operaţională a gândirii. 6 puncteC. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii gândire şi memorie voluntară, redactând un

text coerent, de aproximativ o jumătate de pagină (± un rând), în care să îi utilizaţi în

sensul specific psihologiei. 10 puncteD. Ilustraţi, printr-un exemplu concret, formarea noţiunilor empirice. 6 puncteE. Formulaţi o soluţie pentru optimizarea învăţării, prin schimbarea atitudinii faţă de

această activitate. 4 puncteSubiectul III (30 puncte) A. Următorul text conţine concepte psihologice şi evidenţiază relaţii între ele:

Persoanele se deosebesc între ele nu numai prin tipul şi intensitatea tr iriloră  afective, ci şi prin capacitatea de a utiliza limbajul, sub toate formele lui, pentru

Page 18: Variante comprimate BAC psihologie 2009

5/14/2018 Variante comprimate BAC psihologie 2009 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/variante-comprimate-bac-psihologie-2009 18/42

a comunica celorlalti reac iile lor afective la împrejur rile de via .ţ ă ţăPe baza informaţiilor date:1. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele psihologice la care face referire textul.

4 puncte2. Descrieţi, în aproximativ zece rânduri, o modalitate prin care gândirea este implicată în desfăşurarea unuia dintre procesele/ fenomenele psihice la care se referă textul dat.

6 puncte3. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii psihice identificate în text şi precizate la punctul 1., menţionând totodată şi categoria sau sistemul în care se încadrează fiecare. 10 puncte

B. Ştiind că, pe parcursul vie ii, calit ile voin ei se dezvolt în func ie de complexitatea şiţ ăţ ţ ă ţdificultatea sarcinilor asumate:1. Explicaţi rolul fermităţii, tăriei voinţei, în depăşirea obstacolelor ce se interpun în caleaatingerii scopurilor. 6 puncte2. Argumentaţi un punct de vedere personal privitor la ideea conform căreia activitatea estecadrul obiectiv de manifestare şi afirmare a voin eiţ . 4 puncte

Varianta 17Subiectul I (30 puncte) A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.

1. Calitatea reprezentării depinde de calitatea percepţiei şi de contextul în care a avutloc receptarea obiectului.

2. Nu există indicatori care să permită analiza şi evaluarea nivelului de dezvoltare aaptitudinilor.

3. Senzaţia vizuală face parte din categoria senzaţiilor exteroceptive.4. Percepţia reflectă în manieră nediferenţiată însuşirile semnificative, relevante, şi pe

cele secundare, accidentale, în timp ce reprezentarea reflectă preponderent însuşirilecaracteristice, semnificative.

5. Între nivelul de inteligenţă şi tipul temperamental există o determinare reciprocă.6. Reprezentarea este o imagine primară.7. Temperamentul este latura cea mai inexpresivă a personalităţii.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şinotaţi în dreptul ei litera A, dacă că enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals.

6 puncteb) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 punctec) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat alenunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să

devină adevărat. 10 puncteB. Precizaţi trei caracteristici ale imaginii senzoriale. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia factorii de personalitate suntforma iuniţintegratoare sintetice, în sensul c reunesc şi condenseaz diferite func ii şi proceseă ă ţ  psihice.

4 puncteSubiectul II (30 puncte)

Cunoaşterea şi înţelegerea realităţii constituie efectul explorării acesteia cu ajutorulgândirii; judecăţile şi raţionamentele inductive ori deductive conduc la condensarea

selectivă şi integrarea informaţiilor despre însuşirile generale ale unor clase de obiecte,fenomene, relaţii, respectiv, la formarea de noţiuni, concepte, categorii. A. Menţionaţi două categorii de noţiuni. 4 puncteB. Descrieţi succint una dintre operaţiile gândirii. 6 puncteC. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii înv areăţ şi în elegereţ , redactând un text

coerent, de aproximativ o jumătate de pagină (± un rând), în care să îi utilizaţi în sensulspecific psihologiei. 10 puncte

Page 19: Variante comprimate BAC psihologie 2009

5/14/2018 Variante comprimate BAC psihologie 2009 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/variante-comprimate-bac-psihologie-2009 19/42

D. Ilustraţi, printr-un exemplu concret, centralitatea gândirii în cadrul sistemului psihicuman. 6 puncte

E. Formulaţi o soluţie pentru optimizarea procesului de însuşire a conceptelor ştiinţifice.4 puncte

Subiectul III (30 puncte) A. Următorul text conţine concepte psihologice şi evidenţiază relaţii între ele:

Aten ia voluntar presupune introducerea în mecanismul intern al aten iei, şi aţ ă ţ  comenzilor verbale care, regleaz energia psihonervoas şi o focalizeaz spre scop.ă ă ăPe baza informaţiilor date:1. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele psihologice la care face referire textul.

4 puncte

2. Descrieţi, în aproximativ zece rânduri, o modalitate prin care gândirea este implicată în desfăşurarea unuia dintre procesele/ fenomenele psihice la care se referă textul dat.6 puncte

3. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii psihice identificate în text şi precizate la punctul 1., menţionând totodată şi categoria sau sistemul în care se încadrează fiecare. 10 puncte

B. Ştiind că trebuin ele care se satisfac greu, în timp îndelungat sau sunt imposibil deţsatisf cut, pot genera insatisfac ie, frustrare, complexe de inferioritate:ă ţ1. Explicaţi una dintre funcţiile motivaţiei, evidenţiind rolul reglator al subsistemuluimotivaţional. 6 puncte2. Argumentaţi un punct de vedere personal privitor la ideea conform căreia între anumitelimite, frustrarea poate avea un rol pozitiv, stimulând dezvoltarea personală. 4 puncte

Varianta 18Subiectul I (30 puncte) A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.

1. Imaginea perceptivă este bogată în conţinut, incluzând informaţii atât despre obiectulperceput, cât şi despre fondul percepţiei.

2. Senzaţia este un proces psihic elementar, rezultat prin activarea unui singur 

analizator, în timp ce percepţia este un proces psihic cu un grad de complexitate mairidicat întrucât este rezultat al activării mai multor analizatori.

3. Tipul temperamental melancolic se poate caracteriza prin: optimism, sociabilitate,bună dispoziţie, adaptabilitate, rapiditatea reacţiilor, capacitatea de a se angaja uşor  în activitate.

4. Teoria psiho-genetică a inteligenţei, elaborată de Jean Piaget,  diferenţiază între unfactor G (inteligenţă generală) şi factori s (specifici) ai inteligenţei, cum ar fi: factorulverbal, factorul numeric, factorul spaţial.

5. Tonalitatea afectivă a unei senzaţii depinde doar de experienţa anterioară asubiectului în legătură cu stimulul care o generează.

6. Aptitudinile generale facilitează performanţa în toate domeniile de activitate sau înmajoritatea lor.

7. Percepţia are o dublă natură deoarece face trecerea de la nivelul intuitiv-figurativ alcunoaşterii la cel operaţional-intelectiv.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şinotaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals.

6 puncteb) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 punctec) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat alenunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul sădevină adevărat. 10 puncteB. Precizaţi trei caracteristici ale aptitudinilor. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia obiectele familiare sunt reprezentate maiuşor şi mai bine decât obiectele nefamiliare (întâlnite rar şi sporadic în experien aţ  senzorial ).ă 4 puncteSubiectul II (30 puncte)

Un proces cognitiv superior definitoriu pentru om, asigurându-i acestuia adaptareaeficientă la mediu, este gândirea; ea prelucrează informaţiile primare furnizate deprocesele senzoriale şi conduce la descoperirea relaţiilor profunde dintre fenomene, la înţelegerea procesualităţii acestora.

Page 20: Variante comprimate BAC psihologie 2009

5/14/2018 Variante comprimate BAC psihologie 2009 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/variante-comprimate-bac-psihologie-2009 20/42

 A. Menţionaţi două procese psihice încadrate în aceeaşi categorie cu gândirea. 4 puncteB. Descrieţi succint noţiunile empirice. 6 puncteC. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii gândire şi concept,  redactând un text

coerent, de aproximativ o jumătate de pagină (± un rând), în care să îi utilizaţi în sensulspecific psihologiei. 10 puncte

D. Ilustraţi, printr-un exemplu concret, una dintre operaţiile gândirii. 6 puncteE. Formulaţi o soluţie pentru optimizarea unei trăsături/însuşiri a gândirii. 4 puncte

Subiectul III (30 puncte) A. Următorul text conţine concepte psihologice şi evidenţiază relaţii între ele:

Orice act voluntar se asociaz cu tr iri afective care dinamizeaz sau frânează ă ă ă atingerea scopurilor propuse.

Pe baza informaţiilor date:1. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele psihologice la care face referire textul. 42. Descrieţi, în aproximativ zece rânduri, o modalitate prin care gândirea este implicată în desfăşurarea unuia dintre procesele/ fenomenele psihice la care se referă textul dat.63. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii psihice identificate în text şi precizate la punctul 1., menţionând totodată şi categoria sau sistemul în care se încadrează fiecare. 10 puncte

B. Ştiind că   însuşirile aten iei se formeaz în ontogenez , pe baza caracteristicilorţ ă ăsistemului nervos, a intereselor persoanei şi a activit ilor desf şurate de aceasta:ăţ ă1. Explicaţi rolul atenţiei în învăţarea şcolară. 6 puncte2. Argumentaţi un punct de vedere personal privitor la ideea conform căreia realizarea uneiambian e favorabile aten iei optimizeaz rezultatele acesteiaţ ţ ă . 4 puncte

Varianta 19Subiectul I (30 puncte) A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.

1. Tonalitatea afectivă a unei senzaţii depinde de natura stimulului pe de-o parte şi deexperienţa anterioară a subiectului de atitudinile acestuia, pe de altă parte.

2. Pecepţia este un proces psihic de cunoaştere superioară care se produce numai înabsenţa stimulului.

3. Fiecare persoană dispune în mod exclusiv de un tip de temperament pe care îldobândeşte în releţiile cu semenii.4. În procesul reprezentării, detaşarea de câmp/context poate fi totală iar imaginea

reprezentării poate fi transpusă mintal în alte contexte, fără ca acest lucru să perturbecunoaşterea.

5. Inteligenţa se concretizează, printre altele, în capacitatea persoanei de a se raportaactiv şi specific la diferite aspecte ale realităţii sau la unul şi acelaşi aspect, dar încontexte diferite.

6. Acuitatea vizuală face parte din categoria aptitudinilor complexe.7. Capacitatea se situează numai la nivelul potenţialităţii, ca premisă a dezvoltării

ulterioare.a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi

notaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals.6 puncteb) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 punctec) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat alenunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul sădevină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două deosebiri între percepţie şi reprezentare. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia cunoaşterea temperamentului unei persoaneeste o condi ie a eficien ei comunic rii cu aceastaţ ţ ă . 4 puncteSubiectul II (30 puncte)

Capacitatea de a realiza rapid şi eficient conexiuni, de a produce instrumente şi soluţii cufinalitate adaptativă, este dovada inteligenţei; cu alte cuvinte, adaptarea presupunecapacitatea de a formula cu claritate problemele şi de a găsi în timp util soluţii pentrurezolvarea lor. Gândirea este cea care identifică relaţiile dintre diferitele categorii deinformaţii, conduce la găsirea strategiilor rezolutive optime. A. Menţionaţi două strategii rezolutive. 4 puncteB. Descrieţi succint o categorie de probleme. 6 puncteC. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii analiză şi abstractizare, redactând un text

Page 21: Variante comprimate BAC psihologie 2009

5/14/2018 Variante comprimate BAC psihologie 2009 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/variante-comprimate-bac-psihologie-2009 21/42

coerent, de aproximativ o jumătate de pagină (± un rând), în care să îi utilizaţi în sensulspecific psihologiei. 10 puncte

D. Ilustraţi, printr-un exemplu concret, caracterul mijlocit al gândirii. 6 puncteE. Formulaţi o soluţie pentru optimizarea uneia dintre strategiile menţionate la punctul A.

Subiectul III A. Următorul text conţine concepte psihologice şi evidenţiază relaţii între ele:

Aten ia implic selectivitate şi concentrare asupra unui stimul, şi cu cât acestaţ ă  este mairelevant pentru satisfacerea unor nevoi ale persoanei, va fi focalizat mai repedeşi maicomplet.

Pe baza informaţiilor date:1. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele psihologice la care face referire textul.4 puncte

2. Descrieţi, în aproximativ zece rânduri, o modalitate prin care gândirea este implicată în desfăşurarea unuia dintre procesele/ fenomenele psihice la care se referă textul dat.

6 puncte3. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii psihice identificate în text şi precizate la punctul 1., menţionând totodată şi categoria sau sistemul în care se încadrează fiecare. 10 puncte

B. Ştiind că limbajul scris se dezvolt în ontogenez pe baza celui oral, l rgind posibilit ileă ă ă ăţde comunicare ale omului:1. Explicaţi prin ce mijloace se realizează expresivitatea limbajului scris. 6 puncte

2. Argumentaţi un punct de vedere personal cu privire la ideea conform căreia limbajul scriseste mai preten ios din punct de vedere al regulilor comunic rii optimeţ ă . 4 puncte

Varianta 20Subiectul I (30 puncte) A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.

1. Senzaţiile reflectă însuşiri concrete ale obiectelor şi fenomenelor, în absenţa acţiunii

acestora asupra analizatorilor.2. Calităţile imaginii perceptive nu depind de condiţiile în care are loc percepereaobiectului.

3. Din punctul de vedere al nivelului de dezvoltare a aptitudinilor, talentul este superior geniului.

4. Prin relativa stabilitate a factorilor de personalitate se desemnează faptul că aceştiareunesc şi condensează diferite funcţii şi procese psihice.

5. Calitatea imaginii perceptive depinde în mare măsură de relaţia activă cu obiectul.6. Reuşitele repetate ale unui copil într-un anumit tip de activitate indică existenţa unor 

aptitudini, dar, fără o exersare complexă şi sistematică, ele nu se transformă de lasine în capacităţi.

7. O persoană introvertită se simte bine într-un grup, este comunicativă şi prietenoasă,

iar perioadele prea lungi de singurătate o pot deprima.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şinotaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţică enunţul este fals. 6 puncteb) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 punctec) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat alenunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul sădevină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două asemănări existente între percepţie şi reprezentare. 6 puncteC. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia o percep ie activ , conştient , dirijatţ ă ă ă va

favoriza formarea unei reprezent ri mai fidele şi cu un grad de completitudine maiă  ridicat.

Subiectul II (30 puncte)O problemă este reprezentată de orice situaţie-stimul pentru care subiectul nu are unrăspuns adecvat stocat în memorie. Gândirea, prin operaţiile şi strategiile sale, pune ladispoziţia individului acele elemente care îi sunt necesare pentru a realiza un răspunsadaptativ. A. Menţionaţi două categorii de noţiuni. 4 puncte

Page 22: Variante comprimate BAC psihologie 2009

5/14/2018 Variante comprimate BAC psihologie 2009 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/variante-comprimate-bac-psihologie-2009 22/42

B. Descrieţi succint specificul strategiei rezolutive de tip euristic. 6 puncteC. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii rezolvarea de probleme şiimagina ieţ ,

redactând un text coerent, de aproximativ o jumătate de pagină (± un rând), în care să îiutilizaţi în sensul specific psihologiei. 10 puncte

D. Ilustraţi, printr-un exemplu concret, rolul atitudinii faţă de sine în rezolvarea uneisituaţii problematice. 6 puncte

E. Formulaţi o soluţie pentru optimizarea învăţării cognitive în condiţii de stres. 4 puncteSubiectul III (30 puncte) A. Următorul text conţine concepte psihologice şi evidenţiază relaţii între ele:

Efortul voluntar const în mobilizarea resurselor fizice, intelectuale,ă  

emo ionale, prinţ intermediul mecanismelor verbale.Pe baza informaţiilor date:1. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele psihologice la care face referire textul.

4 puncte2. Descrieţi, în aproximativ zece rânduri, o modalitate prin care gândirea este implicată în desfăşurarea unuia dintre procesele/ fenomenele psihice la care se referă textul dat.

6 puncte3. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii psihice identificate în text şi precizate la punctul 1., menţionând totodată şi categoria sau sistemul în care se încadrează fiecare. 10 puncte

B. Ştiind c aten ia se bazeaz pe reflexul de orientare declanşat la început spontan şi apoiă ţ ădirijat voluntar, prin reglaj verbal:

1. Explicaţi un avantaj al atenţiei în activitatea de rezolvare a problemelor. 6 puncte2. Argumentaţi un punct de vedere personal cu privire la ideea conform căreia distributivitateaaten iei este o condi ie important pentru succesul şcolarţ ţ ă . 4 puncte

Varianta 21Subiectul I (30 puncte) A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.

1. O experienţă plăcută provocată de un stimul va determina asocierea imaginiiperceptive a acestuia cu o tonalitate afectivă pozitivă.

2. Spiritul de observaţie este o aptitudine generală.3. Temperamentul reprezintă latura instrumentală a personalităţii.4. Obiectele nefamiliare (întâlnite rar şi sporadic în experienţa perceptivă) sunt

reprezentate mai uşor şi mai bine decât obiectele familiare.

5. Atât senzaţiile, cât şi percepţiile redau însuşiri concrete ale obiectelor şi fenomenelor, în condiţiile acţiunii directe a acestora asupra analizatorilor.6. Trăsăturile de personalitate sunt analitice şi tind spre individualitate.7. Mecanismele verbale împiedică integrarea reprezentării în procesele cognitive

superioare.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şinotaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă eunţul este fals.

6 puncteb) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 punctec) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat alenunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să

devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi doi dintre factorii de care depinde tonalitatea afectivă a unei senzaţii.6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia educabilitatea temperamentului este limitat .ă4 puncte

Subiectul II (30 puncte)

Page 23: Variante comprimate BAC psihologie 2009

5/14/2018 Variante comprimate BAC psihologie 2009 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/variante-comprimate-bac-psihologie-2009 23/42

Conştientizarea unei probleme şi opţiunea referitoare la paşii ce trebuie urmaţi pentrurezolvarea ei sunt dependente de sistemul cognitiv al rezolvitorului, de măsura în careacesta dispune de informaţii şi capacităţi operatorii, dar şi de voinţa de a rezolva/depăşiproblema; astfel, procesul rezolutiv este atât un proces cognitiv, cât şi unul volitiv. A. Menţionaţi două strategii ale procesului rezolutiv. 4 puncteB. Descrieţi succint tipul de problemă slab/insuficient definită. 6 puncteC. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii problemă şi perseveren ,ţă redactând un

text coerent, de aproximativ o jumătate de pagină (± un rând), în care să îi utilizaţi însensul specific psihologiei. 10 puncte

D. Ilustraţi, printr-un exemplu concret, o problemă bine definită. 6 puncteE. Formulaţi o soluţie pentru optimizarea atitudinii persoanei faţă de o situaţie

problematică. 4 puncteSubiectul III (30 puncte) A. Următorul text conţine concepte psihologice şi evidenţiază relaţii între ele:

Diversitatea tr irilor afective determinate de experien e şi situa ii de via ,ă ţ ţ ţă  provoac reac iiă ţ diferite, care pot fi reglate ca intensitate şi tonalitate cu ajutorullimbajului.Pe baza informaţiilor date:1. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele psihologice la care face referire textul.

4 puncte2. Descrieţi, în aproximativ zece rânduri, o modalitate prin care gândirea este implicată în desfăşurarea unuia dintre procesele/ fenomenele psihice la care se referă textul dat.

6 puncte

3. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii psihice identificate în text şi precizate la punctul 1., menţionând totodată şi categoria sau sistemul în care se încadrează fiecare. 10 puncte

B. Ştiind că voin a apare ca rezultat al unei rela ii între posibilit ile persoanei şi dificult ileţ ţ ăţ ăţ întâlnite în calea atingerii scopului propus:1. Explicaţi specificul uneia dintre calităţile voinţei. 6 puncte2. Argumentaţi un punct de vedere personal privitor la ideea conform căreia voin a este unţreglaj al reglajelor. 4 puncte

Varianta 22Subiectul I(30 puncte) A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.

1. Inteligenţa, ca aptitudine generală, are un rol important în obţinerea performanţelor şcolare.

2. Mecanismele verbale nu au niciun rol în procesul formării unei reprezentări.3. Aptitudinile reprezintă latura dinamico-energetică a personalităţii.4. Senzaţia de sete face parte din categoria senzaţiilor exteroceptive.5. Conform teoriei psho-genetice a inteligenţei, elaborată de Jean Piaget, adaptareaoptimă, eficientă la situaţii noi, problematice este posibilă doar dacă există un

dezechilibru între două procese: asimilare şi acomodare.

6. Reprezentarea are atât o natură intuitiv-figurativă, cât şi una operaţional-intelectivă şi,de aceea, ea face trecerea la procesele cognitive superioare.7. Reprezentarea furnizează o imagine unitară dar schematică a însuşirilor concrete şi

caracteristice ale obiectelor şi fenomenelor în condiţiile acţiunii directe a acestoraasupra analizatorilor.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şinotaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals.

6 puncteb) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 punctec) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat alenunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul sădevină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi trei caracteristici ale persoanelor cu temperament melancolic. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia inteligen a, ca aptitudine general ,ţ ăcondi ioneaz ob inerea performan ei în orice domeniu de activitate.ţ ă ţ ţ 4 puncte

Page 24: Variante comprimate BAC psihologie 2009

5/14/2018 Variante comprimate BAC psihologie 2009 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/variante-comprimate-bac-psihologie-2009 24/42

Subiectul II (30 puncte)Gândirea asigură prelucrarea diferitelor categorii de informaţii, facilitând realizareaconexiunilor şi fluidizarea procesului înţelegerii; rapiditatea cu care se găsesc soluţiileoptime pentru o situaţie problemă depinde însă şi de trăsăturile volitive şi caracteriale, detemperament şi aptitudinile persoanei, cu alte cuvinte, de întreaga sa personalitate. A. Menţionaţi două trăsături/însuşiri ale gândirii. 4 puncteB. Descrieţi succint învăţarea cognitivă. 6 puncteC. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii în elegere spontanţ ă şi memorie, redactând

un text coerent, de aproximativ o jumătate de pagină (± un rând), în care să îi utilizaţi însensul specific psihologiei. 10 puncte

D. Ilustraţi, printr-un exemplu concret, originalitatea gândirii. 6 puncte

E. Formulaţi o soluţie pentru optimizarea oricăreia dintre strategiile cognitive utilizate într-o situaţie nouă. 4 puncteSubiectul III (30 puncte) A. Următorul text conţine concepte psihologice şi evidenţiază relaţii între ele:

Efortul voluntar presupune mobilizarea şi direc ionarea resurselor fizice,ţ  psihice, şi emo ionale ale persoanei în vederea atingerii scopului propus, avândţ  totdeauna ca punct de plecare dorin e, inten ii, motive.ţ ţPe baza informaţiilor date:1. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele psihologice la care face referire textul.

4 puncte2. Descrieţi, în aproximativ zece rânduri, o modalitate prin care gândirea este implicată în desfăşurarea unuia dintre procesele/ fenomenele psihice la care se referă textul dat.

6 puncte3. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii psihice identificate în text şi precizate la punctul 1., menţionând totodată şi categoria sau sistemul în care se încadrează fiecare. 10 puncte

B. Ştiind că procesele afective sunt foarte diverse tipologic dar şi func ional:ţ1. Explicaţi două dintre particularităţile proceselor afective. 6 puncte2. Argumentaţi un punct de vedere personal cu privire la faptul că în structurarea sentimentelorintervin şi elemente de ordin volitiv. 4 puncte

Varianta 22Subiectul I(30 puncte) A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.

1. Inteligenţa, ca aptitudine generală, are un rol important în obţinerea performanţelor şcolare.

2. Mecanismele verbale nu au niciun rol în procesul formării unei reprezentări.3. Aptitudinile reprezintă latura dinamico-energetică a personalităţii.4. Senzaţia de sete face parte din categoria senzaţiilor exteroceptive.5. Conform teoriei psho-genetice a inteligenţei, elaborată de Jean Piaget, adaptareaoptimă, eficientă la situaţii noi, problematice este posibilă doar dacă există un

dezechilibru între două procese: asimilare şi acomodare.6. Reprezentarea are atât o natură intuitiv-figurativă, cât şi una operaţional-intelectivă şi,de aceea, ea face trecerea la procesele cognitive superioare.

7. Reprezentarea furnizează o imagine unitară dar schematică a însuşirilor concrete şicaracteristice ale obiectelor şi fenomenelor în condiţiile acţiunii directe a acestoraasupra analizatorilor.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şinotaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals.

6 puncteb) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 punctec) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat alenunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul sădevină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi trei caracteristici ale persoanelor cu temperament melancolic. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia inteligen a, ca aptitudine general ,ţ ăcondi ioneaz ob inerea performan ei în orice domeniu de activitate.ţ ă ţ ţ 4 puncte

Page 25: Variante comprimate BAC psihologie 2009

5/14/2018 Variante comprimate BAC psihologie 2009 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/variante-comprimate-bac-psihologie-2009 25/42

Subiectul II (30 puncte)Gândirea asigură prelucrarea diferitelor categorii de informaţii, facilitând realizareaconexiunilor şi fluidizarea procesului înţelegerii; rapiditatea cu care se găsesc soluţiileoptime pentru o situaţie problemă depinde însă şi de trăsăturile volitive şi caracteriale, detemperament şi aptitudinile persoanei, cu alte cuvinte, de întreaga sa personalitate. A. Menţionaţi două trăsături/însuşiri ale gândirii. 4 puncteB. Descrieţi succint învăţarea cognitivă. 6 puncteC. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii în elegere spontanţ ă şi memorie, redactând

un text coerent, de aproximativ o jumătate de pagină (± un rând), în care să îi utilizaţi însensul specific psihologiei. 10 puncte

D. Ilustraţi, printr-un exemplu concret, originalitatea gândirii. 6 puncteE. Formulaţi o soluţie pentru optimizarea oricăreia dintre strategiile cognitive utilizate într-o situaţie nouă. 4 puncte

Subiectul III (30 puncte) A. Următorul text conţine concepte psihologice şi evidenţiază relaţii între ele:

Efortul voluntar presupune mobilizarea şi direc ionarea resurselor fizice,ţ  psihice, şi emo ionale ale persoanei în vederea atingerii scopului propus, avândţ  totdeauna ca punct de plecare dorin e, inten ii, motive.ţ ţPe baza informaţiilor date:1. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele psihologice la care face referire textul.

4 puncte2. Descrieţi, în aproximativ zece rânduri, o modalitate prin care gândirea este implicată în desfăşurarea unuia dintre procesele/ fenomenele psihice la care se referă textul dat.

6 puncte3. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii psihice identificate în text şi precizate la punctul 1., menţionând totodată şi categoria sau sistemul în care se încadrează fiecare. 10 puncte

B. Ştiind că procesele afective sunt foarte diverse tipologic dar şi func ional:ţ1. Explicaţi două dintre particularităţile proceselor afective. 6 puncte2. Argumentaţi un punct de vedere personal cu privire la faptul că în structurarea sentimentelorintervin şi elemente de ordin volitiv. 4 puncte

Varianta 24Subiectul I (30 puncte) A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.

1. Reprezentările, ca şi percepţiile, se produc în condiţiile acţiunii directe a stimulilor asupra analizatorilor.

2. Senzaţiile proprioceptive reflectă gradul de încordare musculară şi direcţia deorientare a mişcărilor.

3. Percepţia este rezultatul însumării senzaţiilor produse de acţiunea directă a unui

obiect sau fenomen asupra unui singur analizator.4. Însuşirile care compun personalitatea nu sunt esenţiale, definitorii pentru om, ele

vizând manifestări nesemnificative ale acestuia cu privire la orientarea sa, opţiunile şirăspunsurile sale fundamentale.

5. Inteligenţa umană se concretizează, printre altele, în capacitatea de disociere-corelare-sistematizare a proprietăţilor semnificative ale obiectelor şi fenomenelor dinlumea exterioară şi a relaţiilor dintre ele.

6. Aptitudinile sunt în întregime dobândite.7. O persoană cu un temperament introvertit: discută, de obicei, deschis cu cei din jur,

 îşi exteriorizează sentimentele; vorbeşte cu plăcere la telefon.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şinotaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals.

6 puncteb) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 punctec) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat alenunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul sădevină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale faptului că o persoană dispune de aptitudinile

Page 26: Variante comprimate BAC psihologie 2009

5/14/2018 Variante comprimate BAC psihologie 2009 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/variante-comprimate-bac-psihologie-2009 26/42

corespunzătoare activităţii pe care o desfăşoară. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia cea mai simpl leg tur informa ional a omuluiă ă ă ţ ă

cu lumea şi cu sine se realizeaz prin intermediul senza iiloră ţ . 4 puncteSubiectul II (30 puncte)

Un proces psihic de însemnătate centrală, care asigură reflectarea realităţii prin noţiuni,  judecăţi şi raţionamente, este gândirea; prin prelucrarea informaţiilor furnizate deprocesele de cunoaştere primară, ea asigură decodificarea şi interpretarea stimulilor şirealizarea unui comportament adaptativ. A. Menţionaţi două operaţii ale gândirii. 4 puncte

B. Descrieţi succint una dintre strategiile cognitive. 6 puncteC. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii no iuneţ şi imagina ieţ , redactând un textcoerent, de aproximativ o jumătate de pagină (± un rând), în care să îi utilizaţi în sensulspecific psihologiei. 10 puncte

D. Ilustraţi, printr-un exemplu concret, o problemă slab definită. 6 puncteE. Formulaţi o soluţie pentru optimizarea înţelegerii conceptelor la disciplina psihologie.

Subiectul III (30 puncte) A. Următorul text conţine concepte psihologice şi evidenţiază relaţii între ele:

Diversitatea proceselor afective nu este determinat de structurile deă  cunoaştere ale persoanelor, ci de structurile motiva ionale ale acestora.ţPe baza informaţiilor date:1. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele psihologice la care face referire textul.

4 puncte2. Descrieţi, în aproximativ zece rânduri, o modalitate prin care gândirea este implicată în desfăşurarea unuia dintre procesele/ fenomenele psihice la care se referă textul dat.

6 puncte3. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii psihice identificate în text şi precizate la punctul 1., menţionând totodată şi categoria sau sistemul în care se încadrează fiecare. 10 puncte

B. Ştiind că formele aten iei sunt inegal productive în func ie de mecanismul implicat şiţ ţgradul lor de dezvoltare:1. Explicaţi rolul selectiv al atenţiei voluntare în activitate. 6 puncte2. Argumentaţi un punct de vedere personal cu privire la ideea conform căreia însuşirile

aten iei se pot forma şi dezvolta în ontogenezţ ă. 4 puncte

Varianta 25Subiectul I (30 puncte) A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.

1. Inteligenţa presupune organizarea superioară a mai multor procese psihice şi semanifestă printr-o activitate mentală cu un grad ridicat de eficacitate.

2. Acuitatea vizuală este o aptitudine generală.

3. Tipului temperamental sangvinic i se pot asocia următoarele caracteristici:seriozitate, simţul datoriei şi al responsabilităţii, procese afective intense şi durabile,interiorizare, dependenţă, supunere, sârguinţă, perseverenţă, conştiinciozitate.

4. Senzaţiile exteroceptive reflectă gradul de încordare musculară şi direcţia deorientare a mişcărilor.

5. Interesul subiectului pentru o anumită categorie de stimuli poate facilita procesul depercepere a acestora.

6. Temperamentul fiecărui om este o combinaţie originală a caracteristicilor specificediferitelor tipologii temperamentale.

7. În procesul reprezentării, detaşarea de câmp/context poate fi totală şi reprezentareapoate fi transpusă mintal în alt context, însă acest lucru perturbă grav cunoaşterea.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şinotaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals. 6puncteb) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 punctec) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat alenunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul sădevină adevărat. 10 puncte

Page 27: Variante comprimate BAC psihologie 2009

5/14/2018 Variante comprimate BAC psihologie 2009 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/variante-comprimate-bac-psihologie-2009 27/42

B. Precizaţi doi dintre factorii care contribuie la formarea şi dezvoltarea personalităţii. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia următoare: prin toate calit ile sale, imaginea perceptivăţ ă îndeplineşte o func ie informa ional specific - mai complex decât cea a senza iei - şi areţ ţ ă ă ă ţun rol reglator deosebit pentru activitate. 4 puncteSubiectul II (30 puncte)

Unitatea vieţii psihice este asigurată de concomitenţa desfăşurării proceselor şifenomenelor psihice; admirând un peisaj, de exemplu, apelăm la informaţii memorate,activăm trăiri afective, stimulăm procese ale imaginaţiei şi creativităţii; coordonareaacestor procese este realizată cu ajutorul gândirii. A. Menţionaţi două asemănări între gândire şi memorie. 4 puncte

B. Descrieţi succint un tip de raţionament. 6 puncteC. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii în elegereţ şi caracter activ al memoriei,redactând un text coerent, de aproximativ o jumătate de pagină (± un rând), în care să îiutilizaţi în sensul specific psihologiei. 10 puncte

D. Ilustraţi, printr-un exemplu concret, formarea unei noţiuni. 6 puncteE. Formulaţi o soluţie pentru a facilita înţelegerea algoritmului înmulţirii. 4 puncte

Subiectul III (30 puncte) A. Următorul text conţine concepte psihologice şi evidenţiază relaţii între ele:

Pe m sura dezvolt rii psiho-fizice şi a antren rii prin activitate, se dezvoltă ă ă ă calit i aleăţ aten iei care faciliteaz identificarea obstacolelor şi investireaţ ă  efortului voluntar pentru dep şirea acestora.ăPe baza informaţiilor date:

1. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele psihologice la care face referire textul.4 puncte

2. Descrieţi, în aproximativ zece rânduri, o modalitate prin care gândirea este implicată în desfăşurarea unuia dintre procesele/ fenomenele psihice la care se referă textul dat.

6 puncte3. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii psihice identificate în text şi precizate la punctul 1., menţionând totodată şi categoria sau sistemul în care se încadrează fiecare. 10 puncte

B. Considerând cuvântul un instrument mintal foarte puternic:1. Explicaţi de ce geneza limbajului trebuie căutată în nevoia oamenilor de a comunica.

6 puncte2. Argumentaţi un punct de vedere personal privitor la ideea conform căreia ceea ce încerc mă

s ascundem prin cuvinte, ne tr deaz prin gesturiă ă ă . 4 puncte

Varianta 26Subiectul I (30 puncte) A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.

1. Calitatea imaginii perceptive depinde în mare măsură de relaţia activă cu obiectul.2. Conceptul de personalitate reflectă o parte din atributele, structurile şi valorile de care

dispune o persoană.3. Obiectele nefamiliare, întâlnite rar şi sporadic în experienţa senzorială, sunt

reprezentate mai uşor şi mai bine decât obiectele familiare.4. Imaginea perceptivă este obiectuală deoarece este totdeauna imaginea unui obiect

anume.5. Măsurarea nivelului de dezvoltate şi funcţionalitate cognitivă a persoanei (a

inteligenţei) nu este posibilă.6. Reuşitele repetate ale unui copil indică existenţa unor aptitudini, care se transformă

automat în capacităţi, fără o exersare complexă şi sistematică a lor.7. O persoană cu un temperament extravertit: preferă să gândească bine înainte de a

acţiona; uneori nu acţionează la momentul oportun.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi

notaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals.6 puncteb) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 punctec) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat alenunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul sădevină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi trei dintre laturile personalităţii. 6 puncte

Page 28: Variante comprimate BAC psihologie 2009

5/14/2018 Variante comprimate BAC psihologie 2009 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/variante-comprimate-bac-psihologie-2009 28/42

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia formarea reprezent rii este mediat de senza ieă ă ţşi percep ieţ . 4 puncteSubiectul II (30 puncte)

Fiecare persoană dispune de gândire convergentă şi divergentă, însă pondereadezvoltării uneia sau alteia dintre aceste două forme ale gândirii este diferită. Prinurmare, modalitatea de abordare cognitivă a unei situaţii inedite depinde atât deconţinutul activităţii şi natura sarcinii în faţa căreia se află persoana, cât şi de specificulpersonalităţii sale. A. Menţionaţi două trăsături ale gândirii. 4 puncteB. Descrieţi succint strategia euristică de rezolvare a unei probleme. 6 puncte

C. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii compara ieţ şi memorie involuntară,redactând un text coerent, de aproximativ o jumătate de pagină (± un rând), în care să îi

utilizaţi în sensul specific psihologiei. 10 puncteD. Ilustraţi, printr-un exemplu concret, abstractizarea, ca operaţie a gândirii. 6 puncteE. Formulaţi o soluţie pentru optimizarea generalizării, ca operaţie a gândirii. 4 puncte

Subiectul III (30 puncte) A. Următorul text conţine concepte psihologice şi evidenţiază relaţii între ele:

Con inutul limbajului nu este numai informa ional ci şi emo ional. Cuvinteleţ ţ ţ  transmit tr iriă afective, exprim emo ii, determin dispozi ii afective sau cristalizează ţ ă ţ ă sentimente.

Pe baza informaţiilor date:1. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele psihologice la care face referire textul.4 puncte

2. Descrieţi, în aproximativ zece rânduri, o modalitate prin care gândirea este implicată în desfăşurarea unuia dintre procesele/ fenomenele psihice la care se referă textul dat.

6 puncte3. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii psihice identificate în text şi precizate la punctul 1., menţionând totodată şi categoria sau sistemul în care se încadrează fiecare. 10 puncte

B. Ştiind că efortul voluntar reprezint aspectul subiectiv prin care se manifestă ă  voin a înţ

plan psihic:1. Explicaţi de ce o capacitate mare de efort fizic nu este suficientă pentru atingerea unuiscop. 6 puncte2. Argumentaţi un punct de vedere personal cu privire la ideea conform căreia m sura realiz riiă ăscopului este condi ionat , printre altele, de experien a personal a succesului şi aţ ă ţ ă  eşecului. 4 pct

Varianta 27Subiectul I (30 puncte) A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.

1. Spre deosebire de senzaţii care reflectă însuşiri concrete ale obiectelor şifenomenelor, percepţiile reflectă însuşiri abstracte ale acestora.

2. O persoană poate avea doar caracteristicile unui anumit tip temperamental.3. Reprezentarea presupune construcţii şi reconstrucţii mentale, reorganizări şi

reconfigurări.4. Acuitatea vizuală este o aptitudine specială.5. Într-o situaţie conflictuală, o persoană cu un temperament coleric dă, de regulă,

dovadă de calm.6. Factorii de personalitate sunt formaţiuni integratoare sintetice , în sensul că nu sunt

rigizi, existând posibilitatea restructurării şi perfecţionării lor sub presiunea condiţiilor de mediu.7. Reactualizarea unei scheme perceptive face totdeauna mai dificilă perceperea unui

obiect actual.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şinotaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals.

6 puncte

Page 29: Variante comprimate BAC psihologie 2009

5/14/2018 Variante comprimate BAC psihologie 2009 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/variante-comprimate-bac-psihologie-2009 29/42

b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 punctec) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat alenunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să

devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două dintre activităţile sistemului nervos central care stau la baza tipologieitemperamentale a lui I. P. Pavlov. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia un anumit nivel de inteligen este necesar, darţănu şi suficient, pentru reuşita într-un domeniu de activitate. 4 puncte

Subiectul II (30 puncte)Mecanismul psihic de o înaltă complexitate, definitoriu pentru om ca fiinţă raţională şi

care asigură valorificarea resurselor celorlalte procese şi fenomene psihice, orientându-leşi coordonându-le, este gândirea.  A. Menţionaţi două deosebiri între gândire şi un alt proces/mecanism din aceeaşi

categorie. 4 puncteB. Descrieţi succint înţelegerea discursivă. 6 puncteC. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii procedeu euristic şi imagina ieţ , redactând

un text coerent, de aproximativ o jumătate de pagină (± un rând), în care să îi utilizaţi însensul specific psihologiei. 10 puncte

D. Ilustraţi, printr-un exemplu concret, un raţionament analogic. 6 puncteE. Formulaţi o soluţie pentru optimizarea procesului de formare a unei noţiuni. 4 puncteSubiectul III (30 puncte) A. Următorul text conţine concepte psihologice şi evidenţiază relaţii între ele:

Comenzile verbale, „aten ionarea” prin cuvinte, determin selectarea şi focalizareaţ ăobiectivului asupra c ruia ac ion m, facilitând utilizarea şi cunoaşterea acestuia.ă ţ ăPe baza informaţiilor date:1. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele psihologice la care face referire textul.

4 puncte2. Descrieţi, în aproximativ zece rânduri, o modalitate prin care gândirea este implicată în desfăşurarea unuia dintre procesele/ fenomenele psihice la care se referă textul dat.

6 puncte

3. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii psihice identificate în text şi precizate la punctul 1., menţionând totodată şi categoria sau sistemul în care se încadrează fiecare. 10 puncte

B. Ştiind că la baza oric rei tr iri afective st un motiv:ă ă ă1. Prezentaţi una dintre cauzele emoţiilor superioare. 6 puncte2. Argumentaţi un punct de vedere personal cu privire la ideea conform căreia proceseleafective sunt motive active, aflate în plin desf şurareă ă . 4 puncte

Varianta 28Subiectul I (30 puncte) A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.

1. Potrivit tipologiei temperamentale a lui I. P. Pavlov, flegmaticul este puternic,echilibrat, mobil.

2. Inteligenţa este o dimensiune a personalităţii ce favorizează adaptarea conduiteiintelectuale, practice şi sociale la situaţii noi.

3. Senzaţia tactilă face parte din categoria senzaţiilor interoceptive.4. Imaginea perceptivă este considerată primară pentru că apare numai în relaţia

directă cu obiectul.5. Mecanismele verbale sunt implicate activ în procesul reprezentării; de exemplu,

cuvântul dirijează construirea unei imagini noi mai bogate sau mai schematice, maifidelă obiectului, sau mai îndepărtată de acesta.6. Calitatea imaginii perceptive depinde în mare măsură de relaţia activă cu obiectul.7. Personalităţile imature se caracterizează prin: complexitate structural-funcţională cu

componente intim corelate între ele, organizare, ierarhizare; adaptare suplă, flexibilă;nivel ridicat de eficienţă.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi

Page 30: Variante comprimate BAC psihologie 2009

5/14/2018 Variante comprimate BAC psihologie 2009 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/variante-comprimate-bac-psihologie-2009 30/42

notaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă că enunţul este fals.6 puncte

b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 punctec) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat alenunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul sădevină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două deosebiri dintre temperament şi aptitudini. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia prezen a unei aptitudini speciale are un rolţimportant în practicarea cu succes a unei profesii. 4 puncte

Subiectul II (30 puncte)Organizată ca un sistem şi având o natură procesuală, gândirea este definitorie pentruom şi este considerată pe drept cuvânt „axul central” al vieţii noastre psihice. A. Menţionaţi două asemănări dintre gândire şi imaginaţie. 4 puncteB. Descrieţi succint o formă a înţelegerii. 6 puncteC. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii problematizare şi înv areăţ , redactând un

text coerent, de aproximativ o jumătate de pagină (± un rând), în care să îi utilizaţi însensul specific psihologiei. 10 puncte

D. Ilustraţi, printr-un exemplu concret, operaţia de clasificare. 6 puncteE. Formulaţi o soluţie pentru optimizarea unui model rezolutiv algoritmic. 4 puncte

Subiectul III (30 puncte) A. Următorul text conţine concepte psihologice şi evidenţiază relaţii între ele:

Activitatea voluntar se dezvolt şi perfec ioneaz prin confruntarea cu situa iiă ă ţ ă ţ  dificile care se asociaz cu tr iri afective puternic polarizate şi intense.ă ăPe baza informaţiilor date:1. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele psihologice la care face referire textul.

4 puncte2. Descrieţi, în aproximativ zece rânduri, o modalitate prin care gândirea este implicată în desfăşurarea unuia dintre procesele/ fenomenele psihice la care se referă textul dat.

6 puncte3. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii psihice identificate în text şi precizate la punctul 1., menţionând totodată şi categoria sau sistemul în care se încadrează fiecare. 10 puncte

B. Ştiind că stimulii semnificativi pentru o persoan determin orientarea selectiv a aten ieiă ă ă ţc tre aceştia:ă1. Explicaţi două modalităţi prin care se stimulează atenţia involuntară. 6 puncte2. Argumentaţi un punct de vedere personal privitor la ideea conform căreia stabilitatea aten ieiţse dezvolt o dat cu maturizarea personalit iiă ă ăţ . 4 puncte

Varianta 29Subiectul I (30 puncte) A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.

1. Percepţia are un caracter figural, intuitiv, în timp ce reprezentarea are un caracter abstract.

2. Temperamentul este latura rezolutiv-productivă a personalităţii3. Persoanele inerte sunt, de regulă, vivace, entuziaste şi dispun de o reactivitate

sporită în rapotrurile cu semenii.4. Reprezentarea se bazează pe senzaţii şi percepţii.5. Aptitudinile sunt în întregime înnăscute.

6. Temperamentele nu sunt bune sau rele, ele nu intră sub incidenţa evaluării.7. Conform teoriei psiho-genetice a inteligenţei, elaborată de Jean Piaget, asimilarea şiacomodarea sunt două procese contradictorii care împiedică adaptarea optimă,eficientă la situaţii noi, problematice.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şinotaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals.

6 puncte

Page 31: Variante comprimate BAC psihologie 2009

5/14/2018 Variante comprimate BAC psihologie 2009 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/variante-comprimate-bac-psihologie-2009 31/42

b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 punctec) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat alenunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul sădevină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două tipuri de aptitudini. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia factorii de personalitate dispun de o anumităplasticitate, nu sunt rigizi, se pot restructura şi perfec iona sub presiunea condi iilor deţ ţmediu. 4 puncteSubiectul II (30 puncte)

Pentru a face faţă multiplelor solicitări ale vieţii profesionale şi personale, fiecarepersoană caută să îşi însuşească permanent noi cunoştinţe, deprinderi, comportamente; în calitate de instrumente adaptative, acestea se dobândesc prin înţelegere şi învăţare.

 A. Menţionaţi două forme ale înţelegerii. 4 puncteB. Descrieţi succint învăţarea cognitivă. 6 puncteC. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii model rezolutiv şi memorie redactând un

text coerent, de aproximativ o jumătate de pagină (± un rând), în care să îi utilizaţi însensul specific psihologiei. 10 puncte

D. Ilustraţi, printr-un exemplu concret, oricare dintre etapele procesului rezolutiv.6 puncteSubiectul III (30 puncte) A. Următorul text conţine concepte psihologice şi evidenţiază relaţii între ele:

Motiva ia sensibilizeaz diferit persoana la influen ele externe, iar ceea ceţ ă ţ  contribuie la satisfacerea trebuin elor va fi selectat prioritar prin intermediul aten iei.ţ ţPe baza informaţiilor date:1. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele psihologice la care face referire textul.

4 puncte2. Descrieţi, în aproximativ zece rânduri, o modalitate prin care gândirea este implicată în desfăşurarea unuia dintre procesele/ fenomenele psihice la care se referă textul dat.

6 puncte3. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii psihice identificate în text şi precizate la punctul 1., menţionând totodată şi categoria sau sistemul în care se încadrează fiecare. 10 puncte

B. Ştiind că, deşi  gradul de interiorizare al tr irilor afective este foarte mare, eleă  pot fi

comunicate celorlal i prin intermediul limbajului verbal:ţ1. Explicaţi modul prin care limbajul poate conduce la reechilibrare emoţională. 6 puncte2. Argumentaţi un punct de vedere personal cu privire la ideea conform căreia sentimentelesociale ale persoanei se manifest şi prin conduite verbale adecvate situa iilor de viaă ţ ţă.4 puncte

Varianta 30Subiectul I (30 puncte) A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.

1. Personalitatea unui om poate fi radical modificată de situaţiile tranzitorii sauaccidentale.

2. Dacă am mai văzut o persoană şi dispunem de o schemă perceptivă care includeprincipalele caracteristici fizionomice ale acesteia, reuşim să o identificăm mai uşor  într-o mulţime de oameni.

3. O persoană cu un temperament introvertit, când se află într-un grup, are nevoie detimp de gândire înainte de a-şi spune opinia şi, în general, nu intervine în discuţiacelorlalţi.

4. O percepţie activă, dirijată de scopuri bine definite favorizează formarea uneireprezentări sărace şi mai puţin fidele, în timp ce o percepţie contemplativă, pasivă,spontană determină formarea unei reprezentări mai complete şi mai fidele.

5. Şcoala nu poate contribui în nici un fel la formarea şi dezvoltarea aptitudinilor.6. Inteligenţa face parte din categoria aptitudinilor generale.

Page 32: Variante comprimate BAC psihologie 2009

5/14/2018 Variante comprimate BAC psihologie 2009 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/variante-comprimate-bac-psihologie-2009 32/42

7. Tonalitatea afectivă a unei senzaţii este independentă de natura stimulului şi deexperienţa anterioară a subiectului sau de atitudinile acestuia.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şinotaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals.

6 puncteb) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 punctec) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat alenunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul sădevină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două asemănări între temperamentul melancolic şi cel flegmatic. 6 puncte

C. Explicaţi succint ideea potrivit căreia inteligen a poate fi evaluat pe baza randamentuluiţ ă înv rii, a uşurin ei şi profunzimii în elegeriiăţă ţ ţ . 4 puncteSubiectul II (30 puncte)

Gândirea operează cu informaţii referitoare la relaţii categoriale şi determinative existente  între obiecte, fenomene, procese, facilitând înţelegerea cauzalităţii şi rezolvarea deprobleme. Ea se dezvoltă în strânsă unitate cu limbajul, prin intermediul căruia se asigurătransferul şi vehicularea informaţiilor. A. Menţionaţi două operaţii ale gândirii. 4 puncteB. Descrieţi succint învăţarea cognitivă. 6 puncte

C. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii opera ie a gândiriiţ şi imagina ieţ , redactândun text coerent, de aproximativ o jumătate de pagină (± un rând), în care să îi utilizaţi însensul specific psihologiei. 10 puncte

D. Ilustraţi, printr-un exemplu concret, deosebirea dintre noţiunea ştiinţifică şi noţiuneaempirică. 6 puncte

E. Formulaţi o soluţie pentru optimizarea unui model rezolutiv algoritmic. 4 puncteSubiectul III (30 puncte) A. Următorul text conţine concepte psihologice şi evidenţiază relaţii între ele:

Ca ax al sistemului psihic uman, limbajul face posibile raporturile conştiente,voluntare ale omului cu lumea, mijloceşte şi regleaz efortul voluntar.ăPe baza informaţiilor date:1. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele psihologice la care face referire textul.

4 puncte2. Descrieţi, în aproximativ zece rânduri, o modalitate prin care gândirea este implicată în desfăşurarea unuia dintre procesele/ fenomenele psihice la care se referă textul dat.

6 puncte3. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii psihice identificate în text şi precizate la punctul 1., menţionând totodată şi categoria sau sistemul în care se încadrează fiecare. 10 puncte

B. Ştiind că stimulii care declanşeaz reflexul de orientare şi apoi selectivitatea şiăconcentrarea aten iei sunt, de regul , cei semnificativi pentru persoan :ţ ă ă1. Explicaţi în ce constă funcţia de filtrare-selectare a atenţiei. 6 puncte

2. Argumentaţi un punct de vedere personal cu privire la ideea conform căreia aten ia internţ ăintervine în comunicarea cu sine, orientându-ne deseori spre propriile emo ii, sentimente,ţdispozi iiţ . 4 puncte

Varianta 31Subiectul I (30 puncte) A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare:

1. O percepţie activă, dirijată de scopuri bine definite favorizează formarea uneireprezentări mai complete şi mai fidele, în timp ce o percepţie contemplativă, pasivă,spontană determină formarea unei reprezentări sărace şi mai puţin fidele.

2. O persoană cu un temperament introvertit preferă să gândească bine înainte de aacţiona; uneori nu acţionează la momentul oportun.

3. Întrucât este bazat exclusiv pe sinteze senzoriale, procesul reprezentării este maicomplex decât cel al percepţiei.

4. Senzaţiile interoceptive reflectă stări interne legate de satisfacerea trebuinţelor fundamentale.

5. Din punct de vedere psihologic, nu există nici o deosebire între talent şi geniu.6. Inteligenţa umană se concretizează, printre altele, în capacitatea de a restructura şi

Page 33: Variante comprimate BAC psihologie 2009

5/14/2018 Variante comprimate BAC psihologie 2009 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/variante-comprimate-bac-psihologie-2009 33/42

adecva mijloacele la scopul urmărit.7. Factorii de personalitate sunt stabili, tind spre generalitate, sunt analitici şi dispun de

o oarecare plasticitate.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şinotaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals.

6 puncteb) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 punctec) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat alenunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul sădevină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două caracteristici ale inteligenţei umane. 6 puncte

C. Explicaţi succint ideea potrivit căreia succesul profesional are un rol autoconstructiv îndevenirea personală. 4 puncteSubiectul II (30 puncte)

Oricare persoană dispune de posibilitatea mai mult sau mai puţin evidentă de a asociacuvintelor imagini şi imaginilor semnificaţii; practic, fiecare persoană dispune demodalităţi specifice de combinare şi recombinare a informaţiei, deci, de imaginaţie. A. Menţionaţi două forme voluntare ale imaginaţiei. 4 puncteB. Descrieţi succint un procedeu imaginativ. 6 puncteC. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii memorie şi imagina ie,ţ redactând un text

coerent, de aproximativ o jumătate de pagină (± un rând), în care să îi utilizaţi în sensulspecific psihologiei. 10 puncte

D. Ilustraţi, printr-un exemplu concret, procedeul imaginativ prezentat la punctul B.6 puncte

E. Formulaţi o soluţie pentru optimizarea uneia dintre formele imaginaţiei menţionate lapunctul A. 4 puncte

Subiectul III (30 puncte) A. Următorul text conţine concepte psihologice şi evidenţiază relaţii între ele:

Comunicarea afectiv este implicat în rela iile între persoane, cuvinteleă ă ţ  transmi ând nuţ numai informa ii ci şi emo ii, dispozi ii, tensiuni afective.ţ ţ ţPe baza informaţiilor date:

1. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele psihologice la care face referire textul.4 puncte2. Descrieţi, în aproximativ zece rânduri, o modalitate prin care gândirea este implicată în desfăşurarea unuia dintre procesele/ fenomenele psihice la care se referă textul dat.

6 puncte3. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii psihice identificate în text şi precizate la punctul 1., menţionând totodată şi categoria sau sistemul în care se încadrează fiecare. 10 puncte

B. Ştiind că luarea deciziei presupune implicarea unor calit i ale voin ei:ăţ ţ1. Explicaţi de ce prezen a unei convingeri cu o latur voluntar puternic , influen eazţ ă ă ă ţ ăluarea unei decizii. 6 puncte

2. Argumentaţi un punct de vedere personal cu privire la ideea conform căreia, între douămotive, valoric diferite, dup o perioad de ezitare, se va impune în luarea deciziei cel cuă ăvaloare pozitivă. 4 puncte

Varianta 32Subiectul I (30 puncte) A.Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.

1. Senzaţia gustativă face parte din categoria senzaţiilor exteroceptive.2. Un obiect perceput o singură dată va fi reprezentat printr-o imagine mult mai vie, mai

completă şi mai fidelă decât unul perceput de mai multe ori sau cotidian.3. Teoria bifactorială a inteligenţei, elaborată de C. Spearman diferenţiază între un

factor G (inteligenţă generală) şi factorii s (specifici) ai inteligenţei, cum ar fi: factorulverbal, factorul numeric, factorul spaţial.

4. Nivelul de dezvoltare şi funcţionalitate a aptitudinilor poate fi analizat şi evaluat dupăindicatori ai comportamentului acţional precum rapiditatea, volumul, precizia,originalitatea, eficienţa.

5. Dacă am mai văzut o persoană şi dispunem de o schemă perceptivă care include

Page 34: Variante comprimate BAC psihologie 2009

5/14/2018 Variante comprimate BAC psihologie 2009 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/variante-comprimate-bac-psihologie-2009 34/42

principalele trăsături fizionomice ale acesteia, ne va fi foarte dificil să o identificăm într-o mulţime de oameni.

6. Personalitatea unui om nu poate fi radical modificată de situaţiile tranzitorii sau

accidentale.7. Interesul subiectului pentru o anumită categorie de stimuli constituie o piedică în

calea receptării acestora.a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şinotaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals.

6 puncteb) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte

c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat alenunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul sădevină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi trei caracteristici ale persoanelor cu temperament coleric. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia reprezentarea preg teşte generalizareaăconceptual , f r a se confunda îns cu aceastaă ă ă ă . 4 puncteSubiectul II (30 puncte)

 Alături de gândire şi de memorie, în categria proceselor cognitive superioare se înscrie şiimaginaţia; manifestată în forme voluntare sau involuntare, ea contribuie exprimarea

unicităţii fiecărei personalităţi. A. Menţionaţi două calităţi ale procesului imaginativ. 4 puncteB. Descrieţi succint oricare dintre formele imaginaţiei voluntare. 6 puncteC. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii analogie şi analiz - ca opera ie a gândiriiă ţ ,

redactând un text coerent, de aproximativ o jumătate de pagină (± un rând), în care să îiutilizaţi în sensul specific psihologiei. 10 puncte

D. Ilustraţi, printr-un exemplu concret, un procedeu imaginativ. 6 puncteE. Formulaţi o soluţie pentru optimizarea implicării imaginaţiei creative în învăţare. 4pct

Subiectul III (30 puncte) A. Următorul text conţine concepte psihologice şi evidenţiază relaţii între ele:

Scopul reprezint finalitatea unei activit i şi este proiec ia mental aă ăţ ţ ă  satisfacerii unei trebuin e. De aceea, nivelul de aspira ie reprezint acel nivel deţ ţ ă  

atingere a scopului la care subiectul se declar satisf cut.ă ăPe baza informaţiilor date:1. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele psihologice la care face referire textul.

4 puncte2. Descrieţi, în aproximativ zece rânduri, o modalitate prin care gândirea este implicată în desfăşurarea unuia dintre procesele/ fenomenele psihice la care se referă textul dat.

6 puncte3. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii psihice identificate în text şi precizate la punctul 1., menţionând totodată şi categoria sau sistemul în care se încadrează fiecare. 10 puncte

B. Ştiind că func ia esen ial a afectivit ii este aceea de a pune persoana înţ ţ ă ăţ  acord cu

situa iile de via :ţ ţă1. Explicaţi cum se realizeaz , prin afectivitate, reglarea conduitelor umane din punct deăvedere energetic şi direc ionalţ . 6 puncte2. Argumentaţi un punct de vedere personal cu privire la ideea conform căreia o tr ire afectivă ă prea slab ca intensitate, sau prea puternic , are efect de dezorganizare asupraă ă  ac iunii.ţ

4 puncte

Varianta 33Subiectul I (30 puncte)

 A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.1. Aptitudinea pedagogică face parte din categoria aptitudinilor generale.2. Procesul percepţiei poate fi influenţat de interesul subiectului pentru o anumită

categorie de stimuli.3. Reprezentările se apropie de gândire prin modul de producere.4. Inteligenţa umană se concretizează, printre altele, în capacitatea de a anticipa

rezultatele unor transformări.5. Senzaţia auditivă face parte din categoria senzaţiilor interoceptive.

Page 35: Variante comprimate BAC psihologie 2009

5/14/2018 Variante comprimate BAC psihologie 2009 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/variante-comprimate-bac-psihologie-2009 35/42

6. Personalitatea unui om nu poate fi radical modificată de situaţiile tranzitorii sauaccidentale prin care trece acesta.

7. Temperamentul reprezintă latura personalităţii care poate fi evaluată în termeni

morali.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şinotaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals.

6 puncteb) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 punctec) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al

enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul sădevină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi trei însuşiri ale imaginii senzoriale. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia echilibrul emo ional, ca tr s tur deţ ă ă ăpersonalitate, joac un rol major într-o situa ie de de competi ieă ţ ţ . 4 puncteSubiectul II (30 puncte)

Imaginaţia este unul dintre importantele procese psihice care asigură, prin construcţiilesale, manipularea imaginilor şi, implicit, învăţarea şi întelegerea noului.  A. Menţionaţi două trăsături ale gândirii divergente pe care se bazează procesul

imaginativ. 4 puncte

B. Descrieţi succint oricare dintre formele imaginaţiei involuntare. 6 puncteC. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii imagina ieţ şi situa ie problemţ ă, redactândun text coerent, de aproximativ o jumătate de pagină (± un rând), în care să îi utilizaţi însensul specific psihologiei. 10 puncte

D. Ilustraţi, printr-un exemplu concret, visul de perspectivă. 6 puncteE. Formulaţi o soluţie pentru optimizarea tipizării, ca procedeu imaginativ. 4 puncte

Subiectul III (30 puncte) A. Următorul text conţine concepte psihologice şi evidenţiază relaţii între ele:

Activit ile mai complexe sau noi pentru persoan , necesit efort voluntar şiăţ ă ă  focalizarea în centrul aten iei atât a scopului cât şi a mijloacelor de atingere aţ  scopului.Pe baza informaţiilor date:1. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele psihologice la care face referire textul.

4 puncte2. Descrieţi, în aproximativ zece rânduri, o modalitate prin care gândirea este implicată în desfăşurarea unuia dintre procesele/ fenomenele psihice la care se referă textul dat.

6 puncte3. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii psihice identificate în text şi precizate la punctul 1., menţionând totodată şi categoria sau sistemul în care se încadrează fiecare. 10 puncte

B. Ştiind că prin cuvinte nu numai c se exprim tr iri afective ci pot fi induse sau modificateă ă ăasemenea tr iri:ă

1. Explicaţi specificul persuasiunii ca formă a funcţiei reglatorii a limbajului. 6 puncte2. Argumentaţi un punct de vedere personal privitor la ideea conform căreia limbajul non-verbalpoate fi uneori mai explicit decât cel verbal în exprimarea tr irilor afective ce înso escă ţcomunicarea interumană. 4 puncte

Varianta 34Subiectul I (30 puncte) A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.

1. În reprezentare, libertatea de intervenţie a subiectului în structurarea imaginii estemai mică decât în percepţie.

2. Inteligenţa reprezintă latura rezolutiv-productivă a personalităţii.3. În mod obişnuit, percepţia este integrată în activitatea subiectului, fapt pentru care,

ceea ce este mai important pentru desfăşurarea acesteia este perceput mai clar şi

Page 36: Variante comprimate BAC psihologie 2009

5/14/2018 Variante comprimate BAC psihologie 2009 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/variante-comprimate-bac-psihologie-2009 36/42

mai precis.4. Personalitatea reprezintă manifestarea şi dezvoltarea particulară a tipului de activitate

nervoasă superioară pe plan psihologic şi comportamental.

5. Din punct de vedere psihologic, între termenii aptitudine şi capacitate nu există nici odeosebire.

6. Temperamentul, ca latură dinamico-energetică a personalităţii, interacţionează cuaptitudinile şi cu caracterul, influenţându-le şi fiind influenţat la rândul lui.

7. Ca şi senzaţia, percepţia reprezintă o bază necesară pentru dezvoltarea celorlaltecapacităţi volitive ale omului.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şinotaţi în dreptul ei litera A, dacă că enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals.

6 puncteb) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 punctec) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat alenunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul sădevină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două activităţi în care însuşirile tipului temperamental flegmatic pot facilitaobţinerea performanţei. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia caracterul panoramic al reprezent rii joac ună ă

rol important în activitatea unui arhitect. 4 puncteSubiectul II (30 puncte)Procesul psihic caracterizat de rezultate în care se exprimă creativitatea şi originalitateaumană este imaginaţia; fără ajutorul ei nu ne putem închipui nici cele mai banale obiecte,nu putem realiza operaţiile necesare decodificării realităţii şi elaborării instrumenelor adaptative. A. Menţionaţi două trăsături/caracteristici ale visului din timpul somnului. 4 puncteB. Descrieţi succint procedeul aglutinării. 6 puncteC Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii imagina ie artisticţ ă şi memoria voluntar ,ă

redactând un text coerent, de aproximativ o jumătate de pagină (± un rând), în care să îiutilizaţi în sensul specific psihologiei. 10 puncte

D Ilustraţi, printr-un exemplu concret, visul de perspectivă. 6 puncte

E Formulaţi o soluţie pentru stimularea imaginaţiei creatoare. 4 puncteSubiectul III (30 puncte) A. Următorul text conţine concepte psihologice şi evidenţiază relaţii între ele:

 În evolu ia lor, procesele afective superioare devin atitudini afective fa de sine şiţ ţă  fa deţă lume, fiind influen ate şi de baza motiva ional care le sus ine şi orienteaz .ţ ţ ă ţ ăPe baza informaţiilor date:1. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele psihologice la care face referire textul.

4 puncte2. Descrieţi, în aproximativ zece rânduri, o modalitate prin care gândirea este implicată în desfăşurarea unuia dintre procesele/ fenomenele psihice la care se referă textul dat.

6 puncte

3. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii psihice identificate în text şi precizate la punctul 1., menţionând totodată şi categoria sau sistemul în care se încadrează fiecare. 10 puncte

B. Ştiind că însuşirile/calit ile aten iei se formeaz în ontogenez , spontan sau dirijat, iarăţ ţ ă ămanifestarea lor este necesar în înv are, selec ie profesional , activit i curente:ă ăţ ţ ă ăţ1. Explicaţi rolul concentrării şi mobilităţii atenţiei în învăţare. 6 puncte2. Argumentaţi un punct de vedere personal cu privire la ideea conform căreia oboseala, cadiminuare a unor calit i ale aten iei, afecteaz eficien a unor activit i.ăţ ţ ă ţ ăţ 4 puncte

Varianta 35Subiectul I (30 puncte) A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.

1. Imaginea perceptivă este bogată în conţinut, deoarece reflectă atât însuşirilesemnificative ale obiectelor şi fenomenelor, cât şi pe cele mai puţin importante.

2. Aptitudinea pedagogică este o aptitudine specială.

Page 37: Variante comprimate BAC psihologie 2009

5/14/2018 Variante comprimate BAC psihologie 2009 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/variante-comprimate-bac-psihologie-2009 37/42

3. Din punctul de vedere al procesului de producere, reprezentările se apropie depercepţie, iar din punctul de vedere al conţinutului acestea se apropie de gândire.

4. Tipologia clasică a temperamentelor cuprinde şase tipuri temperamentale: introvertit,

extravertit, coleric, sangvinic, flegmatic şi melancolic.5. Structurile personalităţii se pot modifica şi perfecţiona în funcţie de cerinţele

relaţionării cu ambianţa.6. Deşi nu în exclusivitate, aptitudinile favorizează obţinerea succesului profesional.7. În mod obişnuit, percepţia este integrată în activitatea subiectului şi, de aceea, ceea

ce este nesemnificativ pentru desfăşurarea acesteia este perceput mai clar şi maiprecis.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şinotaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals.

6 puncteb) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 punctec) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat alenunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul sădevină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi trei caracteristici/trăsături ale aptitudinilor. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia   în procesul reprezent rii, detaşarea deă

câmp/context poate fi total şi reprezentarea poate fi transpus mintal în alte contexte, f ră ă ă ăca acest lucru s perturbe cunoaşterea.ă 4 puncteSubiectul II (30 puncte)

Confruntaţi fiind cu situaţii noi, se întâmplă să ne simţim blocaţi în acţiunile noastre demultitudinea de imagini care ne invadează mintea; dintre acestea, trebuie selectate celepotrivite, apoi combinate şi recombinate pentru a fi trasformate în instrumente adaptative;apelăm deci la preocedeele şi formele unui proces de cunoaştere numit imaginaţie. A. Menţionaţi două trăsături ale rezultatelor imaginaţiei. 4 puncteB. Descrieţi succint una dintre formele involuntare ale imaginaţiei. 6 puncteC. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii imagina ieţ şi memorie, redactând un text

coerent, de aproximativ o jumătate de pagină (± un rând), în care să îi utilizaţi în sensulspecific psihologiei. 10 puncte

D. Ilustraţi, printr-un exemplu concret, un procedeu imaginativ. 6 puncteE. Formulaţi o soluţie pentru optimizarea procedeului imaginativ exemplificat la punctul

Subiectul III (30 puncte) A. Următorul text conţine concepte psihologice şi evidenţiază relaţii între ele:

Selectivitatea şi distributivitatea aten iei sunt influen ate şi de dificultatea sarcinilorţ ţ  ce trebuie executate simultan. Pe de alt parte, nivelul de atingere a scopului va fiă  influen at atât deţ tipul de sarcin şi capacitatea de efort voluntar a persoanei, câtă  şi de implicarea aten iei înţ focalizarea scopului.Pe baza informaţiilor date:1. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele psihologice la care face referire textul.

4 puncte

2. Descrieţi, în aproximativ zece rânduri, o modalitate prin care gândirea este implicată în desfăşurarea unuia dintre procesele/ fenomenele psihice la care se referă textul dat.6 puncte

3. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii psihice identificate în text şi precizate la punctul 1., menţionând totodată şi categoria sau sistemul în care se încadrează fiecare. 10 puncte

B. Ştiind că limbajul intern este rezultatul integr rii şi interioriz rii limbajului oral:ă ă1. Explicaţi rolul limbajului intern de anticipare, proiectare şi coordonare a limbajului oralşi a scrierii. 6 puncte2. Argumentaţi un punct de vedere personal privitor la ideea conform căreia limbajul intern esteprincipalul instrument de comunicare cu noi înşine. 4 puncte

Varianta 36Subiectul I (30 puncte) A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.

1. Asimilarea, în calitate de componentă a procesului de adaptare, constă în integrarea

Page 38: Variante comprimate BAC psihologie 2009

5/14/2018 Variante comprimate BAC psihologie 2009 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/variante-comprimate-bac-psihologie-2009 38/42

noilor informaţii în sistemul celor deja existente.2. Persoanele mobile au o viteză de reacţie mai mare decât valorile medii.3. Spiritul de observaţie este una dintre aptitudinile simple.4. Mecanismele verbale sunt implicate activ în procesul reprezentării; de exemplu,

cuvântul evocă reprezentările deja formate, facilitând adaptarea la activităţile practiceşi sarcinile cognitive ale subiectului.

5. Prin relativa stabilitate a factorilor de personalitate se desemnează faptul că aceştiareunesc şi condensează diferite funcţii şi procese psihice

6. Temperamentul îşi pune amprenta specifică asupra aptitudinilor şi caracterului, dar nu determină conţinutul lor psihologic, ci forma şi expresivitatea lor.

7. Temperamentul se concretizează, printre altele, în capacitatea de a organiza şi

transforma în plan subiectiv, intern, situaţiile externe şi de a elabora modele idealepentru intervenţia practică în realitate.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şinotaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals.

6 puncteb) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 punctec) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat alenunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul sădevină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi trei tipuri temperamentale, diferenţiate în funcţie de caracteristicile activităţiinervoase superioare. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia informa iile perceptive care servesc direct laţorganizarea conduitei omului nu dispar f r urm , ci sunt integrate şi prelucrate prin proceseă ă ăpsihice mai complexe, cum sunt, de pild reprezent rileă ă . 4 puncteSubiectul II (30 puncte)

Puterea de închipuire a omului dă dimensiunea imaginaţiei sale; ea se exteriorizeză prinforme variate, la care se poate ajunge fie propunându-ne în mod explicit acest lucru, fienu. A. Menţionaţi două caracteristici ale visului din timpul somnului. 4 puncteB. Descrieţi succint una dintre formele imaginaţiei voluntare. 6 puncteC. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii memorie involuntară şi imagina ieţ ,

redactând un text coerent, de aproximativ o jumătate de pagină (± un rând), în care să îiutilizaţi în sensul specific psihologiei. 10 puncte

D. Ilustraţi, printr-un exemplu concret, reveria. 6 puncteE. Formulaţi o soluţie pentru diminuarea efectului negativ al stării de reverie prelungită.

Subiectul III (30 puncte) A. Următorul text conţine concepte psihologice şi evidenţiază relaţii între ele:

Limbajul verbal are mijloace specifice pentru a transmite reac ii emo ionale, înţ ţ  func ie deţ con inutul mesajului. Cu cât expresivitatea acestuia este mai mare, cuţ  atât comunicarea se realizeaz şi la nivel afectiv, nu doar informa ional.ă ţPe baza informaţiilor date:1. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele psihologice la care face referire textul.

4 puncte

2. Descrieţi, în aproximativ zece rânduri, o modalitate prin care gândirea este implicată în desfăşurarea unuia dintre procesele/ fenomenele psihice la care se referă textul dat.6 puncte

3. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii psihice identificate în text şi precizate la punctul 1., menţionând totodată şi categoria sau sistemul în care se încadrează fiecare. 10 puncte

B. Ştiind că natura obstacolelor care stau în calea atingerii scopurilor nu este, adesea, unamaterial , ci psihic :ă ă1. Explicaţi de ce voinţa devine o condiţie subiectivă esenţială pentru obţinereasuccesului în orice activitate. 6 puncte2. Argumentaţi un punct de vedere personal cu privire la ideea conform căreia din confruntareafrecvent cu un anumit tip de obstacol, rezult o specializare a efortului voluntară ă . 4 puncte

Varianta 37Subiectul I (30 puncte)

Page 39: Variante comprimate BAC psihologie 2009

5/14/2018 Variante comprimate BAC psihologie 2009 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/variante-comprimate-bac-psihologie-2009 39/42

 A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.1. Ca şi senzaţia, percepţia reprezintă o bază necesară pentru dezvoltarea celorlalte

capacităţi cognitive ale omului.2. Imaginea furnizată de reprezentare are un grad de generalitate mai ridicat decât

imaginea perceptivă.3. Senzaţiile interoceptive reflectă însuşiri ale obiectelor exterioare.4. Inteligenţa umană se concretizează, printre altele, în capacitatea de a organiza şi

transforma în plan subiectiv-intern situaţiile externe şi de a elabora modele idealepentru intervenţia practică în realitate.

5. Aptitudinile constituie latura dinamico-energetică a personalităţii.6. Pregătirea anticipată a subiectului influenţează procesul perceptiv, deoarece

generează o predispoziţie a acestuia de a explora obiectul mai mult sau mai puţinprofund, generând o imagine mai superficială sau mai precisă.7. Conform teoriei psiho-genetice a inteligenţei, elaborată de Jean Piaget, asimilarea şi

acomodarea sunt două procese interdependente care împiedică adaptarea optimă,eficientă la situaţii noi, problematice.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şinotaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals.

6 puncteb) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 punctec) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat alenunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul sădevină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două deosebiri între temperamentul flegmatic şi cel sangvinic. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia personalitatea reprezint îmbinarea non-ărepetitiv a însuşirilor psihice care caracterizeaz pregnant şi cu un mare grad de stabilitateă ăomul şi manifest rile sale de conduită ă. 4 puncteSubiectul II (30 puncte)

Inventivitatea umană se exprimă prin produse, imagini, idei care pot fi uneori foartediferite de sursa de la care pornesc; acest fapt dovedeşte capacitatea generativă a minţiiomului şi, implicit, prezenţa unui proces cognitiv superior - imaginaţia. A. Menţionaţi două procedee imaginative. 4 puncteB. Descrieţi succint visul de perspectivă. 6 puncteC. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii imagina ie involuntarţ ă şicreativitate,

redactând un text coerent, de aproximativ o jumătate de pagină (± un rând), în care să îiutilizaţi în sensul specific psihologiei. 10 puncte

D. Ilustraţi, printr-un exemplu concret, forma imaginaţiei prezentată la punctul B. 6 puncteE. Formulaţi o soluţie pentru diminuarea efectului negativ al stării de reverie prelungită.Subiectul III (30 puncte)

 A. Următorul text conţine concepte psihologice şi evidenţiază relaţii între ele:Dac asupra persoanei ac ioneaz concomitent mai multe tipuri de mesaje,ă ţ ă  aten iaţ selectiv le va filtra şi selecta mai întâi pe cele exprimate verbal.ăPe baza informaţiilor date:

1. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele psihologice la care face referire textul.4 puncte2. Descrieţi, în aproximativ zece rânduri, o modalitate prin care gândirea este implicată în desfăşurarea unuia dintre procesele/ fenomenele psihice la care se referă textul dat.

6 puncte3. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii psihice identificate în text şi precizate la punctul 1., menţionând totodată şi categoria sau sistemul în care se încadrează fiecare. 10 puncte

B. Ştiind că satisfacerea/nesatisfacerea trebuin elor determin polarizarea tr irilor afectiveţ ă ăasociate:1. Explicaţi relaţia dintre organizarea motivaţională a persoanei şi tensiunea afectivă aacesteia, aferentă satisfacerii motivelor. 6 puncte

2. Argumentaţi un punct de vedere personal cu privire la ideea conform căreia emo iileţcomplexe au un caracter situa ional şi o orientare bine determinatţ ă. 4 puncte

Varianta 38Subiectul I A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.

1. Aptitudinile, ca latură instumentală a personalităţii, permit persoanei să performeze

Page 40: Variante comprimate BAC psihologie 2009

5/14/2018 Variante comprimate BAC psihologie 2009 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/variante-comprimate-bac-psihologie-2009 40/42

cu mai puţin efort în diferite domenii de activitate.2. Senzaţia de foame face parte din categoria senzaţiilor interoceptive.3. Temperamentul reprezintă latura operaţională a personalităţii.4. Reprezentarea este rezultatul unei simple însumări a percepţiilor unui obiect.5. Conform teoriei psiho-genetice a inteligenţei, elaborată de Jean Piaget, inteligenţa

este forma superioară de adaptare optimă, eficientă la situaţii noi, problematice, prinrestructurarea datelor experienţei.

6. Aptitudinile sunt formaţiuni psihice statice, care nu suferă nici un fel de modificări de-a lungul vieţii.

7. Percepţia este panoramică, în sensul că ea reconstituie pe plan mintal şi apoi redăsimultan, într-o imagine unitară, informaţii despre corelaţiile structural-funcţionale

existente între elementele unui sistem complex.a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şinotaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals.

6 puncteb) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 punctec) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat alenunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul sădevină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi două asemănări între senzaţie şi percepţie. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia, modul în care se manifest o persoan înă ăcadrul grupului de prieteni ne poate furniza informa ii relevante cu privire la temperamentulţacesteia.Subiectul II (30 puncte)

  Aflată în strânsă legătură cu memoria, imaginaţia este procesul psihic prin care seprelucrează într-o manieră originală informaţiile stocate în memorie, transformându-le înproduse noi, calitativ superioare. A. Menţionaţi două deosebiri între imaginaţia reproductivă şi imaginaţia creatoare.

4 puncteB. Descrieţi succint empatia, ca procedeu imaginativ. 6 puncteC. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii omisiune - ca procedeu al imagina iei,ţ şi

analiz - ca opera ie a gândirii,ă ţ redactând un text coerent, de aproximativ o jumătate depagină (± un rând), în care să îi utilizaţi în sensul specific psihologiei. 10 puncte

D. Ilustraţi, printr-un exemplu concret, aglutinarea. 6 puncteE. Formulaţi o soluţie pentru creşterea gradului de fidelitate a imaginaţiei reproductive.

Subiectul III (30 puncte) A. Următorul text conţine concepte psihologice şi evidenţiază relaţii între ele:

  În structurarea sentimentelor intervin şi elemente de ordin volitiv, deoareceaceste tr iriăafective superioare presupun control conştient, reglaje şi efort voluntar pentru

 împlinirea lor.Pe baza informaţiilor date:1. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele psihologice la care face referire textul.

4 puncte2. Descrieţi, în aproximativ zece rânduri, o modalitate prin care gândirea este implicată în desfăşurarea unuia dintre procesele/ fenomenele psihice la care se referă textul dat.

6 puncte3. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii psihice identificate în text şi precizate la punctul 1., menţionând totodată şi categoria sau sistemul în care se încadrează fiecare. 10 puncte

B. Ştiind că orientarea, direc ionarea este una dintre caracteristicile aten iei:ţ ţ1. Explicaţi relaţia dintre caracteristicile stimulului şi atenţie. 6 puncte2. Argumentaţi un punct de vedere personal cu privire la faptul că aten ia selecteaz uniiţ ăstimuli şi suprim pe al ii, în acelaşi timpă ţ . 4 puncte

Varianta 39Subiectul I (30 puncte)

Page 41: Variante comprimate BAC psihologie 2009

5/14/2018 Variante comprimate BAC psihologie 2009 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/variante-comprimate-bac-psihologie-2009 41/42

 A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.1. Senzaţia olfactivă face parte din categoria senzaţiilor exteroceptive.2. În procesul reprezentării, detaşarea de câmp/context nu poate fi niciodată totală.3. Prezenţa unei aptitudini este o condiţie necesară, dar insuficientă pentru dobândirea

unei capacităţi.4. Reactualizarea unei scheme perceptive anterioare determină o mai mare

operativitate în perceperea unui obiect actual.5. Inteligenţa reprezintă latura dinamico-energetică a personalităţii.6. Însuşirile care compun personalitatea sunt esenţiale, definitorii pentru om, ele vizând

cele mai importante manifestări ale acestuia privind orientarea sa, opţiunile şirăspunsurile sale fundamentale.

7. Tipului temperamental flegmatic i se pot asocia următoarele caracteristici : optimism,sociabilitate, bună dispoziţie, reactivitate accentuată, adaptabilitate, rapiditateareacţiilor, capacitatea de a se angaja uşor în activitate, bogăţia expresiei.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şinotaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals.

6 puncteb) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 punctec) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat alenunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul sădevină adevărat. 10 puncte

B. Enumeraţi două dintre caracteristicile aptitudinilor, în calitate de componente alepersonalităţii. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia percep ia este o sintez senzorialţ ă ă.4 puncteSubiectul II (30 puncte)

Fiecare dintre noi ne imaginăm drumul propriei deveniri, ajutaţi fiind de modelele pe carele oferă societatea, de aşteptările faţă de noi înşine sau de standardele morale şiprofesionale pe care le împărtăşim. A. Menţionaţi două caracteristici ale procesului imaginativ. 4 puncteB. Descrieţi succint visul de perspectivă, ca formă a imaginaţiei. 6 puncteC. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii memorie voluntară şi imagina ieţ  creatoare,

redactând un text coerent, de aproximativ o jumătate de pagină (± un rând), în care să îiutilizaţi în sensul specific psihologiei. 10 puncte

D. Ilustraţi, printr-un exemplu concret, o caracteristică a visului din timpul somnului.6 puncte

E. Formulaţi o soluţie pentru optimizarea unuia dintre procedeele imaginaţiei. 4 puncte

Subiectul III (30 puncte) A. Următorul text conţine concepte psihologice şi evidenţiază relaţii între ele:

Caracteristicile aten iei - orientare, selectivitate, concentrare - au şi o bazţ ă motiva ional ,ţ ă care determin declanşarea mecanismelor specifice aten iei.ă ţPe baza informaţiilor date:

1. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele psihologice la care face referire textul.4 puncte2. Descrieţi, în aproximativ zece rânduri, o modalitate prin care gândirea este implicată în desfăşurarea unuia dintre procesele/ fenomenele psihice la care se referă textul dat.

6 puncte3. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii psihice identificate în text şi precizate la punctul 1., menţionând totodată şi categoria sau sistemul în care se încadrează fiecare. 10 puncte

B. Ştiind că verbalizarea permite precizarea şi conştientizarea motivelor dar şi a diferen eiţ între motive şi scopuri:1. Prezentaţi specificul funcţiei reglatorii a limbajului. 6 puncte

2. Argumentaţi un punct de vedere personal cu privire la ideea conform căreia utilizarealimbajului verbal în exprimarea motivelor ac iunii şi precizarea scopului, faciliteaz alegereaţ ămijloacelor adecvate pentru reechilibrarea persoanei. 4 puncte

Page 42: Variante comprimate BAC psihologie 2009

5/14/2018 Variante comprimate BAC psihologie 2009 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/variante-comprimate-bac-psihologie-2009 42/42

Varianta 40Subiectul I (30 puncte) A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.

1. Tonalitatea afectivă a unei senzaţii depinde de natura stimulului, pe de-o parte, şi deexperienţa anterioară a subiectului, de atitudinile acestuia, pe de altă parte.

2. Spiritul de observaţie este o aptitudine specială.3. O persoană cu un temperament extravertit se simte bine într-un grup şi este, în

general, vorbăreaţă şi prietenoasă; perioadele prea lungi de singurătate o potdeprima.

4. Durata percepţiei corespunde, în linii mari, duratei acţiunii stimulului.5. Personalitatea nu dispune de o anumită plasticitate, fiind o structură total rigidă care

nu se poate modifica la intervenţia factorilor de mediu.6. Capacitatea este aptitudinea împlinită, care s-a consolidat prin deprinderi rezultatedin exerciţiu şi s-a îmbogăţit cu o serie de cunoştinţe adecvate.

7. Imaginea furnizată de reprezentare are un grad de generalitate mai redus decâtimaginea perceptivă.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şinotaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals.

6 puncteb) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 punctec) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat alenunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să

devină adevărat. 10 puncte

B. Precizaţi trei capacităţi prin care se probează inteligenţa. 6 puncte

C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia structurile personalit ii se pot modifica şiăţperfec iona în func ie de cerin ele rela ion rii cu ambian aţ ţ ţ ţ ă ţ . 4 puncteSubiectul II

(30 puncte)Un proces/mecanism cognitiv care face legătura între coordonatele temporale şi permitepersoanei să se transpună în trecut sau viitor este imaginaţia. Ea implică, prin imaginile pecare la produce, atât o adecvare activă la situaţii concrete, cât şi posibilitateaanticipării efectelor propriilor decizii.  A. Menţionaţi două deosebiri între imaginaţie şi alt proces/mecanism de cunoaştere

superioară. 4 puncteB. Descrieţi succint imaginaţia creatoare. 6 puncteC. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii omisiune - ca procedeu imaginativ, şi

memorie, redactând un text coerent, de aproximativ o jumătate de pagină (± un rând), încare să îi utilizaţi în sensul specific psihologiei. 10 puncte

D. Ilustraţi, printr-un exemplu concret, aglutinarea, ca procedeu imaginativ. 6 puncteE. Formulaţi o soluţie pentru optimizarea implicării imaginaţiei în înţelegerea noţiunilor 

de geografie. 4 puncteSubiectul III (30 puncte) A. Următorul text conţine concepte psihologice şi evidenţiază relaţii între ele:

Având rol reglator în declanşarea şi desf şurarea ac iunilor umane, limbajulă ţ  

condi ioneaz actul voluntar, fiind mecanismul principal de mobilizare a efortuluiţ ă  voluntar.Pe baza informaţiilor date:1. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele psihologice la care face referire textul.

4 puncte2. Descrieţi, în aproximativ zece rânduri, o modalitate prin care gândirea este implicată în desfăşurarea unuia dintre procesele/ fenomenele psihice la care se referă textul dat.

6 puncte3. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii psihice identificate în text şi precizate la punctul 1., menţionând totodată şi categoria sau sistemul în care se încadrează fiecare. 10 puncte

B. Ştiind că sedimentarea sentimentelor presupune rezisten a la factoriţ  perturbatori şi

orientarea aten iei c tre sine, c tre propriile tr iri:ţ ă ă ă1. Explicaţi în ce constă specificul sentimentelor ca procese afective superioare.

6 puncte2. Argumentaţi un punct de vedere personal cu privire la ideea conform căreia maturitatea afectiv aă  

persoanei presupune atitudini afective adecvate la situa iile de viaţ ţă. 4 puncte