verkiezingsprogramma christenunie-sgp rotterdam 2014 - 2018

of 34 /34
ChristenUnie SGP Rotterdam Verkiezingsprogramma 2014 - 2018 Werken aan een Mooier dam

Upload: mark-de-boer

Post on 10-Mar-2016

223 views

Category:

Documents


3 download

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

Page 1: Verkiezingsprogramma ChristenUnie-SGP Rotterdam 2014 - 2018

ChristenUnie SGP Rotterdam

Verkiezingsprogramma 2014 - 2018

Werken aan een

Mooier dam

Page 2: Verkiezingsprogramma ChristenUnie-SGP Rotterdam 2014 - 2018

2

Inhoudsopgave

03 WerkenaaneenMooierdam!

06 Rotterdam,eenstadwaarinweomziennaarelkaar

12 Rotterdam,eenstadvoorjongerenengezinnen

16 Rotterdam,eenveerkrachtigestaddiewerkt

20 Rotterdam,eenmooieentoegankelijkestad

26 Rotterdam,eenveiligestad

28 Rotterdam,eenstadmettoegankelijkevoorzieningen

31 Eenslagvaardigeoverheiddiesamenwerkt

34 MooierdamCoolsingel71

ContactinformatieChristenUnie-SGPRotterdam

Bezoekadres:Coolsingel40-kamerSH83011ADRotterdam

Postadres:Postbus700123000KPRotterdam

Tel:(010)2672208E-mailadres:[email protected]:www.cusgprotterdam.nl

facebook.com/cusgprotterdamtwitter.com/cusgprotterdam

Page 3: Verkiezingsprogramma ChristenUnie-SGP Rotterdam 2014 - 2018

Verkiezingsprogramma 2014 - 2018 3

ErisontzettendveelinRotterdamomdankbaarvoortezijn.Rotterdamstaaterop

veelpuntengoedvoor.Hetkanechternogveelbeter.VoordeChristenUnie-SGPis

vertrouwendaarbijeenkernwoord.HetvertrouwenvanRotterdammersinelkaar.

Hetvertrouwenvandeoverheidindekrachtvandesamenlevingenondernemers.Het

vertrouwenvanburgersinpolitiekenambtenaren.WerkenaaneenMooierdamvraagt

omeenbescheiden rol van de politiekomdatdestadzelfallangaaneenMooierdam

werkt.Hetisnietdepolitiekdiedestadmaaktmaardemensendieerinwonen.

Werken aan een

Mooier dam

Page 4: Verkiezingsprogramma ChristenUnie-SGP Rotterdam 2014 - 2018

4

Samenleven doe je niet in je eentje,maarsamenmetanderen.HetisgoedomtebeseffendatvandeRotterdamsesamenlevingdekomendetijdmeergevraagdwordt.LoslatenvandeoverheidkanalleenalservertrouwenisindeRotterdammersendesamenleving.Deoverheidmoetlerenomdesamenlevinghaarwerktelatendoenennietindewegtezitten.JuistindezemoeilijketijdenwillenwesamenmetRotterdammerswerkenaaneensamenlevingwaarinweomzien naar elkaar. DeChristenUnie-SGPverwachtvanmensendatzezelfenmetanderenverantwoordelijkheidwillen

nemen.Burgersengroepeninkwetsbareomstandighedenwordendoordesamenlevingendegemeentegeholpen.Diehulpislaagdrempeligendichtbij!

AlswedenkenaaneenMooierdamdanisvoordeChristenUnie-SGPdemenselijke maat belangrijk.Rotterdammoetnietalleenvoorhetwinkelendpubliekennieuwehoogopgeleideinwonerseen

aantrekkelijkestadzijn,dielaatstedoelgroepwillenweooknietaantrekkenalsdattenkostegaatvandehuidigeinwoners.Hetgaatonsooknietomnogmeerhogegebouwen.DekomendevierjaargaathetonsomRotterdamennietomManhattanaandeMaas.Weleggendaarbijdenadrukopeenaantrekkelijkestadvoor jongeren, gezinnen en de inwoners van Rotterdam-Zuid.

Alshetgaatomdeinrichting van de staddanhebbenkleinschaligekwaliteitsimpulsenvoordeChristenUnie-SGPdevoorkeur.Detijdvanalleengrootschaligeinvesteringeniswatonsbetreftvoorbij.Wevindenhetbelangrijkdathetcentrumvandestadaantrekkelijkwordtvoormeerdanalleenbezoekersenevenementen.OokmoetenRotterdammersmeekunnenpratenover,eninvloedhebbenopdeinrichtingvandestad.WatonsbetreftwordtRotterdamweereenstadvoorfietsersenwandelaars.

Elke Rotterdammer is van waarde. WewillendaaromopkomenvooralleRotterdammersdiehetnietredden.Omdatzeverslaafdzijn,alsvluchtelingopstraatlevenofuitgebuitwordenalsprostituee.Dekomendejareninvesterenweinhetonderwijs.Dooroudersmeerbetrokkentemaken.DoortrotstezijnoponzeMBO stad, vakmanschap testimulerenendebestelerarennaarRotterdamtehalen.

DeRotterdamsehavenbehoorttotdegrootstechemischeclustersterwereld,110miljoentonolieen109miljoenolieproductenwordenhierjaarlijksovergeslagen.Indetoekomstzalereenhoopveranderen.Over50jaarzijndeolieraffinaderijenindehavenweg.Desteenkoolbergenzijndanwaarschijnlijkookverdwenen.Totslotzalerookmindervoedseldoordehavengaan.Rotterdammoetdaaromeenander soort havenworden,nietgebaseerdopgroeienvolumeopdekortetermijn,maaroprecyclenenmaakindustrie.Dehavenmoetdaaromnietlangerdegrootstewillenzijn,maareenknooppuntvangrondstoffenineencirculaireeconomieworden.Doordezetransitienualintezetten,zorgenweervoordatdewerkgelegenheid in de havenookindetoekomstbehoudenblijft.

Hetaccentlagdeafgelopendecenniainhetgemeentelijkebeleidopmaakbaarheidvanuithetideedatwewistenhoedetoekomsteruitzouzien.DekomendejarenleggenwehetaccentinRotterdamopveerkracht. Stedelijkeregio’sopererensteedsmeerincontextendieaangroteveranderingenonderhevigzijn.DatsteltRotterdamvoornieuwevragenenleidthopelijkooktotnieuweantwoorden.KrijgtRotterdamtemakenmethoogwater?Waarmeeverdienenweover20of50jaaronsgeldin

Het is niet de politiek die de stad maakt maar de mensen die erin wonen.

Page 5: Verkiezingsprogramma ChristenUnie-SGP Rotterdam 2014 - 2018

5 Verkiezingsprogramma 2014 - 2018

Rotterdam?Hoezorgenweervoordatwetegendietijdnietgrotendeelsafhankelijkzijnvanééneconomischesectorenéénenergiebron?Hoekomenwetegemoetaandewoonwensenvannieuweenhuidigebewoners?Metwiewerkenwesamenalsweindetoekomstdestadwillenontwikkelen?Veerkrachtbetekentookdatwehetzelfredzame vermogen van mensen versterkenofbenuttenomintespelenopdesnelveranderendesamenleving.Veerkrachtvereisteengoedebalanstusseninterventieenzelforganisatie.Mensenkunnennietalleszelfoplossen.Somsisingrijpenvandeoverheidnodig.Devragendiewedaarominditverkiezingsprogrammamoetenbeantwoordenzijn:HoemakenweRotterdamendesamenlevingveerkrachtiger?WaarbelemmertdeoverheidwellichtdeveerkrachtvanRotterdam?Kunnenwediebelemmeringenookwegnemen?

DeChristenUnie-SGPgaatzichdekomendevierjaarinzettenvoor7 belangrijke onderwerpen:

1. Rotterdam,eenstadwaarinweomziennaarelkaar2. Rotterdam,eenstadvoorjongerenengezinnen3. Rotterdam,eenveerkrachtigestaddiewerkt4. Rotterdam,eenmooieentoegankelijkestad5. Rotterdam,eenveiligestad6. Rotterdam,eenstadmettoegankelijkevoorzieningen7. Eenslagvaardigeoverheiddiesamenwerkt

Wat kunt u van de ChristenUnie-SGP fractie verwachten?DewerkwijzevandeChristenUnie-SGPisnietgerichtoppolitiekscoren,maarkenmerktzichdooreenzorgvuldigeafwegingvanverschillendebelangen.Eenbetrouwbareoverheidvoerteenbeleiddatdienstbaarisaanhetgoedefunctionerenvandesamenleving.Wegaandaaromnietvoorresultatenopkortetermijnmaarbeogenhetbereikenvanbelangrijkedoelstellingenoplangeretermijn.

WeziendeChristenUnie-SGPalsonderdeelvandechristelijke beweginginRotterdam.WewillenonswerknietopeeneilanddoenenleggendaaromverbindingenmetRotterdammersdiedebloeivandestadzoeken.Indegemeenteraadwillenweeenherkenbaarchristelijkgeluidlatenhoren,geëntopBijbelsewaardenennormen.Opbasisvandituitgangspuntwijzenweophetbelangvan:omziennaarelkaar,sterkegezinnen,eentoegankelijkeenmooiestadvooriedereen,duurzaamheid,eengedegenfinancieelbeleid,rust,endemaatschappelijkebijdragevankerkenenreligieuzegemeenschappen.

Page 6: Verkiezingsprogramma ChristenUnie-SGP Rotterdam 2014 - 2018

6

DeChristenUnie-SGPiservanovertuigddathétmoetgebeurenindesamenleving.

Desteunvanuitgezinnen,families,vriendenkringen,buurten,kerkenenanderesociale

gemeenschappenvergrootdemogelijkhedenendeveerkrachtvanmensen.Waarhet

mogelijkis,sluitdezorgvandeoverheidaanopdezesocialeverbanden.

Deoverheidheeftdusslechtseenaanvullenderolenmoetdekomendejarenleren

loslatenenaccepterendatdingensomsanderslopendanzevantevorenhadgedacht.

DeChristenUnie-SGPgelooftineenstadwaarinmensensamenlevenenomziennaar

elkaar.Opallerleimanierenkunnenmensenzelfbijdragenaansocialesamenhang.

Goedgeorganiseerdvrijwilligerswerkisdaarbijvandoorslaggevendbelang.

Rotterdam,

een stad waarin we

omzien naar elkaar

Page 7: Verkiezingsprogramma ChristenUnie-SGP Rotterdam 2014 - 2018

Verkiezingsprogramma 2014 - 2018 7

Van verzorgingsstaat naar verzorgingsstraatDekomendejarenkrijgengemeentendeverantwoordelijkheidvoorsteedsmeertakenophetgebiedvandelangdurigezorg,dejeugdzorgenhetwelzijnswerk.Datzalzorgenvoorgroteveranderingen.NietalleenvoordeRotterdammers,maarookvoordemanierwaaropdeoverheidhaarwerkzalgaandoen.Zorgvoorelkaarisgeentaakvandestaat,maarvandestraat.DeChristenUnie-SGPvindthetdaarombelangrijkdat:

� Desamenlevingsterkerwordtgemaakt.Deoverheidisnietlangeralleenaanzet!Doorbezuinigingenzaldeoverheidnoodgedwongenmoetenterugtreden.Hetdraaitnietmeeralleenomdeoverheidenhaarplannen.Deburgerisleidend,sturendenbeslissend.

� Ermeerbuurt-ofwijkcomitéskomendieRotterdammersmetelkaarverbindt.Dezecomitéshebbenbetrekkingophetsocialedomein,maarkunnenbrederzijndandat.Ookveiligheidkanereenplaatskrijgen.Hetzaleenaantaljarenvergenomdezecomitésoptebouwen.Degemeenteondersteuntditprocesmetwijk-ofbuurtmakelaars.

� Verenigingenenorganisatiessamenlevenmogelijkmaken.Degemeentewerktsamenmetdezeonmisbareverenigingenenmaatschappelijkeorganisatiesensteunthunbewegingvanonderopwaardatnodigis.

� OudereninRotterdamnietaandekantstaan,maarvolopmeedoen!VeelouderennemenalsvrijwilligerofmantelzorgereenwaardevollepositieindeRotterdamsesamenlevingin.SteedsmeerouderenkomeninRotterdamwonen.DeChristenUnie-SGPjuichtdattoe.

� Hetonderwerp“eenzaamheid”opdeagendakomt.EenzaamheidiséénvandemeestonderschatteproblemenvanRotterdam.DatmoetveranderenomdatRotterdamdestadiswaarinweomziennaarelkaar!

Zorg en Welzijn Ophetgebiedvanzorgenwelzijnwordtdekomendejareneenaantalgroteveranderingenverwacht.Vooralophetgebiedvandelangdurigezorgenhetwelzijnswerk.DeWetmaatschappelijkeondersteuning(Wmo)istotstandgekomenvanuitdegedachtedatweweerterugmoetennaareenzorgzamesamenleving.EengedachtediedeChristenUnie-SGPondersteunt.Tegelijkertijdheeftdepraktijkindeafgelopenjarenuitgewezendatalleeneenwetdemaatschappijnietverandert.DeChristenUnie-SGPstaatvooreensterkereuitvoeringvandeWmo.Wijpleitenvooreenruimhartigbeleiddatvoorwaardenscheptvoordeburgeromzijneigenverantwoordelijkheidtenemenensolidairtezijntenopzichtevanmensenmeteen(psychiatrische)beperkingoflangdurigezorgbehoefte.

Detoenamevanhetaantalouderenzaldekomendeperiodezorgenvooreengroterevraagnaarzorgenpassendewoonvoorzieningen.Daarnaastzalbezuinigdmoetenwordenomdestijgendezorgkostenbeheersbaartehouden.Doordatveeloverheidstakenopditgebiedzijnofwordenovergeheveldnaargemeenten,moetenbelangrijkekeuzeswordengemaakt.DeChristenUnie-SGPvindthetechtervangrootbelangdatdegemeenteeerst,samenmetzorg-enwelzijnsinstellingenenanderebetrokkenen,eenvisieontwikkeltvoorzorgenwelzijnopdelangeretermijn.DeChristenUnie-SGPpleitvooreenvisie,waarin:

� Eeneenzijdigefocusopzelfredzaamheidmoetwordenvermeden.Erkannietzomaarvanwordenuitgegaandatiedereenovervoldoendeautonomieeneigenkrachtbeschikt;

� Zorg-enwelzijnsinstellingeneenonafhankelijkepositieindesamenlevinginnemen.Deorganisatieszijnnietgerichtopwinst,maaropdecliënt.Zijwordengedrevendoorhunkennisenkundeénwordennietdoordeoverheidofdooreconomischemarktwerkinggedirigeerd.

Page 8: Verkiezingsprogramma ChristenUnie-SGP Rotterdam 2014 - 2018

Rotterdam, een stad waarin we omzien naar elkaar 8

� Keuzevrijheidvanzorgmoetzoveelalsmogelijkwordengegarandeerd.Respectvooridentiteitishierbijbelangrijk.Hulpbehoevendenmoetenzelfkunnenbesluitenwelkezorgenzorgaanbiederbijhenpast.

� Deplaatsvandekerkenmoetduidelijkinbeeldzijnbijdeoverheid.Omdatdeoverheidmetdezegelijkwaardigepartnersmoetsamenwerkenkomtereenplatformvooroverlegtussenreligieuzeorganisatiesendeoverheid.KerkenenreligieuzeinstellingenparticiperenookindeWmoadviesraad.

� Erruimteisvooreennetwerkvanbasiszorgindewijk.Dezezorgwordtgeorganiseerdvolgenshetsuccesvollebuurtzorgconcept.Ditsysteemzalbestaanuitkleinewijkteamsdiebewonerspersoonlijkkennen,aansprekenenbetrekkenbijdezorgvraagvandebuurt.Hierdooriszorgdichtbijbereikbaar.

ZorgdiebovendienbeterisafgestemdopdeeigenkrachtenhetsocialenetwerkvanRotterdammers.Deoverheidspeelteenbelangrijkerolinditnetwerkalspartnerdiesamenwerktmetprofessionalsennietprofessionalsinhetsocialedomein;dehuisarts,dethuiszorg,demantelzorgerendezorgvoordejeugd.

Ouderen � Thuiszorgiseenbasisvoorzieningvoorouderen.Derelatiemetdeverzorgendeisvandoorslaggevend

belangvoordekwaliteitvandievoorziening.DeChristenUnie-SGPwilzoveelmogelijkvoorkomendatertelkensiemandandersvoordedeurstaat.

� Eenzaamheidenarmoedeonderouderenwillenweeffectieftegengaan.Socialewijkteamsenbuurtcomitéshebbenaandachtvoordezeproblematiek.Zijkunnendaarbijsamenwerkenmetvrijwilligersuithetnetwerkvanverengingen,scholenenkerken.

� Heldere,eenvoudigeenduidelijkeoverheidscommunicatieen(aanvraag)formulieren.Persoonlijkcontactmetdeoverheidmoetmogelijkblijven.Veelouderenbeschikkenzelfnietoverinternet.DegemeenteRotterdamhoudtdaarrekeningmeeinhaarcommunicatie.

� Dewijkbusiseenbelangrijkmiddelomdemobiliteitvanouderentegaranderen.� Gratisopenbaarvervoervoor65-plussersmeteenlaaginkomenblijftbestaan.Ouderendieprima

zelfhunreiskostenkunnenbetalengaandatwatonsbetreftzelfdoen.� Bijdeinrichtingvandebuitenruimtewordterrekeninggehoudenmetouderen.Tramsenbushaltes

wordenaangepast.Ouderenmeteenfysiekebeperkingkunnenzotochgebruikmakenvanhetopenbaarvervoer.

IntegratieDeRotterdamsesamenlevingismulticultureelenpluriform.IntegratiewaslangetijddepolitiekesplijtzwaminRotterdam.Opmerkelijkgenoegwashetindeafgelopenperiodegeenbelangrijkpolitiekthema.Integratiekosttijdenlijktsteedsbetertelukken.SteedsmeerNederlandsejongerenmeteenallochtoneachtergrondstuderenopdeRotterdamseinstellingenvoormiddelbaarenhogeronderwijs.Groteincidentenofproblemenhebbenzichdeafgelopenjarenooknietvoorgedaan.Veelgaatdusgoed.Tegelijkertijdzijnerzakendieomblijvendeaandachtvragen:Groepenindesamenlevingvoelenzichbuitenstaanders.Oorspronkelijkebewonersvoelenzichmeerdaneensontheemdinhuneigenbuurt.Hetisdaaromdehoogstetijdomteinvestereninvertrouwen.DeChristenUnie-SGPwildaarbijdenadrukleggenopovereenkomsteninplaatsvanverschillen.

� Decultureleachtergrondvanmensenofgroepeniszeldeneenverklaringvoorproblemen.Veelsociologischeencriminologischeliteratuurlaatdatzien.Inhetparticipatiebeleidligtdefocusdaaromopsociaaleconomischeoorzakenenbeleidophetterreinvantaal,werkenemancipatie.

Elke Rotterdammer is van waarde!

Page 9: Verkiezingsprogramma ChristenUnie-SGP Rotterdam 2014 - 2018

Verkiezingsprogramma 2014 - 2018 9

� Taalen(vrijwilligers)werkzijndebelangrijkstemiddelenomechtdeeltenemenaandesamenleving.DegemeenteRotterdamwerktsamenmetbedrijvenenvrijwilligersbijhetaanbiedenvantaallessen.

� WijgelovendatJezusChristusdeWeg,deWaarheidenhetLevenisenwillenditookvrijmoediguitdragen.Dezevastegeloofsovertuigingvormtdebasisvooreenruimhartigeverdraagzaamheid.VrijheidvangodsdienstenlevensovertuigingisdaaromeenbelangrijkuitgangspuntvandeChristenUnie-SGP.Wekunnenalleengoedmetverschillenomgaanalsweelkaarderuimtegunnendiewezelfookwillenhebben.Devrijheidvangodsdienstisnietgrenzeloosenmagnietwordenmisbruikt.Hetisgeenalibiomtegenderechtsordeintegaanofeenlegitimatievooreerwraakofvrouwenbesnijdenis.

� Rotterdamiseenmagneet.VeelbewonersdiedemaatschappelijkeladderzijnopgeklommenverlatenRotterdam,terwijlmensendiejuistopzoekzijnnaarkanseninRotterdamkomenwonen.DoordehogematevandoorstromingstaathetsamenlevenineenaantalRotterdamsewijkenflinkonderdruk.Indiewijkenwordenmalafidehuisjesmelkersenuitzendbureausenillegalebewoninghardaangepakt.

� Rotterdamgeeftaanmigrantendieterugwillenactievehulpbijterugkeernaarhetlandvanherkomst.

VrijwilligersEenterugtredendeoverheidvraagtvanburgersdebereidheidommeerverantwoordelijkhedentedragen.DeChristenUnie-SGPzieteensamenlevingvoorzich,waarinburgersvoorelkaarzorgenenvanuitnaastenliefdemaatschappelijkeverantwoordelijkheidnemen.Derealiteitisdaarnaastdathetnietmogelijkisomalleenmaaropvrijwilligersterugtevallen.VoorveelinwonersvanRotterdamzaleenvormvanprofessionelehulpnodigblijven.DeoverheidstaatklaarvoordezeRotterdammers.

Nederlandiskampioenvrijwilligerswerk.Ruim155.000Rotterdammerszettenzichvrijwilliginvooranderenenvoorelkaar.Deinitiatievenvanonderopzijnoveralindestadzichtbaar.Indesamenlevingisersprakevaneenzogenoemd“altruïsmeoverschot”:mensenwillenanderemensengraaghelpen.Datgaatalleennietmeerzoalsvroeger.Devrijwilligerdiena25jaareenlintjekrijgt,komtsteedsmindervoor.Deuitdagingwaarwealssamenlevingvoorstaan,ishoewenieuwevormenvanvrijwilligerswerkmogelijkmaken.

� Verminderingvanregeldrukenadministratievelastenvoorburgersenmaatschappelijkeorganisatiesheeftdestructureleaandachtvandeoverheid.

� Komendejarenwordtereengroterberoepgedaanopvrijwilligersenmantelzorgers.Hetrisicodatsommigemantelzorgersoverbelastrakenisreëel.Overbelastemantelzorgersenvrijwilligerswordenondersteunddoordegemeente.Samenmetvrijwilligersorganisatieswordenpassendeoplossingengerealiseerd.

� Hetprofessioneledomeinmoetdekomendejarenaanhetvrijwilligedomeingekoppeldworden.Degemeenteinvesteertdaarominstructurendieprofessionalsmetvrijwilligersincontactbrengen.Dezestructurenleggennadrukkelijkookcontactmetkerken,verenigingenenorganisatiesoplevensbeschouwelijkegrondslag.

� Rotterdamzetdekomendeperiodeeeninnovatiefondsopdatwordtgebruiktomteexperimenterenmethetprojectmatigbenaderenvanvrijwilligers.DaarbijmoetenvooraldesleutelfigurenenaanjagersindeRotterdamsesamenlevingopgezochtworden.

� Extrainzetomvrijwilligerswerkonderallochtonenenjongerentestimuleren.� Niemandkanbetervrijwilligerswerven,dandebestaandevrijwilligers.Aanelkebestaandevrijwilliger

wordtgevraagdomeennieuwevrijwilligertewerven.Iedereendieeenhulptrajectheeftdoorlopenwordtzelfookvrijwilliger.HouseofHopeinRotterdamheeftgoedeervaringenmetdezeaanpak.

� Jonggeleerdisoudgedaan.DemaatschappelijkestageswordendoorhetRijkhelaasweerafgeschaft.Ditzwabberbeleidkunnenwijnietvolgen.Rotterdamgaatdaarominoverlegmetscholen,instellingenenverenigingenomteonderzoekenofeenRotterdamsevariantvandemaatschappelijkestageszoukunnenblijvenbestaan.

Page 10: Verkiezingsprogramma ChristenUnie-SGP Rotterdam 2014 - 2018

Rotterdam, een stad waarin we omzien naar elkaar 10

ArmoedeDeChristenUnie-SGPwilstaanvoordebeschermingvanzwakkerenindesamenleving.WijwillenvanuitBijbelsenaastenliefdeomziennaarmenseninkwetsbareomstandigheden.Wewillenhenondersteuningbiedenenhelpenomhuneigenverantwoordelijkheidweeroptepakken.Deeersteverantwoordelijkheidvoorondersteuningligtbijfamilie,kerkenmaatschappelijkeverbanden.InaanvullingdaaropwildeChristenUnie-SGPdatdegemeentezorgtvooreengoedsociaalvangnetvoorhendietochuitdebootdreigentevallen.

� Uitkeringenzijneengunsteneengarantievooreenbestaansminimum.Voorhetontvangenvaneenuitkeringkanenmageentegenprestatiegevraagdworden.

� Debesteoplossingtegenschuldenishetvoorkomenervan.DeChristenUnie-SGPwildaaromsterkinzettenophetbestrijdenvanarmoededoorpreventieeneenbetereaansluitingopmaatschappelijkeinitiatieven,zoalsdevoedselbank.

� Zetvakervrijwilligersin.Bijdeschuldhulpverleningkunnenmeervrijwilligerswordeningezetomtewerkenaandeversterkingvandefinanciëlevaardighedenvanmensenmetschulden.Zijkunnenjongerenenvolwassenenbudgetcursussengeven,bijmensenthuiskomenomdeadministratieopordetebrengen,hencoachentijdensennaeenschuldhulpverleningstrajectengastlessengevenopscholen.

� Flexwerkenmetbehoudvaneenuitkeringwordtmakkelijkergemaakt.Aanhetwerkzijn,isbelangrijkerdanpreciesvoldoenaangemeentelijkeregeltjesenprocedures.

� Energiearmoedeiseensteedsgroterprobleemaanhetworden.Minimazijneensteedsgroterdeelvanhuninkomstenkwijtaanhunenergiekosten.Investeringendiehuizenduurzamermakengaangepaardmethogekostenenhogerehuren.SamenmetwoningcorporatiesgaatdegemeenteRotterdamopzoeknaareenoplossingvoorditprobleem.Ookdienterruimtetekomenvoorwoningcorporatiesommetmaatwerkoplossingenhuurderstehelpendieindeknelkomen.Datkanbijvoorbeelddooreentijdelijkekortingopdehuurprijs.

� Fraudemet(gemeentelijke)uitkeringenwordtstrengenrechtvaardigaangepakt.Wievoordetweedekeerindefoutgaat,verspeeltvoortenminstevijfjaarenigeaanspraakop(financiële)steunvandegemeente.

Maatschappelijke opvangDemaatschappelijkeopvangvandak-,thuislozenenex-gedetineerdenheeftdeafgelopenjareneenbelangrijkeimpulsgekregen.Deeerstestappenindegoederichtingzijngezet.Veeldaklozenzijnvanstraatgehaald.Erzijnvoldoendevoorzieningenomhenoptevangen.Dekomendejarenmoetdevolgendestapgezetwordenenmoetallesgerichtzijnopdoorstromingenmaatschappelijkeparticipatie.Daarnaastishetvanbelangomtekomentoteenpreventieveaanpak:wemoetenvoorkomendat“nieuwe”mensendak-enthuisloosraken,onderanderedoorvoortzettingvanconvenantenoverhuisuitzettingmetwoningbouwcorporaties.

� Hetisonacceptabeldatmensenopstraatmoetenleven.Eenbestaansminimummoetvooriedereenbeschikbaarzijn.Denachtopvangwordtnietgesloten.Devoorzieningenvoorgezinnenenkinderenwordenuitgebreid.

� DegemeenteRotterdamvraagtaandeRijksoverheidaandachtvoordeproblematiekvanuitgeprocedeerdeasielzoekersdiehiernietwegkunnenofdurven.DegemeentewerktsamenmetdePauluskerkaaneenpilot‘begeleidingnaarthuisland’.Slachtoffersvanmensenhandelkrijgentotdatereenpermanenteoplossingisgevonden,onderdakineengemeentelijkevoorzieningvooruitgeprocedeerdeasielzoekers.

Page 11: Verkiezingsprogramma ChristenUnie-SGP Rotterdam 2014 - 2018

Verkiezingsprogramma 2014 - 2018 11

Prostitutie en mensenhandelDeseksbrancheisgeennormalewerkbranche.DeChristenUnie-SGPisuitprincipevoorstandervanhetstrafbaarstellenvanhetgebruikmakenvandienstenvanprostituees.Zolangdezestrafbaarheidnietwettelijkisgeregeld,makenwijonshardvoor:

� Hetbehoudvanuitstapprogramma’sendezeookactievergaanpromoten.� DeaanpakvanonzichtbareprostitutieinRotterdam,zoalsinkraakpanden,kapsalonsen

massagestudio’s.Zolangprostitutienognietverbodenis,handhaaftdegemeenteactiefdevergunningenplichtvoorprostitutiebedrijven.

� Extrainzetopbestrijdingvanmensenhandel.Dehulpaandeslachtoffersvanmensenhandelisopditmomentgekoppeldaanhetstrafrechtelijkeproces.Alsnietbewezenkanwordendatmensenslachtofferzijnvanmensenhandeldanverliezenzijmeteenallerechtophulpenondersteuning.Datmoetechtanders.WijvindendatinRotterdamdezorgvoordezeslachtoffersnietzomaarmagwordenstopgezet.

De christelijke beweging in de stad DeChristenUnie-SGPvoeltzichaangesprokendoordeBijbelseopdrachtzichintezettenvoordebloeivandestad.WantGodbelooftdatdebloeivandestadookonzebloeizalzijn(vgl.Jeremia29:7).Christenenzijnoptalvanplekkenindesamenlevingactiefenaanwezig.Zijvouwennietalleendehanden,maarstekendiehandenookuitdemouwen.DeChristenUnie-SGPwilgraaghetpolitiekeverlengstukvandechristenenindestadzijn.Onzeboodschapisdaarbijtweeledig.Tegendegemeentelijkeoverheidzeggenwij:Werksamenmetkerkenenweetreligieuzeorganisatiesindezestadtebereiken.Tegenkerkenzeggenwij:Laatjebereikenenweesbereidomsamentewerken,vooralalshetgaatomjemaatschappelijkeopdracht.

Hetrapport‘Teluwzegeningen’heeftdemaatschappelijkemeerwaardevankerkenenreligieuzeorganisatiesinRotterdamaangetoond.Nuishetvanbelangdatoverheid,kerkenenandereinstellingenelkaarvindeninhetaangaanvancoalitieseninhettotbloeibrengenvandestad.Indeperiode2010–2014heeftdegemeentelijkeoverheidteweiniggeïnvesteerdinderelatiemetreligieuzeinstellingen.DeChristenUnie-SGPfractiesteltvooromdezerelatieteintensiverenennieuwleveninteblazen.

� Ruimtevoorreligieindepubliekeruimte.Iedereen,religieusofniet,heeftdevrijheidomookinhetpubliekedomeinzijnharttelatenspreken.Ruimtevoorreligieinhetpubliekedomeinbetekentookdathetkerkenengebedshuizenvrijstaatom,bijvoorbeelddoorhetluidenvanklokken,gelovigennaardeeredienstteroepen.

� Alsdestadsoverheidzicheropvoorstaatgeenreligieusvoorkeursbeleidtevoeren,dandientzijevenmineenseculierofhumanistischvoorkeursbeleidtevoeren.Ditbetekentdatidentiteitsgebondenenniet-identiteitsgebondenmaatschappelijkeorganisaties,bijvoorbeeldinhetsubsidiebeleid,opgelijkevoetwordenbehandeld.Descheidingtussenkerkenstaatbetekentook,datdeoverheidzichnietbehoorttebemoeienmetkerkelijkeaangelegenheden.

Page 12: Verkiezingsprogramma ChristenUnie-SGP Rotterdam 2014 - 2018

12

Rotterdam,

een stad voor jongeren

en gezinnen

Hetgezinisdehoeksteenvandesamenleving.Hetklinktmisschienouderwets,maarhet

isvolgensonsnogaltijdactueel.Eengoedgezinishethalvewerk.Wezienhetgezinals

eenplekwaarmensenvoorelkaarzorgenenverantwoordelijkheidvoorelkaarnemen.Als

eenplekwaarjongeren,geborgenheidontvangen,opgroeienenwordengevormdtotde

burgersvandetoekomst.Wieinvesteertingezinnen,investeertindetoekomst!

WestrevenernaardatRotterdameenstadiswaargezinnenzichgraagvestigenofblijven

wonen.Gezinnenblijvenvaaklangeropéénplekofindezelfdebuurtwonenendragen

daardoorbijaanvitalewijken.Rotterdammoetdaaromgezinnenaanzichbinden!Hierbij

denkenweconcreetaanhuisvesting,scholing,sportenrecreatievevoorzieningen.Maar

ookmobiliteit,veiligheidenwinkelvoorzieningenenloopbaanperspectievenzijnbelangrijk

voorhetbindenvansteedsmeergezinnenaandestad.

Page 13: Verkiezingsprogramma ChristenUnie-SGP Rotterdam 2014 - 2018

Verkiezingsprogramma 2014 - 2018 13

Rotterdamtelt178.000inwonersonderde25jaar.Datgeeftdesamenlevingenhetopenbaarbestuureenbelangrijkeopdracht.JongerenmoeteninRotterdamgoedkunnenopgroeien.MethetgrootstedeelvandejongereninRotterdamgaathetgoed.Dezorgvooreenkleindeelvandejongerenvraagtechtersteedsmeeraandacht.DiezorgwillenwealsChristenUnie-SGPdekomendejarenzogoedmogelijkorganiseren.Eengoedeopvoedingengoedonderwijsleggenhetfundamentvoorderestvanhetleven.Datvraagtomsterkevadersenmoedersdiebijproblemenofvragenkunnenterugvallenophunomgeving.Alsjongerenhulpnodighebben,danisdiegoedgeorganiseerd.Eengoedeopvoedingvraagtookomgoedescholing.Inhetonderwijsiseenafrekencultuurontstaan.Daarwillenwevanaf!ScholenenlerarenkrijgeninRotterdamhetvertrouwenenderuimteomkwaliteittebieden.

Rotterdamisdestadvan“dehandenuitdemouwen”.Daarligtvooreenbelangrijkdeelookonzeeconomischekracht.HetMBOmoetdaaromvangoedekwaliteitzijn.HetbekostigenvanonderwijsopMBO-niveauisgeengemeentelijketaak.TochmoetenweproberenommetallemiddelendieonsterbeschikkingstaanhetMBOinonzestadnogbetertemaken.Vakluidieeenambachtgoedonderdekniehebben,zijnhardnodig.Rotterdamzetzichdaaromdekomendejarenopdekaartalsdé‘MBO-stad’vanNederland!

Zorg voor de jeugdJongereninNederlandzijndegelukkigsteterwereld.Datisietsomontzettendblijmeetezijn.Tegelijkertijdmaaktéénopdevijfjongerengebruikvaneenvormvanhulp,zorgofbehandeling.Diezorgzalvanaf2015volledigwordenovergedragenaandegemeente.Eénvandeuitgangspuntenvandieoverdrachtisdatermeeraandachtmoetkomenvoorhetgewoneopvoeden.DeChristenUnie-SGPgaatdaarbijuitvandekrachtvanhetgezin.Hetgebruikvanduretweedelijnszorgmoetwordenteruggedrongendoormeeraccentteleggenoppreventieve,eerstelijnszorg.Omdattekunnenbereikenisereengoedaanbodvanlaagdrempeligeondersteuningindeeerstelijnnodig.

Doorverschillendetragischegebeurtenissenisereenangstcultuurontstaanindejeugdzorg.Omdatweineengebrokenwereldlevenzullenzulkeincidentennooithelemaaltevoorkomenzijn.Politiciwillendatwelgraagaanburgersbeloven,maarrealistischisdatniet.Deproblemenindejeugdzorgwerdenopgelostmetmeerbureaucratieenwantrouwen.Professionalskregenhetideedatzezichaltijdmoestenverantwoorden.Hogewerkdrukeneengrootverloopwarenhetgevolg.Meerregels,wetgevingencontrolezorgenerechtnietvoordatdeproblemenverdwijnen.Eenomslaginhetdenkenoverdemaakbaarheidvanonzesamenlevingisnodigomtekomentotacceptatievanhetfeitdatmensenfoutenmakenendathelaasnietalleincidententevoorkomenzijn.Uiteraardisalertheidgebodenenisergeenexcuusvoorlaksheid.Maaralsburgersenoverheidmoetenwetegelijklerenomgaanmetrisico’s.VoordeChristenUnie-SGPstaateenaantaluitgangspuntencentraal:

� Deoverheidneemtenhoudtdaadwerkelijkafstandenspeelteenaanvullenderol.Hetgezinendeopvoederstaancentraal.Teamsindewijkhelpenjongerenengezinnendiehulpnodighebben.Veelsocialeverbandenvanmensenoverstijgendewijk.Hetiswenselijkopdieverbandenaantesluiten.

� Alsjongerenengezinnenhulpnodighebbendanishetuitgangspuntdemenselijkemaat:ééngezin,éénplan,éénhulpverlener.

� HetCentrumvoorJeugdenGezinspeelteenbelangrijkerolindewijkenislaagdrempelig.� Jongerenlevennietgeïsoleerdmaarinsocialeverbanden.Dehulpaanjongerenisnietgerichtop

hetindividu,maarzoveelmogelijkgerichtopdieverbanden.Datlosthunproblemenpasechtop!� Alshetgaatompleeggezinnendanishetmotto:“Iederkindineengezin”.Degemeentedoet

daarommeerinspanningenomextrapleegezinnentewerveninRotterdam,bijvoorbeeldviaeenpublieks-envoorlichtingscampagne.

� Deregeldrukenbureaucratiebinnendejeugdzorgiselkjaaronderwerpvaneenreflectieverslag.

Page 14: Verkiezingsprogramma ChristenUnie-SGP Rotterdam 2014 - 2018

14Rotterdam, een stad voor jongeren en gezinnen

� Erdientmeeraandachttewordengegevenaandenegatievegevolgenvanechtscheiding.Kinderengroeienhetbesteopbijhunouders.Daaromwordtdebeschikbaarheidvanprogramma’sviahetCJGvoorvroegtijdigehulpenbegeleidingvergroot.

� Erblijftruimtevoorinstellingenmeteeneigenidentiteit.Oudersenhunkinderenkunnenvragenomeenhulpverlenerdiepastbijhunlevensbeschouwing.Degemeentekanbijvoorbeeldinde

aanbesteding/bijdeinkoopvanzorgdeeisstellendatdezezorgvraagbinnenhetaanbodbeantwoordwordt.

OnderwijsWettelijkheeftdegemeentealleeneentaakalshetgaatomhetbeheervan

schoolgebouwen.Dewethouderonderwijsisinveelgevallendanookvooraleen“wethoudervanstenen”.Degemeentestuurtdaarnaastambtenarendestraatop,omspijbelaarsindekraagtevatten.InRotterdamisdatechternietgenoeg!RotterdamheeftdaaromhaaronderwijstaakdeafgelopenperiodenbrederopgevatensuccesvolgeïnvesteerdinhetonderwijsvoorRotterdamsekinderen.WegaandaaralshetaandeChristenUnie-SGPligt,dekomendejarenmeedoor.Vooronsstaatdaarbijcentraal:

� RotterdamisdéMBO-stadvanNederland.MBO-instellingeninRotterdamleidenopvoorwerkenzoudenkleinschaligermoetenworden.VoorMBO-leerlingenmoeteninRotterdamvoldoendestagesbeschikbaarzijn.

� DekomendejarenwordtdoorbedrijfslevenenoverheidgeïnvesteerdinnieuwevakscholenvoorMBO-leerlingen.

� Investereninhetbestrijdenvanschooluitvaliseffectiefomdatdeopbrengstenruimschootsopwegentegendekosten.Verzuimcontrolemaakthetprobleemvanvoortijdigschoolverlatentransparant.Alleenalsweinzichthebbenindeproblemenkunnenweerietsaandoen.OmschooluitvaltegentegaanmoetelkeschoolinRotterdameen100%verzuimcontroletoepassen.Dezecontroleisvoorwaardevooreensubsidieaanvraaguithetprogramma‘Beterpresteren’.OokinvesterenweinRotterdaminoplossingendiewerken.Indekomendeperiodetrekkenweextragelduitvoorhuisbezoekendoorleerplichtambtenaren.Daarnaastisextraaandachtgewenstvoorberoepenoriëntatie,coachingopdewerkvloertijdensdestagesenmaatwerktrajectenvoorMBO-leerlingen.

� Overderesultatenvanhetprogramma’Beterpresteren’zijnRotterdamsescholenverantwoordingschuldig.Deadministratievelastenwordendaarbijtoteenabsoluutminimumbeperkt.

� HetonderhoudvanschoolgebouweninRotterdammoetopordekomen.Ruimeenkwartvandeschoolgebouwenindezestadvoldoetnietmeeraandeeisenvandezetijd.Erwordteenstartgemaaktmethetreparerenenwegwerkenvanhetachterstalligonderhoud.

� Goedonderwijsbegintmetvertrouwenindekrachtvanleraren.Rotterdamsonderwijsgeldmoetresultereninhogereonderwijsresultaten.Docentenmakendaarinhetverschil.Eeneenzijdigenadrukoptaalenrekenenmoetdaaromvoorkomenworden.

� Investeerinleraren!Hetverhogenvandekwaliteitvanhetonderwijsmoetuiteindelijkgebeureninhetklaslokaal.Doordeleraaroflerares,dejufofdemeester.DewethouderonderwijsgaatsamenmetdescholenenhetRijknawaternodigisomdebestedocenteninRotterdamenvooralopRotterdam-Zuidaanhetwerktekrijgen.Wijdenkenaanonorthodoxemaatregelen,zoalsbeterearbeidsvoorwaardenenwoningenvoor(excellente)docentendieinRotterdamaanhetwerkwillen.Ofeenparkeerplaatsvoordeschool.

� Ouderbetrokkenheidheefttopprioriteit!Ouderszijnalseersteverantwoordelijkvoordeopvoedingenvormingvanhunkind.Scholenstimulerenopslimmemanierendatoudersbetrokkenzijnbijhunkinderen.DegemeenteRotterdamondersteuntscholenhierbij.

� Onderwijsspeelteenbelangrijkerolbijhetopdoenvanlevenswijsheidenhetopnemenvan

In Rotterdam waarderen we vakmanschap.

Page 15: Verkiezingsprogramma ChristenUnie-SGP Rotterdam 2014 - 2018

Verkiezingsprogramma 2014 - 2018 15

maatschappelijkeverantwoordelijkheid.Deschoolisindiehoedanigheideenverlengstukvandeopvoedingdoordeouders.Daaromishetbelangrijkdatoudersvoorhunkindereneenschoolofhetonderwijskunnenkiezendatbijhunlevensvisiepast.

� Scholenenschoolfeestenzijnalcohol-endrugsvrij.Inschoolkantineszijnalleennoggezondeproductenverkrijgbaar.Scholennemenmaatregelenomeengezondelevensstijlvanjongerentebevorderen:zesprekenzichexplicietuitdatzealcohol-endrugsvrijwillenzijnenhebbengezondeproductenindeschoolkantine.

� Dewethouderonderwijssteltallesinhetwerkom(academische)topinstitutennaarRotterdamtehalen.EengoedvoorbeeldishetbinnenhalenvanhetIMISCOEnetwerk.Datmoetdekomendejarenvakerenmeergebeuren.EventueelmogelijkgemaaktdooreeninvesteringvandegemeenteRotterdam.

� Denieuwewethouderonderwijswordtookwethouderarbeidsmarkt.Ineenstadmetzoveeljongerenisdateenlogischecombinatie.

� Inhetonderwijswordtdelinkmetdearbeidsmarktgelegd.Scholen,bedrijven,sectorenendeoverheidinvestereninloopbaanoriëntatie.

Jongeren en … � Schulden:Hetprojectmetschuldhulpmaatjeswordtvoortgezetomtevoorkomendatjongerenop

vroegeleeftijdalindeschuldenkomen.� Alcohol: DeleeftijdwaaropjealcoholmagdrinkengaatmedeopinitiatiefvanChristenUnieenSGP

op1januari2014naar18jaar.Zekerin2014wordtopdezewetswijzigingstrengdoordegemeenteRotterdamgecontroleerdengehandhaafd.

� Coffeeshops: VeelRotterdammersdenkenprimatekunnenomgaanmethunsoftdrugsgebruik.Dezorgvandesamenlevingmoetechtergerichtzijnopdemensendiedatnietgoedkunnen.Vaakzijndatjongeren,nietzeldenzelfsonderde18jaar.DeoverheidzouwatdeChristenUnie-SGPbetrefthetsignaalmoetenafgevendathetgebruikenvansoftdrugsnietnormaalis,zékernietvoorjongeren.

� Hetaantalcoffeeshopsissterkteruggedrongen,zekerindebuurtvanscholen.WegaandaarinRotterdammeedoor.Coffeeshopsverdwijnendekomendeperiodezoveelalsmogelijkookuitwoonwijken.

� Omdatalleenverbiedenhetprobleemnietoplost,blijftdeoverheidinvesterenensamenwerkenmetscholenalshetgaatompreventie.Bijvoorbeeldindevormvanvoorlichtingopscholenoverdegevarenvandrugsenalcohol.

Wonen en bouwen voor gezinnenHetluktRotterdamsteedsbeteromgezinnenindestadvasttehouden,maarhetkannogbeteralserdekomendejarenechtmeervoorgezinnengebouwdwordt.InoverlegmethetRijkendewoningcorporatieswordtditdoelbereikt.DeChristenUnie-SGPpleitvoor:

� Inzetopdegroeivanhetaantalgrondgebondenwoningen.Gezinswoningenbouwenismeerdanalleenbouwenmetgenoegvierkantemetervoormeerderepersonen.Kijkennaarbehoeftenvangezinnenenhetaanboddaarinoverlegmetcorporatiesopaanpassen.

� Eenkindvriendelijkeinrichtingvanwijken.Degemeenteinvesteertenwerktomdattebereikennauwsamenmetwoningcorporaties.Eenkindvriendelijkeomgevingisimmersgoedvooriedereen!Devisie“kindvriendelijkewijken”vandegemeentegaatechtuitgevoerdworden!

� Speeltuinenengoederecreatievevoorzieningenzijnbelangrijkvoorgezinnen.Degemeentespeeltookdekomendeperiodeeenbelangrijkerolinhetinstandhoudenvanvoldoendeenkwalitatiefgoedevoorzieningen.DebezuinigingopdiergaardeBlijdorpwordtheroverwogen.

� Eeninnovatieprogramma‘stedelijkwonen’,datnieuwewoonvormenstimuleertinhogebevolkings-dichtheden,métveelbuitenruimte,eenveiligeenfietsvriendelijkewoonomgevingenveelgroen.

Page 16: Verkiezingsprogramma ChristenUnie-SGP Rotterdam 2014 - 2018

16

Rotterdam,

een veerkrachtige

stad die werkt

Rotterdamstaatopeenkruispunt.Deafgelopenjarenkreegdestadtekortoptekortte

verwerkenomdatsteedsmeermensenindebijstandterechtkwamen.Devraagishoewe

dezemensenweeraanhetwerkkrijgen.Datisnietgemakkelijk,omdatdezewerklozen

nietaltijdaandeslagkunnenindesterkesectorenvandeRotterdamseeconomie:de

haven,degezondheidszorg,dedienstverleningendelogistiek.Dekomendejarenmoeten

weinRotterdamvraagenaanbodopdearbeidsmarktdichterbijelkaarzientekrijgen.

Tegelijkertijdmoetenwedekomendejarenwerkmakenvaneentransitieindehaven.

Opditmomentwordtdaareenbelangrijkdeelvanhetgeldverdiend.Overeenaantal

decenniazaldatnietmeerkunnenmetdehuidigeactiviteitenenwerkzaamheden.

DeChristenUnie-SGPisvanmeningdatwenualmoetenvoorsorterenopdeze

toekomstigeontwikkelingen.DegemeenteRotterdamzetallesopallesomvan

RotterdamhetEuropesecleantechcentrumtemaken.

Page 17: Verkiezingsprogramma ChristenUnie-SGP Rotterdam 2014 - 2018

Verkiezingsprogramma 2014 - 2018 17

Werk en inkomenVoorwerkzijnweafhankelijkvanhetrijkendeeconomie.Voorstedenishetontzettendmoeilijkombanentecreërenofmensenweeraanhetwerktehelpen.Datisdeafgelopenperiodewelgebleken.Wedoendaaromwatwekunnen!

� DesocialedienstvandegemeenteRotterdamspeeltinopdeflexibiliseringvandearbeidsmarkt.Werkgeverswillennietvastgelegdwordenopkandidatendiezekrijgentoegewezendoordesocialedienst.Werkgeverswillenwelvolumesurenafnemen.InRotterdamdraaienweindekomendecollegeperiodeeenpilotmetdezezogenaamde“leveringscontracten”.

� Maatschappelijkeparticipatieisdebestezorg.Werkisnietvooriedereendebestezorg.DegemeenteRotterdamblijftinitiatievensteunenaandeonderkantvandearbeidsmarkt.Hetgaatdanbijvoorbeeldomprojectenophetgebiedvanbegeleidwerkenenactiveringnaarwerk.

� Uitkeringenzijneengunsteneengarantievooreenbestaansminimum.Voorhetontvangenvaneenuitkeringkanenmageentegenprestatiegevraagdworden.

� Erisveelwerkinenronddehaven.DekomendejarenproberenweinRotterdamdemismatchtussenwerkenarbeidsmarktoptelossen.Extraaandachtgaatdaarbijuitnaarwerknemersvandetoekomst.InRotterdamleidenwealleennogopvoorbanendiebestaan.

� Malafideuitzendbureausenhuisjesmelkerswordenhardaangepakt.

EconomieOndernemerszijnvanlevensbelangvooreenvitalestad.Ondernemersenbedrijvenmakendeeconomie,nietdeoverheid.Degemeentelijkeoverheidscheptslechtsdevoorwaardenzodatondernemersenbedrijvenhunwerkzogoedmogelijkkunnendoen.

� DeChristenUnie-SGPstaatvoordezondagsrust.Opzondagwordtniemandgedwongenomtewerkenofdewinkelteopenen.DeWinkeltijdenwetenArbeidstijdenwetwordenstriktgehandhaafd.

� Rotterdamiseeninternationalestad.Rotterdamonderzoektsamenmetondernemershoehetmulticultureleondernemerschapeenimpulskankrijgen.Wezienkansenvoorondernemersdieeenbandleggenmethunthuisland.

� Eriséénloketvoorondernemers.Hetbestaanvandatloketwordtookbekendbijondernemers.Inhetcontactmetbedrijfslevenenondernemersstellenambtenarenzichopalsaccounthouder.

� Rotterdamexperimenteertmeteenstarterssubsidie/leningvoorstartendeondernemers.� Erkomenmeermogelijkhedenvoor‘bedrijvenaanhuis’ofondernemenvanuitjeeigenwoning.� Zelfstandigeondernemerskunnenookinaanmerkingkomenvooreen(gedeeltelijke)kwijtschelding

vangemeentelijkelasten.� Rotterdamdoethaarbestomzichzelfteverkopenalsinteressantevestigingslocatie.Datkanwatons

betreftwelietsefficiënter,zodatdemiddelenoptimaalwordenbenut.RIAenEDBRwordendaaromsamengevoegdenzoekennauwesamenwerkingmetdeRotterdamseondernemersverenigingen.

� Rotterdamprofileertzichnadrukkelijkeralshetcentrumvande“natte”advocatuur(voorzeeenbinnenvaart).

� HetMKBiseenbelangrijkemotorvandeRotterdamseeconomie.WijpleitenvoorhetoprichtenvankredietuniesdieMKB-ondernemerstoegangbiedentotkrediet.

� Hetverbeterenvandepositievankleinewinkeliers,ondermeerdoordeaanpakvanwinkelcriminaliteiteneengoedwinkellocatiebeleid.

� Delokaleoverheidondersteuntdelokaleeconomieenontwikkelteenlokaalvoorkeursbeleid:bijoverheidsopdrachtenmeergebruikmakenvandedienstenvanRotterdamseondernemers.

Page 18: Verkiezingsprogramma ChristenUnie-SGP Rotterdam 2014 - 2018

18Rotterdam, een veerkrachtige stad die werkt

HavenDeRotterdamsehavenbehoorttotdegrootstechemischeclustersterwereld;110miljoentonolieen109miljoenolieproductenwordenhierovergeslagen.Maarwatalsdeolieover25jaaropis?Hoezietdehavenvandetoekomsterdanuit?Over50jaarzijndeolieraffinaderijenindehavenweg.Desteenkoolbergenzijndanverdwenen.Ookzalermindervoedseldoordehavengaan.Rotterdam

moetdaaromeenandersoorthavenworden;nietgebaseerdopgroeienvolume,maaroptoegevoegdewaardeenmaakindustrie.Dehavenmoetnietlangerdegrootstewillenzijn,maareenknooppuntvangrondstoffenineencirculaireeconomie.Dezetransitiekosttijdenveelgeldenmoetdaaromnualopvollekrachtingezetworden.VoordeChristenUnie-SGPishetbelangrijkdat:

� Rotterdameenandersoorthavenkrijgt.Degemeentevultdaaromhaarrolalsaandeelhouderdekomendejarenandersin.Zij

wilalsgrootaandeelhouderaantafelzittenenmeepratenoverdekoersvanhethavenbedrijf.Debelangrijkstevragenzijndaarbij:Watdoenwemetdehavengebiedendiestrakshunfunctieverliezen?Watzijnkansrijkeontwikkelingen?Waarkunnengemeenteenhavenbedrijfbetersamenwerken?

� DehavenenstadhavenszichdekomendedecenniaontwikkelentotEuropeseplekvoorcleantechendeltatechnologie.DeRotterdamseoverheidistrekkeromditvoorelkaartekrijgen.OnderzoeksinstellingenenbedrijvenwordengestimuleerdomnaarRotterdamtoetekomen.

� Rotterdamsejongerenbeterbekendrakenmetdehaven.Juistvoorhenliggenindiehavenmooiekansen.DekomendejareninvesterenweinRotterdamindeverbindingtussenRotterdamendehaven.Hetgaatdaarbijvooralomdekansendieerzijnvoorjongerenen(inminderemate)werklozen.RotterdamzetinopenneemtdeelaanéénMainportarbeidsmarktplatform.

� Rotterdamzichdekomendejarenopdekaartzetalsattractievewaterstad.AlshetgaatomtoerismeendehavendanzietdeChristenUnie-SGPkansen.Erkomteen(ruimtelijk)programmavoordekadesvandenieuweMaasendegrachtenindebinnenstad.

Milieu en DuurzaamheidVoordeChristenUnie-SGPisgoedrentmeesterschaphetuitgangspuntvanheteconomischbeleid.Ontwikkelingvandeeconomiewordtdanookaltijdafgewogentegenmilieu,gezondheidennatuur.ErkomtinhetduurzaamheidsbeleidmeernadrukopdeRotterdammerenzijnleefomgeving.Hetgaatdanmetnameomdevolgendeonderwerpen:luchtkwaliteit,energiebesparingeneengroeneenschoneleefomgeving.

� HetRotterdamClimateInitiativedoetnogteveelaansymptoombestrijdingenweetaandeinputkantnogweinigtebereiken.Zoishetzinvolleromdeprocessenvandehavenbedrijventeverduurzamendandenegatieveeffecten(CO2-uitstooto.a.)omtezetteninietsbruikbaars(denkaanWarmtenetenpeperdureCO2-opslagonderdeNoordzee).

� Duurzaamheidisvaakeenkwestievanambitieuzedoelstellingenopdelangetermijn.Duurzaamheidisechtervooralookeenkwestievangedrag.Rotterdammerswordendekomendejarensteedsmeeropdatgedragaangesproken.Degemeentegeeftdaarbijzelfhetgoedevoorbeeld.

De haven, een knooppunt van grondstoffen in een circulaire economie.

Page 19: Verkiezingsprogramma ChristenUnie-SGP Rotterdam 2014 - 2018

Verkiezingsprogramma 2014 - 2018 19

� Rotterdammaaktwerkvanafvalenblijftinzettenophetscheidenvanafval.Deinstallatievoornascheidingwordtopkortetermijngerealiseerdendaarbijwordtzoveelmogelijkgezochtnaarregionalesamenwerking.

� Rotterdamontwikkelteenlokaalsysteemvanstatiegeld.� Alshetgaatomzwerfafvaldanwillenwijdatdepakkansomhooggaat.Deboodschapis:“Jegooit

ofzetnietsopstraat!”� RotterdamgaatverdermethetuitbreidenvanhetaantalP+Rplaatstenomdaarmeehetaantalauto’s

inhetcentrumterugtedringen.� ErkomenmeermogelijkhedenvoorfietsparkerenbijOVknooppunten.� Rotterdamkenteenaantalsuccesvollestadslandbouwprojecten.Degemeentewerktsamenmet

initiatiefnemersomdezeprojectenmogelijktemaken.� Rotterdamkiestuitsluitendnogvoormilieuvriendelijkebestrijdingsmiddelen.� “Energiearmoede”iseensteedsgroterprobleemaanhetwordenindegrotesteden.Minimazijneen

steedsgroterdeelvanhuninkomstenkwijtaanenergiekosten.Investeringendiehuizenduurzamermoetenmakengaangepaardmethogekostenenhogerehuren.Samenmetwoningcorporaties,hetbedrijfslevenenhetRijkgaatdegemeenteRotterdamopzoeknaareenoplossingvanditprobleem.TedenkenvaltaaneenverduurzamingsfondswaarookVerenigingenvanEigenarengebruikvankunnenmaken.

� NieuwbouwmoetinRotterdamnunogverplichtophetwarmtenetzijnaangesloten.Hiervoorzijnforseinvesteringennodigdiehuizenwellichtonnodigduurmaken.Dezeverplichtingwordtondervoorwaardenopgeheven.

� Degemeentegaateenontmoedigingsbeleidvoerentenaanzienvanhetafstekenvanvuurwerk.Erkomenvuurwerkvrijezonesrondomverzorgingshuizen,ziekenhuizen,winkelcentraenkerkgebouwen.Hetafstekenvanillegaalvuurwerkenhetafstekenvanvuurwerkbuitendetoegestanetijdenwordtstevigaangepakt.Vanbewonersdievuurwerkafstekenwordtverwachtdatzijhetveroorzaakteafvalnetjesopruimen.

� Hetbevestigenvanallerleireclamemateriaalaanbijvoorbeeldauto’senfietsenishinderlijkenzorgtbovendienvooronnodigveelzwerfvuil.DeChristenUnie-SGPwilditinRotterdamverbieden.

Page 20: Verkiezingsprogramma ChristenUnie-SGP Rotterdam 2014 - 2018

20

Rotterdam,

een mooie en

toegankelijke stad

DeChristenUnie-SGPwilwerkenaaneenprettigverblijfsklimaatinRotterdam.

Voortoeristenmaarvooralookvoorhaareigenbewoners.Nietalleendoornieuwe

gebouwenneertezettenmaarjuistdoorextragroen-enrecreatievoorzieningen,

eenondergeschikterolvoordeautoenmeeraandachtvoorbewonersinitiatieven.

BewonerskrijgenvandeChristenUnie-SGPeenprominenterol.Alshetkanwordenze

aangesprokenengestimuleerdommedebeheerderenmede-investeerderteworden

vanhunomgeving.Bijvoorbeelddoormeetedoenaanisolatieprogramma’svooreen

bouwblokofmeetewerkeninbeheervanhetgroen.DeChristenUnie-SGPwilvolop

ruimtegevenaandezenieuwegroepenvanburgersenondernemersdieopdeze

terreineninitiatievennemen.

Page 21: Verkiezingsprogramma ChristenUnie-SGP Rotterdam 2014 - 2018

Verkiezingsprogramma 2014 - 2018 21

BouwenDeChristenUnie-SGPstonddeafgelopenjarenzeerkritischtegenovergrootschaligenieuwbouwplannenendatzullenweblijvendoen.Watonsbetreftstoppenwemetdenkeninkampenvanvoor-entegenstandersvanbouwprojecten.Hetgaatnamelijknietomdevraagofpolitiekenstadsbestuurvooroftegeneenprivateinvesteringismaarjuistofontwikkelaars/corporatieskunnenuitleggenhoehunbouwprojectbijdraagtaaneenduurzametoekomstvandestad.Hetbeeldvandezetoekomstwillenwe,meerdannu,samenmetbewonersontwikkelen.Weziendanookeenstadvoorons,waarin:

� Publiekewaardencentraalstaan.Hieringaanwemeerdannuopzoeknaardewaardendiebewonersengebruikerszienalsonmisbareelementeninhunwijk,zoalsbijvoorbeeldeenprettigeengoedonderhoudenbuitenruimte,ruimteomterecreëren,maarookvoldoenderustenruimtevoorgezinnen.

� ErnietalleenaandachtisvoornieuwegroepeninwonersdiezichmogelijkinRotterdamzoudenkunnenvestigen.JuistdeRotterdammerszelfverdienenmeeraandacht.AlszewillenverhuizendanmoetenzebinnenRotterdameennieuwhuiskunnenvindendataanhuneisenvoldoet.Hetgemeentelijkbeleidheeftdekomendejarennietalleenaandachtengeldvoordeverdichtingvanhetcentrum;ookanderedelenvandestadvragenomaandacht,zoalsdewijkenrondhetcentrumendeAlexanderpolder.

� Hetstadsbestuurnietlangerprivatebelangenbehartigt,maarinplaatsdaarvandepubliekewaardendiesamenmetdeRotterdammerszelfzijngeformuleerd.Ditvraagtomeenfundamenteleomslagbijgemeenteenstadsbestuur:stoppenmetdeprojectenmolenénuitdemachtspolitiekmetontwikkelaarsstappen.

� Ontwikkelaarsuitleggenhoehunontwikkelingbijdraagtaaneenveerkrachtigestad.Verantwoordingafleggenaandehuidigebewonersengebruikersiswatonsbetreftdenormaalstezaakvandewereld.

� Degemeentelijkeoverheidfaciliterendoptreedtwanneerpubliekewaardenenprivatebelangensamenkomen.

� Degemeenteenhetstadsbestuuractiefondernemingenbevragenophunrolinhunomgeving.GeefbijvoorbeelddieZZP’erofhorecagelegenheidomdehoekookeenkansomdebedrijfscateringofreproteverzorgen!

� Hetrenoverenenbouwenvanbetaalbarewoningendeprioriteitheeft.Starterswoningenvoorgezinnenzijnhethardstnodig.Endannietalleenwoningenwaartheoretischgezieneengezininzoupassen(wasvoorheenhetgevalwas)maarfijnewoningenineenaantrekkelijkeomgeving.Daarnaastbiedtdegemeentemogelijkhedenvoorzelfbouw.

� Verderdenadrukligtopkleinschaligekwalitatiefhoogwaardigeinitiatievenvoorhetaanpakkenvanonaantrekkelijkestraten,geslotenplinten,blindemuren,onbenutteparels(zoalsdetallozegrachtenenvaartenindestad!),etc.

� OntwikkelingenopRotterdam-Zuidbelangrijkeprioriteithebben.Ditbetekentnietdatweanderedelenvandestadmoetenvergeten.Kwaliteitsverbeteringenzijnwelkominallestadswijken.

BinnenstadCommerciestaatcentraalindeRotterdamsebinnenstad.DeLijnbaan,deBeurstraverseendeHoogstraat;stukvoorstukruimopgezettewinkelstratenmetvooralbekendemerken.StratenwaarmeedegemeenteRotterdamhaarstadprobeertteverkopen.DeChristenUnie-SGPgelooftdathetstadscentrumveelaantrekkelijkerwordtwanneerermeeraandachtkomtvooranderefuncties.Weziendanookeenbinnenstadvoorons,waarin:

Page 22: Verkiezingsprogramma ChristenUnie-SGP Rotterdam 2014 - 2018

22Rotterdam, een mooie en toegankelijke stad

� Naastdemogelijkheidomertewinkelenerookvoldoenderuimteisvoorbijvoorbeeldontspanning,groenvoorziening,recreatieencultuur,maarookvooruitstekendonderwijsenkinderopvang.

� Hetprettigwonenis.Nietalleendoordeaanwezigheidvanwoningen(enhetbijbouwendaarvan),maarookdoordatdebinnenstadeenprettigleefklimaatheeft.Metgoedescholen,veiligestratenenvoldoendeparkenvoorontspanning.

� Degemeentekleineingrepenenprojectenstimuleertdiedelenvanhetcentrummetelkaarverbinden.Debinnenstadkentnunogteveelfysiekebarrières(drukkeautowegen)wateenprettigewandelingdoorhetcentrumlastigmaakt.

� DeCoolsingeleindelijkgaatlevendoorminderautoverkeer,hetverwijderenvanonaantrekkelijkekiosken(volfastfoodketens)eneenkwalitatiefbetereinvullingvanplinten.DeCoolsingelwordtweereenlaanvanallure!

� Evenementenmeerverspreidwordenoverdestad.Alsduurzameenveerkrachtigestadorganiserenwenietlangerde“Bavariacityrace”.Evenementenlatenzoveelmogelijkietsblijvendsachterdoordatzesamenwerkenmethetonderwijs,decultuursectorendegemeenteRotterdam.

� Kansrijkewinkelgebiedenbuitenhetcentruminbeeldblijvenbijdegemeenteenverderwordenontwikkeld.EenvoorbeelddaarvanisBoulevardZuid.GoedevoorzieningenbuitenhetcentrumzijnbelangrijkvoorbewonersenintoenemendemateookvoorbezoekersvanbuitenRotterdam.

BuitenruimteIndeafgelopenjarenzijnervelemiljoenengeïnvesteerdindebuitenruimtevanhetstadscentrum.Oudestoeptegelszijnvervangendoordurenatuurstenentegelsenopdiverse

plaatsenheeftdebuitenruimteeenforseimpulsgekregen.Maarmetalleenhetvervangenvandebestaandebuitenruimtebenjeernogniet.DeChristenUnie-SGPwildatdegemeentebuitendekadersgaatdenken.Kandezestraatnietbetereenpleinzijn?Welkeweggebruiker-nunogvaakdeauto-staathiercentraal?Welkeparelslatenwemomenteelonbenut(denkaandeRotterdamsegrachten/kadesenbinnentuinen)?Datzijnwatonsbetreftvragenwaaroverwemoetennadenken.Wedromendanookvaneenstad,waar:

� Binnentuinengroenenvooriedereentoegankelijkzijnofworden.� Nietsimpeloudetegelswordenvervangendoornieuwetegelsmaarwordtnagedachtovereen

prettigvoetgangersklimaateneendaarbijbehorendekwalitatiefgoedebuitenruimte.� Parkendegroenelongenvandestadzijn,deachtertuinendieveelRotterdammerszelfniethebben.

Watgroenisbehoudenweenwaarmogelijkvoegenwenieuwgroentoe.� LangshetwatervandeMaas,develestadshavensenbinnenwaterenprettiggewandelden

gerecreëerdkanworden.Metvoldoendebankjeslangsdekadesomuittekijkenoverhetwater.Rotterdamlaathetwaternogteveelonbenut!

� Degemeenteinhetonderhoudenbeheervandebuitenruimtewordtbijgestaandoorbewonersénprivatepartijen.Zoekennaarinventievevormenvansamenwerking,datisdegedachte!

Bewonersparticipatie Bouwpolitiekgebaseerdoppubliekewaardengeeftbewonersmaarookanderedirectbetrokkenen(denkaanondernemersenorganisatiesdieactiefzijnindewijk)eenveelserieuzererol.Geeninformatieavonden

Rotterdam als proeftuin voor bewonersparticipatie.

Page 23: Verkiezingsprogramma ChristenUnie-SGP Rotterdam 2014 - 2018

Verkiezingsprogramma 2014 - 2018 23

meerwaarbewonersietsmogenvindenvanvollediguitgewerkteplannen,maarbewonersechteensteméneenverantwoordelijkheidgeven.DeChristenUnie-SGPwilzichinzettenvooreenstadwaarinRotterdammerszelfdetoekomstvanhunwijkbepalenenvormgeven.Volopruimtevoorde‘nieuwecollectieven’dus:groepenvanburgersdieinitiatievennemeninhunwoonomgeving.Wewillendaaromwerkenaan:

� Rotterdamalsproeftuinvoorbewonersparticipatie.Nietalleenaanheteindevanhetbesluitvormings-procesmaarjuistindekaderstellendefase.

� Eenstadwaarinwegebruikmakenvandeexpertisevanbewoners,ondernemersenanderedirectbetrokkenenindewijken.Bewonerskunnenzelfbijdragenaanbeheervanhetgroenendegemeentegeeftruimteomopbepaaldeplekkenstadstuinenterealiseren.

� Eenprogrammavoordeisolatievanwoningen.Insommigewijkenligtenergie-armoedeopdeloer!DitisolatieprogrammazorgtmeteenvoorextrawerkgelegenheidinRotterdam.

� Gebiedsbesturendieerinslagendezebehoeftenen(realistische)wensentevertalennaareensetpubliekewaarden,eentoekomstbeeldwaarbewonersengebruikersgraagmethunwijknaartoewillen.

� Flexibelerebestemmingsplannenomalleruimtetebiedenaaninitiatievendiepositiefbijdragenaandewijk.Wegaandusnietlangervooriederstukjegrondexactbepalenwatermoetkomenmaarperontwikkelingkijkenhoedezebijdraagtaandepubliekewaardendiebewonersengebruikersmetelkaarhebbengeformuleerd.Erisdusmeermogelijk(denkaanherbestemming)zolangditniettegendebehoeftenenwensenvandewijkingaat.

Aanpak leegstandDeleegstandvanwinkelsenkantoreniseengrootprobleeminRotterdam.Leegstandzorgtnietalleenvoorminderaantrekkelijkestrateneneenafnamevandelevendigheidopstraatmaarisooknogeensgeengoedereclamevoordestad.Tegelijkertijdbiedtleegstandookkansen;voorjongestartendeondernemersofkunstenaarsbijvoorbeeld.DeChristenUnie-SGPwilwerkenaaneenforseverminderingvanleegstand,door:

� Defocusteverleggenvanhetalsmaarbijbouwenvannieuwekantoren,naar;verbouwen,renoveren,revitaliserenenherbestemmenvanleegstaandekantoren.Vankantoorruimtenaarhotelenvanwinkelruimtenaaraantrekkelijkewerkplekken,etc.HerbestemmingishetsleutelwoordbijdeverdereontwikkelingvandeRotterdamsekantorenmarkt.

� Eenzorgplichtintestellenvoor(vastgoed)eigenarenvanwinkelruimtes.Doorhendirectaanteschrijvenwanneerhunwinkelruimteleegstaatomdaarmeetijdelijkeinvullingtestimuleren.ZoalseenPOP-UPofTRY-OUTstorebijvoorbeeld.Ditzijnwinkeltjeswaarinstartendeondernemersvooreenkorteperiodedekanskrijgenhunproductofinitiatieftepresenterenineenfysiekewinkel.Oftewel;eenbruisendestraatmettalentvolleondernemersinplaatsvanlegeetalages.

� Eenleegstands-eninitiatievenloketinhetleventeroepen.Meteentransparantelijstvanalleleegstaanderuimteneneenlijstmetjongestartendeondernemersdieeenruimtekunnenenwilleninvullen.Omlangezoektochtentevoorkomenenleegstandteveranderenineenbroedplaatsvannieuwtalent.

� Hetoprichtenvaneeninnovatie-LAB,eenplatformvoorinnoverendeencreatieveondernemersenburgers.Hetdelenvankennisenhetmeedenkenoverherbestemmings-entransformatieplannenindestadstaathiercentraal.Oftewelgebruikmakenvandeexpertisevanervaringsdeskundigen.DaarkandegemeenteRotterdamnogveelvanleren.

� Leegstandvoorkomenisbeterdangenezen!Dehoogtevandelegeskanenmoetomlaagbijtijdelijkeinitiatievenenvoordeherontwikkelingvangebouwen.

Page 24: Verkiezingsprogramma ChristenUnie-SGP Rotterdam 2014 - 2018

24Rotterdam, een mooie en toegankelijke stad

MonumentenRotterdamstaatbekendomhaarmodernearchitectuur.TochblijvendehistorischedelenvanRotterdambuitengewoonaantrekkelijk.Rotterdammoethaarmonumentenenbeschermdstadsgezichtenkoestereneneenactieverolgaanspeleninhetbehouddaarvan.Weziendanookeenstadvoorons:

� Waarnaastaandachtvoor(Rijks)monumentenookduidelijkisgeformuleerdwelkepandenwealsstadhetbehoudenwaardvinden.Naastmonumentenzijnditwatonsbetreftookbeschermdestadsgezichten.

� Meteenwaarschuwingsloketvoorpanden(monumentaalenbeschermd)dieinslechtestaatverkeren.Omwonendenengebruikersontdekkennamelijkveeleerderdandegemeenteachterstalligonderhoud.

� Waarineigenarenvanmonumentenenbeschermdestadsgezichtenophunverantwoordelijkheidwordenaangesprokenmetbetrekkingtotonderhoudenbeheer.Omtevoorkomendatverloederinguiteindelijkleidttotsloop,omdatrenovatienietlangerrendabelzouzijn.

� Waarinweeigenarenondersteunendiewilleninvestereninbehoudvanonscultureelerfgoed.Doormiddelvanbijvoorbeeldeengemeentelijkrestauratiefonds.Ofdoordevrijstellingvanlegesbijrenovatievanmonumentenenbeschermdstadsgezichten.

� WaarindegemeenteRotterdambijverkoopvanmonumentenenandervastgoedopzoekgaatnaargoedebeheerders.

MobiliteitInRotterdamstaatdebereikbaarheidperautocentraal,vaaktenkostevanandereweggebruikers.DeChristenUnie-SGPiszekerniettegenautoverkeermaarpleitwelvooreenevenwichtigerstraatbeeld,metnameinhetcentrum,zodatdaarmeerruimtekomtvoorfietsersenvoetgangers.Hetopenbaarvervoerbiedteengoedekwaliteitenistoegankelijkvooriedereen.WatonsbetreftreizenRotterdammersbinnendestadmeermethetopenbaarvervoer.Ditlevertnietalleeneenaantrekkelijkerestadop,maardraagtookbijaanhetterugdringenvandeslechteluchtkwaliteitinRotterdam.Wezettenonsdaarominvoor:

� Eenautoluwebinnenstad.Eenbinnenstadwaardeautomobilistduidelijktegastisenondergeschiktaanoverigeweggebruikers.Doorbijvoorbeeldhetaantalrijbanenteverminderen,detoegestanesnelheidteverlagenenasfalttevervangendoorkeitjes.Ookwillenwe‘outofthebox’nadenkenoverinventieveoplossingenzoalshetprincipevan‘sharedspaces’.

� Voldoendezebrapaden,terbevorderingvandeverkeersveiligheidenhetdoorbrekenvanfysiekebarrières.Ookinstratenwaarhetautoverkeeralondergeschiktisaanandereweggebruikers.Hiervormenzebra’seenveiligeoversteekvoorouderenenmindervaliden.

� Deaanpakvanonveiligeverkeerssituaties,dezogenaamdeblackspotsindestad.� VoldoendeP+Rvoorzieningenenhetmaximaalbenuttenvandehuidigecapaciteitomonzewens

vanminderauto’sindebinnenstadmogelijktemaken.EenP+RvoorzieningbijstationLombardijenheeftprioriteit.

� EenlagereparkeernormvoorbouwprojectenrondopenbaarvervoersknooppuntenzoalshetnieuweCentraalStation.Erzijnnietvoornietsmiljoenengeïnvesteerdineenstationmetinternationaleallure.Datsommigeklantenendirecteurenmetdeautoblijvenkomenisonvermijdelijk,maarwerknemersgaangewoonmethetopenbaarvervoer.

� Openbaarvervoervantopniveau.Waarnodiginvesteertdegemeenteintoegankelijkheid(voorouderenenmindervaliden)eneengroeneinpassingvandeinfrastructuur.Zozijnsaaiestoeptegelstussendetramsporennietmeervandezetijd;daarkomtwatonsbetrefteenmooiestrookgrasliggen.

Page 25: Verkiezingsprogramma ChristenUnie-SGP Rotterdam 2014 - 2018

Verkiezingsprogramma 2014 - 2018 25

� Eenuitbreidingvandemilieuzonevoorviezevrachtwagens.DeRotterdamseluchtkwaliteitisopsommigeplekkenergslechtdoorhetdrukkeauto-envrachtverkeer.Viezevrachtwagensenbinnenstedelijkautoverkeergaanwedanookuithetcentrumweren.Deaanpakvandeluchtkwaliteitrondde’s-Gravendijkwalheeftdetopprioriteit!

� Eenstadwaarinhetprettigfietsenis,geheelnaarDeensestandaarden.Omdittebereikenmoetintensiefgeïnvesteerdwordeninhetverbredenvanfietspaden,derealisatievantweebaansfietspadenaanweerszijdenvanbredewegenenvrijliggendefietsbanenlangsgrotedoorgaandewegen(dusnietingeklemdtussenrijdendeauto’sengeparkeerdeauto’s).Naastdebereikbaarheidinvesterenweookinfietsvoorzieningen,zoalsvoldoendefietsenrekken,ookbijevenementen.

� Rotterdaminvesteertverderinvormenvanelektrischvervoerendeinfrastructuurdiedaarmeesamen-hangt.Tedenkenvaltaaneenpilotomdelenvanhetcentrumuitsluitendelektrischtebevoorraden.

� Hetdelenvaneenautometeenandereeigenaarwordtgemakkelijkergemaaktdoorflexibeleromtespringenmetparkeervergunningen.

OnlangsisinDenHaagbeslotentweenieuwesnelwegeninenrondRotterdamaanteleggen,namelijkdeBlankenburgtunnelterhoogtevanRozenburgendeverbindingswegA13/A16.DeChristenUnie-SGPisvanbeginafaanzeerkritischgeweestoverdeduurzameinpassingvandezeinfrastructuurendanmetnamedievandeA13/A16terhoogtevanOmmoord.Denieuwesnelweg

moetdeA13bijOverschieontlasten(deluchtkwaliteitisdaarnamelijkzeerslecht).VoorkomendienttewordendatOmmoordhetzelfdelotkrijgttoebedeeld.DeChristenUnie-SGPblijftdaarompleitenvooralternatieveoplossingen,zoalsdePortway-variant,waarbijdeA13bijOverschiewordtteruggegevenaandewijk(vansnelwegnaargroenelong)eninplaatsdaarvaneenondergrondsebypassnaardeA20wordtgerealiseerd.DitalternatiefmaaktdeA13/A16overbodigenvoorkomtdaardoordeoverlastvoorOmmoordendeaantastingvannatuurgebiedHetLageBergseBos.

Meer ruimte voor voetgangers en fietsers in de binnenstad.

Page 26: Verkiezingsprogramma ChristenUnie-SGP Rotterdam 2014 - 2018

26

Rotterdam,

een veilige stad

Veiligheidiseenbasisbehoeftevanmensen.Degemeentedraagthierineengrote

verantwoordelijkheid.Goedopgeleideenuitgerustehulpdienstenzijnhierbijvangroot

belang.Wiegezagsdragersofhulpverlenersinhunwerkbelemmert,henbeledigt,

schadeofzelfsletseltoebrengt,kanwatonsbetreftrekenenopeenforsestraf.

DeChristenUnie-SGPmaaktzichsterkvooreenbredebenaderingvanveiligheid.

Hetgaatommaatregelenopverschillendeterreinen,zoalsaandeenekanteen

effectieveaanpakvanveelvoorkomendecriminaliteitenoverlastenaandeandere

kanthetbevorderenvanverkeersveiligheidensocialeveiligheid.Bijhet‘terugwinnen

vandestraat’enhetwerkenaanveiligheidenleefbaarheidheeftiedereeneenrol.

Juistburgers,winkeliers,scholen,politieenwoningcorporatiesdragenbijaangoede

buurten.Datzijnbuurtenwaarinjongerenveilignaarschoolgaanenruimtehebben

omtespelen,waarinoudersmeteengerusthartwonen,werkenenwinkelenenwaarin

ouderenechtvanhunoudedagkunnengenieten.

Page 27: Verkiezingsprogramma ChristenUnie-SGP Rotterdam 2014 - 2018

Verkiezingsprogramma 2014 - 2018 27

Rotterdamheeftdeafgelopentwaalfjaarstabieleveiligheidscijferslatenzien.Vooreenvergrotingvandeveiligheidvaltdaaromvanhethuidigebeleidnietveelmeerteverwachten.DeChristenUnie-SGPverwachtwelveelvanuitbreidingenintensiveringvanhetproject“Buurtbestuurt”.NogmeerRotterdammersmoetendekomendeperiodekunnenmeepratenoverdeveiligheidinhunstraatenhunwijk.Daarnaastrichtdeaanpakzichopwoninginbraken,overvallenenanderevormenvanoverlast:misdrijvendieeengroteimpactopdelevensvanmensenhebben.Aandeenekantishetbelangrijkdatweonsrealiserendateen100%veiligesamenlevingnooitzalbestaan.Aandeanderekantstaanwijvooreengoede,effectieveaanpak.AlshetgaatomveiligheiddanishetvolgendevoordeChristenUnie-SGPbelangrijk:

� Wijkagentenzijnde‘ogenenoren’vandepolitie.Zijzijnduidelijkzichtbaaropstraataanwezig.Zijsprekenmensenzonodigaanophungedragindeopenbareruimte.

� Depolitieparticipeertactiefinzorgnetwerkenopwijk-enbuurtniveau,omzoeffectiefmogelijkintezettenoppreventievancriminaliteitenoverlast.

� Inhetveiligheidsbeleidisteveelaandachtvoorsymptoombestrijdingenteweinigaandachtvoorhetoplossenvandeonderliggendeproblemen.Hetneerzettenvaneencameraisgeenafdoendeoplossingvoorhetprobleem.Scholingenwerkzijndebelangrijkstestructureleoplossingenvanoverlastencriminaliteit.Cameratoezichtisprimairbedoeldvoorrisicogebieden.

� Repressievestedendiealleenmaarachterafaanpakkenwordennietalsaantrekkelijkewoonstedengezien.DehorecanotawordtinRotterdamgeschrevendoordedirectieVeilig.Datisineennotendoponsprobleem!Dekomendejarenwordtergezochtnaareeneffectievebalanstussenrepressie,preventieenstructureleoplossingen.

� DeRotterdamwetbiedtbijspecifiekeprobleemwijkendemogelijkheidomdeinstroomextratesturen.Dezekaninkleinegebiedentijdelijktoegepastworden.Indezewijkenmoetenbovendiendeonderliggende(sociale)problemenaangepaktworden.

� ‘Buurtbestuurt’wordtvoortgezetenuitgebreid.BinnenalleRotterdamsebuurtenenwijkenwordencomitésactiefdiemetelkaarenmetprofessionalspratenoverschoon,heelenveilig.Degemeenteondersteuntdezecomitésmetbehulpvanbuurtmakelaars.Dezecomitéskrijgenvasteaanspreekpuntenbinnendegemeentelijkeorganisatie.

� BurgernetwordtinRotterdamuitgebreidengepromoot.� Erkomteenvroegtijdigeaanpakvoorrisicokindereninprobleemgezinnen.Voorkomenisbeterdan

genezen.De“broertjesenzusjesaanpak”wordtvoortgezetengeïntensiveerd.BijHalt-trajectenwordenoudersnauwbetrokkenbijdeaanpakvanoverlastgevendejongeren,zodatdekansopherhalingindetoekomststerkvermindert.

� Criminaliteitmagnietlonen.DaarompleitdeChristenUnie-SGPvoordevoortzettingenintensiveringvande“patser”aanpak.Eenzeereffectiefmiddelomcriminaliteitendezichtbareopbrengstendaarvanaantepakken.Schadealsgevolgvanvandalismeverhaaltdegemeentezoveelalsmogelijkopdedaders.Bijminderjarigensteltzijdeouders/opvoedersaansprakelijk.

� Erkomteenstrengereaanpakvanoverlastgevendeburen.Dedadermoetuitzijnhuisgezetworden.Hetslachtofferwordtopdiemanierbeterbeschermdenhoeftgeenveiligheenkomentezoeken.

� Degemeentehandhaaftopsteedsmeerterreinenregels.Tedenkenvaltaanregelsophetgebiedvancoffeeshops,prostitutie,BIBOBendrankenhoreca.Degemeentewerktopdezegebiedenvolgensderegel“High trust, great penalty.”Dekomenderaadsperiodeevaluerenweofhetregulerenvolgensditprincipetotvoldoenderesultaatleidt.

� IssamenwerkingmetdeveiligheidsregioRotterdamzorgthetgemeentebestuurervoorgoedvoorbereidtezijnopmogelijke(bedrijfs)ongevallenenbeperktzijderisico’svoordebevolkingalsgevolgvanhetvervoervangevaarlijkestoffenoverweg,spoorenwater.

Page 28: Verkiezingsprogramma ChristenUnie-SGP Rotterdam 2014 - 2018

28

Rotterdam,

een stad met toegankelijke

voorzieningen

Naarsportencultuurgaatveelbelastinggeld.Datmaaktdeverdelingvanditgeld

ookeenpubliekezaakwaarpolitiekepartijeneenmeningoverhebben.Alsweaan

Rotterdammerssteedsmeervragenommeetedoen,danmoetenwehenookgoede

voorzieningenbieden.Hetuitgangspuntisdaarom:Sportencultuurzijnvooralle

Rotterdammerstoegankelijk.

Page 29: Verkiezingsprogramma ChristenUnie-SGP Rotterdam 2014 - 2018

Verkiezingsprogramma 2014 - 2018 29

CultuurVeelbezuinigingenopkunstencultuurzijnverdedigddoortewijzenopdeverantwoordelijkheidvankunstenaarsomalscultureleondernemeraandeslagtegaan.Kunstencultuurheeftnietalleeneconomische,maarookartistiekewaarde.Alsdesectorvolledigvermarktwordt,danverdwijnthetbijzondere.Subsidiezorgtvooreendiversaanbodwaarbijookvoorhetbijzondereenafwijkendeeenplekis.

Subsidiesvoorkunstzijndusterechtvaardigen,maarwemoetennietoverdrijven.Rotterdamzetzichzelfdelaatstejarenopdekaartalsdéplekvoorkunstencultuur.Opdezemanierprobeertdestadhoogopgeleideinwonersaanzichtebinden.DeChristenUnie-SGPisdaarkritischover.Rotterdamgeeftaldertigjaarmeeruitaancultuurdandeanderegrotestedeninonsland.Hetgewensteresultaatwordtersteedsnietmeebereikt.Hetisdaaromdehoogstetijdvooreenpasopdeplaats.Hetkanooknietzozijndathetbudgetvoorkunstencultuurelkjaarvastligt,terwijlwetegelijkertijdbezuinigenopalleanderesectoren.

Kunstencultuurzijnmiddelenommensenmetverschillendecultureleachtergrondenaanelkaarenaandestadtebinden.VeelRotterdammerskomennietofnauwelijksmetkunstencultuurinaanraking.Grotegroepenjongereneninwonersmeteenniet-westerseachtergrondwordennietbereikt.Ineenstadmetveeljongerenencultureleachtergrondendoetelkeinstellingzijnstinkendebestomeenzodiversmogelijkpubliektebereikenenaanzichtebinden!

� Deafgelopenjarenisveelgeldgeïnvesteerdinfaciliteiten:deKunsthal,deDoelen,hetOudeLuxor.IndenabijetoekomstwordterwellichtgeldvrijgemaaktvooreennieuwpoppodiumeneendepotvoorBoijmansvanBeuningen.VeelcultuurorganisatiesinRotterdamwillendaarnaastbeschikkenovereeneigengebouwoflocatie.Hierdoorblijfterteweiniggeldovervoorkunst!DeChristenUnie-SGPwildekomendejarenmeernadrukopkunstinplaatsvanopgebouwen.

� DeRotterdamsecultuursubsidieswordendoormiddelvanhetcultuurplan2013–2016voorvierjaarverdeeld.Alsdeeconomischecrisisblijftaanhouden,danontkomenookcultuurinstellingennietaanextrabezuinigingen.Desnoodswordtdaarvoorhetcultuurplantussentijdsopengebroken.

� Decultuursubsidieswordenverdeelddoorcommissiesdievooreenbelangrijkdeelbestaanuitmensenuitdesectorzelf.Hetgevolgisdatdestemvanhetvolknauwelijkswordtgehoord.DeChristenUnie-SGPheeftaleerdereenvoorstelgedaanomditteveranderenenRotterdamseburgerseenroltegeven.Vanaf2016wordenwatonsbetreftalleaanvragenvaninstellingenookbeoordeelddooreencommissiemetdaarinRotterdamseburgers.

� Deinkomsteneisgaatvanaf2016eenbelangrijkerolspeleninhetverdelenvancultuursubsidies.Instellingendiegeentotnauwelijkseigeninkomstenverwervenkomendannietlangerinaanmerkingvoorsubsidie.

� DeRotterdamPasblijftbestaanomdathetbijuitstekeenmiddelisomgezinnenenlageinkomensookvancultuurenvoorzieningentelatengenieten.

� Voorzieningenvoorkunstencultuurstaanzoveelmogelijkinhetcentrumvandestadennietteveelverspreidoverdehelestad.Concentratievaninstellingenzorgtvoorhetontstaanvaneenlevendigehorecainfrastructuurdiegoedaansluitopdecultureleinfrastructuur.

� Rotterdaminvesteertnietineennieuwepoppodiumvoormeerdan2000man.Hetisbeteromdebestaandeinfrastructuurdekomendejarenteondersteunenenverderuittebouwen.Eerstmoetdebasisgezondworden.PasdaarnakunnenweinRotterdamdoorgroeiennaarmeerengroteraanbod.Hetinitiatiefvooreennieuwepoppodiumkomtwatonsbetreftdanookuitdemarkt.

� Kunst-encultuureducatieiseenbelangrijkonderdeelvandevormingvankindereneneenwaardevolleaanvullingophetreguliereonderwijs.Kunst-encultuureducatieopscholenisbelangrijk,maarscholenbepalenzelfhoezijdaarinvullingaangeven.

Page 30: Verkiezingsprogramma ChristenUnie-SGP Rotterdam 2014 - 2018

30Rotterdam, een stad met toegankelijke voorzieningen

� InRotterdamwonenwemetveelmensenopeenrelatiefkleinoppervlak.Hetisdaarombelangrijkomrekeningmetelkaartehouden.DeChristenUnie-SGPwileenactieveaanpakvanburengeruchtengeluidsoverlastveroorzaaktdoorevenementenenhoreca.Hetverbodophinderlijkgeluidna22.00uurwordtactiefgehandhaafd.Hetaantalzogenoemde“verlaatjes”blijftmaximaaltwaalfperjaar.

� Debibliotheekiseenbasisvoorziening.ErblijfteengoednetwerkvanbibliothekeninRotterdambestaan.Opdebibliotheekwordtdekomendeperiodenietverderbezuinigd.

SportSportiseenmooimiddelomrespectvolmetelkaartelerenomgaan.Sportverenigingenwordengedragendoordeleden,diezichvrijwilliginzettenvoorelkaarendaardoordesocialesamenhangbevorderen.Degemeentezorgtvooralvoorhetinstandhoudenvanvoldoendeenbetaalbare

voorzieningenvoorverengingen.Hetprincipevande‘kostendekkendehuur’magerdekomendeperiodeniettoeleidendatsportverenigingengedwongenwordentestoppenmethunactiviteiten.

Sportenisvooraldeeigenverantwoordelijkheidvanburgers.Voorjongerenligtdatanders.SportenopjongeleeftijdkanoplangetermijnzorgenvoorgezondereRotterdamseburgers.Dedrempelvoorjongerenomtesportenmoetdaaromwordenverlaagd.Sportiszeereffectief

inhetbereikenvaneengezondeleefstijl,participatieenintegratie.Sportverenigingenkunnendaaromeenrolspeleninhetwelzijns-engezondheidsbeleid.VoordeChristenUnie-SGPisbelangrijk:

� Breedtesportgaataltijdvoortopsport.Degemeentelijkerolophetgebiedvantopsportisslechtsfaciliterend.

� Rotterdamblijft(top)sportevenementennaardestadhalen.Voorwaardeisweldatdezesportevenementenmeergeldopbrengendandatzekosten.

� Dekostenvanpolitie-inzetbijsport-enanderegrootschaligemanifestatieszullenzoveelmogelijkinrekeningwordengebrachtbijdeorganisatoren.

� Sportveldenenaccommodatieskunnendoordeweeksookbenutwordendoorscholen.Wezienkansenineenmultifunctioneelgebruikvandezevoorzieningen.

� Degemeenteblijftinvesterenineenjeugdsportfonds.Kinderendiegraagwillensporten,maardatomfinanciëleredenennietkunnen,wordenzogeholpen.

� DeChristenUnie-SGPiservanovertuigddatoverheidsgeldnietmoetwordengebruiktvoorhetinstandhoudenvanbetaaldvoetbal.Eennieuwvoetbalstadionwordtvooralgebouwdomdebegrotingvandesportcluboptermijntekunnenverhogen.Metdezeambitieisgeenenkelmaatschappelijkdoelgediend.Daaromhebbenweonsuitgesprokentegeneenrolvoordegemeenteindefinancieringvaneennieuwstadion.Inhetvervolgvanhetproceskomenwatonsbetreftallelocatiesenalternatievenweeroptafel.DelocatieopVarkenoordverdientdaarbijnietdevoorkeur,omdatdezelocatieeerderalalsongunstiglocatieisbeoordeeld.Alsertocheennieuwstadionwordtgebouwddanzijnwatonsbetreftbelangrijkerandvoorwaarden:Hetstadionisgeluidsarmenerzijnhardeafsprakentussengemeenteenstadiongemaaktoverdeverkeerskundigeinpassingvanhetstadionendeparkeeropgave.

Iedere Rotterdammer moet kunnen sporten, breedtesport gaat dan ook voor topsport.

Page 31: Verkiezingsprogramma ChristenUnie-SGP Rotterdam 2014 - 2018

Verkiezingsprogramma 2014 - 2018 31

Een slagvaardige

overheid die samenwerkt

DeoverheidisopveelterreinenactiefinRotterdam.Datisooklogischomdatde

opgaveninonzestadoptalvanterreinenbijzondergrootzijn.Dekomendejarenzal

datechterminderworden.Datbiedtkansen!Maarerzijnookbedreigingen.Belangrijk

isomdaarbijinhetachterhoofdtehoudendathetkasboekjenietinbalansraakt,

wanneerdebalansuitdesamenlevingis.Wanneerdegemeenteraadbesluitbepaalde

takennietlangeruittevoerenoftefinancieren,danzoekenweinRotterdamnaareen

evenwichtigetaakverdelingeneengoedesamenwerkingmethetmaatschappelijk

middenveld.Bijaanpassingvanbeleidofbeleidskaderswordenmaatschappelijke

organisatiesdaaromalineenheelvroegstadiummeegenomen.

Deoverheidmoetdekomendejarenlerenlostelaten.Datisnietgemakkelijk,vooral

nietomdatburgersveelvandeoverheidverwachten.Datisooknietmakkelijkomdat

deoverheidveelproblemenprobeertoptelossendoornieuweregelstemakenofde

regelsaantescherpen.Eenoverheiddiesamenwerktenondersteunt,iszichvandeze

bestuurlijkereflexbewust.

Page 32: Verkiezingsprogramma ChristenUnie-SGP Rotterdam 2014 - 2018

32Een slagvaardige overheid die samenwerkt

Hoe kijkt de ChristenUnie-SGP naar de rol van de gemeentelijke overheid? Indeperiode2010–2014isdegemeentelijkeoverheidflinkgekrompen.UiteindelijkzalhetaantalambtenareninRotterdammetongeveer20procentverminderen.Hetisdaaromonvermijdelijkdatdeoverheidzichdekomendejarenopsommigeterreinennogverderterugtrekt.Tegelijkertijdwordtdoordedecentralisatievandejeugdzorgendelenvandegezondheidszorg(AWBZ)hettakenpakketvandegemeenteRotterdamgroter.Hetisgoedomdeverschillendetakenenrollenvandeoverheidgoedteonderscheiden.Datscheptduidelijkheid.Deoverheidkannietalleproblemenindestadoplossenendathoeftookhelemaalniet.Zijmoetzichrichtenophaarkerntaken:orde,veiligheid,inrichtingvandeopenbareruimte,verkeer,goederandvoorwaardenvoordeeconomie,onderwijsengezondheidszorg.Ditonderscheidhelptteverduidelijkendatdesamenlevingdekomendejarenopsommigepuntenvooralzelfaanzetis.DeChristenUnie-SGPonderscheidtinditprogrammadrierollenvoordeoverheid:

1) De uitvoerende overheid:IndeeersterolgaathetomdekerntakenvandeoverheidenisdegemeenteRotterdamverantwoordelijkvoorhetgeheleproces.Deoverheidtreedtindezerolopalsregelgever,financierenuitvoerdervanbeleid.Voorbeeld:Degemeentelijketakenophetgebiedvandereinigingenhetophalenvanvuilnis.

2) De samenwerkende overheid: Detweederolisvanfinancierenmede-uitvoerder.Deoverheidisindezerolsamenmetandereoverheden,bedrijvenenorganisatieverantwoordelijkvoorheteindresultaat.Zijrichtzichophetscheppenvangoederandvoorwaardenvoorheteffectieffunctionerenvanandereorganisatiesenmedeoverheden.Voorbeeld:Deoverheiddiemetscholenafsprakenmaaktoverbeteronderwijsresultaten.

3) De ondersteunende overheid: Indederderolstaatdegemeentelijkeoverheidaandezijlijn.Deoverheidneemtindezerolvooralbelemmeringenwegenmaaktoplossingenmogelijk.In

dezerolkandegemeentelijkeoverheidonderwerpenookagenderenensamenmetanderepartijen,zoalsdelandelijkeoverheidzoekennaaroplossingen.Voorbeeld:Dezerolisvoordeoverheidbetrekkelijknieuw.Degemeentezalindezerolvooralmoetenlerendathetnietomhaardraait.DeRotterdammerszijnzelfaanzet!

Rotterdamisvoorveelkeuzes,beleidenwetgevingafhankelijkvandelandelijkeoverheid.HetcollegevanBurgemeesteren

Wethouderssteltzichdaaromopalsambassadeursvandestad.DeuitkomstenmoetenvoorRotterdamzogunstigmogelijkzijn.Sommigeproblemenkunnennietophetgemeentelijkeniveauwordenopgelost.Deburgemeesterendewethoudersbrengenditonvermoeibaaronderdeaandachtin‘DenHaag’.

Een toegankelijke overheid� Eénloketvoorondernemers.Hetbestaanvandatloketwordtookbekendbijondernemers.De

gemeenteRotterdamwerktzoveelalsmogelijkmetvasteaccounthouders.

Sommigen hebben een steuntje in de rug nodig en die willen we dan ook graag geven.

Page 33: Verkiezingsprogramma ChristenUnie-SGP Rotterdam 2014 - 2018

Verkiezingsprogramma 2014 - 2018 33

� Eengoedenbereikbaarloketvoorjongeren.HetJongerenloketadviseertjongerenopwegnaarzelfstandigheid,uitgaandevanhuntalenten.Ditdoenwedoordejongerentestimulerenomtekiezenvooronderwijs.Hetbestaanvanditloketwordtookbekendbijjongeren.

� Verbeteringvandedienstverleningdoorhetcentralenummer14010.Rotterdammerswordennietlangervanhetkastjenaardemuurgestuurd.Terugbelafsprakenwordenaltijdnagekomen.

� Debereikbaarheidoverheidvoormensenindeproblemenwordtverbeterd.Zewordennietvanhetkastjenaardemuurgestuurdenkrijgennieteerstmeteencallcentertemaken.

Bestuur� Regionalesamenwerkingindemetropoolregioisbelangrijk.Deregiomoetaantrekkelijkenvitaal

zijn.VergrijsderandenofingekaktesuburbshelpenRotterdamnietverder.� Zoekdesamenwerkingookalshetgaatombijvoorbeeldhetbouwprogramma:socialewoningbouw,winkels

enkantoren.DenknietalleenaanhetbelangvandegemeenteRotterdam.AlsRotterdamseinvesteringenofontwikkelingentenkostegaanvanbuurgemeenten,danisdateenslechtezaak.Rotterdamisgebaatbijeenvitaleregioensterkeranden.InlijndaarmeetreedtRotterdamopinoverlegmetdebuurgemeentenalshetgaatomproblemendiewealsgemeentensamenbeterkunnenoplossen.Rotterdamspreektbijvoorbeeldbuurgemeentenactiefaanopgemaakteafsprakenomtrentdebouwvansocialehuurwoningen.

� Integriteitblijfteenbelangrijkthemabinnenhetopenbaarbestuur.DeChristenUnie-SGPfractieheefteerderalvoorstellengedaanomditthemaopdeagendatezetten.Komendecollegeperiodewordendezevoorstellenuitgevoerdengeëvalueerd.

� Omderolvandeoverheidinhetsocialedomeingoedtekunnenbeoordelen,wordtereenanalyseuitgevoerdvandesocialeinfrastructuurindestad.Zokandeoverheidbeterbeoordelenwaterminimaalaaninfrastructuurinstandmoetwordengehouden.Desocialeindexisdaarbijleidend.

Gebiedscommissies� Dedeelgemeentenhoudenoptebestaannadegemeenteraadsverkiezingen.Datzouertoekunnenleiden

daterteveelophetbordjevandegemeenteraadterechtkomt.Erkomtdaaromeenrondreizendegemeente-raads(sub)commissie‘insprekers’diezakenopdeelgemeentelijkniveaukanbehandelenenafdoen.

� DeChristenUnie-SGPisvanmeningdatdenieuwegebiedsbesturena-politiekhorentezijnendoetomdezeredennietmeeaandeverkiezingenhiervoor.

Middelen� EenbelangrijkuitgangspuntvoordeChristenUnie-SGPisdatjenietmeergelduitgeeftdanjehebt

ofbinnenkrijgt.DeChristenUnie-SGPvindthetdaarombelangrijkdaterdisciplineisalshetgaatomdegemeentelijkeuitgaven.Structureleuitgavenwordenstructureelgedekt.Tekortenwordennietlangeraangevuldvanuitdereserves.

� Omdatgemeentenverplichtzijnhunbegrotingsluitendtemaken,zijnfinanciëlebuffersbelangrijkomtegenvallerstekunnenopvangen.

� Degemeentelijkeadministratiemoetopdeordezijn.Jaarrekeningenwordenoptijdingeleverd.Hetisbelangrijkomdefinanciëlerisico’svandegemeenteoverzichtelijkinkaarttebrengenentebeheersen.DeinvesteringsbegrotingvanRotterdamwordtdaarombijgewerkttoteenechteinvesteringsbegroting.Datgeeftderaadbeterinzichtindehoogteenhoudbaarheidvanvoorgenomeninvesteringen.

� Rotterdamheefteenaantalbelangrijkedeelnemingeneneengrootaantalgebouwen.DoordegefaseerdeverkoopvangebouwenendeelnemingenkanRotterdameendeelvanhaarschuldenaflossen.

Page 34: Verkiezingsprogramma ChristenUnie-SGP Rotterdam 2014 - 2018

34Een slagvaardige overheid die samenwerkt

Subsidies� Voorheteconomischbeleidendehavengeldtdatdegemeenteervoormoetzorgendat

ondernemersruimbaankrijgenomhunactiviteiten(binnenwettelijkeengemeentelijkekaders)teontplooien,maardegemeentekankritischerzijnopsubsidies.

� Verminderingvanuitgavenvoorevenementenbeleid;hierbijmoetveelmeerwordenovergelatenaanparticulierinitiatief.

� Verminderingvanuitgavenvoorculturelevormingenhetsubsidiërenvancultureleactiviteiten.� Kritischoverwegenvanuitgavenaansport:breedtesportkrijgttegenpassendevergoedingvoldoende

ruimte;hetvrijwilligerswerkt.b.v.sportverenigingenwordtgestimuleerd.Hetsubsidiërenvantopsportisgeenoverheidstaak.

� Alswelzijnsactiviteitenenbuurtwerkwordengeorganiseerdvoorniet-kwetsbaregroepen,dankanvandeelnemerseenredelijkebijdragewordenverlangd.

Gemeentelijke belastingen� Ermoetslagvaardigerenefficiënterdoordestedelijkeoverheidwordengewerktenermoetechtminder

regelgevingkomen.Inlijndaarmeekunnendekostenvoorlegesengemeentelijkebelastingenomlaag.� Bewonersdieactiefbijdragen,verkrijgencompensatieinhunlasten.Denkhierbijaanonsvoorbeeld

vandeafvalstoffenheffingwaarbijbewonerservoorkiezenzelfdestraatschoontehoudenendaarvoorwordenbeloondmeteenlastenverlaging.

Coolsingel 71

Mooier dam

Mooierdamiseenfysiekeverzamelplaatsvantallozeeerlijke,sociale,creatieveen

duurzameinitiatievenuitRotterdam.EeninitiatiefvanChristenUnie-SGPRotterdam.

Nieuwsgieriggeworden?Komgewooneenslangsenlaatuverrassen!Mooierdamistot

aandeverkiezingengeopendvandinsdagtotzaterdagvan9tot17uur.

facebook.com/mooierdam twitter.com/mooierdam