verkiezingsprogramma sgp huizen 2014 2018

of 29 /29
Hart voor Huizen Kies voor een duurzaam en waarde(n)vol Huizen Verkiezingsprogramma SGP Huizen 2014-2018

Upload: rob-bource

Post on 12-May-2015

285 views

Category:

News & Politics


5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Verkiezingsprogramma sgp huizen 2014 2018

Hart voor Huizen Kies voor een duurzaam en waarde(n)vol Huizen

Verkiezingsprogramma SGP Huizen 2014-2018

Page 2: Verkiezingsprogramma sgp huizen 2014 2018

www.sgphuizen.nl 2

Inhoud Inleiding 4

1

Burger en bestuur 5 Dienstverlening en voorlichting 5 Personeel en organisatie 5 Communicatie met de burger 5

2

Toekomstvisie 6 Strategische Visie SGP 6 De identiteit van Huizen 6 De uitstraling van Huizen 6 De groei van Huizen 6 Samenwerkingsverbanden 6

3

Veiligheid 7 Integraal Veiligheidsbeleid 7 Politie 7 Buurtbeheer 8 Handhaving 8 Rampenbestrijding 8 Drank- en Horeca Wet 9 Verslaving 9 Bordeelbeleid 9

4

Mobiliteit 11 Bereikbaarheid 11 Autodelen 11 Parkeren 11 Fietsverbindingen 11 Belbus 11 Openbaar vervoer 12

5

Lokale economie 13 Welvaart en welzijn 13 Werkgelegenheid 13 Geen werk? 13 Financiële ondersteuning 13 Schuldhulpverlening 13 Arbeid en rust 14 Huizer Detailhandel 14 Promotie Huizen 14

6

Educatie 15 Onderwijs algemeen 15 Huisvesting onderwijs 15 Onderwijsachterstand 15 De brede school 16 Kinderopvang 16

Page 3: Verkiezingsprogramma sgp huizen 2014 2018

www.sgphuizen.nl 3

Leerlingvervoer 16

7

Cultuur, recreatie en sport 17 Cultuur 17 Muziek 17 Bibliotheek 17 Cultureel erfgoed 17 Recreatie 18 Sport 18 Toerisme 18

8

Zorg en welzijn 19 Minimabeleid 19 Wet Maatschappelijke Ondersteuning 19 Gezondheidszorg 20 Kinderopvang 20 Jeugdbeleid 20 Decentralisatie Jeugdzorg 21 Jongerenwerk 21 Ouderenzorg 21 Volksgezondheid 22 Verslaving 22

9

Leefomgeving 23 Afvalstoffenbeleid 23 Milieu en klimaatbeleid 23 Milieuzorg 23 Openbaar groen 24 Speelplaatsenplan 24 Stralingsrisico´s 24 Water 24 Wegen, straten pleinen en openbare verlichting 24

10

Ruimtelijke ordening en wonen 25 Bestemmingsplannen 25 Grondverwerving 25 Duurzaam bouwen 25 Woningbouw 25 Begraafbeleid 26 Kustvisie 26

11

Financiën 27 Gezond financieel beleid 27 Profijtbeginsel 27 Gemeentelijke belastingen 27 Subsidies 27 Reserves en voorzieningen 28 Maatschappelijk rendement 28

12

Kandidatenlijst SGP Huizen 29

Page 4: Verkiezingsprogramma sgp huizen 2014 2018

www.sgphuizen.nl 4

Inleiding

De SGP is een partij die haar politieke visie baseert op de Bijbel en op daarop gegronde gereformeerde belijdenisgeschriften. De Heilige Schrift normeert het leven. Schrift Gebonden Politiek, dat is wat de partij voorstaat. Politiek bedrijven is kiezen. Natuurlijk, op landelijk niveau kiest de overheid. Vaak hebben gemeenten daarop geen invloed en moeten ze alleen maar uitvoeren wat Den Haag opdraagt. Maar als er plaatselijk iets te kiezen valt, heeft de SGP de volgende speerpunten:

Lage lasten en gezond financieel beleid.

Afwijzen 24/7 economie en handhaven van zondagsrust.

Slim regionaal samenwerken, een zelfstandige én veilige gemeente.

Burgerinitiatieven bevorderen.

Zorgzame samenleving met oog voor kwetsbaren. Naast bovenstaande hoofdpunten vindt u in dit verkiezingsprogramma een praktische vertaling van een visie die door de Bijbel bepaald wordt, toegespitst op de situatie in Huizen. Kenmerkend voor de politiek van de SGP zijn: 1. Burger en bestuur: de SGP wil bouwen aan een betrouwbare overheid. 2. Toekomstvisie: de SGP wil in samenwerking met andere confessionele

partijen en de kerken de (christelijke) normen en waarden in Huizen gestalte geven.

3. Veiligheid: de SGP bepleit consequent handhaven. 4. Mobiliteit: de SGP staat voor goede bereikbaarheid. 5. Lokale economie: de SGP verzet zich tegen de 24-uurs economie en bepleit

een ruimhartig sociaal beleid. 6. Educatie: de SGP vraagt aandacht voor identiteit in het (passend) onderwijs. 7. Cultuur, recreatie en sport: de SGP hecht waarde aan cultureel erfgoed; ze

wijst zondagssport en sportverdwazing af. 8. Zorg en welzijn: de SGP vraagt dringend aandacht voor de (kwetsbare) naaste. 9. Leefomgeving: de SGP investeert in duurzaamheid en zorg voor de

leefomgeving. 10. Ruimtelijke ordening en wonen: de SGP streeft een evenwichtig

woningaanbod na en bevordert doorstroming op de woonmarkt 11. Financiën: de SGP wil focus op kerntaken en zoekt de balans tussen

voorzieningen en belastingen. Hart voor Huizen? ’t Kan anders stem SGP!

Page 5: Verkiezingsprogramma sgp huizen 2014 2018

www.sgphuizen.nl 5

Burger en bestuur Het bestuur is er voor de burger en niet de burger voor het bestuur. De burger kiest niet voor niets de gemeenteraad. Raadsleden vertegenwoordigen de burgers in het bestuur van de gemeente en behartigen hun belangen.

Dienstverlening en voorlichting De gemeente dient zich in te zetten voor een optimale en professionele dienstverlening aan de burgers. Dit betekent bijvoorbeeld dat ingediende klachten, verzoeken, e.d. correct, discreet en tijdig worden afgehandeld. Dit kan alleen als de gemeente enerzijds kritisch is op haar eigen taken en anderzijds een doorzichtige en laagdrempelige uitstraling heeft. De SGP wil zich er voor inzetten om alle afhandelingen die via internet kunnen plaatsvinden ook daadwerkelijk via dit medium te laten afwikkelen. Al moet het voor burgers die niet over internet(kennis) beschikken ook mogelijk blijven met de gemeente te communiceren. Sinds een aantal jaren is het overheidsbeleid gericht op het verminderen van de regeldruk en vergroten van de eigen verantwoordelijkheid van burgers, instellingen, bedrijven en gemeenten. Vergunningstelsels worden zoveel als mogelijk vervangen door algemene regels en gedetailleerde gedragsvoorschriften door algemene zorgplichten. Hierdoor ontstaat er meer bewegingsvrijheid voor de burgers. De voorlichting aan burgers moet helder en eerlijk zijn. Is dit niet het geval, dan verliezen de burgers het vertrouwen in de overheid en kan er onrust ontstaan.

Personeel en organisatie Als werkgever dient het gemeentebestuur zorg te dragen voor een personeelsbeleid, dat erop gericht is de medewerkers professioneel en gemotiveerd hun werk te laten doen. De ambtelijke organisatie dient wendbaar en flexibel te zijn, gericht op het ‘nieuwe werken’. Burgergeoriënteerdheid en oplossingsgerichtheid staan centraal. De organisatie dient daarnaast ook ruimte te bieden aan de (arbeids)gehandicapte medemens. Het personeel dient loyaal het wettige overheidsgezag te aanvaarden en te helpen handhaven. Waar echter dit wettige gezag in strijd mocht zijn of komen met Gods Wet, geldt dat ieder mens God meer moet gehoorzamen dan menselijke wetten en vorderingen. Als op grond hiervan gewetensnood ontstaat, moet principieel bezwaard personeel van bedoelde werkzaamheden of verplichtingen gevrijwaard kunnen worden. Van het personeel of van sollicitanten wordt geen zondagsarbeid gevraagd. Gewetensbezwaren tegen het verrichten van bepaalde handelingen – bijvoorbeeld het voltrekken van een 'huwelijk' tussen personen van hetzelfde geslacht – worden gerespecteerd.

Communicatie met de burger De communicatie met burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven bij de beleidsvorming is heel belangrijk. De burger moet zich serieus genomen voelen en goede initiatieven vanuit de burgers moeten ondersteund worden. Daarom is het noodzakelijk dat tijdig draagvlak wordt verkregen en burgers kunnen bijdragen aan de kwaliteit en effectiviteit van het beleid en het bestuur. Uitgangspunt is wel dat in de democratisch gekozen gemeenteraad de uiteindelijke besluitvorming plaatsvindt. Bij het verstrekken van informatie wordt ook nadrukkelijk rekening gehouden met ouderen.

1

Page 6: Verkiezingsprogramma sgp huizen 2014 2018

www.sgphuizen.nl 6

Toekomstvisie Strategische Visie SGP In overheidsland is nog niet uitgekristalliseerd hoe het Gooi er precies uit zal komen te zien. De SGP streeft naar behoud van zelfstandigheid en wijst fusie op dit moment af. Huizen heeft een gezonde financiële buffer, beschikt over voldoende potentieel en bestuurskracht om de op ons afkomende decentralisaties aan te kunnen en veronderstelt wel dat bij een herindeling van het Gooi logische grenscorrecties zullen plaatsvinden.

De identiteit van Huizen Huizen is door aanwijzing als groeigemeente haar voormalige christelijke identiteit grotendeels kwijtgeraakt. Voor zover mogelijk wil de SGP in samenwerking met andere confessionele partijen en de kerken toch trachten die (christelijke) identiteit binnen de burgerlijke gemeente gestalte te geven. Wat betreft de SGP zijn wezenlijke aspecten van deze identiteit: het behoud van de centrale plaats van de kerk in Huizen, het behoud van het eigene van Huizen, het behoud van de betrokken omgangswijze van de bevolking en respect voor de historisch gegroeide verscheidenheid van levensbeschouwingen.

De uitstraling van Huizen De SGP pleit voor een stad (dorp) met een menselijke maat, waarin geïnvesteerd wordt in de kwaliteit van wonen, werken, winkelen en cultuur. Belangrijk om het historisch karakter van het Oude Dorp van Huizen te bewaren en versterken. Tenzij de gemeente Huizen ook in oppervlakte groeit, worden door de SGP geen opzienbarende veranderingen verwacht. Men mag desondanks, onder regie van de gemeente, op een actieve ontwikkeling van kunst en cultuur rekenen. Ook op het vlak van de sociale voorzieningen is de gemeente regisseur, maar met een sterke eigen verantwoordelijkheid van de burger. De SGP onderschrijft dit en staat positief tegenover een verdere sociale en culturele ontwikkeling, mits Bijbels genormeerd. De SGP zal de ontwikkeling van commerciële cultuur echter niet stimuleren. Het past niet in de traditie en de cultuurbehoefte van Huizen om actief op zoek te gaan naar populaire commerciële culturele voorzieningen.

De groei van Huizen Huizen moet voor de SGP niet groeien om het groeien, maar om zich te kunnen blijven ontwikkelen. De SGP wil in elk geval waken voor verlies van, maar zich ook sterk maken voor de kwaliteit van de leefbaarheid en dat niet door een te grote verdichting van de bebouwing. In de discussie over de groei van Huizen is het hierboven geschetste kader voor de SGP richtinggevend.

Samenwerkingsverbanden Regionale samenwerking is nodig bij de op ons afkomende decentralisaties in het sociale domein en voor doe-taken zoals de gewestelijke afvalstoffendienst GAD en de GGD. De samenwerking moet bijdragen aan de efficiency en effectiviteit. Inkoop in gewestelijk verband vinden wij vanwege de schaalvoordelen kansrijk. Richtlijn voor de SGP is steeds: wat lokaal kan, moet lokaal .

2

Page 7: Verkiezingsprogramma sgp huizen 2014 2018

www.sgphuizen.nl 7

Veiligheid Veiligheid is een basisbehoefte van mensen. De gemeente draagt hierin een grote verantwoordelijkheid. Allereerst in het zoveel mogelijk voorkomen van onveilige situaties. Dan gaat het bijvoorbeeld om de brandveiligheid van gebouwen, maar ook om de sociale veiligheid in buurten en wijken. Daarnaast is de gemeente medeverantwoordelijk voor het tegengaan van onveiligheid en de zorg voor mensen en dieren die hulp nodig hebben. Goed toegeruste hulpdiensten zijn hierbij van groot belang. Daartegenover heeft de burger ook een eigen verantwoordelijkheid en een verantwoordelijkheid tegenover de medeburger. Sociale controle komt de veiligheid op straat ten goede.

Integraal Veiligheidsbeleid De openbare ruimte moeten wij met elkaar delen. Het handhaven van de openbare orde is dan ook een collectieve verantwoordelijkheid en vraagt van iedereen een bijdrage. Er zullen afspraken gemaakt moeten worden om overlastgevende situaties zo veel als mogelijk is te voorkomen. Kernbegrippen voor de SGP zijn daarbij ‘respect voor elkaar, respect voor ieders eigendommen en respect voor onze omgeving’. Een plezierig woon-, werk- en leefklimaat vraagt om een veilige leefomgeving. Er kan voor de SGP geen sprake zijn van het gedogen van situaties die veiligheidsrisico’s met zich meebrengen. De gemeente heeft als bevoegd gezag de regie bij het formuleren van een integraal veiligheidsbeleid waarbij nauw samengewerkt wordt met politie, justitie, het veiligheidshuis, regionale brandweer, reddingsbrigade/KNRM, buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s), huisartsen, inspectiediensten en anderen. Het gaat om een breed terrein, van problemen achter de voordeur (huiselijk geweld, kindermishandeling e.d.) tot vervoer gevaarlijke stoffen, wateroverlast en rampenbestrijding. De (jaarlijkse) beleidsprioriteiten worden bepaald aan de hand van actuele en objectieve cijfers uit de veiligheidsmonitor en inspectierapporten. Aan de hand van de opgestelde top tien van ‘kleine’ ergernissen wordt het takenpakket van de boa’s bepaald. Naast hun preventieve taak moeten de boa’s ook repressief kunnen optreden. De SGP wil dat er zonodig extra budget beschikbaar gesteld wordt om meer boa’s in dienst te kunnen nemen, indien de leefbaarheid en de veiligheid daartoe aanleiding geeft.

Politie Handhaving van de openbare orde en bescherming van de burger zijn kerntaken van de overheid. Een wezenlijke bijdrage hieraan wordt geleverd door de politie. De bestrijding van criminaliteit - ook van de 'kleine criminaliteit' – moet blijvende aandacht hebben. Deelname aan Bureau HALT, waardoor alternatieve straffen snel kunnen opgelegd en uitgevoerd worden, moet worden voortgezet. Het aantal surveillance-uren van politieagenten moet maximaal zijn en met name op piekuren dienen agenten beschikbaar te zijn. Soms is de inzet van meer politie gewoon niet mogelijk of onvoldoende effectief, terwijl de veiligheidssituatie toch om een gerichte aanpak vraagt. Daarom steunt de SGP ook (tijdelijk) cameratoezicht zoals in winkelcentrum De Kostmand. De openbare veiligheid is voor de SGP een onbetwiste overheidstaak. Cameratoezicht kan daarbij daadwerkelijk bijdragen aan de veiligheid op straat, doordat met het vastgelegde beeldmateriaal de opsporing van daders kan worden verbeterd en overlast, intimidatie en vernielingen worden tegen gegaan. Bij het aanpakken van

3

Page 8: Verkiezingsprogramma sgp huizen 2014 2018

www.sgphuizen.nl 8

wangedrag, zoals van graffitispuiters wordt zoveel mogelijk samengewerkt met de ouders of verzorgers. Uitgangspunt dient te zijn dat de schade op de daders verhaald wordt. Tegen geweld op straat en horecaoverlast wordt niet alleen repressief, maar ook preventief opgetreden. De politie zal zich meer gaan concentreren op haar kerntaken. Het gemeentebestuur zorgt ervoor, in overleg met de politie, dat voorkomen wordt dat noodzakelijke taken als gevolg hiervan niet meer uitgevoerd worden. Communicatie naar de burger over deze gewijzigde taakverdeling is belangrijk om te voorkomen dat een verkeerd beeld ontstaat over de inzet van de politie. De wijkagent en de buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) spelen een belangrijke rol, vooral op wijkniveau. Hun inzet en zichtbaarheid op dit niveau moeten in stand gehouden worden en waar mogelijk vergroot. Actieve deelname van burgers bevorderen met Burgernet en buurtpreventieverenigingen betrekken bij het gemeentelijk veiligheidsbeleid. Uitgangspunt blijft voor de SGP dat ook de bewoners van wijken waarin (nog) geen buurtpreventieverenigingen actief zijn zich veilig moeten kunnen blijven voelen.

Buurtbeheer De buurt is dicht bij de burger. In het kader van het veiligheidsbeleid vindt de SGP het dan ook belangrijk de buurt in te schakelen. Zaken als buurtbeheer, buurtpreventie, buurtbemiddeling en de buurtcoaches spelen daarbij een eigen rol. Blijvend moet hier aandacht voor zijn en dienen daarvoor middelen te worden ingezet.

Handhaving Hoewel gelukkig maar een klein percentage van de jeugd echt problemen veroorzaakt, wordt ‘jeugdoverlast’ al een aantal jaren als ‘probleem’ genoemd. Samenscholing en groepsvorming werken vaak drempelverlagend (‘stoer gedrag vertonen’) en wordt als bedreigend ervaren. De SGP vindt dat er stevig en corrigerend opgetreden moet worden tegen daadwerkelijke overlast, vandalisme en criminaliteit door jongeren. In goed overleg met de jongeren dienen verantwoorde alternatieven gezocht te worden om in groepsverband bij elkaar te kunnen zijn.

Rampenbestrijding De regionalisering van de brandweer mag niet leiden tot uitholling van de betrokkenheid van de vrijwillige brandweer. Huizen mag zich gelukkig prijzen met de inzet en gedrevenheid waarmee door hen gewerkt wordt. De SGP heeft daar veel waardering voor. Zorgen voor voldoende dekking van brandweerposten om uitruktijden te garanderen blijft noodzakelijk. De jeugdbrandweer verdient daarbij een blijvende plek in onze gemeente als ‘kweekvijver’. Om realistisch te kunnen oefenen pleit de SGP voor aankoop van het centraal gelegen Oefencentrum Crailo, zodat er geen lange reizen noodzakelijk zijn voor er realistisch kan worden geoefend. Ook het reddings- en hulpverleningswerk van de KNRM en de reddingsbrigade mag worden genoemd. De aandacht voor rampenbestrijding mag niet verslappen. De hulpdiensten dienen op hun taak berekend te zijn. Dit vergt regelmatig grootschalig oefenen. De duur van aanrijtijden voor politie, brandweer en ambulance moet van tijd tot tijd (ook in de spits) beoordeeld worden ten opzichte van de vastgestelde normen. De gemeente moet daarbij voldoen aan haar (regionale- en landelijke) verplichtingen en afspraken. Het gemeentebestuur dient streng toe te zien op de naleving van de gemeentelijke veiligheidseisen in

Page 9: Verkiezingsprogramma sgp huizen 2014 2018

www.sgphuizen.nl 9

bedrijven, horecagelegenheden en andere gebouwen waarin zich een grote concentratie personen kan ophouden. Hoewel de gemeentelijke overheid hierin zeker een taak heeft, dient in de voorlichting beklemtoond te worden dat de verantwoordelijkheid voor het treffen van veiligheidsmaatregelen en het naleven ervan in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de ondernemer of organisatie is.

Drank- en Horeca Wet De horeca heeft een sociale en economische functie. Echter, vooral de nachthoreca brengt overlast met zich mee. De naleving van afspraken in het kader van het horeca-convenant moet regelmatig onder de loep worden genomen en ook met omwonenden worden geëvalueerd. Overlast moet worden tegengegaan en op de naleving moet nauwlettend worden toegezien. De openingstijden dienen beperkt te worden en in ieder geval zodanig te zijn dat de zondag niet in het geding komt. Het surveilleren door de politie tijdens horeca avonden dient in stand gehouden te worden. Via bestemmingsplannen dient avond- en nachthoreca, waar mogelijk, geweerd te worden. De nieuwe Drank- en Horeca Wet geeft de gemeente nieuwe taken en bevoegdheden. Ook de para commerciële instellingen ( zoals sportverenigingen, e.d.)komen daarmee onder gemeentelijk toezicht. Over de tijden waarop alcohol mag worden geschonken zijn in het kader van de Drank- en Horecawet duidelijke afspraken gemaakt. Het vergroten van de sociale cohesie onder de leden van de verenigingen en instellingen vinden wij van wezenlijk belang. Hierbij spelen kantines een centrale rol. De horeca inkomsten zijn vaak ook nodig voor het sluitend krijgen van de verenigingsbegrotingen.. De SGP vindt het noodzakelijk dat deze verenigingen zelf terughoudend en op verantwoorde wijze met de verstrekking van alcoholhoudende drank blijven omgaan. Uiteraard moet de gemeente in het kader van de Drank- en Horeca Wet toezicht blijven houden.

Verslaving Het gebruik van drugs en het overmatige gebruik van alcohol moet krachtig worden bestreden. In verband hiermee is nauwlettend toezicht op nachthoreca, buurthuizen, het jongerencentrum, hangplekken e.d. nodig. De gemeentelijke overheid dient kansspelen en gokautomaten zoveel mogelijk te weren. Drugsgebruik en -verkooppunten dienen met alle wettelijke middelen tegengegaan te worden. De beperkte mogelijkheden die bijvoorbeeld de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) in dit kader biedt, dienen in elk geval maximaal benut te worden.

Bordeelbeleid De SGP is voorstander van het zoveel mogelijk tegengaan van prostitutie en de instelling en handhaving van een verbod op betaalde seksuele diensten. Zoals handel in organen verboden is, moeten we ook het ‘aanbieden van mensen’ tegengaan. De SGP staat een gemeentelijk beleid voor waarbij geen ruimte geboden wordt voor een bordeel. Ook het weren en waar mogelijk tegengaan van prostitutie, door zgn. thuiswerkers, in woonwijken moet blijvend aandacht krijgen. De SGP kiest voor verplichte regulering en toetsing voor elke vorm van prostitutie, waarbij een vergunning uitdrukkelijk niet is bedoeld als ‘goedkeuring’. Tenslotte moet het eenvoudig mogelijk zijn uit de prostitutie te stappen. Uitstapprogramma’s en hulpverlening voor prostituees vinden wij dan ook noodzakelijk.

Page 10: Verkiezingsprogramma sgp huizen 2014 2018

www.sgphuizen.nl 10

De SGP wil ter bevordering van een veilige leefomgeving:

‘Lik op stuk beleid’ (taakstraffen via Bureau Halt, straatverbod e.d.). Aanleg van verkeersveilige routes voor kinderen en ouders.

Knelpunten aanpakken door het aanpassen van (voorrangssituaties bij) fiets- en voetgangersoversteekplaatsen.

Activiteiten die de zondagsrust verstoren weren. Afspraken maken met de politie om locaties met een verhoogd risico

extra te controleren. Zichtbare politiesurveillance en bij onveilige situaties inzet van camerabeveiliging.

Afspraken maken met het bedrijfsleven en ondernemers-verenigingen over de beveiliging van het bedrijventerrein.

Bij vergunningverlening aan evenementen, manifestaties, feesten, en dergelijke zijn de aspecten ‘orde en geluidsoverlast’ van groot belang. Bij een dergelijke vergunningverlening moeten hiertoe strikte voorwaarden worden opgenomen.

Godslasterlijke of onzedelijke reclame-uitingen voorkomen. Handhaving van rust en orde in de nabijheid van plaatsen, waar

kerkelijke bijeenkomsten worden gehouden. Het afwijzen van het verlenen van vergunningen voor activiteiten op

zondag. Particuliere initiatieven stimuleren op het gebied van buurtbeheer,

buurtpreventie, burenhulp en conflictbemiddeling. Periodieke controle van gebruiksvergunningen. Stimulering van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Voorkomen van ‘enge plekken’, zowel binnen als buiten de

bebouwde kom. Straatverlichting, een open aanplant en voldoende onderhoud van het openbaar groen kunnen daar een positieve bijdrage aan leveren.

Page 11: Verkiezingsprogramma sgp huizen 2014 2018

www.sgphuizen.nl 11

Mobiliteit

Bereikbaarheid Een belangrijk punt voor de toekomstige ontwikkeling van Huizen is de bereikbaarheid, vooral van het centrum en het bedrijventerrein. De SGP is tegen een verdere doortrekking van de Randweg Midden, namelijk een Randweg West. Een Randweg West naar de Crailoseweg veroorzaakt door de verstopping van het verkeer op de A1 de aantrekking van niet lokaal verkeer. De toch al schaarse natuur en het woongenot van degenen die aan de rand van de gemeente wonen worden ernstig aangetast. Openbare voorzieningen, kerken en scholen dienen goed bereikbaar te zijn en te blijven. Vooral de verkeersveiligheid rond scholen verdient blijvend de aandacht. Bij de aanleg en het beheer van wegen, fiets- en voetpaden moet rekening gehouden worden met ouderen, kinderen en (visueel) gehandicapten. De nog steeds toenemende mobiliteit vraagt niet alleen om passende parkeermaatregelen maar ook om stimulering van milieuvriendelijk fietsgebruik, openbaar vervoer en het bevorderen van deelauto’s. De toename de komende jaren van elektrische- en hybride voertuigen vraagt om de aanleg van voldoende laadpunten.

Autodelen Een deel auto biedt de voordelen van een eigen auto, maar zonder de vaste

lasten daarvan. Als meer mensen gaan autodelen, zijn er ook nog eens

minder auto’s nodig, neemt de luchtverontreiniging en de parkeerdruk af.

Iedere deelauto voorkomt al gauw 15 andere auto's op de weg. Dat scheelt

ook waardevolle parkeerruimte. De SGP wil autodelen faciliteren in Huizen.

Parkeren Binnen de centrumring en in de nabijheid van buurt winkelcentra dient gezorgd te worden voor voldoende (gratis) parkeervoorzieningen. Het gemeentebestuur ziet er op toe dat er voldoende parkeerplaatsen voor invaliden zijn in de directe omgeving van de voorzieningen.

Fietsverbindingen De SGP vindt niet alleen het onderhouden van goede fietsverbindingen belangrijk, maar streeft ook naar het uitbreiden van dit netwerk door middel van vrij liggende fietspaden. Bij winkels, scholen, haltes en voorzieningen dient voldoende gelegenheid te zijn voor het veilig stallen van fietsen. Wortelopdruk kan schade en gevaar opleveren en moet actief worden bestreden en voorkomen.

Belbus De Belbus rijdt in Huizen op afspraak. De Belbus is geschikt voor individueel vervoer of kleine groepen. Zonodig worden ritten gecombineerd. De Belbus wordt gereden door vrijwilligers. Zeker met het oog op de toenemende vergrijzing vindt de SGP dit een uitstekende vorm van aanvullend vervoer voor ouderen en gehandicapten die woonachtig zijn in Huizen.

4

Page 12: Verkiezingsprogramma sgp huizen 2014 2018

www.sgphuizen.nl 12

Openbaar vervoer De SGP vindt dat de kwaliteit en toegankelijkheid van het openbaar vervoer gehandhaafd moet blijven. Reizigers geven de voorkeur aan rechtstreekse verbindingen Een fijnmazig netwerk en voldoende haltes blijven daarvoor noodzakelijk. Verder moet er worden gezorgd voor goed bereikbare- en veilige haltes, met voldoende fietsstallingen. In overleg met de provincies Noord-Holland, Utrecht en (nu nog) Flevoland wil de SGP actief meedenken over varianten zoals lightrail-opties. Er is helaas geen enkele garantie dat er een vrije – verrailbare - busbaan langs de A27 gerealiseerd zal worden. De files op de snelwegen in onze regio, vragen om een oplossing. Hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) met snelle, betrouwbare verbindingen die direct aansluiting geven op het overige openbaar vervoer, draagt bij aan het verbeteren van de mobiliteit. Uit onderzoek blijkt dat op de route Huizen- Hilversum daarbij uitsluitend vertraging optreedt op de A27 en op het traject binnen Hilversum. De rijtijd van de voorloper van de HOV-bus binnen Huizen is de afgelopen drie jaar vrijwel constant gebleven, onderzoek heeft dat bevestigd. Het is de SGP niet duidelijk dat terwijl op de drukke Huizermaatweg geen vrije busbaan gepland is, deze bij de veel rustiger Aristoteleslaan en Stichtseweg wel noodzakelijk wordt geacht. Vrije busbanen kunnen verder tot gevaarlijke situaties leiden en moeten om die reden worden voorzien van waarschuwingslichten en ontsierende hekken. In het bijzonder de voorziene oversteek bij de Regentesse, Monnickskamp naar de Bovenmaatweg waar veel fietsers oversteken vinden wij onoverzichtelijk en gevaarlijk. De SGP heeft er dan ook steeds voor gepleit de HOV-bus binnen de bebouwde kom in Huizen en Blaricum met het verkeer langs t Merk/ Randweg mee te laten rijden en het HOV-tracé te starten bij Blaricum Carpoolplaats. Het nu voorgestelde Meenttracé, met vrije busbanen binnen de bebouwde kom, zal leiden tot vermindering van de leefbaarheid, meer geluidsoverlast voor Huizer bewoners en problemen met de doorstroming en kent de nodige financiële risico’s. Onduidelijk is of het nu beschikbare budget van € 118 miljoen voor de vrije busbanen en infrastructurele voorzieningen voldoende zal zijn. Diverse rekenkamers bereiden onderzoeken voor naar HOV-projecten. De SGP pleit voor heroverweging en heeft als moto: HOV oké, vrije busbaan nee!

De SGP wil zich inzetten voor:

Goede bus en/of lightrail-verbindingen. Behoud van de belbus voor Huizer ouderen en gehandicapten. Het verkrijgen van zekerheid over een vrije – verrailbare -

verbinding langs de A27 tussen Almere, Hilversum en Utrecht Afstemming van de werkzaamheden, zodat overlast tot een

minimum beperkt wordt. Het oplossen van de parkeerproblematiek - in overleg met

bewoners - in bestaande woonwijken (extra parkeervakken). Verkeersbeleid dat rekening houdt met ouderen,

gehandicapten, hulpdiensten en kleine kinderen. Het faciliteren van autodelen. Voldoende en veilige fietsenstallingen bij scholen, bushaltes,

winkelcentra en openbare gebouwen.

Page 13: Verkiezingsprogramma sgp huizen 2014 2018

www.sgphuizen.nl 13

Lokale economie Werken is waardevol. Niet alleen voor het inkomen, maar ook voor contacten. Wie werkt, vereenzaamt doorgaans niet. Daarom staat werken op nummer 1. De SGP is van mening dat iedereen zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar inkomen. Wanneer iemand niet kan werken is de taak van de overheid zorg te dragen voor een sociaal vangnet. Dit sociaal vangnet heeft als doel te stimuleren zo snel mogelijk weer (gedeeltelijk) te gaan participeren in het arbeidproces.

Welvaart en welzijn Het economische handelen wordt vaak gezien als doel op zich. Er wordt dan gestreefd naar een zo optimaal mogelijke welvaart voor de burgers. Voor wat betreft de SGP staat niet de welvaart, maar het welzijn, zowel het geestelijke als lichamelijke, op de eerste plaats.

Werkgelegenheid Het gemeentebestuur dient zich optimaal in te spannen voor voldoende werkgelegenheid, vooral voor kostwinners. Daarom dient de gemeente nauwe contacten te onderhouden met de Huizer werkgevers en zorg te dragen voor een optimaal vestigingsbeleid. De SGP vindt dat er in ieder geval ruimte moet zijn voor Huizer bedrijven die willen uitbreiden. De SGP vindt het belangrijk dat er een goede afstemming van vraag en aanbod in de werkgelegenheid is, die gerelateerd is aan de eigen beroepsbevolking. Zo kan tevens woon-werkverkeer beperkt worden.

Geen werk? Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt (langdurig werklozen, (arbeids) gehandicapten, bijstandsgerechtigden) worden door de gemeente actief geholpen om aan werk te komen.. De SGP houdt oog voor mensen die door omstandig-heden niet in staat zijn om aan het arbeidsproces deel te nemen. Van uitkeringsgerechtigden wordt naar vermogen een tegenprestatie gevraagd in de vorm van maatschappelijk nuttige activiteiten. Individuele ontheffingen van de arbeidsplicht worden verleend voor een alleenstaande ouder met jonge kinderen.

Financiële ondersteuning Wie niet kan werken, verdient financiële ondersteuning. Hierbij vragen wij speciale aandacht voor de positie van (kleine) zelfstandigen en ZZP’ers. De SGP pleit ervoor om alle wettelijke mogelijkheden te benutten. Inkomens-ondersteunende maatregelen zijn voor burgers onder bepaalde voorwaarden mogelijk. De SGP wil zich inspannen om het niet-gebruik van lokale tegemoet-komingen terug te dringen.

Schuldhulpverlening Schuldhulpverlening is een gemeentelijke taak. De inzet van schuldhulpmaatjes in onze gemeente vinden wij van groot belang en een waardevolle aanvulling op het gemeentelijke beleid. Deze vrijwilligers zetten zich langdurig actief in voor het begeleiden van mensen met problematische schulden. De SGP ondersteunt deze belangloze inzet voor de naaste van harte. Belangrijk is steeds, onderscheid l te maken tussen schulden en schulden: wie zelf verantwoordelijk is voor zijn schuld moet anders ‘aangepakt’ worden dan wie er niets aan kan doen. De SGP laat er

5

Page 14: Verkiezingsprogramma sgp huizen 2014 2018

www.sgphuizen.nl 14

geen misverstand over bestaan: wie misbruik maakt van de regelingen moet passend gestraft worden en dient terug te betalen.

Arbeid en rust Voor het goed kunnen presteren in een samenleving is een goede afstemming tussen de Bijbelse principes van rust en arbeid een vereiste. Uitgangspunt van beleid voor de SGP is het vierde gebod van de Tien Geboden, waarin bevolen wordt de zondag te heiligen en te vieren als rustdag. Binnen dat beleid is er geen ruimte voor een verdere doorwerking van een 24-uurs economie en een openstelling van winkels e.d. op de zondag.

Huizer Detailhandel Binnen de hiervoor gestelde kaders is de SGP voorstander van een verdere uitbreiding en optimalisatie van de winkelfunctie die Huizen heeft. Ter bevordering van het winkelgenot zal in de nieuwe centrumplannen grote aandacht gegeven moeten worden aan de verkeersdoorstroming en de parkeergelegenheid. Bij de behandeling van het bestemmingsplan Hoofdwinkelcentrum heeft de SGP de grootschalige plannen afgewezen, de voorgestelde verkeersafwikkeling met een uitgang voor een parkeergarage bij de Oude Kerk, oprit aan de Ceintuurbaan, de logistieke afwikkeling en viaducten over de Keucheniusstraat vonden wij niet passen bij de schaal en maat van Huizen. Leegstand in het winkelgebied baart ons nu al zorgen, de crisis en de snelle opkomst van internetverkopen trekken ook in Huizen sporen. Verder dient er blijvend aandacht te zijn voor het grote belang van de overige winkelcentra. Deze centra bevorderen de sociale samenhang, de contacten en daarmee de leefbaarheid van de wijken.

Promotie Huizen De promotie van Huizen dient niet gericht te zijn op algemene doelen als vergroting van de naamsbekendheid en imagebuilding alleen. Evenmin wordt gedacht aan een brede promotie door middel van sponsoring van sportactiviteiten of dergelijke. De SGP kiest bij subsidieverlening voor de Huizerdag, waarbij cofinanciering het uitgangspunt blijft.

De SGP kiest voor:

Afwijzing van een 7 x 24-uurseconomie. Ambtshalve kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Bij inkopen en aanbestedingen ‘social return’ opnemen als

contractvoorwaarde. Burgers die onvoldoende financieel besef tonen begeleiden. Geld vrijmaken voor scholing, omscholing en re-integreren. Gratis parkeren bij winkelcentra handhaven. Het oplossen van infrastructurele knelpunten of knelpunten met

betrekking tot het arbeidsmarktpotentieel. Kansarmen met MEEdoen een participatiebaan aanbieden. Keurmerk Veilig Ondernemen. Niet-gebruik van lokale tegemoetkomingen terugdringen. Onderscheid maken in vestigingsbeleid tussen pure webwinkels en

‘gewone’ detailhandel. Overlast hangjongeren in winkelcentra voorkomen.

Volledige winkelsluiting op zondagen.

Page 15: Verkiezingsprogramma sgp huizen 2014 2018

www.sgphuizen.nl 15

Educatie Het belang van kwalitatief goed onderwijs kan moeilijk worden overschat. De rol van de gemeenten - het creëren van optimale randvoorwaarden hiertoe - is beperkt, maar niet onbelangrijk. Immers, zaken als huisvesting, lokaal onderwijsbeleid en leerlingenvervoer vallen onder verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur.

Onderwijs algemeen Het onderwijs dient er op gericht te zijn de mens in staat te stellen de hem door God geschonken gaven te ontwikkelen. De ontwikkelingen rondom het passend onderwijs vormen in dat opzicht een belangrijk agendapunt. De SGP is van mening dat een goede verstandhouding tussen de verschillende partners (schoolbesturen, directies en gemeente) van groot belang is. Het uitgangspunt van de SGP is dat het onderwijs in onze gemeente in overeenstemming moet zijn met de Bijbel, het Woord van God. De overdracht van Bijbelse waarden en normen dient een wezenlijk onderdeel van het onderwijs te zijn. De SGP beschouwt het als een taak van de overheid om het christelijk onderwijs te stimuleren en te bevorderen. Voor elk kind is het belangrijk om de inhoud van de Bijbel te kennen en daarom moet Bijbelgetrouw onderwijs ook bij het openbaar onderwijs bevorderd worden. In het kader van het lokale onderwijsbeleid dient de gemeentelijke overheid constructief overleg met de schoolbesturen te voeren. De identiteit van de school moet ook in dit verband gerespecteerd en gewaarborgd worden. De SGP is van mening dat de gemeente het recht, dat scholen om redenen van identiteit een stringent toelatingsbeleid voeren, moet erkennen en respecteren. Het gemeentelijke beleid is er mede op gericht dat de Nederlandse taal voertaal is binnen het allochtone gezin. Kinderen die nog niet leerplichtig zijn niet verplichten een bepaalde vorm van onderwijs te volgen.

Huisvesting onderwijs De gemeente is financieel verantwoordelijk voor de huisvesting van het onderwijs. De schoolgebouwen in heel de gemeente dienen te voldoen aan hoge kwaliteitseisen, zowel naar functionaliteit met het oog op de onderwijspraktijk als naar de kwaliteit van de staat van onderhoud, waarbij binnenklimaat, veiligheid en duurzaamheid prioriteit hebben. De onderwijsgebouwen zodanig inrichten, dat tegemoetgekomen kan worden aan een toenemende diversiteit van leerlingen als gevolg van passend onderwijs. Het gemeentebestuur houdt rekening met het levensbeschouwelijke karakter en de identiteit van de school, indien het gebruik maakt van zijn vorderingsrecht ten behoeve van verhuur voor ander educatief en sociaal-cultureel gebruik van leegstaande (delen van) schoolgebouwen.

Onderwijsachterstand De gemeente heeft een sturende en coördinerende rol bij de bestrijding van onderwijsachterstanden en neemt de aanpak hiervan voortvarend ter hand. De beschikbare gelden voor voorschoolse educatie en schakelklassen dienen ook daadwerkelijk ter beschikking te worden gesteld aan het onderwijsveld en een doorlopende leerlijn te waarborgen. Door een goede samenwerking tussen consultatiebureaus, peuterspeelzalen, kinderopvang en scholen achterstanden in

6

Page 16: Verkiezingsprogramma sgp huizen 2014 2018

www.sgphuizen.nl 16

een zo vroeg mogelijk stadium in kaart brengen. Identiteitsgebonden ondersteuning en zorg moet mogelijk blijven.

De brede school De SGP vindt dat de brede school een goed instrument kan zijn voor het bestrijden van achterstanden en het bevorderen van sociale cohesie in de buurt. Een Brede School wordt vormgegeven vanuit de scholen en/of instellingen zelf. Uitgangspunt vormt de mogelijkheid om een breed zorgnetwerk binnen een Brede School optimaal te benutten.

Kinderopvang Ondanks alle stimuleringsmaatregelen door de landelijke overheid blijft de SGP van mening dat kinderopvang geen primaire overheidstaak is. Als gevolg van de toegenomen welvaart en van de wens om van de toegenomen welvaart te genieten, is het werken door beide ouders ingeburgerd. Voor de SGP blijft het uitgangspunt dat de kinderen thuis een ‘thuis’ hebben. Dat is bijzonder waardevol en niet direct in geld uit te drukken. Onze opvatting dat de eerste levensjaren cruciaal zijn voor de verdere ontwikkeling van een kind, wordt door wetenschappers steeds vaker bevestigd. Daarbij komt dat de Bijbel ons voorhoudt dat aan de opvoeding van onze kinderen naar Bijbelse normen en waarden een zegen verbonden is voor de samenleving van het hele volk. Omdat kinderopvang vanuit financieel-economisch motief niet afgestemd is op de behoeften van het kind maar op de behoeften van de ouders, zijn wij geen voorstander van deze opvangmogelijkheden. Wanneer deze motieven niet spelen en er dus sprake is van een sociaal-economische noodzaak dan pleiten wij voor financiële ondersteuning op basis van een vouchersysteem1, omdat dit ruimte biedt voor identiteitgebonden kinderopvang. De SGP stelt zich terughoudend op waar het de voor- en buitenschoolse opvang betreft.

Leerlingvervoer Kinderen kunnen niet altijd zelf naar school. Ze volgen soms bijzonder onderwijs buiten Huizen of de school ligt verder weg omdat specialistisch onderwijs of passend onderwijs noodzakelijk is. Deze kinderen moeten gebruik kunnen maken van door of namens de gemeente verzorgd leerlingenvervoer. Een (gehele of gedeeltelijke) tegemoetkoming in de kosten is op zijn plaats.

1 Met een vouchersysteem krijgen gezinnen zelf het geld en kunnen daardoor zelf een opvang kiezen.

Page 17: Verkiezingsprogramma sgp huizen 2014 2018

www.sgphuizen.nl 17

Cultuur, recreatie en sport De SGP ziet als hoofddoel van de cultuuropdracht, zoals de Bijbel ons leert, de eer van God en het welzijn van de naaste. Deze visie geeft ook richting aan de invulling van cultuur, recreatie en sport. Het karakter van de lokale samenleving geeft vaak herkenning en heeft een samenbindende functie. Mensen willen zichzelf kunnen zijn en de eigenheid ook delen met elkaar. De SGP wil een samen-leving, en niet een naast-elkaar-leving. Cultuur en cultuurhistorie kunnen hierin een belangrijke rol spelen, evenals het verantwoord samen recreëren en sporten.

Cultuur De SGP vindt dat culturele vorming een waardevol deel van het leven kan zijn. De SGP staat er positief tegenover wanneer mensen de hun gegeven gaven en talenten ontplooien, mits deze niet in strijd zijn met de uitgangspunten van Gods Woord. Het bezig zijn met kunst en cultuur is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de burger zelf. Om ook kinderen van minima in staat te stellen deel te nemen aan deze activiteiten vindt de SGP een cultuurfonds een belangrijk instrument.

Muziek Muziekeducatie is van belang voor het leren waarderen van goede muziek, zeker nu allerlei vormen van popmuziek de trend zetten. De SGP staat dan ook positief tegenover subsidiëring van muziekverenigingen.

Bibliotheek De SGP is voorstander van het bevorderen van een goede leescultuur onder jong en oud. De openbare bibliotheek vervult daarbij een belangrijke rol. Bovendien krijgt de bibliotheek in het huidige informatietijdperk meer en meer de functie van ‘informatiemakelaar’. Het aanschafbeleid van de openbare bibliotheek dient gericht te zijn op boeken en informatiedragers met een verantwoorde strekking. Boeken met een aanstootgevende, godslasterlijke, zedenkwetsende en gezags- ondermijnende strekking en ander onverantwoord materiaal dienen te worden geweerd. De ontwikkeling van de huisvestingskosten moet goed worden bewaakt, zo nodig moet verhuizing naar een andere centraal gelegen en goed bereikbare locatie worden overwogen. De openbare bibliotheek dient op zondag gesloten te blijven.

Cultureel erfgoed De SGP is een warm voorstander van het behoud van een culturele erfenis van roerende en onroerende monumenten, van beeldbepalende panden, evenals van archieven en beeldmateriaal. De gemeente dient het verval of de sloop van monumentale panden zo veel mogelijk te voorkomen en het geven van passende en verantwoorde eigentijdse functies aan oude gebouwen te stimuleren. Ten aanzien van de monumentenzorg moet de gemeente een actief beleid voeren. De SGP plaatst daarbij wel de kanttekening dat niet alleen op de monumentale aspecten gelet wordt, maar ook op de economische belangen van de eigenaar. Bescherming van het culturele erfgoed is goed, maar bij elke beslissing hierover moet een nuchtere afweging van belangen plaatsvinden. Wat betreft de conservering van roerende goederen hecht de SGP veel waarde aan het plaatselijke museum en de educatieve functie daarvan. Het museum dient

7

Page 18: Verkiezingsprogramma sgp huizen 2014 2018

www.sgphuizen.nl 18

laagdrempelig en ruim toegankelijk te zijn, zonder dat daarbij de zondagsrust in het geding komt. De toegang voor groepen van de plaatselijke scholen moet gratis zijn.

Recreatie In de huidige jachtige en prestatiegerichte maatschappij is ontspanning belangrijk voor een gezond tegenwicht. De overheid heeft hierbij een aanvullende en voorwaardenscheppende rol, die zich vooral richt op recreatiemogelijkheden in de openbare ruimte, zoals fietspaden, de havens, wandelroutes en vismogelijkheden. Verder pleit de SGP voor een evenwichtige spreiding van veilige speelvoorzieningen voor kinderen, en jongeren en omwonenden betrekken bij de ontwikkeling ervan. De gemeentelijke overheid moet duidelijke randvoorwaarden aan de recreatie stellen ter voorkoming van onnodige aantasting van de natuur.

Sport Sport is in de opvatting van de SGP een vorm van ontspanning. Dat betekent dat in de sport niet de mens en zijn of haar prestaties centraal mogen staan. De gemeentelijke overheid dient waar mogelijk te voorkomen dat Gods dag door sport ontheiligd wordt. De beoefenaars zullen zelf ook mede zorg moeten dragen voor de financiële instandhouding. De SGP is voorstander van het meervoudig gebruik van nieuwe en bestaande sportvoorzieningen, bijvoorbeeld door scholen en sportverenigingen. Buurt-Onderwijs-Sport-projecten (BOS) kunnen bijdragen aan de sociale samenhang in de gemeente en de gezondheid van jongeren en ouderen en kunnen daarom op onze steun rekenen. Bij de locatiekeuze dient rekening gehouden te worden met potentiële overlast van geluid, verkeer e.d. De SGP vindt het dan ook een goede zaak dat voor de sportvoorzieningen het profijtbeginsel wordt toegepast en dat integraal naar het gebruik van de terreinen wordt gekeken. Daarbij dienen de diverse takken van sport zoveel mogelijk op gelijke wijze behandeld te worden. Minima in staat stellen aan sport deel te nemen door een sportfonds.

Toerisme Behalve recreatiemogelijkheden voor de eigen inwoners zijn ook goede faciliteiten nodig ter ondersteuning van het toerisme. De SGP pleit voor aantrekkelijke toeristische voorzieningen, maar nadrukkelijk met behoud van het eigen karakter en de zondagsrust.

De SGP kiest voor:

Door kennismakingsprogramma’s voor sport kinderen en jongeren stimuleren tot meer bewegen. Bij deze kennismakingsprogramma’s ook aandacht besteden aan ‘fair play’: stimuleren van sportief gedrag.

sportverenigingen die terughoudend en op verantwoorde wijze met de verstrekking van alcoholhoudende drank omgaan.

Recreatievoorzieningen die passen bij het karakter van de gemeente en de zondagsrust niet aantasten.

Sport mogelijk maken door behoud of realisatie van goede faciliteiten en accommodaties.

Sportaanbod beter toegankelijk maken voor ouderen en gehandicapten.

Page 19: Verkiezingsprogramma sgp huizen 2014 2018

www.sgphuizen.nl 19

Zorg en welzijn In de samenleving die de SGP voorstaat, moet aandacht zijn voor mensen die extra ondersteuning nodig hebben. Bescherming van de zwakken in de samenleving behoort tot de taak van de overheid, al neemt dat de eigen verantwoordelijkheid van het individu niet weg. Wij onderschrijven het ‘work first’ principe als uitgangspunt, uitgezonderd voor alleenstaande ouders van jonge kinderen. Particulier initiatief en het dragen van eigen verantwoordelijkheid zijn voor ons uitgangspunt. Zij die daartoe niet zelfstandig in staat zijn, hebben recht op hulp. De gemeente Huizen kent gelukkig heel veel vrijwilligersorganisaties die elk op hun terrein een bijdrage leveren aan de verhoging van de kwaliteit van de leefbaarheid in ons dorp. Dit moet worden gekoesterd. De SGP is voorstander van een huisartsenpost binnen de gemeente. De komende decentralisaties in het sociale domein vragen onze aandacht. Doelstelling blijft om hoogwaardige en betaalbare voorzieningen in stand te houden, waarbij geen mensen tussen de wal en het schip vallen.

Minimabeleid Met inachtneming van de eigen verantwoordelijkheden van het gezin, de familie en de kerk heeft de gemeentelijke overheid tot taak ervoor te zorgen dat financieel zwakke burgers op verantwoorde wijze in hun noodzakelijke levensbehoeften kunnen voorzien. De armoedeproblemen worden echter niet opgelost door zonder meer de beschikbare middelen voor het minimabeleid te verhogen. Nadrukkelijk moet worden gekeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid en bestaande voorzieningen dienen optimaal gebruikt te worden, voordat tot uitbreiding wordt overgegaan. De mogelijkheden tot het voeren van een lokaal minimabeleid zijn beperkt. Van die beperkte mogelijkheden moet de plaatselijke overheid maximaal gebruik maken. Enerzijds moet voorkomen worden dat de minima nog verder in een isolement terecht komen, anderzijds moet er een prikkel blijven bestaan om actief in de maatschappij te gaan participeren. De overheid treedt actief in contact met de diaconieën van de plaatselijke kerken om in goede samenwerking daar waar (financiële) nood is, deze zoveel mogelijk te lenigen. Met name de inzet van schuldhulpmaatjes vinden wij hierbij van belang. Het gemeentebestuur draagt er zorg voor dat de Gemeentelijke Sociale Dienst (GSD) op een goede wijze uitvoering geeft aan de sociale voorzieningen.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt vanaf 2015 veel verantwoordelijkheid neer bij de burgers. De zorg geldt (kwetsbare) medeburgers en hun leefomgeving, waarbij de gemeente ondersteuning, begeleiding en verzorging aan huis leveren. De SGP pleit voor een ruimhartig beleid, dat voorwaarden schept voor de burger om zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen en solidair te zijn ten opzichte van mensen met een (psychiatrische) handicap en/of langdurige zorgbehoefte. De SGP wil daarnaast een optimale keuzevrijheid , zodat de burger hulp kan kiezen die bij hem past. De SGP vindt het een goede zaak dat de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) uitgaat van de principes van burenhulp en mantelzorg. Het vrijwilligerswerk dat in dit kader plaats vindt, verdient de steun van de gemeentelijke overheid. Ook de functie van de kerkelijke diaconie mag niet uit het oog worden verloren en een goede communicatie tussen

8

Page 20: Verkiezingsprogramma sgp huizen 2014 2018

www.sgphuizen.nl 20

de diverse partijen is van belang. Bij de uitvoering van de in de WMO geregelde verplichtingen voor de gemeente dient het uitgangspunt te zijn dat elke burger het recht heeft die zorg te kiezen, die qua identiteit bij hem past, ook wanneer deze zorg niet binnen de grenzen van de gemeente kan worden geboden. De SGP is voorstander van een ruimhartig voorzieningenbeleid dat mensen in staat stelt zo lang mogelijk een volwaardige plaats in de maatschappij in te nemen

Gezondheidszorg De binnen de gemeente functionerende gezondheids- en zorgvoorzieningen dienen ook voor mindervaliden goed bereikbaar te zijn. De gemeente dient een open oog te hebben voor de nadelige effecten van de versobering van de AWBZ. De SGP bepleit een gemeentelijk vangnet voor psychosociale patiënten voor wie de bekostiging van ambulante zorg en begeleiding is stopgezet. In het kader van het jeugdgezondheidsbeleid verdienen maatregelen gericht op het voorkomen en bestrijden van drugs-, alcohol-, gok-, rook- en internetverslaving blijvende aandacht. Gezond bewegen dient gestimuleerd te worden. Dit geldt zowel voor jongeren en ouderen als voor mensen met een beperking. Voor de laatstgenoemde doelgroep dient onderzocht te worden welke mogelijkheden sportverenigingen en door de gemeente gesubsidieerde zwembaden kunnen bieden.

Kinderopvang Ouders dienen hun eerste prioriteit te leggen bij het opvoeden van hun kinderen. Als ter voorziening in de eerste levensbehoeften de opvoedende taak in het gedrang komt, verleent de gemeente waar nodig en mogelijk hulp. Bijstandsmoeders en alleenstaande ouders met opgroeiende kinderen verdienen daarbij extra aandacht. De overheid oefent in geen geval dwang of drang uit tot deelname aan het arbeidsproces. Als opvang van kinderen buiten het gezin om medische of sociale redenen noodzakelijk is, dient de gemeente bereid te zijn om in samenwerking met andere instanties naar een oplossing te zoeken, indien nodig ondersteund door een financiële bijdrage. In andere gevallen wordt geen

steun verleend aan kinderopvang. Bij peuterspeelzalen spelen veelal andere motieven een rol dan bij kinderopvang. Zij kunnen voor bijvoorbeeld taalzwakke peuters een nuttige ondersteunende functie vervullen in de voorschoolse periode. De SGP is van mening dat het stichten en instandhouden van peuterspeelzalen geen taken van de gemeentelijke overheid zijn en aan het particuliere initiatief moeten worden overgelaten.

Jeugdbeleid Het uitgangspunt bij het jeugdbeleid is gelijk aan dat bij de Wmo, namelijk

veel verantwoordelijkheid bij de burgers. De zorg geldt (kwetsbare)

jongeren en gezinnen, waarbij de gemeente een goed vangnet realiseert. In

het gezin moet de basis worden gelegd voor een goed functioneren in de

maatschappij. De SGP streeft ernaar dat jongeren gezond en veilig

opgroeien tot burgers die vanuit een gezond verantwoordelijkheidsbesef

volop meedoen in de samenleving. Daarom wil de SGP investeren in de

jeugd en werken aan goede voorzieningen en netwerken. Kinderen moeten

ook vooral kind kunnen zijn en daarvoor kansen krijgen. Ouders zijn de

eerstverantwoordelijken in het opgroeien en opvoeden. De sociale omgeving

is ook van belang voor de opvoeding en heeft daar gewenst en ongewenst

invloed op. De SGP gaat uit van de eigen kracht van jongeren, ouders en de

Page 21: Verkiezingsprogramma sgp huizen 2014 2018

www.sgphuizen.nl 21

gemeenschap. Waar ondersteuning nodig is, behoort die zo dicht mogelijk

bij de leefomgeving van de jeugdigen en gezinnen plaats te vinden, hoewel

dat niet altijd haalbaar of wenselijk is. De primaire verantwoordelijkheid voor de jeugd ligt bij de ouders. Zij kunnen daarbij de hulp van instellingen, zoals de reguliere hulpverlening, kerk of school inroepen. Het gemeentebestuur heeft een stimulerende rol bij de organisatie van dit vangnet, bij het wegnemen van eventuele knelpunten en bij het voorkomen dat mensen tussen wal en schip vallen. Voor onze jeugd dienen er voldoende speel-, trap- en crossveldjes aangelegd te worden. Het onderhoud daarvan mag geen sluitpost op de begroting zijn. Bij de locatiekeuze en inrichting van deze voorzieningen dient zo veel mogelijk rekening te worden gehouden met het voorkomen van overlast door hangjongeren.

Decentralisatie Jeugdzorg Vanaf 1 januari 2015 gaan de verantwoordelijkheden op het terrein van Jeugdzorg over naar gemeenten; de zogenaamde ‘decentralisatie Jeugdzorg.’ Doel hiervan is: meer preventie, eerdere ondersteuning, integrale hulp en gebruikmaken van de eigen kracht van jeugdigen en hun ouders. Deze doelstelling sluit aan bij het uitgangspunt van de SGP. Voor de SGP zijn bij deze decentralisatie drie keuzes van cruciaal belang. Ten eerste biedt de gemeente zorgvragers in de Jeugdzorg keuzevrijheid, waardoor rekening gehouden wordt met de levensovertuiging van ouders en jongeren. Dat betekent ook dat de gemeente in de bovengemeentelijke samenwerkingsverbanden haar eigen keuzes verdedigt, waaronder de keuze voor identiteitsgebonden instellingen. Ten tweede betekent decentralisatie dat zorgvoorzieningen daadwerkelijk dichter bij de burger worden georganiseerd. Oplossingen worden zoveel mogelijk gezocht in het eigen netwerk en zo weinig mogelijk bij specifieke instellingen. Ten derde gaat de gemeente zorgvuldig om met de financiële risico’s van deze decentralisatie. De kwaliteit van zorg mag niet onder druk komen te staan door het behalen van een zo groot mogelijke korting. Ook wordt geld dat voor jeugdzorg bedoeld is, ingezet op jeugdzorg.

Jongerenwerk De SGP is van mening dat te subsidiëren jeugdactiviteiten zich vooral moeten richten op het bieden van Bijbels verantwoorde alternatieven voor rondhangende en zich vervelende jeugd. De SGP staat daarom bijvoorbeeld positief tegenover huiswerkbegeleiding, creatieve cursussen of andere verantwoorde recreatieve activiteiten. De buurthuizen dienen hierbij een centrale rol te hebben.

Ouderenzorg Het beleid van de gemeente dient erop gericht te zijn om ouderen zolang mogelijk zelfstandig te laten blijven wonen. Thuiszorg, maaltijdvoorziening, alarmering, maar ook voorlichting over voeding, beweging, veiligheid, etc. zijn diensten die de gemeentelijke overheid dient te stimuleren. Mogelijkheden tot huisvesting van meergeneratiegezinnen verdienen de aandacht. De SGP vindt het een goede zaak dat bejaardencentra zich ontwikkelen tot zorgcentra voor ouderen. De SGP vindt dat de gemeente een belangrijke regierol heeft om een goed en samenhangend pakket aan voorzieningen te realiseren en in stand te houden. Gelet op de ontwikkelingen op het gebied van euthanasie zal de SGP op gemeentelijk niveau alles in het werk stellen om de identiteit van christelijke verpleeghuizen en zorginstellingen te behouden en zo mogelijk te versterken.

Page 22: Verkiezingsprogramma sgp huizen 2014 2018

www.sgphuizen.nl 22

Volksgezondheid Welvaart brengt risico’s met zich mee voor de volksgezondheid. Menig burger leeft niet (geheel) gezond. Te weinig beweging, ongezonde voeding, roken en overmatig alcoholgebruik vormen bedreigingen voor de gezondheid. Daarnaast vragen zaken als depressiviteit, eenzaamheid en diabetes de aandacht, aangezien die het welbevinden beïnvloeden. De SGP vindt gezond leven in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de burger zelf, maar wil wel actief bijdragen aan bezinning en maatregelen om de volksgezondheid te bevorderen.

Verslaving De SGP vraagt speciale aandacht voor het verslavingsbeleid. Er bestaan veel vormen van verslaving. Met name verslaving aan alcohol, drugs, roken en gokken vragen gerichte behandeling. Verslaving vormt een bedreiging voor de gezondheid en het toekomstperspectief van de betrokkene en leidt soms ook tot openbare overlast. Daarom wil de SGP een actief verslavingsbeleid, dat begint met erkenning van de problematiek en vraagt om gerichte maatregelen.

De SGP kiest voor:

Goede ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers. Waardering kenbaar maken door het beschikbaar stellen van geld voor een jaarlijks presentje. Bovendien streven naar het vergoeden van kosten van cursussen om het kwaliteitsniveau van de mantelzorgers en vrijwilligers (in de zorg) op peil te houden.

In geval van bijzondere bijstand, (langdurigheids) toeslagen, armoedebestrijding en schuldhulpverlening een actief en ruimhartig gemeentelijk beleid.

Jongeren pas met een diploma het onderwijs laten verlaten (startkwalificatie); hierbij vervullen leerplicht en jongerenloket (voor voortijdige schoolverlaters) een belangrijke rol.

Optimale keuzevrijheid garanderen, zodat burgers hulp kunnen kiezen die bij hen past. Het persoonsgebonden budget is hiertoe een goed middel.

Opvoedkundige problemen van leerlingen vroeg signaleren en hulp bieden via schoolmaatschappelijk werk, zorgadvies-teams en zo nodig een gezinscoach.

Realisatie van een christelijke hospice en aandacht voor palliatieve thuiszorg door vrijwilligers.

Stimulerende maatregelen om onderlinge betrokkenheid - binnen familie, kerk en maatschappelijke verbanden - te (helpen) verbeteren.

Voldoende en adequate psychosociale hulp verlenen via algemeen maatschappelijk werk; hierbij bepleit de SGP ruimte en respect voor de levensovertuiging van de hulpvrager.

Voorlichtingsactiviteiten op scholen door ‘ervaringsdeskundigen’ ter voorkoming van drugs-, alcohol-, gok-, rook- en internetverslaving.

Zorg, hulpverlening en gehandicapten(zorg) verdienen prioriteit binnen de Wmo – dt dient een open-eind regeling te blijven..

Zorgdragen voor een sluitende zorgketen om dakloosheid (zoveel mogelijk) te voorkomen, overmatig alcohol- en drugsgebruik terug te dringen en overlast door verslaving, huiselijk geweld e.d. te verminderen.

Page 23: Verkiezingsprogramma sgp huizen 2014 2018

www.sgphuizen.nl 23

Leefomgeving Wij behoren zorgvuldig om te gaan met de natuur. Gods goede schepping moeten we bouwen én bewaren. Een schoon milieu, waaronder ook het openbaar groen valt met het water, moet onze aandacht hebben. Hier geldt het rentmeesterschap bij uitstek. Hoofdlijnen zijn bijvoorbeeld het investeren in duurzame energiebronnen en het duurzaam inrichten en onderhouden van de (leef)omgeving.

Afvalstoffenbeleid Afvalstoffenbeleid is belangrijk om verloedering van de openbare ruimte tegen te gaan. Vanzelfsprekend is er goed toezicht op de naleving van de regels. Burgers en bedrijven moeten zich bewust worden van de geweldige productie van afval en bewust omgaan met de scheiding van afval. Verder is het belangrijk dat de afvalinzameling kosteneffectief georganiseerd wordt, zodat de afvalstoffenheffing zo beperkt mogelijk blijft. De mogelijkheden van nieuwe inzamelingsmethoden dienen serieus onderzocht te worden. De SGP hecht daarbij veel waarde aan een grote betrokkenheid en motivatie van de burgers.

Milieu en klimaatbeleid Milieubeleid vraagt om een integraal plan. In een dergelijk beleidsplan komen kwaliteit van de openbare ruimte, duurzaamheid, geluid en licht aan de orde. De SGP vindt dat de gemeente zelf ook het goede voorbeeld dient te geven in zaken als energiebesparing en CO2-reductie. De SGP erkent de stijgende vraag naar energie en de eindigheid van fossiele energiebronnen op aarde. Vanuit het oogpunt van rentmeesterschap wil zij daarom een actieve bijdrage leveren aan energiebesparing en het toepassen van rendabele duurzame energiebronnen.

Milieuzorg De mens is door God als rentmeester over de aarde aangesteld. De aandacht voor het milieu mag daarom niet verslappen. Daartoe is een verantwoord milieubeleid noodzakelijk. De gemeente heeft daarbij een voorbeeldfunctie, maar een intensieve betrokkenheid van bedrijfsleven en burgers is onmisbaar. Onze leefomgeving is van groot belang voor de leefbaarheid en de volksgezondheid. Het effect van milieubelastende activiteiten is veelal indirect en pas in de toekomst merkbaar. De huidige generatie heeft daarom de roeping om als rentmeester Gods schepping op verantwoorde wijze te bouwen en te bewaren. Zo kan voorkomen worden dat toekomstige generaties belast worden met een milieuprobleem van hun ouders. Het is een belangrijke taak van de gemeentelijke overheid verontreinigingen en andere onverantwoorde milieubelasting tegen te gaan. Het gemeentebestuur heeft daarom de taak de burgers te wijzen op hun verantwoordelijkheid en het milieubesef bij de burgers te bevorderen, onder meer door het stimuleren van milieueducatie. Overigens is nuchterheid op zijn plaats. De SGP veroordeelt alle activistische en militante pogingen om naar milieubehoud te streven. Het beleid dient zakelijk te worden beoordeeld op het totaaleffect. Het gaat om het vinden van een duurzame balans tussen de verschillende onderdelen van het milieu enerzijds en de economische en sociale belangen zoals mobiliteit, werkgelegenheid en wonen anderzijds.

9

Page 24: Verkiezingsprogramma sgp huizen 2014 2018

www.sgphuizen.nl 24

Openbaar groen De SGP heeft veel aandacht voor de ontwikkeling van groenvoorziening in de wijken. Naast het tegengaan van de opwarming van de aarde heeft massief groen als groot voordeel dat het verontreinigde lucht absorbeert. De SGP vindt een goed kwaliteitsniveau van het groen belangrijk, mede omdat groen sterk beeldbepalend is. Om deze redenen zijn wij dan ook tegen de aanleg van de Randweg-West.

Speelplaatsenplan Via een speelplaatsenplan kunnen speelterreinen en speeltoestellen op een evenwichtig wijze over de gemeente spreiden, rekening houdend met de diverse doelgroepen (leeftijden). Volgens de SGP verdient het aanbeveling om in een dergelijk plan rekening te houden met geografische ontwikkelingen in de gemeente.

Stralingsrisico´s Alhoewel de gezondheidsrisico´s van GSM- en UMTS-antennes nog onduidelijk zijn, is de SGP van mening dat het gemeentebestuur een terughoudend beleid behoort te voeren. De SGP is voor duidelijke regelgeving over het plaatsen van deze masten. Een goede communicatie tussen gemeente en burgers is van groot belang.

Water Water wordt een steeds belangrijker onderwerp van gemeentelijk beleid. De overheid is verplicht een waterplan op te stellen. Watersystemen en problemen van wateroverlast of verdroging houden doorgaans niet op bij een gemeentegrens. De SGP is daarom van mening dat overleg met het waterschap en de omliggende gemeenten noodzakelijk is.

Wegen, straten pleinen en openbare verlichting Reconstructie van of groot onderhoud aan wegen, straten, (fiets)paden en trottoirs moet worden aangegrepen om de veiligheid te vergroten. Ook zal daarbij gelijktijdig de groenvoorziening en zo mogelijk de rioolrenovatie betrokken worden. de zogenoemde kabelleggers aansprakelijk te stellen voor het uitvoeren van ondeugdelijke herstelwerkzaamheden nadat de kabels zijn gelegd

De SGP kiest voor:

Aandacht voor de veiligheidsbeleving van burgers bij de inrichting en het onderhoud van groenvoorzieningen.

Bij de keuze van verhardingsmaterialen moet vermindering van de geluidsbelasting een hoge prioriteit hebben.

Duurzaamheidsleningen voor energiebesparende maatregelen aan woningen (Revolverend Fonds).

Kabelleggers aansprakelijk stellen voor het uitvoeren van ondeugdelijke herstelwerkzaamheden nadat de kabels zijn gelegd.

Lichtbeleid waarin aandacht wordt besteed aan sociale veiligheid, duurzaamheid, verkeersveiligheid en onderhoud / exploitatiekosten.

Speeltoestellen ook geschikt voor minder valide kinderen. Veiligheid van speelplaatsen bevorderen en misbruik door

hangjongeren voorkomen.

Page 25: Verkiezingsprogramma sgp huizen 2014 2018

www.sgphuizen.nl 25

Ruimtelijke ordening en wonen Een goed woon-, werk- en leefklimaat is in ieders belang. Grondbeleid is een belangrijk middel om sturing te geven aan het gewenste ruimtelijk beleid. Voor de SGP is het begrip rentmeesterschap de centrale norm voor de omgang met en inrichting van de leefomgeving. Het gaat dan om een zorgvuldig beheer van de schepping, die door God aan ons is toevertrouwd. Het ruimtelijke beleid staat zelf ten dienste van de opdracht aan de mens om als rentmeester de aarde op een verantwoorde wijze te beheren. De overheid ziet toe dat de ruimtelijke ontwikkeling niet ten koste gaat van de levensvoorwaarden voor mensen, dieren en planten.

Bestemmingsplannen De bevoegdheid van de gemeente op het gebied van de ruimtelijke ordening komt vooral tot uitdrukking in de opstelling en vaststelling van bestemmingsplannen. Bij het opstellen van de plannen moet een integrale afweging plaats hebben van alle betrokken belangen. Aanpassing van bestemmingsplannen dient dus in goed overleg plaats te vinden met bewoners, omwonenden en bedrijven zodat draagvlak wordt verkregen. Het gemeentebestuur dient er voor te zorgen dat de diverse ruimtelijke plannen actueel zijn en blijven. Bestemmingsplannen dienen flexibel en globaal van opzet te zijn. Door middel van vrijstellings- en wijzigingsbevoegdheden kan maatwerk geleverd worden ten aanzien van individuele wensen van de burgers. Hiermee is het ook mogelijk burgers daadwerkelijk bij de invulling van hun woonomgeving te betrekken.

Grondverwerving Uitgangspunt is dat bezit van gronden gerespecteerd wordt en dat verwerving langs minnelijke weg dient plaats te vinden. Indien het algemene belang het persoonlijke belang duidelijk overstijgt dan kan onteigening overwogen worden. Terughoudendheid, zorgvuldigheid, redelijkheid en billijkheid zijn in dit kader belangrijke trefwoorden om tot de juiste keuzes te kunnen komen. Dit betekent dat de grond altijd tegen marktconforme prijs verkregen zal moeten worden.

Duurzaam bouwen Voor bedrijventerreinen geldt als uitgangspunt dat zowel bij de inrichting van de openbare ruimte als bij de realisering of vernieuwing van bedrijfspanden duurzaamheid centraal staat. Intensief ruimtegebruik is noodzakelijk, alleen al gezien de beperkt beschikbare oppervlakte van het bedrijventerrein in Huizen. Duurzaamheid is ook van belang voor de oudere wijken. Om die zoveel mogelijk te bevorderen ziet de gemeente er op toe dat er voldoende onderhoud aan zowel de woningen als de openbare ruimte plaatsvindt.

Woningbouw Waar mogelijk wordt inbreiding gerealiseerd, bijvoorbeeld door bestaande bedrijven in woonwijken uit te plaatsen naar bedrijventerreinen. Er dient meer gedifferentieerd gebouwd te worden, waarbij woningbouw ten behoeve van gezinnen en mensen met een laag inkomen blijvend aandacht krijgt. Specifieke

10

Page 26: Verkiezingsprogramma sgp huizen 2014 2018

www.sgphuizen.nl 26

aandacht dient geschonken te worden aan de jong gehuwde starters op de koopwoningmarkt met één kostwinner. Wijkopbouw met aandacht voor levensloopbestendig wonen, zoals op dit moment al in realisatie, vindt de SGP een goede zaak. Instrumenten als startersleningen moeten worden ingezet om ook onder de lagere inkomensklasse het eigen woningbezit te bevorderen.

Begraafbeleid Het gemeentebestuur zorgt voor voldoende en gepaste gelegenheid voor het begraven van de overledenen. Uit overwegingen van piëteit probeert de SGP het ruimen van graven tegen te gaan, dan wel zo lang mogelijk uit te stellen. De hoogte van de tarieven mag geen belemmering zijn om onze gestorvenen in de eigen gemeente te begraven. De SGP wijst crematie en alle andere rituelen af die Strijdig zijn met Gods Woord. Begraven mag in geen geval duurder zijn dan cremeren. De gemeente dient een beleid te voeren dat er op gericht is dat er altijd voldoende ruimte is om de overledenen op een begraafplaats binnen Huizen te kunnen begraven.

Kustvisie Het zuidwestelijk deel van het Gooimeer is een Natura 2000 gebied met een grote ecologische waarde. Almere ontwikkelt plannen om (mega)windturbines (tot 200 meter hoog) toe te staan o.a. langs het Gooimeer. Plaatsing van meerdere van deze (mega) windturbines in Almere betekent dat deze vanaf tientallen kilometers in de omtrek zichtbaar zullen zijn. Er dreigt dan ook een ongekende horizonvervuiling, geluidsoverlast en een nachtelijke lichtshow van vele felrode knipperlichten op grote hoogte. Niet alleen wordt de leefbaarheid aangetast, maar ook de aantrekkelijkheid van het Gooimeer en de wijde omtrek. Het behoud van de huidige visuele en landschappelijke waarde van het Gooimeer vindt de SGP

van groot belang. Met onderzoek naar de mogelijkheden om langs de Gooimeerkust meer zwemdiepte te creëren kunnen wij instemmen. Voor zwemmers is de zeer geringe waterdiepte een belangrijk minpunt, naast de waterkwaliteit. In de Huizer haven liggen behoorlijk wat schepen. Een brug of oeververbinding over de haven wijzen wij daarom van de hand.

De SGP kiest voor:

Aanleggen van voldoende stallingsmogelijkheden voor fietsen. Begrafenistarieven die maximaal kostendekkend zijn. Evenwicht in het woningaanbod: sociaal, middelduur en duur. Gratis parkeren in en om het centrum. Het transformeren van kantoren langs de Huizermaatweg naar een

woonbestemming HOV oké, maar vrije busbaan nee. Schaal en maat hoofdwinkelcentrum passend bij schaal en maat van

Huizen. Ontwikkeling in fasen zodat gat van de Keucheniusstraat wordt ingevuld. Woningbouw voor starters en ouderen overwegen.

Stadspark, waarbij een goed evenwicht bestaat tussen de recreatieve sportfunctie en natuurbehoud.

Verhuisketen verlengen, door woningbouw voor senioren.

Page 27: Verkiezingsprogramma sgp huizen 2014 2018

www.sgphuizen.nl 27

Financiën Om beleid daadwerkelijk uit te voeren, zijn voldoende financiële middelen nodig. De gemeente verkrijgt deze middelen van het Rijk of via eigen belastingheffing. In alle gevallen gaat het om geld van de burger. Elke euro telt. Transparant, gezond en verantwoord financieel beleid is voor de SGP het uitgangspunt.

Gezond financieel beleid Uitgangspunt voor het financiële beleid moet zijn dat jaarlijks een sluitende meerjarenbegroting aan de raad ter vaststelling wordt aangeboden, zonder dat gemeentelijke belastingen en heffingen onnodig verhoogd worden. Beheerplannen die inzicht geven in onderhoudskosten om alle kapitaalgoederen op het vastgestelde kwaliteitsniveau te houden moeten actueel worden gehouden. Versobering van de overheidsuitgaven dient een wezenlijk beleidsinstrument te zijn, Zonder dat dit ten koste gaat van de gemeentelijke kernfuncties rondom gezag en zorg. Bezuinigingen mogen evenmin ten koste gaan van de veiligheid binnen de gemeente Huizen. Afvalstoffen-, rioolheffing en andere leges dienen kostendekkend te zijn.

Profijtbeginsel De SGP streeft naar een verdergaande doorvoering van het profijtbeginsel. Wie profiteert van een voorziening betaalt. Door doorvoering van het profijtbeginsel kan de algemene belastingdruk (OZB) beperkt blijven. Bovendien vergroot het de keuzemogelijkheid voor de burger en wordt de eigen verantwoordelijkheid voor de keus al dan niet deel te nemen aan allerlei niet-noodzakelijke activiteiten Vergroot.

Gemeentelijke belastingen Naast de uitkering die de gemeente krijgt van het Rijk (uitkering Gemeentefonds) heft de gemeente ook belastingen. Een belangrijk deel daarvan is de onroerende zaakbelasting (OZB). Voor de SGP blijft het uitgangspunt dat jaarlijks verhogen van de OZB-tarieven met meer dan het inflatiepercentage voor alsnog niet acceptabel is. Alleen wanneer bezuinigingen of heroverwegingen in het voorgenomen beleid geen oplossing bieden, wordt het een bespreekbaar onderwerp. De lokale belastingdruk kan door het maken van gerichte keuzes beperkt blijven. Het gaat in hoofdzaak om een evenwicht tussen de voorzieningen voor de burgers en de te heffen belasting én draagkracht van de inwoners.

Subsidies Met de subsidiëring van tal van activiteiten heeft de overheid een grote invloed op de maatschappelijke ontwikkeling. De SGP vindt het mede daarom belangrijk dat de te subsidiëren activiteiten de toets van Gods Wet moeten kunnen doorstaan. Bij het subsidiebeleid dient het profijtbeginsel toegepast te worden en een subsidie dient in principe een ondersteunend karakter te dragen. Op gesubsidieerde instellingen dient een strikt en adequaat financieel toezicht te zijn aan de hand van transparante en tijdige financiële verslaggeving. Eveneens dient er toezicht te zijn op het naleven van de gemaakte productafspraken.

11

Page 28: Verkiezingsprogramma sgp huizen 2014 2018

www.sgphuizen.nl 28

Reserves en voorzieningen De vorming en instandhouding van reserves is van belang voor de betaalbaarheid en beheersbaarheid van de lokale lasten. Bestemmingsreserves en andere financiële voorzieningen dienen getoetst te worden op actuele behoeften. De reserve positie is voldoende om mogelijke risico’s op te vangen. De niet meer actuele fondsen dienen te worden toegevoegd aan de algemene reserves. Budgetoverschrijdingen in een lopend boekjaar dienen als regel door de betreffende budgethouders binnen het eigen budget opgevangen te worden.

Maatschappelijk rendement De overheid is gericht op maatschappelijk rendement. Overtollige financiële middelen worden ingezet voor geschikte en noodzakelijke maatschappelijke investeringen óf worden teruggegeven aan de burger. Tijdelijk overtollige beschikbare financiële middelen worden onder strikte voorwaarden uitgezet.

De SGP kiest voor:

Focus op kerntaken. Actieve sturing op beleid en geld door een solide begroting. Alleen aanvaardbare buffers voor risico’s. SMART-geformuleerde begroting met duidelijk meetbare

prestaties. Structureel sluitende begroting. Voldoende middelen om gebouwenbeheer, riool, openbare

ruimte, speelplaatsen en groen op het door de gemeenteraad bepaalde niveau uit te voeren.

Voortdurend de betrouwbaarheid en kredietwaardigheid volgen van partijen waar geld is uitgezet.

Page 29: Verkiezingsprogramma sgp huizen 2014 2018

www.sgphuizen.nl 29

Kandidatenlijst SGP Huizen

1. Rob Bource Huidig gemeenteraadslid Rob Bource ( 54, getrouwd, zes kinderen) is door de SGP gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraads-verkiezingen 2014. Van beroep is Rob teamleider administratie en financiën zijn bij hem dan ook in goede handen. Betrouwbaar en transparant is waar hij van houdt. Ook heeft hij oog voor de zwakkeren in de samenleving en ligt de zorg voor de veiligheid en het milieu hem na aan het hart. Solide, gedreven en principieel!

2. Wessel Kos 3. Robert Jan Bource 4. Johan Klein 5. Henk Lubbers 6. Gert Jan Bosch 7. Martin Korver 8. Aart Rebel 9. Tijmen Kos 10. Peter Oudenaarden 11. Gerrit Klein 12. Jan Kooij 13. Ab Roetman 14. Albert Scheer

Secretariaat SGP: Karel Doormanlaan 66- 1271 CD Huizen- Tel.035-5252563

12