verkiezingsprogramma sgp huizen 2010 2014

of 26 /26
Hart voor Huizen Kies voor een duurzaam en waarde(n)vol Huizen Verkiezingsprogramma SGP Huizen 2010-2014

Upload: rob-bource

Post on 12-May-2015

100 views

Category:

Documents


4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Verkiezingsprogramma sgp huizen 2010 2014

Hart voor Huizen Kies voor een duurzaam en waarde(n)vol Huizen

Verkiezingsprogramma SGP Huizen 2010-2014

Page 2: Verkiezingsprogramma sgp huizen 2010 2014

www.sgphuizen.nl 2

Inhoudsopgave

Inleiding 4

1

Burger en bestuur 5 Dienstverlening en voorlichting 5 Personeel en organisatie 5 Communicatie met de burger 5

2

Toekomstvisie 6 Strategische Visie SGP 6 De identiteit van Huizen 6 De uitstraling van Huizen 6 De groei van Huizen 6 Samenwerkingsverbanden 6

3

Veiligheid 7 Integraal Veiligheidsbeleid 7 Politie 7 Buurtbeheer 8 Handhaving 8 Rampenbestrijding 8 Horeca 8 Verslaving 9 Bordeelbeleid 9

4

Mobiliteit 10 Bereikbaarheid 10 Parkeren 10 Fietsverbindingen 10 Openbaar vervoer 10

5

Lokale economie 11 Welvaart en welzijn 11 Werkgelegenheid 11 Geen werk? 11 Financiële ondersteuning 11 Schuldhulpverlening 11 Arbeid en rust 12 Huizen Winkelstad 12 Promotie Huizen 12

6

Educatie 13 Onderwijs algemeen 13 Huisvesting onderwijs 13 Schoolmaatschappelijk werk en schoolbegeleiding 13 De brede school 13 Peuterspeelzalen 14

Page 3: Verkiezingsprogramma sgp huizen 2010 2014

www.sgphuizen.nl 3

Kinderopvang 14 Leerlingvervoer 14 Volwasseneneducatie 14

7

Cultuur, recreatie en sport 15 Cultuur 15 Muziek 15 Bibliotheek 15 Cultureel erfgoed 15 Recreatie 16 Sport 16 Toerisme 16

8

Zorg en welzijn 17 Minimabeleid 17 Wet Maatschappelijke Ondersteuning 17 Gezondheidszorg 17 Kinderopvang 18 Jeugdbeleid 18 Jongerenwerk 18 Ouderenzorg 18 Subsidies 19

9

Leefomgeving 20 Afvalstoffenbeleid 20 Milieu en klimaatbeleid 20 Milieuzorg 20 Openbaar groen 21 Speelplaatsenplan 21 Stralingsrisico´s 21 Water 21 Wegen, straten pleinen en openbare verlichting 21

10

Ruimtelijke ordening en wonen 22 Bestemmingsplannen 22 Grondverwerving 22 Opvangtaak 22 Duurzaam bouwen 23 Woningbouw 23 Begraafbeleid 23

11

Financiën 24 Gezond financieel beleid 24 Profijtbeginsel 24 Gemeentelijke belastingen 24 Subsidies 24 Reserves en voorzieningen 25 Maatschappelijk rendement 25

12

Kandidatenlijst SGP Huizen 26

Page 4: Verkiezingsprogramma sgp huizen 2010 2014

www.sgphuizen.nl 4

Inleiding De SGP is een partij die haar politieke visie baseert op de Bijbel en op daarop

gegronde gereformeerde belijdenisgeschriften. De Heilige Schrift normeert het

leven. Schrift Gebonden Politiek, dat is wat de partij voorstaat.

Politiek bedrijven is kiezen. Natuurlijk, op landelijk niveau kiest de overheid. Vaak

hebben gemeenten daarop geen invloed en moeten ze alleen maar uitvoeren wat

Den Haag opdraagt. Maar als er plaatselijk iets te kiezen valt, heeft de SGP een

duidelijke mening:

• Behouden van christelijke waarden.

• Beschikbaarheid betaalbare woningen.

• Handhaven van zondagsrust.

• Huizen, een veilige gemeente.

• Logische en efficiënte verkeersafwikkeling.

• Samenwerken met kerken.

• Zorg voor elke burger toegankelijk.

Naast bovenstaande hoofdpunten vindt u in dit verkiezingsprogramma een

praktische vertaling van een visie die door de Bijbel bepaald wordt, toegespitst op

de situatie in Huizen.

Kenmerkend voor de politiek van de SGP zijn:

1. Burger en bestuur: de SGP wil betrouwbaar politiek bedrijven.

2. Toekomstvisie: de SGP wil in samenwerking met andere confessionele

partijen en de kerken trachten die (christelijke) identiteit in Huizen gestalte te

geven.

3. Veiligheid: de SGP bepleit consequent handhaven.

4. Mobiliteit: de SGP staat voor bereikbaarheid, van het centrum maar ook van

het bedrijventerrein.

5. Lokale economie: de SGP verzet zich tegen de 24-uurs economie en bepleit

een ruimhartig sociaal beleid.

6. Educatie: de SGP vraagt aandacht voor identiteit in het onderwijs.

7. Cultuur, recreatie en sport: de SGP hecht waarde aan cultureel erfgoed; ze

wijst zondagssport en sportverdwazing af.

8. Zorg en welzijn: de SGP vraagt dringend aandacht voor de naaste.

9. Leefomgeving: de SGP investeert in duurzaamheid.

10. Ruimtelijke ordening en wonen: de SGP streeft een evenwichtig

woningaanbod na.

11. Financiën: de SGP zoekt de balans tussen voorzieningen en belastingen.

Mee eens? Aarzel niet en steun de SGP! Stem voor Schrift Gebonden Politiek.

Page 5: Verkiezingsprogramma sgp huizen 2010 2014

www.sgphuizen.nl 5

Burger en bestuur Het bestuur is er voor de burger en niet de burger voor het bestuur. De burger

kiest niet voor niets de gemeenteraad. Raadsleden vertegenwoordigen de burgers

in het bestuur van de gemeente en behartigen hun belangen.

Dienstverlening en voorlichting

De gemeente dient zich in te zetten voor een optimale en professionele

dienstverlening aan de burgers. Dit betekent bijvoorbeeld dat ingediende

klachten, verzoeken, e.d. correct, discreet en tijdig worden afgehandeld. Dit kan

alleen als de gemeente enerzijds kritisch is op haar eigen taken en anderzijds een

doorzichtige en laagdrempelige uitstraling heeft. De SGP wil zich er voor inzetten

om alle afhandelingen die via internet kunnen plaatsvinden ook daadwerkelijk via

dit medium te laten afwikkelen. Sinds een aantal jaren is het overheidsbeleid

gericht op het verminderen van de regeldruk en vergroten van de eigen

verantwoordelijkheid van burgers, instellingen, bedrijven en gemeenten.

Vergunningstelsels worden zoveel als mogelijk vervangen door algemene regels

en gedetailleerde gedragsvoorschriften door algemene zorgplichten. Hierdoor

ontstaat er meer bewegingsvrijheid voor de burgers. De voorlichting aan de

burgers moet helder en eerlijk zijn. Is dit niet het geval, dan verliezen de burgers

het vertrouwen in de overheid en kan er onrust ontstaan.

Personeel en organisatie

Als werkgever dient het gemeentebestuur zorg te dragen voor een

personeelsbeleid, dat erop gericht is de medewerkers professioneel en

gemotiveerd hun werk te laten doen. Hierbij staan burgergeoriënteerdheid en

oplossingsgerichtheid centraal. De organisatie dient daarnaast ook ruimte te

bieden aan de (arbeids)gehandicapte medemens. Het personeel dient loyaal het

wettige overheidsgezag te aanvaarden en te helpen handhaven. Waar echter dit

wettige gezag in strijd mocht zijn of komen met Gods Wet, geldt dat ieder mens

God meer moet gehoorzamen dan menselijke wetten en vorderingen. Als op

grond hiervan gewetensnood ontstaat, moet principieel bezwaard personeel van

bedoelde werkzaamheden of verplichtingen gevrijwaard kunnen worden. Van het

personeel of van sollicitanten wordt geen zondagsarbeid gevraagd.

Gewetensbezwaren tegen het verrichten van bepaalde handelingen –

bijvoorbeeld het voltrekken van een 'huwelijk' tussen personen van hetzelfde

geslacht – mogen geen selectiecriterium zijn bij het aannemen van nieuw

personeel of bij promotiecriteria die gelden voor zittende werknemers.

Communicatie met de burger

De communicatie met burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven bij

de beleidsvorming is heel belangrijk. De burger moet zich serieus genomen voelen

en goede initiatieven vanuit de burgers moeten ondersteund worden. Daarom is

het noodzakelijk dat tijdig draagvlak wordt verkregen en burgers kunnen

bijdragen aan de kwaliteit en effectiviteit van het beleid en het bestuur.

Uitgangspunt is wel dat in de democratisch gekozen gemeenteraad de

uiteindelijke besluitvorming plaatsvindt.

1

Page 6: Verkiezingsprogramma sgp huizen 2010 2014

www.sgphuizen.nl 6

Toekomstvisie Strategische Visie SGP

In overheidsland is nog niet uitgekristalliseerd hoe het Gooi er precies zal komen

uit te zien. De SGP streeft naar behoud van zelfstandigheid. Huizen heeft

voldoende potentieel om zich verder te ontwikkelen en veronderstelt dat bij een

herindeling van het Gooi ook grenswijziging zal plaatsvinden, waardoor nieuw

verkregen ruimten benut kunnen worden. Te denken valt aan naast de gemeente

gelegen gebied waar woningen gebouwd kunnen worden en industrie en handel

kunnen worden uitgebreid.

De identiteit van Huizen

Huizen is door aanwijzing als groeigemeente haar voormalige christelijke identiteit

grotendeels kwijtgeraakt. Voor zover mogelijk wil de SGP in samenwerking met

andere confessionele partijen en de kerken toch trachten die (christelijke)

identiteit binnen de burgerlijke gemeente gestalte te geven. Wat betreft de SGP

zijn wezenlijke aspecten van deze identiteit: het behoud van de centrale plaats

van de kerk in Huizen, het behoud van het eigene van Huizen, het behoud van de

betrokken omgangswijze van de bevolking en respect voor de historisch gegroeide

verscheidenheid van levensbeschouwingen.

De uitstraling van Huizen

De SGP pleit voor een stad (dorp) met een menselijke maat, waarin geïnvesteerd

wordt in de kwaliteit van wonen, werken, winkelen en cultuur. Tenzij de

gemeente Huizen ook in oppervlakte groeit, worden door de SGP geen opzienbare

veranderingen verwacht. Men mag desondanks, onder regie van de gemeente, op

een actieve ontwikkeling van kunst en cultuur rekenen. Ook op het vlak van de

sociale voorzieningen is de gemeente regisseur, maar met een sterke eigen

verantwoordelijkheid van de burger. De SGP onderschrijft dit en staat positief

tegenover een verdere sociale en culturele ontwikkeling, mits Bijbels genormeerd.

De SGP zal de ontwikkeling van commerciële cultuur echter niet stimuleren. Het

past niet in de traditie en de cultuurbehoefte van Huizen om actief op zoek te

gaan naar populaire commerciële culturele voorzieningen.

De groei van Huizen

Huizen moet voor de SGP niet groeien om het groeien, maar om zich te kunnen

blijven ontwikkelen. De SGP wil in elk geval waken voor verlies van, maar zich ook

sterk maken voor de kwaliteit van de leefbaarheid en dat niet door een te grote

verdichting van de bebouwing. In de discussie over de groei van Huizen is het

hierboven geschetste kader voor de SGP richtinggevend.

Samenwerkingsverbanden

De SGP wil geen middelen beschikbaar stellen voor uitwisseling met partner-

gemeenten in het buitenland. Regionale samenwerking is daarentegen wel nodig

om de dienstverlening van de gemeente goed tot haar recht te laten komen.

Hierbij hoort een goed evenwicht tussen lokale en regionale belangen binnen een

samenwerkingsverband. Richtlijn hierbij is: wat lokaal kan, moet lokaal.

2

Page 7: Verkiezingsprogramma sgp huizen 2010 2014

www.sgphuizen.nl 7

Veiligheid Veiligheid is een basisbehoefte van mensen. De gemeente draagt hierin een grote

verantwoordelijkheid. Allereerst in het zoveel mogelijk voorkomen van onveilige

situaties. Dan gaat het bijvoorbeeld om de brandveiligheid van gebouwen, maar

ook om de sociale veiligheid in buurten en wijken. Daarnaast is de gemeente

medeverantwoordelijk voor het tegengaan van onveiligheid en de zorg voor

mensen en dieren die hulp nodig hebben. Goed toegeruste hulpdiensten zijn

hierbij van groot belang. Daartegenover heeft de burger ook een eigen

verantwoordelijkheid en een verantwoordelijkheid tegenover de medeburger.

Sociale controle komt de veiligheid op straat ten goede.

Integraal Veiligheidsbeleid

De openbare ruimte moeten wij met elkaar delen. Het handhaven van de

openbare orde is dan ook een collectieve verantwoordelijkheid en vraagt van

iedereen daaraan een bijdrage. Er zullen afspraken gemaakt moeten worden om

overlastgevende situaties zo veel als mogelijk is te voorkomen. Kernbegrippen

voor de SGP zijn daarbij ‘respect voor elkaar, respect voor ieders eigendommen

en respect voor onze omgeving’. Een plezierig woon-, werk- en leefklimaat vraagt

om een veilige leefomgeving. Er kan voor de SGP geen sprake zijn van het

gedogen van situaties die veiligheidsrisico’s met zich meebrengen. De gemeente

heeft als bevoegd gezag de regie bij het formuleren van een integraal

veiligheidsbeleid waarbij nauw samengewerkt wordt met politie, brandweer,

reddingsbrigade/KNRM, buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s),

huisartsen, inspectiediensten en anderen. Het gaat om een breed terrein, van

problemen achter de voordeur (huiselijk geweld, kindermishandeling e.d.) tot

vervoer gevaarlijke stoffen, wateroverlast en rampenbestrijding. De (jaarlijkse)

beleidsprioriteiten worden bepaald aan de hand van actuele en objectieve cijfers

uit de politiemonitor en inspectierapporten. Aan de hand van de gemeentelijke

monitor wordt een top tien van ‘kleine’ ergernissen opgesteld, die als basis dient

voor het takenpakket van de boa’s. Naast hun preventieve taak moeten de boa’s

ook repressief kunnen optreden. De SGP wil dat er zonodig extra budget

beschikbaar gesteld wordt om meer boa’s in dienst te kunnen nemen, indien de

leefbaarheid en de veiligheid daartoe aanleiding geeft.

Politie

Handhaving van de openbare orde en bescherming van de burger zijn kerntaken

van de overheid. Een wezenlijke bijdrage hieraan wordt geleverd door de politie.

De SGP vindt dat de politie over voldoende goede middelen moet kunnen

beschikken. De bestrijding van criminaliteit - ook van de 'kleine criminaliteit' –

moet blijvende aandacht hebben. Deelname aan Bureau HALT, waardoor

alternatieve straffen snel kunnen opgelegd en uitgevoerd worden, moet worden

voortgezet. Het aantal surveillance-uren van politieagenten moet maximaal zijn en

met name op piekuren dienen agenten beschikbaar te zijn. Bij het aanpakken van

wangedrag, zoals van graffitispuiters wordt zoveel mogelijk samengewerkt met de

ouders of verzorgers. Uitgangspunt dient te zijn dat de schade op de daders

verhaald wordt. Tegen geweld op straat en horecaoverlast wordt niet alleen

repressief, maar ook preventief opgetreden. De politie zal zich meer gaan

concentreren op haar kerntaken. Het gemeentebestuur zorgt ervoor, in

3

Page 8: Verkiezingsprogramma sgp huizen 2010 2014

www.sgphuizen.nl 8

overleg met de politie, dat voorkomen wordt dat noodzakelijke taken als gevolg

hiervan niet meer uitgevoerd worden. Communicatie naar de burger over deze

gewijzigde taakverdeling is belangrijk om te voorkomen dat een verkeerd beeld

ontstaat over de inzet van de politie. De wijkagent en de buitengewoon

opsporingsambtenaar (boa) spelen een belangrijke rol, vooral op wijkniveau. Hun

inzet en zichtbaarheid op dit niveau moeten worden vergroot.

Buurtbeheer

De buurt is dicht bij de burger. In het kader van het veiligheidsbeleid vindt de SGP

het dan ook belangrijk de buurt in te schakelen. Zaken als buurtbeheer,

buurtpreventie, buurtbemiddeling en de buurtvaders spelen daarbij een eigen rol.

Blijvend moet hier aandacht voor zijn en dienen daarvoor middelen te worden

ingezet.

Handhaving

Hoewel gelukkig maar een klein percentage van de jeugd echt problemen

veroorzaakt, wordt ‘jeugdoverlast’ al een aantal jaren als ‘probleem’ genoemd.

Samenscholing en groepsvorming werkt vaak drempelverlagend (‘stoer gedrag

vertonen’) en wordt als bedreigend ervaren. De SGP vindt dat er stevig en

corrigerend opgetreden moet worden tegen overlast, vandalisme en criminaliteit

door jongeren. In goed overleg met de jongeren dienen verantwoorde

alternatieven gezocht te worden om in groepsverband bij elkaar te kunnen zijn.

Rampenbestrijding

Huizen mag zich gelukkig prijzen met haar Brandweerkorps, dat met veel inzet en

gedrevenheid haar taken uitvoert. De SGP heeft daar veel waardering voor. Ook

het reddings- en hulpverleningswerk van de KNRM en de reddingsbrigade mag

worden genoemd. De aandacht voor rampenbestrijding mag niet verslappen. De

hulpdiensten dienen op hun taak berekend te zijn. Dit vergt regelmatig

grootscheeps oefenen. De duur van aanrij-tijden voor politie, brandweer en

ambulance moet van tijd tot tijd (ook in de spits) beoordeeld worden ten opzichte

van landelijke dan wel regionaal of plaatselijk vastgestelde normen. De gemeente

moet daarbij voldoen aan haar (regionale) verplichtingen en afspraken. Er moet

aandacht zijn voor een evenwichtige balans tussen nut en noodzaak, tussen baten

en lasten. Het gemeentebestuur dient streng toe te zien op de naleving van de

gemeentelijke veiligheidseisen in bedrijven, horecagelegenheden en andere

gebouwen waarin zich een grote concentratie personen kan ophouden. Hoewel

de gemeentelijke overheid hierin zeker een taak heeft, dient in de voorlichting

beklemtoond te worden dat de verantwoordelijkheid voor het treffen van

veiligheidsmaatregelen en het naleven ervan in de eerste plaats de

verantwoordelijkheid van de ondernemer is.

Horeca

De horeca heeft een sociale en economische functie. Echter, vooral de

nachthoreca brengt overlast met zich mee. De naleving van afspraken moet

regelmatig onder de loep worden genomen om overlast tegen te gaan en op de

naleving ervan moet nauwlettend worden toegezien. De openingstijden dienen

beperkt te worden en in ieder geval zodanig te zijn dat de zondag niet in het

geding komt. Het surveilleren door de politie dient in stand gehouden te worden.

Via bestemmingsplannen dient avond- en nachthoreca, waar mogelijk, geweerd te

worden.

Page 9: Verkiezingsprogramma sgp huizen 2010 2014

www.sgphuizen.nl 9

Verslaving

Het gebruik van drugs en het overmatige gebruik van alcohol moet krachtig

worden bestreden. In verband hiermee is nauwlettend toezicht op nachthoreca,

buurthuizen, het jongerencentrum, hangplekken e.d. nodig. De gemeentelijke

overheid dient kansspelen en gokautomaten zoveel mogelijk te weren.

Drugsgebruik en -verkooppunten dienen met alle wettelijke middelen

tegengegaan te worden. De beperkte mogelijkheden die bijvoorbeeld de

Algemene Plaatselijke Verordening (APV) in dit kader biedt, dienen in elk geval

maximaal benut te worden.

Bordeelbeleid

De SGP staat een beleid voor waarbij geen ruimte geboden wordt voor een

bordeel. Hoewel de gemeenteraad besloten heeft maximaal 1 bordeel in de

gemeente toe te laten, blijft het van belang alert te zijn op mogelijkheden om het

bestaande bordeel zo snel mogelijk te sluiten.

De SGP wil ter bevordering van een veilige leefomgeving:

� ‘Lik op stuk beleid’ (taakstraffen via Bureau Halt, straatverbod e.d.).

� Aanleg van verkeersveilige routes voor kinderen en ouders. Knelpunten

aanpakken door het aanpassen van (voorrangssituaties bij) fiets- en

voetgangersoversteekplaatsen.

� Activiteiten die de zondagsrust verstoren weren.

� Afspraken maken met de politie om locaties met een verhoogd risico

extra te controleren. Zichtbare politiesurveillance en bij onveilige

situaties inzet van camerabeveiliging.

� Bij vergunningverlening aan evenementen, manifestaties, feesten, en

dergelijke zijn de aspecten ‘orde en geluidsoverlast’ van groot belang. Bij

een dergelijke vergunningverlening moeten hiertoe strikte voorwaarden

worden opgenomen.

� Godslasterlijke of onzedelijke reclame-uitingen voorkomen.

� Handhaving van rust en orde in de nabijheid van plaatsen, waar

kerkelijke bijeenkomsten worden gehouden.

� Het afwijzen van het verlenen van vergunningen voor activiteiten op

zondag.

� Intensieve aanpak zwerfvuil / verwijdering graffiti.

� Particuliere initiatieven stimuleren op het gebied van buurtbeheer,

buurtpreventie, burenhulp en conflictbemiddeling.

� Periodieke controle van gebruiksvergunningen.

� Stimulering van het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

� Voorkomen van ‘enge plekken’, zowel binnen als buiten de bebouwde

kom. Straatverlichting, een open aanplant en voldoende onderhoud van

het openbaar groen kunnen daar een positieve bijdrage aan leveren.

Page 10: Verkiezingsprogramma sgp huizen 2010 2014

www.sgphuizen.nl 10

Mobiliteit Bereikbaarheid

Een belangrijk punt voor de toekomstige ontwikkeling van Huizen is de

bereikbaarheid, vooral van het centrum en het bedrijventerrein. De SGP is tegen

een verdere doortrekking van de Randweg Midden, namelijk een Randweg West.

Een verdere doortrekking van de Randweg naar de Crailoseweg veroorzaakt door

de verstopping van het verkeer op de A1 de aantrekking van niet lokaal verkeer.

De toch al schaarse natuur en het woongenot van degenen die aan de rand van de

gemeente wonen worden ernstig aangetast.

Openbare voorzieningen, kerken en scholen dienen goed bereikbaar te zijn en te

blijven. Vooral de verkeersveiligheid rond scholen verdient blijvend de aandacht.

Bij de aanleg en het beheer van wegen, fiets- en voetpaden moet rekening

gehouden worden met ouderen, kinderen en (visueel) gehandicapten. De nog

steeds toenemende mobiliteit vraagt niet alleen om passende

parkeermaatregelen maar ook om stimulering van milieuvriendelijk fietsgebruik

resp. van (hoogwaardig) openbaar vervoer.

Parkeren

Binnen de centrumring en in de nabijheid van buurt winkelcentra dient gezorgd te

worden voor voldoende parkeervoorzieningen. Het gemeentebestuur ziet er op

toe dat er voldoende parkeerplaatsen voor invaliden zijn in de directe omgeving

van de voorzieningen.

Fietsverbindingen

De SGP vindt niet alleen het onderhouden van goede fietsverbindingen belangrijk,

maar streeft ook naar het uitbreiden van het netwerk van goede fietsverbindingen

door middel van vrijliggende fietspaden. In het centrum dient voldoende

gelegenheid te zijn voor het veilig stallen van fietsen.

Openbaar vervoer

De SGP vindt dat de kwaliteit en toegankelijkheid van het openbaar vervoer

gehandhaafd moet blijven. In overleg met de provincies Noord-Holland, Utrecht

en (nu nog) Flevoland wil de SGP actief meedenken over varianten als lightrail-

opties; dit ondanks het feit dat de SGP voorkeur heeft voor een NS-verbinding.

4

De SGP wil zich inzetten voor:

� (Hoogwaardig) openbaar vervoer (goede bus of lightrail-

verbindingen).

� Afstemming van de werkzaamheden, zodat overlast tot een

minimum beperkt wordt.

� Het oplossen van de parkeerproblematiek - in overleg met bewoners

- in bestaande woonwijken (extra parkeervakken).

� Verkeersbeleid dat rekening houdt met ouderen, gehandicapten,

hulpdiensten en kleine kinderen.

� Voldoende en veilige fietsenstallingen bij scholen, bushaltes,

winkelcentra en openbare gebouwen.

Page 11: Verkiezingsprogramma sgp huizen 2010 2014

www.sgphuizen.nl 11

Lokale economie Werken is waardevol. Niet alleen voor het inkomen, maar ook voor contacten.

Wie werkt, vereenzaamt doorgaans niet. Daarom staat werken op nummer 1. De

SGP is van mening dat iedereen zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar inkomen.

Wanneer iemand niet kan werken is de taak van de overheid zorg te dragen voor

een sociaal vangnet. Dit sociaal vangnet heeft als doel te stimuleren zo snel

mogelijk weer (gedeeltelijk) te gaan participeren in het arbeidproces.

Welvaart en welzijn

Het economische handelen wordt vaak gezien als doel op zich. Er wordt dan

gestreefd naar een zo optimaal mogelijke welvaart voor de burgers. Voor wat

betreft de SGP staat niet de welvaart, maar het welzijn, zowel het geestelijke als

lichamelijke, op de eerste plaats.

Werkgelegenheid

Het gemeentebestuur dient zich optimaal in te spannen voor voldoende

werkgelegenheid, vooral voor kostwinners. Daarom dient de gemeente nauwe

contacten te onderhouden met de Huizer werkgevers en zorg te dragen voor een

optimaal vestigingsbeleid. De SGP vindt dat er in ieder geval ruimte moet zijn voor

Huizer bedrijven die willen uitbreiden. De SGP vindt het belangrijk dat er een

goede afstemming van vraag en aanbod in de werkgelegenheid is, die gerelateerd

is aan de eigen beroepsbevolking. Zo kan tevens woonwerkverkeer beperkt

worden.

Geen werk?

De rijksoverheid kent de gemeente twee budgetten toe: een werkdeel en een

inkomensdeel. De SGP vindt dat het budget voor werk optimaal aangewend moet

worden. Als de inspanningen onder het werkdeel renderen, zal het inkomensdeel

niet helemaal benut (hoeven te) worden. De SGP vindt dat bespaard geld op dit

programma voor sociale doelen bestemd moet blijven.

Financiële ondersteuning

Wie niet kan werken, verdient financiële ondersteuning. De gemeente moet zich

houden aan landelijke richtlijnen, maar kan ook zelf iets doen. De SGP voert een

pleidooi om alle wettelijke mogelijkheden te benutten. Inkomensondersteunende

maatregelen zijn voor burgers onder bepaalde voorwaarden mogelijk. De SGP wil

zich inspannen om het niet-gebruik van lokale tegemoetkomingen terug te

dringen.

Schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening is een gemeentelijke taak. De SGP vindt dat voorkomen beter

is dan genezen. Belangrijk is wel, verschil te maken tussen schulden en schulden:

wie zelf verantwoordelijk is voor zijn schuld moet anders ‘aangepakt’ worden dan

wie er niets aan kan doen. De SGP laat er geen misverstand over bestaan: wie

misbruik maakt van de regelingen moet passend gestraft worden en dient terug te

betalen.

5

Page 12: Verkiezingsprogramma sgp huizen 2010 2014

www.sgphuizen.nl 12

Arbeid en rust

Voor het goed kunnen presteren in een samenleving is een goede afstemming

tussen de Bijbelse principes van rust en arbeid een vereiste. Uitgangspunt van

beleid voor de SGP is het vierde gebod van de Tien Geboden, waarin bevolen

wordt de zondag te heiligen en te vieren als rustdag. Binnen dat beleid is er geen

ruimte voor een verdere doorwerking van een 24-uurs economie en een

openstelling van winkels e.d. op de zondag.

Huizen Winkelstad

Binnen de hiervoor gestelde kaders is de SGP voorstander van een verdere

uitbreiding en optimalisatie van de winkelfunctie die Huizen heeft voor de regio.

Ter bevordering van het winkelgenot zal in de nieuwe centrumplannen grote

aandacht gegeven moeten worden aan de verkeersdoorstroming en de

parkeergelegenheid. Daarnaast dient er blijvend aandacht te zijn voor het grote

belang van de winkelcentra voor de eerste levensbehoeften in de woonwijken.

Deze centra bevorderen in combinatie met andere wijkvoorzieningen bovendien

de sociale samenhang, de contacten en daarmee de veiligheid en leefbaarheid van

de wijken.

Promotie Huizen

De promotie en acquisitie van Huizen dient niet gericht te zijn op algemene

doelen als vergroting van de naamsbekendheid en imagebuilding. Evenmin wordt

gedacht aan een brede promotie door middel van sponsoring van sportactiviteiten

of dergelijke. De SGP staat een actieve en doelgerichte benadering van gewenste

branches voor ogen.

De SGP kiest voor:

� Afwijzing van een 7 x 24-uurseconomie.

� Ambtshalve kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

� Burgers die onvoldoende financieel besef tonen begeleiden.

� Geld vrijmaken voor scholing, omscholing en re-integreren.

� Het oplossen van infrastructurele knelpunten of knelpunten met

betrekking tot het arbeidsmarktpotentieel.

� Kansarmen een participatiebaan aanbieden.

� Niet-gebruik van lokale tegemoetkomingen terugdringen.

� Volledige winkelsluiting op zondagen.

Page 13: Verkiezingsprogramma sgp huizen 2010 2014

www.sgphuizen.nl 13

Educatie Het belang van kwalitatief goed onderwijs kan moeilijk worden overschat. De rol

van de gemeenten - het creëren van optimale randvoorwaarden hiertoe - is

beperkt, maar niet onbelangrijk. Immers, zaken als huisvesting, lokaal

onderwijsbeleid en leerlingenvervoer vallen onder verantwoordelijkheid van het

gemeentebestuur.

Onderwijs algemeen

Het onderwijs dient er op gericht te zijn de mens in staat te stellen de hem door

God geschonken gaven te ontwikkelen. Het uitgangspunt van de SGP is dat het

onderwijs in onze gemeente in overeenstemming moet zijn met de Bijbel, het

Woord van God. De overdracht van Bijbelse waarden en normen dient een

wezenlijk onderdeel van het onderwijs te zijn.

De SGP beschouwt het als een taak van de overheid om het christelijk onderwijs

te stimuleren en te bevorderen. Voor elk kind is het belangrijk om de inhoud van

de Bijbel te kennen en daarom moet Bijbelgetrouw onderwijs ook bij het

openbaar onderwijs bevorderd worden. In het kader van het lokale

onderwijsbeleid dient de gemeentelijke overheid constructief overleg met de

schoolbesturen te voeren. De identiteit van de school moet ook in dit verband

gerespecteerd en gewaarborgd worden. De SGP is van mening dat de gemeente

het recht, dat scholen om redenen van identiteit een stringent toelatingsbeleid

voeren, moet erkennen en respecteren. Het gemeentelijke beleid is er mede op

gericht dat de Nederlandse taal voertaal is binnen het allochtone gezin.

Huisvesting onderwijs

De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van het onderwijs. De

schoolgebouwen in heel de gemeente dienen te voldoen aan hoge kwaliteitseisen,

zowel naar functionaliteit met het oog op de onderwijspraktijk als naar de

kwaliteit van de staat van onderhoud. Het gemeentebestuur houdt rekening met

het levensbeschouwelijke karakter en de identiteit van de school, indien het

gebruik maakt van zijn vorderingsrecht ten behoeve van verhuur voor ander

educatief en sociaal-cultureel gebruik van leegstaande (delen van)

schoolgebouwen.

Schoolmaatschappelijk werk en schoolbegeleiding

Gezien de toenemende problematiek onder kinderen van de basisschool moet het

schoolmaatschappelijk werk voldoende aandacht krijgen. In het belang van de

leerlingen vindt de SGP dat de gemeente de omslag van het financieringsstelsel

nauw moet volgen en indien nodig blijvend financieel moet bijdragen aan

schoolbegeleiding. Ook moet de gemeente oog hebben voor de toegankelijkheid

van landelijk werkende schoolbegeleidingsdiensten die passen bij de identiteit van

de school. Scholen dienen vrij te zijn in de keuze voor schoolbegeleidingsdiensten.

De brede school

De SGP vindt dat de brede school een goed instrument kan zijn voor het

bestrijden van achterstanden en het bevorderen van sociale vaardigheden. De

SGP ziet geen taak weggelegd voor de brede school als een verkapte vorm van

kinderopvang.

6

Page 14: Verkiezingsprogramma sgp huizen 2010 2014

www.sgphuizen.nl 14

Peuterspeelzalen

Peuterspeelzalen kunnen, omdat de educatieve waarden daarbij voorop staan en

de thuissituatie niet wordt ingeruild, op de steun van de SGP rekenen.

Peuterspeelzalen bieden de mogelijkheid peuters te laten spelen met

leeftijdgenootjes. Tevens kunnen de peuterspeelzalen een rol vervullen bij het

vroegtijdig signaleren en bestrijden van ontwikkelingsachterstanden (bijvoorbeeld

door logopedie). Hoewel peuterspeelzalen dus een nuttige functie kunnen

vervullen, vindt de SGP dat de realisatie en instandhouding van de

peuterspeelzalen vooral aan het particuliere initiatief moet worden overgelaten.

Uitgangspunt is dat een kostendekkend tarief wordt gehanteerd. Peuterspeelzalen

mogen in geen geval gaan fungeren als een verkapte vorm van kinderopvang. Ook

de gastouderopvang kan, in zoverre de gemeentelijke politiek daaraan een

bijdrage kan leveren, op onze ondersteuning rekenen.

Kinderopvang

Ondanks alle stimuleringsmaatregelen door de landelijke overheid blijft de SGP

van mening dat kinderopvang geen primaire overheidstaak is. Als gevolg van de

toegenomen welvaart en van de wens om van de toegenomen welvaart te

genieten, is het werken door beide ouders ingeburgerd. Voor de SGP blijft het

uitgangspunt dat de kinderen thuis een ‘thuis’ hebben. Dat is bijzonder waardevol

en niet direct in geld uit te drukken. Onze opvatting dat de eerste levensjaren

cruciaal zijn voor de verdere ontwikkeling van een kind, wordt door

wetenschappers steeds vaker bevestigd. Daarbij komt dat de Bijbel ons voorhoudt

dat aan de opvoeding van onze kinderen naar Bijbelse normen en waarden een

zegen verbonden is voor de samenleving van het hele volk. Omdat kinderopvang

vanuit financieel-economisch motief niet afgestemd is op de behoeften van het

kind maar op de behoeften van de ouders, zijn wij geen voorstander van deze

opvangmogelijkheden. Wanneer deze motieven niet spelen en er dus sprake is

van een sociaal-economische noodzaak dan pleiten wij voor financiële

ondersteuning op basis van een vouchersysteem1, omdat dit ruimte biedt voor

identiteitgebonden kinderopvang. De SGP stelt zich terughoudend op waar het de

voor- en buitenschoolse opvang betreft.

Leerlingvervoer

Kinderen kunnen niet altijd zelf naar school. Ze volgen soms bijzonder onderwijs

buiten Huizen of de school ligt verder weg omdat specialistisch onderwijs

noodzakelijk is. Deze kinderen moeten gebruik kunnen maken van door of namens

de gemeente verzorgd leerlingenvervoer. Een (gehele of gedeeltelijke)

tegemoetkoming in de kosten is op zijn plaats.

Volwasseneneducatie

De SGP is voorstander van het bevorderen van volwasseneneducatie, waardoor de

mogelijkheden voor de arbeidsreïntegratie worden vergroot. Bovendien kan

volwasseneneducatie in het kader van de inburgering van allochtonen een

belangrijk punt zijn. Dat geldt evenzeer de bestrijding van het analfabetisme

onder autochtonen. De educatie van volwassenen moet vooral beroepsgericht

zijn.

1 Met een vouchersysteem krijgen gezinnen zelf het geld en kunnen daardoor zelf een opvang kiezen.

Page 15: Verkiezingsprogramma sgp huizen 2010 2014

www.sgphuizen.nl 15

Cultuur, recreatie en sport De SGP ziet als hoofddoel van de cultuuropdracht, zoals de Bijbel ons leert, de eer

van God en het welzijn van de naaste. Deze visie geeft ook richting aan de

invulling van cultuur, recreatie en sport. Het karakter van de lokale samenleving

geeft vaak herkenning en heeft een samenbindende functie. Mensen willen

zichzelf kunnen zijn en de eigenheid ook delen met elkaar. De SGP wil een samen-

leving, en niet een naast-elkaar-leving. Cultuur en cultuurhistorie kunnen hierin

een belangrijke rol spelen, evenals het verantwoord samen recreëren en sporten.

Cultuur

De SGP vindt dat culturele vorming een waardevol deel van het leven kan zijn. De

SGP staat er positief tegenover wanneer mensen de hun gegeven gaven en

talenten ontplooien, mits deze niet in strijd zijn met de uitgangspunten van Gods

Woord. Het bezig zijn met kunst en cultuur is in de eerste plaats een

verantwoordelijkheid van de burger zelf.

Muziek

Muziekeducatie is van belang voor het leren waarderen van goede muziek, zeker

nu allerlei vormen van popmuziek de trend zetten. De SGP staat dan ook positief

tegenover subsidiëring van muziekscholen.

Bibliotheek

De SGP is voorstander van het bevorderen van een goede leescultuur onder jong

en oud. De openbare bibliotheek vervult daarbij een belangrijke rol. Bovendien

krijgt de bibliotheek in het huidige informatietijdperk meer en meer de functie

van ‘informatiemakelaar’. Het aanschafbeleid van de openbare bibliotheek dient

gericht te zijn op boeken en informatiedragers met een verantwoorde strekking.

Boeken met een aanstootgevende, godslasterlijke, zedenkwetsende en gezags-

ondermijnende strekking en ander onverantwoord materiaal dienen te worden

geweerd. De internetcomputers in de bibliotheken moeten voorzien zijn van een

filter. De openbare bibliotheek dient op zondag gesloten te blijven.

Cultureel erfgoed

De SGP is een warm voorstander van het behoud van een culturele erfenis van

roerende en onroerende monumenten, van beeldbepalende panden, evenals van

archieven en beeldmateriaal. De gemeente dient het verval of de sloop van

monumentale panden zo veel mogelijk te voorkomen en het geven van passende

en verantwoorde eigentijdse functies aan oude gebouwen te stimuleren. Ten

aanzien van de monumentenzorg moet de gemeente een actief beleid voeren. De

SGP plaatst daarbij wel de kanttekening dat niet alleen op de monumentale

aspecten gelet wordt, maar ook op de economische belangen van de eigenaar.

Bescherming van het culturele erfgoed is goed, maar bij elke beslissing hierover

moet een nuchtere afweging van belangen plaatsvinden. Wat betreft de

conservering van roerende goederen hecht de SGP veel waarde aan het

plaatselijke museum en de educatieve functie daarvan. Het museum dient

laagdrempelig en ruim toegankelijk te zijn, zonder dat daarbij de zondagsrust in

het geding komt. De toegang voor groepen van de plaatselijke scholen moet gratis

zijn.

7

Page 16: Verkiezingsprogramma sgp huizen 2010 2014

www.sgphuizen.nl 16

Recreatie

In de huidige jachtige en prestatiegerichte maatschappij is ontspanning belangrijk

voor een gezond tegenwicht. De overheid heeft hierbij een aanvullende en

voorwaardenscheppende rol, die zich vooral richt op recreatiemogelijkheden in de

openbare ruimte, zoals fietspaden, de havens, wandelroutes en vismogelijkheden.

Verder pleit de SGP voor een evenwichtige spreiding van veilige

speelvoorzieningen voor kinderen, en jongeren en omwonenden betrekken bij de

ontwikkeling ervan. De gemeentelijke overheid moet duidelijke randvoorwaarden

aan de recreatie stellen ter voorkoming van onnodige aantasting van de natuur.

Sport

Sport is in de opvatting van de SGP een vorm van ontspanning. Dat betekent dat

in de sport niet de mens en zijn of haar prestaties centraal mogen staan. De

gemeentelijke overheid dient waar mogelijk te voorkomen dat Gods dag door

sport ontheiligd wordt. De beoefenaars zullen zelf ook mede zorg moeten dragen

voor de financiële instandhouding. De SGP is voorstander van het meervoudig

gebruik van nieuwe en bestaande sportvoorzieningen, bijvoorbeeld door scholen

en sportverenigingen. Buurt-Onderwijs-Sport-projecten (BOS) kunnen bijdragen

aan de sociale samenhang in de gemeente en de gezondheid van jongeren en

ouderen en kunnen daarom op onze steun rekenen. Bij de locatiekeuze dient

rekening gehouden te worden met potentiële overlast van geluid, verkeer e.d. De

SGP vindt het dan ook een goede zaak dat voor de sportvoorzieningen het

profijtbeginsel wordt toegepast. Daarbij dienen de diverse takken van sport op

gelijke wijze behandeld te worden.

Toerisme

Behalve recreatiemogelijkheden voor de eigen inwoners zijn ook goede faciliteiten

nodig ter ondersteuning van het toerisme. De SGP pleit voor aantrekkelijke

toeristische voorzieningen, maar nadrukkelijk met behoud van het eigen karakter

en de zondagsrust. Een toeristisch beleidsplan dient daartoe opgesteld te worden.

De SGP kiest voor:

� Door kennismakingsprogramma’s voor sport kinderen en

jongeren stimuleren tot meer bewegen. Bij deze

kennismakingsprogramma’s ook aandacht besteden aan

‘fair play’: stimuleren van sportief gedrag en ontmoedigen

van sportverdwazing.

� Ontmoedigen en beperken van alcoholgebruik in

sportkantines.

� Recreatievoorzieningen die passen bij het karakter van de

gemeente en de zondagsrust niet aantasten.

� Sport mogelijk maken door behoud of realisatie van goede

faciliteiten en accommodaties. Deze faciliteiten moeten

ook beschikbaar zijn voor sportbeoefening door burgers

buiten de georganiseerde verenigingen om.

� Sportaanbod beter toegankelijk maken voor ouderen en

gehandicapten.

Page 17: Verkiezingsprogramma sgp huizen 2010 2014

www.sgphuizen.nl 17

Zorg en welzijn In de samenleving die de SGP voorstaat, moet aandacht zijn voor mensen die

extra ondersteuning nodig hebben. Bescherming van de zwakken in de

samenleving behoort tot de taak van de overheid, al neemt dat de eigen

verantwoordelijkheid van het individu niet weg. Wij onderschrijven het ‘work

first’ principe als uitgangspunt, uitgezonderd voor alleenstaande ouders van jonge

kinderen. Particulier initiatief en het dragen van eigen verantwoordelijkheid zijn

voor ons uitgangspunt. Zij die daartoe niet zelfstandig in staat zijn, hebben recht

op hulp. De gemeente Huizen kent gelukkig heel veel vrijwilligersorganisaties die

elk op hun terrein een bijdrage leveren aan de verhoging van de kwaliteit van de

leefbaarheid in ons dorp. Dit moet worden gekoesterd. De SGP is voorstander van

een huisartsenpost binnen de gemeente. Als zich hiertoe mogelijkheden

voordoen, dan zal de SGP zich inzetten om een dergelijk centrum te realiseren.

Minimabeleid

Met inachtneming van de eigen verantwoordelijkheden van het gezin, de familie

en de kerk heeft de gemeentelijke overheid tot taak ervoor te zorgen dat

financieel zwakke burgers op verantwoorde wijze in hun noodzakelijke

levensbehoeften kunnen voorzien. De armoedeproblemen worden echter niet

opgelost door zonder meer de beschikbare middelen voor het minimabeleid te

verhogen. Nadrukkelijk moet worden gekeken naar doelmatigheid en

doeltreffendheid en bestaande voorzieningen dienen optimaal gebruikt te

worden, voordat tot uitbreiding wordt overgegaan.

De mogelijkheden tot het voeren van een lokaal minimabeleid zijn beperkt. Van

die beperkte mogelijkheden moet de plaatselijke overheid maximaal gebruik

maken. Enerzijds moet voorkomen worden dat de minima nog verder in een

isolement terecht komen, anderzijds moet er een prikkel blijven bestaan om actief

in de maatschappij te gaan participeren. De overheid treedt actief in contact met

de diaconieën van de plaatselijke kerken om in goede samenwerking daar waar

(financiële) nood is, deze zoveel mogelijk te lenigen. Het gemeentebestuur draagt

er zorg voor dat de Gemeentelijke Sociale Dienst (GSD) op een goede wijze

uitvoering geeft aan de sociale voorzieningen.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

De SGP vindt het een goede zaak dat de Wet Maatschappelijke Ondersteuning

(WMO) uitgaat van de principes van burenhulp en mantelzorg. Het

vrijwilligerswerk dat in dit kader plaats vindt, verdient de steun van de

gemeentelijke overheid. Ook de functie van de kerkelijke diaconie mag niet uit het

oog worden verloren en een goede communicatie tussen de diverse partijen is van

belang. Bij de uitvoering van de in de WMO geregelde verplichtingen voor de

gemeente dient het uitgangspunt te zijn dat elke burger het recht heeft die zorg te

kiezen, die qua identiteit bij hem past, ook wanneer deze zorg niet binnen de

grenzen van de gemeente kan worden geboden. De SGP is voorstander van een

ruimhartig voorzieningenbeleid dat mensen in staat stelt zo lang mogelijk een

volwaardige plaats in de maatschappij in te nemen

Gezondheidszorg

De binnen de gemeente functionerende gezondheids- en zorgvoorzieningen

dienen ook voor mindervaliden goed bereikbaar te zijn. De gemeente dient een

8

Page 18: Verkiezingsprogramma sgp huizen 2010 2014

www.sgphuizen.nl 18

open oog te hebben voor de nadelige effecten van de versobering van de AWBZ.

De SGP bepleit een gemeentelijk vangnet voor psychosociale patiënten voor wie

de bekostiging van ambulante zorg en begeleiding is stopgezet.

In het kader van het jeugdgezondheidsbeleid verdienen maatregelen gericht op

het voorkomen en bestrijden van drugs-, alcohol-, gok-, rook- en

internetverslaving blijvende aandacht. Gezond bewegen dient gestimuleerd te

worden. Dit geldt zowel voor jongeren en ouderen als voor mensen met een

beperking. Voor de laatstgenoemde doelgroep dient onderzocht te worden welke

mogelijkheden sportverenigingen en door de gemeente gesubsidieerde

zwembaden kunnen bieden.

Kinderopvang

Ouders dienen hun eerste prioriteit te leggen bij het opvoeden van hun kinderen.

Als ter voorziening in de eerste levensbehoeften de opvoedende taak in het

gedrang komt, verleent de gemeente waar nodig en mogelijk hulp.

Bijstandsmoeders en alleenstaande ouders met opgroeiende kinderen verdienen

daarbij extra aandacht. De overheid oefent in geen geval dwang of drang uit tot

deelname aan het arbeidsproces. Als opvang van kinderen buiten het gezin om

medische of sociale redenen noodzakelijk is, dient de gemeente bereid te zijn om

in samenwerking met andere instanties naar een oplossing te zoeken, indien

nodig ondersteund door een financiële bijdrage. In andere gevallen wordt geen

steun verleend aan kinderopvang. Bij peuterspeelzalen spelen veelal andere

motieven een rol dan bij kinderopvang. Zij kunnen voor bijvoorbeeld taalzwakke

peuters een nuttige ondersteunende functie vervullen in de voorschoolse periode.

De SGP is van mening dat het stichten en instandhouden van peuterspeelzalen

geen taken van de gemeentelijke overheid zijn en aan het particuliere initiatief

moeten worden overgelaten.

Jeugdbeleid

De primaire verantwoordelijkheid voor de jeugd ligt bij de ouders. Zij kunnen

daarbij de hulp van instellingen, zoals de reguliere hulpverlening, kerk of school

inroepen. Het gemeentebestuur heeft een stimulerende rol bij de organisatie van

dit vangnet, bij het wegnemen van eventuele knelpunten en bij het voorkomen

dat mensen tussen wal en schip vallen. Voor onze jeugd dienen er voldoende

speel-, trap- en crossveldjes aangelegd te worden. Het onderhoud daarvan mag

geen sluitpost op de begroting zijn. Bij de locatiekeuze en inrichting van deze

voorzieningen dient zo veel mogelijk rekening te worden gehouden met het

voorkomen van overlast door hangjongeren.

Jongerenwerk

De SGP is van mening dat te subsidiëren jeugdactiviteiten zich vooral moeten

richten op het bieden van Bijbels verantwoorde alternatieven voor rondhangende

en zich vervelende jeugd. De SGP staat daarom bijvoorbeeld positief tegenover

huiswerkbegeleiding, creatieve cursussen of andere verantwoorde recreatieve

activiteiten. De buurthuizen dienen hierbij een centrale rol te hebben.

Ouderenzorg

Het beleid van de gemeente dient erop gericht te zijn om ouderen zolang mogelijk

zelfstandig te laten blijven wonen. Thuiszorg, maaltijdvoorziening, alarmering,

maar ook voorlichting over voeding, beweging, veiligheid, etc. zijn diensten die de

gemeentelijke overheid dient te stimuleren. Mogelijkheden tot huisvesting van

Page 19: Verkiezingsprogramma sgp huizen 2010 2014

www.sgphuizen.nl 19

meergeneratiegezinnen verdienen de aandacht. De SGP vindt het een goede zaak

dat bejaardencentra zich in toenemende mate ontwikkelen tot zorgcentra voor

ouderen. Gelet op de ontwikkelingen op het gebied van euthanasie zal de SGP op

gemeentelijk niveau alles in het werk stellen om de identiteit van christelijke

verpleeghuizen en zorginstellingen te behouden en zo mogelijk te versterken.

Subsidies

Particuliere organisaties die voorlichting over hulp geven of deze daadwerkelijk

verlenen dienen gesteund te worden. Het mag niet zo zijn dat christelijke

organisaties met een algemeen doel om hun christelijke grondslag subsidie

onthouden wordt. De SGP bepleit om in de subsidievoorwaarden waar nuttig en

nodig een koppeling aan te brengen met speerpunten uit andere beleidsvelden.

De SGP kiest voor:

� Goede ondersteuning aan mantelzorgers en vrijwilligers. Waardering

kenbaar maken door het beschikbaar stellen van geld voor een jaarlijks

presentje. Bovendien streven naar het vergoeden van kosten van

cursussen om het kwaliteitsniveau van de mantelzorgers en

vrijwilligers (in de zorg) op peil te houden.

� In geval van bijzondere bijstand, (langdurigheids) toeslagen,

armoedebestrijding en schuldhulpverlening een actief en ruimhartig

gemeentelijk beleid.

� Jongeren pas met een diploma het onderwijs laten verlaten

(startkwalificatie); hierbij vervullen leerplicht en jongerenloket (voor

voortijdige schoolverlaters) een belangrijke rol.

� Optimale keuzevrijheid garanderen, zodat burgers hulp kunnen kiezen

die bij hen past. Het persoonsgebonden budget is hiertoe een goed

middel.

� Opvoedkundige problemen van leerlingen vroeg signaleren en hulp

bieden via schoolmaatschappelijk werk, zorgadviesteams en zonodig

een gezinscoach.

� Stimulerende maatregelen om onderlinge betrokkenheid - binnen

familie, kerk en maatschappelijke verbanden - te (helpen) verbeteren.

� Voldoende en adequate psychosociale hulp verlenen via algemeen

maatschappelijk werk; hierbij bepleit de SGP ruimte en respect voor de

levensovertuiging van de hulpvrager.

� Voorlichtingsactiviteiten op scholen door ‘ervaringsdeskundigen’ ter

voorkoming van drugs-, alcohol-, gok-, rook- en internetverslaving.

� Zorg, hulpverlening en gehandicapten(zorg) verdienen prioriteit

binnen de Wmo – hierop dient niet te worden bezuinigd.

� Zorgdragen voor een sluitende zorgketen om dakloosheid (zoveel

mogelijk) te voorkomen, overmatig alcohol- en drugsgebruik terug te

dringen en overlast door verslaving, huiselijk geweld e.d. te

verminderen.

Page 20: Verkiezingsprogramma sgp huizen 2010 2014

www.sgphuizen.nl 20

Leefomgeving Wij behoren zorgvuldig om te gaan met de natuur. Gods goede schepping

moeten we bouwen én bewaren. Een schoon milieu, waaronder ook het

openbaar groen valt met het water, moet onze aandacht hebben. Hier geldt het

rentmeesterschap bij uitstek. Hoofdlijnen zijn bijvoorbeeld het investeren in

duurzame energiebronnen en het duurzaam inrichten en onderhouden van de

(leef)omgeving.

Afvalstoffenbeleid

Afvalstoffenbeleid is belangrijk om verloedering van de openbare ruimte tegen te

gaan. Vanzelfsprekend is er goed toezicht op de naleving van de regels. Burgers en

bedrijven moeten zich bewust worden van de geweldige productie van afval. Om

te voorkomen dat de afvalstroom onbeheersbaar wordt, heeft vermindering

daarvan prioriteit. Verder is het belangrijk dat de afvalinzameling kosteneffectief

georganiseerd wordt, zodat de afvalstoffenheffing zo beperkt mogelijk blijft. De

mogelijkheden van nieuwe inzamelingsmethoden dienen serieus onderzocht te

worden. De SGP hecht daarbij veel waarde aan een grote betrokkenheid en

motivatie van de burgers.

Milieu en klimaatbeleid

Milieubeleid vraagt om een integraal plan. In een dergelijk beleidsplan komen

kwaliteit van de openbare ruimte, duurzaamheid, geluid en licht aan de orde. De

SGP vindt dat de gemeente zelf ook het goede voorbeeld dient te geven in zaken

als energiebesparing en CO2-reductie. De SGP erkent de stijgende vraag naar

energie en de eindigheid van fossiele energiebronnen op aarde. Vanuit het

oogpunt van rentmeesterschap wil zij daarom een actieve bijdrage leveren aan

energiebesparingen en het toepassen van rendabele duurzame energiebronnen.

Milieuzorg

De mens is door God als rentmeester over de aarde aangesteld. De aandacht voor

het milieu mag daarom niet verslappen. Daartoe is een verantwoord milieubeleid

noodzakelijk. De gemeente heeft daarbij een voorbeeldfunctie, maar een

intensieve betrokkenheid van bedrijfsleven en burgers is onmisbaar. Onze

leefomgeving is van groot belang voor de leefbaarheid en de volksgezondheid.

Het effect van milieubelastende activiteiten is veelal indirect en pas in de

toekomst merkbaar. De huidige generatie heeft daarom de roeping om als

rentmeester Gods schepping op verantwoorde wijze te bouwen en te bewaren. Zo

kan voorkomen worden dat toekomstige generaties belast worden met een

milieuprobleem van hun ouders. Het is een belangrijke taak van de gemeentelijke

overheid verontreinigingen en andere onverantwoorde milieubelasting tegen te

gaan. Het gemeentebestuur heeft daarom de taak de burgers te wijzen op hun

verantwoordelijkheid en het milieubesef bij de burgers te bevorderen, onder

meer door het stimuleren van milieueducatie. Overigens is nuchterheid op zijn

plaats. De SGP veroordeelt alle activistische en militante pogingen om naar

milieubehoud te streven. Het beleid dient zakelijk te worden beoordeeld op het

totaaleffect. Het gaat om het vinden van een duurzame balans tussen de

verschillende onderdelen van het milieu enerzijds en de economische en sociale

belangen zoals mobiliteit, werkgelegenheid en wonen anderzijds.

9

Page 21: Verkiezingsprogramma sgp huizen 2010 2014

www.sgphuizen.nl 21

Openbaar groen

De SGP heeft veel aandacht voor de ontwikkeling van groenvoorziening in de

wijken. Naast het tegengaan van de opwarming van de aarde heeft massief groen

als groot voordeel dat het verontreinigde lucht absorbeert. De SGP vindt een goed

kwaliteitsniveau van het groen belangrijk, mede omdat groen sterk beeldbepalend

is. Om deze redenen zijn wij dan ook tegen de aanleg van de Randweg-West.

Speelplaatsenplan

Via een speelplaatsenplan kunnen speelterreinen en speeltoestellen op een

evenwichtig wijze over de gemeente spreiden, rekening houdend met de diverse

doelgroepen (leeftijden). Volgens de SGP verdient het aanbeveling om in een

dergelijk plan rekening te houden met geografische ontwikkelingen in de

gemeente.

Stralingsrisico´s

Alhoewel de gezondheidsrisico´s van GSM- en UMTS-antennes nog onduidelijk

zijn, is de SGP van mening dat het gemeentebestuur een terughoudend beleid

behoort te voeren. De SGP is voor duidelijke regelgeving over het plaatsen van

deze masten. Een goede communicatie tussen gemeente en burgers is van groot

belang.

Water

Water wordt een steeds belangrijker onderwerp van gemeentelijk beleid. De

overheid is verplicht een waterplan op te stellen. Watersystemen en problemen

van wateroverlast of verdroging houden doorgaans niet op bij een

gemeentegrens. De SGP is daarom van mening dat overleg met het waterschap en

de omliggende gemeenten noodzakelijk is.

Wegen, straten pleinen en openbare verlichting

Reconstructie van of groot onderhoud aan wegen, straten, (fiets)paden en

trottoirs moet worden aangegrepen om de veiligheid te vergroten. Ook zal daarbij

gelijktijdig de groenvoorziening en zo mogelijk de rioolrenovatie betrokken

worden.

de zogenoemde kabelleggers aansprakelijk te stellen voor het uitvoeren van

ondeugdelijke herstelwerkzaamheden nadat de kabels zijn gelegd De SGP kiest voor:

� Aandacht voor de veiligheidsbeleving van burgers bij de inrichting en

het onderhoud van groenvoorzieningen.

� Bij de keuze van verhardingsmaterialen moet vermindering van de

geluidsbelasting een hoge prioriteit hebben.

� Kabelleggers aansprakelijk stellen voor het uitvoeren van

ondeugdelijke herstelwerkzaamheden nadat de kabels zijn gelegd.

� Lichtbeleid opstellen waarin aandacht wordt besteed aan sociale

veiligheid, duurzaamheid, verkeersveiligheid en onderhoud /

exploitatiekosten.

� Speeltoestellen ook geschikt voor minder valide kinderen.

� Veiligheid van speelplaatsen bevorderen en misbruik door

hangjongeren voorkomen.

Page 22: Verkiezingsprogramma sgp huizen 2010 2014

www.sgphuizen.nl 22

Ruimtelijke ordening en

wonen Een goed woon-, werk- en leefklimaat is in ieders belang. Grondbeleid is een

belangrijk middel om sturing te geven aan het gewenste ruimtelijk beleid. Voor

de SGP is het begrip rentmeesterschap de centrale norm voor de omgang met en

inrichting van de leefomgeving. Het gaat dan om een zorgvuldig beheer van de

schepping, die door God aan ons is toevertrouwd. Het ruimtelijke beleid staat zelf

ten dienste van de opdracht aan de mens om als rentmeester de aarde op een

verantwoorde wijze te beheren. De overheid ziet toe dat de ruimtelijke

ontwikkeling niet ten koste gaat van de levensvoorwaarden voor mensen, dieren

en planten.

Bestemmingsplannen

De bevoegdheid van de gemeente op het gebied van de ruimtelijke ordening komt

vooral tot uitdrukking in de opstelling en vaststelling van bestemmingsplannen. Bij

het opstellen van de plannen moet een integrale afweging plaats hebben van alle

betrokken belangen. Aanpassing van bestemmingsplannen dient dus in goed

overleg plaats te vinden met bewoners, omwonenden en bedrijven zodat

draagvlak wordt verkregen. Het gemeentebestuur dient er voor te zorgen dat de

diverse ruimtelijke plannen actueel zijn en blijven. De SGP vindt dat nadrukkelijk

de mogelijkheden bekeken moeten worden om voldoende huisvesting voor de

plaatselijke bevolking te realiseren. Daarom hecht de SGP er aan dat periodiek

(telkens aan het begin van een raadsperiode) een onderzoek naar de lokale

woonbehoefte wordt uitgevoerd. Dat komt het ruimtelijk beleid, maar evenzeer

de burger ten goede. Bestemmingsplannen dienen flexibel en globaal van opzet te

zijn. Door middel van vrijstellings- en wijzigingsbevoegdheden kan maatwerk

geleverd worden ten aanzien van individuele wensen van de burgers. Hiermee is

het ook mogelijk burgers daadwerkelijk bij de invulling van hun woonomgeving te

betrekken.

Grondverwerving

Uitgangspunt is dat bezit van gronden gerespecteerd wordt en dat verwerving

langs minnelijke weg dient plaats te vinden. Indien het algemene belang het

persoonlijke belang duidelijk overstijgt dan kan onteigening overwogen worden.

Terughoudendheid, zorgvuldigheid, redelijkheid en billijkheid zijn in dit kader

belangrijke trefwoorden om tot de juiste keuzes te kunnen komen. Dit betekent

dat de grond altijd tegen marktconforme prijs verkregen zal moeten worden.

Opvangtaak

Als Huizen geen gebiedsuitbreiding krijgt, is haar grondgebied bijna volgebouwd.

De SGP kiest voor een gematigde groei van Huizen, die primair gericht is op de

opvang van de eigen bevolkingsgroei. Dat neemt niet weg dat in regionaal

verband nadere afspraken gemaakt zullen moeten worden, want het zou onjuist

zijn om de woningbehoefte op andere gemeenten af te wentelen. Het te

ontwikkelen volkshuisvestingsplan dient expliciet aandacht te besteden aan deze

problematiek.

10

Page 23: Verkiezingsprogramma sgp huizen 2010 2014

www.sgphuizen.nl 23

Duurzaam bouwen

Voor bedrijventerreinen geldt als uitgangspunt dat zowel bij de inrichting van de

openbare ruimte als bij de realisering of vernieuwing van bedrijfspanden

duurzaamheid centraal staat. Intensief ruimtegebruik is noodzakelijk, alleen al

gezien de beperkt beschikbare oppervlakte van het bedrijventerrein in Huizen.

Duurzaamheid is ook van belang voor de oudere wijken. Om die zoveel mogelijk te

bevorderen ziet de gemeente er op toe dat er voldoende onderhoud aan zowel de

woningen als de openbare ruimte plaatsvindt.

Woningbouw

Waar mogelijk wordt inbreiding gerealiseerd, bijvoorbeeld door bestaande

bedrijven in woonwijken uit te plaatsen naar bedrijventerreinen. Er dient meer

gedifferentieerd gebouwd te worden, waarbij woningbouw ten behoeve van

gezinnen en mensen met een laag inkomen blijvend aandacht krijgt. Specifieke

aandacht dient geschonken te worden aan de jong gehuwde starters op de

koopwoningmarkt met één kostwinner. Wijkopbouw met aandacht voor

levensloopbestendig wonen, zoals op dit moment al in realisatie, vindt de SGP een

goede zaak. Instrumenten als maatschappelijk gebonden eigendom,

startersleningen, huurkoopregelingen en andere middelen moeten worden

ingezet om ook onder de lagere inkomensklasse het eigen woningbezit te

bevorderen.

Begraafbeleid

Het gemeentebestuur zorgt voor voldoende en gepaste gelegenheid voor het

begraven van de overledenen. Uit overwegingen van piëteit probeert de SGP het

ruimen van graven tegen te gaan, dan wel zo lang mogelijk uit te stellen. De

hoogte van de tarieven mag geen belemmering zijn om onze gestorvenen in de

eigen gemeente te begraven. De SGP wijst crematie en alle andere rituelen af die

strijdig zijn met Gods Woord. Begraven mag in geen geval duurder zijn dan

cremeren. De gemeente dient een beleid te voeren dat er op gericht is dat er altijd

voldoende ruimte is om de overledenen op een begraafplaats binnen Huizen te

kunnen begraven.

De SGP kiest voor:

� Aanleggen van voldoende stallingsmogelijkheden voor fietsen.

� Begrafenistarieven die maximaal kostendekkend zijn.

� Behoefte aan en aanbod van woningen voor (grote) gezinnen

inventariseren.

� Evenwicht in het woningaanbod: sociaal, middelduur en duur.

� Gratis parkeren in en om het centrum.

Page 24: Verkiezingsprogramma sgp huizen 2010 2014

www.sgphuizen.nl 24

Financiën Om beleid daadwerkelijk uit te voeren, zijn voldoende financiële middelen nodig.

De gemeente verkrijgt deze middelen van het Rijk of via eigen belastingheffing. In

alle gevallen gaat het om geld van de burger. Elke euro telt. Transparant, gezond

en verantwoord financieel beleid is voor de SGP het uitgangspunt.

Gezond financieel beleid

Uitgangspunt voor het financiële beleid moet zijn dat jaarlijks een sluitende

meerjarenbegroting aan de raad ter vaststelling wordt aangeboden, zonder dat

gemeentelijke belastingen en heffingen onnodig verhoogd worden. Versobering

van de overheidsuitgaven dient daarbij een wezenlijk beleidsinstrument te zijn,

zonder dat dit ten koste gaat van de gemeentelijke kernfuncties rondom gezag en

zorg. Bezuinigingen mogen evenmin ten koste gaan van de veiligheid binnen de

gemeente Huizen. Afvalstoffen-, rioolheffing en andere leges dienen

kostendekkend te zijn.

Profijtbeginsel

De SGP streeft naar een verdergaande doorvoering van het profijtbeginsel. Wie

profiteert van een voorziening betaalt. Door doorvoering van het profijtbeginsel

kan de algemene belastingdruk (OZB) beperkt blijven. Bovendien vergroot het de

keuzemogelijkheid voor de burger en wordt de eigen verantwoordelijkheid voor

de keus al dan niet deel te nemen aan allerlei niet-noodzakelijke activiteiten

vergroot.

Gemeentelijke belastingen

Naast de uitkering die de gemeente krijgt van het Rijk (uitkering Gemeentefonds)

heft de gemeente ook belastingen. Een belangrijk deel daarvan is de onroerende

zaakbelasting (OZB). Voor de SGP blijft het uitgangspunt dat jaarlijks verhogen van

de OZB-tarieven met meer dan het inflatiepercentage voor alsnog niet acceptabel

is. Alleen wanneer bezuinigingen of heroverwegingen in het voorgenomen beleid

geen oplossing bieden, wordt het een bespreekbaar onderwerp. De lokale

belastingdruk kan door het maken van gerichte keuzes beperkt blijven. Het gaat

in hoofdzaak om een evenwicht tussen de voorzieningen voor de burgers en de te

heffen belasting én draagkracht van de inwoners.

Subsidies

Met de subsidiëring van tal van activiteiten heeft de overheid een grote invloed

op de maatschappelijke ontwikkeling. De SGP vindt het mede daarom belangrijk

dat de te subsidiëren activiteiten de toets van Gods Wet moeten kunnen

doorstaan. Bij het subsidiebeleid dient het profijtbeginsel toegepast te worden en

een subsidie dient in principe een ondersteunend karakter te dragen. Op

gesubsidieerde instellingen dient een strikt en adequaat financieel toezicht te zijn

aan de hand van transparante en tijdige financiële verslaggeving. Eveneens dient

er toezicht te zijn op het naleven van de gemaakte productafspraken.

11

Page 25: Verkiezingsprogramma sgp huizen 2010 2014

www.sgphuizen.nl 25

Reserves en voorzieningen

De vorming en instandhouding van reserves is van belang voor de betaalbaarheid

en beheersbaarheid van de lokale lasten. Bestemmingsreserves en andere

financiële voorzieningen dienen getoetst te worden op actuele behoeften. De niet

meer actuele fondsen dienen te worden toegevoegd aan de algemene reserves.

Budgetoverschrijdingen in een lopend boekjaar dienen als regel door de

betreffende budgethouders binnen het eigen budget opgevangen te worden.

Maatschappelijk rendement

De overheid is gericht op maatschappelijk rendement. Overtollige financiële

middelen worden ingezet voor geschikte en noodzakelijke maatschappelijke

investeringen óf worden teruggegeven aan de burger. Tijdelijk overtollige

beschikbare financiële middelen worden onder strikte voorwaarden uitgezet.

De SGP kiest voor:

� Actieve sturing op beleid en geld door een solide begroting.

� Alleen aanvaardbare buffers voor risico’s.

� Betere betrouwbaarheid en kredietwaardigheid boven een hogere

rente.

� Geld zoveel mogelijk uitzetten bij de Bank Nederlandse

Gemeenten, de Waterschapsbank of het Rijk.

� Structureel sluitende begroting.

� Voldoende middelen om gebouwenbeheer, riool, openbare

ruimte, speelplaatsen en groen op het door de gemeenteraad

bepaalde niveau uit te voeren.

� Voortdurend de betrouwbaarheid en kredietwaardigheid volgen

van partijen waar geld is uitgezet.

Page 26: Verkiezingsprogramma sgp huizen 2010 2014

www.sgphuizen.nl 26

Kandidatenlijst SGP Huizen

1. Rob Bource ( 50, getrouwd, zes kinderen) is al vele jaren intensief

bij het werk van de SGP in Huizen betrokken. In verschillende

functies binnen het bestuur, zoals: penningmeester, 2de voorzitter en

vooral als secretaris. Verder was hij al vele malen betrokken bij het

opstellen van het SGP verkiezingsprogramma en maakte hij deel uit

van de campagnecommissie. Ook van belang is zijn betrokkenheid

bij burgerinitiatieven als het Comité Gokhal-NEE en het Comité

Zondagsrust Huizen. Van beroep is Rob teamleider administratie en

financiën zijn bij hem dan ook in goede handen. Betrouwbaar en

transparant is waar hij van houdt. Ook heeft hij oog voor de

zwakkeren in de samenleving en ligt de zorg voor het milieu hem na

aan het hart. Hij hoopt zijn kennis en kunde in de gemeenteraad van

Huizen in te mogen gaan zetten, omdat hij gelooft in een duurzaam

en waarde(n)vol Huizen. Het motto van de SGP

verkiezingscampagne is dan ook: ‘Hart voor Huizen’!

2. Henk van Amstel (76) is op dit moment gemeenteraadslid voor de

SGP in Huizen. Hij is inmiddels ruim 40 jaar als zodanig actief.

3. Ab Roetman (66) is sinds 2007 lid van de Provinciale Staten van

Noord Holland, eerder was hij daarvan duo-commissielid. Verder

heeft hij gedurende 7 jaar voor de SGP in de gemeenteraad van

Huizen gezeten.

4. Johan Klein

5. Rutger Kooij

6. Martin Korver

7. Henk Lubbers

8. Aart Rebel

9. Wessel Kos

10. Peter Oudenaarden

Secretariaat SGP: Karel Doormanlaan 66- 1271 CD Huizen- Tel.035-5252563

12