verkiezingsprogramma groenlinks houten 2014 - 2018

of 22 /22
1

Upload: groenlinks-houten

Post on 12-Mar-2016

230 views

Category:

Documents


3 download

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

Page 1: Verkiezingsprogramma GroenLinks Houten 2014 - 2018

1 1

Page 2: Verkiezingsprogramma GroenLinks Houten 2014 - 2018

2

COLOFON

• Programmacommissie: Anna van der Schors, Anton Bakker, David Jimmink, Dick Veldkamp, Dick Verburg, Hilde de Groot, Tijm Corporaal (vz)

• Bijdragen: Anja Tekelenburg, Maria van de Looverbosch, • Fotografie: Angelique Vranken: voorzijde, blz. 3, 4, 5, 6, 8, 18; Hanny Wieles: blz. 11, 15, 16, 17, 21; Anouk

Siegenbeek van Heukelom: blz. 7, 10; Angeline Kooijmans: blz. 14; Timon Woongroep: blz. 12; KNA/Johan Hoekstra: blz. 9.

• Contactadres: Tijm Corporaal, [email protected], 06 – 20010607• Website: http://houten.groenlinks.nl • Facebook: /groenlinkshouten• Twitter: @groenlinksHTN

INHOUDSOPGAVE blz.

VOORWOORD: ONTSPANNEN DE TOEKOMST IN 3

HOOFDSTUK 1 - EEN GEZONDE EN GROENE GEMEENTE 41.1. Waar hebben we ons de afgelopen jaren voor ingezet? 41.2. Wat willen we de komende jaren bereiken? 41.2.1. Wonen in een schone gemeente 51.2.3. Duurzaam heeft de toekomst 51.2.4. Bereikbaar als nergens anders 61.2.5. Groen voelt beter 71.2.6. Werk maken van gezondheid 7 HOOFDSTUK 2 -– EEN VITALE SOCIALE GEMEENTE 92.1. Waar hebben we ons de afgelopen jaren voor ingezet? 92.2. Wat willen we de komende jaren bereiken? 102.2.1. Werk en inkomen 102.2.2. Zorg voor elkaar 112.2.3. Betaalbaar wonen 122.2.4. Jeugdzorg naar gemeenten 132.2.5. Passend onderwijs 13

HOOFDSTUK 3 - EEN OPEN EN BETROKKEN GEMEENTE 153.1. Waar hebben wij ons de afgelopen jaren voor ingezet? 153.2. Wat willen we de komende jaren bereiken? 163.2.1. Serieuze gesprekspartner zijn 163.2.2. Bloeiende verenigingscultuur blijft 163.2.3. Waardering voor diversiteit 173.2.4. Aandacht voor leefbaarheid 173.2.5. Ontmoeting met de gemeente bevorderen 173.2.6. Internationale samenwerking stimuleren 18

HOOFDSTUK 4 - FINANCIËLE KEUZES 194.1. Hier staan we voor 194.2. Inkomsten verhogen 194.3. Tabel met financiële uitgangspunten 20

TOT SLOT 21

Page 3: Verkiezingsprogramma GroenLinks Houten 2014 - 2018

3

Mensen zijn vaak met de toekomst bezig. Ons denken kan ons daarbij helpen of hinderen. Helpen als we DROMENVANDE TOEKOMST die we willen. Maar ook hinderen, omdat we ons zorgen maken. Zeker in deze tijd lijkt ‘zorgen maken’ logisch. Alles verandert en is het niet onzeker wat de toekomst brengt? Dat is waar, maar gelukkig kunnen we ons aanpassen.

We zijn INSTAATOMTEVERANDEREN en dat doen we ook voortdurend. Zo had ik vier jaar geleden niet verwacht dat ik mijn huis energiezuiniger kon maken. Of dat ik uit de voeten zou kunnen met sociale media. Ik keek nog naar het journaal op vaste tijden, want anders miste ik het nieuws. Ik had niet verwacht dat ik zo BLIJ zou worden van ZONNEPANELEN op mijn woning en zo kon genieten van WINDMOLENS tijdens het hardlopen.

Verandering betekent soms het wijzigen van een koers. Veel inwoners van Houten én de gemeente hebben minder te besteden: dat betekent dat er ANDEREKEUZESGEMAAKTMOETENWORDEN. Wij gaan die keuzes niet uit de weg en laten ons daarbij leiden door onze groene en sociale principes: het voortbestaan van een LEEFBAREWERELD,eenMENSWAARDIG BESTAAN VOOR IEDEREEN enGOEDSAMENLEVEN.

Het Houten waar GroenLinks voor staat, zet zich in voor een OPENENONTSPANNENSAMENLEVING.

Een samenleving waarin je de ruimte krijgt om te ZIJN WIE JE BENT, waarin je kunt werken voor een fatsoenlijk inkomen, maar ook voldoende tijd overhoudt voor vrienden en familie. Het Houten van GroenLinks kiest onomwonden voor VERGROENING ook dichtbij, zodat we NIEUWE BANEN scheppen en een aarde achterlaten waar onze kinderen en kleinkinderen ook nog goed kunnen leven.Een keuze voor GroenLinks bij de gemeenteraads-verkiezingen op 19 maart is een keuze voor een GROENENSOCIAALHOUTEN.

Wij hopen dat ons programma u aanspreekt en uitdaagt, zodat u uw stem (opnieuw) ontspannen aan GROENLINKS toevertrouwt.

Namens de programmacommissie,

TIJMCORPORAALFractievoorzitter GroenLinks Houten

OPEN EN ONTSPANNEN DE TOEKOMST IN

Page 4: Verkiezingsprogramma GroenLinks Houten 2014 - 2018

4

1.1. WAAR HEBBEN WE ONS DE

AFGELOPEN JAREN VOOR INGEZET?

DUURZAME ENERGIE We hebben ons ingezet voor duurzame energie en UWind en Eneco ondersteund bij de realisering van windpark Houten. De windmolens produceren op een schone manier energie voor 25% van de Houtense huishoudens en veel Houtenaren participeren in het windpark waar hun energie wordt opgewekt. Daarnaast is een duurzaamheidsfonds opgericht. Jaarlijks wordt hierin door de gemeente Houten (legesopbrengsten) en Eneco in totaal € 50.000,- gestort. Met dit fonds kunnen we jaarlijks investeringen doen in nieuwe duurzame projecten ter waarde van 1 miljoen euro (bij rentelasten van 5% over de investeringen).

BUURTGERICHT ZWERFAFVAL OPRUIMENWe hebben een initiatiefvoorstel ingediend om zwerfafval buurtgericht op te ruimen. Zwerfafval vervuilt het ecosysteem en maakt slachtoffers onder dieren. Wij stimuleren daarom buurtinitiatieven in Houten. Sinds 2013 wordt er door ons initiatief in steeds meer buurten zwerfafval opgeruimd. Door samen te werken aan een schone buurt of in een buurtmoestuin groeit de betrokkenheid in de wijk, en het milieu spint er garen bij. Mede door onze opstelling vindt nu ook bij sportkantines plasticinzameling plaats.

REALISATIE KRINGLOOPCENTRUM We hebben ons sterk gemaakt voor hergebruik en afvalreductie, bijvoorbeeld door de realisatie van een nieuw kringloopcentrum. We zijn voorstander van hergebruik van goederen en we zijn trots op het prachtige pand.

BEVORDERING GEZONDHEIDWe hebben gewerkt aan een gezond Houten, door ons hard te maken voor minder bestrijdingsmiddelen in de fruitteelt en voor fruit in sportkantines.

VERVANGINGSFONDS VOOR BOMENWe hebben ons hard gemaakt voor een groen Houten door bijvoorbeeld aan te dringen op een vervangingsfonds, waardoor de aangetaste kastanjebomen langs de Rondweg kunnen worden vervangen.

VRAAGTEKENS BIJ MEER ASFALT We hebben ons actief verzet tegen de aanleg van meer en bredere wegen rond Houten. Het is niet gelukt de aantasting van het poldergebied en de aansluiting op de A12 bij Bunnik te voorkomen, maar we hebben wel duidelijk gemaakt dat verdere investeringen in automobiliteit achterhaald zijn. Steeds meer inwoners kiezen voor de trein, deel- en leenauto’s en de (elektrische) fiets.

1.2. WAT WILLEN WIJ DE KOMENDE

JAREN BEREIKEN?

GroenLinksheeftgenoegeigenideeënenheeftbovendienookgeluisterdnaarde ideeënvaninwoners van Houten. Veel aanbevelingenwerden gedaan door de Fietsersbond,Milieuwerkgroep Houten en Transition TownHouten en de Ecowerkgroep Houten. Wedenken dat Houten nóg gezonder en groenerkanworden.

Hoofdstuk 1 EEN GEZONDE EN GROENE GEMEENTE

GroenLinkszetinopeengezondengroenHouten.OokintijdenvanbezuinigingkiestGroenLinksdaarom voor kwaliteit: schone lucht, schoon water en schone grond, een keuze voor onzegezondheid.Wekiezenookvoordewereldvanmorgen:doortekiezenvoornieuweenergiebronnenvoorkomenweuitstootvanbroeikasgassenenzijnweklaarvoordetoekomst.

Page 5: Verkiezingsprogramma GroenLinks Houten 2014 - 2018

5

EEN GEZONDE EN GROENE GEMEENTEONZE BELANGRIJKSTE GROENE EN GEZONDE

THEMA'’S VOOR DE KOMENDE VIER JAAR:

1. Wonen in een schone gemeente2. Duurzaam heeft de toekomst3. Bereikbaar als nergens anders4. Groen voelt beter5. Werk maken van gezondheid

1.2.1. WONEN IN EEN SCHONE GEMEENTEGroenLinks kiest voor schone lucht, schoonwaterenschonegrondomdatwedegezondheidvanmensennatuurbelangrijkvinden:

• GroenLinks kiest voor schone lucht. We zorgen dat de luchtkwaliteit in Houten regelmatig wordt gemeten. Waar de luchtvervuiling schadelijk is voor de gezondheid, neemt de gemeente passende maatregelen, bijvoorbeeld door het verlagen van de maximumsnelheid. Dat leidt tot minder uitstoot van CO2 én voorkomt geluidoverlast.

• We kiezen voor gezonde lucht: we kiezen niet voor megastallen omdat deze stank veroorzaken. Bovendien brengt de intensieve veehouderij vanwege de grote aantallen dieren risico’s met zich mee voor de volksgezondheid.

• GroenLinks staat voor een buitengebied met een schone bodem en stimuleert ondernemers om duurzaam te innoveren en gebruik te maken van de modernste technieken in duurzame gewasbescherming. Op die manier worden het milieu en de leefomgeving zo min mogelijk belast.

• Wij moedigen biologische teelt zoveel mogelijk aan, gezien de positieve effecten op milieu en natuur van biologische landbouw, veeteelt en kwekerijen.

• We willen minder afval op straat. In zoveel mogelijk wijken coördineren buurt-ambassadeurs opruimacties. In 2018 wordt in elke wijk in Houten, ook in de kleine kernen, zwerfafval opgeruimd.

• Schaliegas is voor ons geen optie. Fossiele energieproductie draagt niet bij aan de schone toekomst die wij willen. Wij kiezen voor fossielvrije energie, schoon grondwater en minder uitstoot van broeikasgassen.

• GroenLinks wil schoner rioolwater door afvalwater en schoon regenwater zoveel mogelijk te scheiden.

• Wij vinden dat er in Houten te vaak ontheffing wordt gegeven voor geluidsbelasting boven de bovengrens van de geluidsnormen. We zetten ons in voor het aanhouden van de voorkeursnorm van maximaal 48 dB voor wegverkeer en 55 dB voor railverkeer. Daarnaast willen wij maatregelen die de geluidoverlast als gevolg van (nachtelijk) goederenvervoer verminderen. Wij blijven de gemeente continu aanspreken op het serieus nemen van de geluidoverlast die bewoners ervaren en zetten ons in om belangengroeperingen te ondersteunen.

• Het veelvuldig afsteken van particulier (knal)vuurwerk rond de jaarwisseling zorgt niet alleen voor geluidsoverlast en stress bij mens en dier, maar verstoort ook de rust in de natuur, geeft veel zwerfafval en is slecht voor de luchtkwaliteit. GroenLinks streeft naar vermindering van overlast door particulier vuurwerk. We zijn ervoor om het afsteken van particulier vuurwerk te gaan vervangen door een gezamenlijk, professioneel Houtens vuurwerk om ‘Oud en Nieuw’ te vieren.

1.2.2. DUURZAAM HEEFT DE TOEKOMSTDuurzaam betekent voor ons dat we zo minmogelijk energie en grondstoffen verspillen.OnzeambitieisomookinHoutenin2030een100%duurzame – datwil zeggen fossielvrije- energievoorziening te hebben. Duurzameenergiekomtuitstromendwater,windenvande zon en duurzame voeding komt van hetlandrondomHouten:

• GroenLinks wil minder verspilling van stroom. We kunnen als gemeente toe met minder lantaarnpalen en de openbare verlichting mag ’s nachts worden gedimd.

• GroenLinks wil dat de gemeente zelf energieneutraal wordt, zowel door besparingen op het verbruik als door zelf stroom op te wekken. We willen zonnepanelen op alle gemeentelijke accommodaties zoals scholen, sporthallen en wijkposten. We vinden

Page 6: Verkiezingsprogramma GroenLinks Houten 2014 - 2018

6

het hard nodig dat de gemeente het eigen energiegebruik per locatie gaat bijhouden en verminderen.

• Wij kiezen voor zonne-energie en we ondersteunen stimulerende maatregelen die het voor particulieren mogelijk maken om voordelig zonne-energie op te wekken en af te nemen.

• Wij kiezen voor windenergie, de meest rendabele leverancier van duurzame energie. Er komen meer windturbines langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Windpark Goyerbrug is voor 2018 gerealiseerd op een manier waarbij inwoners meeprofiteren van de realisatie en exploitatie van het windpark.

• We ondersteunen het opnieuw starten van de waterkrachtcentrale Hagestein. Deze centrale bestaat sinds 1958 en is daarmee de oudste waterkrachtcentrale van Nederland. In 2005 is de centrale stilgezet voor onderhoud, maar niet meer gestart. De elektriciteit uit de centrale kan 1.200 woningen in Houten en Vianen van groene stroom voorzien.

• Door de komst van Windpark Houten is een duurzaamheidsfonds mogelijk gemaakt. Hiermee ondersteunen we inwoners en bedrijven die in Houten een duurzaam project willen starten, zoals burgers die gezamenlijk een park van zonnepanelen exploiteren.

• We geven voorrang aan duurzame, innovatieve en creatieve ondernemers. GroenLinks steunt van harte het Platform Maatschappelijk Ondernemen (PMO). We vinden het belangrijk dat ondernemers bij elkaar worden gebracht: elkaar leren kennen, elkaar inspireren en samen projecten ontwikkelen. Het Houtense initiatief ‘De KrachtFabriek’ moedigen wij aan, net zoals het project ‘De Groene Hoeve’ in Schalkwijk.

• We stimuleren initiatieven die de verkoop van streekproducten uit Houten en omliggende gebieden bevorderen. Zo voorkomen we onnodig transport van voedsel en realiseren

we minder vervuiling en meer betrokkenheid bij lokaal geproduceerd voedsel.

• GroenLinks wil in de openbare ruimte meer plaatsen voor buurtmoestuinen, volkstuinen en vruchtbomen. We vinden het belangrijk dat kinderen en jongeren zien en ervaren waar ons voedsel vandaan komt. Lege plekken die binnen de Rondweg langdurig niet worden gebruikt zijn hier geschikt voor.

• GroenLinks is voor de komst van een Stadswerkplaats. Ook zijn we voor de doorontwikkeling van het repaircafé naar een werkplaats waar mensen meerdere dagen per week terecht kunnen, reparaties leren uitvoeren en begeleid leren klussen. Dit voorkomt dat goed bruikbare apparaten te snel worden weggegooid omdat er een onderdeel niet meer werkt.

1.2.3. BEREIKBAAR ALS NERGENS ANDERSHoutenheefteenprachtigenunieknetwerkvanfietspaden.Fietseniseenschoneengezondemanier van voortbewegen. Bovendien ben jeinHoutenvaaksnelleropjebestemmingmetdefietsdanmetdeauto.GroenLinkswildatvoordeelnogmeergaanbenutten:

• Voor GroenLinks is en blijft Houten DE fietsstad van Nederland! De “hemel van de hemel voor fietsers” zoals in Amerikaanse bladen stond. Dit betekent dat we een naam hoog te houden hebben en dus dat we ons fietspadennetwerk goed blijven onderhouden. Ook blijven we buiten de Rondweg investeren, zoals in snelwegfietsroutes naar Nieuwegein en Utrecht.

• We stimuleren het fietsgebruik door de Houtense fietspaden veiliger te maken. De winterse gladheidsbestrijding moet blijven door fietspaden te vegen in plaats van pekel te strooien. We willen aanmoedigen dat meer mensen vaker kiezen voor de fiets als vervoersmiddel.

• GroenLinks steunt het initiatief van de Fietsersbond voor een nieuw bewegwijzerings-systeem in Houten.

• Woningen zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Dit kan met de inzet van elektrische buurtbussen op de Rondweg en naar de kleine kernen en electrocars en fietstaxi’s binnen de rondweg.

• Wij geven voorrang aan alternatieven voor autobezit. GroenLinks maakt graag meer

Page 7: Verkiezingsprogramma GroenLinks Houten 2014 - 2018

7

parkeerplaatsen vrij voor auto’s die worden gedeeld (zoals door Greenwheels en Wheels for all).

• GroenLinks wil zo min mogelijk parkeer-plaatsen. Het parkeren van auto’s kost immers veel openbare ruimte en dus geld en gaat vaak ten koste van groen. Bij nieuwbouw komt de parkeerruimte op het terrein van de eigenaar. In de drukke delen van Houten komen parkeerheffingen en huishoudens met meerdere auto’s betalen hiervoor extra.

• GroenLinks wil samen met andere gemeenten krachtig lobbyen voor beperking van de snelheid op de A27. Zo wordt de lucht schoner en neemt de geluidsoverlast af.

1.2.4. GROEN VOELT BETERWe leven in een dichtbevolkt gebied en wehebben steeds meer ruimte nodig. Hierdoorstaatdenatuuronderdruk.GroenLinksvindthet belangrijk om tegendruk te geven en denatuurteondersteunen.Nietalleenomdatweonze flora en fauna waardevol vinden, maarookomdatdenatuuronsrustbiedtenruimtevoorkinderenomtespelen.

• Groene landschapselementen (bomen en heesters) vormen een wezenlijk onderdeel van gebouwde monumenten en buitenplaatsen en het historisch agrarisch landschap. GroenLinks koestert het groen cultuurhistorisch erfgoed. GroenLinks wil dat de gemeente werk maakt van het behoud van dit erfgoed en daarbij rekening houdt met de oorspronkelijke ecologie en de authenticiteit van het plantgoed en dus niet alleen kiest voor een cultuurtechnische benadering.

• Om het groene aangezicht van Houten te behouden, komt er de komende jaren wel een vervangingsfonds voor de financiering van nieuwe aanplant op de rondwegwal.

• We ondersteunen initiatieven van bewoners en ondernemers om (bedreigde) dieren te helpen, zoals dat gebeurt bij o.a. padden, weidevogels, bijenpopulaties, steenuilen en slangen. We voeren natuurlijk beheer van groenzones in, zodat het leefklimaat voor met name de bij verbetert. Bijen zijn van levensbelang voor de landbouw en de fruitteelt maar worden ernstig bedreigd.

• We stimuleren en faciliteren groene initiatieven zoals de Ecowijk ‘Het Hout’ en bewonersactiviteiten om groen in de wijk te krijgen bijvoorbeeld door het gezamenlijke

onderhoud van buurttuinen of, in het klein, van plantenbakken.

• We vinden dat de natuurwaarden in en rondom Houten kunnen verbeteren. Een ecoloog voor de bebouwde omgeving kan haar/zijn kennis inzetten om de diversiteit van planten- en dierensoorten die in Houten voorkomen, te vergroten. We sporen de gemeente aan om in overleg met deze persoon een integraal natuurbeleidsplan op te stellen.

• Veel jongeren vervreemden van hun eigen omgeving en krijgen niet meer de kans om natuur echt te beleven. Houten heeft met het speelbos in Nieuw Wulven het goede voorbeeld gegeven. We willen een tweede speelbos aan de zuidkant van Houten, waarin kinderen de natuur ontdekken en ervaren (en lekker vies mogen worden).

• We willen blijvend zorg dragen voor natuur- en milieueducatie, waarbij het milieu-educatief centrum rond de Speelheuvel wordt versterkt.

• Wij steunen de plannen voor de ontwikkeling van de forten en werken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, maar de bescherming van de natuurwaarde (zoals de grote populaties vleermuizen) staat voor GroenLinks voorop.

• GroenLinks wil dat de economische ontwikkeling van het Eiland van Schalkwijk steeds wordt gekoppeld aan de versterking van natuur en landschap. Hierdoor gaat de kracht van dit gebied als groene long niet verloren gaat.

1.2.5. WERK MAKEN VAN GEZONDHEIDSportenisgezond,ontspannendendraagtbijaansocialecohesie, integratieenuiteindelijkaan tolerantie. GroenLinks maakt werk vaneengezondHouten.• GroenLinks wil een gemeente die

zorgt voor goede voorzieningen voor amateursportbeoefening, en een gemeente

Page 8: Verkiezingsprogramma GroenLinks Houten 2014 - 2018

8

die zich inzet voor regionale afstemming om kosten te besparen. GroenLinks is voor behoud van zwembad De Wetering. Sportvoorzieningen worden mogelijk met en door de verenigingen ontwikkeld en geëxploiteerd.

• We stimuleren in Houten dat scholen en jongeren deelnemen aan sportieve evenementen zoals de avondvierdaagse, zwem- en fietsvierdaagse, de Tour de Schalkwijk en de Loop door Houten. Een gezonde levensstijl leer je op jonge leeftijd. Sportfunctionarissen helpen bij de opzet en uitvoering van sportieve activiteiten in Houten, waarbij zij als opdracht meekrijgen om vooral jongeren actief mee te laten organiseren.

• GroenLinks wil de samenwerking tussen sportverenigingen onderling en de samenwerking tussen verenigingen en het onderwijs, de naschoolse opvang, fitnesscentra en zorginstellingen stimuleren. Meer scholen gaan sport aanbieden als naschoolse activiteit.

• Voor senioren komt er een gevarieerd aanbod aan sport- en bewegingsactiviteiten, afgestemd op de behoeften van deze groep. Sportverenigingen maken met elkaar afspraken om ouderen tot meer sport te stimuleren. Ouderen kunnen dan voor een bepaald bedrag bijvoorbeeld gebruik maken

van het zwembad, de tennisbaan en het fitnesscentrum.

• In Houtense sportkantines wordt fruit aangeboden. Houten omarmt het project Fruit4Sport, geïnitieerd door de Universiteit van Wageningen.

• Voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking zorgen we dat er in de regio voldoende mogelijkheden tot sportbeoefening zijn en dat samen met sportverenigingen een aangepast sportaanbod wordt geleverd. Sportverenigingen krijgen zo nodig financiële steun om invulling te geven aan dit sportaanbod.

• We bevorderen leren in een gezonde omgeving. We stimuleren initiatieven van middelbare scholen om hun schoolplein rookvrij te maken.

Page 9: Verkiezingsprogramma GroenLinks Houten 2014 - 2018

9

2.1. WAAR HEBBEN WE ONS DE

AFGELOPEN JAREN VOOR INGEZET?

SOCIAAL MINIMABELEID De rijksoverheid versoberde de afgelopen jaren het minimabeleid. GroenLinks heeft zich de afgelopen jaren in Houten keer op keer ingezet voor een ruimhartig minimabeleid op terreinen waarop de gemeente zelf nog invloed houdt. Voorkomen dat gezinnen in de problemen komen, is niet alleen socialer, het is ook goedkoper. GroenLinks heeft dan ook benadrukt dat de mogelijkheden voor minima die er in Houten wel zijn, zoals een langdurigheidstoeslag, de sportpas of de kwijtschelding van belastingen, behouden moeten blijven.

SOCIAAL LOKETIn 2013 is de regionale sociale dienst Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) opgericht. Het kantoor van WIL staat in Nieuwegein. Daar hebben we mee ingestemd onder de voorwaarde dat er lokale spreekuren door ambtenaren van Sociale Zaken in Houten zouden blijven. Dat is gelukkig het geval. Het Sociaal Loket aan Kant 3 is een goede zaak: bundeling van krachten (o.a. infospreekuur, rechtswinkel, voedselbank met spreekuur SoZa) is heel belangrijk voor mensen die adequate ondersteuning nodig hebben op het gebied van inkomen, wonen, zorg en welzijn.

ONDERSTEUNING VAN NIEUWKOMERS IN

HOUTENHet college besloot in 2012 het vluchtelingenwerk (SPIN) in Houten geen subsidie meer te geven en het gebouw te slopen. Mede door interventies van GroenLinks is ervoor gezorgd dat een deel van de opgebouwde expertise bij SPIN werd ingebracht bij ‘van Houten&Co’.

VERENIGINGEN VERBINDEN, FANFARES

HEBBEN TEVENS EEN SOCIALE FUNCTIE GroenLinks is blij dat we de plotselinge afschaffing van de subsidies voor gemeentelijke fanfares hebben kunnen voorkomen. Op dit moment staan subsidies onder druk. Verenigingen en instellingen moeten volgens veel partijen hun eigen broek maar op kunnen houden. GroenLinks denkt daar anders over. Natuurlijk moeten subsidies soms worden herzien, maar sociale activiteiten komen de hele samenleving ten goede. Het afschaffen van bijvoorbeeld de subsidie voor een fanfare, leidt ook tot verdwijnen van het muziekonderwijs via de fanfare, de sociale meerwaarde van het leren samenspelen en een stuk gezelligheid.

GOED ONDERWIJS IN GROENE SCHOOLGEBOUWENGroenLinks heeft de afgelopen jaren gevraagd om aandacht voor het binnenklimaat in scholen. Goed onderwijs vindt plaats in frisse, ‘ademende’ schoolgebouwen. We hebben ervoor gezorgd dat de Houtense schoolgebouwen worden vergroend door middel van zonnecellen, groene daken, isolatie en dergelijke. We hebben het initiatief om zoveel mogelijk schoolpleinen als groen schoolplein in te richten omarmd en bereikt dat steeds meer schoolpleinen als natuurspeelplaatsen worden ingericht.

Hoofdstuk 2 EEN VITALE SOCIALE GEMEENTE

GroenLinks staat voor een samenleving waarin iedereen kanmeedoen, dus ookmensenmetweinigfinanciëlemogelijkheden,ofmeteenlichamelijke,psychischeofverstandelijkebeperking.Deafgelopenjarenisdewerkloosheidgestegenenzijnveelvoorzieningendoorbezuinigingenvanderijksoverheidbeperkt.Eenvitaleensocialegemeenteblijvenwealleenalsweonsinzettenvoor elkaar. We realiseren ons dat mantelzorgers en zorgvrijwilligers veel werk verzetten. Zijverdienenruimhartigebegeleidingvanuitdegemeente.

Page 10: Verkiezingsprogramma GroenLinks Houten 2014 - 2018

10

2.2. WAT WILLEN WE DE KOMENDE

JAREN BEREIKEN?

GroenLinks stimuleert extra inzet opverschillendeterreinen.Allereerstzettenwijeropindatzoveelmogelijkmensenpassendbetaaldwerkkunnendoen.Werkismeerdaninkomen,hetgeeftzelfvertrouwenensocialecontacten.Daarnaastzijnwevooreensociaalminimabeleid.

Zeggen datmensen zelf de regie over hunlevenmaarmoetenpakkenistegemakkelijk.Ondersteuning is nodig bij het vinden vanvrijwilligerswerk,beroepsgerichtescholingofhetopnieuworganiserenvanhunleven.Ineenvitalesocialegemeentezijnwesolidairmetmensendiehet(tijdelijk)nietreddenenbiedenweelkaareenhelpendehand.

EEN VITALE SOCIALE GEMEENTE

ONZE BELANGRIJKSTE SOCIALE THEMA’’'S VOOR

DE KOMENDE VIER JAAR:

1. Zoveel mogelijk burgers hebben werk en inkomen.

2. Mensen die zorg nodig hebben, worden goed geholpen.

3. Er zijn betaalbare woningen.4. De jeugdzorg is goed ingericht.5. Er is passend onderwijs voor iedereen.

2.2.1. WERK EN INKOMEN

GroenLinks vindt een voldoende basisinkomen voor iedereen noodzakelijk. Daarom willen wij mensen die niet zelfstandig in hun inkomen kunnen voorzien ondersteunen. Dit doen we op de volgende manieren:

• We accepteren geen jeugdwerkloosheid. GroenLinks wil investeren in werk en in het maken van nieuwe combinaties tussen onderwijs en bedrijfsleven, bijvoorbeeld door samenwerking met de land- en tuinbouwsector. De vraag en het aanbod van werkgelegenheid worden beter op elkaar afgestemd. Met de regionale sociale dienst (WIL), met inzet van banenmarkten en door gebruik te maken van Werkgevers Servicepunten.

• Laagopgeleide werkeloze jongeren worden specifiek ondersteund in het vinden van tijdelijke banen. Een projectbaan is een opstapje naar een vaste baan en helpt bij het wennen aan

werkstructuur, collegiaal contact en het opdoen van kennis.

• We willen dat het gemakkelijker wordt om tijdelijk werk te accepteren. GroenLinks kiest voor een praktische verkorte aanvraag voor tijdelijk werk door mensen met een uitkering.

• We willen dat iedereen kan werken. Houten heeft goede kinderopvangmogelijkheden, die dat mede mogelijk maken. GroenLinks vindt het belangrijk dat er peuterspeelzalen blijven bestaan, waarvoor de gemeenten betaalbare, niet-commerciële tarieven kan hanteren. We willen dat die mogelijkheid blijft bestaan en niet vervangen wordt commerciële kinderopvang.

• Nog steeds worden teveel regelingen voor ondersteuning van sociale minima niet goed benut. We bevorderen de bekendheid met de regelingen voor bijzondere ondersteuning door goede communicatie met doelgroepen en maatschappelijke instellingen die signalen afgeven. We willen dat het ‘niet-gebruik’ van regelingen door burgers de komende jaren met minimaal 25% daalt ten opzichte van de huidige situatie.

• Voor huishoudens met meer problemen, wordt zoveel mogelijk gewerkt aan de totstandkoming van een ‘één gezin-één plan-aanpak.’ In het plan wordt geïntegreerde aandacht besteed aan alle thema’s die spelen in het huishouden: het leven op orde brengen, samenwerking met gezondheidswerkers, maatschappelijk werk, de woningcorporatie, het nutsbedrijf en het welzijnswerk.

• GroenLinks wil armoede voorkomen en daarom inzetten op preventie voordat er grote financiële problemen ontstaan. We willen budgetcoaches inzetten om met de cliënt de financiën te ordenen en ter ondersteunen bij het saneren van schulden. De regionale sociale dienst motiveert werkgevers om bij vermoedens van schuldenproblematiek hun medewerkers te wijzen op de mogelijkheid budgetcoaching in te zetten.

Page 11: Verkiezingsprogramma GroenLinks Houten 2014 - 2018

11

• Met werkgevers en onderwijsinstellingen worden afspraken gemaakt over leerwerktrajecten, waardoor het beter mogelijk wordt jeugdige of herintredende arbeidskrachten in te passen op de nieuwe werkplek.

• Bij aanbestedingen van de gemeente of bovengemeentelijke samenwerkingsverbanden wordt gezocht naar mogelijkheden om werkzoekenden uit de regio in dienst te kunnen nemen.

• Beschutte sociale werkplaatsen zijn voor sommigen de enige veilige manier van werken. Wij maken ons er sterk voor dat die mogelijkheid blijft bestaan. Er dreigt door rijksbeleid veel bezuinigd te gaan worden op deze instellingen. Wij vinden dat werknemers en hun cliënten in deze voorzieningen al te lang in onzekerheid verkeren over het toekomstige overheidsbeleid. Er moet snel helder beleid komen.

• Mensen met weinig inkomsten worden ondersteund. We zorgen ervoor dat lokale supermarkten producten die over zijn aan Voedselbank Houten geven, en we vragen met publieksacties onze inwoners om af en toe iets extra’s aan de Voedselbank te geven. Zo zijn we solidair met elkaar.

‘2.2.2. ZORG VOOR ELKAAR Erwordtsteedsmeereenberoepgedaanopdeburgeromteparticiperen.GroenLinkswilvoorkomendat overbelastingontstaat doorstapelingvanmantelzorg,burgerparticipatieenvrijwilligerswerk.Wijpleitenvoor:vrijwilligwaarhetkan,professioneelwaarhetmoet.

• Maatschappelijke Ondersteuning gaat te vaak gepaard met aanbestedingstrajecten, waarbij de grote aanbieders in het voordeel zijn. Zij kunnen het werk vaak goedkoper aanbieden. Groot en goedkoper is niet altijd beter, bijvoorbeeld als iemand zorg krijgt maar daar niet zelfstandiger van wordt. Dan is de zorg weer langer nodig. Wij willen werk maken van de oprichting van sociale wijkteams. Via kleinschalige zelfsturende teams van professionals die buurtzorg op maat leveren, komen verpleging en verzorging weer dicht bij de mensen. We maken de wijkverpleegkundige en huisarts weer belangrijker en integreren de thuiszorg in het informele netwerk van de zorgvrager (gezin, vrienden, buurt).

• Huisbezoeken worden uitgevoerd en diagnoses gesteld door gekwalificeerde vakmensen. Bij de indicatiestelling is het uitgangspunt

wat de cliënt zelf nog kan. De cliënt krijgt ondersteuning om zoveel mogelijk zelf de regie te houden, goed afgestemd met en in samenwerking met eventuele mantelzorger(s) en/of zorgvrijwilliger(s).

• In contracten tussen gemeenten en zorgaanbieders worden de mogelijkheden voor thuisverpleging vergroot, zodat ouderen langer thuis kunnen wonen. Met woningbouwcorporaties en andere marktpartijen zetten we erop in dat zelfstandig wonen van ouderen en mensen met een beperking beter mogelijk wordt op de woningmarkt.

• We maken werk van training van ouderen in het omgaan met sociale media en digitale informatieverstrekking.

• Eenzaamheid wordt tegengegaan. Eenzame buren halen we uit hun isolement, door het aanmoedigen van initiatieven om kokers en eters in de buurt bij elkaar te brengen, door gerichte aandacht voor elkaar en door burendagen.

• Nieuwe Nederlanders krijgen ondersteuning bij hun inburgering in Houten. Een steuntje in de rug in de vorm van spreekuur en de coördinatie van de vele vrijwilligers (maatschappelijk begeleiders en taalcoaches) blijft nodig om ervoor te zorgen dat vluchtelingen snel en goed kunnen integreren in Houten.

• We maken Houten nog rolstoelvriendelijker. Het doel is dat iedereen in Houten met een rolstoel of rollator overal goed kan komen. We betrekken hier de SGH, patiënten- en ouderverenigingen bij.

• Mensen met een functiebeperking hebben van de maatschappij soms meer ondersteuning nodig dan andere mensen om dezelfde levensomstandigheden te bereiken. Deze ondersteuning mag nooit beschouwd worden als een privilege: het is een recht van elk mens. GroenLinks wil dat de gemeente Houten gaat werken met de werkmethodiek Agenda 22. Deze methodiek is afgeleid van 22 regels die de Verenigde Naties hebben opgesteld.

Page 12: Verkiezingsprogramma GroenLinks Houten 2014 - 2018

12

In een Agenda 22-gemeente wordt een actieplan gemaakt, zodat de medewerkers van overheidsinstellingen bij alle werkzaamheden oog hebben voor mensen met beperkingen.

• Wij willen stimuleren dat mensen elkaar helpen en ontmoeten. Bijvoorbeeld via ‘ontmoetingsplekken’ en andere buurtvoorzieningen. De gemeente stimuleert het betrekken van en het doorverwijzen naar vrijwilligers. Ook samenwerking tussen ondernemers, zorg- en welzijnsinstellingen en vrijwilligerswerk wordt gestimuleerd.

• GroenLinks vindt het belangrijk dat in Houten een laagdrempelige en makkelijk te actualiseren sociale kaart ontwikkeld wordt. Hiermee is voor iedereen in één oogopslag duidelijk wat alle actuele formele en informele initiatieven zijn in de Houtense samenleving (sport, kerken, buren) op het gebied van welzijn, zorg en preventie. Dit overzicht moet voor iedereen te raadplegen zijn, zowel in digitale vorm als op papier.

2.2.3. BETAALBAAR WONEN Het grootschalig bouwen in de gemeenteHoutenisvoorbij.DekomendejarenzullenvooraldelegeplekkenbinnendeRondwegwordenopgevuld.Verwachtwordtdaterjaarlijkscirca150woningenwordengerealiseerd.Indekleinekernenzullenvoordelokalebevolkingkleinschaligeprojectenwordenopgestart.

GroenLinksvindthetbelangrijkdejuistekeuzestemakenvoornieuwbouwprojecten.Wijdoendatopdevolgendemanieren.

• Wij zijn voor een ongedeelde gemeente, een gemeente waarin alle sociale inkomensklassen een betaalbare woning kunnen vinden. Daarvan is nu in Houten geen sprake. Jongeren staan meer dan 10 jaar ingeschreven voor een woning en er worden te weinig sociale huurwoningen gebouwd. Wij willen sociale woningbouw stimuleren.

• We willen minder nieuwe woningen bouwen boven de € 400.000,-. Wij zien liever goedkope huur- en koopwoningen en investeren meer in nieuwe woonconcepten (compacte woonstudio’s voor jongeren, deelwoningen waarin meerdere gezinnen kunnen wonen en dergelijke). Daardoor kunnen we meer mensen een woning bieden en dringen we wachtlijsten terug.

• GroenLinks wil dat iedereen goed kan wonen,

maar bij het toewijzen van sociale huurwoningen kiezen we vooral voor de outsiders op de woningmarkt: jongeren, koopstarters, senioren en mensen met een beperking. Voor niet-kapitaalkrachtige senioren vragen we specifieke aandacht, zodat ook zij langer zelfstandig kunnen blijven huren.

• GroenLinks juicht het toe dat er in Houten plekken zijn waar mensen tijdelijk kunnen worden opgevangen. Voor mensen die hun thuissituatie hebben verlaten en zich zonder opvang niet kunnen handhaven in de samenleving, moeten wij in Houten een tussenvoorziening blijven creëren. Een corporatiehotel is hiervoor ook een mogelijke vorm, of opvang in de speciaal hiervoor toegeruste Timon-woongroepen die Houten al heeft.

• Leegstand van woonruimte en kantoren in Houten wordt actief tegengegaan. Overbodige kantoorruimte in woonwijken wordt geschikt gemaakt voor één- en tweepersoonshuishoudens.

• De gemeente werkt actief mee aan initiatieven van particulieren die zelf hun duurzame woning willen bouwen, al dan niet met gemeenschappelijke voorzieningen (collectief particulier opdrachtgeverschap). Dit bouwen-van-onderop leidt tot minder eenheidsworst in de bouw, kan de bijna stilgevallen (nieuw)bouw op gang houden en versterkt het buurtgevoel. We denken specifiek aan de Ecowijk Het Hout en een seniorencomplex op de voormalige locatie van de Bogermanschool aan de Lobbendijk.

• We blijven aandringen op onderzoek naar de mogelijkheden van een zogenaamde Fietsflat naast het Fietstransferium in het Slingergebied. Een fietsflat wordt alleen bewoond door mensen zonder auto. Door hier afspraken over te maken met bewoners ontstaat er geen extra parkeerdruk door auto’s en is compact en goedkoper bouwen mogelijk.

Page 13: Verkiezingsprogramma GroenLinks Houten 2014 - 2018

13

2.2.4. JEUGDZORG NAAR GEMEENTENDekomendejarenkomenergroteveranderingenopdegemeenteaf.Gemeentenwordenin2015verantwoordelijkvoorallevormenvanjeugdhulp,dusookdespecialistischehulpvoorjongerenmeteenlichteverstandelijkebeperkingenvoorjongerenmeternstigeopvoedingsproblemen.De uitvoering van jeugdreclassering enkinderbeschermingsmaatregelenkomenookinhandenvandegemeente.

GroenLinksisvoorstandervangemeentelijkjeugdbeleid,maarvindtdatgespecialiseerdejongerenhulp,bijvoorbeeldophetgebiedvande geestelijke gezondheidszorg niet doordegemeentezelfmoetwordeningevuld.Degemeentekanerwelvoorzorgendatergoedezorg wordt geboden. Bovengemeentelijkeafsprakenencontroleopdeuitvoeringzijndaarbijnoodzakelijk.We willen dat jongeren zorgeloos kunnenopgroeien inhuneigenomgeving.Ookmetjongerengaathetnietaltijdgoed.Doorhetvoorkomen,tijdigsignalerenenaanpakkenvanproblemennuzijnproblemenoplatereleeftijdtevoorkomen.Wedoenditopdevolgendemanieren:

• Het Centrum voor Jeugd en Gezin is het laagdrempelige inlooppunt voor informatie en advies over het aanbod aan opvoed-ondersteuning. De medewerkers onderkennen tijdig of meer specialistische hulp moet worden ingezet. Waar opgroeiproblemen ontstaan omdat bijvoorbeeld een ouder verslaafd is of omdat er schulden zijn, wordt gekozen voor een één-gezin-één-plan-aanpak.

• Jongeren die weerbaar zijn, leiden een gelukkiger leven. We steunen daarom initiatieven die de weerbaarheid van jongeren bevorderen, zoals Kanjertrainingen.

• Problemen met hangjongeren lossen we zoveel mogelijk samen mét jongeren en omwonenden op. VanHouten&Co intensiveert het contact met jongeren en doet vaker een beroep op hen.

• Het organiseren van gezamenlijke activiteiten in een wijk bevordert de sociale samenhang en de leefbaarheid in de betreffende wijk. Tegelijk doen de jongeren praktijkervaring op met activiteiten die ze zelf zinvol vinden.

2.2.5. PASSEND ONDERWIJSOmdegroeivanhetspeciaalonderwijsintedammen,zijnscholenvanaf1augustus2014verplichteenpassendonderwijsarrangementaantebiedenaanleerlingendieextraondersteuningnodighebben.DegemeenteHoutenmaaktsamenmethetonderwijsafsprakenoverdezorgdiehetonderwijsendezorgdiedegemeente(viadeverschillendejeugdzorgaanbieders)levert.

Goed onderwijs is de beste start voor detoekomst. Dat betekent: achterstandenvoorkomenofinhalenenhetbesteuitkinderenhalen.Lerenhoudtbovendiennietopalsjevolwassenbent.Wijzetteninopdevolgendethema’s:

• GroenLinks is voor nauwe samenwerking tussen peuterspeelzalen, kinderopvang en basisonderwijs. We vinden het belangrijk dat de gemeente de regie houdt bij het realiseren van integrale kindcentra, waar kinderen de hele dag terecht kunnen. De gemeente zorgt dat de overstap van voorschoolse educatie naar de basisschool soepel verloopt en stimuleert de samenwerking tussen scholen en andere instellingen.

• Elk kind krijgt het onderwijs dat het beste bij zijn of haar talenten en beperkingen past. Voor getalenteerde leerlingen willen we dat scholen meer mogelijkheden bieden die aansluiten op de eigen ontwikkeling van de leerlingen. Op alle scholen wordt voorlichting gegeven over seksuele diversiteit en het belang van mensenrechten. Ook besteden scholen aandacht aan de bestrijding van racisme, discriminatie en pestgedrag. De gemeente Houten bevordert de aandacht voor het leren omgaan met verschillen.

• Wij willen dat kinderen zich bewust zijn van het van oorsprong agrarisch gebied waarin ze wonen. In het basisonderwijs is daar ruimte voor, door buiten met planten en dieren te werken en natuurlijk door kinderen veel buiten te laten spelen.

• Er zijn al 500 vreedzame basisscholen in Nederland. GroenLinks wil dat de gemeente Houten de uitgangspunten van ‘de vreedzame school’ gaat bevorderen zodat kinderen leren conflicten vreedzaam op te lossen en pestgedrag wordt voorkomen. Bij vermoedens van pestgedrag zijn wij voorstander van het benoemen van gevoelens en gedragingen, en het volgen van wat er gebeurt met het vermoedelijke slachtoffer van pestgedrag, ook op sociale media. Zo wordt voorkomen dat grenzen blijvend overschreden worden.

Page 14: Verkiezingsprogramma GroenLinks Houten 2014 - 2018

14

“Passend onderwijs

voor iedereen, in een

groene, gezonde en

vreedzame omgeving”

Page 15: Verkiezingsprogramma GroenLinks Houten 2014 - 2018

15

3.1. WAAR HEBBEN WE ONS DE

AFGELOPEN JAREN VOOR INGEZET?

SUBSIDIES EN SOCIALE COHESIESubsidies zijn meer dan een kostenpost. Ze ondersteunen wat van waarde is en wat we met elkaar willen. GroenLinks heeft de afgelopen jaren onderstreept dat het voor de sociale cohesie en betrokkenheid van inwoners bij Houten belangrijk is dat zaken als kunst en cultuur ondersteuning krijgen, ook in tijden van economische neergang.

GEMEENTE COMMUNICEERT OVER MOGELIJKHEDENGroenLinks heeft zich ingezet voor zorgvuldige communicatie. Wij lieten ons daarbij leiden door mogelijkheden waarbij samen met burgers nieuw beleid werden ontwikkeld. Dat is onder andere gelukt bij de modernisering van het zendmastbeleid, bij het behoud van de steiger aan de Imkersplas.

Een betrokken gemeente helpt de burgers creatief te zijn én maakt dat zelf ook mogelijk. Door onze communicatie gingen deuren open, waarvan de gemeente eerst dacht dat ze niet open konden. Werd voorheen nog gedacht in termen van “Het dorpshuis moet sluiten, want…”, nu horen we steeds vaker de vraag “Wat moeten we doen om het dorpshuis open te kunnen houden?” We durven te beweren dat GroenLinks sterk heeft bijgedragen aan deze nieuwe insteek in Houten.

THEATER, SPIL IN CULTUURONTWIKKELING Culturele ontwikkeling verheft mensen. Mensen stralen als hun talent tot ontwikkeling kan komen. Onder het motto ‘Steun de Slinger stevig’ hebben wij daarom steeds gepleit voor steun aan het theater. Wij zijn blij met de bundeling van krachten tussen Theater Aan de Slinger, Kunstaanbod en HoutenXL.

DIVERSITEIT IN CULTUURAANBODGroenLinks heeft zich ingezet voor het behoud van kleinkunst. Bij verdeling van de gelden uit het Houtense cultuurfonds mogen van GroenLinks niet alleen bezoekersaantallen en spraakmakendheid van belang zijn. Er moet ruimte blijven voor kleinere kunstvormen. Het Cantate Kamerkoor Houten trekt met Bach nu eenmaal minder bezoekers dan Riverdance, maar voegt wel waarde toe aan het cultuuraanbod in Houten. GroenLinks heeft ervoor gezorgd dat bij het toekennen van subsidies uit het cultuurfonds aandacht blijft voor diversiteit in het cultuuraanbod.

PREVENTIE VAN DRUGS- EN ALCOHOLOVERLASTIn de afgelopen jaren is de overlast door gebruik van alcohol en drugs toegenomen omdat kort na elkaar zowel de gemeente als het Rijk voorlichting hierover had stopgezet. Het stopzetten van de subsidie op voorlichting konden we niet voorkomen. GroenLinks heeft het wel voor elkaar gekregen dat Houten de preventie van alcohol- en drugsmisbruik weer heeft opgepakt en dat er weer voorlichting op scholen plaatsvindt.

INTERNATIONALE SAMENWERKINGWij vinden internationale samenwerking belangrijk.

Hoofstuk 3EEN OPEN EN BETROKKEN GEMEENTE

GroenLinksstaatvooreenbundelingvanidealen:nietalleensolidariteit,tolerantie,diversiteitenvrede,maarookvrijzinnigheid,vrijheidenruimte.Eensamenlevingwaarinjederuimtekrijgtomtezijnwiejebent,waarinjekuntwerkenvooreenfatsoenlijkinkomen,maarookvoldoendetijdoverhoudtvoorvriendenenfamilie.Ineenopenenbetrokkengemeentevoelendeinwonerszichuitgenodigdommeetedoen.ZevoelenzichthuisinHoutenomdatzecultureel,sociaalensportiefmeekunnendoenineenveiligegemeente.EengemeentedietrotsisophaarvoorzieningenniveauenzichinzetomburgerstebetrekkenbijdeontwikkelingvanHouten.Wanteenbetrokkengemeentecreërenwemetelkaar.

Page 16: Verkiezingsprogramma GroenLinks Houten 2014 - 2018

16

Juist in deze tijd is internationaal denken de poort naar anders denken. De maatschappij ontwikkelt zich ook door ánders te leren denken. GroenLinks vindt het belangrijk dat Houten ook een internationale oriëntatie houdt. Daarom hebben we ons – helaas tevergeefs - verzet tegen het grotendeels afschaffen van het budget voor internationale samenwerking door de gemeente en gaan we ons er voor inzetten dat we de namen Milleniumgemeente en Fairtradegemeente weer waarmaken.

3.2. WAT WILLEN WE DE KOMENDE

JAREN BEREIKEN?

Alsweuitgaanvaneenbetrokkengemeentedanzijnbelangrijkethema’svoordekomendevierjaar:

1. Een serieuze gesprekspartner zijn2. Bloeiende verenigingscultuur behouden 3. Waardering voor diversiteit 4. Aandacht voor leefbaarheid5. Ontmoeting met de gemeente bevorderen 6. Internationale samenwerking stimuleren

3.2.1. SERIEUZE GESPREKSPARTNER ZIJNDoor informatie tijdig te delen, krijgenburgersmeerruimteommeetedenken.Zoneemtdemogelijkheidomsameninitiatievente ontwikkelen toe. GroenLinks vindt hetbelangrijkdatburgershetheftineigenhandenkunnennemenenzelfinstaatzijnhundromenwerkelijkheidtemaken.DaarbijwilGroenLinksdevolgendezakenrealiseren:

• We vinden het belangrijk dat initiatieven van burgers en ondernemers in Houten ruimte krijgen. In onze moderne samenleving pakken burgers veel zaken zelf op. De rol van de gemeente verandert daarbij. Goede voorbeelden hiervan zijn Houtense Helden, Ecowijk het Hout, bewonersinspraak bij de ontwikkeling van de Stenen Poort, maar ook initiatieven als het opnieuw opstarten van de waterkrachtcentrale in de Lek en het initiatief voor realisatie van een biovergister in ’t Goy.

• De gemeente is erop gericht te communiceren in begrijpelijke taal en met veel beeldmateriaal.

• De gemeente en haar inwoners behandelen elkaar als serieuze gesprekspartner. Dit doen zij door te signaleren wat er goed én fout gaat, elkaar hierover op tijd te informeren, goed naar elkaar te luisteren en de dialoog aan te gaan. De gemeente is alert op signalen uit de maatschappij, stelt zich proactief op en geeft

inwoners voldoende ruimte om mee te denken en mee te doen bij het maken en uitvoeren van nieuw beleid dat ingrijpt in de leefomgeving. Hierbij koppelt de gemeente ten slotte vlot en uit eigen beweging voortgang en resultaten terug aan de betrokken partijen.

• De toegankelijkheid en duidelijkheid van de gemeentelijke website worden verbeterd, zodat informatie goed vindbaar is.

• Het kabinet wil dat de overheid vanaf 2017 volledig digitaal communiceert met burgers en bedrijven. GroenLinks wil dat de gemeente veiligheids- en privacyzaken regelt. Daarnaast willen we dat er ondersteuning komt voor mensen die moeite hebben met digitale communicatie.

3.2.2. BLOEIENDE VERENIGINGSCULTUUR BLIJFTEenbruisendverenigingslevenisgoedvoordesocialecohesie,voordegezondheidenvoordeeconomie.Cultuurontwikkeltenverbindtmensen.GroenLinkswildaaromeencultureelaanboddatsterk,diversenonderscheidendis.Samenmetinwonerskiezenwevoorkunstindeopenbareruimte;metcultuur(fiets)routes,hetopenstellenvanarcheologischevindplaatsenenmonumenten,enfestivals.OmdittebereikenkiestGroenLinksvoorhetvolgende:

• (Sport-)verenigingen krijgen meer vrijheid om eigen inkomsten te verwerven. Welzijnsorganisaties als VanHouten&Co kunnen rekenen op ondersteuning van de gemeente.

• Sport dient betaalbaar te blijven, ook voor mensen met een kleine beurs. De U-pas blijft, zodat mensen met een klein inkomen worden ondersteund om mee te kunnen doen.

• In de omgeving van Theater Aan de Slinger wordt samen met de bibliotheek een cultuurcluster tot stand gebracht. De bibliotheek versterkt haar waarde als digitaal informatiecentrum en ontmoetingsplek voor kunst en cultuur.

Page 17: Verkiezingsprogramma GroenLinks Houten 2014 - 2018

17

• De bibliotheek is het centrum voor leesbevordering voor jeugd en volwassenen. De bibliotheek is van heel Houten. GroenLinks vindt dat de bibliotheek zich als zeer laagdrempelige en veel gebruikte voorziening moet ontwikkelen tot de inspiratieplaats voor scholing en begeleiding van (oudere) inwoners in het omgaan met de digitale samenleving.

• GroenLinks wil betaalbare ateliers en oefenruimtes voor jongeren die met elkaar muziek willen maken. Leegstaande panden worden beschikbaar gesteld als atelier- of repetitieruimte. Kunstenaars kunnen exposeren in lege winkeletalages. Kunsteducatie door docenten en verenigingen moeten worden gesteund.

• Het cultureel erfgoed wordt beschermd. Alle monumenten zijn duidelijk gemarkeerd, goed bereikbaar per fiets en makkelijk te vinden voor (fietsende) toeristen.

3.2.3. WAARDERING VOOR DIVERSITEIT Houteniseengastvrijegemeentedieruimtelaatvooriedereenomhetleventeleidendathij/zijwil.InHoutenlevenmensenvaneendiverspluimageenkomafvredignaastelkaar.Acceptatie van homo’s en lesbiennes,tolerantieenstrijdtegenvreemdelingenhaatblijft altijd werk in uitvoering. GroenLinksvindthetbelangrijkwaarderendomtegaanmetverschil.Mensendiehetmoeilijkhebben,zoalslichamelijkbeperktenofchronischzieken,wordenondersteund.

GroenLinks staat voor een heterogenesamenlevingwaariniedereengelijkekansenheeftommeetedoen.Ditbetekentdatwijervoorkiezenomburgerssomsextrateondersteunen:

• We vinden dat emancipatie, diversiteit bij lokale organisaties en een antidiscriminatiebeleid blijvend onder de aandacht moeten worden gebracht.

• GroenLinks kiest voor een gemeente die drempels wegneemt voor mensen met een handicap.

• We werken aan een humaan asielbeleid waardoor uitgenodigde vluchtelingen zich welkom voelen, vanuit het bewustzijn dat zij Houten verrijken.

• De burgemeester wordt verantwoordelijk voor de coördinatie van het diversiteits-, emancipatie- en antidiscriminatiebeleid, want hij is in staat om een verbindende rol in de gemeente te spelen.

Het zou een duidelijk signaal zijn als hij, net als de burgemeester van Nieuwegein, toetrad tot de burgemeesters voor Vrede.

3.2.4. AANDACHT VOOR LEEFBAARHEID Ineenwijkwaarmensenelkaarkennen,voelenmensenzichprettiger.Socialesamenhangzorgtervoordatwijkenveiligerworden.Ookinveiligewijkenkomthelaascriminaliteitvoor.Daaromkiezenwijvoorhetvolgende:

• Wij zijn voor preventielessen in het onderwijs (het concept van “de vreedzame school” ondersteunen wij van harte) en bevordering van de bewustwording bij de burgers over hoe misdaad voorkomen kan worden, bijvoorbeeld met het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

• GroenLinks doet een appel op de burgers om met elkaar een veilige omgeving te creëren en te behouden, waar nodig samen met politie en toezichthouders.

• Om misbruik onder jongeren tegen te gaan moet de leeftijdsgrens voor verkoop van alcohol in horeca en supermarkten beter gehandhaafd worden. Wij zijn voor verbetering van het toezicht hierop.

• Bij kleine problemen en conflicten tussen buurtgenoten kan een beroep gedaan worden op een buurtbemiddelaar. Waar jongeren zijn betrokken bij conflicten, worden zij ook betrokken bij de oplossing.

• GroenLinks wil afspraken maken met horecaondernemers over sociaal en veilig uitgaan, zodat de overlast voor buurtbewoners zoveel mogelijk wordt beperkt.

3.2.5. ONTMOETING MET GEMEENTE BEVORDERENIn een betrokken gemeente is hetgemeentebestuurbereikbaar.Hetgemeentehuiswordtsteedsmeereenontmoetingsplekvooriedereen.Eenplaatswaarburgersenoverheidmetelkaardetoekomstuitdenken.Digitaliseringvandienstverleningbiedtkansenenkande

Page 18: Verkiezingsprogramma GroenLinks Houten 2014 - 2018

18

gemeentemeerbenaderbaarmaken.DekomendejarenzaldegemeenteHoutensteedsmeergaansamenwerkenmetbuurgemeenten.Ditgeldtonderanderevoorgespecialiseerdejeugdzorg,veiligheidenmilieubeheer.

GroenLinkskiestbijsamenwerkingsteedsvoordeschaaldiehetbestepastbijdeuitvoeringvandewerkzaamheden.Complexeofspecialistischetaken worden daarbij eerder bovenlokaalgeregelddanbasistaken.Weorganiserendegemeentelijkedienstverleningbijvoorkeurdichtbijdeburgers.Zoblijftdeburgerbetrokkenenhoudtdegemeentecontactmetwaterlokaalspeelt.VoorGroenLinkszijndaarbijdevolgendezakenvanbelang:

• De burger moet met zijn vragen ook fysiek terecht blijven kunnen bij de gemeente.

• Waar mogelijk wordt de gemeentelijke dienstverlening gedigitaliseerd en gemakkelijker gemaakt. Paspoorten of rijbewijzen kunnen bijvoorbeeld ook thuis worden afgeleverd.

• Het college blijft aanspreekbaar op alle bovengemeentelijk uitgevoerde zaken zoals gezondheidszorg, jeugdzorg, brandpreventie en milieuhandhaving. Bij samenwerking tussen gemeenten in de regio ontstaat gemakkelijk afstand met de burgers. Gemeenteraadsleden krijgen daarom ook taken in het bovengemeentelijk volgen van ontwikkelingen.

3.2.6. INTERNATIONALE SAMENWERKING

STIMULERENGroenLinksiseenpartijdiehaarogenopenhoudt voor de wereld om ons heen. Degeschiedenis leertonsdateennaarbinnengekeerdementaliteitleidttoteenklimaatvanwantrouwen.Wateenboernietkent,dateethijimmersniet.Datisbijuitstekeenredenomopentestaanvoordekansendiezichmondiaalvoordoen.

Omdat de wereld niet ophoudt bij degemeentegrensvanHoutenwilGroenLinkshetvolgende:

• De gemeente stelt een budget in voor internationale samenwerking en inspireert organisaties en burgers om initiatieven te ontplooien. Europese fondsen worden benut voor gemeentelijk en regionaal beleid.

• Uitgewezen asielzoekers in nood krijgen van de gemeente ondersteuning en tijdelijke opvang. Aan vluchtelingen zonder verblijfsstatus wordt noodopvang geboden.

• De gemeente meldt zich aan als Shelter City om tijdelijk onderdak te bieden aan mensenrechtenverdedigers die bedreigd worden en onder grote druk staan.

• De gemeente koopt al haar producten, diensten en werk duurzaam en diervriendelijk in. In 2018 is de inkoop 100% duurzaam.

• De gemeente inspireert andere steden met haar unieke positie als fietsstad van Europa.

Page 19: Verkiezingsprogramma GroenLinks Houten 2014 - 2018

19

Hoofstuk 4FINANCIËLE KEUZES

Gemeenten bevinden zich financieel in eenmoeilijkepositie.HetRijkbepaaltgrotendeelshoeveelgelderbinnenkomt.Degemeenteheeftmaarweinigmogelijkheden om zelf belastingte heffen. Daar komt bij dat veel uitgavenvastliggenendatbijwetdebegrotingsluitendmoet zijn. We kunnen daardoor niet zomaartekortenaccepteren.

BIJ HET OP ORDE HOUDEN VAN DE

GEMEENTELIJKE FINANCIËN WIL

GROENLINKS DE FUNDAMENTEN VAN

HET MENSELIJK BESTAAN ONAANGETAST

LATEN EN WAAR MOGELIJK ZELFS

VERSTEVIGEN.

4.1. HIER STAAN WE VOOR

OokmetdebeperktespeelruimtewilGroenLinkseenpaarfinanciëleuitgangspuntenformuleren.

• Voor het voortbestaan van een leefbare wereld. Duurzaamheid zien wij niet als luxe. Het is een voorwaarde om ook in de toekomst met elkaar te kunnen overleven;

• Voor een menswaardig bestaan voor iedereen. Dat betekent solidariteit met elkaar, zodat mensen die minder te besteden hebben, of door bijvoorbeeld hun gezondheidssituatie grotere uitgaven hebben, zich gesteund weten en ontspannen mee kunnen blijven doen;

• Voor goed samenleven. De samenleving maken we samen en daarom investeren wij in sociale cohesie, een schone en veilige samenleving, gelegenheid om talenten te ontplooien en een goed functionerende democratie;

• GroenLinks vindt dat er geen principieel verschil is tussen bezuinigen en lasten verzwaren. Stoppen met financieel steunen van het zwembad, de fanfare of de bibliotheek is óók lasten verzwaren. De enige keuze is voor wie je lasten verzwaart.

4.2. INKOMSTEN VERHOGENAls de financiële middelen van de gemeente teruglopen, is het belangrijk om te kijken of uitgaven verminderd kunnen worden. Maar soms is het beter om minder te bezuinigen en inkomsten te verhogen. Belastingverhoging heeft vier belangrijke voordelen:

1. De gemeente kan allerlei nuttige dingen blijven doen voor ons allemaal.

2. De maatregel zelf is eenvoudig en de kosten gering.

3. Lasten kunnen eerlijk verdeeld worden. 4. Ongewenst gedrag (zoals milieuonvriendelijk

gedrag) kan ontmoedigd worden.

We vertalen onze financiële uitgangspunten in de tabel op de volgende pagina.

Page 20: Verkiezingsprogramma GroenLinks Houten 2014 - 2018

20

4.3. TABEL MET FINANCIËLE UITGANGSPUNTEN

Op welke gebieden investeren we en waarop zijn we terughoudend met bezuinigen?

Waarop bezuinigen we dus logischerwijs wel?

Voortbestaan van een leefbare wereld: Alles wat duurzaamheid bedreigt: • duurzame energie • duurzame mobiliteit: OV en fiets • duurzaam bouwen • duurzaam inkopen en uitbesteden • energieneutrale organisatie • natuurbehoud

• niet-milieuvriendelijke subsidies • niet-milieuvriendelijke consumptie • autoverkeer: onderhoud en aanleg van auto-

infrastructuur • afval • energieverspilling

Een menswaardig bestaan voor iedereen: Franje, extra’s, zinloze concurrentie:• primaire zorg • armoedebestrijding • vluchtelingenopvang • participatie: vrijwilligerswerk, • werkervaringsplaatsen, stadswacht

• bureaucratie, management, bestuurskosten • regionale ‘beleidsvorming’ zonder concrete nood-

zaak (zoals samenvoegen provincies)• marketing, concurrentie tussen bedrijventerreinen

Goed samenleven: Voorzieningen die vooral individuen ten goede komen:• onderwijs • wijkwerk • veiligheid • verkeersveiligheid • democratisering • kunst • inburgering

• lage dichtheid woningbouwlocaties • hoge parkeernorm (veel plaatsen)• de inzet van ambtelijke capaciteit voor een individue-

le vergunning op maat.

Wanneer en waar is lastenverzwaring acceptabel?

Volgens het beginsel ‘de vervuiler betaalt’ gaat het vooral om het in rekening brengen van maatschappelijke kosten, bijvoorbeeld:

• Diftar (prijsdifferentiatie tarieven afvalverwerking): wie meer weggooit, betaalt ook meer• Parkeren: gebruik van de openbare ruimte gefaseerd in rekening brengen in de hele gemeente, te

beginnen binnen de Rondweg. • Energieverspilling (door bijvoorbeeld terrasverwarmers, nachtverlichting, airco-installaties) belasten.

Uiteraard moet bij iedere belasting de opbrengst worden afgewogen tegen eventuele administratieve kosten.

Als GroenLinks moet kiezen tussen het wegsnijden van belangrijke Houtense voorzieningen of lastenverzwaring, sluiten we lastenverzwaring niet bij voorbaat uit. Natuurlijk vinden wij het belangrijk daarbij ook te kijken naar de totale lastendruk in relatie tot andere gemeenten.

Tenslotte heeft Houten in vergelijking met andere gemeentes vrij lage lasten, de gemeente stond bijvoorbeeld in 2013 op nummer 92 in het landelijke overzicht (1 is het goedkoopste). Vergelijk de cijfers in onderstaande tabel (in euro’s per maand):

Gemeente Lasten 1 pers. huishouden Lasten meerpers. huishouden

Nederland gemiddeld € 630 € 697

Bunschoten (1) € 488 € 508

Houten (92) € 523 € 647

Wassenaar (430) € 937 € 1149Bron: http://www.coelo.nl/digatlas3/index.html

Page 21: Verkiezingsprogramma GroenLinks Houten 2014 - 2018

21

TOT SLOT

ONZE AMBITIES IN DE ZORG VOOR ELKAAR EN VOOR ONZE OMGEVING

WILLEN WE GRAAG WAARMAKEN.

WIJ KIEZEN VOOR EEN GEZONDE EN GROENE GEMEENTE. EEN GEMEENTE

WAARIN WE SOCIAAL EN SOLIDAIR ZIJN MET ELKAAR.

VOOR EEN OPEN GEMEENTE WAARIN WE ONS BETROKKEN WETEN MET

ELKAAR EN SAMEN DE TOEKOMST VORMGEVEN.

GROENLINKS HEEFT HIER IN HET VERLEDEN BEWEZEN RESULTATEN OP

GEBOEKT EN ZAL ZICH HIER OOK DE KOMENDE JAREN MET HART EN

ZIEL VOOR INZETTEN.

Page 22: Verkiezingsprogramma GroenLinks Houten 2014 - 2018

22© GroenLinks Houten 2014