versofoodoy saarinen 17042017 ruoka2030...ruokaturva ja huoltovarmuus suomalaiseen härkäpapuun...

of 14 /14
1 18.4.2017 Leena Saarinen Hallituksen puheenjohtaja Verso Food Oy Ruoka2030 selonteko Maa- ja metsätalousvaliokunta

Author: others

Post on 29-Jun-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: VersoFoodOy Saarinen 17042017 Ruoka2030...Ruokaturva ja huoltovarmuus Suomalaiseen härkäpapuun pohjautuva Verso Food Oy:n tuotesortimentti on erinomainen uusi tuotannon arvoketju,

1

18.4.2017LeenaSaarinen

HallituksenpuheenjohtajaVersoFoodOy

Ruoka2030selontekoMaa- jametsätalousvaliokunta

Page 2: VersoFoodOy Saarinen 17042017 Ruoka2030...Ruokaturva ja huoltovarmuus Suomalaiseen härkäpapuun pohjautuva Verso Food Oy:n tuotesortimentti on erinomainen uusi tuotannon arvoketju,

2

Vuonna2010perustettuyritys,jonkaliikeideanaonkehittää,markkinoidajamyydäsuomalaisistapääraaka-aineistavalmistettua,reilustiproteiiniasisältävääkasvisruokaa

Missiommeonedistääterveellisiäruokailutottumuksiakehittämälläravitsemuksellisestitasapainoisiajahyvänmakuisiakasvistuotteita.Haluammeosallistuamaailmanpelastamiseenvalmistuttamallaeettisestijaympäristöllisestikestävästi

Suomalaistenyksityistensijoittajienjatoimivanjohdonomistamayritys.

TuotteitammeovatVersoRouheseos,VersoGranolajaHärkis®.

VersoFoodOy

Page 3: VersoFoodOy Saarinen 17042017 Ruoka2030...Ruokaturva ja huoltovarmuus Suomalaiseen härkäpapuun pohjautuva Verso Food Oy:n tuotesortimentti on erinomainen uusi tuotannon arvoketju,

3

Visio

”Maailmanparastaruokaa”– emmeoleainoitajotkatätätavoittelevat…

Rohkeampaapainotustajarajausta!Määritetäännealkutuotannonjaraaka-aineidenfokusalueet,joissaSuomivoioikeastiollamaailmanparas.Kohdennetaankansallisettutkimus- jakehitystoimet,tukitoimetjatoimivanruokatuotannonarvoketjunrakentamisenvoimavaratnäihinpainopistealueisiin.

Esimerkiksi:Suomiontunnettu2030maailmanparhaastavedestä.

Suomiontunnettu2030maailmanparhaastakaurastajainnovatiivisistakauratuotteista.

Suomiontunnettu2030maailmanparhaastahärkäpavustajainnovatiivisistahärkäpaputuotteista.

Page 4: VersoFoodOy Saarinen 17042017 Ruoka2030...Ruokaturva ja huoltovarmuus Suomalaiseen härkäpapuun pohjautuva Verso Food Oy:n tuotesortimentti on erinomainen uusi tuotannon arvoketju,

4

Alkutuotanto– raaka-aine

Suomalaisenhärkäpavunriittävyys,laatu,kestävätuotantojakilpailukykyinenhintaovatelinedellytyksiätoiminnallemme.

Suomalaisenhärkäpavunominaisuudet(korkeaproteiinipitoisuus)sekäuniikkitapakyttäähärkäpapuaelintarviketeollisuudenraaka-aineenapitävätvertailutraaka-aineenmaailmanmarkkinahintaanepärelevanttina.

Tehokastuotantotapajajatkuvalajikekehitysluovatlisäarvoamyöstulevaisuudessa.TeemmeyhteistyötäBoreal KasvinjalostusOy:nkanssauusienhärkäpapulajikkeidentestaamisessasekätuottajavuoropuhelussa.

Suomalaisenraaka-aineenmerkitysonSuomessasuuri,sekäjakelutietettäkuluttajatarvostavatkotimaisuutta.

Viennissäsuomalaisuudenarvomäärittyykohdemarkkinoidenkuluttajienarvostuksellajaonmerkityksellistävainjossuomalaiseenraaka-aineeseenliittyvätattribuutittuovatlisäarvoaitsetuotteeseenjabrandin tarinaan.

Page 5: VersoFoodOy Saarinen 17042017 Ruoka2030...Ruokaturva ja huoltovarmuus Suomalaiseen härkäpapuun pohjautuva Verso Food Oy:n tuotesortimentti on erinomainen uusi tuotannon arvoketju,

5

Jakelutiet– kauppa

Ruokatrenditovatglobaaleja,jauseinSuomikulkeevaltavirtauksienperäaallolla - markkina- jakuluttajatutkimuksetovaterittäintärkeitätyökalujauusientuotteidenideoinnissa,kehittämisessäsekäkaupallistamisessa.

Vähittäiskaupanjakelutiepäättääsen,mikätuoteasetetaankuluttajilletarjolle.Vähittäiskaupanneuvotteluvoimaonmerkittävä,sillämuutjakelutievaihtoehdoteivätyllälähellekäänniihinvolyymeihin,mihinsuuretvaltakunnallisettoimijat.

Ruokakaupassalogistiikkatuleeainaolemaanmerkittävässäroolissa,kylmäsäilytettävääruokaaeioleyhtähelppokuljettaajavarastoidakuinhyvinsäilyvääkuivatuotetta.Volyymilläonmerkitystämyöslogistiikkaratkaisuissa.

Page 6: VersoFoodOy Saarinen 17042017 Ruoka2030...Ruokaturva ja huoltovarmuus Suomalaiseen härkäpapuun pohjautuva Verso Food Oy:n tuotesortimentti on erinomainen uusi tuotannon arvoketju,

6

Teollinenyhteistyö

VersoFoodOyonperustaneetliiketoimintamallimmeverkostoitumiseen–käytämmealihankkijoitatuotantoommesekäteemmealihankkijoidemmekanssayhteistätuotekehitystä.Tähänvoisikannustaapaljonvoimakkaammin,esim.konsortiotukimuodoilla– nyttukeasaauudentuotantolaitoksenperustamiseenvarmastihelpomminkuinsiihen,ettäolemassaolevaakapasiteettiaotetaantehokkaamminkäyttöön.

Suuriaelintarvikeyrityksiävoisikannustaayhteystyöhönpienteninnovatiivistenelintarvikeyritystenkanssa.Ainaonpieniäkehityspolkuja,joidenjatkaminenisossayrityksessäeiolejärkevää,muttapienikehitysyhtiöisonyrityksen”kainalossa”voisiviedäideaaeteenpäin.

Page 7: VersoFoodOy Saarinen 17042017 Ruoka2030...Ruokaturva ja huoltovarmuus Suomalaiseen härkäpapuun pohjautuva Verso Food Oy:n tuotesortimentti on erinomainen uusi tuotannon arvoketju,

7

Jakelutiet– ruokapalvelut

MeilläonainutlaatuinenruokapalvelumarkkinaSuomessa.Tämäonhyvälisämarkkinamyöspienemmilleyrityksillekotimarkkinoilla.

Julkisenruokapalvelunroolionsuuripaitsiruokakasvatuksessajaravitsemuksessa,myössuomalaisenruokakulttuurinarvostuksennostamisessa.

Kohdemarkkinanajulkinenruokapalveluonvolyymiltaansuuri,muttavalmistettavaanjatarjottavaanruokaankäytettävissäolevatkustannusraamitniintiukat,ettäinnovatiivisetelintarvikkeetovatuseinliiankalliita.

Suomalaisenruoanarvostustameilläkotimaassapitäisilisätäpanostamallaenemmänvarojajulkisenruuanlaatuun.

Page 8: VersoFoodOy Saarinen 17042017 Ruoka2030...Ruokaturva ja huoltovarmuus Suomalaiseen härkäpapuun pohjautuva Verso Food Oy:n tuotesortimentti on erinomainen uusi tuotannon arvoketju,

8

VersoFoodOy:ssäkokoliiketoimintaperustuupatentoidunvalmistusmenetelmänkehittämiseenhärkäpavunhyödyntämisestäelintarviketeollisuudenraaka-aineena – elintarviketeknologiaosaaminensekätutkimusjatuotekehitysolleetkeskeisessäroolissa.

OlemmekäyneetyhteistyökeskusteluitaHelsinginYliopistonElintarvike- jaYmpäristötieteidenlaitoksenkanssa.Yritys-YliopistoyhteistyönpitäisiollahuomattavastihelpompaajatähänpitäisirakentaakannustimiaetenkinYliopistopuolelle.Osaamistaonjahyväätutkimusta,muttasenlinkkiyritystoimintaanjakaupallistamiseenonolematon.

TeimmemyösVTT:nkanssakehitysprojektin.SaimmeTekes-avustusta,jonkakiikutimmeVTT:lle,jokapyrkiimyymäänkehittämänsäpatentitjaomaaosaamistaanmahdollisimmanhyväänhintaan….VTT:ntutkimusosaaminen,tietovarantosekäpatentitpitäisisaadalaajemminkäyttöönjakaupallistettua.

Tutkimus,neuvontajakoulutus

Page 9: VersoFoodOy Saarinen 17042017 Ruoka2030...Ruokaturva ja huoltovarmuus Suomalaiseen härkäpapuun pohjautuva Verso Food Oy:n tuotesortimentti on erinomainen uusi tuotannon arvoketju,

9

Tutkimus,neuvontajakoulutus..

OlemmesaaneetTekesavustustasekälainaa.Tutkimus- jakehitystoiminnantukijärjestelmätovathyvätjatasapainotuenjayrityksenomanpanostuksenvälilläsopiva(50/50).Myösmarkkinatutkimukseenonmahdollistasaadakohdennettuatukea.

Kaupallistamisentarvittaisiin”Kaupallistamisen-Tekes”,jokatukisitätätärkeääosaamisenkehittämistäsekäneuvoillaettätukirahoituksella.Kaupallistamisen(tuotemerkin/brandin kehitys,pakkaussuunnittelusekämyyntijamarkkinointi)osaaminenontarpeellistamyöskotimarkkinoilla,muttaviennissäsenmerkitysvieläkorostuu.

Page 10: VersoFoodOy Saarinen 17042017 Ruoka2030...Ruokaturva ja huoltovarmuus Suomalaiseen härkäpapuun pohjautuva Verso Food Oy:n tuotesortimentti on erinomainen uusi tuotannon arvoketju,

10

Ruokaturvajahuoltovarmuus

SuomalaiseenhärkäpapuunpohjautuvaVersoFoodOy:ntuotesortimenttionerinomainenuusituotannonarvoketju,jotapitäisihyödyntäähuoltovarmuudenturvaamisessa.

Tällaistenuusien,valtaosaltaankotimaistenkokonaistenarvoketjujenvaraanvoisirakentaapysyvämpääkinvarautumistaraaka-ainevalinnastatuotekehitykseenjapakkaamiseenniin,ettäesim.Puolustusvoimatvoisivathyödyntäätuotteistoaparhaallamahdollisellatavalla.

Tällähetkelläemmetiedä,mikätahoolisikeskustelukumppaniVersoFoodOy:lleasiassa.

Page 11: VersoFoodOy Saarinen 17042017 Ruoka2030...Ruokaturva ja huoltovarmuus Suomalaiseen härkäpapuun pohjautuva Verso Food Oy:n tuotesortimentti on erinomainen uusi tuotannon arvoketju,

11

Kansainvälinenkilpailukyky

Selonteonkappale8Kilpailukykyonerinomainenjaallekirjoitansuosituksetaplodienkera!

Kilpailukykyonnk.”hygieniatekijä”,senonoltavapaikallaan,muttaseeivielätuoKILPAILUETUA.Kilpailuetu-tekijätyrityksenonlöydettäväniistäattribuuteista,jotkatoimivatvientimarkkinoillakohdemarkkinankuluttajiinjajakelutiehen.Suomalainenraaka-aine,senlaatu- japuhtausmielikuvataiSuomi-maakuvaeivätvälttämättätuokilpailuetua.Uniikkituoteinnovaatiojavahvabranditarinaovatmerkittävässäroolissakilpailuetuarakennettaessa.

Onnistuminenkotimarkkinoillaontärkeäponnahduslautamyösvientimarkkinoille,seluouskottavuuttasiitä,ettäyritykselläonpystyssätoimivatilaus-toimitusketjujakuluttajiakoukuttavatuote.Pienilleyrityksillejokotimarkkinoidenvaltakunnalliseenjakeluunpääsyavaasuuretkinvolyymimahdollisuudet.

Page 12: VersoFoodOy Saarinen 17042017 Ruoka2030...Ruokaturva ja huoltovarmuus Suomalaiseen härkäpapuun pohjautuva Verso Food Oy:n tuotesortimentti on erinomainen uusi tuotannon arvoketju,

12

Kansainvälinenkilpailukyky

KasvunmahdollisuudetvientimarkkinoillaovatvaltavatEsimerkiksi:kasvissyöjiäonSuomessaviimeisimmänSuomiSyö2016–tutkimuksenmukaan2%väestöstä,siispyöristäennoin100.000kuluttajaa.2015VersoFoodOy:nteettämänFrost&Sullivan -markkinatutkimuksenmukaanIso-Britannianmarkkinoillakasvissyöjiäonnoin7miljoonaakuluttajaa.

Toimivantilaus-toimitusketjunpystyttäminenjaoikeanliiketoimintamallinrakentaminentukemanakasvuaonratkaisevaa.KansainvälisenkasvuntueksiFinpro:n palveluttoimivathyvin.

Vientimarkkinoillesuuntaaminenvaatiijokaisenkohdemarkkinanyksilöllistätutkimusta.Yrityskohtainenneuvontajatukipalvelutontuotavahyvinkonkreettiselletasollejauseinyrityskohtaisesti.

Page 13: VersoFoodOy Saarinen 17042017 Ruoka2030...Ruokaturva ja huoltovarmuus Suomalaiseen härkäpapuun pohjautuva Verso Food Oy:n tuotesortimentti on erinomainen uusi tuotannon arvoketju,

13

— 05 —

POWER TO THE PLANTS

The preference for natural, simple and flexible diets will drive further expansion of vegetarian,

vegan and other plant-focused formulations.

WHAT’S HAPPENING IN 2017?Aspirations for healthier and cleaner lifestyles are motivating consumers to prioritise fruits, vegetables, nuts, seeds, grains and botanicals. In response, more manufacturers are releasing or promoting formulations that centre on plants and the flavours, fortifications and functionalities they can add to food and drink products. The momentum started in 2016 as plants gained top billing in product names and marketing, such as the European launch of Evian Fruits & Plants flavoured waters and the “Do Plants” slogan from WhiteWave’s Silk non-dairy milk brand in the US.

The emphasis on plant content reinforces the growing interest in vegetarian and vegan products, many of which are chosen by consumers for an occasional drink, snack or meal rather than as part of a wholesale change

to a plant-based lifestyle. The escalating interest in so-called “flexitarian” lifestyles was observed by Mintel’s 2016 Global Food & Drink Trend Alternatives Everywhere, which explored the mainstreaming appeal of vegetarian and vegan products. Indeed, according to Mintel Global New Products Database (GNPD), we’ve seen a 25% increase in vegetarian claims and a 257% rise in vegan claims in global food and drink launches between September 2010 – August 2011 and September 2015 – August 2016. The progression includes vegetarian and vegan claims that appear on products that are intentionally free from animal ingredients as well as those formulations that have always been vegetarian or vegan, but are adding verifications regarding their plant- based status.

Power to the Plants builds on preferences for flexible approaches to diet, but also elevates plants to being necessary ingredients that provide more nutrients and, therefore, lend a health halo to formulations. In 2017, the food and drink industry will welcome more products that emphasise plants as ingredients in recipes for home cooking and packaged products that leverage plants as a way to align with consumers’ nearly

omnipresent health and wellness priorities. This will lead to more innovations that capitalise on and also exalt the inherent goodness of plants.

In 2016, Evian introduced a line of Fruits & Plants flavoured waters in the UK, France and Switzerland.

— 06 —

WHY CONSUMERS WILL BUY INTO THISMany consumers already place a personal emphasis on plants within their health and wellness goals. When it comes to eating healthily, according to Mintel, 55% of UK adults include plenty of vegetables in meals and 24% incorporate superfood ingredients. Similarly, 35% of Chinese adults aged 20-49 who are hoping to achieve a healthy diet choose vegetarian food and 14% look for products with superfood ingredients. Meanwhile, 30% of US adults who purchase vegetables are trying to eat a more plant-based diet.

Mintel finds other consumers are looking for convenient ways to reach their recommended daily intake of fruits and vegetables, including 44% of Polish adults who prefer to eat vegetables incorporated into a soup

or other dishes rather than eating vegetables on their own. Likewise, 24% of Polish adults would rather not eat fruit on its own and instead prefer to consume it in smoothies or other formats. Some consumers also are seeking plants in new categories, such as the 17% of Brazilian adults who agree that there is a lack of vegetable-based alternatives to popular animal-based ingredients, such as soy or rice milk to substitute cow’s milk.

In the future, plants will move from the perimeter of the store and appear in more innovative and health-oriented applications for products in the centre of the store. For example, Mintel research finds 26% of Canadian adults are interested in formulations that add vegetables to noodles.

UK distilled spirit Seedlip uses spices, herbs and other botanicals in its non-alcoholic recipe.

8% 11% 1% 4%

25% increase

Vegetarian Vegan

257% increase

SHARE OF FOOD AND DRINK LAUNCHES WITH VEGETARIAN OR VEGAN CLAIMS GLOBALLY, 2010 – 2016

Source: Mintel GNPD

September 2010 – August 2011

September 2015 – August 2016

— 07 —

WHERE NEXT?In 2017, the priority for plants will drive an acceleration in new products and marketing that casts plants in starring roles. Plant-based innovations provide new directions for existing products or categories, as is the case with botanical-based, non-alcoholic distilled spirit Seedlip in the UK. The spotlight on plants also can be playful, as shown in Brazilian retailer Hortifruti’s Netflix parodies starring fruits and vegetables such as the “House of Cards” parody “House of Carrots”.

Technology will also play a part, both to ensure there is ample supply of plants and to create plant-enhanced foods that deliver on taste, which is especially important for the flexitarian audience. The Chilean start-up Not Company, for example, uses artificial intelligence to develop plant-based alternatives to animal products including milk, mayonnaise, yogurt and cheese. The company’s artificial intelligence algorithm is said to understand food at a molecular level as well as human taste and

texture preferences, leading to products such as Not Milk, which is made with almonds, peas, rice, nuts, linseed, coconut and vanilla.

Chilean start-up Not Company employs

artificial intelligence to formulate plant-based

alternatives, such as the non-dairy Not Milk.

Emerging (still on the fringe or front end) Mainstreaming (gaining wider traction) Established (hitting a plateau)

LOW ACTIVITY HIGH ACTIVITY LOW ACTIVITY HIGH ACTIVITY LOW ACTIVITY HIGH ACTIVITY

Where are the opportunities for Power to the Plants? Find out where this trend is in its life cycle around the world

Page 14: VersoFoodOy Saarinen 17042017 Ruoka2030...Ruokaturva ja huoltovarmuus Suomalaiseen härkäpapuun pohjautuva Verso Food Oy:n tuotesortimentti on erinomainen uusi tuotannon arvoketju,

14

Top6Mitäpitäisitehdä?VersoFoodOy:nnäkökulmasta

1. FokusoidumpiVisio– josSuomihaluaaollamaailmanparas,pitääpäättäämissäjatehdäsiitäglobaalimenestys

2. Härkäpapulajikkeidenja-viljelynkehitystyösekäyritysyhteistyöontärkeääkasvunrakentamiseksijakotimaisenvalkuaiskäytönlisäämiseksi

3. Yritysyhteistyöpienet-suuret,yliopistotenemmänyhteistyöhönyritystenkanssajaVTT:ntutkimusosaaminen,tietovarantojapatentitkäyttöön

4. Resursseja– neuvontaajatukimuotojaenemmänsekäkuluttaja-jamarkkinatutkimukseenettämarkkinoillemenoon,myyntiinjamarkkinointiin– etenkinvientimarkkinoillakohdennetustikorkeanjalostusasteentuotteille.

5. Suomalaisenruoanjaruokakulttuurinarvostustakasvatetaanjulkistenruokapalveluidenlaadunnostolla

6. Uudetinnovatiivisethärkäpaputuotteetosaksihuoltovarmuutta