vzdelávanie detí/žiakov cudzincov

Click here to load reader

Post on 21-Mar-2022

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Vzdelávanie detí/iakov cudzincovMgr. Zlata Ilievová ŠIC Bratislava
1
Obsah
2 E-LEARNING ......................................................................................................................... 7
4 NA POMOC UITEOM .................................................................................................... 10
5 ALŠIE UITONÉ LINKY .............................................................................................. 12
6 HODNOTENIE ..................................................................................................................... 13
Správa Štátnej školskej inšpekcie o stave vzdelávania cudzincov v základnej škole v SR
v školskom roku 2019/2020 (s. 7) uvádza: „Pedagogickí zamestnanci nemali dostatok
informácií o monostiach vzdelávania sa, nepoznali formy metodickej, odbornej a ich
profesionálnej podpory zo strany MPC, ŠPÚ a iných vzdelávacích organizácií.“[…]
„Uitelia vyjadrili nespokojnos so schematizmom v nastavení kurzov, so stanoveným potom
hodín, ktorý nezohadoval rozdielnu jazykovú a komunikanú úrove iakov, s nedostatkom
edukaných materiálov, s nedostatkom informácií o modifikácii špecifických metód
vyuovania slovenského jazyka ako cudzieho. asto v edukácii improvizovali, o sa prejavilo
v zriedkavom uplatovaní vzdelávacích intervencií potrebných pri stimulácii jazykových
a komunikaných schopností iakov.“
metodických príruiek, príkladov dobrej praxe, odporúaní a iných dostupných materiálov
vyuitených pri vzdelávaní detí/iakov cudzincov na slovenských školách.
Na konferencii Slovenina ako cudzí jazyk na problematiku vzdelávania detí/iakov
cudzincov vo svojom príspevku upozorovali Baová, Ilievová (2015, s. 16): „Je vhodné
upozorni na iakov našich škôl, ktorí sa ako deti cudzincov musia o najrýchlejšie zaleni
do edukaného procesu. V súasnosti nie je pre ne vytvorený v našich školách dostatoný
priestor, aby sa uili sloveninu ako cudzí jazyk. Tieto deti/iaci sa uia sloveninu nie ako
cudzí [...] jazyk, ale ako jazyk materinský.“ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu aj
vo svojich pedagogicko-organizaných pokynoch (v súasnosti sprievodcovi školským
rokom) poskytuje informácie k vzdelávaniu detí/iakov cudzincov. Na základe dostupných
zdrojov je vhodné uvies, e boli vytvorené dva akreditované vzdelávacie programy
(MŠVVaŠ SR) zamerané na vzdelávanie uiteov v oblasti výuby sloveniny ako cudzieho
jazyka – v Metodicko-pedagogickom centre Implementácia štátneho jazyka pre deti
cudzincov do edukaného procesu základnej a strednej školy (http://pkr.mpc-
edu.sk/subor/625) a v Centre alšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave
Metodika výuby slovenského jazyka pre uiteov slovenského jazyka a literatúry zameraná
na vzdelávanie detí cudzincov v základnej a strednej škole (https://cdv.uniba.sk/vzdelavanie-
pedagogov/vzdelavanie/metodika-vyucby-slovenskeho-jazyka-pre-ucitelov-slovenskeho-
jazyka-zamerana-na-vzdelavanie-deti-cudzincov-v-zakladnej-a-strednej-skole/).
Veríme, e predloený prehad rôznych materiálov pomôe uiteom, ktorí
vzdelávajú deti/iakov cudzincov, zorientova sa v dostupných zdrojoch, hoci niektoré z nich
nie sú prioritne urené na vzdelávanie detí/iakov inej národnosti. Predpokladáme, e v ase
dištanného vzdelávania budú uitoné najmä linky na e-learningové uenie a uenie sa
sloveniny ako cudzieho jazyka.
V prílohách ponúkame aj dve gramatické tabuky len ako inšpiráciu pre uiteov
(asovanie slovies a skloovanie ohybných slovných druhov).
A AUDIOPROGRAMY
ÚROVE A1, A2.1
+ CD s nahrávkami dialógov a cviení Autori: Martina Uliná, Iveta Andorová, Klaudia Bakaiová, Adela Gabríková
Vydala: Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum alšieho vzdelávania, Jazyková
a odborná príprava cudzincov a krajanov, 2015
TRI, DVA, JEDEN – SLOVENINA
Autori: Iveta Andorová, Martina Uliná, Vladimíra Bashir Géová, Adela Gabríková
Vydala: Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum alšieho vzdelávania, Jazyková
a odborná príprava cudzincov a krajanov, 2017
HOVORME SPOLU PO SLOVENSKY! SLOVENINA AKO CUDZÍ JAZYK
UEBNICA B1
Autori: Alica Bortlíková, Eva Maierová, Jana Navrátilová
Vydala: Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum alšieho vzdelávania, Jazyková
a odborná príprava cudzincov a krajanov, druhé, upravené a doplnené vydanie, 2016
HOVORME SPOLU PO SLOVENSKY! SLOVENINA AKO CUDZÍ JAZYK
CVIEBNICA B1
Vydala: Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum alšieho vzdelávania, Jazyková
a odborná príprava cudzincov a krajanov, druhé, upravené a doplnené vydanie, 2016
HOVORME SPOLU PO SLOVENSKY! SLOVENINA AKO CUDZÍ JAZYK
UEBNICA B2
Autori: Alica Bortlíková, Eva Maierová, Jana Navrátilová
Vydala: Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum alšieho vzdelávania, Jazyková
a odborná príprava cudzincov a krajanov, druhé, upravené a doplnené vydanie, 2017
HOVORME SPOLU PO SLOVENSKY! SLOVENINA AKO CUDZÍ JAZYK
CVIEBNICA B2
Vydala: Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum alšieho vzdelávania, Jazyková
a odborná príprava cudzincov a krajanov, druhé, upravené a doplnené vydanie, 2017
HOVORME SPOLU PO SLOVENSKY! SLOVENINA AKO CUDZÍ JAZYK
GRAMATIKA B1 + B2
Vydala: Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum alšieho vzdelávania, Jazyková
a odborná príprava cudzincov a krajanov, druhé, upravené a doplnené vydanie, 2016
4
+ cviebnica
Vydavatestvo: Univerzita Komenského v Bratislave, Ústav jazykovej a odbornej prípravy
zahraniných študentov CV, 1. vyd. 2007, 2. vyd. 2010
HOVORME SPOLU PO SLOVENSKY! SLOVENINA AKO CUDZÍ JAZYK – B2
+ cviebnica
+ CD
Vydavatestvo: Univerzita Komenského v Bratislave, Ústav jazykovej a odbornej prípravy
zahraniných študentov CV, 2008
Obr.1 Ukáka uebníc TRI, DVA, JEDEN – SLOVENINA a HOVORME SPOLU PO SLOVENSKY!
KRÍOM-KRÁOM. SLOVENINA A1
+ 2 CD s nahrávkami dialógov a cviení Autori: Renáta Kamenárová, Eva Španová, Hana Tichá, Helena Ivoríková, Zuzana
Kleschtová, Michaela Mošaová
Vydala: Univerzita Komenského v Bratislave, Studia Academica Slovaca, 2007, 2. doplnené
a prepracované vydanie 2018
KRÍOM-KRÁOM A1 AUDIO PROGRAM
Autori: Renáta Kamenárová, Eva Španová, Helena os Ivoríková, Dorota Balšínková, Zuzana
Krchová, Michaela Mošaová, Hana Tichá
Vydala: Univerzita Komenského v Bratislave, Studia Academica Slovaca, 2009, 2. doplnené
a prepracované vydanie 2012
KRÍOM-KRÁOM A2 AUDIO PROGRAM
Autori: Helena Ivoríková, Eva Španová, Renáta Kamenárová, Michaela Mošaová, Zuzana
Kleschtová, Hana Tichá
KRÍOM-KRÁOM. SLOVENINA B1
Autori: Renáta Kamenárová, Adela Gabríková, Helena Ivoríková, Eva Španová, Michaela
Mošaová, Dorota Balšínková, Zuzana Kleschtová
Vydala: Univerzita Komenského v Bratislave, Studia Academica Slovaca, 2011
KRÍOM-KRÁOM B1 AUDIO PROGRAM
Autori: Adela Gabríková, Renáta Kamenárová, Michaela Mošaová, Helena os Ivoríková,
Eva Španová, Hana Tichá
KRÍOM-KRÁOM B2 AUDIO PROGRAM
Autori: Renáta Kamenárová, Eva Španová, Helena os Ivoríková, Michaela Mošaová
Vydala: Univerzita Komenského v Bratislave, Studia Academica Slovaca, 2018
Pracovné listy
CUDZINCOV B1 – B2
Autor: udmila igová
ZAIATONÍKOV, ÚROVE A1
Vydalo: Stadtschulrat für Wien, Europa Büro, Austria, 2007
SLOVENINA SLOVO ZA SLOVOM. METODICKÁ PRÍRUKA K UEBNICI
A CVIEBNICI PRE ZAIATONÍKOV, ÚROVE A1
Autorky: Eva Tibenská, Mária Zatkalíková
Vydalo: Stadtschulrat für Wien, Europa Büro, Austria, 2007
SLOVENINA PRE CUDZINCOV. PRAKTICKÁ FONETICKÁ PRÍRUKA
kniha + CD
Vydal: STIMUL, 2005
Vydala: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013
Dostupné na:
2 E-LEARNING www.slovake.eu Mnohojazyný (15 jazykov) portál na výubu sloveniny ako cudzieho jazyka obsahuje
jazykové kurzy rôznych úrovní (A1, A2, B1 a B2) s cvieniami, testami a slovníkmi,
komunikané témy, reálie a zaujímavé informácie o Slovensku.
www.e-slovak.sk
E-learningový portál s kurzami sloveniny ako cudzieho jazyka, ktorý je zameraný na
získanie základných jazykových zruností, ktoré môu by aplikované v kadodenných
situáciách. Kurzy korešpondujú s uebnicami Kríom-kráom.
www.ucimesaslovencinu.sk
Autorka: Lenka Jeó Garanovská, Univerzita sv. Cyrila a Metoda vo Velikom Tarnove,
Bulharsko
Elektronická platforma s interaktívnymi úlohami na upevovanie jazykových
a komunikaných zruností (pre uiaceho sa a uiaceho) pomocou krátkych videí.
Uenie sa sloveniny pomocou krátkych youtubových videí s interaktívnymi úlohami
(na poúvanie s porozumením a na nácvik gramatiky/lexiky). Pracovné listy sa dajú vone
stiahnu. Na záver je k dispozícii transkripcia textu. Vhodné pre vyššie jazykové úrovne a pre
študentov strednej školy.
Autor: Lenka Jeó Garanaovská
Autor: Juraj Cigá, vyslaný uite slovenského jazyka v Rumunsku, Oradea
Z vizuálneho a naratívneho hadiska, ale aj tematickým spracovaním je prispôsobený veku
iakov druhého stupa základnej školy. Spojenie obrázku, textu a zvuku (multimodálny
model) napomáha o. i. aj zauja iakov a poskytuje monos rozvoja všetkých jazykových
kompetencií. Je urený aj na online vyuovanie.
Obr. 4 Ukáka komiksu
SLOVENINE
KURZ ŠTÁTNEHO JAZYKA
Autori: Roman Kvapil, Darina Baová, Karol Csiba, Zlatica Ilievová, Janka Píšová, Martina
Uliná, Júlia Vrábová
Metodická príruka je úvodným materiálom, tzv. materiálom prvého kontaktu pre všetkých
uiteov, ktorí prichádzajú do kontaktu so sloveninou ako cudzím jazykom a predovšetkým
s demi cudzincov.
SLOVENINA PRE DETI CUDZINCOV V EDUKANOM PROCESE
Autori: Darina Baová, Mária Onušková, Anna Boturová, Zuzana Dugoviová, Zlatica
Ilievová
Príruka sa venuje otázkam implementácie slovenského jazyka ako cudzieho jazyka do
edukaného procesu a poskytuje niekoko inšpirácií na rozšírenie profesijných kompetencií
uiteov slovenského jazyka a literatúry aj formou ukáok vyuovacích hodín.
Materiál je dostupný na: https://mpc-edu.sk/slovencina-pre-deti-cudzincov-v-edukacnom-procese
METODICKÉ ODPORÚANIA. ŠPÚ, 2014
Materiál je dostupný na:
V ZÁKLADNOM A ROZŠIRUJÚCOM KURZE ŠTÁTNEHO JAZYKA PRE DETI
CUDZINCOV, 2005
JAZYKA PRE DETI CUDZINCOV, Ministerstvo školstva, 2005
Materiál je dostupný na: https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/statny-vzdelavaci-
Dostupný na: https://www.youtube.com/watch?v=GxvZZAYG9i4
VZDELÁVANIE DETÍ CUDZINCOV (ŠPÚ)
Materiály potrebné k vzdelávaniu detí cudzincov v ZŠ. Zosumarizované metodické
odporúania a uebný plán k základnému a rozširujúcemu kurzu štátneho jazyka pre deti
cudzincov.
DODRIAVANIA UDSKÝCH PRÁV A PRÁV DETÍ (ŠPÚ, 2005)
Materiál dostupný na:
Štátny pedagogický ústav, 2018.
Materiál je dostupný na: http://www.statpedu.sk/sk/o-organizacii/projekty/erasmus-vzdelavanie-ucitelov-k-inkluzii-
Moné vyui pri vzdelávaní detí cudzincov.
Dostupné na: https://viki.iedu.sk/resources/browser/flash
PRÍRUKA FAREBNÁ ŠKOLA 1 Multikultúrna výchova pre najmenších školákov a školáky
Editor: Andrej Návojský
Návojský, Lukáš Zajac
Príruka urená uiteom 1. stupa základných škôl ponúka aktivity, ktoré reflektujú témy
identity, stereotypov a rozmanitosti okolo nás.
Materiál dostupný na:
https://www.nadaciamilanasimecku.sk/files/documents/metodicke-
prirucky/nms_farebna_skola_1.pdf
PRÍRUKA FAREBNÁ ŠKOLA 2 Multikultúrna výchova pre druhý stupe ZŠ Editor: Andrej Návojský Autori: Janka Lukšová, Ela Klementová, Zuzana Vasková, Andrej
Návojský, Lukáš Zajac
Príruka urená uiteom 2. stupa základných škôl ponúka aktivity, ktoré reflektujú témy
identity, stereotypov a rozmanitosti okolo nás.
Materiál dostupný na:
Autori: Zuzana Bošeová, Mária Chudíková, Andrej Návojský Vydavatestvo: Nadácia
Milana Šimeku, 2014
Príruka pre uiteky materských škôl, prostredníctvom ktorej sa deti uia vníma
a akceptova inakos, rozmanitos pomocou hier.
Materiál dostupný na:
Editor: Tina Gaoviová
Autori: Peter Drá, Elena Gallová Kriglerová, Tina Gaoviová, Jana Kadleíková
Vydavatestvo: Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Nadácia Milana Šimeku, 2011
Kolektív autorov (2011, s. 7) uvádza: „Vaka medzinárodnej migrácii zaína základné školy
na Slovensku navštevova oraz viac detí cudzincov a oraz viac pedagógov sa vo svojej praxi
stretáva s demi, ktorých vzdelávanie si vyaduje špecifické postupy z dôvodu ich
migrantského pôvodu. Nadácia Milana Šimeku a Centrum pre výskum etnicity a kultúry sa
preto rozhodli venova sa tejto problematike, ktorej dôleitos narastá. Za týmto úelom
v roku 2009 realizovali výskumno-vzdelávací projekt Integrácia detí štátnych príslušníkov
tretích krajín do slovenského vzdelávacieho systému. Cieom projektu bolo zmapova rôzne
aspekty vzdelávania detí cudzincov. Zamerali sme sa pri tom na základné školy, ktoré
zohrávajú dôleitú úlohu v procese integrácie detí cudzincov.“ [cit. 2020-11-12]
Zdroj:https://www.nadaciamilanasimecku.sk/files/documents/metodicke-
prirucky/vzdelavanie-deti-cudzincov-na-slovensku-potreby-a-riesenia.pdf
Editor: Peter Drá
Vydavatestvo: Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Nadácia Milana Šimeku, 2011
Autori (2011, s. 9) uvádzajú: „Predkladaná príruka vznikla z potreby, ktorú sme stále
astejšie pouli od uiteov z praxe, ktorí sa ocitli v situácii, ke im kedykovek poas
školského roka do triedy prišlo diea z inej krajiny. Mnohí uitelia na takúto zmenu neboli
pripravení. Nevedeli, ako na novú situáciu zareagova, ako s novým iakom a celou triedou
alej pracova, i a do akej miery kvôli prítomnosti nového iaka prispôsobova obsah
a metódy výuby a ako nového iaka hodnoti. Mnohí nevedeli, ani na koho sa môu obráti
po cennú radu i pomoc. Cieom príruky, podobne ako vzdelávacieho programu na základe
ktorého vznikla, je zvýši povedomie a rozvinú zrunosti uiteov, aby mohli cieavedome
a efektívne prispieva k zaleneniu detí cudzincov do výuby, školskej a triednej komunity.
Vychádzame pritom z presvedenia, e tento cie mono postupne dosiahnu, iba ak je
zaleovanie (integrácia) viacstranná. Inými slovami, plnohodnotné vzdelávanie tejto
špecifickej skupiny iakov si vyaduje nielen ochotu a snahu na strane samotných detí, ale aj
na strane ich rodiov, uiteov, spoluiakov a vedenia školy.“ [cit. 2020-11-12]
Zdroj: https://www.nadaciamilanasimecku.sk/files/documents/metodicke-
Bezplatné poradenstvo a sluby pre obanov z krajín mimo EÚ
https://www.mic.iom.sk/sk/na-stiahnutie/brozury-a-letaky/itemlist/category/49-brozury.html
https://mareena.sk/
Všetky materiály dostupné na:
STREDNÝCH ŠKÔL
EURÓPSKE JAZYKOVÉ PORTFÓLIO PRE IAKOV VO VEKU 7 – 10 ROKOV
http://www.statpedu.sk/files/sk/publikacna-cinnost/odborne-
informacie/ejp_7_10_jazykovy_pas_pdf_verzia.pdf http://www.statpedu.sk/files/articles/nove_dokumenty/aktuality/EJP_7_10_pdf_verzia.compressed.pdf
Zoznam bibliografických odkazov
Správa o stave vzdelávania cudzincov v základnej škole v SR v školskom roku 2019/202
[online]. [cit. 2020-12-11]. Dostupné z:
https://www.ssi.sk/wp-content/uploads/2020/12/123_TI_Vzde_ziakov_cudz_ZS.pdf
BAOVÁ, D. a Z. ILIEVOVÁ, 2015. Vyuitie itateských stratégií vo vyuovaní
sloveniny ako cudzieho jazyka od iakov po seniorov. In: Slovenina ako cudzí jazyk.
Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou úasou. Univerzita Komenského v
Bratislave, 2015. ISBN 978-80-223-3983-4.
DRÁ, P. a kol., 2011. Vzdelávanie detí cudzincov na Slovensku – potreby a riešenia
[online]. [cit. 2020-11-12]. Dostupné z:
https://www.nadaciamilanasimecku.sk/files/documents/metodicke-prirucky/vzdelavanie-deti-
cudzincov-na-slovensku-potreby-a-riesenia.pdf
DRÁ, P. a kol., 2011. Vzdelávanie detí cudzincov na Slovensku – príklady dobrej praxe
[online]. [cit. 2020-11-12]. Dostupné z:
KONJUGÁCIA – PRÉZENT
Í/I – verbá HOVORI
E/IE – verbá PÍSA/ROZUMIE
-OVA verbá ŠTUDOVA
Zdroj: Z. Ilievová, vypracované pre JOP, CV UK
PRÍLOHA 2
DEKLINÁCIA
toho jedného môjho
(jeho, jej, ich)
ten jeden môj
(jeho, jej, ich)
tú jednu moju
(jeho, jej, ich)
to jedno moje
(jeho, jej, ich)