wiosna, wiosna, wiosna ach to ty - .2016/2017 styczeń—luty numer 3 kalendarium: 15 marca - dni

Download Wiosna, wiosna, wiosna ach to ty - .2016/2017 styczeń—luty numer 3 Kalendarium: 15 marca - Dni

Post on 01-Mar-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Gazetka szkolna

wydawana przez

uczniw Zespou Szk

im. Andrzeja

redniawskiego

w Mylenicach

_bez_nazwy//

2016/2017 styczeluty

numer 3

Kalendarium:

15 marca - Dni Otwarte

i Targi Edukacyjne w naszej

szkole

13-18 kwietnia - wiosenna

przerwa witeczna

28 kwietnia - zakoczenie

roku szkolnego dla klas matu-

ralnych

4 maja - egzamin maturalny

z jzyka polskiego (poziom

podstawowy)

5 maja - egzamin maturalny

z matematyki (poziom podsta-

wowy)

8 maja - egzamin maturalny

z jzyka angielskiego (poziom

podstawowy)

Bezpatne oprogramowa-

nie dla uczniw

Dostp do oprogramowania

Microsoft w usudze Micro-

soft Imagine Premium dla

uczniw Technikum Infor-

matycznego w Zespole

Szk im. Andrzeja red-

niawskiego w Mylenicach

Szkoa zakupia dla uczniw

Technikum Informatycznego

uczestnictwo w projekcie

Microsoft Imagine Premium.

Dziki temu wszyscy

uczniowie oraz nauczyciele

przedmiotw informatycz-

nych mog korzysta bez-

patnie w szkole i w domu

z wybranego oprogramowa-

nia firmy Microsoft.

Oficjalnie za pocztek wio-

sny przyjo si dzie

21 marca. Pierwszy dzie

astronomicznej wiosny przy-

pada jednak corocznie okoo

20 marca, w czasie tzw. rw-

nonocy wiosennej. Z rozpo-czciem wiosny wi si

takie zwyczaje jak m.in.

topienie marzanny. Wiosna

koczy si wraz z przesile-

niem letnim i nadejciem

pory letniej.

Ze zmian pory roku czy

si rwnie zmiana czasu, ale

zegarki przestawiamy dopie-

ro 28 marca, z godziny dru-

giej na trzeci w nocy. Zmia-

ny czasu maj spowodowa

efektywniejsze wykorzysta-

nie wiata dziennego (aby

nie marnowa wiata so-

necznego).

PB

Wiosna, wiosna,

wiosna ach to ty...

Witajcie!

Powoli, razem z wiosn, budzimy si do ycia. W tym nume-

rze relacjonujemy Wam wydarzenia sportowe w naszej szko-

le i nasze kolejne sukcesy w tej dziedzinie. Polecamy te

ciekawe ksiki do lektury i staramy si wprowadzi Was ju

w klimat i nastrj wiosenny. Oprcz tego jak zwykle najwa-

niejsze informacje z ycia szkoy.

Zapraszamy do lektury! :)

Uczniowie technikum y-

wienia i usug gastronomicz-

nych od dwch lat prowadz

warsztaty kulinarne dla

przedszkolakw z Przed-

szkola nr 1 w Mylenicach.

Dla uczniw naszej szkoy

jest to cenne dowiadczenie.

Wsplne warsztaty ksztatuj

u modziey poczucie odpo-

wiedzialnoci za modsze

pokolenie. Uczniowie cht-

nie angauj si w prac,

planuj potrawy, dobieraj

metody i techniki ich wyko-

nania z uwzgldnieniem

moliwoci przedszkolakw,

natomiast dzieci rozwijaj

swoje zdolnoci kulinarne

oraz poznaj zasady prawi-

dowego odywiania. Na

zajciach wsplnie przygoto-

wuj potrawy z warzyw

i owocw, np. saatki, szasz-

yki, jeyki i gsienice z wi-

nogron, delfinki z bananw,

koktajle, a take kolorowe

kanapki, myszki, kurczaki

i jeyki z jajek, babeczki,

witeczne pierniczki i wiele

innych pysznych smakoy-

kw. Wsplne przygotowa-

nie potraw sprawia wiele

radoci i satysfakcji. Zaanga-

owanie dzieci i naszych

uczniw sprawia, e istnieje

dua potrzeba kontynuowa-

nia tego rodzaju zaj kuli-

narnych.

Opiekun: Anna Grliska

Str. 2 2016/2017

Warsztaty kulinarne dla przedszkolakw

W lutym, w dniu powico-

nym w. Walentemu, obcho-

dzilimy WITO ZAKOCHA-

NYCH. Pamitajmy jednak,

e mio mona, a nawet

trzeba wyznawa przez cay

rok! Mona to zrobi niety-

powo - sowami szkockiego

poety Roberta Burnsa:

Ma mio jest jak ry krew,

Krew ry w czerwca wit.

Ma mio jest jak rzewny

piew,

Melodii cudnej rytm.

W piknoci twojej strojna

blask,

Jak w un jasnych zrz,

Ma mio przetrwa wiat i

czas,

Gdy dna ju wyschn mrz.

Gdy wszystkich mrz dna

wyschn w krg,

Ska w socu zniknie lad,

Wyciekn piaski z Czasu rk,

Ma mio przetrwa wiat.

Wic czym rozka? Zdro-

wa bd!

Do ciebie wrc tu,

Cho mil tysice miabym

brn

Bez si, bez tchu, bez snu.

red.

Str. 3 _bez_nazwy//

14.02.2017 r. w Makowie

Podhalaskim odbya si

Rejonowa Licealiada w Pice

Rcznej Chopcw. Do za-

wodw rejonowych awanso-

way najlepsze druyny re-

prezentujce szkoy ponad-

gimnazjalne z czterech po-

wiatw: nowotarskiego, ta-

trzaskiego, suskiego i my-

lenickiego. Poziom sporto-

wy zawodw by bardzo

wysoki, a caej druynie

nale si sowa uznania za

zaangaowanie i walk do

ostatniej minuty.

Klasyfikacja kocowa:

1. ZSO nr 1 Nowy Targ

2. ZS Sucha Beskidzka

3. I LO Zakopane

4. ZS im. A. redniawskie-go

KB

16.02.2017 r. w hali sporto-

wej przy ZS im. A. red-

niawskiego odbya si Lice-

aliada w Pice Siatkowej

Chopcw. Do turnieju zgo-

sio 6 druyn, ktre zostay

rozlosowane do dwch grup.

Nasza druyna znalaza si

w grupie B obok LO oraz

Prywatnej Szkoy. Zesp

Szk A. redniawskiego nie

da szans rywalom, pokonu-

jc LO oraz Prywatn Szko

2:0, czym zapewni sobie

walk w finale. W ostatecz-

nej klasyfikacji ZS im.

A. redniawskiego zaj

II miejsce, z czego jestemy

bardzo dumni, poniewa

przegralimy po bardzo za-

citej walce. W naszym ze-

spole wida byo zaangao-

wanie oraz walk o kady

punkt.

Skad Zespou im. A. red-

niawskiego:

Maciej Tupta, Jakub Chuda-

szek, Jakub Kulka, Radosaw

Wajda, Dawid Grka, Kamil

Mirek, Konrad Korze, To-

masz Leksander, Dominik

Suder, Jan Jamrz, Filip

Profic.

Klasyfikacja kocowa:

1. ZSTE

2. ZS im. A. redniawskie-go

3. Maopolska Szkoa Gocinnoci

4. Prywatna Szkoa

5. LO

6. ZS Dobczyce

KB

NASZE SPORTOWE SUKCESY!

Pika rczna Siatkwka

Str. 4 2016/2017

III Turniej Piki Siatkowej o Puchar Dyrektora

W naszej szkole ju po raz

trzeci rozegrano Turniej

Piki Siatkowej o Puchar

Dyrektora.

W turnieju wzio udzia

10 zespow klasowych.

Druyny zostay rozlosowa-

ne do 3 grup, a z kadej

grupy do fazy finaowej

awansowa najlepszy zesp.

Zacite spotkania i wysoki

poziom spowodoway, e do

finau awansoway nastpu-

jce klasy: 4 TI, 3 TIa oraz

1 TIa. Poziom i zaangaowa-

nie zawodnikw w walce

o puchar Dyrektora ZS prze-

rosy nasze oczekiwania, co

miao odzwierciedlenie

w emocjach podczas trwania

meczw. Po bardzo zaci-

tych i emocjonujcych me-

czach zwyciya klasa 4 TI

i to im dyrektor Jerzy Cachel

redni w rozgrywkach,

a spora cz kolegw

i koleanek wytrwale im

kibicowaa. Taki turniej

pokazuje poziom siatkwki

szkolnej, pozwala wykaza

si zdolnym uczniom, ktrzy

nie wicz na co dzie tej

dyscypliny, a bardzo j lu-

bi, i co wane, pozwala

wyapa do reprezentacji

szkolnej talenty siatkarskie.

Naley podkreli, e po-

ziom siatkwki w ZS z roku

na rok ronie, a umiejtnoci

siatkarskie finaowej trjki

byy na bardzo dobrym po-

ziomie sportowym.

A kolejny turniej ju za rok.

Serdecznie zapraszamy!

KB

osobicie wrczy Puchar.

II miejsce przypado chopa-

kom z klasy 1 TIa, a na

III pozycji uplasowa si

zesp z klasy 3 TIa. Duch

walki wszystkich zawodni-

kw by na najwyszym

poziomi. Dostarczyli oni

sporo emocji, stwarzajc

gorc atmosfer na hali

sportowej.

Wszystkie mecze sprawnie

i bezstronnie sdziowa pan

Bogdan Dziurdzia, czuwa-

jc, aby sportowa rywaliza-

cja toczya si w duchu zasa-

dy fair play. Na koniec

wszystkie druyny stany

do pamitkowego zdjcia.

Warto podkreli, e w taki

turniej szkolny zaangaowa-

na jest praktycznie caa mo-

dzie szkolna. Ponad 100

uczniw brao udzia bezpo-

Str. 5 _bez_nazwy//

W dniu 30 stycznia 2017 r.

odbya si V edycja Midzy-

gimnazjalnego Turnieju Piki

Nonej Halowej, organizo-

wanego przez Zesp Szk

im. Andrzeja redniawskiego

w Mylenicach. Przedsi-

wzicie adresowane jest do

uczniw gimnazjw powiatu

mylenickiego, a jego gw-

ny cel stanowi popularyzacja

aktywnego wypoczynku

modziey