zakwaszenie hej

Download Zakwaszenie hej

Post on 14-Aug-2015

171 views

Category:

Automotive

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  1. 1. Zakwaszenie organizmu Jak zbada? Jak leczy? Jak unika?Paulina Sty
  2. 2. 2Jeste cigle zmczona/y i osabiona? Ewidentnie pogorszy si stan Twoich wosw skry i paznokci? Do tego ycie uprzykrza Ci nadmiar kilogramw, ktrych nie moesz si pozby od duszego czasu?Objawy te jednoznacznie wskazuj na zakwaszenie organizmu! A przynajmniej tak diagnoz postawiaby Pani z reklamy suplementu diety, ktry miaby rzekomo rozwiza wszystkie Twoje problemy.Mimo, e zakwaszenie organizmu w medycynie to adna nowo to temat ten zosta spopularyzowany dopiero w ostatnim czasie. Gwiazdy stosuj diet alkaliczn, za producenci suplementw diety podchwycili szybko temat. Bo kt nie obserwuje u siebie podstawowych objaww zakwaszenia?Co druga kobieta narzeka na stan swoich paznokci i wosw, nie wspominajc ju o nadmiernej masie ciaa. Wikszo z nas odczuwa zmczenie, ktre swoj drog moe by spowodowane przez sto tysicy innych schorze i czynnikw, jak choby zwyczajny niedobr snu.Jak wic dowiedzie si czy przyczyn wspomnianych dolegliwoci jest rzeczywicie zakwaszenie? Co zrobi jeli okae si, e masz zakwaszony organizm? Jakie mog by tego konsekwencje dla naszego zdrowia? Na czym polega dieta alkaliczna? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz poniej.Na czym polega zakwaszenie?Zakwaszenie organizmu wynika z zaburzenia rwnowagi kwasowo zasadowej. Na czym to polega?Do pomiaru stopnia kwasowoci czy zasadowoci substancji suy wskanik pH. Jak zapewne pamitasz z lekcji chemii pH moe zawiera si w przedziale od 0 14, gdzie warto poniej 7 oznacza odczyn kwany, natomiast wszystko co powyej 7 ma odczyn zasadowy. Substancje o pH rwnym 7 maj odczyn obojtny.Wskanik ten wykorzystuje si take do oceny odczynu pynw ustrojowych. Dla przykadu sok odkowy ma bardzo niskie pH (1,35 3,5). Najwiksze wahania pH mona zaobserwowa w moczu jego odczyn moe by zarwno kwany, obojtny jak i lekko zasadowy. Wynika to z faktu, e nerki s jednym z podstawowych miejsc, ktre panuj nad tym, aby nie doszo do powanego zakwaszenia organizmu i zwizanych z tym negatywnych konsekwencji.
  3. 3. 3Jednak wikszo pynw ustrojowych ma odczyn lekko zasadowy. I tak w celu zachowania rwnowagi kwasowo zasadowej konieczne jest utrzymanie pH krwi na poziomie 7,35 7,45. Jeli warto ta jest powyej dochodzi do rozwoju zasadowicy, natomiast jeli pH jest nisze rozwija si zaburzenie okrelane kwasic, przy czym nie naley myli jej z zakwaszeniem.Kwasica jest powanym zaburzeniem wynikajcym z dysfunkcji mechanizmw regulacyjnych w ustroju, np. nerek czy puc. Natomiast w przypadku zakwaszenia, na ktrym skupiamy si w artykule, mechanizmy te funkcjonuj sprawnie, dziki czemu pH krwi pozostaje utrzymane w normie. Niestety przewleke zakwaszenie moe doprowadzi do rozwoju kwasicy, ktra jest ju stanem niebezpiecznym dla ycia czowieka i wymaga natychmiastowego leczenia.Skd bior si kwasy i zasady?rdem kwasw i zasad s przede wszystkim skadniki obecne ywnoci. Spoyte produkty ulegaj rozkadowi do najmniejszych cegieek (biaka do aminokwasw, tuszcze do kwasw tuszczowych, wglowodany do monosacharydw, czyli cukrw prostych). Podczas trawienia z ywnoci uwalniane s take witaminy i skadniki mineralne, ktre nastpnie ulegaj odpowiednim przemianom.Owe skadniki mog wykazywa waciwoci kwaso lub zasadotwrcze. Jeli dany pierwiastek jest kwasotwrczy po poczeniu z wod tworzy kwasy, jeli jest natomiast zasadotwrczy bdzie tworzy zasady.Do pierwiastkw kwasotwrczych nale przede wszystkim fosfor, siarka i chlor. Z kolei pierwiastki zasadotwrcze to wap, sd, potas i magnez. W zalenoci od zawartoci tych pierwiastkw w danym produkcie mona okreli jego potencjaln zdolno do zakwaszania lub alkalizowania.Kolejnym bardzo wanym rdem kwasw s reakcje zachodzce w organizmie. W wyniku przemian biaek, tuszczw i wglowodanw powstaje kwas wglowy, ktry w zdecydowanej wikszoci jest usuwany w postaci dwutlenku wgla przez puca. Zakwaszeniu sprzyja take stres, brak ruchu, ale take nadmierna aktywno fizyczna, podczas ktrej powstaje kwas mlekowy (gdy przemiana wglowodanw nie przebiega do koca).rdo: http://www.freeimages.com/
  4. 4. 4Do zaburze rwnowagi kwasowo zasadowej moe doprowadzi take rodzaj diety dieta zawierajca zbyt mao wglowodanw (np. diety wysokobiakowe) sprzyja powstawaniu kwasu acetooctowego oraz betahydroksymasowego (dziej si tak na skutek niecakowitego spalania tuszczu). Taka sama sytuacja ma miejsce podczas dugotrwaego godzenia si.Z kolei do rde zasad w naszym organizmie nale jedynie wspomniane wczeniej pierwiastki przyjmowane razem z diet, a take mineray zgromadzone w kociach.Jak organizm radzi sobie z zakwaszeniem?Kade zaburzenie rwnowagi kwasowo zasadowej prowadzi do natychmiastowego wczenia mechanizmw obronnych, dziki ktrym moliwe jest przywrcenie stanu prawidowego. Do mechanizmw tych nale przede wszystkim: Ukady buforowe krwi i tkanek (wodorowglanowy, biaczanowy, hemoglobinianowy, fosforanowy) wi nadmiar jonw dziki czemu mog by one przetransportowane do miejsc wydalania (np. nerek) bez nadmiernej zmiany pH krwi. Usuwanie CO2 (kwasu) przez puca ma miejsce w wyniku pobudzenia orodka oddechowego pod wpywem obnienia pH krwi. Wydalanie kwasw i zasad przez nerki, ktre stanowi kluczowe miejsce utrzymania rwnowagi kwasowo zasadowej, gdy usuwaj nadmiar kwasw i umoliwiaj regeneracj zasad.Niestety dugotrwae zakwaszenie organizmu moe doprowadzi do zaburze tych fizjologicznych procesw regulacyjnych, co objawia si cigym zmczeniem, brakiem apetytu, sennoci, blami gowy czy problemami z cer.Organizm szuka rde substancji zasadowych, ktre mogyby zobojtni nadmiern ilo kwasu co prowadzi do uwolnienia wapnia z koci. Dlatego te przewleke zakwaszenie wie si ze wzmoonym ryzykiem osteoporozy i zama koci.Z kolei nadmierne obcienie nerek, ktre zmuszone s do cigego usuwania kwanych substancji z moczem, moe doprowadzi do upoledzenia ich funkcji. Niskie pH moczu oraz hiperkalciuria (zwikszone wydalanie wapnia z moczem) stanowi czynniki ryzyka rozwoju kamicy nerkowej.Przewleke zakwaszenie moe take zwikszy ryzyko rozwoju nadcinienia ttniczego, opornoci na insulin oraz cukrzycy. Badania wskazuj, i czsto wystpowania cukrzycy oraz upoledzonej tolerancji glukozy jest zdecydowanie wysze u osb o niskim pH moczu. Ponadto najnowsze badania cz zakwaszenie organizmu ze zwikszeniem ryzyka chorb ukadu krenia.
  5. 5. 5Jednym ze sposobw zneutralizowania jonw wodorowych jest rozpad mini w celu uwolnienia glutaminy. Glutamina wie jony wodorowe (kwas) w wyniku czego powstaje amoniak moliwy do wydalenia z moczem. Std te przewleke zakwaszenie prowadzi do strat biaka miniowego (kolejny argument przemawiajcy za tym, aby panowie dbajcy o swoj muskulatur zastanowili si dwa razy przed signiciem po odywk biakow).Jak wida zakwaszenie nie jest powanym stanem zagraajcym bezporednio yciu czowieka. Jednak dugotrwae zaburzenie rwnowagi kwasowo zasadowej moe zdecydowanie pogorszy jego jako, poczwszy od obnienia samopoczucia a skoczywszy na rozwoju przewlekych chorb. Naley rwnie mie na uwadze, e stopie zakwaszenia pogbia si wraz na skutek fizjologicznego spadku funkcji nerek.Jak zbada zakwaszenie organizmu?Wydawaoby si, e najprostszym rozwizaniem bdzie zbadanie pH krwi. Jednak, jak wspomniaam wczeniej, do obnienia pH krwi dochodzi dopiero w momencie gdy mamy do czynienia z cikim stadium jakim jest kwasica.Natomiast przy zakwaszeniu nasze fizjologiczne mechanizmy skutecznie zapobiegaj obnieniu pH krwi poniej normy. Dlatego te w tym przypadku nie bdzie to dobre rozwizanie.Skutecznym badaniem oceniajcym stan rwnowagi kwasowo zasadowej jest caodobowy bilans pH moczu, ktry moemy wykona samodzielnie we wasnej azience. Wystarczy zakupi w aptece najzwyklejsze paski do pomiaru pH i zbada pH moczu w piciu rnych porach dnia. Pierwszy pomiar naley wykona po przebudzeniu, kolejne co 3 godziny.Wykonane pomiary warto zanotowa i na koniec dnia wykreli z nich wykres. Jeli okae si, e wykrelona krzywa ukada si raczej w prost lub delikatnie unoszc si lini wiadczy to o zakwaszeniu organizmu.Jeli natomiast z poczenia naniesionych punktw utworzy si zygzak, wiadczcy o skokach pH w cigu dnia oznacza to, e z nasz rwnowag kwasowo zasadow jest wszystko w porzdku. Takie wahania pH w cigu dnia wi si ze zmian skadu moczu w zalenoci od czasu przyjcia pokarmu. Najnisze pH obserwuje si po nocy, natomiast najwysze po spoyciu duego posiku.
  6. 6. 6Mj organizm jest zakwaszony! Co robi?O ile nie moemy bezporednio wpyn na fizjologiczne procesy zachodzce wewntrz ustroju (no moe poza wysypianiem si i unikaniem stresu) o tyle moemy znaczco zmodyfikowa ilo kwasw i zasad wprowadzanych z zewntrz. Mowa oczywicie o modyfikacji diety, ktra te powinna by pierwszym wyborem w przypadku zachwiania rwnowagi kwasowo zasadowej.Powiem szczerze, e poszukiwanie szczegowych danych dotyczcych waciwoci zakwaszajcych konkretnych produktw okazao si dosy trudnym zadaniem. Na wikszoci stron moecie znale tabele z wartociami pH przypisanymi do najczciej spoywanych produktw. Jednak co strona to inne wartoci. I tak wedug jednej tabeli ziemniaki maj odczyn kwany, a wedug drugiej wrcz przeciwnie. Skd te rozbienoci? nie mam zielonego pojcia. Nie udao mi si znale wiarygodnych rde dotyczcych pH produktw spoywczych.PRAL wskanik, ktry pomoe Ci zbada swoj dietW 1995 roku naukowcy przeprowadzili badanie na zdrowych mczyznach, na podstawie ktrego sprawdzali wpyw spoycia ponad 100 produktw ywnociowych na odczyn moczu. Na jego podstawie Remer i Manz oznaczyli potencjaln zdolno obcienia kwasem nerek (PRAL Potential Renal Acid Load) przez najczciej spoywane produkty. Wskanik PRAL uwzgldnia zawarto biaek i pierwiastkw, ich redni biodostpno a take metabolizm siarki i wydalane w moczu kwasy organiczne.Tak wic badanie to uwzgldniao nie tylko skad biakowy i pierwiastkowy badanych produktw, ale przede wszystkim ich bioprzyswajalno przez organizm. Wczeniejsze badania oparte wycznie na analizie odczynu popiou produktw (np. poprzez oznaczenie kwanoci miareczkowej, czy obliczenie stosunku milirwnowanikw pierwiastkw kwasotwrczych do zasadotwrczych) nie uwzgldnia