Спектральная теория графов

Download Спектральная теория графов

Post on 15-Apr-2017

1.247 views

Category:

Education

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ....

  .... ((,, ))

 • 2 36 .. (, )

  c/c 23 2015

  SSppeeccttrraall GGrraapphh TThheeoorryy

  11)) ,,

  22)) ,,

  33))

  ,, ::

  11)) ,,

  22)) ,,

  33)) ..

 • 3 36 .. (, )

  c/c 23 2015

  ..

  ..

  :: 4,1K 14 KC ..

  [[SSkkiieennaa,, SS.. IImmpplleemmeennttiinngg DDiissccrreettee MMaatthheemmaattiiccss:: CCoommbbiinnaattoorriiccss aanndd GGrraapphh

  TThheeoorryy wwiitthh MMaatthheemmaattiiccaa.. RReeaaddiinngg,, MMAA:: AAddddiissoonn--WWeesslleeyy,, pp.. 8855,, 11999900..]]

  (( ))..

  . ..

  ,, ..

  hhttttpp::////mmaatthhwwoorrlldd..wwoollffrraamm..ccoomm//CCoossppeeccttrraallGGrraapphhss..hhttmmll

 • 4 36 .. (, )

  c/c 23 2015

  ""

  )(G

  (( )rank(Mn )) nnM R ::

  11))

  .),(0

  ,),(,0

  Eji

  EjiM ij

  22)) (( 11)),,

  33))

  :

  nnnn RX :: 0MX ,,

  .0

  ,0

  ijij M

  jiX

  --

 • 5 36 .. (, )

  c/c 23 2015

  0 ,,

  1 ,,

  2 ,,

  ,,

  3 ,,

  4 ,, GG lliinnkklleessssllyy eemmbbeeddddaabbllee ggrraapphh

  ,, 5

  ,, 6

  -- k,,

  4-2k

 • 6 36 .. (, )

  c/c 23 2015

  1)( G (( ??))

  3)( G ..

 • 7 36 .. (, )

  c/c 23 2015

  ,, 3||)( GG

  ,,

  4||)( GG

  G ,, 5||)( GG

  H G

  ((""""))::

  11)) ,,

  22)) ,,

  33)) (()) ,,

  )()( GH ..

 • 8 36 .. (, )

  c/c 23 2015

  --

  ..

  ,, ,, ..

 • 9 36 .. (, )

  c/c 23 2015

  , ... ),( EVG

  (( ))

  ..

  ..

  nnA }1,0{ :: EjiAij ),(1

  .,0

  ,),deg(

  ji

  jiiDij

  ((ddiiffffuussiioonn)).. ADW 1 ADL ,,

  NNL

  ADQ ,, MMQ

  jij eiM 1

  .,0

  ),,(,1

  ),,(,1

  ie

  ie

  N j

  j

  ij

 • 10 36 .. (, )

  c/c 23 2015

  ...

  (( M )) x ,,

  xMx ..

 • 11 36 .. (, )

  c/c 23 2015

  xx

  Mxx

  ..

  xx

  Mxx

  ..

  . M ,,

  ..

  .

  0)(

  )(2)(22

  xx

  MxxxxxMx

  x

  f,,

  xxx

  MxxMx

  )(

  ..

 • 12 36 .. (, )

  c/c 23 2015

  ...

  ijA i j ..

  ||2)tr( 2 EA ,, kA 6)tr(3 ,, k ..

  (()) d ,,

  1d .... A

  (( L ,, Q ))..

  . k ,,1 ....,,

  0)()( 1 IAIA k ,,

  ),,,(1 kk AAIA ..

  ),( ji ,,

  .,0,,0

  dtdt

  Atij

  dk ..

 • 13 36 .. (, )

  c/c 23 2015

  ADL

  ),(

  2 )(ji

  ji xxLxx ,,

  RR ||V ..

  . .... == 00

  :

  11)) .... ....,, ..

  22)) ,, ..

  ..

 • 14 36 .. (, )

  c/c 23 2015

  . 02

  .

  ..

  ,, ,,

  ji xx , ,, ,, ji,

  ,,

  ),(

  2 )(ji

  ji xxLxx

  ..

  2 [[FFiieeddlleerr]]

  ,,

  2

  01~

  min xx

  Lxx

  x..

 • 15 36 .. (, )

  c/c 23 2015

  [Hall, 70]

  ::

  xji

  ji xxLxx min)(),(

  2 ,,

  ),,( 1 nxxx ..

  ::

  01~ x ,,

  ::

  1|||| x ..

  ,,

  .... ..

 • 16 36 .. (, )

  c/c 23 2015

  [Hall, 70]

  ::

  min)()(||),(),(||),(

  2

  ),(

  2

  ),(

  2 Eji

  ji

  Eji

  ji

  Eji

  jjii yyxxyxyx

  )0,0(),( Vi

  ii yx ..

  x y ,, ,,

  ....,, ....

  ..

  ....!!

 • 17 36 .. (, )

  c/c 23 2015

  0 20 40 60 80 1000

  1

  2

  3

  4

  0 20 40 60 80 100

  0

  1

  2

  3

  4

  0 20 40 60 80 100

  -0.1

  -0.05

  0

  0.05

  0.1

  0.15

  100

  10

  3

  2

  1

  0 20 40 60 80 100

  -0.1

  -0.05

  0

  0.05

  0.1

  0.15

  100

  10

  3

  2

  1

 • 18 36 .. (, )

  c/c 23 2015

  0 1 2 3 4

  x 109

  0

  1

  2

  3

  4

  x 109

  500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 40000

  2

  4

  6

  8

  10

  0 1000 2000 3000 4000

  -0.05

  0

  0.05

  100

  10

  3

  2

  1

  [[HHaall7700]] KK.. MM.. HHaallll.. AAnn rr--ddiimmeennssiioonnaall qquuaaddrraattiicc ppllaacceemmeenntt

  aallggoorriitthhmm.. MMaannaaggeemmeenntt SScciieennccee,, 1177::221199--222299,, 11997700..

 • 19 36 .. (, )

  c/c 23 2015

  },|),{( SjSiEjiS ..

  (( ))

  S

  SGh

  nS

  ||min)(

  2/||0

  ..

  ,, "" ""..

  . 2/)1()( 2 sGh ,, ||/|| VSs ..

  2 ....,, "" ""..

  [Wiki]

  k -- )(2)(2/)( 22 kkGhk

  ..

 • 20 36 .. (, )

  c/c 23 2015

  . 2/)1()( 2 sGh ,, ||/|| VSs ..

  . ,,

  2

  01~

  min xx

  Lxx

  x..

  x 1~

  xxLxx 2 ..

  1~

  sxx S ,, Sx S

  (( Sx 1~

  )),,

  ||)(),(

  SxxLxxEji

  ji

  01~ x ..

  )1(|||)||(|)1(|| 22 sSsSVsSxx

  ..

 • 21 36 .. (, )

  c/c 23 2015

  . 2/)1()( 2 sGh ,, ||/|| VSs ..

  (( ,, )),,

  12|:| nSS |||| SS ((

  ))..

 • 22 36 .. (, )

  c/c 23 2015

  .

  nnJL n /)/det( 22 ..

  knV 2|| ,, .... n 10 ,, 22 n ,,

  (( ,,

  ))..

  .... (( ))

  ..

  ,, NNL 00

  xNLx ..

 • 23 36 .. (, )

  c/c 23 2015

  :: 3,1K 31 KK

  .... (( ))

  ..

  ..

  ,,

  """" ..

  ,, ,, 1 DLDQ ,,

  D 1 ((

  )).. ..

  ,,

  == ,,

  ..

 • 24 36 .. (, )

  c/c 23 2015

  A ~~ .... n 1

  AkIL ~~ .... n 210

  max1avr dd ..

  n

  i

  n

  AA

  xx

  Axx ijx

  )deg(

  1~

  1~

  1~

  1~

  max

  1

  v ,, 1 i --

  (( )),,

  max

  ),(:),(:

  ),(:

  1 )deg(1 div

  v

  v

  v

  v

  Av

  EjijEjij i

  j

  i

  Ejij

  j

  i

  i

  ..

 • 25 36 .. (, )

  c/c 23 2015

  max1avr dd ..

  ,,

  avrd ,, 1 ,, ....

  --!!

  00

  00maxmax

  1yy

  yA

  y

  xx

  Axx

  yx

  .. 1max d (())..

  11 .. . !

  avrdn

  n

  ..

 • 26 36 .. (, )

  c/c 23 2015

  .. max1 d ,, maxd --..

  DM. ..

  (-)

  ,,

  11)) n 1 [[ ,, ]]

  22)) 21

  33)) 1

  ??

  (- )

  M

  ,, ..

  1 .... .... 1v ..

  1v

  1 11..

 • 27 36 .. (, )

  c/c 23 2015

  ,,

  .... )( ....

  ....

  ,, )( ....

  ,, ,, ,,

  ),,,( 21 kkkn ,, nV || ,, kii )deg( ,,

  1),deg(),( kjiEji ,, 2),deg(),( kjiEji ..

  ((44,,22,,00,,22)),, ((55,,22,,00,,11))

 • 28 36 .. (, )

  c/c 23 2015

  ((

  )) n ::

  11)) ),,,( 21 kkkn --

  22)) JkIkkAkkA 22212 )()( 21,, kkk

  33)) .... .... 1~

  .. ..

  v .... .... ,,

  JvkIvkkAvkkvA 22212 )()(

  vvkvkkvkkv i )()()( 22212

  1~

  )()( 2212 kkkk

  ..

  .. .... , ,, sJIAIA ))((

  J ,, ),,(2 JIAA ..

 • 29 36 .. (, )

  c/c 23 2015

  ....

  ....

  33 ....

  44 .... ""wwaallkk--rreegguullaarr"" (( 2k

Recommended

View more >