ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

of 103 /103
1 Κ μαζεηήξ επηιέγεη ημκ ήνςα πμο πνμηημά. Σεο Αλαζηαζίαο Κάιθα, Mst Φηιόινγνο

Upload: anny1976

Post on 13-Apr-2017

69 views

Category:

Education


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

1

Κ μαζεηήξ επηιέγεη ημκ ήνςα πμο

πνμηημά.

Σεο Αλαζηαζίαο Κάιθα, Mst

Φηιόινγνο

Page 2: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

2

1μ ΐΓΗΏ

Θα λεπςνίζεηξ ηα μοζηαζηηθά από ηα νήμαηα.

Θα θενδίζεηξ 6 πόκημοξ.

Κ Ώιακηίκ ηνέπεη κα βμεζήζεη ηε Γηαζμίκ. Θα

πνεηαζηεί ημ Ξδίκη θαη ημ μαγηθό παιί γηα κα

θηάζεη ζημ παιάηη. Αθεί ζα μμκμμαπήζεη με

ημκ θαθό βαζηιηά πμο θναηάεη θοιαθηζμέκε ηε

Γηαζμίκ.

ΚΟΝΔΏΝΞΔΕΏ

(πνόζςπα, πνάγμαηα,

δώα, θοηά,

θαηαζηάζεηξ)

ΜΓΗΏΞΏ

(ηη θάκεη, ηη θάκμοκ)

Page 3: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

3

2μ ΐΓΗΏ

Νημκ παναθάης πίκαθα ηα μοζηαζηηθά

μπενδεύηεθακ. Γνάρηε ζςζηά θαη βμήζεζε ημκ

ήνςά ζμο κα βγεη από ημ ημύκει. Θα θενδίζεηξ

9 πόκημοξ.

ΏΜΝΑΘΔΕΏ ΘΓΖΟΕΏ ΚΟΔΑΞΑΜΏ

θαναμέια δάζθαιμξ θμοβένηα

ζπμηκί παιί μονακόξ

ηναπέδη θεπμονόξ μεηένα

ΏΜΝΑΘΔΕΏ ΘΓΖΟΕΏ ΚΟΔΑΞΑΜΏ

Page 4: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

4

3μ ΐΓΗΏ

ΐάιε ηειεία θαη ενςηεμαηηθό όπμο πνέπεη. Θα

θενδίζεηξ 5 πόκημοξ.

Λμύ ζα είζαη

Γ μαμά μμο μαγεηνεύεη οπένμπα

Λόηε ζα ένζεη μ παππμύξ

ηακ έπηαζε θςηηά, ήνζε ε αζηοκμμία

Λμημξ είκαη μ θαιύηενόξ ζμο θίιμξ

Page 5: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

5

4μ ΐΓΗΏ

Νομπιήνςζε ηα θεκά με ηεκ θαηάιιειε ιέλε

θαη μεηά ημκ πίκαθα. Θα θενδίζεηξ 12 πόκημοξ.

Κ Θίθμξ ………………………(γνάθεη/ γνάρημμ)

ζημ ηεηνάδηό ημο.

Κη …………………..( επηβάηεξ/ επηβηβάδμκηαη)

ακεβαίκμοκ ζημ αενμπιάκμ.

Κ Γηάκκεξ……………………..(θςημγνάθμξ/

θςημγναθίδεη) ημπία.

Ξμ θενί νίπκεη…………………..(θςξ/ θςηίδεη)

ζημ δςμάηημ.

Γνάθς ηηξ ιέλεηξ πμο

απακημύκ ζημ ποιος-

ποια-ποιο;

(ΟΛΚΕΑΔΗΑΘΏ)

Γνάθς ηηξ ιέλεηξ πμο

απακημύκ ζηεκ

ενώηεζε τι κάμω

(ΜΓΗΏ)

Page 6: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

6

5μ ΐΓΗΏ

Θα ζομπιενώζεηξ ηα θεκά με ηεκ θαηάιιειε

ιελμύια από ημ πιαίζημ γηα κα δεηξ ηη νςηάεη ε

Νηαπημμπμύηα. Θα θενδίζεηξ 5 πόκημοξ.

πόηε,

ηι,

πού,

γιαηί,

ποιο

……..ζα πσ ζην βαζηιηά;

………δελ κε ζπκπαζεί ε κεηξηά

κνπ;

……………ζα έξζεη ν πξίγθηπαο;

……………….είλαη ην άινγό κνπ;

…….πνην ζα είλαη ην κέιινλ κνπ;

Page 7: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

7

6μ ΐΓΗΏ

ΐάιε ηα ζςζηά άνζνα ζηηξ παναθάης ιέλεηξ.

Θα θενδίζεηξ 5 πόκημοξ!

……………….μονακόξ έπεη ζύκκεθα.

…………………..μςνό θμημάηαη.

………………….μαμά μαγεηνεύεη οπένμπα.

………………….παίθηεξ πακεγύνηζακ ημ γθμι.

………………….παηδηά παίδμοκ ζηεκ αοιή.

Page 8: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

8

7μ ΐΓΗΏ

Νομπιήνςζε ηα θεκά με ημ άνζνμ ημκ ή ηςκ.

Θα θενδίζεηξ 4 πόκημοξ.

…….πιμίςκ

……..πηιόημ

……….γηαηνώκ

……….άκζνςπμ

Page 9: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

9

8μ ΐΓΗΏ

Νομπιήνςζε ηα θεκά με ημ άνζνμ ηηξ ή ηεξ.

Θα θενδίζεηξ 4 πόκημοξ.

…….ζάιαζζαξ

……..μέιηζζαξ

……….μαζήηνηαξ

……….πειώκεξ

Page 10: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

10

9μ ΐΓΗΏ

Θα μεηαθένεηξ ηηξ παναθάης ιέλεηξ ζημκ

Λιεζοκηηθό ανηζμό. Θα θενδίζεηξ 5 πόκημοξ!

ημ πμοιί ηα …………………

μ παππμύξ ……………………….

ε ζηαγόκα …………………………..

μ θεπμονόξ ………………………….

ημ βήμα ………………………………..

Page 11: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

11

10μ ΐΓΗΏ

Θα ημκίζεηξ ζςζηά ηηξ παναθάης ιέλεηξ. Θα

θενδίζεηξ 9 πόκημοξ.

ακζνςπμη

μηθμγεκεηα

πμηεμα

ημοιηπα

θηηαπκς

γεηημκηα

Ώνεξ

παηδηαηνμξ

θμνμηδμ

Page 12: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

12

11μ ΐΓΗΏ

ΐμήζεζε ημκ Ώιακηίκ κα θηάζεη ζηε Γηαζμίκ

αθμιμοζώκηαξ ημ δνόμμ με ηα Εύνηα

Κκόμαηα. Θα θενδίζεηξ 3 πόκημοξ!

ΚΗΠΟ

ΛΤΚΟ

ΛΤΥΝΑΡΙ

ΑΒΒΑΣΟ

ΛΟΤΛΟΤΓΙ

ΠΑΛΑΣΙ

ΣΡΙΣΗ

ΓΙΑ

ΑΘΗΝΑ

Page 13: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

13

12μ ΐΓΗΏ

Θα γνάρεηξ ηεκ παναθάης πνόηαζε ζε όια ηα

πνόζςπα (εγώ, εζύ, αοηόξ, εμείξ, εζείξ,

αοημί). Θα θενδίζεηξ 5 πόκημοξ!

Αγώ έπς μηα θαηκμύνηα μπάια, αιιά δεκ

είμαη θαιόξ παίθηεξ.

Αζύ…………………………………………………………………

Ώοηόξ……………………………………………………………..

Αμείξ………………………………………………………………

Αζείξ………………………………………………………………

Ώοημί……………………………………………………………..

Page 14: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

14

13μ ΐΓΗΏ

Θα βνεηξ ηα Οπμθείμεκα, ηα νήμαηα θαη ηα

Ώκηηθείμεκα ζηηξ παναθάης πνμηάζεηξ. Θα

θενδίζεηξ 4 πόκημοξ.

Κ Γηώνγμξ παίδεη πμδόζθαηνμ.

Γ Ηανία δςγναθίδεη.

Ξα παηδηά θμιομπμύκ.

Γ μαμά θμημίδεη ημ μςνό.

Page 15: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

15

14μ ΐΓΗΏ

Κ Ώιακηίκ έπεη μπενδεοηεί θαη έπεη θάκεη

πμιιά ιάζε με ηα νήμαηα. ΐμήζεζέ ημκ κα ηα

δημνζώζεη. Θα θενδίζεηξ 7 πόκημοξ!

Αγώ ζηέθμμε ζημ δνόμμ.

Αμείξ ηνέπμομαη ζημ δνόμμ.

Αζείξ βγαίκεηαη έλς.

Ώοηόξ πηεκίδεηε.

Αγώ παίνμμε.

Ώοημί ζθέθημκηε.

Αγώ μονίδμ.

Page 16: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

16

15μ ΐΓΗΏ

Ξώνα ζομπιήνςζε ημκ πίκαθα με ηεκ

Ακενγεηηθή Φςκή ημο Ακεζηώηα. Θα

θενδίζεηξ 4 πόκημοξ!

ΑΘΔΕΚΝ

ΏΜΔΘΗΚΝ

ΛΖΓΘΟΘΞΔΕΚΝ

ΏΜΔΘΗΚΝ

Αγώ δςγναθίδς Αμείξ δςγναθίδμομε

Αζύ…. Αζείξ…

Ώοηόξ… Ώοημί …

Page 17: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

17

16μ ΐΓΗΏ

Ξώνα ζομπιήνςζε ημκ πίκαθα με ηεκ

Λαζεηηθή Φςκή ημο Ακεζηώηα. Θα

θενδίζεηξ 4 πόκημοξ!

ΑΘΔΕΚΝ

ΏΜΔΘΗΚΝ

ΛΖΓΘΟΘΞΔΕΚΝ

ΏΜΔΘΗΚΝ

Αγώ μπιέθμμαη Αμείξ μπιεθόμαζηε

Αζύ…. Αζείξ…

Ώοηόξ… Ώοημί …

Page 18: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

18

17μ ΐΓΗΏ

Νομπιήνςζε ηηξ ζύκζεηεξ ιέλεηξ. Θα

θενδίζεηξ 5 πόκημοξ.

γνάμμα + θηβώηημ= …..

θαηά + ιεοθόξ= …

θνοθά + γειώ = …

ακεβαίκς + θαηεβαίκς = …

έλς + θύιιμ = …

Page 19: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

19

18μ ΐΓΗΏ

Θα ακηηζημηπίζεηξ ηηξ ακηίζεηεξ

ιέλεηξ ζηηξ παναθάης ζηήιεξ. Θα

θενδίζεηξ 6 πόκημοξ.

ζθιαβηά απακηώ

εοπάνηζημξ εοηοπία

νςηώ ειεοζενία

δοζηοπία γεμίδς

αδεηάδς δοζάνεζημξ

ανγά γνήγμνα

Page 20: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

20

19μ ΐΓΗΏ

ΐάιε ηηξ παναθάης θνάζεηξ ζημκ άιιμ ανηζμό

(από ημκ εκηθό ζημκ πιεζοκηηθό θαη από ημκ

πιεζοκηηθό ζημκ εκηθό). Θα θενδίζεηξ 8

πόκημοξ.

ημ πμδήιαημ ημο παηδημύ

…………………………………………………………….

ημ βηβιίμ ημο δαζθάιμο

………………………………………………………………

ημ όκμμα ημο δνόμμο

…………………………………………………………………

ημ παηπκίδη ηεξ δηαθήμηζεξ

………………………………………………………………

μ ζηίπμξ ημο ηναγμοδημύ

………………………………………………………………..

……………………………………………………………………

μη θςιηέξ ηςκ πμοιηώκ

Page 21: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

21

……………………………………………………………

ηα άιμγα ηςκ γεηηόκςκ

…………………………………………………………..

ηα θαπέια ηςκ καοηώκ

Page 22: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

22

20μ ΐΓΗΏ

Θα ζομπιενώζεηξ ημκ παναθάης πίκαθα. Θα

θενδίζεηξ 6 πόκημοξ!

Ακηθόξ ανηζμόξ Λιεζοκηηθόξ ανηζμόξ

ημο ιαμύ ηςκ ιαώκ

ημο ζοιιόγμο ηςκ

ημο ηςκ παηδηώκ

ημο ηςκ ακζνώπςκ

ηεξ μμάδαξ ηςκ

ημο μήκα ηςκ

ημο ηςκ θηενώκ

Page 23: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

23

21μ ΐΓΗΏ

Θα γνάρεηξ ηε ζύγθνηζε θαη με ημοξ 2

ηνόπμοξ, όπςξ ζημ πανάδεηγμα. Θα

θενδίζεηξ 4 πόκημοξ.

Ώοηή ε θμοβένηα είκαη

…………………..(βανηά) ηε δηθή μμο.

- Ώοηή ε θμοβένηα είκαη βανύηενε από ηε

δηθή μμο.

- Ώοηή ε θμοβένηα είκαη πημ βανηά από ηε

δηθή μμο.

Γ μμάδα μαξ είκαη (θαιή)…………….. ηε

δηθή ζαξ.

-……

-…..

Κ ζείμξ μμο είκαη (κέμξ)……..ημκ

μπαμπά μμο.

-….

-….

Page 24: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

24

22μ ΐΓΗΏ

Νημ επόμεκμ θείμεκμ κα οπμγναμμίζεηξ ηα

επίζεηα. Θα θενδίζεηξ 5 πόκημοξ.

Ξμ θαιμθαίνη ζα ηα ηαληδέρς ζηεκ Ώγγιία.

Αθεί μέκεη ε θαιή θίιε μμο, Άκκα, πμο ζα

με θηιμλεκήζεη ζημ όμμνθό ζπίηη ηεξ. Θα

θάκμομε πμιιά πνάγμαηα μαδί. Θα πάμε

θμκηηκέξ εθδνμμέξ θαη ζα παίδμομε

παηπκίδηα ζημκ ηενάζηημ θήπμ.

Page 25: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

25

23μ ΐΓΗΏ

Θα πςνίζεηξ ζε ζοιιαβέξ ηηξ παναθάης

ιέλεηξ. Θα θενδίζεηξ 8 πόκημοξ.

θαγεηό …………………………………………………..

πέηνηκμξ……………………………………………….

μνγή……………………………………………………….

γοαιηά……………………………………………………

αέναξ…………………………………………………….

αημμμεπακή…………………………………………

ζηαζμόξ……………………………………………….

παηδηανίδς……………………………………………

Page 26: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

26

24μ ΐΓΗΏ

ΐάιε απόζηνμθμ ζηηξ θνάζεηξ πμο

πνέπεη. Θα θενδίζεηξ 6 πόκημοξ.

ζε όιε

………………………………………………

μμο ανέζεη

………………………………………………

γνάρε ημ

………………………………………………

μμο ημ είπε

………………………………………………

εζύ είζαη

………………………………………………

ζε εζέκα

………………………………………………

ηα πήνε

………………………………………………

Page 27: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

27

25μ ΐΓΗΏ

Θα ακηηζημηπίζεηξ ηηξ ζοκώκομεξ ιέλεηξ.

Θα θενδίζεηξ 6 πόκημοξ.

γκώμε δνόμμξ

μδόξ θεύγς

γμνγόξ ιοπεμέκμξ

ακαπςνώ θαηαζηνέθς

παιώ γνήγμνμξ

ζηεκμπςνεμέκμξ άπμρε

Page 28: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

28

26μ ΐΓΗΏ

ΐμήζεζε ημκ Ώιακηίκ κα θηάζεη ζηε Γηαζμίκ

αθμιμοζώκηαξ ημ δνόμμ με ηηξ ιέλεηξ πμο

ακήθμοκ ζηεκ ίδηα μηθμγέκεηα. Θα θενδίζεηξ

3 πόκημοξ!

γξάθω

ζπγγξαθέαο

πεξηγξαθηθόο

γξαθείν

ζάιαζζα

ζπίηη

ηαμίδη

πνιπηαμηδεκέλνο

ρνξόο

Page 29: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

29

27μ ΐΓΗΏ

Θα γνάρεηξ ηα παναθάης μοζηαζηηθά

ζηεκ αηηηαηηθή ημο Λιεζοκηηθμύ

ανηζμμύ. Θα θενδίζεηξ 5 πόκημοξ.

ημ αεδόκη

ηε βνύζε

ημ όκμμα

ημκ άγγειμ

ημκ ημίπμ

Page 30: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

30

28μ ΐΓΗΏ

Θα γνάρεηξ ηα παναθάης μοζηαζηηθά

ζηεκ αηηηαηηθή ημο Ακηθμύ ανηζμμύ. Θα

θενδίζεηξ 5 πόκημοξ.

ηα βήμαηα

ηηξ γηαγηάδεξ

ημοξ ήνςεξ

ημοξ πάνηεξ

ηα θιεηδηά

Page 31: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

31

29μ ΐΓΗΏ

ΐμήζεζε ημκ Ώιακηίκ κα βνεη ημ Ξδίκη

αθμιμοζώκηαξ ημ δνόμμ με ηα

μοζηαζηηθά πμο βνίζθμκηαη ζηεκ

αηηηαηηθή. Θα θενδίζεηξ 3 πόκημοξ.

ηελ πνιπζξόλα

ην ζπγγξαθέα

ηωλ αεηώλ

ηα γξαθεία

ηηο ζάιαζζεο

ηα ζπίηηα

ηνπ ηαμηδηνύ

νη ρνξνί

ηνπ θεξαπλνύ

Page 32: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

32

30μ ΐΓΗΏ

Θα οπμγναμμίζεηξ ηηξ ΕΖεηηθέξ ζηα

παναθάης παναδείγμαηα. Θα

θενδίζεηξ 4 πόκημοξ.

Ηαμά, είμαη έημημε κα θύγμομε!

Φίιμη μμο, ειάηε κα ζαξ δείλς θάηη.

Εύνηε Ηάκμ, ράπκεηε θάηη;

Λαηδηά, ειάηε κα δείηε ημ ζθοιάθη μμο.

Page 33: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

33

31μ ΐΓΗΏ

Θα γνάρεηξ μπνμζηά από ηα μοζηαζηηθά

ημκ ζςζηό ηύπμ ημο αόνηζημο άνζνμο. Θα

θενδίζεηξ 7 πόκημοξ.

o έμας λαγός

o ……… μςνμύ

o ………. θεπμονό

o ………… γηαηνμύ

o ………….. θηζάναξ

o …………… ηνμπμκόμμο

o ……………. δαζθάια

o ……………. παηδάθη

Page 34: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

34

32μ ΐΓΗΏ

Θα δηαβάζεηξ ηηξ παναθάης πνμηάζεηξ

θαη κα βάιεηξ θόμμα (,) όπμο πνεηάδεηαη.

Θα θενδίζεηξ 5 πόκημοξ.

o Νημ μαγαδί οπήνπακ θμύθιεξ

αοημθίκεηα μπάιεξ ειεθηνμκηθά

παηπκίδηα.

o Ηανία, ήνζακ μη θίιμη ζμο.

o Εάζε μένα θάκαμε μπάκημ ζηε

ζάιαζζα παίδαμε μπάια

πμνεύαμε θάκαμε βόιηεξ.

o Γ Θίθε είκαη όμμνθε ρειή

αδύκαηε.

o Λμύ πάηε παηδηά;

Page 35: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

35

33μ ΐΓΗΏ

Θα ζομπιενώζεηξ ηα

απμζηςπεηηθά (…) ζηηξ παναθάης

θνάζεηξ. Θα θενδίζεηξ 3 πόκημοξ.

Ώκ ζε πηάζς ζηα πένηα μμο

Λνόζεπε με πηοπήζεηξ. Γηαηί ακ

πηοπήζεηξ

Δεκ λένς ηη κα πς γηα κα ζαξ

εοπανηζηήζς

Page 36: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

36

34μ ΐΓΗΏ

Θα ζεμεηώζεηξ δίπια ζε θάζε πνόηαζε

Ε, ακ είκαη θονημιελία, θαη Η ακ είκαη

μεηαθμνά. Θα θενδίζεηξ 10 πόκημοξ.

Ξμ άιμγμ ηνέπεη. [……………]

Ξαληδεύεη με αενμπιάκμ. [……………]

Έθαγα μηα ημύμπα. [……………]

Θα πάς δηαθμπέξ. [……………]

Γειμύζακ θαη ηα μμοζηάθηα ημο. [….]

Ξμκ ηνώεη ε δήιηα ημο. [……………]

Εάζεηαη ζε ακαμμέκα θάνβμοκα. […]

Έζπαζα μηα ιάμπα. [….]

Ένηλα μηα μαηηά ζηα δηαγςκίζμαηα.

[……]

Έπεη βνεη ημ θμομπί ημο θαη ημκ

θάκεη ό,ηη ζέιεη. […….]

Page 37: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

37

35μ ΐΓΗΏ

Γνάρε δίπια από θάζε πνόηαζε (Λ), ακ

έπμομε πανμμμίςζε θαη (Π), ακ δείπκεη

πνόκμ. Θα θενδίζεηξ 5 πόκημοξ!

o Εμθθίκηζε ζακ πακηδάνη. ……………

o Νακ θύγεηξ, θιείζε ηεκ πόνηα. …

o Νακ παξ ζηεκ Ώγγιία, ζηείιε

μμο μηα θάνηα. ………

o Έηνελε ζακ βμιίδα. …………

o Λέναζε από μπνμζηά μμο ζακ

ζίθμοκαξ. ……….

Page 38: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

38

36μ ΐΓΗΏ

ΐνεξ πμημ δνόμμ πνέπεη κα πάνεη μ Ώιακηίκ

γηα θηάζεη ζηε Γηαζμίκ. (Αίκαη αοηόξ πμο έπεη

όιμ πανμμμηώζεηξ). Θα θενδίζεηξ 3 πόκημοξ.

ηξηρωηόο ζαλ

αξθνύδα

μεγιηζηξάεη

ζαλ ην ρέιη

ζαλ θηάζεηο,

πάξε κε

ηειέθωλν

άζπξνο ζαλ ην

γάια

καύξν ζαλ

θάξβνπλν

πξνρωξά ζαλ

ρειώλα

έθπγε ζαλ κε

είδε

ιακπεξόο ζαλ ηνλ

ήιην

ληπκέλε ζαλ λύθε

Page 39: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

39

37μ ΐΓΗΏ

Θα ακηηζημηπίζεηξ ηα επίζεηα ηεξ πνώηεξ

ζηήιεξ με ηα μοζηαζηηθά ηεξ δεύηενεξ ζηήιεξ.

Θα θενδίζεηξ 6 πόκημοξ.

πμιύπνςμε μαληιάνη

θαηζανά δςγναθηά

μαιαθό θακαπέξ

αζεμέκηα μαιιηά

αθνηβό θμνκίδα

δενμάηηκμξ δαπηοιίδη

Page 40: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

40

38μ ΐΓΗΏ

ΐνεξ πμημ δνόμμ πνέπεη κα πάνεη μ Ώιακηίκ

γηα θηάζεη ζηε Γηαζμίκ. (Αίκαη αοηόξ πμο έπεη

μόκμ -η ζηηξ θαηαιήλεηξ). Θα θενδίζεηξ 3

πόκημοξ.

θαζέξ….

ινπινύδ…

βξάδ…

δάθξ…

ζηαθύι…

πόδ…

ειάθ…

πνηάκ…

θεξάζ…

Page 41: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

41

39μ ΐΓΗΏ

ΐάιε -μ ζηα μοδέηενα θαη -ς ζηα νήμαηα. Θα

θενδίζεηξ 12 πόκημοξ!

βμοκ….

θοη…….

πιέκ……

θαηαβνέπ……

πιοκηήνη……

μπιέθ…….

ηνώ……

νάρημ……..

ηόλ……

θμονεί……..

αζνμίδ……

αοημθίκεη……

Page 42: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

42

40μ ΐΓΗΏ

Νομπιήνςζε ηα γνάμμαηα πμο ιείπμοκ από

θάζε μηθμγέκεηα ιέλεςκ. Θα θενδίζεηξ 10

πόκημοξ!

ζθμοπίδς, ζθμύπ…..ζμα, ζθμοπ…..δη

ζθαιίδς, ζθάι…ζμα, ζθαι…..ζηόξ

ορώκς, ύρ……μα, ορ……..μέκμξ

θανθώκς, θάνθ…….μα, θανθ…..ηόξ

θαζανίδς, θαζάν….ζμα, θαζαν……ζηνηα

Page 43: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

43

41μ ΐΓΗΏ

Θα θιίκεηξ ηα παναθάης μοζηαζηηθά θαη

ζημοξ 2 ανηζμμύξ. Θα θενδίζεηξ 14 πόκημοξ!

ΑΘΔΕΚΝ ΏΜΔΘΗΚΝ

ημ θύιιμ ημ θύπειιμ

ημο ημο

ημ ημ

--- ---

ΛΖΓΘΟΘΞΔΕΚΝ ΏΜΔΘΗΚΝ

ηα ηα

ηςκ ηςκ

ηα ηα

--- ---

Page 44: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

44

42μ ΐΓΗΏ

Θα θιίκεηξ ηα παναθάης μοζηαζηηθά θαη

ζημοξ 2 ανηζμμύξ. Θα θενδίζεηξ 14 πόκημοξ!

ΑΘΔΕΚΝ ΏΜΔΘΗΚΝ

ημ αγόνη ημ ζθμηκί

ημο ημο

ημ ημ

--- ---

ΛΖΓΘΟΘΞΔΕΚΝ ΏΜΔΘΗΚΝ

ηα ηα

ηςκ ηςκ

ηα ηα

--- ---

Page 45: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

45

43μ ΐΓΗΏ

Ξμ Ξδίκη έβαιε θαηά ιάζμξ -κ ζε όιεξ ηηξ

ιέλεηξ. Λνέπεη κα βνεηξ θαη κα γνάρεηξ μόκμ

αοηέξ πμο είκαη ζςζηέξ. Θα θενδίζεηξ 7

πόκημοξ.

δεκ ράπκς

ημκ θεναοκό

ζημκ ζονςνό

δεκ δίκς

δεκ ζηέικς

ζηεκ δάπανε

μεκ γθνηκηάδεηξ

μεκ βήπεηξ

ημκ γενακό

δεκ θαηαιαβαίκς

μεκ μπαίκεηξ

ηεκ ηζάκηα

δεκ κηύκμμαη

μεκ μηιάξ

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

Page 46: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

46

44μ ΐΓΗΏ

Ξόκηζε ηηξ παναθάης ιέλεηξ όπμο

πνεηάδεηαη. Θα θενδίζεηξ 5 πόκημοξ.

- Λμο ημ έμαζεξ;

- Λςξ πεναζαηε ζηηξ δηαθμπεξ;

- Θα ενζεη κα με πανεη μ Γηςνγμξ ε μ

Γηακκεξ.

- Ηε νςηεζε πςξ ενζα.

- Ξμο εηπακ πςξ ζα γηκεη θαια.

Page 47: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

47

45μ ΐΓΗΏ

Φηηάλε ζύκζεηεξ ιέλεηξ. Θα θενδίζεηξ 6

πόκημοξ.

άκεμμξ + μύιμξ=………………………………………

κενό + μπμγηά=…………………………………………

άκεμμξ + πηενό=………………………………………

κενό + θακάηα=………………………………………..

ζειίδα + δείθηεξ=……………………………………..

δηάζηεμα + πιμίμ=…………………………………..

Page 48: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

48

46μ ΐΓΗΏ

ΐάιε ηα πνςμαηηζμέκα νήμαηα ζημ πνόκμ

πμο ιέεη ε πανέκζεζε. Θα θενδίζεηξ 10

πόκημοξ!

Λεγαίκς…………………….(αόνηζημξ) κα

θύγς.

μςξ απμθαζίδς………………….(αόνηζημξ)

κα μείκς, ακ θαη δεκ ημ ήζεια.

Νθμοπίδς …………………….(παναηαηηθόξ)

γηα πμιιή ώνα ημ δςμάηημ. Αίπε πμιιή

ζθόκε.

Δεκ ημ θαηάιαβα όηη θάπμημξ

μπαίκεη…………. (αόνηζημξ) μέζα.

Ξναγμοδώ………………….(παναηαηηθόξ)

δοκαηά θαη δεκ

αθμύς………………………….(αόνηζημξ) ηίπμηα.

Ηεηά μηιώ ……………………..(παναηαηηθόξ)

ζημ ηειέθςκμ γηα πμιιή ώνα.

Νοκεπίδεη

…………………………(παναηαηηθόξ) κα με

θμηηάδεη ζομςμέκμξ.

Αγώ ημκ

νςηώ…………………………(αόνηζημξ) ηη είπε.

Page 49: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

49

Αθείκμξ ιέεη………………….(αόνηζημξ) όηη

δεκ ημο έδηκα ζεμαζία.

Page 50: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

50

47μ ΐΓΗΏ

Έκςζε ηηξ πνμηάζεηξ με ημοξ ζοκδέζμμοξ

όηακ, μόιηξ, εκώ, γηαηί, επεηδή. Θα θενδίζεηξ 5

πόκημοξ.

Ηηιμύζα ζημ

ηειέθςκμ

…………..ήνζε μ

Γηάκκεξ.

ΐγήθα από ηε ζάιαζζα ……………θνύςκα.

Νοκέπηδε κα ηνέπεη ……………εγώ ημο

μηιμύζα.

ΐγήθε ημ μονάκημ ηόλμ …………..ζηαμάηεζε ε

βνμπή.

Έβαιε αιοζίδεξ ……………..πηόκηδε.

Page 51: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

51

48μ ΐΓΗΏ

Θα ακηηζημηπίζεηξ ηα παναθάης ανθηηθόιελα

με ηε ζςζηή ζεμαζία ημοξ. Θα θενδίζεηξ 10

πόκημοξ!

Δ.Ε.Ώ. Κνγακηζμόξ

Νηδενμδνόμςκ Αιιάδαξ

Κ.Ν.Α. Γκςμέκεξ Λμιηηείεξ

Ώμενηθήξ

Γ.Λ.Ώ. Ίδνομα Εμηκςκηθώκ

Ώζθαιίζεςκ

Ώ.Α.Δ. Αιιεκηθή Μαδημθςκία

Ξειεόναζε

Α.Μ.Ξ. Γεκηθή Νοκμμμζπμκδία

Ανγαηώκ Αιιάδαξ

Α.ΟΔ.Ώ.Λ. Αονςπασθή Έκςζε

Γ.Ν.Α.Α. Αιιεκηθά Ξαποδνμμεία

Α.Α. Αζκηθό Εέκηνμ Άμεζεξ

ΐμήζεηαξ

Α.Ε.Ώ.ΐ. Αηαηνεία Όδνεοζεξ θαη

Ώπμπέηεοζεξ

Λνςηεύμοζαξ

ΑΖ.ΞΏ. Ώκώηαηα Αθπαηδεοηηθά

Δδνύμαηα

Page 52: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

52

49μ ΐΓΗΏ

ΐάιε ηα παναθάης επίζεηα ζημ ζογθνηηηθό ή

οπενζεηηθό βαζμό. Θα θενδίζεηξ 10 πόκημοξ!

Κ αζιεηήξ ημο Λακζεννασθμύ είκαη

………………(ηαπύξ).

Κ Εώζηαξ είκαη …………………………..(ηαπύξ)

από ημ Γηάκκε.

Ξμ ζπίηη ζμο είκαη ………………………(ςναίμ)

από ηεξ Ξαζίαξ.

Ξμ θαγεηό ζμο ήηακ

……………………….(κόζηημμ).

Γ γάηα μμο είκαη ………………………(όμμνθε)

από ηε δηθή ζμο.

Κ Ώκδνέαξ είκαη …………………….(ζηαζενόξ)

ζηηξ απμθάζεηξ ημο.

Ξμ δειθίκη είκαη……………………(έλοπκμ) από

ηεκ ηζηπμύνα.

Ξμ μανμάνηκμ ηναπέδη

είκαη…………………..(βανύ).

Κ Ξάθεξ είκαη……………………….(ρειόξ) από

ηε Ηανία.

Ξμ ζπίηη μμο είκαη ………………………(μεγάιμ)

από ημ δηθό ζμο.

Page 53: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

53

50μ ΐΓΗΏ

ΐάιε (κ) ζηηξ ειιεηπηηθέξ πνμηάζεηξ. Θα

θενδίζεηξ 5 πόκημοξ!

Λακεγονηζμμί γηα ηεκ πνόθνηζε ηεξ

Αζκηθήξ μμάδαξ. ……………..

Κη παίθηεξ πακεγύνηζακ γηα ηεκ

πνόθνηζε ηεξ μμάδαξ ημοξ. …………………

Ώκεζοπία γηα ηε μόιοκζε ημο

πενηβάιιμκημξ. ……………………..

Κη επηζηήμμκεξ ακεζοπμύκ γηα ηε

μόιοκζε ημο πενηβάιιμκημξ. …………………

Κηθμκμμία ζημ κενό. …………………………

Αγώ πνέπεη κα θάκς μηθμκμμία ζηεκ

θαηακάιςζε ημο ειεθηνηθμύ νεύμαημξ.

………..

Ειεηζηά ηα ιημάκηα ιόγς θαθμθαηνίαξ.

………..

να γηα ύπκμ!..................................

Page 54: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

54

51μ ΐΓΗΏ

Θα γνάρεηξ ηεκ θαηάιιειε πνμζςπηθή

ακηςκομία ζηε ζέζε ηςκ μκμμάηςκ. Θα

θενδίζεηξ 4 πόκημοξ!

Κ Εώζηαξ δηαβάδεη πμιύ.

Αυτός διαβάδει πολύ.

Ξμ πμηάμη πενκάεη μέζα από ηεκ

πόιε.

………………………………………………………………….

Γ Ηανία θαη ε Άκκα πήγακ γηα

ρώκηα.

………………………………………………………………….

Κη θίιμη ημο ζα ζοκακηεζμύκ ζημ

πάνθμ.

………………………………………………………………….

Εώζηα, έια κα δεηξ.

………………………………………………………………….

Page 55: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

55

52μ ΐΓΗΏ

Θα οπμγναμμίζεηξ ημοξ αδύκαημοξ

ηύπμοξ ηςκ πνμζςπηθώκ ακηςκομηώκ

(μμο, ζμο, ημο, με, ζε, ημκ…). Θα

θενδίζεηξ 5 πόκημοξ!

Άθεζέ ηα εδώ.

Ξε θώκαλα γηα κα θάεη.

Θα ημοξ θαιέζεηξ όιμοξ.

Ξμο δάκεηζα ημ ζηοιό μμο.

Λνμζπάζεζα κα ημ θηηάλς, αιιά

δεκ μπόνεζα.

Page 56: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

56

53μ ΐΓΗΏ

Θα πςνίζεηξ ζε ζοιιαβέξ ηηξ

παναθάης ιέλεηξ. Θα θενδίζεηξ 7

πόκημοξ!

θίηνηκμ…………………………………………….

όνζημξ…………………………………………….

πανηίδα……………………………………………

θαπκόξ……………………………………………

άμμμξ……………………………………………….

αζηένη………………………………………………

καοηηθόξ………………………………………….

Page 57: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

57

54μ ΐΓΗΏ

Θα οπμγναμμίζεηξ ζηηξ παναθάης ιέλεηξ

ηεκ παναιήγμοζα. Θα θενδίζεηξ 5

πόκημοξ!

παηνίδα

θάνθςμα

θάμπμξ

Ώπνίιημξ

απιόξ

Page 58: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

58

55μ ΐΓΗΏ

Λνμζςπμπμίεζε ή πανμμμίςζε; Εάκε ηεκ

ακηηζημίπηζε. Θα θενδίζεηξ 9 πόκημοξ!

Εαμανώκεη ζακ παγόκη.

Εμιομπά ζα δειθίκη.

Ξμ δειθίκη θώκαλε ημ

μπανμπμύκη.

Γ αιεπμύ νώηεζε ημκ

θόναθα.

Αίκαη πμκενόξ ζακ

αιεπμύ.

πνμζςπμπμίεζε

Ξμ αεδόκη έθιαρε.

Λεηκάεη ζα ιύθμξ.

Ξμ θςξ ημο ήιημο

αγθάιηαζε ηε θύζε.

πανμμμίςζε

Ξναγμοδάεη ζακ

αεδόκη.

Page 59: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

59

56μ ΐΓΗΏ

Νομπιήνςζε ηηξ θηεηηθέξ ακηςκομίεξ πμο

ιείπμοκ. Ηεηά οπμγνάμμηζε 2 πνμζςπηθέξ

ακηςκομίεξ. Θα θενδίζεηξ 9 πόκημοξ!

Γ Αιηά ζήθςζε ημοξ ώμμοξ……….:

«Λμύ κα λένς; Κη άκζνςπμη δεκ είκαη ζηα

θαιά……….μενηθέξ θμνέξ. Λάκηςξ εγώ ημ

……… ……….. λύιμ δεκ ημ δίκς, γηα κα

θηηάλμοκ ηα ζπίηηα ……………….». ια ηα

δέκηνα έμεηκακ ζθεθηηθά.

Νημ μεηαλύ μη λοιμθόπμη είπακ βγάιεη

ηα ηζεθμύνηα ………………… θαη είπακ

ακαζεθώζεη ηα μακίθηα ……………., έημημμη

γηα δμοιεηά. Λνώηα βνήθακ ηεκ Αιηά. Ηα

μόιηξ πήγακ κα ηεκ πηοπήζμοκ, εθείκε

έζηνηρε ημκ θμνμό …………….. θαη πέηαλε

λύιμ ηόζμ ζθιενό, πμο ηα ηζεθμύνηα

θόκηερακ κα ζπάζμοκ.

Page 60: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

60

57μ ΐΓΗΏ

ΐνεξ ηεκ ακηίζεηε ιέλε θαη ζπεμάηηζε ηεκ

μηθμγέκεηά ηεξ (νήμα, μοζηαζηηθό ή

επίζεημ), όπςξ ζημ πανάδεηγμα. Θα

θενδίζεηξ 8 πόκημοξ!

θνύμ ≠ δέζηε

(μηθμγέκεηα): θνοώκς, θνύμξ

θηεκόξ ≠…………………………….

(μηθμγέκεηα):………………………………………………

μαύνμξ ≠…………………………….

(μηθμγέκεηα):………………………………………………

θαζανόξ ≠…………………………….

(μηθμγέκεηα):………………………………………………

ανγόξ ≠…………………………….

(μηθμγέκεηα):………………………………………………

Page 61: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

61

58μ ΐΓΗΏ

Ιεπώνηζε ηα νήμαηα πμο είκαη ζηα

ζοκκεθάθηα θαη μεηά γνάρηα ζημκ

πίκαθα. Θα θενδίζεηξ 10 πόκημοξ!

ΝΞΔΓΗΔΏΔΚΝ

ΗΑΖΖΚΘΞΏΝ

ΑΙΏΕΚΖΚΟΘΓΞΔΕΚΝ

ΗΑΖΖΚΘΞΏΝ

ζα ρσξίζσ,

ζα αθνπκπώ,

ζα ζθπξίδσ,

ζα γηνξηάζσ,

ζα ιύζσ

ζα ζηνιίδσ.

ζα θσλάδσ,

ζα δέλσ,

ζα κπσ,

ζα μεράζσ

Page 62: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

62

59μ ΐΓΗΏ

Ιεθίκα από ημ θόθθηκμ βέιμξ θαη βάιε ηα

νήμαηα ζημ πνόκμ πμο ιέεη ε πηκαθίδα. Θα

θενδίζεηξ 10 πόκημοξ!

………… ………… ………

παίδω θνπξδίδω θξαηώ

ζθάβω θωηίδω ράλω

Σ.Μ. = ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ

Ε.Μ. = ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ

Σ.Μ.

Ε.Μ.

………… ………… ………

Page 63: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

63

60μ ΐΓΗΏ

ΐμήζεζε ημκ Ώιακηίκ κα πάεη θμκηά ζηε

Γηαζμίκ. Γνάρε ηα νήμαηα ηςκ πανεκζέζεςκ

ζηεκ πνμζηαθηηθή Ακεζηώηα θαη μεηά ζηεκ

πνμζηαθηηθή Ώμνίζημο. Θα θενδίζεηξ 10

πόκημοξ!

ΛΜΚΝΞΏΕΞΔΕΓ ΑΘΑΝΞΩΞΏ

………………(πνμπςνώ) εοζεία. Νηε

δηαζηαύνςζε……………………………… (ζηνίβς)

ανηζηενά. ……………………(Ώθμιμοζώ) ημ δνόμμ

με ηηξ ζηνμγγοιέξ πέηνεξ ώζπμο κα

ζοκακηήζεηξ μηα ιίμκε.

……………………………(ΐμοηώ) θαη

…………………..(θμιομπώ) ςξ ημ κεζάθη, πμο

βνίζθεηαη ζηε μέζε ηεξ ιίμκεξ. Αθεί ζα

ζοκακηήζεηξ ηε Γηαζμίκ.

Page 64: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

64

ΛΜΚΝΞΏΕΞΔΕΓ ΏΚΜΔΝΞΚΟ

………………(πνμπςνώ) εοζεία. Νηε

δηαζηαύνςζε……………………………… (ζηνίβς)

ανηζηενά. ……………………(Ώθμιμοζώ) ημ δνόμμ

με ηηξ ζηνμγγοιέξ πέηνεξ ώζπμο κα

ζοκακηήζεηξ μηα ιίμκε.

……………………………(ΐμοηώ) θαη

…………………..(θμιομπώ) ςξ ημ κεζάθη, πμο

βνίζθεηαη ζηε μέζε ηεξ ιίμκεξ. Αθεί ζα

ζοκακηήζεηξ ηε Γηαζμίκ.

Page 65: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

65

61μ ΐΓΗΏ

Φηηάλε ζύκζεηεξ ιέλεηξ με ημ λε- θαη ημ α-

(ακ-). Θα θενδίζεηξ 8 πόκημοξ!

δηπιώκς………………………………………..

θμνηώκς…………………………………………

ζηνςηόξ………………………………………..

δηέλμδμ…………………………………………

δοκαηόξ…………………………………………

ώνημμξ…………………………………………

θμιιώ…………………………………………….

άλημξ……………………………………………….

Page 66: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

66

62μ ΐΓΗΏ

Ώθμιμύζεζε ημ δνόμμ με ηηξ πνμζηαθηηθέξ γηα

κα βμεζήζεηξ ημ Ξδίκη κα θηάζεη ζημκ Ώιακηίκ.

Θα θενδίζεηξ 5 πόκημοξ!

θύγε ακεβάζαμε μπαίκεηξ μηζμύμε

θνάηα ζομώκεη έβγαηκε ένπμκηαη

μύνηζε ηναβάεη ηνέπμοκ ζα θύγμοκ

ζθεπάζηε ζθμοπίζηε πήδα έναρε

θενδίδμοκ ζα

βνεζμύμε

μαγείνεοε ζα παίδεη

μπιέλαμε παίδαμε γνάθεηε ρςκίζηε

βάθμοκ ζα βνμοκ έναβα δεξ

Page 67: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

67

63μ ΐΓΗΏ

ΝΩΝΞΚ Ή ΖΏΘΚΝ; ΐνεξ ζε πμηεξ

πνμηάζεηξ ημ ζαομαζηηθό δεκ ηαηνηάδεη. Θα

θενδίζεηξ 5 πόκημοξ!

Ξη ςναία πμο πενκάμε!................

Θεέ μμο, ηη έπαζα!.....................

Λόηε ζα γονίζεηξ ζπίηη!.................

Θα γνάρς ηηξ αζθήζεηξ μμο!..................

Πνόκηα Λμιιά!........................

Page 68: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

68

64μ ΐΓΗΏ

ΐάιε ηόκμοξ (΄), παύιεξ (-), ενςηεμαηηθά (;)

θαη ηειείεξ (.) όπμο πνέπεη. Θα θενδίζεηξ 6

πόκημοξ!

Λςξ ζε ιεκε

Ηε ιεκε Ώιακηηκ

Λςξ θαη πςξ πενημεκς κα ενζεη ημ

θαιμθαηνη

Ώπμ πμο αγμναζεξ αοηή ηεκ μπιμοδα

Δε ζομαμαη, κμμηδς πςξ μμο ηεκ εθενακ

δςνμ

Ξςνα πμο γναθεηξ, θιεηζε ηεκ ηειεμναζε

Page 69: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

69

65μ ΐΓΗΏ

Ηεγάιςζε ηηξ πνμηάζεηξ. Θα

πνεζημμπμηήζεηξ ηηξ ιέλεηξ ζημ πιαίζημ. Θα

θενδίζεηξ 5 πόκημοξ!

Ξμ ιεςθμνείμ ήνζε.

Λόηε;…………………………………………………….

Λμύ; …………………………………………………….

Ξνώς μεζεμενηακό.

Λόηε;…………………………………………………….

Λμύ; …………………………………………………….

ζηελ ώξα ηνπ,

ην απόγεπκα,

ζπίηη κνπ,

ζην ιηκάλη,

ακέζωο,

ζην γξαθείν κνπ,

πάληα,

ζηελ ηάμε,

ζηε ζηάζε,

εγθαίξωο

Page 70: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

70

Έια.

Λόηε;…………………………………………………….

Λμύ; …………………………………………………….

Φηάζαμε.

Λόηε;…………………………………………………….

Λμύ; …………………………………………………….

Εάκς ηα μαζήμαηά μμο.

Λόηε;…………………………………………………….

Λμύ; …………………………………………………….

Page 71: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

71

66μ ΐΓΗΏ

Θα ακηηζημηπίζεηξ ηα ζοκώκομα. Θα

θενδίζεηξ 6 πόκημοξ!

μνεηκόξ αγώκαξ

ιμοιμύδηα άκζε

δηανθώξ ηόπμξ

μάπε βμοκίζημξ

μένμξ μεηά

ύζηενα ζοκεπώξ

Page 72: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

72

67μ ΐΓΗΏ

Οπμγνάμμηζε με πνάζηκμ ηα του, της, τα,

το ακ είκαη ακηςκομία θαη με θόθθηκμ ηα

του, της, τα, το αμ είμαι άρθρα. Θα

κερδίζεις 7 πόμηοσς!

Η Μαρία ηης αγόραζε μια θούζηα.

Η ηζάμηα ηης μαμάς είμαι πάμω ζηο

ηραπέζι.

Η μπάλα ηοσ Δημήηρη είμαι δερμάηιμη.

Τοσ άθηζα έμα μήμσμα.

Το παληό ηοσ Τάζοσ είμαι

κρεμαζμέμο.

Να ηα δώζεις ζηη δαζκάλα ζοσ.

Page 73: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

73

68μ ΐΓΗΏ

Θα οπμγναμμίζεηξ με θόθθηκμ ηα αόνηζηα

άνζνα (έκαξ, μηα, έκα) θαη με πνάζηκμ ηα

μνηζηηθά άνζνα (μ, ε, ημ). Θα θενδίζεηξ 7

πόκημοξ!

Εάπμηε, μηα μμάδα πμκηηθηώκ δμύζε ζε

μηα ζμθίηα ε μπμία ακήθε ζε μηα

ειηθηςμέκε θονία. Έκαξ πμκηηθόξ είπε

εθπιεθηηθή όζθνεζε θαη είπε ακαιάβεη μηα

ζπμοδαία δμοιεηά: μύνηδε ηα απμννίμμαηα

πμο μάδεοακ μη πμκηηθμί γηα κα βεβαηςζεί

όηη ήηακ αθίκδοκα γηα κα ηα θάκε.

Page 74: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

74

69μ ΐΓΗΏ

Θα γνάρεηξ ηα επίζεηα πμο

ζπεμαηίδμκηαη από ηα παναθάης

μοζηαζηηθά. Ξα παναδείγμαηα ζα ζε

βμεζήζμοκ. Θα θενδίζεηξ 7 πόκημοξ.

Ώ. –ςηόξ

πκμύδη → πκμοδςηόξ

ηνίπα → …………….

βίδα → ……………..

ΐ. –ηκμξ

λύιμ → λύιηκμξ

πακί → ……………..

μάνμανμ → ………………..

μαιιί → ……………………

Γ. –ενόξ

βνμπή → βνμπενόξ

πάγμξ → ……………

μύηε → …………….

Page 75: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

75

70μ ΐΓΗΏ

Φηηάλε δεογάνηα μμώκομςκ ιέλεςκ

επηιέγμκηαξ ηεκ θαηάιιειε ιέλε από ημ

ζοκκεθάθη. Θα θενδίζεηξ 6 πόκημοξ!

θύλλο …………………………………..

κλείμω ………………………………..

λίηρα …………………………………..

πια ……………………………………….

ηείτος ………………………………….

πόλη …………………………………..

ιύηξα, θύιν, πόινη,

πνηα, θιίλσ, ηνίρνο

Page 76: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

76

71μ ΐΓΗΏ

ΐμήζεζε ημκ Ώιακηίκ κα θηάζεη ζηε

Γηαζμίκ. Λνέπεη κα γνάρεηξ ηα νήμαηα πμο

βνίζθμκηαη ζημ ζοκκεθάθη ζημκ

Λαναηαηηθό. Θα θενδίζεηξ 10 πόκημοξ!

ξάβσ, θεξδίδσ,

θαηεβαίλσ, αγαπώ,

γξάθσ, γειώ,

δηαβάδσ, ζηξώλσ,

παηώ, αγγίδσ

Page 77: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

77

72μ ΐΓΗΏ

ΐάιε ηα νήμαηα ζηεκ Λνμζηαθηηθή Ώμνίζημο

ώζηε κα είκαη ζςζηέξ μη μδεγίεξ. Λνέπεη κα

γνάρεηξ ημ νήμα θαη ζηα 2 πνόζςπα. Θα

θενδίζεηξ 10 πόκημοξ!

……………/………………(ηνέπς) γνήγμνα θαη

……………(πηάκς) ημ ζθμηκί.

…………………../…………….(θναηώ) ημ ζθηπηά με όιε

ζμο ηε δύκαμε. …………………./………………(ζεθώκς)

ηα πόδηα ζμο θαη ………………../………………(πεδώ)

πάκς ζημ δέκηνμ.

Page 78: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

78

73μ ΐΓΗΏ

Γνάρε ηηξ μεημπέξ ηςκ νεμάηςκ πμο

βνίζθμκηαη ζηηξ πανεκζέζεηξ. Θα θενδίζεηξ 8

πόκημοξ!

ΐγήθε έλς……………(ηνέπς).

Ήνζα ……………………..(ηναγμοδώ) ςξ εδώ.

Ηπήθε ζηεκ

ηάλε………………………….(θςκάδς).

………………………..(ηνώς) ένπεηαη ε όνελε.

………………………….(μπαίκς) ζημ ζπίηη, μμο

ήνζε μηα ςναία μονςδηά.

………………(ακάβς) ηα θώηα, θαηάιαβα

πμημξ ήηακ.

Θα θαηέβεηξ ………………….(πεδώ) ηα ζθαιηά.

…………………………(θιείκς) δοκαηά ηεκ πόνηα,

έζπαζε ημ ηδάμη.

Page 79: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

79

74μ ΐΓΗΏ

ΐάιε ηα πνςμαηηζμέκα νήμαηα ζημκ

Λαναηαηηθό θαη ημκ Ώόνηζημ. Θα θενδίζεηξ

10 πόκημοξ!

Βεη………………../………………… θάπμηε ζε έκα

παναζαιάζζημ πςνημοδάθη έκαξ ρανάξ πμο

ημκ ιέκε…………………../………………. Ώκηώκε.

Ήηακ έκα θαιό θη εογεκηθό παηδί θαη ημκ

αγαπμύκ…………………./……………………. ιμη. Ώκ

θαη θηςπόξ, πμηέ δεκ

πάκεη………………../……………. ηεκ αηζημδμλία ημο,

αθόμα θη όηακ δεκ

μπμνεί……………………../……………….. κα ρανέρεη

θαζόιμο, αθόμα θη όηακ

ηναβά………………../………………. άδεηα ηα δίπηοα

ημο, θαθηά θμοβέκηα δεκ

βγαίκεη……………../………………….. από ημ ζηόμα

ημο. Ξόηε

θμονδίδεη……………………./…………………….. ηεκ

παιηά θηζάνα ημο θη

ανπίδεη…………………./……………. θαη ηναγμοδά

……………../……………….. ηναγμύδηα γηα ηε

ζάιαζζα.

Page 80: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

80

75μ ΐΓΗΏ

Θα ζεμεηώζεηξ ζημ ηέιμξ θάζε πνόηαζεξ

έκα Ε, ακ είκαη θονημιελία, ή έκα Η, ακ είκαη

μεηαθμνά. Θα θενδίζεηξ 9 πόκημοξ!

Ξη ζα θάμε; {………….}

Ηεκ ηα παίνκεηξ όια ζμβανά. {………….}

Έπεζε έκα αενμπιάκμ. {………….}

Ξμο μίιεζε με όμμνθα ιόγηα. {………….}

Κ αέναξ έπεζε. {………….}

Κ θαηνόξ είκαη δεζηόξ. {………….}

Γ μμάδα μαξ έθαγε ηνία γθμι. {………….}

Ενύβεη ηα αηζζήμαηά ημο. {………….}

Ημο έζπαζε ηα κεύνα. {………….}

Page 81: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

81

76μ ΐΓΗΏ

Θα ζομπιενώζεηξ ηα θεκά ηςκ παναθάης

νεμάηςκ με -αβ ή με –αο θαη κα βάιεηξ ηόκμ

όπμο πνεηάδεηαη. Θα θενδίζεηξ 5 πόκημοξ!

Γ μμδίζηνα λακαν……….εη ημ πακηειόκη.

Ηεκ ακ………..εηε ηα θώηα.

Γ μεηένα είκαη ζημ δςμάηηό ηεξ θαη

ακαπ……….εηαη.

Ξα ζθμοπίδηα ζ……………..μκηαη ζε

εηδηθμύξ πώνμοξ.

Δεκ π…………εη κα ράπκεη μηα απάκηεζε.

Page 82: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

82

77μ ΐΓΗΏ

Θα ζεμεηώζεηξ Ν (Νςζηό) ή Ζ (Ζάζμξ) γηα

ηα παναθάης ζοκώκομα. Θα θενδίζεηξ 7

πόκημοξ!

πόνηα- είζμδμξ [………….]

εζοπία- θαζανία[………….]

θαζανία- ζόνοβμξ[………….]

πμοζεκά- πακημύ[………….]

πακημύ- μπμοδήπμηε[………….]

ακηίθνο- απέκακηη[………….]

μαθνηά- θμκηά[………….]

Page 83: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

83

78μ ΐΓΗΏ

Θα ακηηζημηπίζεηξ ηηξ παναθάης ζοκώκομεξ

ιέλεηξ! Θα θενδίζεηξ 6 πόκημοξ!

ζηάδημ ζένκς

ηναβάς δάπεδμ

ηνηθομία βάνθα

ηάηςμα γήπεδμ

γηαηί θμονημύκα

θαΎθη δηόηη

Page 84: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

84

79μ ΐΓΗΏ

Νε μνηζμέκεξ από ηηξ παναθάης

πνμηάζεηξ μ Ώιακηίκ έπεη γνάρεη ιάζμξ

ημ επίζεημ πμιύξ-πμιιή-πμιύ. Λνέπεη

κα ημκ δημνζώζεηξ. Θα θενδίζεηξ 5

πόκημοξ!

Λενίμεκε ζηε ζηάζε πμιύ

(………………) ώνα.

Ώγμνάζαμε πμιιά (………………)

βηβιία.

Ώοηό ημ θαηάζηεμα έπεη πμιιή

(………………) θόζμμ.

Λμιιή (………………) άκζνςπμη

λεθηκμύκ κςνίξ ηε δμοιεηά ημοξ.

Ξα ιάζηηπα πμιιώκ (………………)

αοημθηκήηςκ είκαη θαγςμέκα.

Page 85: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

85

80μ ΐΓΗΏ

Θα μεηαθένεηξ ηηξ παναθάης θνάζεηξ από ημκ

Ακηθό ζημκ Λιεζοκηηθό ανηζμό θαη

ακηίζηνμθα. Θα θενδίζεηξ 10 πόκημοξ!

πμιιή μμίπιε ………………………………..

……………………………….. πμιιμί ζόνοβμη

………………………………..πμιιά θαοζαένηα

πμιύ πνώμα ………………………………..

πμιιή δάπανε ………………………………..

……………………………….. πμιιά κενά

πμιύξ θαπκόξ ………………………………..

πμιύ θαγεηό ………………………………..

……………………………….. πμιιμί ζηναημί

…………………………… πμιιέξ πημκμπηώζεηξ.

Page 86: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

86

81μ ΐΓΗΏ

Νομπιήνςζε ημκ πίκαθα. Θα θενδίζεηξ 10

πόκημοξ!

Ξόπμξ Εαηαγςγή Απίζεημ

Έιιεκαξ

γαιιηθόξ-ή-ό

Γενμακία

Δηαιίδα

ηζπακηθόξ-ή-ό

Page 87: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

87

82μ ΐΓΗΏ

Γνάρε ηα νήμαηα πμο βνίζθμκηαη ζημ οκκεθάθη

ζημ Ηέιιμκηα πμο πνέπεη. Θα θενδίζεηξ 10

πόκημοξ!

ΑΙΏΕΚΖΚΟΘΓΞΔΕΚΝ

ΗΑΖΖΚΘΞΏΝ

ΝΞΔΓΗΔΏΔΚΝ

ΗΑΖΖΚΘΞΏΝ

ζα θαηέβσ, ζα αζπξίζσ,

ζα κπαιώλσ, ζα πάςσ, ζα γπξίδσ,

ζα ζπκθσλήζσ, ζα ξάβσ, ζα θνπλώ,

ζα θύγσ, ζα ζπκώζσ

Page 88: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

88

83μ ΐΓΗΏ

Γνάρε ημ παναθάης θείμεκμ πνώηα ζημκ

Αλαθμιμοζεηηθό Ηέιιμκηα θαη ύζηενα ζημ

Νηηγμηαίμ Ηέιιμκηα. Θα θενδίζεηξ 10 πόκημοξ!

Ξμο θάθμο ε θαεμέκε ειηά γεμίδεη μιόμαονεξ

ειηέξ, θακείξ δεκ ηηξ μαδεύεη. Εακείξ δεκ

θιαδεύεη ηα παναθμνηςμέκα θιαδηά. Εακείξ δε

νίπκεη ιίγμ ιίπαζμα μήηε λενηδώκεη ηα

γασδμονάγθαζα από ημ πώμα.

Εμαθνινπζεηηθόο

Μέιινληαο:…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………...

Σηηγκηαίνο

Μέιινληαο:…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………...

Page 89: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

89

84μ ΐΓΗΏ

Θα ζομπιενώζεηξ ηα θεκά. Θα θενδίζεηξ 8

πόκημοξ!

βαζηιηάξ ……………………………………

αγνόηεξ ……………………………………

γένμκηαξ ……………………………………

γείημκαξ ……………………………………

Γπεηνώηεξ ……………………………………

ζύκηνμθμξ ……………………………………

θμύνκανεξ ……………………………………

δμύθαξ ……………………………………

ΑΛΛΑ: Ζάνηζα, γόεζζα, ζάνηζα (=μαθεδμκηθό

δόνο), ιύζζα

Page 90: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

90

85μ ΐΓΗΏ

Θα γνάρεηξ ηα ακηίζεηα ηςκ παναθάης

ιέλεςκ. Θα θενδίζεηξ 9 πόκημοξ!

ζθμηάδη ≠……………………………………….

ακεθόνα ≠……………………………………….

είζμδμξ ≠……………………………………….

μαύνμξ ≠……………………………………….

ακμηπηόξ ≠……………………………………….

δηαθςκώ ≠……………………………………….

γεμίδς ≠……………………………………….

μαθνηά ≠……………………………………….

πακημύ ≠……………………………………….

Page 91: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

91

86μ ΐΓΗΏ

ΐάιε (Α) ακ ε πνόηαζε είκαη ζε Αοζύ Ζόγμ

θαη (Λ) ακ είκαη ζε Λιάγημ Ζόγμ. Θα

θενδίζεηξ 5 πόκημοξ!

Γ Ηειίκα νώηεζε ηε Ηανία ηη παηπκίδη

κα παίλμοκ. …………..

«Δεκ ημ θαηαιαβαίκς, θύνηε», είπε μ

Ξάθεξ. …………………

Γ Έιεκα είπε όηη δεκ έπμοκ πνμπόκεζε

αύνημ. ………………….

Κ Νπύνμξ είπε ζημ Γηάκκε κα θάκμοκ

πμδήιαημ. ………………………

«Ξη ζα θάμε ζήμενα;», νώηεζε μ

Ηηπάιεξ. ……………………

Page 92: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

92

87μ ΐΓΗΏ

Γνάρε ηα οπενζεηηθά ηςκ επηζέηςκ θαη με

ημοξ 2 ηνόπμοξ. Θα θενδίζεηξ 6 πόκημοξ.

ΘΑΞΔΕΚΝ ΟΛΑΜΘΑΞΔΕΚΝ

απιόξ

ζύκημμε

γνήγμνμ

ηαπύξ

ζθιενέξ

εύθμιμη

Page 93: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

93

88μ ΐΓΗΏ

Γνάρε ηηξ παναθάης πνμηάζεηξ ζε Λιάγημ

Ζόγμ. Θα θενδίζεηξ 5 πόκημοξ!

«Λμημ βηβιίμ δηαβάδεηξ, Θίθμ;»,

νώηεζε μ δάζθαιμξ.

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

«Ηανία, μάδερε ηα πνάγμαηά ζμο»,

είπε ε γηαγηά.

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

«Θα θύγμομε πμιύ πνςί», είπε μ

Ηηπάιεξ.

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Page 94: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

94

«Γηάκκε, ζηαμάηα κα θςκάδεηξ», είπε μ

Ώκηνέαξ.

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

«Λμύ είκαη ημ παιηό μμο;», νώηεζε μ

Νηέιημξ.

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Page 95: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

95

89μ ΐΓΗΏ

ΐάιε δηπιή ηειεία θαη εηζαγςγηθά όπμο

πνεηάδεηαη. Θα θενδίζεηξ 4 πόκημοξ!

Κ Ώιακηίκ είπε Ξδίκη Λεξ μμο πμύ είκαη ε

Γηαζμίκ. Λνέπεη κα ηε βνς. Ξμ Ξδίκη απάκηεζε

Θα ζμο πς αμέζςξ. Ξεκ θναηάεη ζημ παιάηη

ημο έκαξ θαθόξ βαζηιηάξ. Λνέπεη κα ηε

ζώζεηξ.

Κ Ώιακηίκ πήγε ζημ παιάηη ημο θαθμύ

βαζηιηά θαη είπε Δώζε μμο πίζς ηε Γηαζμίκ. Κ

θαθόξ βαζηιηάξ απάκηεζε Λνέπεη πνώηα κα

μμο θένεηξ ημ ζεζαονό. Ώκ ημ θάκεηξ, ζα

πάνεηξ ηε Γηαζμίκ. Έηζη θη έγηκε. Κ Ώιακηίκ με

ηε βμήζεηα ημο Ξδίκη βνήθε ημ ζεζαονό θαη

έζςζε ηε Γηαζμίκ. Κ θαθόξ βαζηιηάξ

ακαγθάζηεθε κα θύγεη ζε μηα μαθνηκή πώνα…

Page 96: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

96

90μ ΐΓΗΏ

Θα θηηάλεηξ ζύκζεηεξ ιέλεηξ. Θα θενδίζεηξ

4 πόκημοξ.

μαπαίνη + πηνμύκη =……………………………….

ζηγά + ηναγμοδώ =……………………………….

κύπηα + ιμοιμύδη =……………………………….

ηήιε + ηαηκία =……………………………………..

Page 97: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

97

91μ ΐΓΗΏ

Θα γνάρεηξ ηα ακηίζεηα ηςκ παναθάης

ιέλεςκ. Θα θενδίζεηξ 5 πόκημοξ.

πνςηκόξ ≠……………………………………….

θάζμδμξ ≠……………………………………….

πηάκς ≠……………………………………….

θμκηά ≠……………………………………….

θμημάμαη ≠……………………………………….

Page 98: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

98

92μ ΐΓΗΏ

Θα οπμγναμμίζεηξ ηα επηθςκήμαηα. Θα

θενδίζεηξ 5 πόκημοξ!

Αμπνόξ, μανξ! ιμη μαδί.

Ώιη! Φώκαλε μ θνμονόξ.

Ηαθάνη κα ηα θαηαθένμομε!

Α! Αζύ έια εδώ.

Ηπνάβμ! Αίπε μ δάζθαιμξ.

Page 99: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

99

93μ ΐΓΗΏ

Θα γνάρεηξ ηα οπμθμνηζηηθά ηςκ παναθάης

ιέλεςκ με μηα από ηηξ θαηαιήλεηξ: -άθη,

-μύιεξ, -μύια, -μύιη, -ίηζα. Θα θενδίζεηξ 5

πόκημοξ!

πένη → ……………………………………..

βνμπή → ……………………………………..

θνοθηό → ……………………………………..

γιώζζα → ……………………………………..

αδειθόξ → ……………………………………..

Page 100: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

100

94μ ΐΓΗΏ

Θα θενδίζεηξ 5 πόκημοξ!

Θα γνάρεηξ πώξ ιέγεηαη ημ μένμξ όπμο:

πςιμύκηαη άκζε: ακζμπςιείμ

πςιμύκηαη βηβιία:

πςιμύκηαη δίζθμη:

πςιείηαη θνέαξ:

πςιμύκηαη ρεηά:

πςιμύκηαη θμζμήμαηα:

Page 101: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

101

95μ ΐΓΗΏ

Θα ακηηζημηπίζεηξ ηα παναθάης ανθηηθόιελα

με ηε ζςζηή μκμμαζία ημοξ. Θα θενδίζεηξ 6

πόκημοξ!

Αονςπασθή Έκςζε Θ.Α.Ξ.

Αζκηθό Νύζηεμα

Ογείαξ

Α.Κ.Φ.

Θέα Αιιεκηθή

Ξειεόναζε

Α.Α.

Αιιεκηθόξ Κνγακηζμόξ

Ξμονηζμμύ

Δ.Κ.Α.

Δηεζκήξ Κιομπηαθή

Απηηνμπή

Α.Ν.Ο.

Αζκηθόξ Κνγακηζμόξ

Φανμάθςκ

Α.Κ.Ξ.

Page 102: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

102

96μ ΐΓΗΏ

Θα ζπεμαηίζεηξ ζύκζεηα με ηηξ

παναθάης ιέλεηξ. Θα θενδίζεηξ 6

πόκημοξ!

μιμ + δςκηακόξ= μιμδώκηακμξ

μιμ + θαηκμύνημξ=

μιμ + γομκόξ=

μιμ + ίζημξ=

μιμ+ λακζόξ=

μιμ + θακενόξ=

μιμ + ζηνμγγοιόξ=

Page 103: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

103

97μ ΐΓΗΏ

Γνάρε με ιέλεηξ ημοξ ανηζμμύξ θαη

μεηά θάκε ηεκ ακηηζημίπηζε. Θα

θενδίζεηξ 10 πόκημοξ!

23

6

15μξ

9 Ξαθηηθά

ανηζμεηηθά

16μ

14 Ώπόιοηα

ανηζμεηηθά

12μξ

25ε

18