 pulpopatie nieodwracalne dzielimy ze względu na żywotność miazgi : miazga Żywa miazga...

Post on 01-Apr-2015

220 Views

Category:

Documents

4 Downloads

Download

TRANSCRIPT

  • Slide 1

Slide 2 Pulpopatie nieodwracalne dzielimy ze wzgldu na ywotno miazgi : MIAZGA YWA MIAZGA MARTWA Slide 3 ywa Zaawansowane stany zapalne z ogniskami martwicy Martwa ZgorzelMartwica Slide 4 Przyczyny: - nieleczona prchnica -ubytek pochodzenia nieprchnicowego + obnaenie miazgi Objawy : brak dolegliwoci / dugie nasilone ble Slide 5 Badanie przedmiotowe Gboki ubytek prchnicowy, ciana dokomorowa zdemineralizowana/perforacja Obecno polipa ziarninakowatego bogato unaczyniona proliferacja miazgi Reakcja na opuk : + / - Wysik krwisto ropny/ ropny RTG bez zmian przy wierzchoku Slide 6 Obecne drobne ropnie, ogniska martwicy Zapalenie przyjmuje charakter nieodwracalny Martwica Kalcyfikacja, Otorbienie Wiksze ogniska mineralizacji ZBINIAKI Mog by one wolne, przylegajce lub rdmiszowe Nacieki limfocytarne, makrofagi, komrki tuczne oraz plazmatyczne Slide 7 Martwica rozlewa si i obejmuje coraz wikszy obszar MIAZGA OBUMIERA !!!! LECZENIE : - wyuszczenie miazgi zba w znieczuleniu i wypenienie jamy zba Antyseptyczne leczenie kanaowe Slide 8 Zaawansowane zmiany zapalne miazgi z ogniskami martwicy, ropniami, wysikiem etc. Komora zamknita / otwarta Leczenie biologiczne nie moe by podjte ze wzgldu na zakaenie bakteryjne miazgi Slide 9 MARTWICE MIAZGI ZGORZEL MIAZGI Slide 10 JEST TO MIER MIAZGI Moe by spowodowana : - bakterie przedostajce si z ubytku prchnicowego i ich metabolity - przerwanie pczka naczyniowo nerwowego CZCIOWA Martwica : CAKOWITA Slide 11 CZSCIOWA Najczciej dotyczy miazgi komorowej Cz tkanek moe pozosta ywa jest nastpstwem nieleczonego zapalenia powikanego z ubytku prchnicowego CAKOWITA : obejmuje ca miazg korzeniow i koronow Martwica ma kontakt z tkankami okoowierzchokowymi - >>> Stany zapalne Slide 12 PRZYCZYNY : prchnica, mechaniczny, jatrogenne OBJAWY : brak dolegliwoci, uraz, zmiana barwy zba, wraliwo na temperatur BADANIE : uszkodzenie zba, ciemniejsza barwa, szkliwo matowe, CHLOREK -, OPUKIWANIE - ( w martwicy czciowej testy mog by + ), brak zmian okoowierzchokowych na zdjciu RTG, BL PRZY ZGEBNIKOWANIU Slide 13 Miazga traci swoj struktur : - rozpad komrek, naczy, nerww, wkien -przeksztaca si w bezpostaciow mas (martwica cakowita) Cz ywa miazgi ( najczciej korzeniowa ) Stan zaawansowanego zapalenia ropnego z ogniskami martwicy Slide 14 LECZENIE : - Antyseptyczne leczenie kanaowe - Usunicie miazgi w znieczuleniu - Przeszkody mechaniczne uniemoliwiajce opracowanie kanau - > hemisekcja, radisekcja, resekcja lub ekstrakcja Slide 15 Rodzaj martwicy polegajcy na GNILNYM ROZPADZIE MIAZGI Spowodowana przez bakterie beztlenowe kolonizujce miazg ( Gram - : Bacterioides, Peptostreptococcus, Eubacterium i Actinomyces) CAKOWITA / CZCIOWA Miazga Bezpostaciowa masa, brunatne zabarwienie i gnilny zapach Slide 16 PROCES : - fermentacja wglowodanw -> kwane pH warunkujce gnicie -powstaj substancje silnie toksyczne : PTOMAINY TKANKI YWE =MARTWICA -ostateczne produkty zgorzeli : woda, kw.wglowy,octowy, kw.tuszczowe, amoniak, parakrezol, fenol, siarkowodr GAZY powoduj ble i zwikszone cinienie w jamie zba ( brak ujcia ) moe prowadzi do inwazji i przepchnicia do tkanek okoowierzchokowych Slide 17 Obejmuje cz miazgi, pozostaa jest ywa lecz w STANIE ZAPALNYM Moe powodowa BLE SAMOISTNE PRZYCZYNA : proces zapalny z rozlegymi ogniskami martwicy ktre ulegaj rozpadowi zgorzelinowemu OBJAWY : ble samoistne/ brak, nagryzanie moe wywoa bl BADANIE : gboka prchnica, miazga niebolesna brunatna o zmienionej konsystencji i charakterystycznym zapachu, bl w wyniku stymulacji miazgi zapalnej ywej RTG brak zmian okoowierzchokowych Slide 18 Leczenie : - antyseptyczne leczenie kanaowe - usunicie miazgi po zastosowaniu znieczulenia - resekcja, hemisekcja, radisekcja, ekstrakcja Slide 19 Polega ona na CAKOWITYM USUNICIU MIAZGI po zastosowaniu znieczulenia, OPRACOWANIU i WYPENIENIU jamy zba i ubytku podczas jednej wizyty Zachowanie tkanki miazgowo-ozbnowej stanowi najlepsz barier przed infekcj z jamy zba blokuje przechodzenie bodcw z jamy zba do tkanek okoowierzchokowych Wykonujemy odpowiedni dostp do jamy zba : zdjcie sklepienia komory, usunicie miazgi, opracowanie zachykw, poszerzenie uj kanaowych i poszerzenie ostateczne uatwiajce dostp do kanaw Slide 20 Nastpnie okrelamy d. robocz zba i usuwamy miazg korzeniow Po opracowaniu kanaw nastpuje ich wypenienie, kontrola radiologiczna oraz w kocowej facie wypenienie stae ubytku Ekstrypacja jest swoist form leczenia biologicznego tk.okoowierzchokowych : tkanka mieszana ulega mineralizacji i ochrania tkanki okoowierzchokowe. Uycie materiaw dewitalizacyjnych powoduje utrat waciwoci metaplastycznych i nie wytwarza ona ochronnej blizny Slide 21 Obejmuje miazg korzeniow jak i komorow Daje objawy kliniczne ze strony TKANEK OKOOWIERZCHOKOWYCH PRZYCZYNA : nieleczony proces prchnicowy OBJAWY : pacjent nie zgasza dolegliwoci BADANIE : gboki ubytek, w komorze cigliwa, brunatna tkanka o przykrym zapachu, ciemne zabarwienie zba Reakcja miazgi ujemna Slide 22 LECZENIE : -antyseptyczne leczenie kanaowe - resekcja, hemisekcja, radisekcja, ekstrakcja Slide 23 MartwicaZgorzel Gnilny zapach- JEDYNY KLINICZNY WSKANIK RONICUJCY !!! Zmiany okoowierzchokowe Brak objaww okoowierzchokowych Slide 24 Miazga gnilna zgorzelinowa jest bardziej niebezpieczna dla tkanek okoowierzchokowych ni martwa Pulpopatia nieodwracalna : osabienie reakcji na zimno i wzmoona reakcja na ciepo

top related