anm(t) 81/10/6/10 jld akaun akruan/surat... 3.30 susut nilai terkumpul hartanah pelaburan (a3700000)

Download ANM(T) 81/10/6/10 Jld Akaun Akruan/SURAT... 3.30 Susut Nilai Terkumpul Hartanah Pelaburan (A3700000)

Post on 28-Dec-2019

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • SPANM BIL. 10/2017

  ANM(T) 81/10/6/10 (39)

  KERAJAAN MALAYSIA

  SURAT PEKELILING AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA

  BILANGAN 10 TAHUN 2017

  CARTA AKAUN ASAS AKRUAN

  JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA

 • SPANM BIL. 10/2017

  i

  BIL. KANDUNGAN MUKA

  SURAT

  1. Tujuan 1

  2. Latar Belakang 1

  3. Pelaksanaan 2

  4. Hal-Hal Lain 6

  5. Tarikh Berkuat kuasa 6

  6. Pemakaian 6

  7. Pembatalan 7

  8. Penutup 7

  10. Lampiran

  Lampiran A : Panduan Penggunaan Carta Asas

  Akruan (CAA) Mengikut Akaun Hasil,

  Belanja, Aset, Liabiliti dan Ekuiti

  8

  1. Tujuan 9

  2. Belanja 9

  2.1 Pengenalan 9

  2.2 Gaji, Upahan dan Manfaat Pekerja

  (B100000)

  10

  2.3 Perkhidmatan dan Bekalan (B0200000) 12

  2.4 Aset Tidak Dipermodalkan (B0300000) 13

  2.5 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap

  (B0400000)

  14

  2.6 Perbelanjaan - perbelanjaan Lain

  (B0500000)

  15

  2.7 Kos Barang Digunakan (B0600000) 16

  2.8 Kos Barang Dijual (B0700000) 16

  2.9 Diskaun (B0800000) 17

  2.10 Susutnilai (B310000 – B370000) 17

  2.11 Penjejasan Nilai ((B410000 – B590000) 18

  2.12 Pelunasan Nilai (B610000) 24

  2.13 Pelunasan Nilai Aset Kewangan

  (B620000)

  24

  2.14 Pindahan (B710000) 25

  2.15 Pindahan Dana Antara

  Perbendaharaan Utama (Treasury) dan

  Kementerian

  25

 • SPANM BIL. 10/2017

  ii

  BIL.

  KANDUNGAN

  MUKA

  SURAT

  3. Hasil (H) 25

  3.1 Pengenalan 25

  3.2 Hasil Daripada Urusniaga Bukan

  Pertukaran (H0100000)

  26

  3.3 Hasil Daripada Urusniaga Pertukaran

  (H0200000)

  27

  3.4 Pindahan Dana Antara

  Perbendaharaan Utama (Treasury) dan

  Kementerian (H9900000)

  27

  4. Aset (A) 28

  4.1 Pengenalan 28

  4.2 Tunai dan Kesetaraan Tunai

  (A0100000)

  28

  4.3 Cukai dan Pindahan Boleh Diperoleh

  (A0200000)

  29

  4.4 Akaun Belum Terima (A0300000) 30

  4.5 Akaun Belum Terima Akaun Amanah

  Kerajaan (A0400000)

  31

  4.6 Perbelanjaan Terdahulu (A0500000) 32

  4.7 Inventori (A0600000 – A0700000) 33

  4.8 Pelaburan Dalam Entiti Yang Dikawal

  (A1000000)

  34

  4.9 Pelaburan Dalam Entiti Usahasama

  Yang Dikawal (Joint Venture)

  (A1100000)

  35

  4.10 Pelaburan Dalam Entiti Bersekutu

  (Associates) (A1200000)

  36

  4.11 Aset Kewangan (A1300000) 37

  4.12 Hartanah, Loji dan Peralatan

  (A1400000)

  39

  4.13 Aset Pajakan Kewangan (A1500000) 39

  4.14 Aset Pertahanan (A1600000) 40

  4.15 Aset Biologi Pertanian (A1700000) 40

  4.16 Aset Konsesi (A1800000) 40

  4.17 Aset Warisan (A1900000) 41

  4.18 Aset Dalam Pembinaan (A2000000 –

  A2100000)

  41

 • SPANM BIL. 10/2017

  iii

  BIL. KANDUNGAN MUKA

  SURAT

  4.19 Hartanah Pelaburan (A2200000) 42

  4.20 Aset Tak Ketara (A2300000 –

  A2400000)

  42

  4.21 Aset-aset Lain (A25000000)

  43

  4.22 Susut Nilai Terkumpul (A3100000-

  A3700000)

  43

  4.23 Penjejasan Nilai Terkumpul (A4100000-

  A5900000)

  44

  4.24 Pelunasan Nilai Terkumpul (A6100000) 50

  4.25 Faedah Aset Pajakan Kewangan

  Diakrukan (A7100000)

  51

  4.26 Hutang Daripada/(Kepada) (A9900000) 51

  5. Liabiliti (L) 51

  5.1 Pengenalan 51

  5.2 Akaun Belum Bayar (L0100000) 52

  5.3 Cukai dan Pindahan Terdahulu

  (L0200000)

  52

  5.4 Pendapatan Terdahulu (L0300000) 53

  5.5 Peruntukan (Provisions) (L0400000) 53

  5.6 Pelan Saraan dan Gratuiti (L0500000) 54

  5.7 Pinjaman (L0600000) 54

  5.8 Liabiliti Pajakan Kewangan (L0700000-

  L0800000)

  55

  5.9 Liabiliti Perjanjian Konsesi (L0900000-

  L1000000)

  56

  5.10 Deposit (L1100000) 56

  5.11 Akaun Amanah Awam (L1200000) 57

  5.12 Tanggungan-Tanggungan Lain

  (L1300000)

  57

  5.13 Pendapatan Tertunda Perjanjian

  Konsesi

  57

 • SPANM BIL. 10/2017

  iv

  BIL. KANDUNGAN MUKA

  SURAT

  6. Ekuiti (E) 58

  6.1 Pengenalan 58

  6.2 Rizab (E0100000) 58

  6.3 Lebihan atau Kurangan Amanah

  Kerajaan (E0200000)

  59

  6.4 Lebihan atau Kurangan Dana Am

  (E0300000)

  60

  Lampiran B : Senarai Kod Carta Akaun Asas

  Akruan (CAA)

  61

  1. Belanja (B) 62

  1.1 Gaji, Upahan Dan Manfaat Pekerja

  (B0100000)

  62

  1.2 Perkhidmatan Dan Bekalan (B0200000) 68

  1.3 Aset Tidak Dipermodalkan (B0300000) 83

  1.4 Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap

  (B0400000)

  89

  1.5 Perbelanjaan – Perbelanjaan Lain

  (B0500000)

  98

  1.6 Kos Barang Digunakan (B0600000) 103

  1.7 Inventori dijual (B0700000) 107

  1.8 Diskaun (B0800000) 112

  1.9 Susut Nilai Hartanah, Loji dan Peralatan

  (B3100000)

  115

  1.10 Susut Nilai Aset Pajakan Kewangan

  (B3200000)

  119

  1.11 Susut Nilai Aset Pertahanan

  (B3300000)

  124

  1.12 Susut Nilai Aset Konsesi (B3500000) 125

  1.13 Susut Nilai Aset Warisan (B3600000) 127

  1.14 Susut Nilai Hartanah Pelaburan

  (B3700000)

  128

  1.15 Penjejasan Nilai Hartanah, Loji dan

  Peralatan

  129

  1.16 Penjejasan Nilai Aset dan Pajakan

  Kewangan (B4200000)

  133

  1.17 Penjejasan Nilai Aset Pertahanan

  (B4300000)

  137

  1.18 Penjejasan Nilai Aset Konsesi

  (B4500000)

  139

 • SPANM BIL. 10/2017

  v

  BIL. KANDUNGAN MUKA

  SURAT

  1.19 Penjejasan Nilai Aset Warisan

  (B4600000)

  141

  1.20 Penjejasan Nilai Hartanah Pelaburan

  (B4700000)

  141

  1.21 Penjejasan Nilai Aset Tak Ketara Usia

  Guna Dapat Ditentukan (B4800000)

  143

  1.22 Penjejasan Nilai Aset Tak Ketara Usia

  Guna Tidak Dapat Ditentukan

  (B4900000)

  143

  1.23 Penjejasan Nilai Aset Kewangan

  (B5000000)

  144

  1.24 Penjejasan Nilai Akaun Belum Terima

  Akaun Amanah Kerajaan (B5100000)

  148

  1.25 Penjejasan/Penurunan Nilai Inventori

  untuk Digunakan (B5200000)

  153

  1.26 Penjejasan/Penurunan Nilai Inventori

  untuk Dijual (B5300000)

  157

  1.27 Penjejasan Nilai Pelaburan Dalam Entiti

  Yang Dikawal (Controlled Entity)

  (B5400000)

  161

  1.28 Penjejasan Nilai Pelaburan Dalam Entiti

  Yang Dikawal (Controlled Entity)

  (B5500000)

  163

  1.29 Penjejasan Nilai Pelaburan Dalam Entiti

  Bersekutu (Associated Entity)

  (B5600000)

  165

  1.30 Penjejasan Nilai Aset Dalam

  Pembinaan/ Aset Konsesi Dalam

  Pembinaan (B5700000)

  167

  1.31 Penjejasan Nilai Aset Pertahanan

  Dalam Pembinaan (B5800000)

  169

  1.32 Penjejasan Nilai Akaun Belum Terima 171

  1.33 Pelunasan Nilai Aset Tak Ketara Usia

  Guna Dapat Ditentukan (B6100000)

  175

  1.34 Pelunasan Nilai Aset Kewangan

  (B6200000)

  176

  1.35 Pindahan (B7100000) 176

  1.36 Pindahan Dana (B9900000)

  177

 • SPANM BIL. 10/2017

  vi

  BIL. KANDUNGAN MUKA

  SURAT

  2. Hasil (H) 178

  2.1 Hasil Daripada Urusniaga Bukan

  Pertukaran (H0100000)

  178

  2.2 Hasil Daripada Urusniaga Pertukaran

  (H0200000)

  196

  2.3 Pindahan Dana (H9900000) 207

  3. Aset (A) 208

  3.1 Tunai Dan Kesetaraan Tunai

  (A0100000)

  208

  3.2 Cukai Dan Pindahan Boleh Diperoleh

  (A0200000)

  230

  3.3 Akaun Belum Terima (A0300000) 233

  3.4 Akaun Belum Terima Akaun Amanah

  Kerajaan (A0400000)

  237

  3.5 Perbelanjaan Terdahulu (A0500000) 243

  3.6 Inventori Untuk Digunakan (A0800000) 253

  3.7 Inventori Untuk Dijual (A0900000) 257

  3.8 Pelaburan Dalam Entiti Yang Dikawal

  (A1000000)

  262

  3.9 Pelaburan Dalam Entiti Usahasama

  Yang Dikawal (A1100000)

  263

  3.10 Pelaburan Dalam Entiti Bersekutu

  (A1200000)

  265

  3.11 Aset Kewangan (A1300000) 266

  3.12 Hartanah, Loji Dan Peralatan

  (A1400000)

  271

  3.13 Aset Pajakan Kewangan (A1500000) 276

  3.14 Aset Pertahanan (A1600000) 280

  3.15 Aset Pertanian (A1700000) 282

  3.16 Aset Konsesi (A1800000) 283

  3.17 Aset Warisan (A1900000) 285

  3.18 Aset Dalam Pembinaan (A2000000) 285

  3.19 Aset Pertahanan Dalam Pembinaa