artistul terry border

of 41 /41
Sursa: Sursa: bentobjects de Pop Valer de Pop Valer 1.12.2010 1.12.2010

Upload: tzacanila-nebunila

Post on 28-Jun-2015

303 views

Category:

Entertainment & Humor


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

artistul terry border

TRANSCRIPT

Page 1: artistul terry border

Sursa:Sursa:

bentobjects

de Pop Valerde Pop Valer

1.12.20101.12.2010

Page 2: artistul terry border

Terry Border se Terry Border se joacjoacăă şşi el cu agrafe i el cu agrafe şşi si sâârmulirmuliţţe, dar se e, dar se joacjoacăă serios. Plin de serios. Plin de imaginaimaginaţţie ie şşi i îîndemndemâânare, pune nare, pune îîn n contexte amuzante contexte amuzante fel de fel de obiecte fel de fel de obiecte banale de uz zilnic, banale de uz zilnic, ddâându-le viandu-le viaţăţă doar doar cu nicu nişşte ste sâârme. rme.

Page 3: artistul terry border

Terry Terry îşîşi ia materialele de pe unde apuci ia materialele de pe unde apucăă, , fie cfie căă sunt r sunt răămmăşăşiiţţe bune de aruncat e bune de aruncat (ambalaje goale, capace, dopuri), fie c(ambalaje goale, capace, dopuri), fie căă e e vorba de mvorba de mââncare (legume, fructe, cartofi ncare (legume, fructe, cartofi prprăăjijiţţi, biscuii, biscuiţţi ori bomboane) sau obiecte i ori bomboane) sau obiecte din casdin casăă (perii, furculi (perii, furculiţţe, ceasuri, se, ceasuri, săăpunuri) punuri) şşi le gi le găăseseşşte te şşi decorurile potrivite (pentru i decorurile potrivite (pentru care face vizite dese pe la magazinele de care face vizite dese pe la magazinele de jucjucăării, mai ales la departamentul de rii, mai ales la departamentul de ccăăsusuţţe pentru pe pentru păăpupuşşi). i).

Page 4: artistul terry border

OdatOdatăă g găăsit conceptul sit conceptul şşi fi făăcutcutăă schi schiţţa, a, obiectele sunt animate obiectele sunt animate îîn doi timpi n doi timpi şşi trei i trei mimişşccăări cu cri cu cââteva steva sâârme sau scobitori, rme sau scobitori, care le servesc drept mcare le servesc drept mââini ini şşi picioare, i picioare, apoi plasate apoi plasate îîn context, care face trei n context, care face trei sferturi din imagine, pentru csferturi din imagine, pentru căă Terry are, Terry are, pe lpe lâângngăă imagina imaginaţţie, ie, şşi un simi un simţţ al umorului al umorului isteisteţţ şşi foarte vizual.i foarte vizual.

Page 5: artistul terry border
Page 6: artistul terry border
Page 7: artistul terry border
Page 8: artistul terry border
Page 9: artistul terry border
Page 10: artistul terry border
Page 11: artistul terry border
Page 12: artistul terry border
Page 13: artistul terry border
Page 14: artistul terry border
Page 15: artistul terry border
Page 16: artistul terry border
Page 17: artistul terry border
Page 18: artistul terry border
Page 19: artistul terry border
Page 20: artistul terry border
Page 21: artistul terry border
Page 22: artistul terry border
Page 23: artistul terry border
Page 24: artistul terry border
Page 25: artistul terry border
Page 26: artistul terry border
Page 27: artistul terry border
Page 28: artistul terry border
Page 29: artistul terry border
Page 30: artistul terry border
Page 31: artistul terry border
Page 32: artistul terry border
Page 33: artistul terry border
Page 34: artistul terry border
Page 35: artistul terry border
Page 36: artistul terry border
Page 37: artistul terry border
Page 38: artistul terry border
Page 39: artistul terry border
Page 40: artistul terry border
Page 41: artistul terry border