bluesea i clever

Download Bluesea i clever

Post on 26-Jun-2015

182 views

Category:

Business

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Iclever là Hình thức quảng cáo hiệu quả qua di động cho các doanh nghiệp muốn quảng cáo Game, App hay làm thương hiệu- Cổng quảng cáo này được sự bảo trợ của 3 nhà mạng lớn tại Việt Nam- Mobifone, Vinaphone, Viettel

TRANSCRIPT

  • 1. bluesea.vn iClever l g? L ng dng cung cp gii php truyn thng, qung co cho doanh nghip trn nn tng di ng. iClever c bo tr v truyn thng bi 3 nh mng: Viettel, Vinaphone, Mobifone, nhm mc ch ti u ha li ch cho doanh nghip v khch hng.

2. bluesea.vn M hnh hp tc Doanh nghip Bluesea Nh mng KHCH HNG I C L E V E R 3. bluesea.vn M hnh xem qung co ca khch hng Phc thc hin Nh mng truyn thng Khch hng ci iClerver v in thoi iClever bo v in thoi khi c Qung co mi La chn qung co mun xem Xem hon thin v lm cc bc xc nhn theo yu cu Nhn c mc thng chi tit theo tng qung co 4. bluesea.vn Ti sao nn chn iClever? c bo tr v truyn thng trc tip ca 3 nh mng: Mobifone, Vinaphone, Viettel. La chn ng mc tiu khch hng trn cc tiu ch: tui, gii tnh, khu vc ph hp vi c th ca sn phm dch v m doanh nghip cung cp. Chi ph qung co thp hn nhiu so vi th trng Thu ht khch hng tham gia: Xem, ci v nhn thng 5. bluesea.vn Li ch mang li cho doanh nghip Ngay l p t c c c c ng ng khch hng l n, ng m c tiu. Doanh nghi p ch ph i tr ti n chi l t view, ho c l t ci theo ng ngn sch duy t. Chi ph thp hn so vi cc hnh thc qung co khc, mang li hiu qu cao Thu th p c d li u khch hng ti m nng ph c v cho cc ho t ng truy n thng marketing khc Kho st v thu thp thng tin xc nh nhu cu khch hng nhanh chng, chnh xc. Nng cao uy tn v c truy n thng b i nh m ng 6. bluesea.vn Quy trnh trin khai qung co vi Bluesea Gi ni dung qung co Thanh ton y ln iClever Bluesea,nh mng kim duyt ni dung Doanh nghi p Ch n hnh th c t hng Ki m sot v nh gi hi u qu (1) (2) (3) (4)(5) (6) 7. bluesea.vn Li ch ca khch hng c tip cn cc thng tin sn phm, dch v mi nhanh c doanh nghip tri n di hnh thc cng tin vo ti khon khi xem qung co sau khi hon thnh cc thao tc yu cu 8. bluesea.vn Cc hnh th c c th tri n khai qu ng co Ci t game, app1 2 3 4Xem Video Click Phi u i u tra 9. 1. Click Xem qung co 2. Xem hnh nh gii thiu app 3. Tr l i cu h i xc nh n 4. T ng n Store ch a game - ng d ng v ci t nh n th ng Ci t game, app1 10. bluesea.vn Xem Video2 Xc nh n khi xem h t qu ng co 11. bluesea.vn Click3 Xc nh n khi xem h t qu ng co Qu ng co d i hnh th c t banner 12. Phi u i u tra 4 13. bluesea.vn n gi qung co trn iClever STT Loi hnh qung co n v n gi (VN) Gi tr n hng ti thiu (VN) Lt qung co ti thiu S tin thng cho khch hng (VN) 1 Ci t game - ng dng 1 lt ci 4000 20.000.000 5.000 lt ci 1000 2 Xem video qung co 1 lt xem 1000 10.000.000 10.000 click 500 3 Click-Xem qung co (Banner) 1 Click 500 10.000.000 20.000 click 250 4 Lm phiu iu tra 1 Phiu iu tra 8000 30.000.000 3.750 Phiu iu tra 2000 p d ng cho n hng t i thi u Gi trn cha bao gm VAT (10%) 14. bluesea.vn n gi qung co trn iClever Khng p d ng cho n hng t i thi u STT Loi hnh qung co n v n gi (VN) n hng ti thiu (VN) S tin thng cho khch hng (VN) 1 Ci t game - ng dng 1 lt ci 5.000 Khng yu cu. 1000 2 Xem video qung co 1 Click 1.500 Khng yu cu. 500 3 Xem ni dung qung co (Banner) 1 Click 600 Khng yu cu. 250 4 Lm phiu iu tra 1 Phiu iu tra 9.000 Khng yu cu. 2000 Gi trn cha bao gm VAT (10%) 15. bluesea.vn Mc ch pht trin Vi mong mun to ra nhng sn phm cng ngh, i u trn th trng. Bluesea xy dng mt gii php truyn thng mi, nhn c s hu thun ca 03 nh mng ln nht Vit Nam. iClever s mang li gii php hiu qu qung co cao cho tt c cc doanh nghip hin nay. Hy tin tng v la chn Bluesea, cng nhau xy dng mi quan h hp tc pht trin thnh cng lu di. 16. bluesea.vn Phng kinh doanh Phng Xun Hng Email: xuanhung@bluesea.vn Tel: 0945152826 Cng ty CP Cng ngh & Truyn thng Bin Xanh (Bluesea Media JSC.) Website : www.bluesea.vn