covid-19 virkninger på agder · uke 11 uke 12 uke 13 uke 14 uke 15 uke 17 uke 18 uke 19 uke 20 uke...

of 29 /29
Covid-19 Virkninger på Agder En sammenstilling av statistikk Uke 24 10.6.20 (rapport nr. 11)

Author: others

Post on 29-Jul-2020

14 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Covid-19 Virkninger på Agder · Uke 11 Uke 12 Uke 13 Uke 14 Uke 15 Uke 17 Uke 18 Uke 19 Uke 20 Uke 21 Uke 22 Uke 23 Uke 24 Netto endring fra uke 10 (Agder) 3 835 7 895 15 503 15

Covid-19 – Virkninger på Agder

En sammenstilling av statistikk

Uke 24 – 10.6.20 (rapport nr. 11)

Page 2: Covid-19 Virkninger på Agder · Uke 11 Uke 12 Uke 13 Uke 14 Uke 15 Uke 17 Uke 18 Uke 19 Uke 20 Uke 21 Uke 22 Uke 23 Uke 24 Netto endring fra uke 10 (Agder) 3 835 7 895 15 503 15

Bakgrunn og hensikt

Ukesrapportens formål er å sammenstille og tilgjengeliggjøre statistikk, analyser og

undersøkelser knyttet til pågående covid-19-epidemi. Rapporten gir informasjon om ulike

konsekvenser av epidemien for næringsliv og arbeidstakere i Agder og Norge.

Rapporten er sammenstilt av Agder fylkeskommune, og oppdateres inntil videre ukentlig.

NHO Agder og NAV Agder har bidratt med verdifull statistikk. Alle kilder som er benyttet er

listet opp på siste side.

• Inkluderer funn fra siste NHO-undersøkelse.

• Statistikk som ikke lenger blir løpende oppdatert av dataeier blir heretter ikke inkludert i rapporten.

Page 3: Covid-19 Virkninger på Agder · Uke 11 Uke 12 Uke 13 Uke 14 Uke 15 Uke 17 Uke 18 Uke 19 Uke 20 Uke 21 Uke 22 Uke 23 Uke 24 Netto endring fra uke 10 (Agder) 3 835 7 895 15 503 15

Verdensbildet (FHI - ECDC 10.06.2020)

Det er nå registrert 7 069 278 tilfeller av Covid-19 i verden, og 405 587 dødsfall.

CSSE Johns Hopkins dashboard: https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

Påvist per 10.6.20Økning

siste ukeØkning %

Amerika 3 403 398 384 294 11 %

Europa 2 084 509 103 078 5 %

Asia 1 375 372 193 834 14 %

Afrika 196 570 39 120 20 %

Oseania 8 733 52 1 %

Norge 8 563 (239 døde) 109 1 %

Agder 342 4 1 %

Page 4: Covid-19 Virkninger på Agder · Uke 11 Uke 12 Uke 13 Uke 14 Uke 15 Uke 17 Uke 18 Uke 19 Uke 20 Uke 21 Uke 22 Uke 23 Uke 24 Netto endring fra uke 10 (Agder) 3 835 7 895 15 503 15

Smittesituasjon Covid-19 (Agder og Norge)

• Smittetallet R2 er estimert til 0.66

(0.42-0,84) etter 20. april.

• Det har blitt påvist 4 tilfeller med

Covid-19 på Agder (folkeregistrert

adresse) sist uke.

• Antall nye tilfeller som blir påvist i

Norge er fremdeles lavt.

342 påviste tilfeller på Agder per 10.6.20

0

5

10

15

20

25

30

35

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Påvis

t per

dag A

gder

Påvis

t per

100 0

00 innbyg

ger

Utvikling (daglige tilfeller og akkumulert påviste tilfeller per 100 000 innbygger)

Nye per dag Agder Agder Norge

Page 5: Covid-19 Virkninger på Agder · Uke 11 Uke 12 Uke 13 Uke 14 Uke 15 Uke 17 Uke 18 Uke 19 Uke 20 Uke 21 Uke 22 Uke 23 Uke 24 Netto endring fra uke 10 (Agder) 3 835 7 895 15 503 15

Helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak per 9. juni

• 11,1 % av arbeidsstyrken på Agder

er i en av kategoriene «helt ledige»,

«delvis ledige» eller «arbeidssøkere

på tiltak» (landsgjennomsnittet er

11,4 %).

Agder fra uke 11 til 9. juni:

• ca. 4 195 flere helt ledige

Utviklingen går riktig vei

8 030 7 908 883

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000 18 000

Agder

Helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak per 9. juni

Helt ledige Delvis ledige Arb søkere tiltak

Page 6: Covid-19 Virkninger på Agder · Uke 11 Uke 12 Uke 13 Uke 14 Uke 15 Uke 17 Uke 18 Uke 19 Uke 20 Uke 21 Uke 22 Uke 23 Uke 24 Netto endring fra uke 10 (Agder) 3 835 7 895 15 503 15

0 -12

4 137

8 327

3 159

919

-314 -531 -622-960 -887 -950 -906 -958

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

Uke 10 Uke 11 Uke 12 Uke 13 Uke 14 Uke 15 Uke 17 Uke 18 Uke 19 Uke 20 Uke 21 Uke 22 Uke 23 Uke 24

Arb

eid

ssø

kere

to

talt

Utvikling arbeidssøkere på Agder - kilde: NAV Agder

Arbeidssøkere på tiltak Helt ledige Delvis ledige Uke til uke

10 402 flere

arbeidssøkere i

dag enn i uke 10

Uke 10 Uke 15 Uke 24

Helt ledige 3 875 14 845 8 030

Delvis ledige 1 634 7 170 7 908

Arbeidssøkere på tiltak 890 914 883

Sum arbeidssøkere 6 399 22 929 16 801

12. mars 20. - 27. april 7. – 11. mai 1. - 15. juni?

Page 7: Covid-19 Virkninger på Agder · Uke 11 Uke 12 Uke 13 Uke 14 Uke 15 Uke 17 Uke 18 Uke 19 Uke 20 Uke 21 Uke 22 Uke 23 Uke 24 Netto endring fra uke 10 (Agder) 3 835 7 895 15 503 15

Helt ledige per 9. juni

• Antall helt ledige er halvert siden uke 14!

Mindre nedgang i antall delvis ledige.

• I uke 24 er det 160 203 ledige i Norge (5,7 %

av arbeidsstyrken).

• Agder: 8 030 helt ledige (5,3 %).

-40

4 060

7 608

57

-715-341

-1 080 -1 106-1 474

-915 -895-530 -474

-2 000

-1 000

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

Uke 11 Uke 12 Uke 13 Uke 14 Uke 15 Uke 17 Uke 18 Uke 19 Uke 20 Uke 21 Uke 22 Uke 23 Uke 24

Netto endring fra uke 10 (Agder)

3 835

7 895

15 503 15 560

14 84514 504

13 424

12 318

10 844

9 929

9 0348 504

8 030

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

Uke 11 Uke 12 Uke 13 Uke 14 Uke 15 Uke 17 Uke 18 Uke 19 Uke 20 Uke 21 Uke 22 Uke 23 Uke 24

Utvikling arbeidsledighet Agder - kilde: NAV

Page 8: Covid-19 Virkninger på Agder · Uke 11 Uke 12 Uke 13 Uke 14 Uke 15 Uke 17 Uke 18 Uke 19 Uke 20 Uke 21 Uke 22 Uke 23 Uke 24 Netto endring fra uke 10 (Agder) 3 835 7 895 15 503 15

Ledighet, yrke

• Andelen ledige lønnstakere faller fremdeles

innenfor alle yrkesgrupper, og mest innenfor

yrkene som hadde høyest ledighet.

• Det er fremdeles flest ledige blant butikk- og

salgsarbeidere, reiseliv og serviceyrker (helse,

trening etc.).

7,4

3,0

1,41,8 1,5

3,93,1

8,5

7,4

2,4

6,6

7,8

15,7

7,4

0 0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

Andel

Anta

ll

Yrkesfordelt ledighet, uke 24 (Norge)

I alt

Andel av arbeidsstyrken

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

Utvikling andel arbeidsledige innenfor utvalgte yrker

Butikk- og salgsarbeid Bygg og anlegg

Industriarbeid Reiseliv og transport

Serviceyrker og annet arbeid

Page 9: Covid-19 Virkninger på Agder · Uke 11 Uke 12 Uke 13 Uke 14 Uke 15 Uke 17 Uke 18 Uke 19 Uke 20 Uke 21 Uke 22 Uke 23 Uke 24 Netto endring fra uke 10 (Agder) 3 835 7 895 15 503 15

Ledighet, kjønn og alder (9.6.20 (Norge))

• I forrige ukesrapport ble det

rapportert feil i forhold til andel

ledige blant kjønnene!

• For alle aldersgrupper under 40 år

er det høyere andel ledighet blant

kvinner enn menn.

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

19 år ogunder

20-24 år 25-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år og over

Ledighet fordelt på kjønn, uke 24 (9. juni)

Kvinner Menn Andel K Andel M

Page 10: Covid-19 Virkninger på Agder · Uke 11 Uke 12 Uke 13 Uke 14 Uke 15 Uke 17 Uke 18 Uke 19 Uke 20 Uke 21 Uke 22 Uke 23 Uke 24 Netto endring fra uke 10 (Agder) 3 835 7 895 15 503 15

Arbeidssøkere i NAV Agder fordelt på status per 9. juni).

Kilde: NAV Agder v/Håvard Jacobsen

• Figuren illustrerer forholdet mellom ledige og permitterte:

NAV Agder har 16 821 arbeidssøkere registrert

Disse er fordelt slik på ledighetsstatus

8 030

helt ledige (jobber ikke)

7 908

delvis ledige (jobber litt)

883 Arbeidssøkere

på tiltak

Og fordeler seg videre på permitteringsstatus slik

4 641

Helt ledige

Ikke permittert

3 389

Helt ledige

permitterte

2 162

Delvis

ledige

ikke

permittert

5 746

Delvis ledige

permitterte

863 Arbeidssøkere

på tiltak

ikke permittert

Page 11: Covid-19 Virkninger på Agder · Uke 11 Uke 12 Uke 13 Uke 14 Uke 15 Uke 17 Uke 18 Uke 19 Uke 20 Uke 21 Uke 22 Uke 23 Uke 24 Netto endring fra uke 10 (Agder) 3 835 7 895 15 503 15

Søknader om dagpenger ved permittering (per 9. juni)

• Antall nye søknader om dagpenger som

følge av permittering fortsetter å falle.

• Av det samlede antall søknader om

permitteringer i løpet av pandemien, har

kun 15 % kommet etter uke 15.

• Det er også et synkende antall

permitterte lærlinger i Agder:

914

9460

3465

1819

635 658419 400 375 407

224 210 155

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

Uke 11 Uke 12 Uke 13 Uke 14 Uke 15 Uke 16 Uke 17 Uke 18 Uke 19 Uke 20 Uke 21 Uke 22 Uke 23

Ukentlige søknader om dagpenger ved permittering på Agder (kilde: NAV)

Permitterte lærlinger Januar Februar Mars April Mai

42 Agder 4 4 218 213 146

Page 12: Covid-19 Virkninger på Agder · Uke 11 Uke 12 Uke 13 Uke 14 Uke 15 Uke 17 Uke 18 Uke 19 Uke 20 Uke 21 Uke 22 Uke 23 Uke 24 Netto endring fra uke 10 (Agder) 3 835 7 895 15 503 15

Permitterte i Agder fordelt på yrkesbakgrunn. 09. juni

2020, samt endring per gruppe siste uke

Page 13: Covid-19 Virkninger på Agder · Uke 11 Uke 12 Uke 13 Uke 14 Uke 15 Uke 17 Uke 18 Uke 19 Uke 20 Uke 21 Uke 22 Uke 23 Uke 24 Netto endring fra uke 10 (Agder) 3 835 7 895 15 503 15

Helt eller delvis ledige arbeidssøkere

• Kartet viser antallet helt eller

delvis ledige per kommune, og

hvor stor andel disse utgjør av

arbeidsstyrken.

• Jo mørkere farge, jo høyere andel

av arbeidsstyrken er i en av disse

kategoriene.

• Permitterte inngår i tallgrunnlaget,

mens arbeidssøkere på tiltak er

utenfor (883 personer på Agder).

Kilde: NAV Agder

Page 14: Covid-19 Virkninger på Agder · Uke 11 Uke 12 Uke 13 Uke 14 Uke 15 Uke 17 Uke 18 Uke 19 Uke 20 Uke 21 Uke 22 Uke 23 Uke 24 Netto endring fra uke 10 (Agder) 3 835 7 895 15 503 15

23%

46%

18%

29%

12%

21% 22%

4%

19%

4%

15%

24%

11%10%

1%3%

2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

Agder - Akkumulerte søknader om dagpenger ved permittering per 9. juni (fra uke 11)

Antall søknader

Andel av lønnstakere

Akkumulerte søknader om dagpenger ved permittering på Agder,

næringsfordelt (fra 9. mars til 9. juni)

NæringAntall

søknaderAndel av

lønnstakereAndel Norge

Varehandel, reparasjon av motorvogner 4 813 23% 25%

Overnattings- og serveringsvirksomhet 3 155 46% 54%

Industri 2 683 18% 15%

Private tjenester ellers 1 848 29% 31%

Bygge- og anleggsvirksomhet 1 778 12% 13%

Forretningsmessig tjenesteyting 1 565 21% 22%

Transport og lagring 1 440 22% 22%

Helse- og sosialtjenester 1 434 4% 4%

Faglig, vit. og teknisk tjenesteyting 1 075 19% 16%

Undervisning 602 4% 4%

Informasjon og kommunikasjon 407 15% 12%

Omsetning og drift av fast eiendom 311 24% 23%

Bergverksdrift og utvinning 262 11% 8%

Jordbruk, skogbruk og fiske 129 10% 7%

Off. adm., forsvar, sosialforsikring 85 1% 1%

Elektrisitet-, vann og renovasjon 59 3% 4%

Finansierings- og forsikringsvirksomhet 34 2% 3%

Ukjent 57 * *

I alt 21 759 14% 15%

Page 15: Covid-19 Virkninger på Agder · Uke 11 Uke 12 Uke 13 Uke 14 Uke 15 Uke 17 Uke 18 Uke 19 Uke 20 Uke 21 Uke 22 Uke 23 Uke 24 Netto endring fra uke 10 (Agder) 3 835 7 895 15 503 15

Konkurser uke 11 – uke 23

• Vi har sammenliknet konkursstatistikk for uke 11 til 23

for hhv 2019 og 2020. For Norge sett under ett ble 30%

flere personer berørt av konkurser i denne perioden i

2020 enn i 2019. I Agder ble 1,5 ganger flere berørt.

• Innenfor overnattings- og serveringsvirksomhet har det

fra uke 11 til uke 23 vært 10 konkurser med 124

berørte ansatte på Agder. Dette er dobbelt så mange

bedrifter og 4 ganger så mange berørte ansatte som i

samme periode i 2019.

• Det er ellers vanskelig å påvise effekt av korona

og/eller oljeprisfall ut ifra konkursstatistikk for Agder.

Dette skyldes bl.a. selskapsstrukturer (hovedkontor

annet sted i Norge), tolking av årsakssammenhenger

og tidspunkt (effekten kan komme senere).

• Bemanningsbyrået Vipas AS (Vennesla) ble meldt

konkurs 23. mai, oppgitt med 170 berørte ansatte i

SSB.

Kilde: SSB

Konkurser uke 11-23 (Agder) 2019 2020

Bedrifter Ansatte Bedrifter Ansatte

F Byggje- og anleggsverksemd 12 56 7 66

G Varehandel, reparasjon av motorvogner 17 55 8 39

I Overnattings- og serveringsverksemd 6 28 10 124

N Forretningsmessig tenesteyting 3 3 4 170

Alle andre næringer 19 21 12 18

Totalt 57 163 41 417

8 60

1951 46

0

3028 4

214

0 11

0

50

100

150

200

250

Uke 11 Uke 12 Uke 13 Uke 14 Uke 15 Uke 16 Uke 17 Uke 18 Uke 19 Uke 20 Uke 21 Uke 22 Uke 23

Ansatte berørt av konkurser på Agder uke 11 - uke 23 (2019 og 2020)

Ansatte 2019 Ansatte 2020

Page 16: Covid-19 Virkninger på Agder · Uke 11 Uke 12 Uke 13 Uke 14 Uke 15 Uke 17 Uke 18 Uke 19 Uke 20 Uke 21 Uke 22 Uke 23 Uke 24 Netto endring fra uke 10 (Agder) 3 835 7 895 15 503 15

NHO medlemsundersøkelse

• NHOs siste medlems-

undersøkelse 3. juni viser at det

totalt sett går bedre for

bedriftene på Agder. Samtidig er

det viktig å poengtere at veldig

mange bedrifter fortsatt merker

negative effekter av

koronakrisen.

• I Agder har 1 av 10 bedrifter

som deltok i undersøkelsen

gjennomført oppsigelser som

følge av korona-epidemien.

• Resultatene er ikke justert for

bedriftenes størrelse eller

bransjetilhørighet. En bedrift har

en stemme.

6% 6%

9%

10%

4% 4%

6%

8%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

02.apr 17.apr 29.apr 03.jun

Har din bedrift gjennomført oppsigelser som følge av koronaviruset? Andel ja

Agder Norge

Page 17: Covid-19 Virkninger på Agder · Uke 11 Uke 12 Uke 13 Uke 14 Uke 15 Uke 17 Uke 18 Uke 19 Uke 20 Uke 21 Uke 22 Uke 23 Uke 24 Netto endring fra uke 10 (Agder) 3 835 7 895 15 503 15

NHO medlemsundersøkelse

• Blant bedriftene som deltok i

undersøkelsen fra Agder har

andelen som har gjennomført

oppsigelser økt fra 6 % i uke 16

til 10 % i uke 23.

• Andelen som planlegger

oppsigelser har gått ned, og

14 % av bedriftene rapporterte

dette 3. juni.

14%13%

18%

14%14%

17%

20%19%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

02.apr 17.apr 29.apr 03.jun

Har din bedrift planer for oppsigelser som følge av koronaviruset? Andel ja

Agder Norge

Page 18: Covid-19 Virkninger på Agder · Uke 11 Uke 12 Uke 13 Uke 14 Uke 15 Uke 17 Uke 18 Uke 19 Uke 20 Uke 21 Uke 22 Uke 23 Uke 24 Netto endring fra uke 10 (Agder) 3 835 7 895 15 503 15

NHO medlemsundersøkelse

• Andelen bedrifter på Agder som

oppgir at de har merket lavere

etterspørsel eller kanselleringer av

ordre har gått ned fra 86 % i uke 16

til 56 % i uke 23.

• Det har siden 17. april vært en

positiv utvikling i etterspørselen for

bedrifter i Agder som har svart på

undersøkelsen.

• Agder har hatt en mer positiv

utvikling enn landsgjennomsnittet i

perioden fra slutten av april til juni.

17%

72%

85% 86% 86%

80%

56%

21%

68%

82%84%

82%79%

65%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

9.3. 13.3. 19.3. 2.4. 17.4. 29.4. 3.6.

Har din bedrift merket lavere etterspørsel eller kanselleringer av ordre som følge av koronaviruset? Andel ja

Agder Norge

Page 19: Covid-19 Virkninger på Agder · Uke 11 Uke 12 Uke 13 Uke 14 Uke 15 Uke 17 Uke 18 Uke 19 Uke 20 Uke 21 Uke 22 Uke 23 Uke 24 Netto endring fra uke 10 (Agder) 3 835 7 895 15 503 15

NHO medlemsundersøkelse

• 1 av 2 bedrifter fra Agder som

deltok i den siste

undersøkelsen har blitt varslet

av leverandører om

forsinkelser eller kanselleringer

av leveranser som følge av

korona-epidemien.

• Andelen i Agder er redusert fra

66 % i uke 16 til 52 % i uke 23.

Dette er andre undersøkelse

hvor vi ser en nedgang.

21%

49%

56%

63%66%

62%

52%

24%

47%

61%64% 63% 62%

53%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

9.3. 13.3. 19.3. 2.4. 17.4. 29.4. 3.6.

Har dine leverandører varslet om forsinkelser eller kanselleringer av leveranser som følge av koronaviruset?

Andel som har svart ja

Agder Norge

Page 20: Covid-19 Virkninger på Agder · Uke 11 Uke 12 Uke 13 Uke 14 Uke 15 Uke 17 Uke 18 Uke 19 Uke 20 Uke 21 Uke 22 Uke 23 Uke 24 Netto endring fra uke 10 (Agder) 3 835 7 895 15 503 15

NHO medlemsundersøkelse

• Andel bedrifter i Agder som

rapporterer at de har

likviditetsproblemer ble

redusert fra uke 18 (23 %) til

uke 23 (16 %).

• Andelen har gått mer ned i

Agder enn for

landsgjennomsnittet den siste

måneden.

28%

32%

22%23%

16%

29%

31%

26%

23%

19%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

19.3. 2.4. 17.4. 29.4. 3.6.

Mangler din bedrift penger til å betale de regninger som forfaller om kort tid, grunnet koronaviruset (likviditetsproblemer)? Andel ja

Agder Norge

Page 21: Covid-19 Virkninger på Agder · Uke 11 Uke 12 Uke 13 Uke 14 Uke 15 Uke 17 Uke 18 Uke 19 Uke 20 Uke 21 Uke 22 Uke 23 Uke 24 Netto endring fra uke 10 (Agder) 3 835 7 895 15 503 15

NHO medlemsundersøkelse

• Undersøkelsen viser at

det blir stadig færre

bedrifter som vurderer det

som en reel risiko at

bedriften går konkurs.

• Andelen bedrifter som

svarer dette i Agder er

redusert fra 26 % 2. april

til 11 % 3. juni.

26%

17%16%

11%

28%

22%

19%

14%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

02.apr 17.apr 29.apr 03.jun

Vurderer du at det er reell risiko for at din bedrift kommer til å gå konkurs som følge av koronaviruset? Andel ja

Agder Norge

Page 22: Covid-19 Virkninger på Agder · Uke 11 Uke 12 Uke 13 Uke 14 Uke 15 Uke 17 Uke 18 Uke 19 Uke 20 Uke 21 Uke 22 Uke 23 Uke 24 Netto endring fra uke 10 (Agder) 3 835 7 895 15 503 15

Kompensasjonsordningen for næringslivet

• Kompensasjonsordningen

gir virksomheter med stort

inntektsbortfall som følge

av virusutbruddet en

økonomisk

kompensasjon.

• Næringslivet på Agder har

til sammen mottatt 108

millioner kroner fra

ordningen per

08.06.2020.

• Ordningen forvaltes av

Skatteetaten på oppdrag

fra Finansdepartementet.

Page 23: Covid-19 Virkninger på Agder · Uke 11 Uke 12 Uke 13 Uke 14 Uke 15 Uke 17 Uke 18 Uke 19 Uke 20 Uke 21 Uke 22 Uke 23 Uke 24 Netto endring fra uke 10 (Agder) 3 835 7 895 15 503 15

Kompensasjonsordningen for næringslivet

• Målet med

Kompensasjonsordningen er

at næringslivet i størst mulig

grad unngår konkurser og

kommer seg raskere opp

igjen når krisen er over.

• De næringene som har

mottatt mest midler per

08.06.20 er overnattings- og

serveringsvirksomheter,

detaljhandel, frisør-

virksomheter, private

helsetjenester (tannleger,

fysio etc.) og treningssentre.

Page 24: Covid-19 Virkninger på Agder · Uke 11 Uke 12 Uke 13 Uke 14 Uke 15 Uke 17 Uke 18 Uke 19 Uke 20 Uke 21 Uke 22 Uke 23 Uke 24 Netto endring fra uke 10 (Agder) 3 835 7 895 15 503 15

Kompensasjonsordningen for frilansere og

selvstendig næringsdrivende

• Ordningen startet opp

mandag 4. mai og forvaltes

av NAV. Totalt er det per 29.

mai utbetalt 351 millioner

kroner gjennom ordningen.

• Det søkes om kompensasjon

for inntektstap.

• Frilansere og selvstendig

næringsdrivende på Agder

har til sammen mottatt

15 millioner kroner fra

ordningen per 29.05.2020.

Page 25: Covid-19 Virkninger på Agder · Uke 11 Uke 12 Uke 13 Uke 14 Uke 15 Uke 17 Uke 18 Uke 19 Uke 20 Uke 21 Uke 22 Uke 23 Uke 24 Netto endring fra uke 10 (Agder) 3 835 7 895 15 503 15

Oppsummering rapport fra Frisch senteret, SSB og NAV. 27.03.20

Arbeidslivet

• Alle deler av befolkningen blir utsatt for oppsigelser eller permitteringer

• Lav inntekt og lav utdanning øker sannsynlighet for oppsigelse eller permittering

• Kvinner, unge arbeidstakere og innvandrere mest utsatt for å bli oppsagt eller permittert.

Familie

• Flere fattige familier og familier med lav husholdningsinntekt er utsatt for tapt arbeid

• Familier med barn er relativt utsatt

• Dersom en ektefelle er permittert eller oppsagt øker sannsynlighet for jobbtap hos den andre

Bedrift

• Små bedrifter mest utsatt

• Bedrifter med lav verdiskaping per arbeidstaker er mest påvirket

• Bedrifter med høy gjeld og lav egenkapital er mest utsatt

Vi forsøker å finne

oppdatert kunnskap

rundt dette.

Page 26: Covid-19 Virkninger på Agder · Uke 11 Uke 12 Uke 13 Uke 14 Uke 15 Uke 17 Uke 18 Uke 19 Uke 20 Uke 21 Uke 22 Uke 23 Uke 24 Netto endring fra uke 10 (Agder) 3 835 7 895 15 503 15

Passasjerutvikling kollektivtrafikk

• Økningen etter uke16 fortsetter, og er på andre uke over 50% av normalen i regionen.

• Kapasiteten på bussene er også sterkt redusert som følge av smitteverntiltak.

• I uke 23 er bussbruk i Kristiansandsområdet ca. 50% og Aust-Agder vest ca. 54% av uke 6.

• Nedgangen fra uke 22 må antas å skyldes 2. pinsedag.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

100 000

Uke10

Uke11

Uke12

Uke13

Uke14

Uke15

Uke16

Uke17

Uke18

Uke19

Uke20

Uke21

Uke22

Uke23

Passasjerutvikling Aust-Agder vest (kilde: AKT)

Aust-Agder vest Prosent av uke 6

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

Uke10

Uke11

Uke12

Uke13

Uke14

Uke15

Uke16

Uke17

Uke18

Uke19

Uke20

Uke21

Uke22

Uke23

Passasjerutvikling Kristiansandsområdet (kilde: AKT)

Kristiansandsområdet Prosent av uke 6

Page 27: Covid-19 Virkninger på Agder · Uke 11 Uke 12 Uke 13 Uke 14 Uke 15 Uke 17 Uke 18 Uke 19 Uke 20 Uke 21 Uke 22 Uke 23 Uke 24 Netto endring fra uke 10 (Agder) 3 835 7 895 15 503 15

97%

109%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

200 000

Uke 10 Uke 11 Uke 12 Uke 13 Uke 14 Uke 15 Uke 16 Uke 17 Uke 18 Uke 19 Uke 20 Uke 21 Uke 22 Uke 23

An

del

av

uke

10

Traf

ikkm

engd

e

E18 Prestebekken (Kristiansand)

Personbil Tyngre kjøretøy Personbil andel av referanseuke Tyngre kjøretøy andel av referanseuke

Trafikkutvikling (utvalgte tellepunkt - hverdager)

• I uke 23 er lokaltrafikken om lag på normalen (referanseuke 10) ved E18 Prestebekken.

• Tellepunktet ved Rannekleiv ute av drift uke 22 og 23.

Kr. Himmelfart

2. pinsedag

Page 28: Covid-19 Virkninger på Agder · Uke 11 Uke 12 Uke 13 Uke 14 Uke 15 Uke 17 Uke 18 Uke 19 Uke 20 Uke 21 Uke 22 Uke 23 Uke 24 Netto endring fra uke 10 (Agder) 3 835 7 895 15 503 15

Lokaltrafikk (samlet volum mandag-fredag)

• I uke 23 ligger lokaltrafikken på utvalgte tellepunkt på ca. 90 % av normalen (referanseuke 10)

• Nedgang fra uke 22 skyldes sannsynligvis 2. pinsedag.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

Uke10

Uke11

Uke12

Uke13

Uke14

Uke15

Uke16

Uke17

Uke18

Uke19

Uke20

Uke21

Uke22

Uke23

% a

v u

ke 1

0

Traf

ikkm

engd

e

Festningsgata

Volum % av referanseuke

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

100 000

Uke10

Uke11

Uke12

Uke13

Uke14

Uke15

Uke16

Uke17

Uke18

Uke19

Uke20

Uke21

Uke22

Uke23

% a

v u

ke 1

0

Traf

ikkm

engd

e

Harebakken

Volum % av referanseuke

Page 29: Covid-19 Virkninger på Agder · Uke 11 Uke 12 Uke 13 Uke 14 Uke 15 Uke 17 Uke 18 Uke 19 Uke 20 Uke 21 Uke 22 Uke 23 Uke 24 Netto endring fra uke 10 (Agder) 3 835 7 895 15 503 15

Kilder:

• Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

• ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control): https://www.ecdc.europa.eu/en

• NAV: https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/statistikk/flere-statistikkomrader/relatert-informasjon/koronavirus--

statistikk-fra-nav

• NAV Agder: https://www.nav.no/no/lokalt/agder/statistikk-og-presse/koronavirus-statistikk-fra-nav-agder

• Rapport: «Hvem tar støyten? Arbeidsmarkedet under Korona-krisen» (Frischsenteret, Statistisk sentralbyrå og Nav):

https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/_attachment/416435?_ts=1711ab33788

• Rapporter fra Menon analyse: https://www.menon.no/korona-gruppe-menon/

• NHO: Medlemsundersøkelser i forbindelse med Covid-19

• Agder kollektivtrafikk as (AKT) og Statens vegvesen

Visualiseringer:

• Agder fk dashboard for pc: https://agderfk.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/1d003dc4cea9457e80b9be3acb5abea7

• Agder fk dashboard for mobil: https://agderfk.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/a54c52d5c63f44cc857eee80cbc56789

• CSSE Johns Hopkins dashboard: https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6