Transcript
Page 1: DIGITAL DIVIDE - yunus.hacettepe.edu.tryunus.hacettepe.edu.tr/...DIGITAL-DIVIDE-0108-2017.pdf · What is digital divide? •The difference between nation-states, regions, organizations

DIGITAL DIVIDEMETE YILDIZ

Page 2: DIGITAL DIVIDE - yunus.hacettepe.edu.tryunus.hacettepe.edu.tr/...DIGITAL-DIVIDE-0108-2017.pdf · What is digital divide? •The difference between nation-states, regions, organizations

What is digital divide?

• The difference between nation-states, regions, organizations (or businesses) and individuals in access to and value-adding use of information and communication technologies (ICTs) for a wide variety of activities

Page 3: DIGITAL DIVIDE - yunus.hacettepe.edu.tryunus.hacettepe.edu.tr/...DIGITAL-DIVIDE-0108-2017.pdf · What is digital divide? •The difference between nation-states, regions, organizations

Problemshttp://www.bbc.co.uk/programmes/p03kc67j#play

• Affordability

• Lack of digital literacy skills

• Social/cultural barriers

Page 4: DIGITAL DIVIDE - yunus.hacettepe.edu.tryunus.hacettepe.edu.tr/...DIGITAL-DIVIDE-0108-2017.pdf · What is digital divide? •The difference between nation-states, regions, organizations

Worldhttp://www.internetworldstats.com/stats.htm

Page 5: DIGITAL DIVIDE - yunus.hacettepe.edu.tryunus.hacettepe.edu.tr/...DIGITAL-DIVIDE-0108-2017.pdf · What is digital divide? •The difference between nation-states, regions, organizations

TÜRKİYE’DE SAYISAL BÖLÜNMENİN ÖLÇÜMÜ

• Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yıllık olarak yapılmakta olan “Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Anketi”, Türkiye’de sayısal bölünmenin ölçülmesi için kapsamlı bir veri seti sunmaktadır.

• Anket, bireylerin BİT’e erişimini, kullanımını ve bu alandaki eğilimleri saptamak amacıyla Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) ile uyumlu biçimde 2004 yılından beri (2006 hariç) uygulanmaktadır.

• Yine, TÜİK tarafından gerçekleştirilen “Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Anketi” ise, girişimlerin BİT kullanımını saptamak amacıyla 2005 yılından beri (2006 hariç) uygulanmaktadır.

• 2009, 2010 ve 2011 yılına ait anketler, Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi ve Adres Kayıt Sistemi temel alınarak yapılmıştır. Anket kapsamındaki sorular, 16-74 yaş grubu bireylere yöneltilmektedir.

Page 6: DIGITAL DIVIDE - yunus.hacettepe.edu.tryunus.hacettepe.edu.tr/...DIGITAL-DIVIDE-0108-2017.pdf · What is digital divide? •The difference between nation-states, regions, organizations

Divide By Regions, TUIK

Page 7: DIGITAL DIVIDE - yunus.hacettepe.edu.tryunus.hacettepe.edu.tr/...DIGITAL-DIVIDE-0108-2017.pdf · What is digital divide? •The difference between nation-states, regions, organizations

Computers use by age, education & employment status

Page 8: DIGITAL DIVIDE - yunus.hacettepe.edu.tryunus.hacettepe.edu.tr/...DIGITAL-DIVIDE-0108-2017.pdf · What is digital divide? •The difference between nation-states, regions, organizations

Internet Use

Page 9: DIGITAL DIVIDE - yunus.hacettepe.edu.tryunus.hacettepe.edu.tr/...DIGITAL-DIVIDE-0108-2017.pdf · What is digital divide? •The difference between nation-states, regions, organizations

Internet Use

Page 10: DIGITAL DIVIDE - yunus.hacettepe.edu.tryunus.hacettepe.edu.tr/...DIGITAL-DIVIDE-0108-2017.pdf · What is digital divide? •The difference between nation-states, regions, organizations

By age, education & employment status

Page 11: DIGITAL DIVIDE - yunus.hacettepe.edu.tryunus.hacettepe.edu.tr/...DIGITAL-DIVIDE-0108-2017.pdf · What is digital divide? •The difference between nation-states, regions, organizations

By occupation

Page 12: DIGITAL DIVIDE - yunus.hacettepe.edu.tryunus.hacettepe.edu.tr/...DIGITAL-DIVIDE-0108-2017.pdf · What is digital divide? •The difference between nation-states, regions, organizations

EVRENSEL HİZMET KANUNU

• 25/05/2005 tarihinde yürürlüğe giren 5369 sayılı Evrensel Hizmet Kanunu, telefon ve temel internet hizmetlerinden, “Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan herkesin, bölge ve yaşadığı yer ayırımı gözetilmeksizin yararlanması”na ve “düşük gelirliler, özürlüler ve sosyal desteğe ihtiyacı olan grupların yararlanabilmesi için uygun fiyatlandırma ve teknoloji seçeneklerinin uygulanabilmesine yönelik tedbirler alınması”na yönelik düzenlemeleri içermektedir.

• Bu kanunla, BİT alanında faaliyet gösteren işletmecilerin, yeterli ekonomik getirisi olmadığı için yatırım yapmaktan kaçındığı bölgelerin BİT’e erişim imkânından faydalanmasına yönelik tedbirler geliştirilmiştir.

Page 13: DIGITAL DIVIDE - yunus.hacettepe.edu.tryunus.hacettepe.edu.tr/...DIGITAL-DIVIDE-0108-2017.pdf · What is digital divide? •The difference between nation-states, regions, organizations

Kamu İnternet Erişim Merkezleri

• Kamunun BİT’in yaygınlaştırılmasına yönelik diğer bir faaliyeti, Kamu İnternet Erişim Merkezleri (KİEM) projesidir. • KİEM’ler, BİT’e erişim imkânı bulunmayan bireylere söz konusu teknolojilerin

öğretilmesini ve bireylerin bu teknolojileri kullanmalarını destekleyen, bununla birlikte sunmakta olduğu diğer hizmetler ile genel olarak toplumda sosyal ve ekonomik etki yaratmayı ve eğitim kazanımlarını hedefleyen toplum hizmetleri olarak nitelendirilmektedir .

• KİEM’ler Bilgi Toplumu Stratejisi’ndeki temel eylemlerden birisini oluşturmuştur. Bu durumun sebepleri arasında söz konusu Strateji’nin hazırlandığı dönemde internet ve bilgisayara erişimin nispeten pahalı olması ve bazı bölgelerde internet erişiminin mümkün olmaması yer almaktadır.

Page 14: DIGITAL DIVIDE - yunus.hacettepe.edu.tryunus.hacettepe.edu.tr/...DIGITAL-DIVIDE-0108-2017.pdf · What is digital divide? •The difference between nation-states, regions, organizations

ORTAKLIKLAR

• Kamu kesimi, özel kesim ve STK işbirliği ile yürütülen “Beni Dijital Dünyana Dahil Et”, “Bilenler Bilmeyenlere Bilgisayar Öğretiyor” gibi ortak projeler

• İş-Kur Genel Müdürlüğü ve Özürlüler İdaresi Başkanlığı’nın (ÖİB) yerel düzeyde valilikler, belediyeler, sanayi ve ticaret odaları ve çeşitli STK’lar vasıtasıyla yürüttüğü projeler, engellilerin BİT ile sosyal hayata entegre olmasına imkân tanımaktadır.

Page 15: DIGITAL DIVIDE - yunus.hacettepe.edu.tryunus.hacettepe.edu.tr/...DIGITAL-DIVIDE-0108-2017.pdf · What is digital divide? •The difference between nation-states, regions, organizations

KÜRESEL ÇÖZÜM ÇABALARI

• BİT’in artan önemi bu alanda ülkeler ve bireyler arasındaki eşitsizliği gidermeye yönelik çabaları hızlandırmıştır. • “Küresel Sayısal Bölünme Girişimi” (Global Digital Divide Initiative) • Sayısal İmkânlar Görev Gücü (Digital Opportunities Task Force)

• 2001 yılında BM Bilgi ve İletişim Teknolojileri Görev Gücü kurulmuştur. • Bu oluşumun amacı, hükümetlere ve uluslararası kuruluşlara politika önerilerinde

bulunmak ve bu alandaki paydaşlar arasında BİT stratejileri oluşturma konusunda ortaklıklar kurmak olarak tanımlanmıştır.

• Bu oluşum, daha sonra BİT ve Kalkınma için Küresel Ortaklık (Global Alliance for ICT and Development) adını almıştır.

Page 16: DIGITAL DIVIDE - yunus.hacettepe.edu.tryunus.hacettepe.edu.tr/...DIGITAL-DIVIDE-0108-2017.pdf · What is digital divide? •The difference between nation-states, regions, organizations

Solutions?One laptop per child Projecthttp://scienceblogs.com/worldsfair/2009/01/06/the-problems-with-one-laptop-p/

• Nicholas Negroponte, co-founder and director of the MIT Media Laboratory, introduced the idea for the $100 laptop in 2005.

• The laptop would be geared towards children in “developing nations.” Its intent was to help education in those countries.

• The technical side: low power requirements, a physical design that prevents water, sand or dirt damage, possibility for solar power and hand-crank powering…

Page 17: DIGITAL DIVIDE - yunus.hacettepe.edu.tryunus.hacettepe.edu.tr/...DIGITAL-DIVIDE-0108-2017.pdf · What is digital divide? •The difference between nation-states, regions, organizations

Why it failed?http://scienceblogs.com/worldsfair/2009/01/06/the-problems-with-one-laptop-p/

• Actual cost (Not $100 but $200)

• Political and governmental resistance from countries to receive the laptops.• Nigeria and Brazil saught local laptops, not imported, but other countries

have presented other kinds of resistance.

• Businesses, such as Intel, who would like to make their own inexpensive laptop

• Grumblings from consumers of wealthy nations (“we want a cheap laptop too!”)

• Education (what value laptops when you don’t have pencils? or a teacher?)

Page 18: DIGITAL DIVIDE - yunus.hacettepe.edu.tryunus.hacettepe.edu.tr/...DIGITAL-DIVIDE-0108-2017.pdf · What is digital divide? •The difference between nation-states, regions, organizations

Solution? Global Internet Accesshttp://edition.cnn.com/2015/12/18/opinions/lord-internet-access/index.html

• Elon Musk plans to deploy hundreds of low Earth orbit micro-satellites to connect the world's remaining 4.2 billion people without access to the Internet.

• A consortium that includes Coca-Cola, Richard Branson's Virgin Group, and other companies is trying to do something similar.

• Google uses drones and router-touting hot-air balloons for teh samepurpose.

• Mark Zuckerberg is exploring innovative high-tech solutions like solar-powered unmanned aircraft

Page 19: DIGITAL DIVIDE - yunus.hacettepe.edu.tryunus.hacettepe.edu.tr/...DIGITAL-DIVIDE-0108-2017.pdf · What is digital divide? •The difference between nation-states, regions, organizations

Solutions?Broadband Internet Access as a Human Right in Finlandhttp://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/581977/EPRS_BRI(2016)581977_EN.pdf

• Since 2010, under universal service provisions in Finland, consumers and businesses have been entitled to broadband access at a speed of at least 1 Mbps at their residence or place of business.

• Broadband access must be provided at a reasonable price (estimated in 2010 to be about €30 to €40 per month) but universal service providers can charge customers reasonable expenses for deployment and installation.

• In 2015, the decision was taken to double the minimum broadband speed requirement to 2 Mbps.

Page 20: DIGITAL DIVIDE - yunus.hacettepe.edu.tryunus.hacettepe.edu.tr/...DIGITAL-DIVIDE-0108-2017.pdf · What is digital divide? •The difference between nation-states, regions, organizations

SONUÇ

• Sayısal bölünme, Türkiye için, yukarıda sayılan unsurlar dikkate alındığında çözüme kavuşturulması gereken önemli bir sorun alanıdır. • Sayısal bölünme, arz yönlü bir bakış açısıyla, e-devlet hizmetlerinin yeteri derecede

kullanımının sağlanamamasına neden olmakta ve e-devletten beklenen faydanın yeterince açığa çıkmasının önünde engel teşkil etmektedir.

• Talep yönlü bir değerlendirme açısından ise, sayısal bölünmeye maruz kalan vatandaşlar e-devletin sağladığı doğrudan faydalardan yararlanamadıkları gibi, kamu hizmetlerine ilişkin taleplerini ilgili kesimlere duyurma olanaklarından mahrum kalarak ayrıca mağdur olabilmektedir.

• Bu durum, kamu hizmet sunumunda hakkaniyeti olumsuz etkileyebilecek unsurlar taşımaktadır.


Top Related