fierar - ludza · 2017. 3. 27. · fierar a:v t \ tt t i \ ti i \ i i it >-) i i, e,ropas reg,o...

of 4 /4
fiERAr a:v t \ T t t I \ T I I \ I I T I I >-) i, E,RoPAs REg,o lArAs ArnsrigAs FoNDs I EGU LDIJUMS TAVA NAKOTN E! gWnA.RBu r-Icuvrs NR. t-7st2ot3 Par papildus iepirkuma darbiem objektii 1. Maija ielas posmE no Kr. Barona ielas lidz Tirgus ielai un 1. Maija ielas posmfl no M. Ezerkrasta ielas lidz Baznicas ielai, Ludzii, Ludzas novadii Ludza 2013. gada23. oktobris Ludzas novada pa5valdiba, Reg. Nr. 900000l7453,juridiskA adrese: Rai4a iela 16, Ludza, LV-5701, turpmdk saukts Pasiifitiijs, Ludzas novada pa5valdibas domes prieklsedeta]as Ahnas Gendeles person6, kas rikojas saskar,ra ar Ludzas novada domes 2009.gada 30j[lija sOdes lemumu (protokols Nr.5 2.$) apstiprinato saisto5o noteikumu Nr. 1 ,,Ludzas novada pa5valdibas nolikums", no vienas puses un Pilnsabiedrlbas ,,Saldus cefinieks-Ta,lce", vienotais registracijas Nr. 58503021871, adrese: Brivibas iela l1A, Saldus, Saldus novads, LV-3801, turpmak saukta - Izpildiffijs, valdes locekfa Ginta Karola persona, no otras puses, abi kopd vai katrs atsevi5|i, turpm5k saukti ari o'Puses", pamatojoties uz Ludzas novada domes iepirkuma komisijas 2013.gada22.oktobra lOmumu (protokols Nr. 4/58/ERAF) iepirkumd ,,Papildus iepirkums b[vdarbiem objektd ,,Ludzas pilsOtas ielu un laukuma rekonstrukcija" iepirkuma identifikacijas numurs LNP 2013/58/ERAF, noslOdza Sddu ligumu, turpmak - Lrgums: 1. LIGUMA PzuEKSMETS 1.1. Pasfitita]s uzdod un Izpildita]s ap4emas veikt 1. Maija ielas posmii no Kr. Barona ielas lldz Tirgus ielai un 1. Maija ielas posmfl no M. Ezerkrasta ielas lidz Baznlcas ielai rekonstrukcijas darbus, saska4d ar darbu apjomiem (Pielikums nr.l). 1.2. Ligums tiek slegts Eiropas Region5las attrstrbas fonda finansOta projekta Nr.3DP/3.6 .2.l.0.|L3|IPIA/VRAA/002 ,,Transporta infrastrukturas sakdrto5ana uzqOmejdarbibas veicina5anai un turisma attistibai Ludzas pilsetd' ietvaros. 2. IZPILDTTA JA P IENATUUI 2.1. Izpildita]s apqemas veikt visus Darbus Objektd, ievOrojot Lrguma noteikumus un Latvijas Republikas (LR) normatrvos aktus, t.sk. LR buvnoteikumus un standartus, ka ari citus dokumentus un instrukcijas, kas saistrti ar Liguma paredzeto Darbu izpildi. Izpilditdjs visus darbus Objektd ap+emas veikt tikai sertificOta b[vdarbu vaditaja vadibd. 2.2. Izpilditdjs ap+emas izmarfiot Darbos tikai tos blvmaterialus un bfivizstrdddjumus, ieka:tas un aprrkojumus, kuri sertificdti LR un kuri pec LR noteiktajiem kvalitates standartiem atbilst Darbos un Objekta noteiktajiem un nepiecieSamajiem kvalitates un tehniskajiem radita]iem. 2.3. lzpildrtdjs ap+emas visus Liguma paredzOtos Darbus veikt kvalitativi un Ligumd noteiktajos termi4os. 2.4. Izpildit5js visa Darbu izpildes laika- ir atbildigs par darba dro5ibas, tehnikas un aizsardirbas, ugunsdro5ibas un apkdr:tOjds vides aizsardzibas noteikumu izpildi un ievero5anu. 2.5. Izpildita]s, bez ipa5a atgadina]uma, visa Darbu izpildes laika, ka arr pabeidzot tos, Objekta nodroSina tiribu un katibu. Regulari savdc un izved Darbu izpildes procesa radu5os biivgruZus, celtniecibas atkritumus un netrumus. EIBOPAS SAVIENIBA

Upload: others

Post on 19-Mar-2021

3 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: fiERAr - Ludza · 2017. 3. 27. · fiERAr a:v t \ Tt t I \ TI I \ I I IT >-) I i, E,RoPAs REg,o lArAs ArnsrigAs FoNDs I EGU LDIJUMS TAVA NAKOTN E! gWnA.RBu r-Icuvrs NR. t-7st2ot3

fiERAr

a:vt\T

ttI\TII\IIT

II>-)i,

E,RoPAs REg,o lArAsArnsrigAs FoNDs

I EGU LDIJUMS TAVA NAKOTN E!

gWnA.RBu r-Icuvrs NR. t-7st2ot3Par papildus iepirkuma darbiem objektii 1. Maija ielas posmE no Kr. Barona ielas lidzTirgus ielai un 1. Maija ielas posmfl no M. Ezerkrasta ielas lidz Baznicas ielai, Ludzii,

Ludzas novadii

Ludza 2013. gada23. oktobris

Ludzas novada pa5valdiba, Reg. Nr. 900000l7453,juridiskA adrese: Rai4a iela 16, Ludza,LV-5701, turpmdk saukts Pasiifitiijs, Ludzas novada pa5valdibas domes prieklsedeta]as AhnasGendeles person6, kas rikojas saskar,ra ar Ludzas novada domes 2009.gada 30j[lija sOdes lemumu(protokols Nr.5 2.$) apstiprinato saisto5o noteikumu Nr. 1 ,,Ludzas novada pa5valdibas nolikums",no vienas puses un

Pilnsabiedrlbas ,,Saldus cefinieks-Ta,lce", vienotais registracijas Nr. 58503021871,adrese: Brivibas iela l1A, Saldus, Saldus novads, LV-3801, turpmak saukta - Izpildiffijs, valdeslocekfa Ginta Karola persona, no otras puses,

abi kopd vai katrs atsevi5|i, turpm5k saukti ari o'Puses", pamatojoties uz Ludzas novadadomes iepirkuma komisijas 2013.gada22.oktobra lOmumu (protokols Nr. 4/58/ERAF) iepirkumd,,Papildus iepirkums b[vdarbiem objektd ,,Ludzas pilsOtas ielu un laukuma rekonstrukcija"iepirkuma identifikacijas numurs LNP 2013/58/ERAF, noslOdza Sddu ligumu, turpmak - Lrgums:

1. LIGUMA PzuEKSMETS

1.1. Pasfitita]s uzdod un Izpildita]s ap4emas veikt 1. Maija ielas posmii no Kr. Barona ielas lldzTirgus ielai un 1. Maija ielas posmfl no M. Ezerkrasta ielas lidz Baznlcas ielairekonstrukcijas darbus, saska4d ar darbu apjomiem (Pielikums nr.l).1.2. Ligums tiek slegts Eiropas Region5las attrstrbas fonda finansOta projektaNr.3DP/3.6 .2.l.0.|L3|IPIA/VRAA/002 ,,Transporta infrastrukturas sakdrto5ana uzqOmejdarbibasveicina5anai un turisma attistibai Ludzas pilsetd' ietvaros.

2. IZPILDTTA JA P IENATUUI

2.1. Izpildita]s apqemas veikt visus Darbus Objektd, ievOrojot Lrguma noteikumus un LatvijasRepublikas (LR) normatrvos aktus, t.sk. LR buvnoteikumus un standartus, ka ari citus dokumentusun instrukcijas, kas saistrti ar Liguma paredzeto Darbu izpildi. Izpilditdjs visus darbus Objektdap+emas veikt tikai sertificOta b[vdarbu vaditaja vadibd.

2.2. Izpilditdjs ap+emas izmarfiot Darbos tikai tos blvmaterialus un bfivizstrdddjumus,ieka:tas un aprrkojumus, kuri sertificdti LR un kuri pec LR noteiktajiem kvalitates standartiematbilst Darbos un Objekta noteiktajiem un nepiecieSamajiem kvalitates un tehniskajiem radita]iem.

2.3. lzpildrtdjs ap+emas visus Liguma paredzOtos Darbus veikt kvalitativi un Ligumdnoteiktajos termi4os.

2.4. Izpildit5js visa Darbu izpildes laika- ir atbildigs par darba dro5ibas, tehnikas unaizsardirbas, ugunsdro5ibas un apkdr:tOjds vides aizsardzibas noteikumu izpildi un ievero5anu.

2.5. Izpildita]s, bez ipa5a atgadina]uma, visa Darbu izpildes laika, ka arr pabeidzot tos,Objekta nodroSina tiribu un katibu. Regulari savdc un izved Darbu izpildes procesa radu5osbiivgruZus, celtniecibas atkritumus un netrumus.

EIBOPAS SAVIENIBA

Page 2: fiERAr - Ludza · 2017. 3. 27. · fiERAr a:v t \ Tt t I \ TI I \ I I IT >-) I i, E,RoPAs REg,o lArAs ArnsrigAs FoNDs I EGU LDIJUMS TAVA NAKOTN E! gWnA.RBu r-Icuvrs NR. t-7st2ot3

i

I

II

I

I

I

I

lI

i

I.

i

@

i

2.6. Izpilditajs visu Ligum a paredz*to Darbu izpildes raiku nes atbildrbu par Darbu izpildei

nepieciesamo *ut.riar,-iJt at , apr*oj-uma transponesT" * Darba izpildes vietu' kA ari to

""'rili"s*", uzglaba5anu * upt*gaianu Darbu izpildes yieta'

2.7. Izpilditajs var sa4emt utriarru,, pur-papilti* gui}, kas nav ietverts hguma' tikai tad' ja

par to starp pusem ""JJgr"

rakstiska ilpili"t"*1anxr-Bojajumi vai innaqT Objekta' kas nav

saistitas ar Darbu izpildi, bet rodas rrpit-i-rta3* vgicgt oarbus, nav uzskatami par papildu darbu'

Minoto boj'jumu vai izmai4u raditas sekas objektam vai ta atsevisr,<dm konstrukcijdm vai

iekartam, vai jau paveiktajam * pi"+.rri":u-_ o.19"* Izpilditdjam . jdnovers par saviem

ridzekfiem, to sdkotnoja izskatd, ,tarotti ,rn t uutitatc un ^i'dus

bojdjumus vai izmai4as

IzpilditSjam ir pienakurns atjaunot to sSkotnOj d izskata, stavoklr un kvalit'te, l.'dz visu Darbu

,toaoS*u, - pier1em5anas akta paraksti5anas termi4am'

2.g. Izpilditdja pienakums i, ";il;oJ"ties' bridinat PasfititSju par tadu Darba izpildei

nepieciesamo purat rri, veiksanu, kuri var ietetmet tresas personas ipasumu vai intereses'

3. PASUTITAJA PIENAKUMI

3.l.Pasiititajsobjektulzpildlta]amLigumsparedzOtodarbuizpildeiirnodevisLiguma,"t$],|f:iffif;,

parakstisanas pasrtrtajs nodod rzpilditdjam dokumentaciju, kas nepieciesama

t'*:T"ttJloJ,1:,Xjttil.*r, veikt visus Liguma paredzotos maksdjumus Liguma noteiktaja kartiba

* llL"t?"*orrrdjs Darbu izpildes gaitd nodrosina rzpildrtsjam bfivu piekJusTu objektam.

3.5. pasfititdjam ir pienakums pi"+"*t laba kvalitati ,rn llgumE noteikta kalibd izpilditos

darbus ar pieqem5anas nodo5anas aktu'

4. DARBU TZPILDEKARTIBA LTN PIENETUSANA

4.l.DarbuizpildessakumsnevOldkkd_2013.gada22.oktobris.4.2. Visu Darbu izpildes beigu,"n"itrJ fia z - 3 ied1las no liguma paraksti5anas dienas'

4.3. pOc visu Darbu izpildes, frpiiartajt paveiktoi Darbui nodod' bet Pasfltrtajs pie4em'

sastSdot pie4emsana, - Nooos*r, ur.oi, [* p-ut rtu abas Liguma Puses.-Pusem Sadu aktu' pie

nosacijuma, ka visi Darbi pilnlbd p"";ili irguma noteiktaj' rivalitate yn kartlbd saska4a ar LR

normativajos aktos noteiktajdm prasrbam, japiaksta ne vclik ka 3 (tris) darbdienu laika no Sada

'utTf"T;T;l#?j, pirms paveikto Darbu apsekosanas Xl,gr*:,.1*,::..ri:o;:1*1i'Jtizp*dltu Darbu, par konsiatotajiem par.alumiem tiek.sast'dlts objekta apsekosanas akts, kura tiek

noraditi objekta fiksetie defekti. l,rar pr.ip*.t.tu.tiek iesniegts Izpildrtajam vutapdrstdvim' Akta

konstatotie tr0kumi IzpilditSjam :*";-rri'p. savieT .lidze[1jem.^ piegemsanas - nodosanas akta

paraksti.ana starp p*G; suja gudrj*a ti;k atlikta lidz minito triikumu pilnigai noversanai. P.c

defektu novorsanas var tikt veikta atkdrtota parbaude, T me.l.i paliecinaties, vai atkl'tie defekti

""rJtt i ieprieksejas parbaudes akta minetaja apjomd un kvalitatc'

5. NOREKINU KARTIBA

5.l.KopejdLigumadarbusunmairLvLSgTl,Sz(astolitu$tgsidevir'risimtisepti4desmitviens lats un g2 santimi) bez pvN un pvN 2r% Li rdgl,os (viens tfikstotis asto*i simti

astoqdesmit detri rati un 0g santimi), kas kopsumma sastrda tvl 10855,90 (desmit tflksto*i

asto4i simti piecdesmit pieci lati un 90 santimi)'

5.2.Izpildrtr$am ir tiesrbas ,u+.*iu'r*su ltdz 50o/o apmera no Liguma kopsummas' piestadot

Pasfltltajam re[<inu.

5.3. Pamatojoties rLZ likuma

bflvniecibas pakalpojumiem valsts,,Par pievienotds vertibas nodokli" Lt}'parrtu nodokli par' iftZitamaksd bfivniecrbas pakalpojuma sar'remOjs un Puses

Page 3: fiERAr - Ludza · 2017. 3. 27. · fiERAr a:v t \ Tt t I \ TI I \ I I IT >-) I i, E,RoPAs REg,o lArAs ArnsrigAs FoNDs I EGU LDIJUMS TAVA NAKOTN E! gWnA.RBu r-Icuvrs NR. t-7st2ot3

vienojas par reverse PVN piemerolanu, nosakot, ka PVN par Darbu izpildi valsts btdLeta

lemalGa rasutltaJs.5.4. NorO[inuPasltrtajs veic 60 (se5desmit) dienu laikA no darba pie4emsanas - nodo5anas akta

parakstrsanas un lzpil&tdjarO,<ina sar,remsanas brrZa. Gadijumd, ja Pasttitdjs nepamatotu iemeslu

ae1 utrut ar paraksiit 5i liguma 4.3.punh6 noradito Pie4em5anas - Nodo5anas aktu, norO[<ins

veicams 60 (seSdesmit) dienu laik6 no lzpildrtfiarO!<ina sar,remianas briZa'

5.5. Samaksa tiek veikta ar pdrskaitijgmu uz lzplldrtdjabankas kontu.

5.6. Par apmaksas dienu tiek uzskatita diena, kad Pasfltitdja veiktais maksajums ir ienacis

Izpildltala bankas konts' 6. pusu ATBILDIBA

6.1. Ja Izpilditdjs nokavd Liguma 4.2. punkta noteikto Darbu izpildes termir,ru, tas maksa

Pastitit6jam ligumsodu 0,lolo (vienu desmitdalu procenta) apmOr6 no Liguma kopOjds Darbu

.*r par katru nokaveto dienu, iz4emot gadrjumu, ja iepriek5 par to starp PusOm noslcgta

savstarp6ja vieno5anas. Ligumsoda apmaksa neatbrivo IzpilditaJu no Lrguma izpildes.

6.2. ia Pasfitit5js nokave Liguma 5.2. punkt6 noteikto Darbu apmaksas termir,rus, tas maks5

IzpilditaJam ligumsodu 0,1olo (vienu desmitdafu procenta) apmera no Liguma Darbu sunmas par

katru nokaveto dienu, izlemot gadijumu, ja iepriekS par to starp Pusem noslegta savstarpOja

vieno5anas. Lrgumsoda apmaksa neatbrivo Pastititaju no Liguma izpildes.

6.3. Liguma neizpildi5anas, nesavlaicigas izpildi5anas vai prettiesiskas vienpusejas atka]Sands

gadijumd Puse, kura pie td vainojama, sedz visus ltdz ar to otrai Pusei radu5os zaudOjumus.- 6.4. Neviena no PusOm netiks uzskatita par vainigu, ja kadu no Liguma noteikumiem vai tA

izpildi aizkav1 vai padara neiespOjamu, no Liguma PusOm neatkarigu apstdkfu ietekme

(ForceMajeure).6.4.1. Abas Puses apgemas darit visu iespOjamo, lai novOrstu un parvarOtu apstakfus, kas

ietekmO Liguma nepildi5anu.6.5. Puses parakstot Ligumu apliecina, ka vi4am ir LR normativajos aktos patedzeta

tiesibspOja un ricibspOj a,ka ari pilnvaras noslOgl Ligumu.6.6- Puses parakstot 5o Ligumu apliecina, ka vi4iem ir zinams Objekta pa5reizejais stavoklis,

viqi apzin6s 5i Liguma ietvaros veicamo Darbu apjomu, Izpilditdjs aprOkinot un piedavajot

Pasltita]am kopOjo Liguma Darbu surlmu ir pilnibd ieverojis visus 5i Liguma TAme atrunatos

cenu veidoianas kriterijus, savuka:t Pasltita]u pilniba apmierina Sajd Ligumdlzpildfidia pieddvdtd

kopejA Lrguma Darbu sufllma, un Puses necels nekadas pretenzijas vel5k atkl5ju5os tr[kumu (t.sk.

neparedzetu vai papildus Darbu) vai kopejds Liguma Darbu summu apmdra nesamOriguma dO!.

6.7. Puses parakstot 5o Ligumu apliecina, ka vilram ir saprotams 5i Liguma saturs un noz-tme,

ka vili atzis 5o Ligumu par pilniba pareizu un izdevigu un noslEdzto labpratigi, bez maldus,

spaidiem vai viltus, ka ari tas ir saisto5s PuSu tiesibu un piendkumu pdrmantotdjiem, t.sk.

gadijumos, kad Izpilditdjs tiek reorganizOts (apvienots, sadalits vai p5rveidots) vai likvidOts, ka art

gadrjumos, kad saska4a ar LR normativajiem aktiem tiek izmainits PuSu juridiskais statuss, vai LRnormativajos aktos noteiktaja kA:tibA pret PusOm tiek ierosinata maksdtnespOjas lieta, vai tiesa

Saistrbu pdmemOju pasludina par maksatnespOjrgu un pret to tiek uzsakts maksdtnespOjas process,

vai noztmOts finan5u stabilizdcijas process.

7. DARBU GARANTIJAS LAIKS

7.1. Izpildltdjs nodro5ina tadu Ligumaparedzeto Darbu izpildes tehnologiju, kas garantO visu

izpildito Darbu kvalitdti ne zemdku par LR normativajos aktos noteiktajiem kvalitates standartiem.

7.2. Izpildltals visiem Ligumd paredzOtajiem un veiktajiem Darbiem, un Darbos

izmantotajtem blvmaterialiem dod garantijas laiku 24 (divdesmit detrus) kalenddros mOneSus no

Pie4em5anas - Nodo5anas akta paraksti5anas dienas.

7.3. Garantijas laikd atkldtie defekti, kas saistiti ar Liguma paredzAto, bet nekvalitativi veiklo

Darbu vai Darba izmantotajiem nekvalitativajiem vai nepar:eizi pielietotiem galvenajiem

blvmaterialiem, bfivizstradajumiem, IzpilditEjam janover5 par saviem lidzek]iem Pasltitdja

nordditajos termi4os.

Page 4: fiERAr - Ludza · 2017. 3. 27. · fiERAr a:v t \ Tt t I \ TI I \ I I IT >-) I i, E,RoPAs REg,o lArAs ArnsrigAs FoNDs I EGU LDIJUMS TAVA NAKOTN E! gWnA.RBu r-Icuvrs NR. t-7st2ot3

8. STRIDU zsrm.saNa

8.1. Ja Puiu starpa rodas str-rds vai nesaskan, as, kas saistr=ti ar L-rgumu vai td, izpildi, Puses torisina pdmrnu cefa. Rakstiskas pretenzrjas izskatfuas un rakstiska atbilde uztan sniedzama piecukalendaro dienu laikd pOc 56du pretenziju sa4rem5anas.

8.2. Ja nesaskar,ras PuSu starpa nav iespejams atrisinAt L-rguma 8.1.punha paredzetaja kArtfra,strTds tiek nodots visp6rejds jurisdikcijas ties5, saska46 ar LR normatrvajiem aktiem.

8.3. Gadlums, kad k6da no Lrguma PusOm uzsak str-rdu (t.sk. iesniedz prasrbu tiesd) pret otruPusi nav uzskatdms par pamatu, lai nepildrtu L-rgumd uz4emtds saisubas.

9. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

9.1. Parakstot L-rgumu Izpildr=tdjs apliecina, ka ir pilnibdiepazinies ar apstakfiem ObjektE, tdstdvokli un atra5anos daba, ka arT ar L-rgumd paredzeto Darbu izpildes apjomu, k6rtrbu,nosaclumiem, kas attiecas uz L-rgum5 paredzOto Darbu izplldi, un L-rgum5 paredzeta Darbusumma (LIguma 5.1. punlfts) ir pilnibd iekf5vis visas nepiecie5amos Darbu apjomus un visas

izmaksas, kas saistrtas ar visu 5o praslbu ievOroSanu un piln-rgu izpildi L-rguma noteiktajostermiqos.

9.2. L-rgums stdjas spOkd ar br-rdi, kad to parakstlu5as abas Puses, un ir spOka l-rdz LTgumaparedzOto nosaclumu izpildei.

9.3. Visi grozlumi L-rgum6, iepirkumam iesniegtaja un apstiprindtajd tame ir spOkE tikai tad,ja tie noformOti rakstiski un tos parakstlu5as abas Puses.

9.4. L-rgumu varlauzt Pusem par to vienojoties.9.5. Puses parakstot L-rgumu apliecina, ka visa taja luzradlta informacrja par PastitTt5ja un

IzpildftEj a rekvizrtiem atbilst patiesrbai.9.6. Lrgums sastadTts un parakstTts 3 (trTs) eksemplaros ar vienadu juridisku speku, no kuriem

viens eksemplars 5T Lrguma paraksti3anas br-rdT tiek nodots IzpildTtdjam, bet divi eksemplari -PasltTtajam.

PUSU REKVIZITI UN PARAKSTI

PASOTITAJSLudzas novada pa5valdlbaReg. Nr. 90000017453Juridiskd adrese: Raiga iela l6,Ludza,Ludzas novads, LV-5701Faktiskd adrese: Raiga iela 16, Ludza,Ludzas novads, LV-5701

2308039000Y22

A. Gendele

c0.lr 30ts

IZPILDITAJSPilnsabiedri-ba rrSaldus cefinieks-Talce",Reg. nr 58503021871,Adrese: Br-rvlbas iela 11A, Saldus, Saldusnovads, LV-3801Banka: AS ,,Swedbanka"Konts: LV07HABA05 5 1 03 68 l7 I I 4SWIFT kods: HAB ALY22

. Karols

Banka: ValstsKonts: LV