ftn novine

Author: nikolina94b

Post on 07-Jul-2018

235 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/18/2019 FTN novine

  1/8

  ISSN 2217

  БРОЈ 10, ОКТОБАР

   ЛИСТ СТУДЕНАТА ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА

   

  БРОЈ  ФЕБРУАР/MAРТ

  Немој да  будеш  табула

    раза!

   Успешан наступ ФТН-а на Сајму образовања „Путокази” Факултет техничких наука се и огодине веома успешно представио Сајму образовања „Путокази”, гдепредстављена и нова кампања Марктинг службе за упис нове генерације сдената у школску 2014/2015. годину инсрисана изреком „НЕМОЈ ДА БУДЕШ ТАБУРАЗА”. Сајам „Путокази” свечано је отрио помоћник министра просвете, науи технолошког развоја проф. др СлободСтупар. Гости штанда били су декан ФТНпроф. др Раде Дорословачки и продекпроф. др Срђан Колаковић. На посебдизајнираном штанду, који је доминирМастер халом Новосадског сајма, студеннашег факултета, окупљени у Маркетитим, будућим бруцошима несебичнопреносили своја искуства која су стектоком студирања, упознали их са свструкама које се школују на ФТН-у као иинформацијама у вези са уписом, прије

  ним испитима, припремном наставом. ФТН-а, Марија Ненадовић, истакла јеФТН новине да је поред корисних инфомација, посетиоцима обезбеђено и замљиво дружење на нашем штанду.

  - Централни део штанда представљаофото-студио где су посетиоци „постајалинжењери. Велику пажњу свих посетилапривукла је радионица „Судар мозговакојој су у директном дуелу учесници могда победе противника користећи само снсвојих мисли – истакла је Марија НенадовКао и сваке године будући бруцоши учевовали су и у наградној игри „ДА ТИ ГЛАРАДИ”, а награду – ваучер за бесплатпохађање припремне наставе из математиосвојио је Бранислав Гамф ученик средМашинске школе из Новог Сада који желиупише рачунарство и аутоматику на ФТННаступ на Сајму образовања осмислили среализовали запослени у Маркетинг служФТН-а: Марија Ненадовић и Тијана ПокрајЗа пројектовање и дизајн штанда заслужни доц. Јелена Јуреша и Вишња Жугић (сценархитектура, техника и дизајн), а подршка преализацији наступа биле су доц. др СандДедијер и Ирма Пушкаревић са Департманаграфичко инжењерство и дизајн. Маркеттим задужен за промоцију на сајму чинили

  студенти: Сања Ватић, Милица Којић, ДрагаСтанковић, Ивана Божулић, Миљана Марвић, Лазар Младеновић, Александар НиколИгор Стојаковић, Ненад Дураковић, Пет

  Жица, Иван Миковић и Тодор Буач.реализацију радионице „Судар мгова” заслужни су: Ђорђе Старвић, Тамара Ћеранић, Горана Митовић и Владимир Остојић, студен

  докторских студија на Депаману за енергетику, електнику и телекомуникациНакон успешног наступаСајму образовања и активонлајн камање коју водимооктобра месеца, настављаса промотивном кампањоУ току марта и априла месеМаркетинг тим ФТН-а посетипреко 60 школа у градовиСрбије и Републике Српске

 • 8/18/2019 FTN novine

  2/8

  2 ЈУБИЛАРНА XX КОНФЕРЕНЦИЈА “ТРЕНДОВИ РАЗВОЈА – ТРЕНД 2014” НА КОПАОНИКУ 

  Највеће интересовање изазвала применанових технологија у високом образовању

  1. Досадашња пракса је показала да

  Министарство просвете науке и техно-лошког развоја и Национални саветинису у довољној мери реформисалиобразовање почев од основношкол-ског, па до високошколског.

  2. Неопходно је да се формирапосебно Министарство за наукуи високо образовање. СадашњеМинистарствo просвете, науке и техно-лошког развоја се у пракси показалонедовољно ефикасним (с обзиром наширок дијапазон образовних сис-тема и нивоа едукације у надлежностиМинистарства) те се иницира издвајањенауке и високог образовања и форми-рање засебног Министарства.

  3. Постављају се нови захтеви предвисокошколство, потребно је да себрине о широком спектру проблема –као што су тренд смањења броја студе-ната због демографских кретања, свезначајнија улога Универзитета у еко-номском и друштвеном развоју крозразвој нових производа и иновација,глобална конкуренција, нове техноло-гије и методе учења и најшири облициинтернационализације.

  4. Читав низ тема обрађених наТренду се односи на акције и мере којесу предвиђене Стратегијом образовањаСрбије до 2020, чиме високо образо-вање изражава своју спремност за реа-лизацију стратешких опредељења.

  5. Реафирмисати спортске актив-ности у високом образовању подсти-чући организовање такмичења међувисокошколским установама. Интер-национализација универзитета отвараниз проблема везаних за мобилност,регионалну и интернационалну истра-живачку сарадњу и формирање зајед-ничких студијских програма са ино-страним универзитетима. Динамика

  и начин решавања ових проблема ћедиректно утицати на квалитет високогобразовања и потпуно укључивањенашег високог образовања у Европскипростор високог образовања.

  6. Имплементација Закона о висо-ком образовању из 2005. године је далапозитивне резултате у реформи високогобразовања, али још увек нема закон-ске регулативе за многе области којесе морају реформисати. Неопходно је ушто краћем року (а најкасније до краја2014. године) донети нови закон о висо-ком образовању који би у већој мерибио усклађен са европским законодав-ством у овој области и који би разрешиониз нагомиланих проблема.

  7. Неопходно је да Министраствопросвете, науке и технолошког развојау сарадњи са другим министарствимауведе мерљиве индикаторе којима сепрате ефекти које образовање има на

  економски развој, ниво БНП-а, раз-вој привредне структуре и друштва уцелини и да се на тај начин прикључивећини земаља у свету које система-тично ове ефекте прате и на основукојих планирају свој развој.

  8. Неопходна је реформа финанси-рања високог образовања и уједновећи обим средстава која се издвајајуза модернизацију наставе и истражи-вања на универзитетима.

  9. Недовољно финансирање универ-зитета у савременом свету у коме техо-логија брзо напредује, утиче на квали-тет образовања студената, јер оне-могућава да студенти добију довољанниво знања и вештина које би билееквивалент знањима и вештинамакоје добијају студенти у развијенимземљама Европе.

  10. Захтев савременог света је дауниверзитети или високо образо-

  вање буду отворени према друштву

  али и обрнуто, што захтева ангажовање и подршку послодаваца и државних структура. Приоритет земље којсе налази у тешкој економској кризсвакако треба да буде подршка образовању и науци.

  11. Високошколске установе спосебном пажњом треба да развијајметоде и прецизно мере исходе учењсвојих студената. При томе је потребнда у свим струкама и профилима којима образују студенте међусобнинтензивно сарађују, као и да развијају добру комуникацију са послодавцима.

  12. Креатори политика, Министарство просвете, науке и технолошкоразвоја и Национални савет за високобразовање, треба што пре да почнда обављају своју улогу и преузму деодговорности за стање у високом образовању. Потреба за доношењем мерза побољшање високог образовања пре свега поступање по акционим плановима за спровођење Стратегије пропорционално је великом значају високог образовања за друштво у целини

  13. Универзитети исказују великодговорност не само за високо образовање, научноистраживачки рад трансфер знања, већ и према друштву целини. Са свим активностима напорима универзитета да постани остану равноправни члановевропског високо образовног простора је потребно упознати надлежнМинистарство (и Покрајински секретаријат за науку).

  14. Прилагодити и унапредити свакредитационе стандарде. Под процес акредитације подвести и странфакултете из региона. Акредитационим стандардим омогућити лакшу еду

  кацију на језицима мањина, уредитобласт учења на даљину, увести споркао део курикулума, итд. Неопходно јконтинуирано пратити значај повратних ефеката образовања на друштвоТо је задатак Министарства просветенауке и технолошког развоја и од њисе очекује да анализирају ефекте образовног процеса.

  15. Потребно је успоставити национални информациони систем универзитета, који би био максимално транспарентан, а факултети да се обавежу нпружање потребних података.

  16. Непрекидно иновирати студијскпрограме, уводећи савремене ИКТкомбиноване електронским методамучења и учењем на даљину, подстичућсарадњу међу високошколским установама и иновирањем стандарда, закони подзаконских аката.

  17. Обавеза је Министарства да

  најкраћем могућем року затвори свнеакредитоване високошколске установе које обављају наставу у седишти ван њега и да континуално вршинспекцијски надзор.

  18. У што краћем року омогућитфинансијску самосталност КАПК-абудући да је то био један од предусловза њихово учлањење у ЕНQА.

  19. Ради повећања квалитета радскупа потребно је да присусутвују представници надлежног министарстванационалног савета и послодаваца.

  20. Универзитети захтевају да се студентским домовима обезбеде адекватни смештајни капацитети за странстуденте докторских студија (без обзирда ли се ради о стипендистима укључним у међународне програме мобилности или стипендистима странивлада). Такође је потребно да им се омогући исхрана у студентским мензама.

  Двадесету јубиларну конфе-ренцију „Трендови развоја– ТРЕНД 2014“ на тему „Раз-

  војни потенцијал високог обра-зовања“ која се одржала на Копа-онику у Конацима „Сунчаниврхови“ од 24. до 27. фебруарасвечано је отворио ректор Уни-верзитета у Новом Саду проф. дрМирослав Весковић. Све прису -тне на скупу поздравио је деканФТН-а проф. др Раде Доросло-вачки. Он је у обраћању мно-

  гобројним учесницима скупарекао да је конференција Трендпостала бренд. Председник Орга-низационог одобора конферен-ције и продекан за финансије иразвој ФТН-а проф. др ВладимирКатић кроз кратку ретроспек-тиву упознао је све присутне сатемама којима се ова конферен-ција бавила у претходном пери-оду. Декан ФТН-а проф. др РадеДорословачки презентовао је радна тему „Основи методологијереализације наставе на високошколским установама“ и подсе-

  тио све учеснике конференцијена десет аксиома образовања ињихову важност.

  -Активности које су се токомпротеклог периода одвијале наскупу Тренд биле су подстицај заразвој и модернизацију високогшколства и друштва у целини.Тренд је био генератор идејаи промена које су битно ути-цале на развој квалитета висо-ког образовања и регионалнесарадње. Учесници Тренда су тра-

  диционално не само наставницис универзитета, него и студентии веома често доносиоци поли-тичких одлука – истакао је проф.Катић. Велика заслуга Тренда је афирмација и имплемента -ција болоњских принципа, раз-вој законске регулативе и акре-дитационих стандарда. Јуби-ларни научно-стручни скуп,сада већ брендиран и општепознат као Трендови развоја –ТРЕНД 2014, почиње трећу деце-нију постојања, дугу традицијуокупљања универзитетских и

  других посленика високог обра-зовања. Скуп је стекао високиреноме, а његов рад и закључцизаокупљају пажњу јавности. Овај јубиларни XX скуп, вратио се наКопаоник, најпопуларније местоодржавања после регионалног,односно међународног наступа у Марибору, на Похорј у 2013 .године. Двадесети скуп изнена-дио је по броју и разноврсностирадова. Основна тема је везаназа велики развојни потенцијал

  покретања прогреса друштва,које крију високошколске уста-нове. Приказано је чак 90 радова,које је саставило 305 аутора изосам држава и из 48 институ -ција. Најбројнија тема по радо-вима и по дискусијма је била темавезана за примену нових техно-логија у високом образовању, саакцентом на учење на даљину. Наконференцији присуствовали сучланови КАПК-а, као и много-бројни професори Универзитетаиз Србије, Македоније, Слове-није и Босне и Херцеговине.

  Фото:Игор Жунић

  ЗАКЉУЧЦИ СА ТРЕНДА 2014

  • Проф. др Мирослав Весковић, проф. др Владимир Катић и проф. др Раде Дорословачки

  • Проф. др Драгиша Вилотић• Доц. др Данијела Лалић

  • Проф. др Вера Дондур презентује рад

 • 8/18/2019 FTN novine

  3/8

  3Саветник декана ФТН-а – проф. др Илија Ковачевић

  Промена Закона овисоком образовању

  води до унапређењаБолоњског система

   Један од најпопуларнијих про-фесора нашег факутета и више-годишњи борац за квалитет-

  нији систем, као и за унапређењевисоког образовања у Србији,проф. др Илија Ковачевић иста-као је да овогодишњи јубиларнидвадесети ТРЕНД није протекаопрема његовим очекивањима, јер су недостајали представници

  Министарства просвете, наукеи технолошког развоја и Наци-оналног савета. Према његовимречима они су први који би тре-бало да чују проблеме са којима сесуочавају високообразовне уста-нове у току процеса акредитације,броја уписа студената, извођењанаставе, финансирања, научно-истраживачког рада, као и реали-зације докторских студија.

  ▪ Дуго година сте активни учесник ове конференције.Какви су ваши утисци одвадесетом јубиларном

   Тренду?Чини ми се да Tренд не про-

  тиче у оном смислу како једо сада протицао, јер најод-

  говорнији нису дошли. Сто-

  лице су празне, нема никогиз Министарства, као ни изНационалног савета. Управо,они би требало да седе у првимредовима конференције и дачују наше проблеме. Изгледакао да смо на самом почетку,као да људи не схватају шта јеБолоњски процес, много штошта се не мења, а поготово нисусвесни да оно што би прво тре-бало да се промени је Законо високом образовању. Нијепотребно „шминкање“ свакегодине и то у контексту да лиће за пролаз бити довољно48 бодова или 50, као и некеситне корекције. Потребно га

   је суштински променити иса тим усагласити стандарде, јер између осталог у важећемзакону поједине одредбе су про-тивречне једна другој.

  ▪ Колико је значајно што суна конференцији присутничланови Комисије за акре-дитацију и проверу квали-тета (КАПК)?Веома је значајно што су са

  нама чланови КАПК-а. Онису такође свесни проблема дастандарди нису савршени. Слу -шајући проблеме са којима сесуочавамо установљено је да јепотребно унапредити стан-дарде. У разговору са њима схва-тио сам да ће у будућем пери-

  оду подићи критеријуме и однос

  према акредитацији високош-колских установа.

  ▪   Из вашег искуства,колико су до сада закључциса ТРЕНД-а дошли до слухаМинистарства просвете,науке и технолошког раз-воја?Представници Министарства

  су добили комплетан материјалса закључцима, али нажалост,нису реаговали. Сигуран самда су примили к знању, а да сунешто урадили по том питањунису, јер ниједан закључак који је овде донесен није спроведен у дело.

  ▪  Кад очекујете да ће сествари по питању високогобразовања променити?Па, кренуће на боље када ми,

  директни учесници, будемо

  активнији у доношењу одређе-

  них правила. Надам се да ћемопутем Ректорске конференцијКОНУС-а и преко Националносавета наћи пут до Министар-

  ства и на тај начин унапредитиБолоњски систем.

  «Нове технологије у образо-вању» била је тема округлогстола који је одржан другог данаконференције, а којим су предсе-давали проф. др Иван Милентије-вић – члан Комисије за акредита-цију и проверу квалитета (КАПК),са Електронског факултета уНишу и доц. др Бојан Лалић. Учес-ници су представили радове којисе баве анализом наставног про-цеса који указују на чињеницуда је дигитализација учинила

  велике промене у односу на кла-сичан начин образовања. Проф.Милентијевић у интервју за ФТНновине објашњава да су нове тех-нологије у образовању, попутучења на даљину веома важне ида за три године активног рада наовом пољу на универзитетима уСрбији за сада постоје 23 акреди-тована студијска програма учењана даљину.

  Колико су нове теxнологије у обра-зовању заступљене и колико супотребне образовању у Србији?Нове технологије у образовању

  су веома важне, а оно што је битнојесте да ми већ имамо уређенуобласт којa се односи на учење надаљину. КАПК је још 2010. године

  поставила стандарде везане заову област и ми сада као резул-тат имамо 23 студијска програмана универзитетима у Србији којасе организују на овај начин. При-мена тих стандарда траје већ тригодине, то није велико искуство,али је показало одређене трен-дове, који нам отварају могућ-ност да мењамо постојећу регула-тиву и да пружамо могућност даСрбија користи учење на даљинукао један од потенцијала за даљиразвој.

  Како наставни кадар прихватанове технологије у образовању? Наставни кадар настоји да

  прати и прихвати, али по природиони који се баве електротехни-

  ком и рачунарством лакше при-хватају нове технологије и при-мењују исте у настави. Постојизначајан интерес по броју студе-ната да се и друштвено-хуманис-тичкe наукe подрже новим техно-логијама у образовању, што ука-зује на чињеницу да таква врстаразвоја се не може спречити. Мисмо на универзитетима почели саедукацијом наставника како бишто боље припремили наставу,а поготово оне програме који ћестудентима бити организовани у

  оквиру учења на даљину.

  Који су то проблеми са којима сесуочавате при имплементацијинових технологија у образовању? При имплементацији нових тех-

  нологија у образовању, не би тре-бало да буде проблема. Решењеда се нове технологије, пре свегаучење на даљину спроводи науниверзитетима тако што ће сепри сваком универзитету офо-рмити центар за учења на даљинукоји ће бити нека врста помоћи,односно сервис наставницима.С друге стране са студентима јемного лакше јер су они склониновим технологијама, али и ониморају да науче да се едукују надаљину.

  ЧЛАН КАПК-А ПРОФ. ДР ИВАН МИЛЕНТИЈЕВИЋ

  Формиратицентре за учењена даљину!

  Постоји значајанинтерес по бројустудената дасе и друштвено- хуманистичкe наукeподрже новимтехнологијама уобразовању, што указује на чињеницу датаква врста развоја сене може спречити

  Изгледа као да смо насамом почетку, каода људи не схватајушта је Болоњскипроцес, много штошта се не мења,а поготово нисусвесни да оно штоби прво требало дасе промени је Закон о

  високом образовању 

 • 8/18/2019 FTN novine

  4/8

  4

  Студенти освојили пето место на такмичењу у студији случаја

   Упознали Москву и изборилисе са јаком конкуренцијом!

  Савез студената Факултета техничкихнаука на иницијативу многобројнихстудената нашег факултета преузеоје контролу уласка у читаоницу токомиспитних рокова. Према речима

  председника ове орга-

  низације НенадаТеофа-

  нова академци су се на заузетост местаод стране колега са других факултетанајвише жалили управо Савезу, те суони одлучили да реагују.

  - У договору са Управом ФТН-а спро-ведена је контрола уласка у читао-

  ницу од седам до девет часова ујутру,где је на уласку дежурао студент –члан ССФТН-а – истиче Теофанов и

  додаје да су колеге са других факул-тета при-

  хватилен о в ап р а -

  вила, али је било и онихкоји су се бунили као што јеколегиница са Медицинскогфакултета која три године при-према испите у читаоници ФТН-а.

  - Упутили бисмо званичан допис

  Управи ФТН-а да се отворе још две учи-онице (104 и 108) које би служиле каочитаонице, јер у постојећој 105 местаније довољно, као и да се на разма-трање стави проширивање читао-нице како би се повећао број места,јер током контроле чланови ССФТН-аувидели су да преко 50 наших студе-

  ната не може да уђе, будући да су сместа попуњена – каже Теофанододаје да се од почетка испитног ро

  дешава да већ у 7.05 часова сва мебуду заузета. Рад Савеза усмеренискључиво према студентима и Статом је у обавези да штити права адемаца ФТН-а. Акција од стране сдената ФТН је одлично прихваћеннаставиће се у току сваког испитнрока.

   Акција Савеза студената Факултета техничких наука

  Контрола студената приуласку у читаоницу ФТН-а

  Студенти Департмана заиндустријско инжењер-ство и менаџмент у саставу:

   Јелена Филипов (трећа година),Нина Ристић (трећа година), Сте-ван Перовић (мастер) и СлађанаМујкић (трећа година) предста-вљали су Факултет техничкихнаука на полуфиналу TIMES-а(Tournament in Managment andEngineering Skills) у Москви.Били су гости студената „Bauman

  Moscow State Tehnical“ University.Слађана Мујкић за ФТН новинекаже да је ово такмичење билоорганизовано у форми решавањастудије случаја.

  - Искуство у оваквим такми-чењима је веома корисно за сти-цање практичних знања, упозна-вања са разним индустријама,технологијама као и за вежбањепрезентационих вештина. НаTIMES такмичењима учествују

  најбољи студенти инжењерскменаџмента у Европи, неки ивећ пар година праксе у велким компанијама, тако да је кокуренција јака. Наши студеносвојили су пето место у конкренцији од девет екипа – навоСлађана. Поред знања и искства, студенти су на овом такмчењу у Москви упознали дивљуде и вратили се са жељом  још више напредују у нареној години. Студенти који сутакмичили поручују својим колгама да се укључе и да се опрбају у решавању студија случа јер према њиховим речима осшто је корисно, за њих је сварешена студија случаја ужитакизазов.

  Наш колега: Дарко Тешовић

  МБА диплома помогла мије да напредујем у каријери

  Дарко Тешовић, директорПројектног одељења НИСа.д. Блок „Енергетика”,

  Нови Сад, завршио је међуна-родне МБА студије на Факултетутехничких наука које се реализујуса Институтом UBA из Брисела.Према његовим речима дипломакоју је стекао на овим студијамабила му је суштински важна занапредак у каријери.

  - Ове студије засноване су наприлазима који су развијани у оквиру пројеката интердис-циплинарне инжењерско-ме-наџерске структуре. Интегри-сани процеси рада представљајуоснову програма унапређења кон-курентности у свим областимакоје МБА студије покривају. Башта интердисциплинарна знања ивештине које сам стекао на МБАстудијама чинила су моју конку -рентску предност и омогућилами да напредујем у управљач-кој хијерархији - рекао је Дарко,који је претходно стекао диплому

  инжењера електротехнике на

  ФТН-у. Дарко је само један од при-мера успешног студента МБА сту -дија, који оправдава чињеницу да

   у свету постоји све већа потражњаза креативним, иновативнимстручњацима који поседују висо-коразвијене вештине и истин-ско разумевање пословног окру -жења. МБА диплома од суштин-ске важности је за напредовање у каријери, а многе успешне ком-паније организују МБА студије засвоје талентоване кадрове. При-мер за то је и концепт пројекта„Енергија знања” у компанијиНИС Гаспром њефт који подразу -мева партнерство са лидеримаобразовања у земљи. У оквирунаведеног пројекта организована је настава на МБА студијама на

  ФТН-у за групу талентованихстручњака из НИС-а.

  - Ово је веома важно за

  нас јер се помоћу МБАстудија постижуодлични резул-тати. На руково-дећим позицијамасу нам потребниљуди који имају

  искуство, доброобразовање и такви

  људи су нам потребни несамо у Србији, већ и у Руму -

  нији, Бугарској и Босни и Хер-цеговини где компанија спро-

  води своје пословне активности.Мислим да би овакво посло-вање требало да буде узор и задруге компаније – навео је проф.др Кирил Кравченко, генералнидиректор НИС Гаспром њефт.

  Извршни ментор МБА студијана ФТН-у проф. др Зорица Узелацза ФТН новине објашњава да суМБА студије пре свега практичнооријентисане двогодишње после-дипломске струковне студије,намењене амбициозним људимакоји желе да убрзају развој својекаријере, као и онима који желеда започну сопствени бизнис.

  - Ако сте озбиљни у намерида успете, ми ћемо вам, уз помоћнашег динамичног, међународнофокусираног МБА програма,помоћи да одговорите на изазовекомпетитивног окружења у којемсу промене изузетно честе и брзе. Уложићемо све наше ресурсе иконтакте како бисмо вам пренелизнања светског нивоа пословне

  едукације – рекла је проф. Узелац. • Слађана Мујкић, Стеван Перовић, Нина Рситић и Јелена Филипов

 • 8/18/2019 FTN novine

  5/8

  5Др Никола Зивлак са Универзитетa Дoнгхуa у Шангају

  Некадашњи студент наДепартману за индустриј-ско инжењерство и менаџ-

  мент, а сада предавач на Уни-верзитету Дoнгхуa у Шангају дрНикола Зивлак одржао је отво-рено предавање у Свечаној салиФТН-а на тему „Србија и Кина,знања и могућности“, као и зим-ску радионицу „Winter Academy“за 35 изабраних студената у оквирукоје је са академцима заједнорешавао студију случаја на тему„Doing Business in China“. У раз-говору за ФТН новине каже да јеса ФТН-а у Кину понео системскиприступ послу, што је према њего-вим речима Кинезима било веомазанимљиво.

  -Мислим да је искуство које самстекао као члан у студентској орга-низацији ESTIEM, као и све осталеприлике које сам по себи пружаФТН су ми веома добро користилада се снађем у Кини и да тамо док-торирам и остварим се као профе-сор – објашњава Зивлак. Од сту -дената очекује да види способ-

  ност у решавању студије случаја,као и њихово знање енглеског језика. Никола Зивлак своје сту -

  дије памти на ФТН-у и по одлич-ним односима са професоримаса инжењерског менаџмента, а

  посебан утисак на њега оставио је проф. др Милан Галогажа. Садиректором Департмана за индус-

  тријско инжењерство и менаџ-мент доц. др Бојаном Лалићем усталном је контакту, те су управо

  ове радионице и резултат њиховесарадње и непрекдине везе. Уни-верзитет у Новом Саду је промо-

  висао на бројне начине у Шангајуи у НР Кини уопште, сусретао се саразним делегацијама из Србије и

  Кине на највишим нивоима, радиоса многим привредницима и био један од домаћина делегацији УНС

  коју је предводио ректор проф.Мирослав Весковић. Никола2008. године ради као предавач

   Универзитету Дoнгхуa у Шангајод 2010. као менаџер у компаниShanghai Formula Ltd.

  Стекao знање на ФТН-у, а едукује у Кини!

  Савез студената ФТН-а усарадњи са Департманомза инжењерство заштите

  животне средине и заштитена раду у периоду од 27. до 29. јануара организовао је стру чнупосету Словенији где су сту -денти имали прилику да виде:Нуклеарну електра ну „Кршко”,Фабрику папира „Випап”, Пивару„Унион” и Фабрику лекова„Крка”.Организатори о ве екс-курзије испред Савеза студе-ната били су Владимир Сте-фањук и Маја Божовић која заФТН новине каже да је посетафабрикама у Словенији биланамењена првенствено студен-тима заштите, међутим великиброј академаца са различитихсмерова показао је интересо-вање за путовање.

  - Присуствовало је укупно 98

  студената, асистената и профе-

  сора, међу којима су били додр Јелена Радонић, мр Драг Адам овић и мр Зоран ЧепиСтуденти су поред посете фабркама имали довољно слободнвремена да обиђу град, тврђавудруга културна наслеђа Љубљанкао и Бледско језеро – истак је Маја . Стручна посета фабркама у Словенији веома успеш је реализована, са постигнутициљевима задатих пројектом

  - Срећом, путовање је релизовано између два велиснежна налета која су погодиСловенију. Направљена је груна друштвеној мрежи фејсбук г је велики број студената изрзио задовољство овом постом жељно ишчекујући следеактивност – објаснила је Мајаизразила велико задовољст јер им је указано велико гост

  примство и поштовање.

  Стручна екскурзија студената

  Фабрике из Словеније показале велико

  гостопримство нашим академцима!

 • 8/18/2019 FTN novine

  6/8

  6

  Најбоље техничко решење у организацији компаније “National Instruments“

  Решење за надзор системаи рану детекцију кварова

  Први пут испред студенатаИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК:

  Владимир Пуцовски (УНО - Процеси обраде скидањемматеријала)

  Игор Качмарчик (УНО - Технологија пластичногдеформисања, брза израдапрототипова и алата, виртуелнапроизводња)

   Аљоша Иванишевић  (УНО - Технологија пластичног

  деформисања, брза израдапрототипова и алата, виртуелнапроизводња)

  САРАДНИК У НАСТАВИ:

   Армин Берецки (УНО – Механика деформабилногтела)

  Вујадин Мркајић (УНО – Физика)

   АСИСТЕНТИ:

  Милан Шијаков (УНО – Теорије и интерпретацијегеометријског простора уархитектури и урбанизму)

  Никола Кузмановић (УНО – Рачунарска техника и

  рачунарске комуникације)

  Стефан Ђурђевић (УНО – Графичко инжењерство идизајн)

  Марко Гецић (УНО - Енергетска електроника,машине и претварачи)

  Дејан Јеркан (УНО – Енергетска електроника,машине и претварачи)

  мр Ирина Удицки(УНО – Архитектонскоурбанистичко планирање,пројектовање и теорија)

  Цвијетин Млађеновић (УНО – Машине алатке,флексибилни технолошки

  системи и аутоматизацијапоступка пројектовања)

  Весна Кецић(УНО - Графичко инжењерство идизајн)

  Милан Писарић (УНО - Аутоматика и управљањесистемима)

  Слађана Лазаревић (УНО - Аутоматика и управљањесистемима)

  мр Угљеша Марјановић (УНО - Производни системи,организација и менаџмент)

  6

  На такмичењу за најбољетехничко решење, које орга-низује компанија „National

  Instruments” у 2013. години у југо-источној Европи, победило јерешење за надзор система и рану

  детекцију кварова под називом„Self –Adaptive Process MonitoringSystem“ (САМС), које је пројекто-вао, развио и имплементирао тимса Одсека за аутоматику и упра-вљање системима. Тим у саставудоц. др Милан Рапаић, асистентмастер Милена Петковић и проф.др Зоран Јеличић развио је екс-пертски систем, односно софтвер-ско-хардверско решење, које узослонац на оптимизационе алго-ритме и методе вештачке интели-генције омогућава рану детекцијунежељених стања и могућих ква-рова у индустрији.

  -Нежељена стања се најчешћеодносе на недозвољене вред-ности процесних величина које

  нису непосредно мерене. Про-

  цена вредности ових величина ипараметара заснива се на мате-матичким моделима постројењакоји се динамички генеришу иадаптирају у току рада погона.Ово решење може да ради каосамостално апликација, али икао део постојећих софтверскихсистема за надзор и управљање. Апликација је оригинално раз-вијана и тестирана за потребеи према подацима фабрике„Victoria Oil “ из Шида, међутим,решење је опште по карактеру

  и без ограничења се може при-

  менити и примењује се у дру -гим индустријским погонима –истакао је проф. Јеличић. Рела-тивно једноставна инсталацијадаје могућност за ширу дистри-буцију кроз понуду компаније„National Instruments“. Интере-сантно је напоменути да је оворешење и научно верификовано у водећим међународним часо-писима. Као резултат успешнесарадње Одсека за аутоматикуи управљање системима и ком-паније „ National Instruments “

   у Новом Саду ће се до јуна отво-

  рити Центар изврсности за интлигентно и напредно аутоматс управљ ање, где ће студен тиинжењери из праксе имати прлике да стекну знања из имплментације сложених алгоритана индустријске рачунаре. Оће бити једини центар овог ти у овом делу Европе. Део истрживања који су резултованаграђеним решењем финансрани су кроз пројекат технолоког развоја Министарства прсвете и науке, односно IPA про

  кта међуграничне сарадње.

  Нови ТЕМПУС пројекти: Лабораторија за идеје и изучавaње иновација кроз нови студијски програм

  Подршка за експанзијуиновативних компанија којенастају на овом поднебљу

  Два нова ТЕМПУС проје-кта којима координи-рају наставници и сарад-

  ници запослени на Факултетутехничких наука – MAIN и iDEAлаб започели су своју реализацију.Кључна реч у оба пројекта је ино-вација, с тим да је циљ пројектаMAIN да развије нове студијскепрограме на мастер и докторскомнивоу, а пројекта iDEA лаб да под-стакне развој иновативних идејакоје имају студенти. Састанцикоји су означили почетак реа-лизације ових пројеката (kick-off meeting) окупили су пред-ставнике свих партнера (MAINима 15 партнера, а iDEA лаб 22), апрве дискусије и договори отво-рили су нове канале комуника-ције и поставили темеље успешнебудуће сарадње. Учеснике обасастанка поздравили су: ректор

   Универзитета у Новом Саду, проф.др Мирослав Весковић и заменикПокрајинског секретара за наукуи технолошки развој, проф. др

  Горан Стојановић. Испред ФТН-а

  подршку пројекту дали су: про-

  декан за међународну сарадњупроф. др Драган Шешлија идиректор Департмана за индус-тријско инжењерство и менаџ-мент доц. др Бојан Лалић. Коор-динатор пројекта MAIN, доц. дрЖељко Текић, указао је на чиње-ницу да ће студијски програмкоји ће кроз пројекат бити раз-вијен бити јединствен у регионуи да ће тако допринети препозна-тљивости Факултета и Универзи-тета, али пре свега да ће служитикао подршка за експанзију ино-вативних компанија које настајуна овом поднебљу, а покретањедокторских студија ће омогућитине само јачање индустрије, већ иизградњу јасног истраживачкогпрофила у овом пољу. Координа-тор пројекта iDEA лаб ВладимирТодоровић истакао је да на факул-тетима и универзитетима у реги-ону постоје различите лаборато-рије, али да још увек не постојиниједна за развој нових идеја.

  - Ми хоћемо то да проме-нимо! Значај креативног потен-цијала који лежи у студентима јевеома слабо искоришћен. Уз малосреће и доста рада наш пројекатдонеће потпуно нови квалитетнашем универзитету и факултету.Надам се да ћемо постати при-мер добре праксе који ће остали универзитет и у Србији моћида прате – објаснио је Тодоро-вић. Обраћајући се учесницимана отварању iDEA лаб пројекта,

  ректор УНС-а проф. Весковић

  нагласио је потребу да се код сту -дената, али и младих генерално,пробуди предузетнички дух, даим се пружи могућност да екс-периментишу и да преузимајућиврло мали ризик покушају дазапочну сопствени посао. Проф.др Горан Стојановић нагласио je значај европских пројеката заподизање капацитета институ -ција у Србији и повећање кохе-зивних веза између високогобразовања, науке, индустрије,и друштва у целини. Продеканза међународну сарадњу ФТН-а,проф. др Драган Шешлија, подсе-тио је да је друштво у коме је сте-пен учења мањи од степена про-мена осуђено на пропадање, инагласио значај константног унапређења наставних програмаза развој нових вештина и знања.Директор Департмана за индус-тријско инжењерство и менаџ-мент, доц. др Бојан Лалић исказао

   је задовољство што окосницу оба

  тима чине наставници и сараници департмана којим он рукводи и обећао свесрдну помореализацији пројеката. ПројекMAIN и iDEA лаб биће реализвани у наредне три године.

  У  складу са реорганизацијомпростора на ФТН-у, све кан-целарије студентских орга-

  низација које су биле смештене у простору изнад амфитеатарабиће распоређене поред канце-ларије Савеза студената, а преко

  пута Читаонице ФТН-а.

  ПресељенеканцеларијестудентскихорганизацијаФТН-а

  • Проф. др Драган Шешлија

 • 8/18/2019 FTN novine

  7/8

  7

  Брошура

  Факултет техничких наука једин-ствен је по томе што поседује својсопствени наставнички сервис.Подршка оперативном раду наста-вног особља високошколске уста-нове представља есенцијални скупсервиса који омогућавају поди-зање квалитета и ефективностиоперативних и административнихпослова који чине свакодневнуреалност. Развој отвореног нас-тавничког WЕB портала предста-вља један од путева за инкре-ментално увођење појединачнихсервиса у складу са оперативномспремношћу наставног кадра зањегово коришћење. Скуп сервиса,које портал у овом тренутку обез-беђује, обухватају: персоналнисервис који је намењене приступуи одржавању персоналних пода-така и докумената наставника.Акредитациони сервис, намењенеприступу и одржавању податакавезаних за акредитацију уста-нове и студијских програма, као

  и Сервис студентске службе којије намењен приступу и одржавању података везаних за активности администрирања студенатаПоред свих опција наставничкисервис има могућност да свакинаставник види персонални календар својих испита и у оквиру тогаагенду својих обавеза, а такођеје омогућено и пратити пријаву иодјаву испита у реалном временугде наставник може видети којије студент преко студентског wебсервиса пријавио испит. Веомаje важно истаћи још да се архивазаписника може истраживати упоследњих 18 година, као и ста-тистика пролазности по испитнимроковима и наставним предметиманаставника, такође у истом временском периоду и додаје да је уплану електронски унос предиспитних обавеза и електронска верификација записника са дигиталним потписом путем наставничкекартице.

  Представници Амбасаде Ли би је у Ср би ји , Ат аш е зависоко образовање др AбдaлaAбдљaлтeл и његов помоћникдр Фaтхи Aсaуeх посетили суФакултет техничких наукау склопу сарадње Либије инашег факултета. Делегацију јена ФТН-у примио декан проф.др Раде Дорословачки, проде-кан за науку и међународнусарадњу проф. др ДраганШешлија и продекан за финан-сије и развој проф. др Влади-мир Катић. Они су у пријатнојатмосфери разговарали попитању студирања студенатаиз Либије на свим нивоима

  студија, а посебно су разма-

  трани досадашњи резултатиОбе стране су заинтересованеза проширивање сарадње и тоу смислу организовању већихгрупа либијских студената, јерсу досадашња искуства пока-зала да управо веће групе студената остварују боље резул-тате, а и настава се многолакше организује. Састанку јеприсуствовала група студенатаиз Либије који су изнели својепозитивне утиске о боравкуна ФТН-у, али такође иска-зали су и неке потешкоће сакојима се сусрећу у свакоднев-ном животу, што је на састанкудоговорено да се за кратко

  време исправи.

  Подршка оперативномраду наставног особљависокошколских установа!

  Пројекат DREAM-CO НАСТАВНИЧКИWЕB ПОРТАЛ

  Аташе за високо образовање др Aбдaлa Aбдљaлтeл посетио Ф

  У ниверзитет у Новом Саду,Факултет техничких наука,био је домаћин радионице

  одржане у оквиру DREAM-CO(Danube river research andmanagement coordination action)пројекта чија се апликација при-према у оквиру Horison 2020. Учесници радионице која је одр-жана у периоду од 20. до 21. феб-руара 2014. године, били су екс-перти из научноистраживач-ких институција и организа-ција из десет земаља: Бугарска, Украјина, Словенија, Аустрија, Хрватска, Румунија, Словачка,

  Велика Британија, Немачка,Чешка Република. Према речимапроф. др Срђана Колаковића триосновна циља DREAM-CO проје-кта су: превођење научних резул-тата у практична решења, израдаплана за интегрално управљањеречним сливом који је базиран начетири кључне области, израдаПриручника за оснивање раднегрупе на нивоу Европе и Дунав-ског региона.

  - DREAM-CO (Danube riverresearch and managementcoordination action) је пројекаткоји има улогу да унапреди дија-лог између различитих актераДунавског региона и да укаже наразлике између истраживачкихи практичних питања са циљем

  превођења резултата истражи-вања у практично применљива

  решења. DREAM-CO обухватасве земље везане за слив Дунаваи углавном се бави приоритет-ним областима: пловни путеви:енергија, одбрана од поплава,квалитет воде; еколошки ризици:биодиверзитет, пејзаж, квали-

  тет ваздуха и земљишта; образо-вање друштва – истакао је проф.Колаковић и додао да су у оквируПројекта изабране четири кључнеобласти релевантне за упра-вљање речним сливом: хидрое-нергија, навигација, еколошкарестаурација и управљање ризи-ком од поплава. На реци Дунав јеизграђено 45 брана и хидроелек-трана од 49 планираних, једна одне- изграђених је и ХE „Нови Сад“код Футога. Сам ток Дунава фор-мира Паневропски транспортни

  коридор и обезбеђује основнеекосистеме у Европи. Због своггеографског положаја, ток рекеДунав перманентно је изложенразним утицајима, било природ-ног, било вештачког порекла, штоза последицу има неминовну про-мену природног режима реке са

  значајним и све интензивнијимпоследицама на њен слив. Такође,спровођење активности на разли-читим секторима реке Дунав суо-чава се са недостатком међунаро-дне и прекограничне интеракцијекао и интердисциплинарне кому -никације.

  Организовање већихгрупа студената из Либије!

   Унапредити дијалогизмеђу различитих

  актера Дунавског региона

  Служба за међународну сарадњу, на ини-цијативу продекана за науку и међународнусарадњу, проф. др Драгана Шешлије, при-

  премила је брошуру која садржи кратак прегледпозива за међународне пројекте. Идеја је да се бро -шуром на једном месту обухвате сви позиви који суод интереса за Факултет техничких наука. Прегледпозива за међународне пројекте обухвата основнеинформације о програмима и начину финансирања, условима учешћа, као и друге релевантне податке оследећим програмима: HORIZONT 2020, ERAZMUS+,Фонд Вишеградске групе, COST, Централноевропскаиницијатива и Немачка организација за међународнусарадњу – GIZ. Такође, у току је припрема брошуре којаће у форми одговора на најчешћа постављена питања,

  представити програм HORIZONT 2020.

  Преглед позиваза међународнепројекте

  • Проф. др Мирослав Весковић

  • Игор Зечевић

 • 8/18/2019 FTN novine

  8/8

  88

  Редакција:Почасни уредник: проф. др Илија ЋосићГлавни и одговорни уредник: проф. др РадеДорословачки, декан ФТН-а

  Заменици главног и одговорног уредника: Бојана Бокан и Игор Граић

  ЦИП - Каталогизација у публикацијиБиблиотека Матице српске, Нови Сад378.18ФТН новине : лист студената Факултета техничких наука / глаи одговорни уредник проф. др Раде Дорословачки. - 2010,1- . - Нови Сад : Факултет техничких наука, 2010-. - Илустр.

  36 цм Месечно. - Је наставак: Машинац (Нови Сад. 1971)= ISS1451-7116ISSN 2217-3455 = ФТН новинеCOBISS SR ID 8 8

  Технички уредник: Богдан МијовићРедакција: Петар Руњевац

   Лектор: Бисерка МилетићФотографија: Сава Симић

  Издавач: Факултет техничких наукаТрг Доситеја Обрадовића 6, Нови СадШтампа: ГРИД

  Гост у оквиру предавања напредмету Новинарство на сту -дијском програму Инжењер-

  ство и менаџмент у медијима био је уредник и презентер инфор-мативног програма телевизије

  „Нова“ Славко Белеслин. У раз-

  говору за ФТН новине истакао једа сви студенти који желе да себаве послом у медијима треба дасе одлуче за онај део ангажовањакоји би могли да назову својимхобијем.

  - Само тако ће страст остатижива током каријере - а кадатако прилазите послу онда је свемогуће.

  ▪ Која су то знања и вештинеса којим треба да располажебудући професионалац умедијима?Пре свега мора стално да учи,

   јер развој технологије и друштве-них мрежа чини да ни једно знање

  или вештина неће бити довољне

  следеће године у ово време даби професионално обављао својпосао. Подразумева се да познајесве аспекте посла којим се бави,али је исто тако битна и чврстинакарактера и моралних начела

   јер ће они можда бити јединабрана ширењу кича и неукуса умедијима.

  ▪ Да ли сматрате да сту -дијски програм на ФТН-у- Инжењерство и менаџ-мент у медијима образујестручњаке у овој области.По вашем мишљењу које су

  мане, а које су предностипрограма?Мана свих програма који се

  баве медијима је недостатакпраксе. Студијски програм наФТН-у је изузетно широк и сагле-дава свет медија из угла скоросвих који у њима раде. Управо,та ширина образовања, којом се

  бави тим врхунских професора,помаже студентима да свеобух-ватније сагледају свет медија,али и да касније лакше дођу допосла од својих колега јер суобучени за обављење читавепалете различитих послова умедијима.

  ▪ Какво је данас стање умедијима у Србији и штабисте поручили студен-тима на шта треба да обратепажњу када улазе у овајпосао?Рад у медијима у Србији захтева

  стрпљење на почетку и страст унаставку бављења овим послом.Студенти морају да се одлуче

  за онај део медијског ангажо-

  вања који би, у другој ситуацимогли да назову својим хобијеСамо тако ће страст остати житоком њихове каријере - а катако прилазите послу онда је смогуће!

  ▪ Да ли сматрате да су данмедији централизован

   у Београду и како видимедијске куће које су на раполагању нашим студетима за праксу и рад у НовоСаду?- Нажалост, у праву сте. Меди

   јесу централизовани у Београали због нових технологијаинтезивног умрежавања све лакше долази до националнмедија који су у сталној потраза талентима из свих делоземље. Медији у Новом Саду одлично место за први сусретпослом јер због мањег притис у њима још има времена да се у

  кроз рад.

  Студентска спортска орга-низација ФТН-а „Техни-чар“ ове године ће по седми

  пут организовати „Студент-ске дане спорта”, односно ФТНлигу. Према речима портпаролаове организације студенткињеТеодоре Чаелeбић новина је да ће

  се све утакмице играти на Ђачкомигралишту, захваљујући сарадњиса деканом Факултета за спорт ифизичко васпитање проф. дрДејаном Мадићем.

  - Очекује се учешће око 1.200студената, а захваљујући декануФТН-а, проф. др Радету Доросло-вачком, све спортске активностиће се одвијати у адекватним усло-вима. Садржај ФТН лиге је обо-гаћен, будући да ће наши сту -денти поред фудбала, кошарке,одбојке, рукомета, шаха, стоног

  тениса и атлетике; моћи да се бавефитнесом уз знатно повољније услове него што могу у терета-нама у граду – истакла је Теодора.Позивају се сви студенти ФТН-ада се придруже и узму учешће уовој јединственој спортској мани-фестацији у организацији нашег

  факултета.

  ИНТЕРВЈУ: Славко Белеслин

  Студентски дани спорта

  Ускоро почиње ФТН лига!

  Студијски програмна ФТН-у сагледава

  свет медија из угласкоро свих који уњима раде!

  • Теодора Челебић