get up to get out!

Download Get Up to Get Out!

Post on 28-Jan-2018

444 views

Category:

Spiritual

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  1. 1. Isaiah 61:1Ang Espiritu ng Panginoong Dios ay sumasaakin; sapagkat pinahiran ako ng Panginoonupang ipangaral ang mabubuting balita samga maamo; kaniyang sinugo ako upangmagpagaling ng mga bagbag na puso, upangmagtanyag ng kalayaan sa mga bihag, atmagbukas ng bilangguan sa nangabibilanggo;
  2. 2. Romans 8:31Ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito?Kung ang Dios ay kakampi natin, sino anglaban sa atin?
  3. 3. Acts 12:1-101 Nang panahon ngang yaon ay iniunat niHerodes ang kaniyang mga kamay upangpahirapan ang ilan sa iglesia.2 At pinatay niya sa tabak si Santiago nakapatid ni Juan.
  4. 4. 3 At nang makita niya na itoy ikinatutuwang mga Judio, ay kaniya namangipinagpatuloy na hulihin si Pedro. At nooymga araw ng mga tinapay na walanglebadura.4 At nang siyay mahuli na niya, ay kaniyanginilagay siya sa bilangguan at siyay ibinigaysa apat na tigaapat na kawal upang siyaybantayan; na inaakalang siyay iharap sabayan pagkatapos ng Paskua.
  5. 5. 5 Kaya ngat si Pedro ay iningatan sabilangguan: datapuwat ang iglesia aymaningas na dumalangin sa Dios patungkol sakaniya.6 At nang siyay malapit nang ilabas niHerodes, nang gabi ring yaon ay natutulog siPedro sa gitna ng dalawang kawal, nanagagapos ng dalawang tanikala: at ang mgabantay sa harap ng pintuan aynangagbabantay ng bilangguan.
  6. 6. 7 At narito, tumayo sa tabi niya ang isanganghel ng Panginoon, at lumiwanag ang isangilaw sa silid na kulungan: at tinapik si Pedrosa tagiliran, at siyay ginising, na sinasabi,Magbangon kang madali. At nangalaglag angkaniyang mga tanikala sa kaniyang mgakamay.8 At sinabi sa kaniya ng anghel, Magbigkiska, at itali mo ang iyong mga pangyapak. Atgayon ang ginawa niya. At sinabi niya sakaniya. Isuot mo sa iyo ang damit mo, atsumunod ka sa akin.
  7. 7. 9 At siyay lumabas, at sumunod; at hindiniya nalalaman kung tunay ang ginawa nganghel kundi ang isip niyay nakakita siya ngisang pangitain.10 At nang kanilang maraanan na ang una atang pangalawang bantay, ay nagsirating silasa pintuang-bakal na patungo sa bayan; nakusang nabuksan sa kanila: at silaynagsilabas, at nangagpatuloy sa isanglansangan; at pagdakay humiwalay sa kaniyaang anghel.