godiŠnji plan i program rada veterinarske Škole¡nji... · raspored deŽurstava nastavnika i...

of 48 /48
VETERINARSKA ŠKOLA ZAGREB, GJURE PREJCA 2 GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA VETERINARSKE ŠKOLE šk. god. 2018./2019. U Zagrebu, rujan 2018. godine

Author: others

Post on 27-Oct-2019

11 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • VETERINARSKA ŠKOLA ZAGREB, GJURE PREJCA 2

  GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA VETERINARSKE ŠKOLE

  šk. god. 2018./2019.

  U Zagrebu, rujan 2018. godine

 • Godišnji plan i program rada šk.god. 2018./2019.

  2

  KAZAL0

  1. OSNOVNI PODACI O ŠKOLI 3 2. NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA

  OBRAZOVANJE VETERINARSKIH TEHNIČARA 4

  3. PODACI O DJELATNICIMA 5 4. PODACI O BROJU RAZREDNIH ODJELA I UČENIKA 8 5. KALENDAR RADA ŠKOLE 8 6. PROGRAM DOPUNSKOG NASTAVNOG RADA 12 7. ZADUŽENJA NASTAVNIKA 13 8. RAZREDNICI 21 9. RASPORED DEŽURSTAVA NASTAVNIKA I UČENIKA 21 10. PRAKTIČNA NASTAVA 22 11. PLAN RADA VODITELJA PRAKTIČNE NASTAVE 23 12. PLAN RADA RAZREDNIKA I RAZREDNE ZAJEDNICE 23 13. PLAN I PROGRAM RADA NASTAVNIČKOG VIJEĆA 24 14. PLAN I PROGRAM RADA RAZREDNIH VIJEĆA 25 15. PROGRAM RADA ŠKOLSKE KNJIŽNICE 26 16. PLAN I PROGRAM RADA RAZVOJNO-PEDAGOŠKE 27

  SLUŽBE

  17. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA PEDAGOGA 28 18. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA

  SOCIJALNOG PEDAGOGA 31

  19. SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 34 20. ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAMI 35 21. GRAĐANSKI ODGOJ 38 22. UVOĐENJE NASTAVNIKA POČETNIKA 39 23. PLAN PERMANENTNOG STUČNOG USAVRŠAVANJA 40 24. PLAN RADA STRUČNIH VIJEĆA 40 25. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA

  KULTURNE DJELATNOSTI ŠKOLE 42

  26. PLAN I PROGRAM RADA ISPITNOG POVJERENSTVA 43

  27. PROGRAM RADA RAVNATELJA 44

  28. IZRADBA I OBRANA ZAVRŠNOG RADA 47

  29. POVJERENSTVO ZA KVALITETU 48

 • Godišnji plan i program rada šk.god. 2018./2019.

  3

  1. OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

  Veterinarska škola nalazi se na području ureda Gradske uprave Dubrava, županije Grad

  Zagreb.

  U Školi se realizira program za Veterinarske tehničare u koji se upisuju učenici iz

  Zagreba, ali i iz ostalih županija Republike Hrvatske. Program za Veterinarske tehničare

  realizira se od 1977. godine do 1991. godine u okviru Poljoprivredno-prehrambenog obrazovnog

  centra, da bi tada, odlukom Skupštine Grada o ukidanju srednjoškolskih centara, Veterinarska

  škola postala samostalna obrazovna ustanova. Program za veterinarske tehničare realizira se

  kao stručno-tehnički profil u četverogodišnjem trajanju, pri čemu se velika važnost daje

  praktičnoj nastavi. Iako je praktična nastava zasebno organizacijsko područje, čini organsku

  cjelinu sa stručno-teorijskim i općeobrazovnim sadržajima te daje dobru osnovu za nastavak

  obrazovanja.

  Praktična nastava, kojom učenici stječu potrebna strukovna znanja i vještine

  realizira se u moderno opremljenim praktikumima i laboratorijima. Dio sadržaja praktične

  nastave realizira se u veterinarskim klinikama i ambulantama Grada Zagreba, koje imaju

  status školskog praktikuma. Drugi dio sadržaja praktične nastave realizira se u Azilu za

  napušteneživotinje„Dumovec“,uZOOvrtu,uVeterinarskom institutu, konjičkimklubovima,

  ,na farmama, u specijaliziranim trgovinama za veterinarsku opremu, lijekove,hranu. U realizaciji programa nastoje se stvoriti što bolji uvjeti za izvođenje laboratorijskih

  vježbi i razvoj novih vještina koje traži moderna veterinarska praksa. Osim kvalitetne stručne

  edukacije, učenicima se nastoji dati što bolje opće obrazovanje koje će im omogućiti nastavak

  školovanja na višim školama i fakultetima.

  U realizaciji programa za Veterinarske tehničare sudjeluje nastavni kadar koji

  zadovoljava uvjete propisane Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom

  obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN br. 1/96 i NN br. 80/99). Osim nastavnog

  kadra, Škola ima pedagoga, socijalnog pedagoga, knjižničara, tajnika, te propisano

  administrativno-tehničko osoblje.

  U Veterinarskoj školi nastava se realizira u petodnevnom radnom tjednu. U dva turnusa

  koji se tjedno izmjenjuju. Prvi i treći razredi u jednom turnusu a drugi i četvrti u drugom

  turnusu. Nastava se izvodi po turnusima i to prijepodne od 8,00 do 13,55 a poslijepodne od

  14,00 do 19,55. Dnevni i tjedni raspored nastave objavljuje se na oglasnoj ploči u zbornici , na

  hodniku škole i mrežnoj stranici škole..

 • Godišnji plan i program rada šk.god. 2018./2019.

  4

  2. NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA

  OBRAZOVANJE VETERINARSKIH TEHNIČARA I. ZAJEDNIČKI DIO

  Red.

  broj

  NASTAVNI PREDMET Tjedni broj sati

  I.razr. II razr. III razr. IV razr.

  1. Hrvatski jezik 3 3 3 3

  2. Strani jezik 2 2 2 2

  3. Latinski jezik 2 1 - -

  4. Povijest 2 2 - -

  5. Geografija 2 1 - -

  6. Etika / Vjeronauk 1 1 1 1

  7. Politika i gospodarstvo - - - 1

  8. Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2 2

  9. Matematika 2 2 2 2

  10. Fizika 2 2 1 1

  11. Kemija 2 2 1 1

  12. Biologija 2 2 2 1

  13. Računalstvo 2 2 - -

  UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO 24 22 14 14

  II POSEBNI STRUČNI DIO

  Red.

  broj

  NASTAVNI PREDMET Tjedni broj sati

  I. razr. II. razr. III. razr. IV. razr.

  14. Uvod u veterinarsku struku 2 - - -

  15. Uzgoj domaćih životinja 1+1 1+1 1+1 1+1

  16. Anatomija i patologija 1+1 2+2 - -

  17. Funkcije životinjskog organizma - 2+1 - -

  18. Osnove parazitskih bolesti - - 2+1

  19. Lovstvo - - 1,5+0,5 -

  20. Lijekovi i otrovi - - 1+1 -

  21. Animalna higijena - - 1+1 -

  22. Male životinje - - 2+1 -

  23. Unutarnje bolesti domaćih životinja - - - 2+1

  24. Mikrobiologija i zarazne bolesti - - 2+1 2+1

  25. Porodiljstvo i umjetno osjemenjivanje - - - 2+1

  26. Osnove kirurgije - - 2+1

  27. Higijena namirnica animalnog porijekla - - - 2+1

  28. Praktična nastava 3 3 3 2

  UKUPNO STRUČNI DIO 9 12 20 19

  SVEUKUPNO 33 34 34 33

  STRUČNA PRAKSA (Izradba zav. rada) - - - 40#

 • Godišnji plan i program rada šk.god. 2018./2019.

  5

  3. PODACI O DJELATNICIMA (25. rujna 2018 )

  RED.

  BR.

  PREZIME

  I IME

  STRUČ.

  SPREM

  A

  ZVANJE RADNO

  MJESTO

  RAD.ODN.

  NA/R.V.

  NAPOMENA

  1. Bartolić Gordana

  VSS prof. biol.

  i kemije

  prof.

  biologije

  neodređeno

  (puno)

  2. Belić Ružica

  VSS prof. filoz.

  i

  etnologije

  knjižničar neodređeno

  (puno)

  3. Bilić Marina

  VSS prof. biol.

  i kemije

  prof. biol. i

  kemije

  Određeno

  (puno)

  zamjena za

  Valjan i Pernar

  4. Blažić Ivana

  VSS dr. vet.

  med.

  prof. struk.

  predmeta

  neodređeno

  (puno)

  5. Boras Monika

  VSS dr. vet.

  med.

  prof. struk.

  predmeta

  određeno

  (puno)

  6. Blagec Andrea

  VŠS ekonomist tajnica neodređeno

  (puno)

  7. Bubalo Juraj

  VSS prof.

  filozof. I

  sociolgije

  prof. etike neodređeno

  (32,5%)

  8. Butorajac Nives

  VSS mag.

  ped.soc.

  socijalni

  pedagog

  neodređeno

  (25%)

  9. Cipriš Madunić

  Heidi

  VSS dr. vet.

  med.

  prof. struk.

  predmeta

  neodređeno

  (puno)

  10. Davila Capak

  Ines

  VSS dr. vet.

  med.

  prof. struk.

  predmeta,

  voditelj smj.

  neodređeno

  (puno)

  11. Djurdjević Andrea

  VSS dr. vet.

  med.

  ravnateljica neodređeno

  (puno)

  12. Đopar Nives

  VSS prof. biol.

  i kemije

  Prof. biol. i

  kemije

  Neodređeno

  (62,5%)

  roditeljski

  dopust

  13. Efendić Maša

  VSS dr.vet.

  med.

  prof.

  struk.

  predmeta

  neodređeno

  (puno)

  14. Galjer Brankica

  NKV radnica spremačica neodređeno

  (puno)

  15. Herceg-Severin

  Andreja

  VSS dr.vet.

  med.

  prof.

  struk.

  predmeta

  neodređeno

  (puno)

  16. Josić Ana SSS ekonomist računovođa neodređeno (puno)

 • Godišnji plan i program rada šk.god. 2018./2019.

  6

  17. Gabrijel Jurić

  VSS prof. hrv.

  jez.

  prof. hrv.

  jez.

  neodređeno

  (puno)

  18. Jurković Vesna

  VSS dipl. ing.

  matem.

  prof.

  matematike

  neodređeno

  (puno)

  (50% njega

  djeteta)

  19. Jurišić Darko

  VSS prof. TZK prof. TZK neodređeno

  (puno)

  20. Kiš Igor

  VSS prof. pov.

  i

  geografije

  prof. pov. i

  geografije

  određeno

  (37.5)

  21. Kljaković-Gašpić

  Miranda

  VSS dipl. ing.

  mat.

  prof.

  matematike

  neodređeno

  (puno)

  22. Kovačević Nenad

  VSS mr.

  veterine

  prof. struk.

  predmeta

  neodređeno

  (puno)

  23. Kovačić Dragica

  VSS dr. vet.

  med.

  prof. struk.

  predmeta

  neodređeno

  (puno)

  24. Lazarin Božidar

  VSS dipl. ing.

  elektrot.

  prof.

  računarstva

  neodređeno

  puno

  25. Lucić Danijela

  VSS prof. hrv.

  jezika

  prof .hrv.

  jezika

  neodređeno

  (puno)

  26. Lukić Mladen

  VSS dipl. ing.

  fizike

  mag. fizike neodređeno

  (32,50%)

  27. Marinković Celina

  VSS dr.vet.

  med

  prof. struk.

  predmeta

  neodređeno

  (puno)

  28. Mirosavljev-Grgić

  Ozana

  VSS dipl.

  teolog

  vjeroučitelj neodređeno

  (50%)

  29. Nuić Jasminka

  VSS prof.biol. prof.biol. Određeno

  ( 37,50% )

  30. Pelaić Nada

  VSS prof. TZK prof. TZK neodređeno

  (50%)

  31. Pernar Kristina

  VSS prof.

  kemije

  prof.

  kemije

  neodređeno

  (25% ) rodiljni dopust

  32. Petak Dušanka

  SSS daktiloko

  respodent

  spremačica neodređeno

  (puno)

  33. Pervan Primorac

  Snježana

  VSS dipl.

  politolog

  prof. pol. i

  gosp.

  neodređeno

  (20%)

  34. Poropat Čolig Edita

  VSS dr.vet.

  med

  prof.

  struk.

  predmeta

  neodređeno

  (puno)

  35. Raffai Ana Marija

  VSS prof.

  njem.

  i fran. jez.

  prof. njem.

  jezika

  neodređeno

  ( 42,5%)

  36. Radočaj Marija

  VSS prof. engl.

  jezika

  prof. engl.

  jezika

  neodređeno

  (62,5 )

 • Godišnji plan i program rada šk.god. 2018./2019.

  7

  37. Runje Antonia

  VSS prof. hrv.

  jezika

  prof. hrv.

  jezika

  neodređeno

  (50% )

  38. Stanić Jadranka

  VSS prof.

  pedag.i

  soc.

  pedagog

  neodređeno

  (puno)

  39. Stjepić Danijela

  VSS dr. vet.

  med.

  prof. struk.

  predmeta

  neodređeno

  (puno)

  40. Šipek Sanja

  VSS prof. engl.

  jezika

  prof. engl.

  jezika

  neodređeno

  (puno)

  41. Tanasovski Vesna

  VSS dipl.

  klasičar

  prof. latin.

  jezika

  neodređeno

  (62,5%)

  .

  42. Tomaš Vince Ivana

  VSS dr.vet.

  med.

  prof. struk.

  predmeta

  neodređeno

  (puno)

  43. Topić Anita

  SSS ekonomski

  tehničar

  administrator određeno

  (50%)

  44. Udovčić Barica

  VSS dipl. ing.

  kemije

  prof. kemije neodređeno

  (50%)

  45. Valjan Marina

  VSS prof. biol.

  i kemije

  prof. biol. i

  kemije

  određeno

  (62,5%)

  roditeljski

  dopust

  zamjena za

  Đopar

  46. Vidović Ivan

  VSS Bacc.mate

  matike

  prof.

  matematike i

  računalstva

  određeno

  (50%)

  zamjena za

  Jurković

  47. Vidović-Kordić

  Bosiljka

  VSS dipl. ing.

  fizike

  prof. fizike neodređeno

  (puno)

  48. Vladić Tomislav

  VSS prof. pov.

  i

  geografije

  prof. pov. i

  geografije

  neodređeno

  (puno)

  49. Vulić Kate

  VSS dr. vet.

  med.

  prof. struk.

  predmeta

  neodređeno

  (puno)

 • Godišnji plan i program rada šk.god. 2018./2019.

  8

  4. PODACI O BROJU RAZREDNIH ODJELA I UČENIKA

  RAZRED BROJ RAZREDA BROJ

  UČENIKA

  I. 4 81

  ( 16 m, 65 ž)

  II. 4 83

  (15 m, 68 ž)

  III. 4 82

  (17 m, 65 ž)

  IV 4 89

  (14 m, 75 ž)

  UKUPNO 16 335

  (62 m, 273 ž)

  5. KALENDAR RADA ŠKOLE

  Mjesec/

  Broj

  nastavnih

  dana

  SADRŽAJ RADA NOSITELJI / PRIMJEDBE

  2018.

  godina

  IX./20

  3. rujna Početak nastave u šk. god.

  2018./2019. SVI

  - do kraja rujna

  Ažuriranje pedagoške

  dokumentacije

  Izrada školskoga kurikuluma i

  Godišnjeg plana i programa

  rada škole

  Konstituiranje Vijeća roditelja i

  Vijeća učenika

  Konstituiranje razrednih odjela

  (zaduženja učenika)

  Predaja operativnih programa za

  Nastavnici

  Svi

 • Godišnji plan i program rada šk.god. 2018./2019.

  9

  redovnu i izbornu nastavu

  Svjetski dan prve pomoći

  Zajednički roditeljski sastanak

  za 1. Razred

  1. roditeljski sastanak (2.– 4.

  razred)

  Sjednica Nastavničkoga vijeća

  Sjednica Prosudbenog odbora

  Sjednica Ispitnog povjerenstva

  Ravnatelj, pedagog,

  razrednici

  Ravnatelj

  tijekom mjeseca

  28.rujna

  Pripreme za obilježavanje Dana

  Škole

  Europski školski sportski dan

  X./22

  4. listopada

  5.listopada

  8.listopada

  Obilježavanje Dana škole

  Dan nezavisnosti-državni

  praznik RH

  Nenastavni dan

  Nenastavni dan

  13. listopada

  18.listopada

  Odrađivanje 2.studenoga

  Dan kravata

  Svi

  tijekom mjeseca

  Sastanci stručnih aktiva –

  pripreme za završni rad

  Nastavnici

  XI./20

  1. studenoga

  2. studenoga

  Dan svih svetih –državni

  praznik RH

  Nenastavni dan

  Nenastavni dan

  12. – 16. studenoga

  Sjednice Razrednih vijeća

  Sjednica Nastavničkog vijeća

 • Godišnji plan i program rada šk.god. 2018./2019.

  10

  Aktivnosti sekcije za

  humanitarni rad

  XII./15

  21. prosinca Završetak I. polugodišta

  28. prosinca Sjednice Razrednih vijeća i

  Nastavničkog vijeća

  25. i 26. pros. Božićni blagdani

  24. 12. 2018.

  do 11. 01. 2019.

  Zimski odmor učenika

  Održavanje struč. skupova:

  aktiva, seminara,

  savjetovanja.- svi

  2019.god

  I./14 14. siječnja 2019.

  Početak nastave u drugom

  polugodištu

  II./20 tijekom mjeseca 2. roditeljski sastanak

  III./21

  11.-15.ožujka

  Sjednice RV, NV

  IV./15

  18.travnja– 26.

  travnja Proljetni odmor učenika

  21. i 22. travnja Uskrs i Uskršnji ponedjeljak

  29. travnja Početak nastave

  tijekom mjeseca Priprema za upis učenika u prvi

  razred za šk. god. 2018/2019.

  V./22

  izložbe,

  jednodnevni/dvodnevni

  izleti učenika i nastavnika

  1.svibnja Praznik rada

  6. do 10. svibnja Roditeljski sastanci 1.-4. razredi

  22. svibnja Završetak nastave za četvrte

  razrede

  27. svibnja Razredna vijeća 4. razreda

 • Godišnji plan i program rada šk.god. 2018./2019.

  11

  27. svibnja Nastavničko vijeće

  VI./18

  03.-11. lipnja

  14. lipnja

  Završni rad (4. razredi)

  Završetak nastave za prve,

  druge i treće razrede

  17. lipnja

  20. lipnja

  Sjednice RV

  Sjednica NV

  tijekom mjeseca

  Ispis svjedodžbi

  Pripreme za upise u I. razred

  Pisanje razrednih svjedodžbi

  Ažuriranje pedagoško-

  didaktičke dokumentacije

  Dopunski rad

  03. lipnja do 28.

  lipnja

  Ispiti državne mature- ljetni

  rok

  27. lipnja Podjela svjedodžbi

  maturantima

  VII. tijekom mjeseca

  Upisi učenika u I. razred

  Izrada plana potreba nastavnika

  za šk. god. 2019./2020.

  Izrada godišnjeg izvješća šk.

  2018./2019. godine

  Sjednica Nastavničkog vijeća

  Sastanci stručnih vijeća

  Podjela svjedodžbi za učenike

  1. – 3. razreda

  Godišnji odmori nastavnika

 • Godišnji plan i program rada šk.god. 2018./2019.

  12

  VIII.

  22. – 28. kolovoza

  Popravni ispiti

  1.– 4. razredi

  29. kolovoza

  Sjednica NV

  Podjela svjedodžbi

  PREDMETNI ISPITI, DOPUNSKI RAD, POPRAVNI , RAZREDNI

  I RAZLIKOVNI ISPITI

  Predmetni ispiti za učenike završnih razreda održat će se 13. - 17. svibnja 2019. godine.

  Predmetni ispiti za učenike I., II. i III. razreda održat će se 10. - 14. lipnja 2019.

  godine.

  Dopunski nastavni rad za učenike četvrtih razreda organizirat će se u vremenu od 27.

  lipnja do 05.srpnja 2019. godine.

  Dopunski nastavni rad za učenike I., II. i III. razreda koji imaju najviše dvije

  negativne ocjene organizirat će se nakon ispita državne mature, odnosno od 27. lipnja 2019.

  do 05. srpnja 2019. godine.

  Popravni ispiti za učenike svih razreda održat će se od 22. - 28. kolovoza 2019.

  Razredni ispiti za učenike četvrtih razreda održat će se od 13. – 21. svibnja 2019.

  godine.

  Razlikovni ispiti za učenike prvih i drugih razreda održat će se od 10. – 14. prosinca

  2018.

  6. DOPUNSKA NASTAVA

  Dopunska nastava organizirat će se iz predmeta:

  - matematika - 1 sat nastave tjedno

  - fizika -2 sata nastave tjedno

  - kemija -2 sata nastave tjedno

  Detalji provedbe istih navedeni su u kurikulumu škole.

 • Godišnji plan i program rada šk.god. 2018./2019.

  13

  7. ZADUŽENJA NASTAVNIKA

  1. DANIJELA LUCIĆ, prof.

  Hrvatski jezik I. a,b,c, 3x3 = 9

  III a,b,c 3x3 = 9

  Dodatna nastava IV 1x1 = 1

  Razrednik III. c 1x2 = 2

  _____________________

  Ukupno 21 sat

  (1 sat preko norme)

  2. GABRIJEL JURIĆ, prof.

  Hrvatski jezik II. a,b,c,d 4x3 = 12

  IV. a,b, 2x3 = 6

  Razrednik IV. a 1x2 = 2

  ________________________

  Ukupno 20 sati

  3. ANTONIA RUNJE, prof.

  Hrvatski jezik I. d 1x3 = 3

  III. d 1x3 = 3

  IV. c,d 2x3 = 6

  ________________________

  Ukupno 12 sati

  (2 sata preko norme)

  4. SANJA ŠIPEK, prof.

  Engleski jezik I. a,b,d 6x2 = 6

  II. c,d 2x2 = 4

  III. a,b,c,d 4x2 = 8

  IV. d 1x2 = 2

  Razrednik IIc 1x2 = 2

  ________________________

  Ukupno 22 sati

  ( 1 preko norme)

  5. MARIJA RADOČAJ, prof.

  Engleski jezik I. c 1x2 = 2

  II. a,b 2x2 = 4

  IV a,b,c 3x2 = 6

  Dodatna nastava IV. 1x1 = 1

  Razrednik I .c 1x2 = 2

  __________________________

  Ukupno 15 sati

  6. ANA-MARIJA RAFFAI, prof.

  Njemački jezik I. a 1x2 = 2

  II. a 1x2 = 2

  III. a 1x2 = 2

  IV. a 1x2 = 2

  _________________________

  Ukupno 8 sati

 • Godišnji plan i program rada šk.god. 2018./2019.

  14

  7. VESNA TANASOVSKI, prof.

  Latinski jezik I. a,b,c,d 4x2= 8

  II. a,b,c,d 4x1= 4

  Izvannast.ak - KREATIVA 1x1 = 1

  _________________________

  Ukupno 13 sati

  8. OZANA MIROSAVLJEV GRGIĆ, dipl. teolog

  Vjeronauk I. a,b 2x1 = 2

  II. a,c,d 3x1 = 3

  III. a /c,d 2x1 = 2

  IV. a/b,c,d 3x1 = 3

  Izvannast.ak. - VOLONTERI 1x1 = 1

  ________________________

  Ukupno 11 sati

  (0,5 sati preko norme)

  9. JURAJ BUBALO, prof.

  Etika I. c,d 2x1 = 2

  II. a, b 2x1 = 2

  III. a,b 2x1 = 2

  IV. a,b 2x1 = 2

  __________________________

  Ukupno: 8 sati

  (1 sat preko norme)

  10. TOMISLAV VLADIĆ, prof.

  Povijest I. a,b,c,d 4x2 = 8

  II. a,b,c,d 4x2 = 8

  Geografija I. a,b 2x2 = 4

  II. a,b 2x1 = 2

  __________________________

  Ukupno 22 sata

  11. IGOR KIŠ, prof.

  Geografija I. c, d 2x2 = 4

  II. c, d 2x1 = 2

  Izvannst.ak. 1x2 = 2

  _____________________

  Ukupno 8 sati .

  12. DARKO JURIŠIĆ, prof.

  Tjelesna i zdrav. kultura I. a, d 2x2 = 4

  II. a,b,c,d 4x2 = 8

  III. a 1x2 = 2

  IV. a,b,c,d 4x2 = 8

  Športski klub "Aquarius“ 1x1 = 1

  _________________________

  Ukupno 23 sata

  ( 1 sat preko norme)

 • Godišnji plan i program rada šk.god. 2018./2019.

  15

  13. NADA PELAIĆ, prof.

  Tjelesna i zdrav. kultura I. b,c 2x2 = 4

  III. b,c,d 3x2 = 6

  Športski klub 1x1 = 1

  _________________________

  Ukupno 11 sati

  14. MIRANDA KLJAKOVIĆ-GAŠPIĆ, dipl. ing

  Matematika I. a,b,c 3x2 = 6

  II. a,b,c,d 4x2 = 8

  III. a,b,c 3x2 = 6

  Dopunska nastava 1x1 = 1

  __________________________

  Ukupno 21 sat

  (1 sat preko norme)

  15. VESNA JURKOVIĆ, dipl.ing.

  Matematika I .d 1x2= 2

  IV.a,b,c,d 4x2= 8

  _______________________

  Ukupno 10 sati

  16. IVAN VIDOVIĆ, bacc. math

  Matematika III. d 1x2 = 2

  Računalstvo II. b,c,d 3x3 = 9

  _________________________

  Ukupno 11 sati

  17. BOŽIDAR LAZARIN, dipl. ing.

  Računalstvo I.a,b,c,d 4x3 = 12

  II. a 1x3 = 3

  Voditelj informatičke učionice 1x2 = 2

  Ispitni koordinator 1x6 = 6

  __________________________

  Ukupno 23 sata

  (1 sat preko norme)

  18. BARICA UDOVČIĆ, dipl. ing.

  Kemija II. a,b,c 3x2 = 6

  IV a,b 2x1 = 2

  Sindikalni povjerenik 1x3 = 3

  ______________________

  Ukupno 11 sati

 • Godišnji plan i program rada šk.god. 2018./2019.

  16

  19. BOSILJKA VIDOVIĆ, dipl. ing.

  Fizika I. a,c,d 3x2= 6

  II. a,b 2x2= 4

  III. a,b,c,d 4x1= 4

  IV. b,c,d 3x1= 3

  Razrednik IV. b 1x2 = 2

  Dopunska nastava 1x2 = 2

  Dodatna nastava 1x1 = 1

  _______________________

  Ukupno 22 sata

  20. MLADEN LUKIĆ, mag. fizike

  Fizika I. b 1x2=2

  II. c,d 2x2=4

  Iva 1x1 =1

  ______________________

  Ukupno 7 sati

  21. GORDANA BARTOLIĆ, prof.

  Biologija II. a,b,c,d 4x2 = 8

  III. a,b,c,d 4x2 = 8

  IV. a,b,c,d 4x1 = 4

  Razrednik II. b 1x2 = 2

  ________________________

  Ukupno 22 sata

  22. MARINA BILIĆ, mag.

  Biologija I.a 1x2 = 2

  Kemija I.a,b,c,d 4x2 = 8

  IId 1x2 = 2

  III. a,b,c,d 4x1 = 4

  IV c,d 2x1 = 2

  Razrednik IId 1x2 = 2

  Dopunska kemija 1 x 2 = 2

  ______________________

  Ukupno 22 sata

  23. JASMINKA NUIĆ, prof.

  Biologija I. b,c,d 3x2 = 6

  Dodatna nastava IV 1x2 = 2

  _______________________

  Ukupno 8 sati

  24. SNJEŽANA PERVAN PRIMORAC, prof.

  Politika i gospodarstvo IV. a, b, c, d 4x1 = 4

  _____________________

  Ukupno 4 sata

 • Godišnji plan i program rada šk.god. 2018./2019.

  17

  25. MONIKA BORAS, dr. med. vet.

  Higij. nam. anim. podrij. IV. d 1x3 = 3

  Funkcije životinjskog org. II. b,c,d 3x3 = 9

  Praktična nastava III. c 1x4 = 4

  IV. c 1x4 = 4

  Dodatna nastava -Gmazovi 1x2 = 2

  Razrednik II. b 1x2 = 2

  ______________________

  Ukupno 24 sata

  26. MAŠA EFENDIĆ, dr. med. vet.

  Porodiljstvo i U.O. IV. a,b,c,d 4x3 = 12

  Funkcije živ. organizma II. a 1x3 = 3

  Praktična nastava IV. b 1x4 = 4

  Dodatna nast. - Konjogojstvo 1x2 = 2

  Razrednik IIa 1x2 = 2

  _______________________

  Ukupno 23 sata

  27. INES DAVILA-CAPAK, dr. vet. med.

  Osnove kirurgije IV. a,b,c,d 4x3 = 12

  Praktična nastava III. b 1x4 = 4

  Voditelj smjene 1x8= 8

  _____________________

  Ukupno 24 sata

  (1 sat preko norme)

  28. ANDREJA HERCEG SEVERIN, dr. med. vet.

  Lovstvo . III. a,b,c,d 4x2 = 8

  Parazitarne bolesti III a,b,c, d 4x3 = 12

  Praktična nastava I. c 1x4 = 4

  _______________________

  Ukupno 24 sata

  ( 1 sat preko norme)

  29. mr. sc. NENAD KOVAČEVIĆ, dr.med.vet.

  Animalna higijena III. a,b,c,d 4x2 = 8

  Uzgoj domaćih životinja IV. a,b,c,d 4x2 = 8

  Praktična nastava II. c 1x4 = 4

  Povjerenik zaštite na radu 2

  Voditelj praktikuma 1

  _______________________

  Ukupno 23 sata

  30. KATE VULIĆ, dr. med. vet.

  Uzgoj dom. životinja II. a,b,c,d 4x2 = 8

  Lijekovi i otrovi III. a,b,c,d 4x2 = 8

  Praktična nastava II. a 1x4 = 4

  Razrednik IV. c 1x2 = 2

  Voditelj praktikuma 1

  ____________________

  Ukupno 23 sata

 • Godišnji plan i program rada šk.god. 2018./2019.

  18

  31. DANIJELA STJEPIĆ, dr. med. vet.

  Uzgoj dom. životinja I. a,b,c 3x2 = 6

  Mikrobiologija i zarazne bolesti IV. a, b,c,d 4x3 = 12

  Praktična nastava III. a 1x4 = 4

  Razrednik III. a 1x2 = 2

  _____________________

  Ukupno 24 sata

  ( 1 sat preko norme)

  32. DRAGICA KOVAČIĆ, dr. vet. med.

  Unutarnje bolesti IV. a,b,c,d 4x3 = 12

  Praktična nastava I. d 1x4 = 4

  Razrednik I. d 1x2 = 2

  Voditelj prakt. nastave 1x1 = 6

  _________________________

  Ukupno 24 sata

  (1 sat preko norme)

  33. IVANA BLAŽIĆ, dr. med. vet.

  Mikrobiologija i zar. bol. III. a,b,c,d 4x3 = 12

  Uzgoj domaćih životinja IIIc 1x2 = 2

  Praktična nastava Ib,IVa 2x4 = 8

  Razrednik I. b 1x2= 2

  Voditelj praktikuma 1

  ______________________

  Ukupno 25 sati

  ( 1 sat preko norme)

  34. EDITA POROPAT ČOLIG dr. med. vet.

  Anatomija i patologija II. a,b,c,d 4x4 = 16

  Uzgoj domaćih životinja I. d 1x2 = 2

  Praktična nastava IV. d 1x4 = 4

  Razrednik IV. d 1x2 = 2

  _________________________

  Ukupno 24 sata

  ( 1 sat preko norme)

  35. HEIDI CIPRIŠ MADUNIĆ, dr. vet. med.

  Anatomija i patologija I. a ,b,c,d 4x2 = 8

  Uzgoj dom. životinja III. a,b,d 3x2 = 6

  Praktična nastava III. d 1x4 = 4

  Razrednik III. d 1x2 = 2

  Satničar 1x3 = 3

  Voditelj MŽSV. 1

  ________________________

  Ukupno 24 sata

  (1 sat preko norme)

 • Godišnji plan i program rada šk.god. 2018./2019.

  19

  36. IVANA TOMAŠ VINCE, dr. med. vet.

  Male životinje III. a,b, c,d 4x3 = 12

  Praktična nastava I. a 1x4 = 4

  IId 1x4 = 4

  Razrednik I. a 1x2 = 2

  Izvannast. Ak. - Crveni križ 1

  _______________________

  Ukupno 23 sata

  37. CELINA MARINKOVIĆ, dr. med. vet.

  Uvod u vet. Struku Ia,b,c,d, 4x2 = 8

  Higijena nam. anim.podr. IVa,b,c, 3x3 = 9

  Praktična nastava IIb 1x4 = 4

  _______________________

  Ukupno 21 sat

  8. RAZREDNICI I ZAMJENICI RAZREDNIKA U ŠK. GOD. 2018./2019.

  I. a . Ivana Tomaš Vince , dr. med.vet. Tomislav Vladić, prof.

  I. b Ivana Blažić, dr. med. vet Vesna Tanasovski, prof.

  I. c Marija Radočaj, prof. Jasminka Nuić, prof.

  I. d Dragica Kovačić, dr. med. vet. Igor Kiš, prof.

  II. a Maša Efendić, dr. med. vet. Božidar Lazarin, dipl. ing.

  II. b Monika Boras, dr.med.vet. Darko Jurišić,prof.

  II. c Sanja Šipek, prof. Barica Udovčić,dipl.ing. II. d Marina Bilić, prof. Ivan Vidović,

  III. a Danijela Stjepić, dr. med. vet. Miranda Kljaković Gašpić, prof.

  III. b Gordana Bartolić, prof. Andrea Herceg Severin,dr.med.vet

  III. c Danijela Lucić, prof. Ozana Mirosavljev Grgić, dipl.teolog.

  III. d Heidi Cipriš Madunić dr. med. vet. Nada Pelaić,prof

  IV. a Gabrijel Jurić, prof. Mladen Lukić, dipl. ing.

  IV. b Bosiljka Vidović Kordić, dipl.ing. Vesna Jurković, dipl. ing.

  IV. c Kate Vulić, dr. med.vet. Nenad Kovačević, dr.med. vet.

  IV. d Edita Poropat Čolig, dr. med.vet. Ines Davila Capak, dr.med.vet.

 • Godišnji plan i program rada šk.god. 2018./2019.

  20

  9. RASPORED DEŽURSTAVA NASTAVNIKA I UČENIKA

  Zbog učinkovitijeg odvijanja odgojno-obrazovnog rada, a u skladu s primjenom

  Pravilnika o kućnom redu škole, svakog dana dežuran je po jedan nastavnik i jedan učenik u

  svakoj smjeni.

  Dežurstvo se odvija prije podne od 7.50 do 13.30 sati, a poslije podne od 13.50 do 19.30

  sati.

  Dežurne nastavnike određuje pedagog.

  Dežurni učenici pomažu dežurnim nastavnicima u učinkovitijoj primjeni Pravilnika o

  kućnom redu. Osim toga, dežurstvo učenika ima i odgovarajuću odgojnu vrijednost.

  Učenici dežuraju na porti, kontroliraju ulazak i izlazak stranaka.. Dežurni učenici

  obavljaju koordinaciju poslova između ravnatelja, voditelja, pedagoške službe, djelatnika i

  učenika u smjeni.

  10. PRAKTIČNA NASTAVA

  Praktična nastava realizira se u prvoj, drugoj, trećoj i četvrtoj nastavnoj godini prema

  nastavnom planu i programu i Školskom kurikulumu.

  Sadržaji programa praktične nastave proizlaze iz teoretskih strukovnih predmeta i bazičnih

  općih predmeta koji čine temelj za svladavanje propisanih stručnih znanja i vještina.

  Realizacijom praktične nastave učenici stječu propisana znanja, vještine i kompetencije

  veterinarskih tehničara.

  Praktična nastava najvećim dijelom realizira se u moderno opremljenim školskim

  laboratorijima i praktikumima. Dio sadržaja praktične nastave realizira se u veterinarskim

  ambulantama i klinikama te stanicama, na Veterinarskom fakultetu, na Veterinarskom institutu,

  u farmaceutskoj industriji te Zoološkom vrtu, na farmama, u azilu za životinje Dumovec, u

  konjičkim klubovima. Veterinarske ambulante Grada Zagreba i Azil za napuštene životinje

  Dumovec, temeljem sklopljenog Ugovora sa školom imaju status školskog praktikuma.

  Nastavnici praktične nastave realiziraju program propisan i potvrđen na stručnom vijeću.

  Voditelj praktične nastave zajedno s voditeljem stručnog vijeća prati realizaciju i

  pomaže u svladavanju programa.

  I. nastavna godina - 3 sata tjedno

  II. nastavna godina - 3 sata tjedno

  III. " " - 3 sata tjedno

  IV. " " - 2 sata tjedno + 40 sati za izradbu završnog rada

  Učenici u školi realiziraju 70 sati praktične nastave, a 35 sati izvan škole. Za organizaciju

  prakse, program i nadzor nad učenicima na vanjskoj praksi zadužena je voditeljica praktične

  nastave Dragica Kovačić dr. med. vet. koja surađuje s doktorima veterinarske medicine i ostalim

  osobama koje vode učenike na praksi. Osim voditeljice, stalnu komunikaciju provode i

  nastavnici zaduženi za realizaciju programa praktične nastave određenog razreda.

 • Godišnji plan i program rada šk.god. 2018./2019.

  21

  NASTAVNICI PRAKTIČNE NASTAVE:

  I. a . Ivana Tomaš Vince , dr. med.vet.

  I. b Ivana Blažić, dr. med. vet

  I. c Celina Marinković, dr. med.vet.

  I. d Dragica Kovačić, dr. med. vet.

  II. a Kate Vulić, dr. med. vet.

  II. b Andreja Herceg Severin, dr.med.vet.

  II. c Nenad Kovačević,dr.med.vet II. d Ivana Tomaš Vince, dr. med. vet.

  III. a Danijela Stjepić , dr. med. vet.

  III. b Ines Davila Capak, dr. med. vet.

  III c Monika Boras dr. med.vet.

  III. d Heidi Cipriš Madunić, dr. med. vet.

  IV. a Ivana Blažić, dr. med. vet

  . IV. b . Maša Efendić, dr. med.vet

  IV. c Monika Boras dr. med.vet.

  IV. d . Edita Poropat Čolig , dr. med.vet

  11. PLAN RADA VODITELJA PRAKTIČNE NASTAVE

  Zadaci voditelja :

  - organizacija praktične nastave (upućivanje i raspoređivanje učenika) - praćenje realizacije propisanog programa - izvješćivanje o realizaciji praktične nastave na sjednicama stručnih vijeća - rad s nastavnicima voditeljima praktične nastave u svrhu poboljšanja uvjeta

  realizacije

  - pomoć u izradi izvedbenog programa za praktičnu nastavu - vođenje evidencije o prisustvu nastavnika na praktičnoj nastavi - sudjelovanje u radu Stručnog kolegija škole - suradnja s veterinarskim stanicama i ambulantama te svim ostalim ustanovama u

  kojima se realizira praktična nastava

  - rad na izmjeni nastavnog plana i programa u smislu njegovog poboljšanja, a u skladu s novim projektom Ministarstva o rasterećenju učenika

  - organizacija stručnih predavanja za nastavnike-voditelje praktične nastave - brine se o materijalnim troškovima nastavnika neophodnim za realizaciju programa - koordinira rad nastavnika voditelja praktične nastave po godinama u svrhu

  usklađivanja programa

 • Godišnji plan i program rada šk.god. 2018./2019.

  22

  12. PLAN RADA RAZREDNIKA I RAZREDNE ZAJEDNICE

  - prihvat i raspoređivanje učenika po odjeljenjima

  - upoznavanje učenika s uvjetima života i rada te kućnim redom škole

  - formiranje razrednih zajednica (biranje predsjednika, zamjenika i blagajnika)

  - analiziranje rezultata odgojno-obrazovnog rada s učenicima

  - osmišljavanje provođenja slobodnog vremena

  - priprema podataka za sjednicu na kraju 1. polugodišta

  - obilježavanje vjerskih i drugih blagdana (Božić, Nova Godina)

  - organizirano osposobljavanje učenika za samostalnu fizičku i psihičku zaštitu

  (u slučaju elementarne nepogode)

  - analiza uspjeha na kraju 1. polugodišta

  - uputiti učenike na planirane aktivnosti škole u svrhu što kvalitetnijeg odabira sadržaja

  aktivnosti za vrijeme zimskih školskih praznika

  - rad s učenicima na sprečavanju negativnog ponašanja (pušenja, uzimanja alkohola,

  droga i sl.) i suzbijanje neopravdanih izostanaka iz škole

  - razgovor o društvenim i kulturnim prilikama u Republici Hrvatskoj

  - u suradnji s pedagoškom službom, pratiti efekte nastavnog procesa i sklonosti učenika

  te raditi na demokratizaciji odnosa u nastavnom procesu: nastavnik- učenik, učenik-

  učenik, nastavnik-učenik-razrednik

  - učenje i život u školi

  - analiza rezultata rada i mogućnosti poboljšanja rada do kraja nastavne godine

  - snaga vjere (vjerovanje kao nada)

  - analiza rezultata uspjeha na kraju 2. polugodišta

  - razgovor, savjetovanje i upućivanje učenika završnih razreda u službu profesionalne

  orijentacije (mogućnosti daljnjeg obrazovanja, potrebe društva te individualne osobine

  kao faktor u izboru zanimanja

  - obilježavanje Dana državnosti

  - analiza ostvarenih planova i programa (kvantitativna, a po mogućnosti i kvalitativna) te

  predlaganje mjera za unapređivanje rada iduće šk. godine

  - dogovor o dopunskom radu

  - analiza rezultata

  - organizacija izleta

  - priprema podataka za sjednicu na kraju 2. polugodišta

  - unošenje podataka o rezultatima učenika u e-maticu (ocjene i pedagoške mjere)

 • Godišnji plan i program rada šk.god. 2018./2019.

  23

  13. PLAN I PROGRAM RADA NASTAVNIČKOG VIJEĆA

  - pripreme i predlaganje planova i programa odgojno-obrazovnog i stručnog rada

  - razmatranje organizacije rada i poduzimanje mjera za unapređenje cjelokupnog

  odgojno-obrazovnog rada

  - razmatranje predloženih izvedbenih obrazovnih programa

  - imenovanje voditelja stručnih vijeća

  - utvrđivanje zaduženja djelatnika i iskazivanje potreba za novim djelatnicima

  - utvrđivanje sadržaja razlikovnih ispita te način i rokovi njihovog polaganja

  - utvrđivanje programa pripravničkog staža

  - odlučivanje o organizaciji dopunske nastave

  - razmatranje Godišnjeg plana i iznošenje mišljenja o programima odgojno- obrazovnog

  i stručnog rada

  - odobravanje planova jednodnevnih i višednevnih stručnih ekskurzija prema

  Godišnjem planu

  - briga o obilježavanju Dana škole i državnih blagdana

  - analiziranje i ocjenjivanje rezultata odgojno-obrazovnog rada na kraju svakog

  polugodišta

  - utvrđivanje tema Završnog rada učenika

  - izbor članova Ispitnog povjerenstva za provođenje ispita državne mature

  - izricanje pohvala i nagrada učenicima

  14. PLAN I PROGRAM RADA RAZREDNIH VIJEĆA

  - briga o izvršavanju nastavnog plana i programa te obrazovanje učenika u razrednom

  odjelu

  - praćenje rezultata rada učenika te sustavno pružanje potrebne pomoći učenicima

  - utvrđivanje općeg uspjeha učenika

  - organiziranje izvannastavnih aktivnosti, izborne, dopunske i dodatne nastave u skladu s

  odlukama Nastavničkog vijeća

  - koordiniranje rada svih nastavnih odjela

  - predlaganje plana i organizacija stručnih ekskurzija

  - izricanje pedagoške mjere ukor

  - odlučivanje o zahtjevu učenika za ponovnim ispitom

  - suradnja s roditeljima i starateljima učenika

  - suradnja sa stručnim suradnicima škole (pedagogom i socijalnim pedagogom)

  - analiza izvješća razrednika o problemima određenog razrednog odjela.

 • Godišnji plan i program rada šk.god. 2018./2019.

  24

  15. PROGRAM RADA ŠKOLSKE KNJIŽNICE

  1. FUNKCIJE SREDNJOŠKOLSKE KNJIŽNICE

  Biblioteka snabdijeva svoje korisnike (učenike, nastavnike i stručne suradnike)

  informacijama u knjižnom i ne knjižnom obliku za učenje, odgojno-obrazovni proces,

  samostalno čitanje, intelektualni rad i stručno permanentno usavršavanje.

  1.1. Odgojno-obrazovna funkcija

  Srednjoškolska biblioteka dio je odgojno-obrazovnog procesa škole. U njoj se učenici

  osposobljavaju za brzo pronalaženje informacija. Omogućuje rad s većom grupom, manjom

  grupom, pojedinim učenikom. Glavni cilj njezine odgojne djelatnosti je razvijanje individualne

  stvaralačke sposobnosti učenika i osposobljavanje pojedinca za samostalno učenje i

  permanentno obrazovanje.

  1.2. Bibliotečno-informacijska i dokumentacijska funkcija

  Stručno uređenje biblioteke obuhvaća nabavu, obradu, smještaj i čuvanje bibliotečno-

  informacijske građe, selekciju informacija, reviziju i otpis bibliotečno-informacijske građe.

  1.3. Kulturne funkcije U biblioteku spadaju razne djelatnosti vezane uz kulturno-javnu djelatnost škole:

  promocija knjige, susreti s umjetnicima, filmska i kazališna događanja i slično.

  PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

  I. Odgojno obrazovni rad

  - neposredna pedagoška pomoć učeniku pri izboru građe

  - upoznavanje s bibliotečnim poslovanjem (funkcija i korištenje kataloga, stručni smještaj građe

  po UDK...)

  - pripremanje učenika (po potrebi i nastavnika za samostalno korištenje raznih izvora znanja,

  upućivanje u razne izvore znanja i informacija, navikavanje na redovito čitanje, predgovora,

  pogovora, bibliografije i kazala, upućivanje i metode rada na istraživačkim zadacima)

  - pedagoška pomoć pri realizaciji nastavnih sadržaja, sadržaja slobodnih aktivnosti i

  izvannastavnih sati

  - rad u stručnim organima škole i suradnja s ravnateljem, pedagogom, nastavnicima

  - upoznavanje učenika s knjigom i multimedijskim izvorima znanja

  - navikavanje na kulturnu razonodu (navikavanje učenika da u slobodno vrijeme rado odlaze u

  biblioteku).

  II. Stručni, bibliotečno-informacijski i dokumentacijski rad

  - organizacija vođenja rada u biblioteci (praćenje stručne literature, sudjelovanje na

  savjetovanjima, dogovori)

 • Godišnji plan i program rada šk.god. 2018./2019.

  25

  - vođenje politike nabave bibliotečno-informacijske građe (permanentno praćenje izdavačke

  djelatnosti, čitanje prikaza, recenzija, kritika, upoznavanje sa sadržajima bibliotečno-

  informacijske građe)

  - izrada planova i programa rada, izvješća o radu, prijedloga financijskog plana za biblioteku

  - klasificiranje, katalogiziranje, signiranje, inventariziranje, tehnička obrada građe

  - izrada kataloga (abecednog, stručnog, predmetnog)

  - informiranje učenika i nastavnika o novitetima građe

  - praćenje i evidentiranje korištenja biblioteke

  - revizija fonda, sastavljanje prijedloga otpisa, otpis, parcijalni otpis fonda

  - zaštita i čuvanje građe

  - permanentno stručno usavršavanje

  III. Kulturna i javna djelatnost

  - književne tribine

  - dani školske lektire

  - obilježavanje značajnih datuma izložbom – pripremanje tematskih izložbi

  - informiranje o značajnim manifestacijama (posjeti raznim kulturnim i znanstvenim

  ustanovama)

  - slobodne aktivnosti u biblioteci (literarne, bibliotekarske, novinarska grupa)

  - suradnja s nakladnicima i izdavačima (izložbe, noviteti i druge aktivnosti koje izdavači

  organiziraju u centrima)

  -odlazak s učenicima na kazališne predstave

  -organiziranje predstava u školi

  16. PLAN I PROGRAM RADA RAZVOJNO-PEDAGOŠKE SLUŽBE

  I. PRIPREMA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA

  - izrada plana i programa rada razvojno-pedagoške službe

  - sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i programa rada škole

  - snimanje odgojno-obrazovnih potreba u novim uvjetima

  - formiranje prvih razreda prema dogovorenim kriterijima, a nakon izvršenog upisa

  i analiza upisanih učenika

  - uključivanje novopridošlih učenika u ostale razrede

  - izvedbeno i operativno planiranje i programiranje odgojno-obrazovnog rada

  II. OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA

  - uvođenje novih nastavnih planova i programa

  - praćenje ostvarivanja planova i programa

  - analiza ostvarivanja planova i programa te predlaganje mjera za unapređivanje

  - analiza odgojno-obrazovnog uspjeha učenika (I. i II. polugodište )

  - organiziranje i izvođenje predavanja i drugih oblika informiranja (filmovi, brošure i sl.)

  za učenike i roditelje o mogućnostima obrazovanja, potrebama društva te individualnim

  osobinama kao faktorima u izboru zvanja

  - upućivanje učenika na postupak savjetovanja u razvojno-pedagošku službu

 • Godišnji plan i program rada šk.god. 2018./2019.

  26

  - individualno i grupno savjetovanje učenika i roditelja u suradnji s razrednikom i

  nastavnicima

  III. RAD S UČENICIMA

  - praćenje napredovanja učenika

  - organiziranje osposobljavanja i osposobljavanje učenika za samostalnu psihičku i

  fizičku zaštitu u slučaju elementarne nesreće, s naglaskom na učenike koji imaju poteškoće u

  razvoju

  - individualni i grupni rad s učenicima na sprečavanju neprimjerenog ponašanja u školi i

  izvan nje (bježanje od kuće, verbalno i tjelesno obračunavanje, pušenje i uzimanje alkohola i

  droge i dr.)

  - organiziranje predmetnog i razrednog ispita

  - identifikacija darovitih učenika, organiziranje posebnih oblika rada po područjima

  darovitosti te njihovo praćenje

  - individualna i grupna podrška darovitima u socijalnom i psihičkom razvoju

  - terapijski oblici odgojno-obrazovnog rada s učenicima s poteškoćama u razvoju i

  poremećajima u ponašanju

  IV. RAD S NASTAVNICIMA

  - uvođenje nastavnika-početnika u samostalan rad, kao i nastavnika bez pedagoškog

  iskustva

  - pomoć pri izradi operativnih planova i programa

  - proučavanje i otkrivanje zakonitosti odgojno-obrazovnog rada

  - u suradnji s nastavnicima, posredno i neposredno pratiti efekte nastavnog procesa i

  sklonosti učenika

  - demokratizacija odnosa u nastavnom procesu: nastavnik-učenik, učenik-učenik-

  razrednik

  V. RAD S RODITELJIMA

  - prisustvovanje ili vođenje roditeljskih sastanaka, upoznavanje s radom škole, mogućim

  problemima koji nastaju dolaskom u novu sredinu i dr.

  - individualni i grupni savjetodavni rad s roditeljima u pružanju pomoći učenicima

  (savladavanje nastavnih sadržaja, različiti oblici neprimjerenog ponašanja i dr.)

  VI. RAD NA PEDAGOŠKOJ DOKUMENTACIJI

  - prikupljanje, sistematiziranje i obrada podataka o učenicima

  - izrada izvješća

  VII. RAD U STRUČNIM ORGANIMA ŠKOLE

  - sudjelovanje u radu stručnih vijeća

  - sudjelovanje i rad na Razrednom i Nastavničkom vijeću

  - sudjelovanje u radu Vijeća učenika i Vijeća roditelja

 • Godišnji plan i program rada šk.god. 2018./2019.

  27

  VIII. SURADNJA S IZVANŠKOLSKIM USTANOVAMA

  - suradnja s Ministarstvom znanosti i obrazovanja i Gradskim uredom za obrazovanje

  - suradnja sa socijalnom, zdravstvenom službom, dispanzerom mentalnog zdravlja,

  učeničkim domovima i s obiteljima skrbnika

  - suradnja s osnovnim školama

  - suradnja s drugim srednjim školama

  - suradnja sa strukovnim i ostalim društvima i organizacijama od interesa za školu

  17. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA PEDAGOGA

  __________________________________________________________________________

  OZNAKA POSLOVI PREDVIĐENI BROJ RAZDOBLJE

  I BROJ SATI RADA RADA

  __________________________________________________________________________

  A. RAD NA PLANIRANJU I

  PROGRAMIRANJU 189 tijekom god.

  __________________________________________________________________________

  1. suradnja s ravnateljem, voditeljem

  i satničarom u izradi god. plana i

  programa rada škole 50 rujan-listopad

  2. izrada godišnjeg plana i programa

  rada pedagoga 10 "

  3. izrada programa profesionalne

  orijentacije 10 "

  4. pripomoć pri izradi plana kulturne

  i javne djelatnosti škole 5 "

  5. pripomoć u izradi plana rada

  razrednika 10 "

  6. pripomoć u izradi plana razrednih

  odjela 20 "

  7. praćenje izvršenja pojedinih dijelova

  programa iz god. programa rada 20 kontinuirano

  8. kontinuirano praćenje svih programa

  odgojno-obrazovnog rada 35 "

  9. rad na pedagoškoj dokumentaciji 20 "

  10. snimanje odgojno-obrazovnih potreba 10

  ___________________________________________________________________________

  B. RAD S DJELATNICIMA ŠKOLE 197 tijekom god.

  ___________________________________________________________________________

  1. briga za stručno i pedagoško usavršavanje

  odgojno-obrazovnih djelatnika 10 kontinuirano

  2. pomaganje nastavniku u

  didaktičko-metodičkoj pripravi za nastavu 15 //

  3. uvođenje nastavnika početnika u rad 15 //

  4. pomaganje djelatnicima - razrednicima koji

  prvi puta obnašaju tu funkciju 17 //

  5. pomoć djelatnicima u snimanju

  odgojno-obrazovne klime u razredu i poticanje 2

  djelatnika na stvaranje pozitivne

  obrazovne klime 20 //

  6. pomoć djelatniku u identificiranju

  individualnih potreba učenika 25 //

 • Godišnji plan i program rada šk.god. 2018./2019.

  28

  7. upoznavanje djelatnika s novim pristupima

  poučavanju 5 //

  8. osposobljavanje nastavnika za uočavanje

  i tretman darovitih učenika 10 //

  9. osposobljavanje nastavnika za uočavanje

  i tretman učenika s teškoćama u razvoju 10 //

  10. posredno i neposredno praćenje efekata

  nastavnog procesa 30 //

  11. hospitiranje u nastavi 25 //

  12. suradnja s djelatnicima u organiziranju

  dodatne i dopunske nastave 15 listopad

  13. pružanje pomoći nastavnicima u planiranju

  rada i organizaciji izvannastavnih

  aktivnosti 10 //

  ____________________________________________________________________________

  C. RAD S UČENICIMA ŠKOLE 706 tijekom god.

  ____________________________________________________________________________

  1. raspoređivanje učenika I. razreda

  po odjeljenjima i pomoć pri snalaženju

  u novonastaloj situaciji 50 rujan

  2. rad s novopridošlim učenicima 50 rujan-listopad

  3. sustavno praćenje napredovanja učenika 40 kontinuirano

  4. osposobljavanje učenika za prihvaćanje

  odgovornosti za osobni život 30 //

  5. ispitivanje interesa učenika u vezi

  uključivanja u rad izvannastavnih

  aktivnosti 30 listopad

  6. pomoć u provođenju i jačanju učeničke

  kolegijalnosti, prijateljstva i ophođenja

  prema starijima 70 kontinuirano

  7. profesionalno informiranje i savjetovanje

  učenika 65 //

  8. identifikacija darovitih učenika i

  organiziranje posebnih oblika rada 20 //

  9. savjetodavni rad s učenicima 105 //

  10. terapeutski rad s učenicima 105 //

  11. briga o zdravstvenoj zaštiti učenika 60 //

  12. individualni i grupni rad s učenicima

  na sprečavanju neprihvatljivog ponašanja 65 //

  13. identifikacija i praćenje učenika s

  teškoćama i poremećajima u ponašanju 105 //

  14. rad s odgojno zapuštenim učenicima 60 //

  ____________________________________________________________________________

  D. RAD S RODITELJIMA 135 tijekom godine.

  ____________________________________________________________________________

  1. individualni i grupni savjetodavni

  rad s roditeljima o pružanju

  pomoći učenicima 80 kontinuirano

  2. sudjelovanje i vođenje roditeljskih

  sastanaka 10 //

  3. upućivanje roditelja u savjetovališta

  i druge ustanove za pomoć djeci i

 • Godišnji plan i program rada šk.god. 2018./2019.

  29

  roditeljima 10 //

  4. uključivanje roditelja u rad stručnih

  organa škole 5 listopad

  5. upućivanje roditelja o mogućnostima

  daljnjeg školovanja 25 svibanj

  7. upućivanje na suradnju roditelj-škola 5 //

  _______________________________________________________________________

  E. SUDJELOVANJE U RADU STRUČNIH

  ORGANA ŠKOLE 60 tijekom god.

  ____________________________________________________________________________

  1. sudjelovanje u radu stručnih

  vijeća 20 kontinuirano

  2. sudjelovanje u radu Nastavničkog

  vijeća i Razrednih vijeća 30 //

  4. sudjelovanje i pomoć u organiziranju

  javnih manifestacija škole 10 //

  ____________________________________________________________________________

  F. SURADNJA S IZVANŠKOLSKIM INSTITUCIJAMA 60 tijekom god.

  ____________________________________________________________________________

  1. suradnja s Ministarstvom znanosti i obrazovanja

  i Gradskim uredom za obrazovanj 10 kontinuirano

  2. suradnja sa socijalnom i

  zdravstvenom službom,

  dispanzerom mentalnog zdravlja,

  učeničkim domovima i obiteljima

  skrbnika 15 //

  3. suradnja s osnovnim školama 10 //

  4. suradnja s drugim srednjim školama 10 //

  5. suradnja sa strukovnim i ostalim društvima

  i organizacijama od interesa za školu 15 //

  ____________________________________________________________________________

  G. OSOBNO STRUČNO USAVRŠAVANJE 175 tijekom god.

  ____________________________________________________________________________

  1. praćenje stručne literature

  i pedagoške periodike 115 kontinuirano

  2. sudjelovanje na seminarima,

  savjetovanjima, tribinama i drugo 30 //

  3. sudjelovanje u radu aktiva pedagoga 30 //

  ____________________________________________________________________________

  H. RAD NA PROJEKTU 243 TIJEKOM GOD.

  ____________________________________________________________________________

 • Godišnji plan i program rada šk.god. 2018./2019.

  30

  18. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA STRUČNOG SURADNIKA

  SOCIJALNOG PEDAGOGA

  PODRUČJE RADA AKTIVNOSTI VRIJEME

  1. Identifikacija, opservacija i

  dijagnosticiranje učenika s

  poremećajima u ponašanju,

  učenika s posebnim

  potrebama i ostalih učenika

  kojima je potreban neki od

  oblika stručne pomoći.

  2. Planiranje i programiranje

  sociopedagoškog rada

  3. Neposredni rad s

  učenicima

  - analiza upisnih dokumenata, procjena potreba i

  karakteristika uč. s posebnim potrebama

  - opservacija ponašanja učenika u školskoj

  sredini

  - informiranje od strane razrednika, profesora,

  pedagoga te ravnatelja škole

  - informiranje od strane roditelja učenika

  - informiranje od strane nadležnih centara za

  socijalnu skrb

  - izvor informacija može biti i sam učenik

  - upotreba testova za sociopedagoško

  dijagnosticiranje

  - izrada godišnjeg plana i programa rada

  socijalnog pedagoga

  - planiranje i izrada grupnog rada s učenicima

  - sudjelovanje u izradi preventivnih programa

  - pomoć razrednicima i profesorima u

  programiranju odgojno-obrazovnog rada za

  učenike s poremećajima u ponašanju i učenike s

  posebnim potrebama

  - individualni i grupni oblici sociopedagoškog

  rada s učenicima u okviru primarne prevencije,

  pravovremenog detektiranja i tretmanskih

  intervencija različitih oblika poremećaja u

  ponašanju, koji se manifestiraju u školskom

  okruženju

  - kreiranje i provođenje selektivne i indicirane

  prevencije za učenike kojima su izrečene teže

  pedagoške mjere

  - praćenje i rad s učenicima koji ponavljaju

  razred (analiza rizičnih čimbenika, subjektivnih i

  objektivnih elemenata neuspješnosti,

  savjetodavni rad, samoanaliza, samopomoć)

  - individualni oblici rada s učenicima koji su u

  tretmanu centara socijalne skrbi

  - kreiranje i provođenje raznih oblika stručne

  pomoći i podrške u školovanju učenika s

  posebnim potrebama (pomoć u adaptaciji i

  socijalizaciji u školskom okruženju, pomoć u

  savladavanju školskog gradiva)

  - savjetodavni rad s učenicima koji se susreću s

  problemima karakterističnim za razdoblje

  adolescencije, narušenih obiteljskih odnosa,

  nekvalitetne komunikacije, rješavanja sukoba…

  IX- VI

  IX-VI

  IX-VI

 • Godišnji plan i program rada šk.god. 2018./2019.

  31

  PODRUČJE RADA AKTIVNOSTI VRIJEME

  4. Suradnja s razrednicima i

  ostalim profesorima

  5. Suradnja s pedagogom,

  Ravnateljicom i

  stručnim tijelima škola

  6. Suradnja s roditeljima

  učenika

  7. Suradnja s institucijama i

  organizacijama van škole

  - grupni rad unutar razrednih zajednica

  (radionice različitih tema, ovisno o specifičnim

  problemima svakog od razreda)

  - zajedničko planiranje postupaka i informiranje o

  radu s pojedinim učenikom, sve s ciljem što

  uspješnijeg razvoja, ponašanja i školovanja

  učenika

  - suradnja u provođenju školskih preventivnih

  programa

  - kontinuirani timski rad s pedagozima

  - pismena i usmena izvješća o sociopedagoškom

  radu s učenicima

  - suradnja u odlučivanju izricanja pedagoških

  mjera, te njihovom praćenju i evaluaciji

  uspješnosti izrečenih pedagoških mjera

  - suradnja u izradi i provođenju individualnih i

  grupnih oblika rada s učenicima s PIP i posebnim

  potrebama

  - izvješća i konzultacije s ravnateljima škola u

  svezi učenika uključenih u sociopedagoški rad

  škole

  - sudjelovanje u održavanju roditeljskih sastanaka

  - individualni savjetodavni rad s roditeljima

  učenika (primjena adekvatnih odgojnih postupaka,

  poboljšanje kvalitete odnosa unutar obitelji)

  - upoznavanje roditelja sa specifičnostima

  razvojnog razdoblja u kojem se nalaze njihova

  djeca te sa pratećim problemima

  - informiranje roditelja o specijaliziranim

  institucijama za pomoć mladeži s poremećajima u

  ponašanju, psihičkim teškoćama te učenika s

  posebnim potrebama

  - suradnja sa svim institucijama i organizacijama

  koje se bave savjetodavnim i odgojnim radom,

  tretmanom i liječenjem mladeži: Centri za

  socijalnu skrb, PU Zagrebačka- odjel za mlt.

  delinkvenciju, zdravstvene institucije, dječji

  domovi, učenički domovi, centri za odgoj djece i

  mladeži te ostale udruge i organizacije

  IX-VI

  IX-VI

  IX-VI

  IX-VI

 • Godišnji plan i program rada šk.god. 2018./2019.

  32

  PODRUČJE RADA AKTIVNOSTI VRIJEME

  8. Stručno usavršavanje

  9. Vođenje dokumentacije o

  radu

  - praćenje i izučavanje stručne literature,

  informiranje i usavršavanje putem seminara,

  stručnih vijeća i razmjena stručnih iskustava.

  - vođenje dnevnika rada

  - vođenje obrazaca za individualni rad s

  učenikom

  - pisanje izvješća o radu socijalnog pedagoga

  - pismena suradnja s centrima za socijalnu skrb i

  ostalim institucijama

  IX-VI

  IX-VI

  19. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA UČENIKA

  PODRUČJE

  RADA

  SVRHA

  AKTIVNOS

  TI

  AKTIVNOS

  TI

  NOSITELJI

  AKTIVNOST

  I

  KORISNICI

  VREDNOVA

  NJE

  AKTIVNOST

  I

  Sistematski

  pregled 1.

  razreda

  zdravstvena

  zaštita

  učenika

  pregled šk. liječnica učenici 1.

  razreda

  Namjenski

  pregledi

  dati

  dijagnozu pregled šk. liječnica učenici

  Pregled za

  utvrđivanje

  zdravstvenog

  stanja i

  sposobnosti za

  nastavu TZK

  određivanje

  odgovaraju-

  ćeg

  programa

  pregled šk. liječnica učenici

  Cijepljenje

  učenika prema

  programu

  obveznog

  cijepljenja

  zdravstvena

  zaštita

  učenika

  cijepljenje šk. liječnica

  učenici

  završnih

  razreda

  Kontrolni

  pregledi

  prilikom pojave

  zaraznih bolesti

  u školi

  poduzimanje

  protuepidem

  . mjera

  pregledi šk. liječnica učenici

  Savjetovališni

  rad za učenike,

  roditelje i

  profesore

  pomoć

  učenicima,

  roditeljima i

  profesorima

  razgovori,

  predavanja šk. liječnica

  učenici,

  roditelji,

  profesori

 • Godišnji plan i program rada šk.god. 2018./2019.

  33

  Zdravstveni

  odgoj i

  promicanje

  zdravlja

  edukacija

  učenika i

  profesora

  predavanja,

  grupni rad,

  tribine,

  panoi

  šk. liječnica,

  razrednici,

  nastavnici

  TZK,

  biologije,

  pedagog

  učenici,

  profesori

  Obilasci škole suradnja s

  pedagogom,

  roditeljima,

  razrednicima

  utvrđivanje

  tekuće

  problemati-

  ke

  šk. liječnica učenici,

  profesori

  Timski rad radi

  provođenja

  primjernog

  oblika

  školovanja

  učenika s

  individualnim

  pristupom

  pronaći

  primjereni

  oblik

  školovanja

  za učenike

  dogovori,

  timski rad šk. liječnica

  učenici s

  teškoćama

  Prisustvovanje

  roditeljskim

  sastancima, NV i

  individualni

  poboljšanje

  suradnje,

  edukacija

  razgovori,

  predavanja šk. liječnica

  roditelji,

  Nastavničko

  vijeće,

  profesori

  20. ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM

  PODRUČJE

  DJELOVANJA SVRHA

  OBLICI

  AKTIVNOSTI

  NOSITELJI

  AKTIVNOSTI

  VRIJEME

  REALIZACIJE

  POKAZATELJI

  USPJEŠNOSTI

  Zdravstvena

  zaštita

  promicanje

  zdravstvene

  zaštite

  pregledi,

  razgovori,

  predavanja,

  grupni rad,

  tribine, panoi

  šk. liječnica,

  pedagog

  9. – 6. mj

  Program

  povećavanja

  sigurnosti u

  školama

  sprečavanje i

  smanjenje

  nasilja,

  osmišljavanje i

  iniciranje mjera

  i aktivnosti

  koje mogu

  pridonijeti

  sigurnosti u

  školi

  razgovori s

  učenicima,

  predavanja,

  sati

  razrednika,

  tribine,

  parlaonice,

  savjetodavni

  rad,

  permanentno

  stručno

  usavršavanje,

  nabavka

  stručne

  literature

  povjerenstvo

  (ravnateljica,

  pedagog,

  nastavnici TZK,

  nastavnica

  vjeronauka,

  roditelji učenika

  9. – 6. mj

  Program

  suzbijanja

  zlouporabe

  smanjenje

  interesa mladih

  za uzimanje

  predavanja,

  razgovori,

  susreti s

  Ministarstvo

  unutarnjih poslova,

  pedagog, socijalni

  9. – 6. mj

 • Godišnji plan i program rada šk.god. 2018./2019.

  34

  sredstava

  ovisnosti

  sredstava

  ovisnosti

  poznatim

  sportašima

  pedagog,

  razrednici,

  profesori TZK

  Opremanje šk.

  knjižnice

  stručnom

  literaturom iz

  oblasti borbe

  protiv sredstava

  ovisnosti

  edukacija

  učenika i

  profesora

  stručno

  usavršavanje

  pedagog,

  knjižničarka,

  razrednici

  9. – 6. mj

  Intenziviranje

  rada postojećih

  INA u školi

  osvijestiti

  učenike o

  važnosti

  provođenja

  slobodnog

  vremena

  razgovori s

  učenicima,

  predavanja

  voditelji INA,

  pedagog,

  razrednici

  9. – 10. mj

  Individualno i

  grupno

  usavršavanje

  nastavnika

  edukacija

  nastavnika

  grupno i

  individualno

  pedagog, profesori 9. – 6. mj

  Program za

  roditelje

  educiranje

  roditelja o

  opasnostima

  uzimanja

  sredstava

  ovisnosti

  individualni i

  grupni rad s

  roditeljima,

  predavanje za

  roditelje

  pedagog,

  razrednici,

  šk.liječnica

  9. – 6. mj

  Program

  povećanja

  sigurnosti djece

  i mladeži u

  prometu

  promicanje

  prometne

  kulture

  predavanje za

  učenike 1.

  razreda

  Ministarstvo

  unutarnjih poslova

  siječanj

  Razvoj vještina

  učenja

  Učenici prvih

  razreda će biti

  upoznati sa

  strategijama i

  načinom

  organizacije

  učenja,

  sistematiziranju

  rada,

  organiziranju

  radnog i

  slobodnog

  vremena.

  Radionice,

  predavanje,

  panoi,

  savjetodavni

  rad

  Pedagoška služba i

  razrednici

  10. – 12.

  mjesec

  Putem

  pripremljenih

  evaluacijskih

  listića, usmene

  povratne

  informacije te

  pisanim

  osvrtom

  izvoditeljice

  Razvoj

  komunikacijskih

  vještina u

  prevenciji

  nasilnog

  ponašanja

  Upoznavanje s

  pravilima,

  aspektima i

  temeljnim

  načelima

  komunikacije u

  drugim

  razredima

  Radionice,

  predavanje,

  panoi,

  savjetodavni

  rad

  Pedagoška služba i

  razrednici

  10. – 2. mjesec Putem

  pripremljenih

  evaluacijskih

  listića, usmene

  povratne

  informacije te

  pisanim

  osvrtom

  izvoditeljice

  Prevencija Sprečavanje i Radionice, Pedagoška služba i 10. – 3. mjesec Putem

 • Godišnji plan i program rada šk.god. 2018./2019.

  35

  nasilja u

  mladenačkim

  vezama

  smanjivanje

  nasilja u

  mladenačkim

  vezama,

  prepoznavanje

  i osvješćivanje

  oblika

  nasilnog

  ponašanja u

  vezama,

  podizanje

  spremnosti na

  traženje

  pomoći u

  trećim

  razredima

  predavanje,

  panoi,

  savjetodavni

  grupni i

  individualni

  rad

  razrednici pripremljenih

  evaluacijskih

  listića, usmene

  povratne

  informacije te

  pisanim

  osvrtom

  izvoditeljice

  Savjetovanje u

  karijeri

  Upoznavanje s

  vještinama

  upravljanja

  karijerom

  značajnim za

  nastavak

  obrazovanja

  i/ili

  prelazak na

  tržište rada

  Radionice,

  predavanje,

  informiranje

  Pedagoška služba i

  nastavnici

  1.-4. mjesec

  Mjesec borbe

  protiv ovisnosti

  Osmišljavanje i

  iniciranje

  aktivnosti na

  temu

  obilježavanja

  mjeseca borbe

  protiv ovisnosti

  od strane

  učenika i

  učitelja.

  Radionice,

  predavanja,

  sportski

  događaj, info

  pult, debata

  Pedagoška služba i

  nastavnici

  Od 15.

  studenog do

  15. prosinca

  Slike info pulta

  Mjesec ljubavi Povećanje

  privrženosti

  školi kroz

  organiziranje

  više slobodnih

  aktivnosti

  unutar škole,

  nastavak akcije

  Zagrli za …;

  što je ujedno i

  prevencija

  nasilnih

  ponašanja,

  stvaranje

  pozitivnog i

  poticajnog

  okruženja u

  školi

  Izrada

  virtualnog

  albuma

  učenika škole,

  panoi, sportski

  događaji

  Pedagoška služba i

  svi zaposlenici

  škole

  2. mjesec Na službenim

  stranicama

  škole objavljen

  virtualni album

  učenika

 • Godišnji plan i program rada šk.god. 2018./2019.

  36

  Obilježavanje

  „Dana

  ružičastih

  majica“ (Pink

  Shirt Day)

  Podići svijest

  učenika o

  problemu

  vršnjačkog

  nasilja

  Izrada

  zajedničke

  fotografije u

  ružičastim

  majicama,

  radionice

  Pedagoška služba 2. mjesec Zajednička

  fotografija u

  ružičastim

  majicama

  Unaprijeđivanje

  rada

  volonterskog

  kluba

  Veterinarske

  škole

  Poticati

  volonterski rad

  i građanski

  aktivizam;

  osnaživati i

  educirati mlade

  za bolju

  uključenost u

  civilno društvo

  • poticati

  suradnju,

  prijateljstvo, …

  Razvoj baze

  školskih

  volonterskih

  projekata

  Socijalni

  pedagog,nastavnica

  Vjeronauka,

  udruge civilnog

  društva

  10.-6. mj

  21. GRAĐANSKI ODGOJ

  Glavni ciljevi provođenja međupredmetnog povezivanja u području Građanskog odgoja i

  obrazovanja su: približiti školu životu povećavajući zanimanje učenika za aktivno građanstvo,

  promicati društveno odgovorno ponašanje, razvijati neovisno i kritičko promišljanje učenika,

  poboljšati osobnu odgovornost učenika, razvijati solidarnost i empatiju, usvajati vještine važne

  za poštivanje prava drugih, dati priliku učenicima da rade s raznim institucijama i ljudima izvan

  škole, osposobiti učenike za javni nastup, promicati vrijednosti i društvene vještine koje su

  preduvjet mirnog suživota u društvu.

  Važno je osposobiti učenike za budućnost, kada će biti u stanju donositi na znanju utemeljene

  etičke odluke o svijetu i svome mjestu u njemu.

  Škola kroz uspješnu provedbu međupredmetne teme postaje mjesto na kojem se na različita

  mišljenja gleda s poštovanjem i otvoreno.

  Okvirni plan provedbe programa radi stjecanja socijalno-građanske kompetencije

  usmjeren je na tri razine.

  1. Prva razina odnosi se na provedbu Građanskog odgoja i obrazovanja kroz redoviti nastavni

  plan i program svih nastavnih predmeta.

  2. Druga razina obuhvaća cjelokupni život škole, te građanski odgoj čini sastavni dio školskog

  okruženja. U centru je učenik, član razredne i školske zajednice. On, sudjelujući u donošenju

  različitih razrednih i školskih pravila, razvija komunikacijske vještine i građansko razumijevanje

  odgovornosti prema životu zajednice. Posebno mjesto zauzima Vijeće učenika. Ono,

  zahvaljujući sustavnom i poštenom informiranju, daje učenicima mogućnost utjecaja, kao i

  mogućnost da uvide svoju odgovornost sudjelujući u rješavanju onih pitanja koja su bitna za

  njihove interese i svakodnevni život škole. Vijeće učenika uživa potporu vodstva škole. U

  skladu sa Statutom, Vijeće učenika zastupa učenička prava i interese, te pridonosi razvoju

  njihove odgovornosti. Svoju ulogu Vijeće učenika ostvaruje kroz različite programe, ovisno o

  mogućnostima i trenutnim interesima učenika. Kodeks i pravila ponašanja u školi izrađuje se na

  osnovi razmjene mišljenja s učeničkim tijelom, vodeći računa da su sve grupe učenika u cijelosti

  zastupljene, te da učenici imaju odgovornost za provedbu pravila. Uključivanje svih u planiranje

  i provođenje kodeksa ponašanja osigurava: sigurnost, red i poštivanje. Aktivno Vijeće učenika

  pomaže poticanju dobrih inicijativa, organiziranju društvenih zbivanja, izgradnji školske kulture.

  Ova razina obuhvaća i aktivnosti vezane uz obilježavanje značajnih datuma, događaja, kao i

  uređenje panoa i prostora škole u predblagdanskom razdoblju.

  3. Treću razinu stjecanja socijalno-građanske kompetencije čine projekti. Oni se planiraju u

  okvirima nastavne godine, a imaju oblik izvannastavne aktivnosti. Tu je riječ o

 • Godišnji plan i program rada šk.god. 2018./2019.

  37

  interdisciplinarnim aktivnostima i međupredmetnom povezivanju. Projekti su neovisna

  istraživanja učenika o pojedinim temama tijekom dužeg razdoblja, a na kraju imaju završni

  proizvod. Oni pomažu učenicima da uvide vezu između svog školovanja i svijeta koji ih

  okružuje. Program projektne nastave međupredmetnog područja Građanski odgoj i obrazovanje

  je program koji u središtu ima vrijednosti, a naglasak je na pravima učenika i njihovim

  odgovornostima, aktivnom sudjelovanju, poštivanju različitosti, razvijanju humanosti i

  solidarnosti.

  Naziv Građanski odgoj

  Polaznici: Učenici od prvog do četvrtog razreda

  Profesor Svi profesori

  Ciljevi 1. Upoznati se s programom međupredmetnih i interdisciplinarnih

  sadržaja građanskog odgoja i obrazovanja.

  2. Podijeliti stručna vijeća s ciljem izrade izvedbenog školskog programa

  građanskog odgoja.

  3. Zajednički planirati i programirati ishode i teme građanskog odgoja

  pronalaženjem i usklađivanjem međupredmetnih poveznica u pojedinim

  predmetima (nastavnim jedinicama) i izvanučioničkim aktivnostima.

  4. Jednom mjesečno na satu razrednika razgovarati s učenicima o

  njihovim postignućima iz g.o. kroz razne predmete.

  Način realizacije: Učenička mapa osobnog razvoja i razredna mapa.

  Namjena: Priprema i osposobljavanje učenika za oživotvorenje svih ustavnih

  odredbi i kompetencija građanina RH za općeprofesionalno znanje i

  strukovno znanje i vještine.

  Vrijeme realizacije: Tijekom godine

  Troškovnik: Troškovi kupnje razrednih mapa

  Način vrednovanja i

  korištenje rezultata:

  Po završetku nastavne godine izvršiti evaluaciju.

  Korištenje rezultata

  vrednovanja:

  Rezultati vrednovanja mogu se koristiti kao poticaj za daljnje razvijanje i

  uključivanje ovakvih oblika nastave.

 • Godišnji plan i program rada šk.god. 2018./2019.

  38

  22. UVOĐENJE NASTAVNIKA POČETNIKA

  Uvođenje nastavnika početnika u samostalan rad sadrži:

  - upoznavanje ustrojstva i djelatnosti škole te njene uloge u odgojno-obrazovnom

  sustavu

  - osposobljavanje za ostvarivanje svih etapa pedagoškog procesa (planiranje,

  programiranje i izvođenje nastave)

  - uspostavljanje kvalitetne komunikacije sa svim subjektima odgojno-obrazovnog rada

  (nastavnicima, učenicima, roditeljima, stručnim suradnicima, ravnateljem i stručnim tijelima u

  školi)

  - upoznavanje zakona i provedbenih propisa kojima je reguliran život i rad škole

  - upoznavanje pripravnika s Pravilnikom o polaganju stručnih ispita nastavnika srednjih

  škola

  23. PLAN PERMANENTNOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA

  Stručno usavršavanje, odnosno permanentno obrazovanje i realizacija zadataka na

  unapređivanju odgojno-obrazovnog rada obuhvaća:

  - praćenje najnovije stručne literature, časopisa i drugih publikacija

  - prisustvovanje tribinama i raspravama o aktualnim temama iz odgojno-obrazovne

  prakse

  - prisustvovanje seminarima i savjetovanjima o suvremenim težnjama u didaktici i

  metodici određenih predmeta i područja

  - priprema i organizacija oglednih i stručnih predavanja

  - rasprava o novim zakonskim propisima

  - aktivno sudjelovanje na stručnim vijećima u razmjeni radnih iskustava i dogovora o

  primjeni inovacija u radu

  - stručno usavršavanje putem "okruglih stolova" koje se ostvaruje s manjom skupinom

  sudionika koji su u problematiku podjednako dobro upućeni, a poželjno je da su pripadnici

  različitih struka i da interdisciplinarno pristupaju problemu

  - prisustvovanje seminarima u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i Agencije

  za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

  .

 • Godišnji plan i program rada šk.god. 2018./2019.

  39

  24. PLAN RADA STRUČNIH VIJEĆA

  PLAN RADA STRUČNOG VIJEĆA NASTAVNIKA OPĆIH PREDMETA

  TEMATSKI SADRŽAJ __ VRIJEME

  1. Dogovor o tematskom rasporedu

  rada vijeća u tekućoj školskoj god. rujan

  2018./2019.

  Dogovor oko načina raspodjele besplatnih udžbenika

  ------------------------------------------------------------------------------------------------

  2. Pravilnik o vrednovanju i ocjenjivanju učenika i dogovor o

  elementima ocjenjivanja, e-dnevnik listopad

  3. Problematika izostajanja s nastave

  -------------------------------------------------------------------------------------------------

  4. Dogovor o nabavi potrebne literature za potrebe nastave studeni

  5. Dogovor o opremanju učionica multimedijalnom opremom

  -------------------------------------------------------------------------------------------------

  6. Poboljšanje radnih uvjeta i briga o prostoru te tekuća pitanja siječanj

  7. Školski kurikulum

  -------------------------------------------------------------------------------------------------

  8. Stručna usavršavanja nastavnika (seminari, stručni skupovi)

  izvannastavne aktivnosti, terenska nastava, projektna nastava

  9. Čimbenici uspješnog učenja i pomoć veljača

  učenicima pri kreativnom izražavanju

  i stvaranju

  -------------------------------------------------------------------------------------------------

  10. Komunikacija s učenicima, otvorenost i ožujak

  razumijevanje za rješavanje

  konfliktnih situacija, odgojno-obrazovna travanj

  djelatnost

  11. Dogovor oko mature i završnih ispita svibanj i

  lipanj

 • Godišnji plan i program rada šk.god. 2018./2019.

  40

  PLAN RADA STRUČNOG VIJEĆA NASTAVNIKA STRUKOVNIH PREDMETA

  Plan se temelji na neprestanom usavršavanju nastavnika u smislu postizanja što boljih

  rezultata u nastavnom procesu,realizaciji vježbi i praktične nastave.

  Prema planu Stručno vijeće sastaje se jednom mjesečno, a i češće ukoliko se ukaže

  potreba (eventualno na zahtjev člana stručnog vijeća).

  RUJAN

  - izbor voditelja Stručnog vijeća - izrada plana i programa za tekuću školsku godinu - analiza nastavnog plana i programa (vježbe, praktična nastava

  i u svezi s tim zaduženja nastavnika struke)

  - analiza izvedbenih programa koji sada moraju imati istaknuti cilj i svrhu svake nastavne cjeline (kvalitetniji izvedbeni programi koji

  rasterećuju učenike)

  - priprema dvodnevnog seminara za nastavnike struke i izlaganje nastavnika nakon njihovog sudjelovanja na seminaru

  - predlaganje tema za Završni rad i njihov odabir

  LISTOPAD

  - iskazivanje potreba za nastavnim pomagalima, te potrebe potrošnog materijala za izvođenje demonstracijskih pokusa i laboratorijskih

  vježbi

  - iskazivanje potreba za nabavom nove stručne literature i časopisa - održavanje oglednih predavanja iz kojih je vidljivo rasterećenje

  učenika

  - dogovori s nastavnicima općeobrazovnih predmeta (fizika, kemija, biologija) o minimumu znanja iz spomenutih predmeta, koji je

  potreban veterinarskom tehničaru

  - izbor predstavnika nastavnika struke koji će sudjelovati u radu županijskog stručnog vijeća

  - obilježavanje Dana škole 4. Listopada

  STUDENI

  - posjet izložbi pasa i mačaka

  PROSINAC

  - održavanje stručne prakse (praktično izvršenje Završnog rada) tijekom zimskih praznika

  SIJEČANJ

  - analiza rezultata uspjeha na kraju prvog polugodišta - suradnja s pedagoškom službom Škole

  VELJAČA

  - stručna pomoć nastavnicima predmeta koje učenici teže savladavaju

 • Godišnji plan i program rada šk.god. 2018./2019.

  41

  OŽUJAK

  - realizacija jednodnevnih stručnih ekskurzija predviđenih nastavnim planom i programom (Križevci,)

  TRAVANJ

  - prijedlog tema za seminar koji će organizirati Ministarstvo znanosti, obrazovanja u svrhu permanentnog stručnog i pedagoško-

  psihološkog usavršavanja nastavnika struke u kolovozu, dakle prije

  početka nove nastavne godine

  - uređenje kabineta struke, moguća izložba učeničkih radova SVIBANJ

  - dogovor o zaključivanju ocjena na obrani Z