hranice dokořán – rozmówki polsko-czeskie

Click here to load reader

Post on 11-Jan-2017

217 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • www.rozmowki-polsko-czeskie.pl

  WSPPRACA TERYTORIALNA INSTYTUCJI WIADCZCYCH USUGI PUBLICZNE

  Hranice dokon Rozmwki polsko-czeskie

  3.1

  WartodofinansowaniazEFRR . . . . . 1.009.986EUR wtym:

  Partnerwiodcy:ESK TELEVIZE (Telewizja Czeska), Ostrava (Ostrawa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504.924 EUR

  Partnerprojektu:

  Telewizja Polska S.A., Oddzia we Wrocawiu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505.062 EUR

  Celem projektu jest pogbienie dotychczasowej wsppracy wrocawskiego oddziau Telewizji Pol-skiej oraz ostrawskiego studia Telewizji Czeskiej poprzez realizacj 78 odcinkw programu telewi-zyjnego emitowanego w obu krajach w identycz-nym ksztacie. Midzynarodowa grupa redakcyjna opracuje wsplne tematy dotyczce ekonomii, kul-tury iturystyki oraz oglnie pojtego ycia natere-nach przygranicznych. Materiay bd nagrywane na terenie caego polsko-czeskiego pogranicza. Planowane przedsiwzicie wspiera bd inten-sywne dziaania informacyjno-promocyjne, w tym m.in. utworzenie specjalnego portalu interneto-wego, na ktrym zostan umieszczone informacje oprojekcie, notatki prasowe, zapowiedzi oraz archi-wum wyemitowanych odcinkw.

  Stan: lipiec 2010 r.

 • Wsplne finansowanie:Kady z partnerw wyszczeglni koszty, ja-kie poniesione zostan przy produkcji wspl-nego programu, co pozwolio na zbilansowa-nie budetu i do proporcjonalny podzia wydatkw pomidzy wsppracujce strony. Ponadto partnerzy uzgodnili, e muzyk oraz opracowanie graficzne programu (czowka i zakoczenie, dingle, napisy) stworzy i sfi-nansuje czeski partner, a koszty powstania iadministrowania strony internetowej ponie-sie partner polski.

  Wsplny personel:

  Partnerzy powoali wsplny zesp skadajcy

  si zpracownikw telewizji obu krajw, ktry

  odpowiedzialny bdzie za cao prac zwiza-

  nych zprzygotowaniem irealizacj programu

  opolsko-czeskim pograniczu. Wsplny perso-

  nel rozpocz swoje dziaania na etapie przy-

  gotowania projektu, co w znacznym stopniu

  uatwi sprawn realizacj caoci planowane-

  go przedsiwzicia.

  Wsplna realizacja:Cao prac w ramach projektu przebie-ga bdzie przy cisym wspdziaaniu pracownikw oddziaw telewizji zPolski iCzech. Kierowanie transgranicznym szta-bem redakcyjnym powierza si bdzie na zmian polskim iczeskim wydawcom, ktrzy odpowiada bd za przygotowa-nie i emisj kolejnych dwch odcinkw programu. Na bieco prowadzone bd dziaania informacyjno-promocyjne.

  Wsplne przygotowanie:

  Projekt przygotowywany by przez partne-rw podczas comiesicznych spotka ro-boczych, w czasie ktrych ustalone zostay szczegy wsppracy oraz podzia zada. Efektem prac byo stworzenie wsplnej kon-cepcji programu telewizyjnego opolsko-cze-skim pograniczu. Na etapie tworzenia projekt by konsultowany i doskonalony, efektem czego byo wygenerowanie kompletnego wniosku aplikacyjnego.

  3.1 WSPPRACA TERYTORIALNA INSTYTUCJI WIADCZCYCH USUGI PUBLICZNE