käyttö- ja huolto-ohje - voiteluosa.fi · set 1 2 p max min max min jb-103 n˜pp˜inpaneeli -...

of 32 /32
SKF Multilube Käyttö- ja huolto-ohje SKF Multilube Ajoneuvokeskusvoitelu

Upload: lamkhue

Post on 05-Aug-2018

276 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Käyttö- ja huolto-ohje - voiteluosa.fi · set 1 2 p max min max min jb-103 n˜pp˜inpaneeli - j˜rjestelm˜n valvonta - voiteluaineen alarajah˜lytys - toimintah˜lytys (paineen

SKF

Multilu

be

Käyttö- ja huolto-ohjeSKF Multilube

Ajoneuvokeskusvoitelu

Page 2: Käyttö- ja huolto-ohje - voiteluosa.fi · set 1 2 p max min max min jb-103 n˜pp˜inpaneeli - j˜rjestelm˜n valvonta - voiteluaineen alarajah˜lytys - toimintah˜lytys (paineen

11.03.2011

Sisällysluettelo

SKF Multilube järjestelmän yleiskuvaus ............................................................................................. 1 Turvallisuusohjeet ............................................................................................................................................................................... 1 Yleistä keskusvoitelusta ...................................................................................................................................................................... 1 SKF Multilube–keskusvoitelujärjestelmä .......................................................................................................................................... 1 Järjestelmäkaavio SKF Heavyjärjestelmä......................................................................................................................................... 2 Järjestelmäkaavio SKF Twinheavyjärjestelmä................................................................................................................................. 3

SKF Multilube pumppausyksikkö......................................................................................................... 4 Yleiskuvaus ........................................................................................................................................................................................... 4 Rakenne ................................................................................................................................................................................................ 4 Toiminta................................................................................................................................................................................................ 5 Pumppausyksikön voiteluainesäiliön täyttö ..................................................................................................................................... 5 Tekniset tiedot...................................................................................................................................................................................... 8 Multilube pumppausyksikön varaosat ............................................................................................................................................ 10

B-annostinryhmät, SKF Heavy-järjestelmä......................................................................................11 Yleiskuvaus ......................................................................................................................................................................................... 11 Rakenne .............................................................................................................................................................................................. 11 Toiminta.............................................................................................................................................................................................. 11 Säädöt ................................................................................................................................................................................................. 12 Tekninen erittely ................................................................................................................................................................................ 12 B-annostimen mittakuva ................................................................................................................................................................. 16

SMG-annostimet, SKF Twinheavy-järjestelmä ................................................................................17 Yleiskuvaus ......................................................................................................................................................................................... 17 Rakenne .............................................................................................................................................................................................. 17 Toiminta.............................................................................................................................................................................................. 17 Säädöt ................................................................................................................................................................................................. 18 Tekninen erittely ................................................................................................................................................................................ 19 SMG-annostimet varaosakuva ........................................................................................................................................................ 21

JB103 panelinäppäimen käyttö ........................................................................................................22 Normaalitoiminnat ............................................................................................................................................................................ 22 Asetustoiminnot................................................................................................................................................................................. 23 Järjestelmien sähkökytkennät.......................................................................................................................................................... 25

SKF Multilube-järjestelmän seuranta...............................................................................................26 Yleistä .................................................................................................................................................................................................. 26 Määräaikaistarkastukset................................................................................................................................................................... 26

Annostimien toiminnan tarkastus.....................................................................................................26 SMG-annostimet ............................................................................................................................................................................... 26 B-annostimet ..................................................................................................................................................................................... 26

Voitelurasvan valinta .........................................................................................................................27 Multilube-järjestelmän vianetsintä ...................................................................................................28

Järjestelmän vikatilanteet................................................................................................................................................................. 28 Varoitukset .........................................................................................................................................29 Yhteystiedot .......................................................................................................................................30

Page 3: Käyttö- ja huolto-ohje - voiteluosa.fi · set 1 2 p max min max min jb-103 n˜pp˜inpaneeli - j˜rjestelm˜n valvonta - voiteluaineen alarajah˜lytys - toimintah˜lytys (paineen

1

SKF Multilube ajoneuvokeskusvoitelujärjestelmä

SKF Multilube järjestelmän yleiskuvaus

Turvallisuusohjeet

Käyttö

SKF -ajoneuvokeskusvoitelulaitteet ja -järjestelmät on suunniteltu ja valmistettu käytettä-väksi ajoneuvojen tai koneiden keskitettyyn ja automaattiseen voiteluun. Muu käyttötarkoitus on kielletty.

Pumput

Keskusvoitelujärjestelmissä pumppujen käyttövoimina käytetään paineilmaa sekä sähköä 12V tai 24V DC. Pumpun käyttövoima on kytkettävä pois pumppuun tai järjestelmään koh-distuvan huoltotoimenpiteen ajaksi.

Putkisto, letkut sekä liittimet

Putkiston avaaminen on sallittu vain paineettomana. Myös pumpun käyttövoima on kytket-tävä pois ennen avaamista.

Jouset

Pumpun rasvasäiliöissä on saattomännän jousi, joten säiliö on avattava varovasti.

Yleistä keskusvoitelusta

Keskusvoitelujärjestelmä lisää kaluston käytettävyyttä ja käyttövarmuutta. Oikea voitelu eh-käisee vaurioiden syntymistä ja riittämättömän voitelun aiheuttamia seisokkeja. Laitteiden ja koneiden toimintaikä pidentyy samalla kun energian kulutus ja käytettävän voiteluaineen määrä vähenee. Keskusvoitelujärjestelmän ansiosta saavutetaan optimaalinen voitelutulos ja ympäristöön kohdistuva rasitus minimoituu. Kaikesta tästä seuraa säästöjä. Keskusvoitelu-järjestelmä vähentää myös onnettomuuksien mahdollisuutta, koska koneita ja laitteita ei tar-vitse voidella käsin niiden käynnin aikana.

SKF Multilube–keskusvoitelujärjestelmä

Multilube -järjestelmä on 1- tai 2-linjainen (Heavy- tai Twinheavy) keskusvoitelujärjestelmä, jossa voiteluaine pumpataan putkiston kautta annostimille. Annostimet syöttävät määritellyt annokset voitelukohteille.

Järjestelmän toimintaa ohjataan ja valvotaan ohjausyksiköllä. Ohjausyksikkö ohjaa järjestel-mää asetetun käynnistymisväliajan mukaan sekä valvoo järjestelmän paineistusta ja voitelu-ainemäärää. Mikäli paine ei asetetussa maksimipaineistusajassa kohoa säädettyyn arvoon tai voiteluaineen määrä laskee alarajalle, yksikkö ilmoittaa häiriöstä.

Page 4: Käyttö- ja huolto-ohje - voiteluosa.fi · set 1 2 p max min max min jb-103 n˜pp˜inpaneeli - j˜rjestelm˜n valvonta - voiteluaineen alarajah˜lytys - toimintah˜lytys (paineen

SE

T

12

P

Min

Max

Min

Max

JB-1

03

N˜P

P˜I

NP

AN

EE

LI

- J

˜RJE

ST

EL

M˜N

VA

LV

ON

TA

- V

OIT

EL

UA

INE

EN

AL

AR

AJA

H˜L

YT

YS

- T

OIM

INT

AH

˜LY

TY

S (

PA

INE

EN

NO

US

U/L

AS

KU

)

JB-1

03 K

YT

KE

NT

˜RA

SIA

- T

UO

TT

O 1

3 g

/min

- M

AX

. P

AIN

E 2

50 b

ar

- S

˜IL

IÖN

TIL

AV

UU

S 4

l

- K

˜YT

TÖJ

˜NN

ITE

12 t

ai 2

4 V

dc

- M

AX

. VIR

TA

5 A

- P

AIN

EE

N V

AL

VO

NT

A, P

AIN

EK

YT

KIM

ET

150

bar

- V

OIT

EL

UA

INE

EN

VIS

UA

AL

INE

N J

A S

˜HK

ÖIN

EN

AL

AR

AJA

VA

LV

ON

TA

- P

IKA

LII

TIN

T˜Y

TT

Ö, V

ER

KK

OS

UO

DA

TT

IME

T

- L

˜MM

ITY

SV

AS

TU

S

B-A

NN

OS

TIN

RY

HM

˜T

- B

1 -

B5

KII

NT

E˜T

AN

NO

SK

OO

T 2

0-2

00

mm

3

- B

6 S

˜˜D

ET

T˜V

˜ A

NN

OS

KO

KO

200-5

00 m

m3

- A

SE

NN

US

KIS

KO

JEN

MA

TE

RIA

AL

I A

UT

OM

AA

TT

ITE

R˜S

- M

AL

LI

ML

P-4

/10-1

-12/2

4V

-JB

103-P

S

YK

SIL

INJA

J˜R

JES

TE

LM

˜

LeL

19.8

.2004

361214

YK

SIL

INJA

J˜R

JE

ST

EL

DE

SIG

NE

D

ITE

M

DE

SC

RIP

TIO

ND

ET

AIL

DR

AW

MA

TE

RIA

LD

IM,P

AT

T

QT

YM

AT

ER

IAL

DE

SC

RIP

TIO

N(W

EIG

HT

KG

)

SP

EC

IFIC

AT

ION

OF

PA

RT

PR

EV

IOU

S D

RG

FU

TU

RE

DR

G

DA

TE

SC

AL

ED

RA

WIN

G N

UM

BE

R

DR

AW

N

CO

DE

/ Q

TY

/ P

AR

T

(

)

Oy

SK

F A

bM

UU

RA

ME

FIN

LA

ND

SH

EE

T/S

HE

ET

S

SK

F H

EA

VY

-J˜R

JE

ST

EL

SK

F H

EA

VY

-J˜R

JES

TE

LM

˜

SK

F M

UL

TIL

UB

E V

OIT

EL

UP

UM

PP

U

Page 5: Käyttö- ja huolto-ohje - voiteluosa.fi · set 1 2 p max min max min jb-103 n˜pp˜inpaneeli - j˜rjestelm˜n valvonta - voiteluaineen alarajah˜lytys - toimintah˜lytys (paineen

SM

G-2

-2

SM

G-2

-1

SM

G-2

-4

AN

NO

ST

IN S

MG

- S

MG

-2-1

1

- 2

VO

ITE

LU

KO

HT

EE

LL

E

- S

MG

-2-2

2

- 4

VO

ITE

LU

KO

HT

EE

LL

E

- S

MG

-2-8

4

- 8

VO

ITE

LU

KO

HT

EE

LL

E

- L

˜HT

ÖLII

TT

IMIS

TA

KA

ISK

UV

EN

TT

IIL

I

KA

KS

ILIN

JAJ˜

RJE

ST

EL

- M

AL

LI

ML

P-4

/10

-2-1

2/2

4V

-JB

10

3-P

S

- T

UO

TT

O 1

3 g

/min

- M

AX

. P

AIN

E 2

50 b

ar

- S

˜IL

IÖN

TIL

AV

UU

S 4

l

- K

˜YT

TÖJ

˜NN

ITE

12

tai

24

Vd

c

- M

AX

. V

IRT

A 5

A

- P

AIN

EE

N V

AL

VO

NT

A,

PA

INE

KY

TK

IME

T 1

50

bar

- V

OIT

EL

UA

INE

EN

VIS

UA

AL

INE

N J

A S

˜HK

ÖIN

EN

- P

IKA

LII

TIN

T˜Y

TT

Ö, V

ER

KK

OS

UO

DA

TT

IME

T

- S

˜˜D

ET

T˜V

˜ 150-1

500 m

m3/V

OIT

EL

UK

OH

DE

JB-1

03 K

YT

KE

NT

˜RA

SIA

SM

G-2

-1

- L

˜MM

ITY

SV

AS

TU

S

SE

T

12

P

Min

Max

Min

Max

AL

AR

AJA

VA

LV

ON

TA

JB-1

03 N

˜PP

˜IN

PA

NE

EL

I

- J

˜RJE

ST

EL

M˜N

VA

LV

ON

TA

- V

OIT

EL

UA

INE

EN

AL

AR

AJA

H˜L

YT

YS

- T

OIM

INT

AH

˜LY

TY

S (

PA

INE

EN

NO

US

U/L

AS

KU

)

361215

KA

KS

ILIN

JA

J˜R

JE

ST

EL

19

.8.2

00

4

LeL

Oy S

KF

Ab

MU

UR

AM

EF

INL

AN

D

SH

EE

T/S

HE

ET

S

DE

SIG

NE

D

ITE

M

DE

SC

RIP

TIO

ND

ET

AIL

DR

AW

MA

TE

RIA

LD

IM,P

AT

T

QT

YM

AT

ER

IAL

DE

SC

RIP

TIO

N(W

EIG

HT

KG

)

SP

EC

IFIC

AT

ION

OF

PA

RT

PR

EV

IOU

S D

RG

FU

TU

RE

DR

G

DA

TE

SC

AL

ED

RA

WIN

G N

UM

BE

R

DR

AW

N

CO

DE

/ Q

TY

/ P

AR

T

(

)

SK

F T

WIN

HE

AV

Y-J

˜RJE

ST

EL

SK

F T

WIN

HE

AV

Y-J

˜RJE

ST

EL

SK

F M

UL

TIL

UB

E V

OIT

EL

UP

UM

PP

U

Page 6: Käyttö- ja huolto-ohje - voiteluosa.fi · set 1 2 p max min max min jb-103 n˜pp˜inpaneeli - j˜rjestelm˜n valvonta - voiteluaineen alarajah˜lytys - toimintah˜lytys (paineen

4

SKF Multilube pumppausyksikkö

Yleiskuvaus

Pumppausyksikön tehtävänä on pumpata voiteluaine keskusvoitelujärjestelmään.

Rakenne

Pumppausyksikkö koostuu runko-osasta (pos. 1) ja voiteluainesäiliöstä (pos. 2).

Runko-osa sisältää pumppuelementin (pos. 3), sähkömoottorin (pos. 4), linjaventtiilin (pos. 5), ylipaineventtiilin (pos. 6) ja lämmityselementin (pos. 7). Pumppausyksikköä ohjataan oh-jauskortin (pos. 8) avulla. (Jos käytössä on ulkoinen ohjaus, käyttöliittymä ja ohjauskortti on korvattu releillä). Pumppausyksikkö on varustettu linjakohtaisilla paineantureilla (pos. 9), jot-ka voidaan korvata ulkoisella paineenvalvontayksiköllä.

Voiteluainesäiliö on varustettu saattomännällä (pos. 10), pinnanilmaisimella (pos. 11) ja ala-rajakytkimellä (pos. 12). Voiteluainesäiliön täyttöyhde (pos. 13) on varustettu suodattimella (pos. 14) ja varoventtiilillä (pos. 15).

Pumppausyksikkö on varustettu kiinnitysjalalla (pos. 16).

Page 7: Käyttö- ja huolto-ohje - voiteluosa.fi · set 1 2 p max min max min jb-103 n˜pp˜inpaneeli - j˜rjestelm˜n valvonta - voiteluaineen alarajah˜lytys - toimintah˜lytys (paineen

5

Toiminta

Paineistuksen alkaessa ohjaus käynnistää pumpun ja avaa linjaventtiilin. Painekytkinkäytössä pumppu pysähtyy, kun painekytkin sulkeutuu ja käynnistyy uudelleen, kun painekytkin avau-tuu. Asetetun paineistusajan jälkeen ohjaus pysäyttää pumpun ja paine purkautuu linjasta voiteluainesäiliöön.

Jos voiteluaineen pinta laskee pumppauksen aikana hälytysrajalle, säiliön alarajakytkin antaa hälytystiedon ohjaukselle ja pumppaus keskeytyy. Hälytys poistuu, kun voiteluainesäiliö täy-tetään ja hälytys kuitataan.

Pumppausyksikön voiteluainesäiliön täyttö

Pumppausyksikön voiteluainesäiliö täytetään suodattimella varustetun täyttöyhteen kautta.

Täyttölaitteen käyttö (SKF koodi 11600350 tai 11600352) 1. Varmista pumppausyksikön ympäristön puhtaus. Epäpuhtaudet järjestelmässä estävät

sen häiriöttömän toiminnan sekä aiheuttavat vahinkoa päästessään voitelukohteelle. 2. Poista voiteluaineastian (1) oma kansi ja paina saattolevy (2) tiiviisti astiaan voiteluai-

neen pinnalle. Saattolevyä ei käytetä juoksevilla voiteluaineilla, joiden pinnalla saattolevy ei pysy.

3. Aseta astiakansi (3) voiteluaineastian päälle. Kiinnitä astiakansi siipiruuveilla (4) voitelu-aineastiaan.

4. Aseta pumppu (5) astiakannen läpi saattolevyn keskiyhteeseen (6). 5. Kiinnitä voiteluaineletku (7) pumppuun. 6. Täytä voiteluaineletku käsin pumppaamalla. 7. Kiinnitä pikaliitin (8) voiteluaineletkuun. 8. Kiinnitä pikaliitin pumppausyksikön täyttöyhteeseen (9). 9. Täytä pumppausyksikön voiteluainesäiliö rauhallisesti käsin pumppaamalla. 10. Voiteluainesäiliön täyttymistä voi seurata pinnanilmaisimesta (10). Ylitäytön ehkäisemi-

seksi pumppausyksikkö on varustettu varoventtiilillä (11). 11. Käännä pumpun kahva (12) pystyasentoon, jolloin paine purkautuu voiteluaineastiaan. 12. Irroita pikaliitin pumppausyksikön täyttöyhteestä. 13. Kiinnitä pumppausyksikön täyttöyhteen suojahattu (13). 14. Kiinnitä täyttölaitteen pikaliittimen suojahattu (14).

Page 8: Käyttö- ja huolto-ohje - voiteluosa.fi · set 1 2 p max min max min jb-103 n˜pp˜inpaneeli - j˜rjestelm˜n valvonta - voiteluaineen alarajah˜lytys - toimintah˜lytys (paineen

6

Laitevaroitus Täyttöyhteen suodatin (15) on puhdistettava säännöllisesti ja tarvittaessa vaihdettava.

Page 9: Käyttö- ja huolto-ohje - voiteluosa.fi · set 1 2 p max min max min jb-103 n˜pp˜inpaneeli - j˜rjestelm˜n valvonta - voiteluaineen alarajah˜lytys - toimintah˜lytys (paineen

7

Pumppausyksikön ilmaus

Pumppausyksikkö on ilmattava, jos voiteluaineen joukkoon on päässyt ilmaa esim. täytön yhteydessä.

Pumppausyksikön ilmaus: 1. Irrota runkolinjan liityntä/liitynnät. 2. Käynnistä pumppausyksikkö. 3. Avaa pumppuelementin ilmausruuvia. 4. Pumppaa kunnes ilmausruuvista tulee ainoastaan voiteluainetta (ei ilmaa). 5. Sulje ilmausruuvi. 6. Kiinnitä runkolinjan liityntä/liitynnät.

Kuva 1. Ilmausruuvin avaaminen

Page 10: Käyttö- ja huolto-ohje - voiteluosa.fi · set 1 2 p max min max min jb-103 n˜pp˜inpaneeli - j˜rjestelm˜n valvonta - voiteluaineen alarajah˜lytys - toimintah˜lytys (paineen

8

Tekniset tiedot

4 l säiliö 10 l säiliö

Tuotto 13 g/min 13 g/min Säiliö 4 l 10 l Max. paine 250 bar 250 bar Käyttölämpötila-alue -30 °C … +70 °C -30 °C … +70 °C Voitelulinjaliitäntä R 1/4” R 1/4” Käytettävä voiteluaine NLGI 2 asti NLGI 2 asti Käyttöjännite 12/24 VDC 12/24 VDC Tehon kulutus 150 W 150 W Suojausluokka IP65 IP65 Paino, (täysi säiliö) 16 kg 24 kg Korkeus 448 mm 688 mm Leveys 230 mm 230 mm Syvyys 235 mm” 235 mm Materiaali Alumiini Alumiini

Liitännät

Tulot • painekytkin, 2 kpl, sulkeutuva kosketin • tai paineanturi, 2 kpl, 4–20 mA / 0–250 bar, 2-johdintyyppi

Lähdöt • voiteluaine, 1 tai 2 kpl, sisäkierre R 1/4”

Page 11: Käyttö- ja huolto-ohje - voiteluosa.fi · set 1 2 p max min max min jb-103 n˜pp˜inpaneeli - j˜rjestelm˜n valvonta - voiteluaineen alarajah˜lytys - toimintah˜lytys (paineen

9

Merkintä

MLP – A – B –C – D –E Lyhenne Kuvaus

MLP MLP Multilube-pumppu A 4 Säiliön koko, 4 litraa 10 Säiliön koko, 10 litraa B 1 Runkolinjojen määrä, 1-linjainen järjestelmä 2 Runkolinjojen määrä, 2-linjainen järjestelmä C 12 Käyttöjännite 12 V 24 Käyttöjännite 24 V D JB-103 Käyttöliittymä, JB-103 IF-103 Käyttöliittymä, IF-103 E PS Painevalvonta, painekytkimet pumpussa PSE Painevalvonta, paineanturit pumpussa

Esimerkki : MLP-4-2-24-JB103-PS

Tehonsyöttö, 24 V

Käyttöliittymä, JB-103

Painevalvonta, sisäänrakennettu painekytkin

Linjojen lukumäärä, 2-linjainen järjestelmä

Voiteluainesäiliön koko, 4 l

Multilube pumppu

Varaosat

Kts. Multilube pumppausyksikön varaosat (piirustus 361304).

Page 12: Käyttö- ja huolto-ohje - voiteluosa.fi · set 1 2 p max min max min jb-103 n˜pp˜inpaneeli - j˜rjestelm˜n valvonta - voiteluaineen alarajah˜lytys - toimintah˜lytys (paineen

5 1 23

Ku

v

VA

RA

OS

AT

Min

Min

Max

Max

ML

P-P

UM

PP

AU

SY

KS

IKK

Ö

16

12

40

78

48

15

T˜Y

TT

ÖYH

TE

EN

SU

OJA

HA

TT

U

TE

RM

OS

TA

AT

TI

L˜M

MIT

YS

VA

ST

US

PA

INE

KY

TK

IN

AL

AR

AJA

KY

TK

IN

PIN

NA

NIL

MA

ISIN

PIN

NA

NIL

MA

ISIN

OH

JAU

SK

OR

TT

I

YL

IPA

INE

VE

NT

TII

LI

S˜H

KÖM

OO

TT

OR

I

LIN

JAV

EN

TT

IIL

IN K

EL

AO

D.0

2.1

1-0

1.3

0-0

C 2

4V

DC

S˜H

KÖM

OO

TT

OR

I M

L

ST

-103

SIS

˜LT

˜˜ S

IS˜I

SE

N J

OH

TO

SA

RJA

N

US

-60

2 S

XR

FF

F 0

40

/03

0

462244

460230

11

40

86

20

11

40

07

90

11

39

65

80

10

54

31

05

11

50

01

30

11

60

15

17

11

60

15

12

11

77

04

77

11

77

15

45

11

77

15

48

11

50

07

00

11

50

07

05

11

40

30

30

11

54

01

00

11

60

10

65

11

77

10

32

11

60

09

64

111111111111111

OD

.14.4

0.5

8-3

0-0

0

250 M

IC

1

11

77

04

15

1

11

10

12345678912

13

14

PU

MP

PU

EL

EM

EN

TT

I

LIN

JAV

EN

TT

IIL

IN R

UN

KO

PU

MP

PU

EL

EM

EN

TT

I-1

11

15

LIN

JAV

EN

TT

IIL

IN K

EL

AO

D.0

2.1

1-0

1.3

0-0

B 1

2V

DC

11

60

10

66

1

OH

JAU

SK

OR

TT

IS

T-1

03

-12

V

PA

INE

KY

TK

IN

BP

SG

1-Z

N

ILM

AU

SR

UU

VI

Kuv

MO

BE

6

7

16

131

4

12.1

.2006

89

1011 1

2

(

)D

ES

CR

IPT

ION

ITE

M

DE

SIG

NE

DD

RA

WN

SC

AL

ED

RA

WIN

G N

UM

BE

R

DA

TE

FU

TU

RE

DR

GP

RE

VIO

US

DR

G

(WE

IGH

T K

G)

CO

DE

/ Q

TY

/ P

AR

T

QT

Y

DIM

,PA

TT

MA

TE

RIA

L

MA

TE

RIA

L D

ES

CR

IPT

ION

DE

TA

IL D

RA

W

SP

EC

IFIC

AT

ION

OF

PA

RT

4621

54T

˜YT

TÖV

AR

O-M

L M

OB

E

46

13

80

SU

OD

AT

IN

ILM

AU

SR

UU

VIN

JA

TK

ON

IPP

A-M

L46

1727

l=1

85

l=3

65

HP

K-1

50 B

AR

HP

K-1

20 B

AR

Oy S

KF

Ab

MU

UR

AM

EF

INL

AN

D

SH

EE

T/S

HE

ET

S

AL

AR

AJA

KY

TK

IN M

LP

361304 A

Page 13: Käyttö- ja huolto-ohje - voiteluosa.fi · set 1 2 p max min max min jb-103 n˜pp˜inpaneeli - j˜rjestelm˜n valvonta - voiteluaineen alarajah˜lytys - toimintah˜lytys (paineen

11

B-annostinryhmät, SKF Heavy-järjestelmä

Yleiskuvaus

HUOM! Suluissa olevat numerot ovat sivulla 16 olevan piirustuksen 461780 posi-tionumeroita.

Annostinryhmä koostuu asennuskiskosta (pos. 1) ja siihen kiinnitetyistä yhdestä tai useam-masta annostimesta (pos. 2). Asennuskisko jakaa voiteluaineen annostimille, jotka annoste-levat säädetyt annokset voitelukohteille.

Rakenne

Annostin sisältää latausventtiilin (pos. 3), annostilan (pos. 4), annosmännän (pos. 5) ja jou-sen (pos. 6). B6-annostin on varustettu annoksen säätöruuvilla (pos. 7).

Toiminta

B-annostin

Paineistuksen aikana linjan paine kohoaa ja annostimen latausventtiili siirtyy yläasentoon. Samanaikaisesti voiteluaine virtaa latausventtiilin ohi ja siirtää annosmännän yläasentoon. Siirtyessään yläasentoon annosmäntä työntää säädetyn annoksen annostilassa olevaa voite-luainetta kohteelle.

Paineistuksen jälkeen linjan paine laskee ja latausventtiili siirtyy ala-asentoon ja sulkeutuu. Jousi palauttaa annosmännän ala-asentoon ja samanaikaisesti voiteluaine virtaa annos-männän yläpuolelle annostilaan.

Linja voidaan paineistaa uudelleen, kun paine on laskenut linjasta ja annostimien annos-männät ovat palautuneet ala-asentoon.

Annostimien irrottaminen ja kiinnittäminen

Annostimet irrotetaan ja kiinnitetään hylsyavaimella.

Varoitus Varmista, että järjestelmä on paineeton annostimen vaihdon ajan.

Page 14: Käyttö- ja huolto-ohje - voiteluosa.fi · set 1 2 p max min max min jb-103 n˜pp˜inpaneeli - j˜rjestelm˜n valvonta - voiteluaineen alarajah˜lytys - toimintah˜lytys (paineen

12

Säädöt

B-6 annostimen säätö: 1. Kierrä annostimelta lähtevän voiteluputken liitin auki. 2. Kierrä annostimen yläosassa oleva lukitusmutteri auki. 3. Säädä annos kiertämällä lukitusmutterin yläpuolella olevaa säätöruuvia. 4. Kierrä annostimen yläosassa oleva lukitusmutteri kiinni. 5. Kierrä annostimelta lähtevän voiteluputken liitin kiinni.

HUOM! Säätöarvotaulukko piirustuksessa 461780

Tekninen erittely

Tekniset tiedot

Taulukko 1. Annostimien tekniset tiedot

Suure Arvo Yksikkö Kuvaus

t -25 … +80 °C Ympäristön lämpötila-alue pmax 150 bar Maksimi käyttöpaine l x k x s 15 x 90 x 15

17 x 110 x 17 mm B1-B5 annostimien mitat

B6 annostimen mitat

Liitännät

Tulot, asennuskisko • voiteluaine (1 kpl), runkoputkistotulo, putkitartunta Ø 8 mm

Lähdöt, annostin • voiteluaine (1 kpl), voiteluputkilähtö, lähtöliitin Ø 4 mm tai Ø 6 mm

Page 15: Käyttö- ja huolto-ohje - voiteluosa.fi · set 1 2 p max min max min jb-103 n˜pp˜inpaneeli - j˜rjestelm˜n valvonta - voiteluaineen alarajah˜lytys - toimintah˜lytys (paineen

13

Merkintä

Taulukko 2. Annostimien merkintä

BX-xxx-Y-Z Lyhenne Kuvaus

B: B Voitelujärjestelmätyyppi, B X: 1 Annostinkoko, koko 1 2 Annostinkoko, koko 2 3 Annostinkoko, koko 3 4 Annostinkoko, koko 4 5 Annostinkoko, koko 5 6 Annostinkoko, koko 6 xxx: R1/8 Annostimen kiinnitys asennuskiskoon R 1/8” Y: ZN Annostimen materiaali,

Sinkitty ja keltapassivoitu teräs Z: 4 Voiteluainelähtö, putkitartunta Ø 4 mm 6 Voiteluainelähtö, putkitartunta Ø 6 mm

Esimerkki: B2-R1/8-ZN-4

Annostimen kiinnitys asennuskiskoon R 1/8”

Annostimen materiaali, Sinkitty ja keltapassivoitu teräs

Voiteluainelähtö, putkitartunta Ø 4 mm

Voitelujärjestelmätyyppi, B; Annostinkoko, koko 2

Page 16: Käyttö- ja huolto-ohje - voiteluosa.fi · set 1 2 p max min max min jb-103 n˜pp˜inpaneeli - j˜rjestelm˜n valvonta - voiteluaineen alarajah˜lytys - toimintah˜lytys (paineen

14

Taulukko 3. Annostimien koodit

Annostintyyppi Koodi

B1-R1/8-ZN-4 11391000 B2-R1/8-ZN-4 11391050 B3-R1/8-ZN-4 11391100 B4-R1/8-ZN-4 11391150 B5-R1/8-ZN-4 11391200 B6-R1/8-ZN-4 11391250 B1-R1/8-ZN-6 11391300 B2-R1/8-ZN-6 11391350 B3-R1/8-ZN-6 11391400 B4-R1/8-ZN-6 11391450 B5-R1/8-ZN-6 11391500 B6-R1/8-ZN-6 11391255

Taulukko 4. Asennuskiskojen merkintä

BPLD-XX-YY Lyhenne Kuvaus

BP: BP Asennuskisko, Base Plate LD: LD Voitelujärjestelmätyyppi, LD XX: 02 2-paikkainen asennuskisko 0202 4-paikkainen asennuskisko

2 paikkaa vastakkaisilla puolilla 0303 6-paikkainen asennuskisko

3 paikkaa vastakkaisilla puolilla 04 4-paikkainen asennuskisko 06 6-paikkainen asennuskisko 08 8-paikkainen asennuskisko 0808 16-paikkainen asennuskisko

8 paikkaa vastakkaisilla puolilla YY: ZN Asennuskiskon materiaali,

Sinkitty ja keltapassivoitu teräs S Asennuskiskon materiaali,

Haponkestävä teräs

Page 17: Käyttö- ja huolto-ohje - voiteluosa.fi · set 1 2 p max min max min jb-103 n˜pp˜inpaneeli - j˜rjestelm˜n valvonta - voiteluaineen alarajah˜lytys - toimintah˜lytys (paineen

15

Esimerkki: BPLD-04-ZN

Asennuskisko, Base Plate

Voitelujärjestelmätyyppi, LD

Asennuskiskon koko, 4 annostinpaikkaa

Asennuskiskon materiaali, sinkitty ja keltapassivoitu teräs

Voiteluainetulo, putkitartunta Ø 8 mm

Taulukko 5. Asennuskiskojen koodit

Asennuskiskon tyyppi Koodi

BPLD-0202-ZN 11392310 BPLD-0303-ZN 11392320 BPLD-04-ZN 11392330 BPLD-06-ZN 11392340 BPLD-08-ZN 11392350 BPLD-0808-ZN 11392360 BPLD-02-S 11392400 BPLD-0303-S 11392750 BPLD-04-S 11392500 BPLD-06-S 11392600

Page 18: Käyttö- ja huolto-ohje - voiteluosa.fi · set 1 2 p max min max min jb-103 n˜pp˜inpaneeli - j˜rjestelm˜n valvonta - voiteluaineen alarajah˜lytys - toimintah˜lytys (paineen

250

20

0

0

300

350

40

0

500

450

1

2

3

4

5

annos/mm3

L

1

2

3

4

5

6

3

4

5

7

ANNOSM˜˜R˜N S˜˜TÖ B6

X

B1

B2

B3

B4

B5

MALLI ANNOS/mm3

ANNOSTIMET B1 - B5

20

LeL

10.9.2002

B-ANNOSTIMET

50

100

150

200

88

max

68

22

126

L max. = 5 kierrosta

Kie

rro

kse

t

RAKENNE JA S˜˜DÖT

DETAIL X

461780

DESIGNED

ITEM

DESCRIPTIONDETAIL DRAW

MATERIAL DIM,PATT

QTYMATERIAL DESCRIPTION (WEIGHT KG)

SPECIFICATION OF PART

PREVIOUS DRG FUTURE DRG

DATE

SCALE DRAWING NUMBER

DRAWN

CODE / QTY / PART

Oy SKF AbMUURAMEFINLAND

SHEET/SHEETS

Page 19: Käyttö- ja huolto-ohje - voiteluosa.fi · set 1 2 p max min max min jb-103 n˜pp˜inpaneeli - j˜rjestelm˜n valvonta - voiteluaineen alarajah˜lytys - toimintah˜lytys (paineen

17

SMG-annostimet, SKF Twinheavy-järjestelmä

Yleiskuvaus

SMG-annostin syöttää säädetyt annokset voiteluainetta yhdestä kahdeksalle (1-8) voitelu-kohteelle.

Rakenne

Annostin sisältää lautasventtiilin (pos. 1) ja tiivistetyllä männällä (pos. 2) varustetun annos-telusylinterin (pos. 3). Männän liikettä säädetään säätöruuvilla (pos. 4).

Annostimen voitelulähtöliittimet (pos. 5) on varustettu vastaventtiilein (pos. 6). Rakenne mahdollistaa pienten voiteluainemäärien syötön annostimilta.

Toiminta

Kaksiulostuloiset annostimet

Kaksiulostuloinen annostin syöttää peräkkäisillä toimintakerroillaan voiteluaineen vastakkai-siin ulostuloliitäntöihin.

Paineistuksen aikana linjan 1 paine kohoaa ja lautasventtiili siirtyy ääriasentoon, jolloin voi-teluaine siirtää mäntää. Siirtyessään mäntä työntää voiteluaineen vastaventtiilin läpi voitelu-putken tai -letkun kautta voitelukohteelle P1.

Pumppauksen käynnistyessä uudelleen suuntaventtiili ohjaa voiteluaineen linjaan 2, jolloin voiteluaine ohjautuu männän vastakkaiselle puolelle. Siirtyessään mäntä työntää voiteluai-neen vastaventtiilin läpi voitelukohteelle P2.

KAKSIULOSTULOINEN ANNOSTIN YKSIULOSTULOINEN ANNOSTIN

LINJA 1 LINJA 2 LINJA 1 LINJA 2

Page 20: Käyttö- ja huolto-ohje - voiteluosa.fi · set 1 2 p max min max min jb-103 n˜pp˜inpaneeli - j˜rjestelm˜n valvonta - voiteluaineen alarajah˜lytys - toimintah˜lytys (paineen

18

Yksiulostuloiset annostimet

Kaksiulostuloinen annostin muutetaan yksiulostuloiseksi poistamalla lautasventtiili ja lähtölii-tin ja korvaamalla ne sulkutulpalla (pos. 7).

Yksiulostuloinen annostin syöttää peräkkäisillä toimintakerroillaan voiteluaineen vuorotellen ulostuloliitäntään ja toiseen runkolinjaan.

Paineistuksen aikana linjan 1 paine kohoaa ja lautasventtiili siirtyy ääriasentoon, jolloin voi-teluaine siirtää mäntää. Siirtyessään mäntä työntää voiteluaineen linjaan 2.

Pumppauksen käynnistyessä uudelleen suuntaventtiili ohjaa voiteluaineen linjaan 2, jolloin voiteluaine ohjautuu männän vastakkaiselle puolelle. Siirtyessään mäntä työntää voiteluai-neen vastaventtiilin läpi voitelukohteelle P3.

Annostimien irrottaminen ja kiinnittäminen

Varoitus Varmista, että järjestelmä on paineeton annostimen vaihdon ajan.

Säädöt

Yleistä

Annostimen voiteluannosta säädetään männän toimintaliikettä muuttaen säätöruuvin avulla.

Annostimien säädöt

SMG-annostin säädetään kuusiokoloruuvilla, joka sijaitsee metallisen suojahatun sisällä. Kuusiokoloruuvin toinen pää sijaitsee annostinsylinterissä ja säätö vaikuttaa suoraan män-tään. 1. Varmista, että linjat ovat paineettomat. 2. Poista metallinen suojahattu 3. Kierrä kuusiokoloruuvi kiinni. 4. Katso säätöarvotaulukosta voiteluannosta vastaava kuusiokoloruuvin kierrosmäärä. 5. Kierrä säätöruuvia ohjeen mukainen kierrosmäärä auki. 6. Kierrä suojahattu takaisin paikalleen.

Page 21: Käyttö- ja huolto-ohje - voiteluosa.fi · set 1 2 p max min max min jb-103 n˜pp˜inpaneeli - j˜rjestelm˜n valvonta - voiteluaineen alarajah˜lytys - toimintah˜lytys (paineen

19

Tekninen erittely

Tekniset tiedot

Taulukko 6. Annostimien tekniset tiedot

Suure Arvo Yksikkö Kuvaus

t -35 … +80 °C ympäristön lämpötila-alue pmax 200 bar Maksimi käyttöpaine

Liitännät

Tulo- ja lähtöliitännät ovat annostinrungossa.

Tulot • voiteluaine (2 kpl), runkoputkistotulot, sisäkierre R 1/8”

Lähdöt • voiteluaine (2 kpl), runkoputkistolähdöt, sisäkierre R 1/8” • voiteluaine (2-8 kpl), voiteluputkilähdöt, 1-4 kpl kummallakin sivulla, putkitartunta ∅ 6 mm

ANNOS (g) (rasvan tiheys 0,88 g/cm3) SÄÄTÖARVOT

max 1,321,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2min 0,13

00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm/kierros

Page 22: Käyttö- ja huolto-ohje - voiteluosa.fi · set 1 2 p max min max min jb-103 n˜pp˜inpaneeli - j˜rjestelm˜n valvonta - voiteluaineen alarajah˜lytys - toimintah˜lytys (paineen

20

Merkintä

Taulukko 7. Annostimien merkintä

SMG-X-Y-ZZ-U Lyhenne Kuvaus

SMG: SMG voitelujärjestelmätyyppi, SafeMobeGrease X: 2 linjojen lukumäärä, 2-linjainen Y: 1 runkokoko 1; 2 ulostuloa 2 runkokoko 2; 4 ulostuloa 4 runkokoko 4; 8 ulostuloa ZZ: ZN annostimen materiaali,

keltapassivoitu ja sinkitty teräs

Esimerkki:

SMG-2-1-ZN

voitelujärjestelmätyyppi, SafeMobeGrease

linjojen lukumäärä, 2-linjainen

runkokoko 1; 2 ulostuloa

annostimen materiaali, keltapassivoitu ja sinkitty teräs

Voiteluainelähtö: putkitartunta ∅ 6 mm

Varaosat

Kts. SMG-annostimien varaosat (piirustus 461812)

Page 23: Käyttö- ja huolto-ohje - voiteluosa.fi · set 1 2 p max min max min jb-103 n˜pp˜inpaneeli - j˜rjestelm˜n valvonta - voiteluaineen alarajah˜lytys - toimintah˜lytys (paineen

SMG-2-ANNOSTIMETLeL

M8x50

80

4042

4041

40

M6x50 ZN

4041

30

M6x50

60

20

120

20

40

6 6

R1/8"

120

60

20

40

66

L

ESIASETUS L=

5 KIERROSTA

60

20

120

40

6 6

R1/8"

SMG-2-4-ZN

SMG-2-2-ZN

SMG-2-1-ZN

NRO NIMITYS PIIR.NRO KOODI KPL

2 1

45436

1

2

3

4

5

6

M˜NT˜ SMG 1461319 11408266

11681740 1

11770420L˜HTÖNIPPA SMG 461318

12680150O-RENGAS 10,1 X 1,6

11771480LAUTASVENTTIILI SMG 461323

O-RENGAS 9,1X1,6 11680200

KORJAUSSARJA27.10.2003

461812 A

1

2

2

2

KORJAUSSARJA, KOODI 11391520:

VARAOSAT, MITAT

TIIVISTE SHAMBAN PT-0000100-T46

DESIGNED

ITEM

DESCRIPTIONDETAIL DRAW

MATERIAL DIM,PATT

QTYMATERIAL DESCRIPTION (WEIGHT KG)

SPECIFICATION OF PART

PREVIOUS DRG FUTURE DRG

DATE

SCALE DRAWING NUMBER

DRAWN

CODE / QTY / PART

Oy SKF AbMUURAMEFINLAND

SHEET/SHEETS

Page 24: Käyttö- ja huolto-ohje - voiteluosa.fi · set 1 2 p max min max min jb-103 n˜pp˜inpaneeli - j˜rjestelm˜n valvonta - voiteluaineen alarajah˜lytys - toimintah˜lytys (paineen

22

JB103 panelinäppäimen käyttö

Panelinäppäimessä on painike sekä kolme merkkivaloa 1, 2 ja P.

Normaalitoiminnat

Voitelupainike

Voiteluohjelman tilasta riippuen painikkella (pos. 1) suoritetaan eri toimenpiteitä:

Voiteluohjelman tila Toimenpide

Voiteluväliaika Ylimääräinen voitelu Paineistus Paineistuksen keskeytys Hälytys Hälytyksen kuittaus

Merkkivalot

Kun voitelupumpussa on virrat päällä, aina jokin merkkivaloista 1, 2 tai P (pos. 2, 3 ja 4)palaa.

Tila Merkitys

Valo 1 palaa Voiteluväliaika, viimeksi paineistettu linja1 Valo 2 palaa Voiteluväliaika, viimeksi paineistettu linja2 Valot 1 ja P palaa Paineistus käynnissä linjalle 1 Valot 2 ja P palaa Paineistus käynnissä linjalle 2 Valot 1 ja 2 palaa 30s odotus ylimääräisen voitelun 1 ja 2 linjan paineistusten välissä

tai jos ylimääräinen voitelu painetaan heti automaattivoitelun jälkeen

Valo 1 vilkkuu Painehälytys linja 1 Valo 2 vilkkuu Painehälytys linja 2 Valo P vilkkuu Säiliön alarajahälytys Mikään valo ei pala Ajastin jännitteetön tai kaapelivika

HUOM! Jos jännite katkaistaan paineistuksen aikana, uudelleen kytkettäessä valo 2 palaa 10 s. Tämän tauon aikana laite varmistaa, että pumppu ei käynnisty painetta vastaan.

Page 25: Käyttö- ja huolto-ohje - voiteluosa.fi · set 1 2 p max min max min jb-103 n˜pp˜inpaneeli - j˜rjestelm˜n valvonta - voiteluaineen alarajah˜lytys - toimintah˜lytys (paineen

23

Asetustoiminnot

Painikkeen avulla voidaan asettaa voiteluväliaika, maksimi paineistusaika sekä linjamäärä 1 tai 2 (heavy- tai twinheavyjärjestelmä).

Voitelujakson asetus

Painetaan normaalitoimintatilassa painiketta, n.5 sekuntia, kunnes valo 1 alkaa vilkkua no-peasti.

Nyt ollaan voiteluväliajan asetustilassa.

Valo P esittää voitelujakson nykyisen arvon. P välähtää 1 … 10 kertaa. Sen jälkeen seuraa 2 s tauko ja P välähtää taas 1 … 10 kertaa. Voitelujakson nykyinen arvo nähdään seuraavas-ta taulukosta.

Välähdyksiä Voitelujakso [min]

1 5 2 10 3 15 4 20 5 30 6 45 7 60 8 80 9 100 10 120

Voitelujaksoasetusta askelletaan taulukossa pienemmästä suurempaan painamalla painiket-ta. Kun on saavutettu suurin lukema, aloitetaan uudestaan taulukon alusta.

Voitelujakson asetustilasta poistutaan ja uusi asetus talletetaan muistiin painamalla paini-ketta, n.5 s, kunnes kaikki kolme merkkivaloa syttyy.

HUOM! Jos haluat poistua asetustilasta tallettamatta asetuksia, katkaise Multilubelta jännite pois hetkeksi.

Maksimipaineistusajan asetus

Painetaan normaalitoimintatilassa painiketta, n.10 s, kunnes valo 2 alkaa vilkkua nopeasti.

Nyt ollaan maksimipaineistusajan asetustilassa. Valon P välähdysten määrä ilmaisee nyt tä-mänhetkisen paineistusajan seuraavan taulukon mukaisesti.

Page 26: Käyttö- ja huolto-ohje - voiteluosa.fi · set 1 2 p max min max min jb-103 n˜pp˜inpaneeli - j˜rjestelm˜n valvonta - voiteluaineen alarajah˜lytys - toimintah˜lytys (paineen

24

Välähdyksiä Maksimi paineistusaika [min]

MLP 24V MLP 12V

1 1 2 2 2 4 3 3 6 4 4 8 5 5 10 6 6 12 7 7 14 8 8 16 9 9 18 10 10 20

Paineistusajan asetusarvoa askelletaan taulukossa pienemmästä suurempaan painamalla painiketta. Kun on saavutettu suurin lukema, aloitetaan uudestaan taulukon alusta.

Asetustilasta poistutaan ja uusi asetus talletetaan muistiin painamalla painiketta, n.5 s, kun-nes kaikki kolme merkkivaloa syttyy.

HUOM! Jos haluat poistua asetustilasta tallettamatta asetuksia, katkaise Multilubelta jännite pois hetkeksi.

Voitelujärjestelmän asetus

Painetaan normaalitoimintatilassa painiketta, n.60 s, kunnes valot 1 ja 2 alkavat vilkkua no-peasti.

Nyt ollaan voitelujärjestelmän valintatilassa. Valittavissa on yksilinja- tai kaksilinjajärjestelmä.

Kun yksilinjajärjestelmä on valittuna, P-näppäin välähtää kerran ja kaksilinjajärjestelmällä vastaavasti kaksi kertaa peräkkäin, jonka jälkeen on 2 s tauko. Järjestelmä muutetaan pai-nikkeella.

Voitelujärjestelmän valintatilasta poistutaan ja uusi asetus talletetaan muistiin painamalla painiketta, n.5 s, kunnes kaikki kolme merkkivaloa syttyy.

HUOM! Jos haluat poistua asetustilasta tallettamatta asetuksia, katkaise Multilubelta jännite pois hetkeksi.

Asetukset, yleistä

Jos näppäin jätetään asetustilaan, siitä poistutaan automaattisesti 3 minuutin kuluttua tal-lettamatta uusia arvoja.

Page 27: Käyttö- ja huolto-ohje - voiteluosa.fi · set 1 2 p max min max min jb-103 n˜pp˜inpaneeli - j˜rjestelm˜n valvonta - voiteluaineen alarajah˜lytys - toimintah˜lytys (paineen

RM

oJP

K

20.1

2.2

005

Oh

j.p

ain

ike

24V

0V

Häl

yty

slam

pp

u

24

V,

5 W

max

Latt

akaapeli

2 m

1 2 3 4 5 6 7

24 V

in

Häl

yty

s

0 V

Led

1

Led 2

Led

P

J2

B B

ulg

in P

X0

74

6/S

/07

JB

103:

J2 j

a J

3 r

uuvil

iito

ksin

VIN

+

VIN

-

AL

AR

M+

AL

AR

M -

11

(J3

-1)

12

(J3

-2)

13

(J3

-3)

14

(J3

-4)

Mu

Va

Si

Vi

Ru

Ke

Pu

1 (

J2

-1)

2 (

J2

-2)

3 (

J2

-3)

4 (

J2

-4)

5 (

J2

-5)

6 (

J2

-6)

7 (

J2

-7)

361303

J2B

:

JB

10

3

Kaap

eli

Nex

an

R2

KB

-7x

0.7

5,

10

m

AL

AR

M -

AL

AR

M+

Bu

tto

n

DE

SIG

NE

D

ITE

M

DE

SC

RIP

TIO

ND

ET

AIL

DR

AW

MA

TE

RIA

LD

IM,P

AT

T

QT

YM

AT

ER

IAL

DE

SC

RIP

TIO

N(W

EIG

HT

KG

)

SP

EC

IFIC

AT

ION

OF

PA

RT

PR

EV

IOU

S D

RG

FU

TU

RE

DR

G

DA

TE

SC

AL

ED

RA

WIN

G N

UM

BE

R

DR

AW

N

CO

DE

/ Q

TY

/ P

AR

T

Oy S

KF

Ab

MU

UR

AM

EF

INL

AN

D

SH

EE

T/S

HE

ET

S

KY

TK

EN

T˜K

UV

A O

HJA

AM

O

MO

BE

JO

HT

OS

AR

JA

SK

F M

UL

TIL

UB

E

Page 28: Käyttö- ja huolto-ohje - voiteluosa.fi · set 1 2 p max min max min jb-103 n˜pp˜inpaneeli - j˜rjestelm˜n valvonta - voiteluaineen alarajah˜lytys - toimintah˜lytys (paineen

26

SKF Multilube-järjestelmän seuranta

Yleistä

Järjestelmän virheetön toiminta edellyttää järjestelmän säännöllistä seurantaa.

Määräaikaistarkastukset

Päivittäiset tarkastukset • ohjausyksikön häiriötön toiminta

Kuukausittaiset tarkastukset • putkiston tarkastus paikoissa, joissa se on alttiina ulkopuolisille vaurioille

Vuosittaiset tarkastukset (tarvittaessa useammin) • täyttösuotimen puhdistus

Annostimien toiminnan tarkastus

Noin kuukauden kuluttua järjestelmän käyttöönotosta suoritetaan ensimmäinen annostimi-en toiminnan tarkastus ja sen jälkeen voitelukohteen olosuhteiden mukaan, kuitenkin vähin-tään 6 kk:n välein. Tarkastuksen yhteydessä tarkkaillaan mahdollista yli- tai alivoitelua ja tarvittaessa säädetään annostimia.

SMG-annostimet

Tarkastuksen vaiheet 1. Irrota voiteluputket ja -letkut voitelukohteilta. 2. Paineista linjat. 3. Tarkista voiteluaineen tulo voiteluputkista ja -letkuista. 4. Kiinnitä voiteluputket ja –letkut voitelukohteille.

Jos voiteluputkista tai -letkuista ei tule voiteluainetta, kts. Multilube / Vianetsintä.

B-annostimet

Tarkastuksen vaiheet 1. Irrota voiteluputket ja -letkut voitelukohteilta. 2. Paineista linja. 3. Tarkista voiteluaineen tulo voiteluputkista ja -letkuista. 4. Kiinnitä voiteluputket ja –letkut voitelukohteille.

Jos voiteluputkista tai -letkuista ei tule voiteluainetta, kts. Multilube / Vianetsintä.

Page 29: Käyttö- ja huolto-ohje - voiteluosa.fi · set 1 2 p max min max min jb-103 n˜pp˜inpaneeli - j˜rjestelm˜n valvonta - voiteluaineen alarajah˜lytys - toimintah˜lytys (paineen

27

Voitelurasvan valinta

Perinteisesti laite- tai laakerinvalmistajat antavat voiteluainesuosituksen perustuen manuaalivoiteluun. Manuaalivoitelulle tyypillistä on suuret kerta-annokset ja pitkät voitelu-välit, jolloin voitelukyvyn ohella voitelurasvalle asetettavia vaatimuksia on myös pysyvyys voideltavassa kohteessa.

Keskusvoitelulle taas on tyypillistä pienet kerta-annokset lyhyillä voiteluväleillä, voitelukohde kohtaisesti annosteltuna. Tällöin voitelurasvaksi valitaan valmistajan suosituksen mukainen perusöljyn viskositeetti, lisäaineistus ja saennin varmistaen samalla voiteluaineen pumpatta-vuuden käyttölämpötilassa sekä riittävän paineenkeston.

Lyhyillä voiteluväleillä syötetty voiteluaine poistaa myös erittäin tehokkaasti epäpuhtaudet voideltavasta kohteesta. Uusi voiteluaine syrjäyttää kulutetun rasvan sekä siihen keräänty-neen kosteuden, lian ja kulumisjätteen.

Voitelurasva koostuu perusöljystä, saentimesta ja lisäaineista. Perusöljy, jota on valtaosa rasvan koostumuksesta, määrää rasvan voiteluominaisuudet. Perusöljy yhdessä saentimen kanssa ratkaisevat voitelurasvan reologiset ominaisuudet. (Reologia = aineen juoksevuusop-pi). Perusöljyn viskositeetti on lämpötilasta riippuva suure, jolla ilmaistaan nesteen juokse-vuutta, mitä pienempi viskositeetti arvo on, sen juoksevampaa perusöljy on.

Oikean voitelurasvan valinnalla ja voitelujärjestelmän asetuksilla vältytään myös puolijuokse-van voitelurasvan valumiselta voitelukohteelta. SKF HEAVY voitelujärjestelmissä suositellaan käytettäväksi kesäisin NLGI 00 - 1 luokan ja talvisin NLGI 00 – 0 luokan voitelurasvoja. SKF TWINHEAVY järjestelmissä suositus on kesäisin max. NLGI 2 ja talvisin max. NLGI 1 luokan voitelurasvat.

Voitelurasvan valinnassa tulisikin kiinnittää huomiota perusöljyn viskositeettiin ja ras-van laadukkuuteen NLGI luokituksen ohella.

HUOM! Varmista voiteluainevaatimukset ajoneuvon valmistajalta ja valitsemasi ras-van voiteluominaisuudet voiteluaineen toimittajalta. Huomioi, että voiteluai-neen valintaan vaikuttavat käyttökohteen lisäksi käyttölämpötila-alue, pyö-rimisnopeus ja ympäristö. Lisää tietoa rasvojen pumpattavuudesta saat Oy SKF Ab:sta.

Page 30: Käyttö- ja huolto-ohje - voiteluosa.fi · set 1 2 p max min max min jb-103 n˜pp˜inpaneeli - j˜rjestelm˜n valvonta - voiteluaineen alarajah˜lytys - toimintah˜lytys (paineen

28

Multilube-järjestelmän vianetsintä

Järjestelmän vikatilanteet

Ohjausyksikkö ei toimi

Toimintahäiriön kuvaus Toimintahäiriön syy Korjaustoimenpide

Paneelinäppäimen merkkivalot eivät pala.

Pumppuyksiköllä ei syöt-töjännitettä.

Tarkista jännitteen syöttö.

Ohjausyksikkö hälyttää

Toimintahäiriön kuvaus Toimintahäiriön syy Korjaustoimenpide

Paneelinäppäimen P merkki-valo vilkkuu.

Voiteluaine on loppunut. Täytä voiteluainesäiliö. Kuittaa hälytys.

Paneelinäppäimen linjan 1 tai 2 merkkivalo vilkkuu.

Runkoputkisto vuotaa. Pumppuyksikössä tai run-koputkistossa on ilmaa. Väärä voiteluaine Multilube-pumppauskeskuksessa toimitahäiriö

Paikallista ja korjaa vaurio. Ilmaa pumppuyksikkö tai runkoputkisto. Kuittaa häly-tys Kts rasvalaatujen pumpat-tavuus Multilube-järjestelmässä

Voitelukohde saa liian vähän tai ei lainkaan voiteluainetta

Toimintahäiriön kuvaus Toimintahäiriön syy Korjaustoimenpide

Laakerin pyörintä aiheuttaa ääntä, tärinää tai lämpötilan kohoamista.

Annostimen voiteluannos on säädetty liian pieneksi.

Säädä voiteluannos suu-remmaksi.

Annostin ei toimi Voitelukohde on tukkeutu-nut. Voiteluputki tai –letku on tukkeutunut. Annostin on vaurioitunut.

Puhdista voitelukohde. Puhdista tai vaihda voitelu-putki tai –letku. Vaihda annostin.

Vuotorasvaa voiteluputkiston alueella.

Voiteluputkisto on vaurioi-tunut annostimen ja voite-lukohteen välillä.

Tarkista ja korjaa vaurioitu-nut voiteluputkisto.

Page 31: Käyttö- ja huolto-ohje - voiteluosa.fi · set 1 2 p max min max min jb-103 n˜pp˜inpaneeli - j˜rjestelm˜n valvonta - voiteluaineen alarajah˜lytys - toimintah˜lytys (paineen

29

Voitelukohde saa liikaa voiteluainetta

Toimintahäiriön kuvaus Toimintahäiriön syy Korjaustoimenpide

Huomattavan suuri vuotoras-van määrä voitelukohteella. Laakerin lämpötila kohoaa.

Annostimen voitelu-aineannos on säädetty lii-an suureksi. Annostin on vaurioitunut.

Säädä voiteluannos pie-nemmäksi. Vaihda annostin.

Varoitukset

HUOM! Kriittisten kohteiden voiteluhäiriöt pitää korjata välittömästi, sillä riittämätön voitelu vaurioittaa nopeasti voideltavan koneen tai laitteen.

HUOM! Mikäli toimintahäiriöitä ei saada korjattua tämän ohjeen perusteella, ota vä-littömästi yhteys toimittajaan.

HUOM! Älä suuntaa painepesurin suihkua suoraan pumppuun!

Page 32: Käyttö- ja huolto-ohje - voiteluosa.fi · set 1 2 p max min max min jb-103 n˜pp˜inpaneeli - j˜rjestelm˜n valvonta - voiteluaineen alarajah˜lytys - toimintah˜lytys (paineen

8

1

2,4,6

5

7

9

10

11

1315

17

18

19

21

Itä-Suomen lääni

Etelä-Suomen lääni

12. JP Huoltopalvelu Oy

13. Kuljetus Kilpiä Oy

14. Kuopion Konesepät

Truck Service

T:mi Erätaito Tero Toivonen

17 . T:mi Jari Auvinen

18. AKV-Laite Oy

19. Jukka Havumäki Ky

20. Mipico Oy

21. Tekrovi

22. T:mi Antti Käkelä

Juha Pippuri

MIKKELI

0440 464 682

Marko Kilpiä

LAPPEENRANTA

0400 654 771

Jari Vitsala

KUOPIO

0400 159 925

Sakari Sirkkunen

Huoltoauto, TAAVETTI

0400 555 997

Tero Toivonen

Huoltoauto, JUUKA

050 594 4053

Jari Auvinen

Huoltoauto, KAUSALA

0400 482 027

Eino Viitanen

Huoltoauto, RÖYKKÄ

0400 443 000

Jukka Havumäki

Huoltoauto, VIITAILA

0440 494 435

Mika Inkiläinen

Huoltoauto, PORVOO

040 702 5889

Harri Ulkuniemi

Huoltoauto, ASKOLA

0400 713 135

Antti Käkelä

Huoltoauto, KOUVOLA

040 564 9858

15.

16.

Huolto ja varaosat

Länsi-Suomen lääni

1. AKV-Asennus Oy

Asennuspalvelu J. Halttunen

T:mi Lasse Lantta

Asennustyö Jarmo Moilanen

5. T:mi Teikari

Lubesystems Valtonen Ky

7. Erikoisvoitelu Olli Yli-Hellä Oy

8. Jarmo Häivälä Oy

9. Steelpond Oy

10. T:mi Erkki Karhu

11.

Markku Piikkilä

Huoltoauto, NURMO

0400 664 716

Jonne Halttunen

Huoltoauto, TAMPERE ja JYVÄSKYLÄ

040 777 7113

Lasse Lantta

Huoltoauto, TAMPERE

0400 401 944

Jarmo Moilanen

Huoltoauto, JYVÄSKYLÄ

0400 650 104

Markku Teikari

Huoltoauto, LAHNAJÄRVI

0400 279 906

Veijo Valtonen

Huoltoauto, JYVÄSKYLÄ

040 748 1898

Olli Yli-Hellä

Huoltoauto, KEIKYÄ

0500 639 059

Jarmo Häivälä

Huoltoauto, YLIVIESKA

0400 767 097

Mika Ikonen

Huoltoauto, OULU

0400 688 042

Erkki Karhu

Huoltoauto, MIESLAHTI

0400 284 395

Ari Alanne

Huoltoauto, LUUSUA

0400 396 013

2.

3.

4.

6.

Oulun lääni

Lapin lääni

Lapin voitelupalvelu Alanne

22

2,3

16

20

14

12

SKF on SKF-yhtymän rekisteröity tavaramerkki.

© Copyright SKF 2008

Tämän julkaisun sisältöä ei saa kopioida (ei myöskään julkaista otteita siitä) ilman julkaisijan lupaa. Julkaisun tietojen oikeellisuus on huolellisesti tarkastettu, mutta julkaisija ei vastaa vahingoista tai

taloudellisista menetyksistä, suorista tai epäsuorista eikä myöskään muista seurauksista, jotka mahdollisesti ovat syntyneet käyttämällä tämän julkaisun tietoja.

Yhteystiedot

Oy SKF Ab

PL 80

40951 MUURAME

Finland

[email protected]

www.skf.fi

Puh: 0207 400 800

Fax: 0207 400 899