katalog 2013-2014 · 2016. 1. 12. · katalog 2013-2014

of 104 /104
2013-2014 KATALOG

Author: others

Post on 02-Feb-2021

32 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 2 0 1 3 - 2 0 1 4K ATA L O G

 • 2 0 13 - 2 0 14

  Boje zuba iz ovog kataloga su Vita® boje ili GC boje.Vita® je registrovani zaštitni znak tvornice Vita® - Zahnfabrik Bad Säckingen, NjemaËka.RECALDENTTM se koristi pod licencom RECALDENTTM Pty. Limited.

  Sadržaj

  MiniMalna intervencija

  identifikacija

  Uvod 12

  Testiranje plaka 12

  Testiranje sline 13

  Prevencija

  Uvod 14

  Krema za remineralizaciju 14

  Staklenoionomerni cement - konvencionalni 16

  restauracija Uvod 17

  Kontrola Uvod 17

  restaurativna dentalna Medicina

  direktni ispun - Kompozit

  Kompozit pojaËan vlaknima 20

  Kompozit za prednje ispune 22

  Kompozit za stražnje ispune 23

  Uputstva za izradu ispuna 23

  Univerzalni kompozit 24

  Kompozit za prednje i stražnje ispune 26

  TeËni kompozit 27

  Sredstvo za spajanje 28

  nadogradnjaKompozit 30

  Vlaknasti koËiÊ 31

  direktni ispun - pojaËan vlaknimaVlakna za pojaËanje 32

  Pribor za vlakna 35

  direktni ispun - staklenoionomerni cement

  Napredni staklenoionomerni cement 36

  Staklenoionomerni cement - konvencionalni 38

  Staklenoionomerni cement - akrilatom pojaËan 39

  Podloga Staklenoionomerni cement - akrilatom pojaËan 40

  direktni ispun - Pribor

  Kondicioniranje 41

  Privremeni cement 41

  Premaz 42

  Završna obrada i poliranje 42

  stOMatOlOŠKa PrOtetiKa za dOKtOre dentalne Medicine

  cementiranje

  Kompozit 46

  Staklenoionomerni cement - akrilatom pojaËan 48

  Staklenoionomerni cement - konvencionalni 49

  Privremeni cement 50

  Privremene krunice i mostovi Pribor 50

  cementiranje Uputstva za upotrebu 51

  Ortodontsko cementiranje Staklenoionomerni cement - akrilatom pojaËan 52

  uzimanje otiska

  VPES 56

  Silikon 58

  Alginat 59

  Žlice 60

  Pribor 61

  TermoplastiËni materijal 62

  Pribor 62

  Privremene krunice i mostoviAkrilatna smola 63

  Kompozitna smola 64

  Kontrola i registracija Silikon 65

  Podlaganje i kondicioniranje

  Akrilat 66

  Silikon 67

  Parodontologija 67

  eduKacijaGc europe campus Uvod 95

  stOMatOlOŠKa PrOtetiKa za dentalne tehni»areizrada modela Sadra tipa 4 70

  Modelovanje Akrilat & Vosak 72

  uzimanje otiska Individualne žlice 72

  ulaganje

  Za legure 73

  Pribor 77

  Za keramiku 78

  Krunice i mostovi

  Keramika 79

  Spoj za keramiku 83

  Keramika 84

  3D boje za keramiku 87

  Jednoosnovna keramika 88

  Kompozit 90

  Kompozitne boje za gingivu 91

  Premaz 91

  Vlakna za pojaËanje 92

  Primer za metal - kompozit 93

  Primer za kopozit - keramiku 93

  Primer za kompozit - kompozit 93

  Oprema za stvrdnjavanje kompozita 94

 • 2

  GlObalna POsve∆enOst zdravljuŠirom svijeta ljudi nastoje poboljšati kvalitet života i ostati zdravi, mladi i privlaËni. Kako dentalna kompanija može doprinijeti poboljšanju globalnog zdravlja? Za nas u kompaniji GC to je vrlo jasno!Od osnivanja kompanije 1921. godine posveÊeni smo dentalnoj medicini i na tom smo putu ostvarili važne rezultate. Kroz desetljeÊa inovacije proizvoda, istraživanja, razvoja i proizvodnje svjetski priznate kvalitete, GC je Ëvrsto usadio posveÊenost partnerstvu s dentalnim struËnjacima i promociji opšteg oralnog zdravlja.Povezanost izmeu oralnog i sistemskog zdravlja nauËno je dokazana te zbog toga smatramo da naši proizvodi podižu standard oralnog zdravlja, omoguÊujuÊi time uopšteno zdraviji i sretniji život. Na proslavi 90. godišnjice postojanja u februaru 2011. godine, najavljena je smjernica uprave, Vizija 2021. Naš je izazov postati vodeÊa dentalna kompanija u svijetu, dalje doprinoseÊi zdravlju i dugovjeËnosti. NastaviÊemo maksimalno nastojati promicati zdravlje u svijetu i do naše 100. godišnjice.

  KvalitetaOsiguranje kvaliteta postalo je zaštitni znak GC aktivnosti, u svim podruËjima kompanije. Ponosni smo što smo za to primili priznanje u mnogim prilikama od najviših državnih tijela te nastavljamo truditi se postiÊi svoje ciljeve. Naše najveÊe priznanje je dodjela Japanske medalje za kvalitetu 2004. godine, najuglednijeg priznanja za kvalitet u svijetu. Pored toga, u ime svih GC saradnika, dodijeljena mi je Demingova nagrada za pojedince za promociju GQM aktivnosti opšteg upravljanja kvalitetom tokom posljednje 34 godine.

  Naš osnovni cilj je razvijati proizvode koji ne samo prekoraËuju svjetske standarde kvaliteta, veÊ i osiguravaju da Êe globalna okolina i u skladu tome svjetska populacija biti bolje zaštiÊeni.U kompaniji GC nam je takoe vrlo važna komunikacija izmeu klijenata i istraživaËa za slobodnu razmjenu mišljenja i informacija te meusobni izvor inspiracije. KljuË našeg uspjeha nesumnjivo se bazira na taËnom razumijevanju potreba i interesa naših klijenata.

  KOrPOracijsKa filOzOfija Kako smo naveli, naša vizija kompanije proteže se daleko izvan okvira proizvodnje inovativnih dentalnih materijala. Suština ovog pristupa obuhvaÊena je konceptom ‘Semui’, koji svi GC saradnici svakodnevno slijede. Kao naša korporacijska filozofija, naËelo predstavlja kombinaciju nesebiËnosti, Ëiste objektivnosti, dobrotvornosti i velike mudrosti. Naši glavni prioriteti su održanje postojano visoke kvalitete proizvoda i pružanje najvišeg nivoa zadovoljstva našim kupcima. Smatramo da imamo kljuËnu ulogu u zadovoljavanju potreba drugih kako bismo postigli krajnju korist naše globalne zajednice struËnjaka za oralno zdravlje.

  Hvala vam što ste nam se pridružili na ovom putu.

  Makoto NakaoPredsjednik i glavni izvršni direktorGC Corporation

  Uvod

 • 2 0 1 3 - 2 0 1 4

  3

  evrOPsKi centar izvrsnOstiGC Europe ima dugo iskustvo kao evropski centar izvrsnosti za GC. Od uspješne ekspanzije na regionalnim tržištima na cijelom kontinentu tokom posljednjih desetljeÊa, do naše uhodane logistike i vrhunske ustanove za dentalnu edukaciju, zadovoljstvo nam je nastaviti pružati najviše standarde usluge svojim klijentima. VIZIJA GC Europe je biti uzorna dentalna kompanija i zbog toga nastavljamo ulagati u inovativne sisteme i proizvode koji pružaju znaËajnu dodanu vrijednost našim klijentima. Time ispunjavamo MISIJU transformacije kompanije GC u jednu od vodeÊih kompanija za oralno zdravlje u svijetu. Ponosni smo što smo kompanija koja pruža proizvode svjetske kvalitete i usluge svim evropskim dentalnim struËnjacima.

  KOntinuirani rast i eKsPanzija Naša posveÊenost izvrsnosti omoguÊava nam postaviti više ciljeve, sanjati veÊe snove i doseÊi više visine te istovremeno biti informisani o najnovijim nauËnim saznanjima.Primjer toga je dugogodišnji odnos s uglednim Fakultetom dentalne medicine pri KatoliËkom univerzitetu Leuven (Belgija), kao i s mnogim drugim centrima izvrsnosti. U okviru programa Toshio Nakao Chair saraujemo s fakultetom u Leuvenu u podršci istraživanja o adheziji svih dentalnih materijala. Znanje koje time dobijamo omoguÊava nam bolje razumijevanje kako funkcioniše adhezija dentina i cakline te nam omoguÊava to pretoËiti u razvoj inovativnih proizvoda.

  POvezivanje s KlijentiMaJedan od naših kljuËnih ciljeva je baviti se s klijentima kako bismo osigurali zadovoljavanje njihovih potreba. GC Europe obuhvata raznolikost regionalnih tržišta na naËin da ima kancelarije u svim glavnim evropskim državama, kao i snažne timove za podršku, koje Ëine lokalni struËnjaci u dentalnoj medicini. ZahvaljujuÊi umreženju širom Evrope i centralnoj bazi podataka možemo osigurati promptnu isporuku svih proizvoda i njihovu kontinuiranu raspoloživost putem naših partnera. Koristimo povratnu informaciju iz redovnih istraživanja zadovoljstva kupaca kako bismo utvrdili kako se razvijamo i nastavili se poboljšavati.

  Težište naših regionalnih kancelarija je njegovanje ovog osnovnog odnosa putem podrške na lokalnom jeziku i dodatnu prednost poznavanja specifiËnosti svake zemlje. To se centralno provodi putem našeg savremenog centra za obrazovanje, GC Campusa, koji nudi kurseve na lokalnim jezicima i radionice pod vodstvom naših vodeÊih trenera.

  Eckhard MaedelPredsjednikGC Europe

 • GlObalna KOMPanija, lOKalna Obveza Možete li oËekivati prijateljsku liËnu interakciju s multinacionalnom kompanijom? U kompaniji GC možete! Usprkos globalnom poslovanju, GC je zadržao pristup lokalno orijentisane kompanije, koja može pružati usluge klijentima kroz liËnu interakciju na njihovom jeziku. Zadatak našeg regionalnog GC Europe ogranka je pružiti vam izvrsnu ponudu proizvoda i podršku da se možete posvetiti svome radu: izradi lijepih osmijeha.

  veseliMO se uPOznati vasKao dio svoje posveÊenosti približavanju klijentima i zadovoljavanju vaših potreba, redovno posjeÊujemo dogaanja i konferencije u podruËju dentalne medicine, gdje se možete sastati s našim timom ljubaznih predstavnika. Takoe smo redovno domaÊin otvorenih dana i edukacija, kako bismo nastavili pružati podršku vašem proizvodu i zahtjevima za trajnom profesionalnom edukacijom. Na taj naËin uvijek vam je zagarantirovan pristup ljubaznoj GC osobi za kontakt, koja je spremna odgovoriti na vaša pitanja i pružiti vam dodatne informacije.

  Potražite naš karakteristiËni GC logo i pakovanje proizvoda na sledeÊem dentalnom skupu koji Êete posjetiti ... rado Êemo vas upoznati!

 • 2 0 1 3 - 2 0 1 4

  5

  KOraK u Gc eurOPe…Više od 25 godina GC Europe je kompanija priznata od doktora dentalne medicine i dentalnih tehni-Ëara kao pružatelj proizvoda kontinuirano visoke kvalitete, jednostavnih za rukovanje, kao i kompanija koja može pružiti najviše standarde usluge svojim kupcima. Naša posveÊenost dentalnoj medicini kontinuirano dovodi do razvoja proizvoda koji pružaju vrijednost našim kupcima. VodeÊi smo u tehnologiji staklenoionomera i dobro poznati po više od 20 godina struËnosti i razvoja u podruËju sadrenih proizvoda te materijala za otiske i ulaganje. Posljednjih godina u svoj smo portfelj dodali daljnja strateška podruËja u obliku inovativnih sistema i proizvoda za estetsku dentalnu medicinu i minimalnu intervenciju.

  naš pristup izvrsnosti vidljiv je iz svake naše meusobne interakcije

  Kvalitet POuzdanOst

  Naše su aktivnosti usmjerene na pružanje kontinuirano visokih standarda, što nas Ëini povjerljivim i pouzdanim partnerom za vašu ordinaciju dentalne medicine ili dentalni laboratorij

  Neprekidno nastojimo kontinuirano poboljšati svoje usluge, ojaËati svoje kompetencije i istaknuti ne samo odgovor na tržište i naše klijente, veÊ i svoju ljubaznost i prijateljski pristup poslu

  usluGa tehnOlOGija

  Ponosni smo na naše sisteme i rad koji nam omoguÊavaju brzu i nesmetanu isporuku proizvoda, da se možete posvetiti izradi lijepih osmijeha

  Vjerujemo u poticanje inovacije u cilju razvoja, buduÊi da nas to izdvaja od ostalih i motiviše na rast i razvoj u svim podruËjima

 • 6

  2 0 1 3 - 2 0 1 4Is taknuto

  Gc G-≥nial anterior

  GC G-≥nial Anterior je jednostavan za upotrebu i pruža prirodnu živost i istaknutu usklaenost boje za izvrsne estetske rezultate, što ga Ëini kompozitomprikladnim za svakodnevnu upotrebu.GC G-≥nial Anterior je kompozit srednje guste konzistencije, koji se neÊe lijepiti ili splasnuti, što ga Ëini idealnim za slobodno oblikovanje kod estetskih ispuna.Vidi stranicu 22.

  Gc G-≥nial Posterior

  GC G-≥nial Posterior ima ËvršÊu konzistenciju od G-≥nial Anteriora, što pruža osjeÊaj veÊe kompaktnosti i taËno potrebne viskoznosti za osiguranje potpunog prilagoavanja dnu i zidovima kaviteta. GC G-≥nial Posterior je jednostavan za oblikovanje i optimalneje boje za savršene stražnje ispune.Vidi stranicu 23.

  Gc G-≥nial universal flo

  GC G-≥nial Universal Flo nudi ekskluzivnu kombinaciju teËne viskoznosti, za lakoi jednostavno postavljanje, u kombinacijis izvrsnim fiziËkim osobinama za sigurnei trajne ispune, pružajuÊi rješenje za mnoge teške sluËajeve gdje se ne želi kompromis izmeu savršenog postavljanja, estetikei ËvrstoÊe. Vidi stranicu 24.

  Gc G-≥nial bond

  G-≥nial Bond nudi najvišu i najsigurniju adheziju za caklinu i dentin, bez obzira na odabranu tehniku. Materijal G-≥nial Bond pruža jednostavnost i smanjenu postoperativnu osjetljivost samojetkajuÊeg adheziva u kombinaciji s poveÊanom ËvrstoÊom spajanja ako se koristi selektivno jetkanje cakline u trajanju od 10 sekundi.Vidi stranicu 28.

 • 7

  2 0 1 3 - 2 0 1 4Is taknuto

  Gc tri Plaque id Gel

  GC Tri Plaque Gel je izvrsni alat za motivaciju i edukaciju pacijenata. U tri jednostavna koraka GC Tri Plaque ID Gel pokazuje ne samo razliku izmeu starog i novog plaka, veÊ takoe pokazuje mjesto najveÊe aktivnosti bakterija otkrivajuÊi kiseli pH.Vidi stranicu 12.

  Gc saliva-check Mutans

  Poboljšajte prevenciju i motivišite pacijente jednostavnim i taËnim direktnim testomza provjeru sline, Saliva-Check Mutans, koji za samo 15 minuta otkriva nivo bakterijaS. Mutans kod pacijenta.Vidi stranicu 13.

  Gc eQuia® fil & Gc eQuia® coat

  GC EQUIA nudi izvrsnu estetiku s izrazitom translucencijom i usklaenom bojom*za zadovoljavanje svih estetskih potreba pacijenata. Gotovo bez naprezanja pri kontrahovanju, uz visoku podnošljivost vlagei bez poznate postoperativne osjetljivosti, GC EQUIA nudi moguÊnost izrade dugotrajnih ispuna u samo 3 minute i 25 sekundi! Vidi stranice 36-37.*Podaci dostupni.

  Gc everX Posterior

  GC everX Posterior je vlaknom pojaËani kompozit koji se koristi kao zamjena za dentin. Kratka vlakna materijala GC everX Posterior Ëine ga savršenom podlogom za pojaËanje bilo kojeg kompozitnog ispuna kod velikih kaviteta. ZahvaljujuÊi jedinstvenim osobinama, GC everX Posterior otvara nove moguÊnosti izrade direktnih ispuna velikih kaviteta te predstavlja odgovor na rastuÊe potrebe za ekonomiËnim alternativnim materijalom za ispun kod velikih kaviteta. Vidi stranicu 20.

 • 8

  2 0 1 3 - 2 0 1 4

  8

  Is taknuto

  Gc G-ceM linkace

  GC G-CEM Automix veÊ je pokazao najveÊu kvalitetu samoadhezivnih akrilatnih cemenata, s izvrsnom adhezijom, estetikom, visokom ËvrstoÊom i trajnošÊu. GC G-CEM LinkAce ide i korak dalje nudeÊi najvišu polimerizaciju pri samostvrdnjavanju kao odabranom naËinu rada. GC G-CEM LinkAce pruža savršene rezultate, nezavisno o vrsti protetskog materijala koji se cementira.Vidi stranicu 46.

  Gc fujiceM 2

  GC FujiCEM 2 rezultat je cijelog desetljeÊa trajnog poboljšanja, kao i ugleda steËenogs više od 150 miliona cementiranih krunicau svijetu. Na bazi inovativne tehnologijesile i fuzije, GC FujiCEM 2 podvostruËuje posmiËnu ËvrstoÊu spoja originalnogGC FujiCEM* materijala, nagraujuÊivas garancijom uspješnog tretmana.Vidi stranicu 48.*Podaci dostupni.

  Gc fuji teMP lt

  GC Fuji TEMP LT je prvi staklenoionomerni cement u obliku pasta-pasta za dugotrajno cementiranje privremenih radova, s razliËitim podruËjima primjene, kao što je dugotrajno privremeno cementiranje na bataljcima implantata, probno cementiranje tokom složenih oralnih rehabilitacija i kod dugoroËnih privremenih radova.GC Fuji TEMP LT posebno je namijenjenza osiguranje savršene ravnoteže izmeu retencije i ponovljivosti.Vidi stranicu 50.

  Gc fuji iX GP eXtra prašak/teËnost (P/t)

  Dobro poznati Fuji IX GP Extra iz kompanije GC sada je dostupan i u obliku prašak/teËnost. Staklenoionomerni cement visoke ËvrstoÊe s novom generacijom staklenih punila pruža ispun vrlo visoke translucencije. Rezultat je prirodna estetika koja se dosada nije mogla postiÊi konvencionalnim staklenoionomerom.Vidi stranicu 38.

 • 9

  2 0 1 3 - 2 0 1 4

  9

  Is taknuto

  Gc fit checker advanced (blue)

  Nakon niza godina struËnosti s materijalom Fit Checker, GC sada predstavlja Fit Checker Advanced i Fit Checker Advanced Blue.Na bazi VPES tehnologije koja se koristi i kod GC EXA’lence, ti novi materijali za provjeru prianjanja zadržavaju iste priznate osobine kao njihovi nasljednici. Nove osobine, kaošto su poveÊana tvrdoÊa za lako obrezivanjei odstranjivanje te posebna plava boja za laku provjeru na keramiËkim materijalima, Ëini ih materijalom koji uvijek želite imati u ordinaciji.Vidi stranicu 65.

  Gc everstick® linija proizvoda

  S GC everStick linijom proizvoda, izrada razliËitih vrsta parodontnih udlaga, koËiÊaza korijenski kanal i mostova je brza i jednostavna. Korištenje everStick vlakana ukljuËuje minimalno invazivnu terapiju; to znaËi da Êe ubuduÊe biti dostupno više razliËitih opcija terapije. NajznaËajnije prednosti za pacijente su troškovna efikasnost, pošteda tkiva i smanjeno vrijeme lijeËenja u poreenju sa metal-keramikom, keramikom i implantologijom.Vidi stranice 31-34.

  Gc initial

  Nakon 10 godina na tržištu GC Initial asortiman proizvoda može se vjerovatno nazvati najraznovrsnijim sistemom.Bez obzira na izazov, GC Initial nudi rješenje - od nauËnika do struËnjaka, bez potrebe promjene marki ili vrsta keramike. Ako želite raditi na vrlo brz i ekonomiËan naËin, nudimo vam Initial IQ ili Initial Classic linije,a radeÊi prema shemama prirodnog slojevanja Initial Expert linije možete izraditi umjetniËka djela uz neograniËene moguÊnosti. Vidi stranicu 79-89.

  Gc fujivest® Platinum ii

  S novim materijalom GC Fujivest Platinum II, GC je postigao novi standard u lijevanju krunica i mostova. S dugim radnim vremenom i poboljšanim teËenjem, ulaganje komplikovanih sluËajeva postalo je lakše nego ikad. PoveÊanim rasponom ekspanzije ovaj vrhunski materijal postao je još raznovrsniji. GC Fujivest Platinum II namijenjen je za plemenite i poluplemenite legure te legure na bazi paladija.Vidi stranicu 74.

 • 10

  BuduÊi da je razvoj karijesologije doveo do boljeg razumijevanja procesa karijesa, GC je preuzeo inicijativu u prijenosu te filozofije oralnog zdravlja u svakodnevnu dentalnu praksu. GC pristup bazira se na konceptu minimalne intervencije, posebno putem us-klaivanja prirodnih bioloških funkcija demi- neralizacije i remineralizacije zubnog tkiva.

  S planom terapije minimalnom intervencijom GC želi pomoÊi doktorima dentalne medicine primijeniti naËela minimalne intervencije u

  svakodnevnoj praksi. Ovaj sistemski naËin uvoenja karijesologije u svakodnevnu klini- Ëku praksu odgovara najnovijim “referencama i radovima baziranima na dokazima”. GC cilj je uËiniti proces dijagnoze, prevencije, lijeËenja i kontrole stalnim dijelom zubne njege i poboljšati kvalitetu života pacijenata. S planom terapije minimalnom intervencijom, GC donosi Ëvrste i jasne smjernice dentalnim terapeutima za terapiju minimalnom inter-vencijom i planiranje, prikazane u mnogim kliniËkim sluËajevima:

  • Dijagnoza• LijeËenje i plan ponovnih posjeta• Postupci i sredstva za pacijente• Preventivni i neinvazivni tretmani• Atraumatski i minimalno invazivni restau-

  rativni tretmani• Probni modeli za financijsku i praktiËnu

  primjenu.

  Plan teraPije MiniMalnOM interVenCijOM

  Minimalna Inter vencija

 • 11

  2 0 1 3 - 2 0 1 4

  11

  Minimalno inter ventna dentalna medicina

  Plan teraPije - Ciklus faza a

  Restauracijaminimalno invazivna

  Prevencijaponovnog javljanja

  faktora rizika

  Kontrolazavisno o osjetljivosti

  pacijentaIdentifikacijafaktora rizika

  saDrŽaj

  Minimalna intervencija

  identifikacija

  Uvod 12Testiranje plaka GC Tri Plaque ID Gel 12

  Testiranje slineGC Saliva-Check Buffer 13GC Saliva-Check Mutans 13

  Prevencija

  Uvod 14Krema za remineralizaciju GC Tooth Mousse 14

  GC MI Paste Plus 15Krema za remineralizaciju GC Dry Mouth Gel 16Staklenoionomerni cement - konvencionalni GC Fuji Triage 16

  restauracija Uvod 17Kontrola Uvod 17

  identifiKacija

  restauracija

  Prevencija

  KOntrOla

 • 2 0 1 3 - 2 0 1 4

  12

  OsObine i prednOs t i• Sredstvo za motivaciju i edukaciju

  pacijenata koje pomaže u razumijevanju nastanka lezije i održavanja zdravog oralnog okruženja

  • Jedinstveni gel koji pomaže ne samo utvrditi starost, veÊ i acidogenost plaka

  • Ocjena rizika karijesa može se izvršiti u nekoliko minuta

  UpUt s t va z a UpOtrebUGC Tri ID Gel nanijeti na zubnu površinuodgovarajuÊim instrumentom (mikroËetkicom, kuglicom vate ili Ëetkicom za zube)

  Utvrditi plak na bazi boje gela.a) roza ili crvena: svježi plakb) plava ili ljubiËasta: zreli plak

  (star barem 48 sati)c) svijetloplava: zreli plak i plak koji stvara

  jaku kiselinu

  Minimalno inter ventna dentalna medicina

  Pregled pacijenta nije ograniËen na zube, veÊ u obzir uzima faktore rizika za karijes, kao što su prehrana, navike pranja zuba, koliËina i kapacitet neutralizacije sline, koliËina kariogenih bakterija (poput Streptococci Mutans) u slini i kariogenost plaka. Kako bi se dijagnostikovao i kontrolisao karijes, dijagnostiËki prag treba svesti na prve kliniËke znakove karijesa u caklini. Ti se rani oblici kliniËki mogu utvrditi u fisurama i na ravnim površinama, kao i na rendgenu za aproksimalna podruËja. Upotreba dijagnostiËkih alata, kao što su testovi GC Saliva-Check Mutans, GC Tri Plaque ID gel i GC Saliva-Check Buffer, pomaže ne samo u dobijanju najvažnijih informacija o osjetljivosti pacijenta, veÊ i pomaže motivisati pacijenta.

  Ocjena rizika karijesa

  Inovativni gel za otkrivanje plaka, kojim se utvruje novi plak, zreli plak i plak koji stvara kiselinu.

  Gc tri Plaque id Gel

  MiniMalna intervencija - identifikacija

  pakOvanjeGc tri Plaque id Gel

  004273 Tuba (40 g, 36 ml, oko 130primjena)

  identifiK

  acija

 • 2 0 1 3 - 2 0 1 4

  13

  OsObine i prednOs t i• Komplet za direktno testiranje, nije

  potrebna posebna oprema, samo mjeraË vremena

  • Rezultati za samo 15 minuta• Korištenjem 2 monoklona antitijela otkriva

  se samo S. mutans, ne i druge bakterijske vrste

  • Poboljšava motivaciju pacijenata s niskim teËenjem sline ili niskim oralnim pH, koji konzumiraju kiselu hranu ili Ëesto konzumiraju ugljikohidrate

  OsObine i prednOs t i• Provjerava stepen teËenja, viskoznost

  i konzistenciju nestimulirane sline za dobijanje informacija o pacijentovim navikama

  • Provjerava pH vrijednost sline u mirovanju i upozorava na visoke nivoe kiseline

  • Provjerava koliËinu stimulirane sline za utvrivanje bolesti žlijezde slinovnice

  • Provjerava sposobnost neutralizacije stimulirane sline, što je mjera efikasnosti u neutralizaciji kiselina

  UpUt s t va z a UpOtrebUTestiranje se može izvršiti kao dio rutinskog pregleda, a rezultati se tumaËe kao dio razgovora o prevenciji i lijeËenju.

  Minimalno inter ventna dentalna medicina

  Direktni test za brzo utvrivanje visokog nivoa bakterije Streptococcus Mutanss

  GC Saliva-Check Mutans koristi vrlo specifiËni imunohromatografski proces, kojim se izbjegava upotreba inkubatora ili drugih ureaja. TaËni rezultati dobijaju se za samo 15 minuta.

  Gc saliva-check Mutans

  Direktni test za ocjenu koliËine i kvalitete sline

  Testiranje sline ukljuËujuÊi stimuliranui nestimuliranu slinu. OcjenjujuÊiobje, rezultati postaju vrlo korisno dijagnostiËko i važno komunikacijsko sredstvo.

  Gc saliva-check buffer

  pakOvanjeGc saliva-check Mutans

  004504 Pakovanje od 10 testova

  pakOvanjeGc saliva-check buffer

  720000 Pakovanje od 20 testova

 • 2 0 1 3 - 2 0 1 4

  14

  Minimalno inter ventna dentalna medicina

  • Za pacijente koji imaju niski do srednji rizik nastanka karijesa

  • Tokom i/ili nakon ortodontske terapije• Za otklanjanje preosjetljivosti prije i nakon

  bijeljenja zuba te nakon postupaka kao što su struganje ili ËišÊenje korijena

  • Za trudnice i djecu mlau od šest godina

  UpUt s t va z a UpOtrebUPrvo oËistiti zube. Zatim nanijeti malu koliËinu preko zubnih površina Ëistim prstom ili vatiranim aplikatorom i ostaviti djelovati tri do pet minuta.

  OsObine i prednOs t i• Sadrži RECALDENTTM kazein fosfopeptid

  - amorfni kalcij fosfat• SprjeËava demineralizaciju cakline

  i potiËe remineralizaciju• Smanjuje preosjetljivost zatvaranjem

  otvorenih dentinskih kanaliÊa• SprjeËava stvaranje poËetnog karijesa

  zahvaljujuÊi antikariogenim osobinama• Zaustavlja lezije bijele mrlje

  ind ik ac ije• Pruža dodatnu zaštitu za zube i od

  prodora kiseline

  Bioraspoloživ kalcij i fosfat

  RemineralizirajuÊa zubna površinska krema bez šeÊera koja sadrži RECALDENTTM CPP-ACP.

  Gc tooth Mousse

  MiniMalna intervencija - Prevencija

  Prevencija razvoja karijesa je moguÊa ako je pacijent spreman promijeniti navike. Prehrana i pranje zuba moraju se optimirati da budu efikasni u prevenciji karijesa. U praksi je cilj aktivnih preventivnih tretmana smanjenje riziËnih faktora za karijes i poticanje remineralizacije. Vrlo efikasni su kombinacija profesionalnog mehaniËkog ËišÊenja zuba, zdrava prehrana i proizvodi poput GC Tooth Mousse i GC MI Paste Plus, koji pomažu u remineralizaciji i vraÊanju normalne oralne flore.

  pakOvanjeGc tooth Mousse (Pakovanje od 10 komada, 40 g,35 ml po tubi)

  003299Kombinovano pakovanje, po 2 komada svakog okusa (dinja, jagoda, miješano voÊe, pepermint i vanilija)

  003301 Jagoda

  003300 Vanilija

  003304 Miješano voÊe

  003303 Pepermint

  003302 Dinja

  Prevencija

 • 2 0 1 3 - 2 0 1 4

  15

  Minimalno inter ventna dentalna medicina

  OsObine i prednOs t i• Sve prednosti kreme Tooth Mousse,

  s 900 ppm jedinstvenog, patentiranog oblika fluorida

  • Ublažava pH promjene plaka• SprjeËava adheziju i razmnožavanje

  bakterija S. Mutans i Sobrinus• Remineralizira rane caklinske lezije

  i caklinu Ëini otpornijom• Optimira prenos i unos fluorida od

  strane cakline

  ind ik ac ije• Tokom i/ili nakon ortodontske terapije,

  posebno na bijelim mrljama• Za pacijente sa srednjom ili visokom

  osjetljivošÊu prema karijesu, kojima je potrebna pomoÊ zbog vrlo loše kontrole plaka

  • Za pacijente koji pate od kiselog oralnog okruženja, erozije i želuËanog refluksa

  Bioraspoloživ kalcij, fosfat i fluorid

  RemineralizirajuÊa zubna površinska krema bez šeÊera koja sadrži RECALDENTTM CPP-ACP i fluorid.

  Gc Mi Paste Plus

  pakOvanjeGc Mi Paste Plus (Pakovanje od 10 komada, 40 g,35 ml po tubi)

  003310Kombinovano pakovanje, po 2 svakog okusa (dinja, jagoda, miješano voÊe, pepermint, vanilija)

  003312 Jagoda

  003313 Dinja

  003314 Vanilija

  003315 Miješano voÊe

  003311 Pepermint

  CPP-ACP razvijen je na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Melbourneu, Victorija/Australija. RECALDENTTM je zaštitni znak koji se koristi pod licencom. RECALDENTTM (CPP-ACP) se dobija iz mlijeËnog kazeina. Ne koristiti ga kod pacijenata s alergijom na mlijeËne proteine i/ili hidroksibenzoate.

 • 2 0 1 3 - 2 0 1 4

  16

  Minimalno inter ventna dentalna medicina

  • Translucentna roza boja omoguÊava vidljivu kontrolu tokom ponovnih posjeta

  • Vrlo visok nivo otpuštanja fluorida

  Ind Ik ac Ije• PeËaÊenje fisura• Prevencija i kontrola preosjetljivosti• Zaštita površine korijena• Privremeno zatvaranje endodontskih prostora

  UpUt s t va z a UpotrebUTanki sloj staklenoionomera nanijeti na zubnu površinu izloženu poveÊanom riziku. Sloj razmjene iona otporan na kiselinu djelovaÊe kao dodatna zaštita za zub.

  osobIne I prednos t I• Može se koristiti kada nije moguÊa kontrola

  sline, omoguÊavajuÊi terapiju novo izniknulih kutnjaka (djelomiËno) prekrivenih mekim tkivom

  • Raspoloživ u bijeloj i roza boji• Hemijska adhezija za zubno tkivo,

  bez potrebnog jetkanja i spajanja• Jednostavno nanošenje zbog niske

  viskoznosti• SamostvrdnjavajuÊi konvencionalni

  staklenoionomer bez dodatka akrilata• Roza boja može se kao opcija koristiti za

  ‘kontrolisano stvrdnjavanje’ ureajem za polimerizaciju vidljivim svjetlom za ranu zaštitu od dehidracije

  Rendgenski vidljivstaklenoionomerni zaštitni materijal

  GC Fuji TRIAGE je staklenoionomerni materijal s visokim otpuštanjem fluorida za zaštitu fisura i površine korijena, prevenciju preosjetljivosti i privremene terapijske postupke, kao što je privremeno endodontsko zatvaranje.

  GC Fuji TRIAGE™

  UpUt s t va z a UpotrebUObilnu koliËinu gela istisnuti iz tube na Ëisti prst. Gel premazati preko bukalnih i lingvalnih površina zuba i sluznice.

  osobIne I prednos t I• Pomaže otkloniti tegobe suhih usta i pruža

  dugotrajnu udobnost• Neutralne pH vrijednosti, zadržava oralni

  pH u sigurnom rasponu za sprjeËavanje demineralizacije

  • Umiruje do 4 sata• U praktiËnoj tubi, odmah raspoloživ

  za upotrebu• Raspoloživ u 4 fina okusa• Takoe se preporuËuje kao pomoÊ

  u otklanjanju tegoba suhih usta kod nošenja proteze

  Za dodatno ublažavanje tegoba suhih usta

  Gel neutralne pH vrijednosti pomaže u ublažavanju tegoba suhih usta i pruža dugotrajnu udobnost i smirujuÊi efekat kod tegoba suhih usta.

  GC Dry Mouth Gel

  pakovanjeGC Fuji TRIAGE P/T (1-1 pakovanje, 15 g praška, 10 g teËnosti,6 g sredstva Dentin Conditioner i pribor)

  003295 Roza

  003296 Bijela

  GC Fuji TRIAGE CAPS (kutija od 50 kapsula,zamiješani volumen po kapsuli 0.13 ml)

  003297 Roza

  003298 Bijela

  GC Fuji TRIAGE Pribor

  002559 GC Capsule Applier IV - aplikator, 1 komad

  pakovanje GC Dry Mouth Gel

  003222Kombinovano pakovanje od 10 komada, okus:4 x pepermint, 2 x malina, 2 x naranËa,2 x limun

  004618 GC Dry Mouth Gel, pakovanje od 10 komada, okus: malina

 • 2 0 1 3 - 2 0 1 4

  17

  Minimalno inter ventna dentalna medicina

  MiniMalna intervencija - restauracija

  Moderni restaurativni materijali kao što je EQUIA, zahtijevaju manje uklanjanje zubnog tkiva u poreenju sa tradicionalnim materijalima kao što su amalgam ili zlato. Prianjaju za zubno tkivo i ispunjavaju visoke estetske zahtjeve pacijenta. Atraumatski i minimalno invazivni restaurativni tretmani Ëuvaju zubno tkivo i pospješuju dugotrajnost ispuna. Drugi proizvodi koji se takoe mogu koristiti u okviru filozofije minimalne intervencije su GC Fuji IX GP staklenoionomerni cementi visoke viskoznosti, GC Fuji II LC i GC Fuji TRIAGE, kao i naš asortiman kompozitnih restaurativnih materijala, kao što su GC G-≥nial, GC GRADIA Direct i GC Kalore. Dodatne informacije o ovim proizvodima potražite pod staklenoionomernim cementima i restaurativnim kompozitima navedenima u poglavlju o proizvodima za restaurativnu dentalnu medicinu.

  MiniMalna intervencija - Kontrola

  U karijesologiji dugo se koriste standardne sheme posjeta doktoru dentalne medicine (dvaput godišnje). To je vrijeme za vrlo osjetljive pacijente predugo, a za one s vrlo niskom osjetljivošÊu možda prekratko. Stoga se planom tretmana minimalne intervencije pacijentima može odrediti individualno razdoblje kontrola, uzimajuÊi u obzir njihove vlastite faktore rizika.

  restauracija

  KOntrOla

 • 18

  Restaurativna dentalna medicina

  Od malih nesavršenosti do cjelokupnih, visoko kvalitetnih višeslojnih radova, grupa GC estetskih kompozitnih restaurativnih materijala pruža izvrsne rezultate. Tražite li kompozit za prednje ili stražnje ispune, ili univerzalni restaurativni materijal? Dajete li prednost slobodno teËnom ili viskoznije teËnom kompozitu? GC nudi sve: od doka-zane i jednostavne za upotrebu grupe Gc Gradia direct proizvoda, do visoko kvalitetne i jednostavne za upotrebu grupe rendgenski vidljivih kompozita pod nazivom Gc G-≥nial i visoko tehnološkog univer-zalnog materijala s niskim kontrahovanjem Gc Kalore s DuPont® tehnologijom monomera. Odlika svih navedenih materijala su prirodna boja i osobine.

  U potrazi za stalnim poboljšanjima i inova-cijama u restaurativnoj stomatologiji, GC s ponosom predstavlja Gc everX Posterior. Prisutnost vlakana u materijalu pruža jedin-stvene osobine ispuna. Vlakna doprinose sprjeËavanju loma materijala/zubnog tkiva i time otvaraju nove moguÊnosti za direktne radove. OtpornošÊu na lom jednakom kao kod dentina i gotovo dvostruko boljom nego kod bilo kojeg kompozita, ovaj materijal je savršena podloga za pojaËanje, posebno koristan gdje je najviše potreban - za velike stražnje ispune.

  Savršena nadopuna našem asortimanu kom- pozita za ispune su naša dva sredstva za spa- janje 7. generacije, Gc G-≥nial bond i Gc G-bOnd. Oba predstavljaju jednokompo-nentni moderni sistem spajanja u jednom sloju, omoguÊujuÊi Ëvrstu, dugotrajnu vezu izmeu svjetlosnopolimerizujuÊih kompozi-ta, cakline i dentina.

  Od direktnih pojaËanih kompozitnih mostova do individualizovanih koËiÊa, asortiman everStick proizvoda je razvijen za pružanje rješenja moderne dentalne medicine, ugo- dnih za pacijenta. everStick vlakna za poja-Ëanje izraena su iz silaniziranih staklenih vlakana uloženih u matricu na bazi polimera/akrilata. ZahvaljujuÊi njihovoj jedinstvenoj sposobnosti spajanja, ovi proizvodi obuhva-taju prednosti minimalno invazivne dentalne medinice, usmjerene na što je duže oËuvanje zdravog zubnog tkiva pacijenta. To takoe znaËi da druge opcije terapije ostaju na raspolaganju ako Êe ih pacijent ubuduÊe trebati.

  S više od 30 godina znanja i iskustva u tehno-logiji staklenoionomera, GC se dokazao kao vodeÊa evropska kompanija u tom podruËju. Staklenoionomeri su se pokazali kliniËki naj- uspješnijim adhezivnim sistemom te su kao takvi nužni u svakoj modernoj ordinaciji dentalne medicine. Odgovor za svaku klini- Ëku situaciju pronaÊi Êete u našem poznatom Fuji asortimanu konvencionalnih i akrilatom pojaËanih staklenoionomernih cemenata. Najnovije dostignuÊe je uvoenje revolucio- narnog Gc eQuia sistema 2007. godine. Doktorima dentalne medicine izbor više nije težak, jer po prvi put mogu imati savršeno usklaenu estetiku i ekonomiËnost! Stražnji ispuni bazirani na tehnologiji stakleno-ionomera nikad nisu bili tako estetski i translucentni, efikasni i ekonomiËni!

  najbOlji PrOizVODi za restauratiVna rješenja...

 • 19

  2 0 1 3 - 2 0 1 4Restaurativna dentalna medicina

  saDrŽaj

  restaurativna dentalna medicina

  direktni ispun - Kompozit

  Kompozit pojaËan vlaknimaGC everX Posterior 20Indikacije 21

  Kompozit za prednje ispune GC G-≥nial Anterior 22Kompozit za stražnje ispune GC G-≥nial Posterior 23Uputstva za izradu ispuna Uputstva za izradu ispuna 23

  Univerzalni kompozitGC G-≥nial Universal Flo 24GC Kalore 25

  Kompozit za prednje i stražnje ispune GC GRADIA Direct 26

  TeËni kompozitGC G-≥nial Flo 27GC GRADIA Direct Flo 27GC GRADIA Direct LoFlo 27

  Sredstvo za spajanjeGC G-≥nial Bond 28Korak po korak 29GC G-Bond 29

  nadogradnjaKompozit

  GC GRADIA Core & Post 30Korak po korak 30

  Vlaknasti koËiÊGC Fiber Post 31GC everStick®POST 31

  direktni ispun - pojaËan vlaknima

  Vlakna za pojaËanje

  GC everStick®C&B 32Korak po korak 33GC everStick®PERIO 34GC everStick®ORTHO 34GC everStick®NET 34

  Pribor za vlaknaGC StickRESIN 35GC StickCARRIER 35GC StickSTEPPER 35

  direktni ispun - staklenoionomerni cement

  Poboljšani staklenoionomerni cementGC EQUIA 36KliniËka aplikacija 37

  Staklenoionomerni cement - konvencionalni

  GC Fuji IX GP Extra 38GC Fuji IX GP - FAST 39

  Staklenoionomerni cement- akrilatom pojaËani

  GC Fuji II LC (Improved) 39GC Fuji VIII GP 40

  Podloga Staklenoionomerni cement- akrilatom pojaËaniGC Fuji LINING LC Paste Pak 40GC Fuji LINING LC 40

  direktni ispun - Pribor

  KondicioniranjeGC Cavity Conditioner 41GC Dentin Conditioner 41

  Privremeni cement GC Caviton 41Premaz GC G-Coat PLUS 42

  Završna obrada i poliranjeGC DiaPolisher Paste 42GC New Metal Strips 43GC Epitex 43

 • 2 0 1 3 - 2 0 1 4

  2020

  Restaurativna dentalna medicina

  OsObine i prednOs t i• Kratka vlakna sprjeËavaju i zaustavljaju

  širenje pukotina u ispunu i u zubu• Otpornost na pucanje jednaka je kao

  kod dentina te je gotovo dvostruko veÊa nego kod kompozita, što ispun Ëini nenadmašno Ëvrstim

  • Minimalno horizontalno kontrahovanje, buduÊi da vlakna doprinose smanjenju kontrahovanja u smjeru njihove orijentacije

  • Slojevi od 4 do 5 mm mogu se istovremeno stvrdnjavati

  • Pouzdano spajanje s iznad postavljenim kompozitom, kao i sa zubnim tkivom

  ind ik ac ije Materijal za pojaËanje za direktne kompozitne ispune, posebno kod velikih stražnjih kaviteta, ukljuËujuÊi:• Kavitete s 3 ili više površine za

  nadogradnju• Kavitete bez kvržica• Duboke kavitete (ukljuËujuÊi klasu

  I, II i endodontski lijeËene zube)• Kavitete nakon zamjene amalgama

  (posebno buduÊi da zamjena amalgama Ëesto dovodi do poËetka pucanja i loma kvržica)

  • Kavitete kod kojih bi i onleji i inleji bili indikovani

  Vlaknom pojaËani kompozit za zamjenu dentina

  GC everX Posterior je vlaknom pojaËani kompozit koji se koristi kao zamjena za dentin, zajedno s konvencionalnim kompozitomkao što je G-≥nial Posterior kao zamjena za caklinu. Kratka vlakna kompozita GC everX Posterior Ëine ga savršenom podlogomza pojaËanje kompozitnih ispuna kod velikih kaviteta. Vlakna takoe sprjeËavaju i zaustavljaju širenje pukotina kroz ispun, što se smatra glavnim uzrokom neuspjeha ispuna. ZahvaljujuÊi svojim jedinstvenim osobinama, GC everX Posterior otvara nove moguÊnosti direktnog ispuna velikih kaviteta te predstavlja rješenje za rastuÊu potražnju za ekonomiËnom alternativom materijala za ispun velikih kaviteta.

  Gc everX Posterior

  pakOvanjeGc everX Posterior ulošci (0.13 ml)

  005118 Univerzalna boja (transparentna),kutija od 15 uložaka

  005274 Univerzalna boja (transparentna),kutija od 50 uložaka

  va žnO: • everX Posterior uvijek treba prekriti slojem

  svjetlosnopolimerizujuÊeg univerzalnog restaurativnog kompozita, kako bi se postigla otpornost na trošenje.

 • 2 0 1 3 - 2 0 1 4

  21

  Restaurativna dentalna medicina

  everX Posterior - opis postupka korak po korak

  KliniËki sluËajevi everX Posterior

  1. Priprema kaviteta 2. Nanošenje bonda i svjetlosna polimerizacija

  3. Postaviti everX Posterior u sloju do 4 mm

  4. Polimerizovati svjetlom 10-20 sekundi

  5. Prekriti kompozitom

  Kaviteti klase I

  3a. Prvo kompozitom nadograditi zidove koje nedostaju

  3b. Nanijeti everX Posterior u sloju do 4 mm

  Kaviteti klase II i veliki kaviteti

  1. KliniËki sluËajevi pojaËanja velikih ispuna kompozitom everX Posterior (kaviteti gdje bi bili indikovani i inleji i onleji, kaviteti nakon endodontskog lijeËenja)

  Dr. Y. Marinova, Bugarska

  1. OšteÊeni kompozitni ispun

  1. OšteÊeni amalgamski ispun

  2. Zamjena amalgamskih ispuna posebno u sluËaju nepostojanja kvržica Prof. M. Peumans, Belgija

  2. Preparacija kaviteta 3. Nadogradnja zidova koje nedostaju kompozitom G-≥nial Posterior

  4. Nanošenje kompozita everX Posterior nakon nanošenja sredstva za spajanje i svjetlosne polimerizacije

  5. Završni ispun nakon završnog sloja kompozita G-≥nial Posterior

  2. Preparacija kaviteta 3. Nadogradnja zidova koje nedostaju kompozitom

  4. Nanošenje kompozita everX Posterior nakon nanošenja sredstva za spajanje i svjetlosne polimerizacije

  5. Završni ispun nakon završnog sloja kompozita

 • 2 0 1 3 - 2 0 1 4

  2222

  Restaurativna dentalna medicina

  OsObine i prednOs t i• G-≥nial Anterior je pogodan za sve

  tehnike nanošenja: od jednobojnog slojevanja do izrade hiljadu estetskih moguÊnosti višebojnim slojevanjem • Njegov jedinstveni sastav s unutrašnjom

  refleksijom taËno reprodukuje prirodni zub i stvara izvrsnu estetiku pomoÊu samo jedne boje

  • Za zadovoljavanje daljnjih estetskih zahtjeva G-≥nial Anterior je raspoloživ u 22 boje s 3 razliËita opaciteta:• Caklinske (vanjske)• Dentinske (standardne)• Opakerske dentinske (unutrašnje)• Laki odabir boje cakline na bazi dobi

  pacijenta• Jednostavno rukovanje: glatka, neljepljiva

  viskoznost, pa je moguÊa i obrada kistom

  • Jednostavna izrada višeslojnih ispuna: vrijeme rada oko 4 minute

  • Lako i brzo poliranje za glatku, sjajnu površinu

  • Estetika i rendgenska vidljivost: jedinstvena patentirana HDR tehnologija radiokontrasta visoke gustoÊe za laku rendgensku vidljivost

  UpUt s t va z a UpOtrebUSistem boja prilagoen dobi kao zamjena za caklinu:- Junior Enamel (JE) za mlade pacijente- Adult Enamel (AE) za odrasle pacijente- Senior Enamel (SE) za starije pacijenteViše detalja o sastavu pakovanja i nadopuni potražiti u pojedinaËnim lecima ili popisu proizvoda na našoj internet stranicihttp://www.gceurope.com

  SvjetlosnopolimerizujuÊi kompozit za prednje ispune

  GC G-≥nial Anterior je materijal izbora ako tražite materijal za ispune koji Êe zadovoljiti estetska oËekivanja svih pacijenata - u veÊini sluËajeva samo s jednom bojom. To je kompozit koji nudi izradu lijepih i prirodnih visoko sjajnih ispuna i vrlo je jednostavan za upotrebu, što ga Ëini pogodnim za svakodnevnu upotrebu. GC G-≥nial Anterior takoe pruža duže vrijeme rada, pa se može slobodno oblikovati i izlijevati, za lako postizanje idealnog anatomskog oblika i estetike.

  Gc G-≥nial anterior

  pakOvanjeGc G-≥nial anterior štrcaljke (2.7 ml/4.7 g)

  003909 Quick Start Kit - PoËetni komplet (7 štrcaljki - A1, A2, A3, B2, JE, AE, IE)

  900538 Advanced Kit - Prošireni komplet (7 štrcaljki - A3.5, AO2, AO3, B1, B3, C3, TE)

  nadopuna: 1 štrcaljka

  004678 A1 004697 XBW 004691 JE

  004679 A2 004677 BW 004692 AE

  004680 A3 004685 C3 004695 SE

  004681 A3.5 004686 CV 004696 CVE

  004682 A4 004687 CVD 004694 IE

  004698 B1 004688 AO2 004693 TE

  004683 B2 004689 AO3

  004684 B3 004690 AO4

  Gc G-≥nial anterior ulošci (0.16 ml/0.28 g)

  003908Quick Start Kit - PoËetno pakovanje (35 uložaka - po 5 od A1, A2, A3, B2, JE, AE, IE i 1 kljuË za boje)

  900539 Advanced Kit - Prošireni komplet (35 uložaka - po 5 od A3.5, AO2, AO3, B1, B3, C3, TE)

  nadopuna: kutija od 20 uložaka

  004649 A1 004652 A3.5 004655 AE

  004650 A2 004654 CV 004656 IE

  004651 A3 004653 AO3

  nadopuna: kutija od 10 uložaka

  004657 BW 004662 CVD 004666 TE

  004658 A4 004661 C3 004667 SE

  004670 B1 004663 AO2 004668 CVE

  004659 B2 004664 AO4 004669 XBW

  004660 B3 004665 JE

  Gc G-≥nial anterior pribor

  004648 KljuË za boje, 1 komad

  900498 GC Unitip Applier II - aplikator, 1 komad

 • 2 0 1 3 - 2 0 1 4

  23

  Restaurativna dentalna medicina

  pakOvanjeGc G-≥nial Posterior štrcaljke (2.7 ml/5.5 g)

  nadopuna: 1 štrcaljka

  004699 P-A1 004701 P-A3 004703 P-JE

  004700 P-A2 004702 P-A3.5 004704 P-IE

  Gc G-≥nial Posterior ulošci (0.16 ml/0.33 g)

  nadopuna: kutija od 20 uložaka

  004671 P-A1 004673 P-A3 004675 P-JE

  004672 P-A2 004674 P-A3.5 004676 P-IE

  Gc G-≥nial Posterior pribor

  004648 KljuË za boje 1 komad

  900498 GC Unitip Applier II - aplikator, 1 komad

  Gc G-≥nial Posterior

  OsObine i prednOs t i• Izvrsna estetika samo s jednom bojom• Za zahtjevnije sluËajeve, prilagoeni sistem

  boja s 4 standardne boje i 2 vanjske boje• OdgovarajuÊa rendgenska vidljivost od

  252% Al olakšava kontrolu• Neljepljiva, kompaktna viskoznost za bolju

  kontrolu oblikovanja i izradu anatomskog oblika

  • Visoka otpornost na pucanje i smanjeno kontrahovanje pri polimerizaciji za dugotrajne ispune

  • Lako i brzo poliranje za glatku i sjajnu površinu

  UpUt s t va z a UpOtrebUKod kaviteta klase II preporuËuje se prvo nadograditi aproksimalni zid caklinskomili standardnom bojom. Kada se kavitet preoblikuje u klasu I, nastaviti nadograivati ostatak ispuna na uobiËajeni naËin, prvo nanošenjem dentinskog dijela kvržice te nastavljajuÊi slojem koji zamjenjuje caklinu.

  SvjetlosnopolimerizirajuÊi kompozit za stražnje ispune

  GC G-≥nial Posterior ima gušÊi sadržaj punila, što omoguÊuje ËvršÊu konzistenciju i bolju kontrolu pri izradi anatomskog oblika kod stražnjih ispuna. Kompaktni materijal može se pri rukovanju navlažiti i bit Êe teËan, kakobi se osiguralo usko prianjanje, Ëak iu najdubljim kavitetima. Jedinstvena formulacija spoja osigurava ËvrstoÊui nisko naprezanje pri kontrahovanju.

  uputstva za izradu ispuna

  Poboljšajte svoju vještinu koristeÊi GC-jeva uputstva za izradu ispuna

  Kako biste postigli optimalne rezultate koristeÊi naše proizvode za izradu ispuna, za vas smo izradili 3D alat kako biste imali bolji uvid u:• Odabir taËne boje• RazliËite tehnike spajanja• Korištenje i nanošenje razliËitih boja

  naših kompozitnih materijala za ispun

  Dostupno na

 • 2 0 1 3 - 2 0 1 4

  2424

  Restaurativna dentalna medicina

  OsObine i prednOs t i• Potpuna ËvrstoÊa: visoke fiziËke osobine

  za trajne ispune u svim indikacijama• Izvrsna otpornost na trošenje, Ëak bolje

  nego kod klasiËnih kompozita, za optimalnu upotrebu na okluzalnim i cervikalnim površinama

  • Pažljivo uravnotežena viskoznost: glatko teËenje za lako postavljanje uz visoku tiksotropnost za održanje oblika

  • Vrlo visoki stepen sjaja i stepen zadržavanja sjaja

  • Može se smatrati samopolirajuÊim materijalom

  • Izvrsna nevidljiva estetika bez kompromisa• Široki asortiman 15 boja i 3 razliËite razine

  translucencije• Posebno oblikovana štrcaljka nudi

  ergonomsko rješenje za bolje nanošenje

  ind ik ac ije• Direktni ispuni klase I, II, III, IV i V• Povezivanje zuba• Minimalno interventni ispuni

  SvjetlosnopolimerizujuÊi univerzalni teËni kompozit visoke viskoznosti

  GC G-≥nial Universal Flo predstavlja niz inteligentnih i jednostavnih osobina koja ga Ëine jednim od nekoliko teËnih kompozita koji mogu kombinovati teËenje s univerzalnim indikacijama i upotrebom. GC G-≥nial Universal Flo pruža ekskluzivnu kombinaciju viskoznosti koja omoguÊuje uštrcavanje materijala, za lako i jednostavno postavljanje Ëak i u dubokim kavitetima, zajedno s izvrsnim fiziËkim osobinama za sigurne i trajne ispune. GC G-≥nial Universal Flo pruža rješenje za mnoge teške sluËajeve gdje se ne želi kompromis izmeu savršenog postavljanja, estetike i ËvrstoÊe.

  Gc G-≥nial universal flo

  Spajanje Minimalno interventni kaviteti

  Direktni ispun klase I, II, III, IV, V

  pakOvanjeGc G-≥nial universal flo (2 ml/3.4 g po štrcaljki)

  nadopuna: 1 štrcaljka, 20 nastavaka za doziranje (plastiËni)

  004619 A1 004630 BW 004631 CV

  004620 A2 004624 B1 004628 AO2

  004621 A3 004625 B2 004629 AO3

  004622 A3.5 004626 B3 004632 JE

  004623 A4 004627 C3 004633 AE

  Gc G-≥nial universal flo pribor

  004634 Nastavci za doziranje (plastiËni), 30 komada

  004635 Nastavci za doziranje (metalni), 30 komada

 • 2 0 1 3 - 2 0 1 4

  2525

  Restaurativna dentalna medicina

  OsObine i prednOs t i• Najniže naprezanje pri kontrahovanju

  zahvaljujuÊi DuPont® novoj tehnologiji monomera, licenciranoj iskljuËivo za GC

  • GC patentirana HDR (radiokontrast visoke gustoÊe) predpolimerizovana punila pružaju visoku otpornost na trošenje

  • ZaštiÊeni spoj izmeu punila i matrice osigurava dugotrajnost ispuna

  • Izvrsno rukovanje i lako poliranje• Izvrsna estetika jednobojnih ili višebojnih

  ispuna

  ind ik ac ijeUniverzalni materijal za sve indikacije: kavitete klase I, II, III, IV i V

  Za detaljnije informacije o sadržaju kompleta i nadopuna pogledati pojedinaËna uputstvaili popis sadržaja na internet stranicihttp://www.gceurope.com

  SvjetlosnopolimerizujuÊi univerzalni restaurativni kompozit

  KoristeÊi najbolje od DuPont® inovacije industrijskih monomera, GC Kalore se odlikuje posebnom tehnologijom niskog naprezanjapri kontrahovanju. Na mikroskopskom nivou to znaËi da se tokom i nakon polimerizacije održava adhezija izmeu punila i kompozitne matrice. S maksimalno smanjenim naprezanjem pri kontrahovanju cjelovitost ispuna posebno na rubovima je zagarantovana.U kombinaciji s izvrsnom estetikom, GC Kalore nudi revolucionarno cjelovito rješenje za restaurativne radove.

  Gc Kalore

  pakOvanjeGc Kalore štrcaljke (2 ml/4 g)

  003625 Trial Kit - probni komplet(3 štrcaljke - A2, A3, A3.5)

  nadopuna: 1 štrcaljka

  003572 AO2 003596 GT 003584 B3

  003573 AO3 003597 CVT 003585 C2

  003574 AO4 003577 A1 003586 C3

  003575 OBW 003578 A2 003587 D2

  003576 OXBW 003579 A3 003588 CV

  003592 WT 003580 A3.5 003589 CVD

  003593 DT 003581 A4 003590 BW

  003594 CT 003582 B1 003591 XBW

  003595 NT 003583 B2

  Gc Kalore ulošci (0.16 ml/0.3 g)

  003570 Trial Kit - probni komplet(50 uložaka - 20x A2, 20x A3, 10x A3.5)

  nadopuna: kutija od 20 uložaka

  003613 A1 003617 A4 003621 C2

  003614 A2 003618 B1 003622 C3

  003615 A3 003619 B2 003623 D2

  003616 A3.5 003620 B3

  nadopuna: kutija od 10 uložaka

  003606 XBW 003599 AO3 003608 DT

  003605 BW 003600 AO4 003609 CT

  003603 CV 003601 OBW 003610 NT

  003604 CVD 003602 OXBW 003611 GT

  003598 AO2 003607 WT 003612 CVT

  Gc Kalore pribor

  003571 KljuË za boje, 1 komad

  900498 GC Unitip Applier II - aplikator, 1 komad

 • 2 0 1 3 - 2 0 1 4

  2626

  Restaurativna dentalna medicina

  OsObine i prednOs t i• Hibridni kompozit s mikropunilom• Jedan restaurativni sistem za sve potrebe• Jedinstveni koncept sastoji se od

  standardnih, vanjskih specijalnih i unutrašnjih specijalnih boja za nevidljive ispune

  • Duže vrijeme rada zbog manje osjetljivosti na okolno operativno svjetlo

  • Dobro usklaena viskoznost omoguÊuje izvrsno rukovanje

  Gc Gradia direc t anter i Or (z a prednje ispUne)• Izvrsna estetika i glatkoÊa površine• Savršeno odgovara i prilagoava se

  prirodnoj boji zuba

  Gc Gradia direc t pOs ter iOr (z a s tr a žnje ispUne)• Izvrsne mehaniËke osobine

  • Visoka otpornost na pucanje uslijed okluzijskog optereÊenja

  • Rendgenska vidljivost za laku identifikaciju

  UpUt s t va z a UpOtrebUStandardne boje: boje s efektom kameleona za prednje i stražnje ispune.Vanjske specijalne: translucentne bojeza prednje i stražnje ispune.Unutrašnje specijalne: opakne boje samoza prednje ispune.

  Za detaljnije informacije o sadržaju kompleta i nadopuna pogledati pojedinaËna uputstvaili popis sadržaja na internet stranicihttp://www.gceurope.com

  SvjetlosnopolimerizujuÊi restaurativni kompozit za prednje i stražnje ispune

  Kompozit GC GRADIA Direct omoguÊuje jednostavnu izradu svih estetski zahtjevnih direktnih ispuna pomoÊu samo jednog restaurativnog materijala. Radi li se o jednobojnom ili višebojnom postupku, korištenjem kompozita GC GRADIA Direct mogu se lakšei brže postiÊi visokokvalitetni dugotrajni ispuni prirodnog izgleda. Zbog izvrsne prilagodljivosti boje na okolno zubno tkivo, vrhunski estetski ispuni mogu se lako izraditi samo jednom bojom. Kombinacija razliËitih boja omoguÊuje neograniËene estetske rezultate,uz korištenje najviše tri boje za prednje ispune i dvije boje za stražnje ispune.

  Gc Gradia direct

  pakOvanjeGc Gradia direct štrcaljke (anterior - 2.7 ml/4 g Posterior - 2.7 ml/4.7 g X - 2.7 ml/5 g)

  003332 Introductory Kit - poËetni komplet (7 štrcaljki - A2, A3, A3.5, AO3, CV, CT, P-A2 i 1 kljuË za boje)

  nadopuna: 1 štrcaljka

  003387 XBW 003371 CVD 003424 P-A3

  003361 BW 003372 AO2 003425 P-A3.5

  003362 A1 003373 AO3 003426 P-WT

  003363 A2 003374 AO4 003427 P-NT

  003364 A3 003375 WT 003403 X-A1

  003365 A3.5 003376 DT 003404 X-A2

  003366 A4 003377 CT 003405 X-A3

  003388 B1 003378 NT 003406 X-A3.5

  003367 B2 003379 GT 003409 X-AO2

  003368 B3 003380 CVT 003407 X-WT

  003369 C3 003422 P-A1

  003370 CV 003423 P-A2

  Gc Gradia direct ulošci (anterior - 0.16 ml/0.24 g Posterior - 0.16 ml/0.28 g X - 0.16 ml/0.30 g)

  003331 Introductory Kit - poËetni komplet (35 uložaka - A2, A3, A3.5, AO3, CV, CT, P-A2 i 1 kljuË za boje)

  nadopuna: kutija od 20 uložaka

  003333 A1 003340 NT 003360 P-NT

  003334 A2 003355 P-A1 003390 X-A1

  003335 A3 003356 P-A2 003391 X-A2

  003336 A3.5 003357 P-A3 003392 X-A3

  003338 CV 003358 P-A3.5 003393 X-A3.5

  003339 DT 003359 P-WT 003394 X-WT

  003337 AO3

  nadopuna: kutija od 10 uložaka

  003342 A4 003347 AO2 003350 CT

  003354 B1 003348 AO4 003349 WT

  003343 B2 003346 CVD 003351 GT

  003344 B3 003341 BW 003352 CVT

  003345 C3 003353 XBW 003396 X-AO2

  Gc Gradia direct pribor

  003389 KljuË za boje, 1 komad

  900498 GC Unitip Applier II - aplikator, 1 komad

 • 27

  2 0 1 3 - 2 0 1 4

  SvjetlosnopolimerizujuÊi, rendgenski vidljivi teËni kompozit

  GC G-≥nial Flo je teËni kompozit jednostavan za upotrebu. Sa svojim savršenim prilagoavanjem i visokom rendgenskom vidljivošÊu, GC G-≥nial Flo je idealan za korištenje kao podloga, za ispun potkopanih podruËja, za tunelske preparacije ili za ispun malih ošteÊenja.

  SvjetlosnopolimerizujuÊi teËni hibridni kompozit

  GC GRADIA Direct Flo je svjetlosnopoli-merizujuÊi, rendgenski vidljivi mikrohibridni kompozit posebno namijenjen korištenju u kombinaciji s materijalom GC GRADIA Direct. ZahvaljujuÊi fiziËkim osobinama, dobrom teËenju i direktnoj primjeni iz štrcaljke, ovaj je materijal idealan kao podloga ispod kompozitnog ispuna.

  SvjetlosnopolimerizujuÊi teËni hibridni kompozit visoke viskoznosti

  GC GRADIA Direct LoFlo, prvi teËni kompozit koji se smatra pravim restau- rativnim materijalom, ne samo za klasuV ili kao premaz, veÊ i za ispune klase I, klase II i klase III. Predstavljanjem nove HDR-tehnologije radiokontrasta visoke gustoÊe, GC predstavlja novi teËni restaurativni materijal s nenadmašnim fiziËkim osobinama.

  OsObine i prednOs t i• Visoka sposobnost ovlaživanja omoguÊuje

  savršeno prilagoavanje zidovima kaviteta, izbjegavajuÊi ukljuËenje zraka

  • Rendgenska vidljivost od oko 230% Al omoguÊuje jednostavnu rendgensku kontrolu

  • Dobro usklaene fiziËke osobine, savršeno prilagoene indikacijama proizvoda

  • Raspoloživ u 8 boja ukljuËujuÊi 2 opakerske boje

  Restaurativna dentalna medicina

  OsObine i prednOs t i• NetekuÊa i neljepljiva formula materijala

  GC GRADIA Direct Flo savršeno se prilagoava zidovima kaviteta i Ëini ga jednostavnim za obradu

  • Svjetlosna polimerizacija i rendgenska vidljivost za laku dijagnozu

  • Moderan dizajn štrcaljke omoguÊuje jednostavno rukovanje i precizno nanošenje

  OsObine i prednOs t i• Sposobnost ovlaživanja omoguÊuje

  savršeno prilagoavanje bez propadanja• Otpornost na trošenje i pucanje na nivou

  modernih kompozita za stražnje radove

  • Do 55% manje kontrakcija od vodeÊih teËnih kompozita na tržištu

  • HDR predpolimerizovano punilo s tehnologijom nano-silikatnog punila

  Gc G-≥nial flo

  Gc Gradia direct flo

  Gc Gradia direct loflo

  znaËajno poveÊava trajnost, moguÊnost poliranja i rendgensku vidljivost

  • Fluoro-aluminij-silikatno staklo takoe pruža zaštitu od sekundarnog karijesa

  pakOvanjeGc G-≥nial flo (2 ml/3.8 g po štrcaljki)

  nadopuna: 1 štcaljka, 20 nastavaka za doziranje (plastiËni)

  004636 A1 004638 A3 004640 A4

  004637 A2 004639 A3.5 004643 CV

  004641 AO2 004642 AO3

  Gc G-≥nial flo pribor

  004634 Nastavci za doziranje (plastiËni), 30 komada

  004635 Nastavci za doziranje (metalni), 30 komada

  pakOvanjeGc Gradia direct flo (1.5 g/0.8 ml po štrcaljki)

  nadopuna: 2 štrcaljke, 4 igliËasta nastavka za doziranje (metalni)

  003441 A1 003444 A3.5 003447 BW

  003442 A2 003445 AO3

  003443 A3 003446 CV

  Gc Gradia direct flo pribor

  001926 Nastavci za doziranje, metalni, 20 komada

  001927 Nastavci za doziranje, plastiËni, 20 komada

  pakOvanjeGc Gradia direct loflo (1.3 g/0.8 ml po štrcaljki)

  nadopuna: 2 štrcaljke, 4 igliËasta nastavka za doziranje (metalni)

  003448 A1 003451 A3.5 003454 BW

  003449 A2 003452 AO3

  003450 A3 003453 CV

  Gc Gradia direct loflo pribor

  001926 Nastavci za doziranje, metalni, 20 komada

  001927 Nastavci za doziranje, plastiËni, 20 komada

 • 2 0 1 3 - 2 0 1 4

  2828

  Restaurativna dentalna medicina

  OsObine i prednOs t i• Može se koristiti kao samojetkajuÊi

  adheziv ili uz selektivno jetkanje cakline, odaberite najbolju opciju zavisno o sluËaju

  • Izvrsna ËvrstoÊa spoja s caklinom i dentinom zahvaljujuÊi kombinaciji hemijske i mikromehaniËke adhezije

  • Dugotrajna ËvrstoÊa spoja zahvaljujuÊi formuli bez HEMA

  • Izvrsno rubno prianjanje• Bez postoperativne osjetljivosti, nezavisno

  o korištenoj tehnici ili kompozitu• KliniËka pouzdanost dokazana nezavisnim

  ispitivanjima• Jednostavni i kratki radni postupak

  UpUt s t va z a UpOtrebUNanijeti adheziv i ostaviti ga stajati 10 sekundi. Temeljno sušiti 5 sekundi pod MAKSIMALNIM pritiskom zraka te polimerizovati svjetlom10 sekundi.Za pristup selektivnog jetkanja, nanijeti 35% - 40%-tnu fosfornu kiselinu na caklinu u trajanju od 10 sekundi, prije nanošenja sredstva za spajanje. Zatim nastaviti uobiËajenim postupkom kako je gore opisano.

  Jednokomponentni samojetkajuÊi svjetlosnopolimerizujuÊi adheziv

  GC G-≥nial Bond nudi vrlo visoku i sigurnu adheziju za caklinu i dentin, bez obzira na odabranu tehniku. GC G-≥nial Bond pruža jednostavnost i smanjenu postoperativnu osjetljivost kod samojetkajuÊeg adheziva u kombinaciji s poveÊanom ËvrstoÊom spoja ako se koristi selektivno jetkanje cakline od 10 sekundi. PoveÊan nivo fosfatnih ester monomera optimira jetkanje i poboljšava kvalitetu hibridnog sloja. RezultirajuÊa nano-interakcijska zona i sastav bez HEMA kljuËni su faktori za ËvrstoÊu i trajnost adhezije.

  Gc G-≥nial bond

  pakOvanjeGc G-≥nial bond

  004644Starter Kit - poËetno pakovanje (1 x 5 ml boËica, 50 jednokratnih aplikatora za doziranje (fini), 20 x jednokratna posuda za doziranje)

  004645 Pakovanje od 3 boËice (3 x 5 ml boËica)

  004646 Nadopuna (1 x 5 ml boËica)

 • 2 0 1 3 - 2 0 1 4

  2929

  Restaurativna dentalna medicina

  Jednokomponentni samojetkajuÊi svjetlosnopolimerizujuÊi adheziv

  GC G-Bond je samojetkajuÊi, svjetlosno-polimerizujuÊi adheziv jednostavan za upotrebu koji koristi naËela hemijske i mikromehaniËke adhezije. Dva funkcionalna monomera, 4-MET i ester fosforne kiseline, zajedno sa Ëesticama nanopunila stvaraju jedinstveni i stabilni spoj nanopunila s dentinom - tzv. “nano interakcijsku zonu” - te istovremeno nude pouzdanu adheziju za caklinu.

  OsObine i prednOs t i• Blago jetkanje omoguÊuje vrlo niski rizik

  postoperativne osjetljivosti• Dva razliËita funkcijska monomera stvaraju

  hemijsku adheziju za dentin i caklinu• Dokazani dugoroËni kliniËki rezultati

  • Jednokomponentni sistem s pojednostavljenom tehnikom rukovanja koja štedi vrijeme - postupak traje 30 sekundi

  • Jednostavna upotreba uz nisku osjetljivost na vlažnost dentina

  • Sastav bez HEMA za postojano spajanje

  Gc G-bond

  Opis postupka korak po korak

  Prije upotrebe, pažljivo proËitati uputstva za korištenje.

  GC G-≥nial Bond u pristupu samojetkanja

  GC G-≥nial Bond u pristupu selektivnog jetkanja

  pakOvanjeGc G-bond

  003416Starter Kit - poËetno pakovanje, boËica (5 ml boËica, 50 jednokratnih aplikatora i 1 posuda za doziranje)

  003417Starter Kit - poËetno pakovanje, jediniËne doze (50 x 0.1 ml jediniËnih doza i 50 jednokratnih aplikatora za doziranje)

  1. Nanijeti G-≥nial Bond 2. »ekati 10 sekundi 3. Osušiti maksimalnim zraËnim pritiskom u trajanju od 5 sekundi.

  4. Polimerizovati svjetlom 10 sekundi.

  1. Jetkati caklinu 10 sekundi 2. Isprati 3. Osušiti 4. Nanijeti G-≥nial Bond i nastaviti postupak kako je gore opisano.

 • 2 0 1 3 - 2 0 1 4

  303030

  Restaurativna dentalna medicina

  OsObine i prednOs t i• Minimalna preparacija zuba zahvaljujuÊi

  izvrsnim adhezivnim osobinama u manjem broju faza

  • Cementiranje i nadogradnja iz jednog materijala

  • Dvostruko stvrdnjavanje i kontaktno

  Kompozit za estetsku nadogradnju i cementiranje koËiÊa

  Inteligentnim sistemima GC GRADIA Core i GC Fiber Post pacijentima možete nuditi postojane ispune poštednije za preostalo zubno tkivo. GC GRADIA Core kombinuju cementiranje i nadogradnju u jedan proizvod s idealnim osobinama rukovanja. SamojetkajuÊi sistem spajanja s dvostrukim stvrdnjavanjem koristi pojednostavljenu primjenu u jednom koraku, a faza završne obrade može zapoËeti 5 minuta nakon izrade nadogradnje.

  Gc Gradia core

  1. Preparirati mjesto za koËiÊ

  2. Probno postaviti koËiÊ

  3. KoËiÊ odrezati na željenu dužinu

  4. KoËiÊ obraditi sredstvom za silani- zaciju, kao što je GC Ceramic Primer

  5. Isprati i osušiti zraËnim mlazom i papirom

  6. Na površine za spajanje nanijeti GC GRADIA Core SAMOJETKAJU∆I BOND

  7. Osušiti srednjim zraËnim pritiskom u trajanju od 10 sekundi. Polimeri-zovati svjetlom 10 sekundi.

  8. Nanijeti GC GRADIA Core u prostor koËiÊa.

  9. Postaviti koËiÊ. Polimerizovati svjetlom 5 sekundi.

  10. Nadograditi materijalom GC GRADIA Core.

  11. Svaku površinu polimerizovati svjetlom 10 sekundi.

  12. Samostvrdnjavati 5 minuta ako svjetlo ne može prodrijeti u materijal. Zatim zapoËeti s oblikovanjem.

  stvrdnjavanje za osiguranje visoke ËvrstoÊe spoja

  • OsjeÊaj brušenja sliËan kao kod dentina• Minimalno naprezanje preostalog zubnog

  tkiva uz visoku ËvrstoÊu pod savijanjem i nisko naprezanje pri kontrahovanju

  • Bolja rendgenska vidljivost od cakline

  pakOvanjeGc Gradia core

  900515Cjelokupni sistem (1 GC GRADIA Core pakovanje, 1 GC Fiber Post kombinovano pakovanje, 1 GC GRADIA Core dozatorza patrone, 1 GC Ceramic Primer)

  900514 PoËetno pakovanje (1 GRADIA Core pakovanje, 1 GC GRADIA Core dozator za patrone)

  003651

  GC GRADIA Core pakovanje (1 GC GRADIA Core patrona 10 ml (20 g), 1 samojetkajuÊi bond teËnost A 3 ml, 1 samojetkajuÊi bond teËnost B 1.5 ml, 25 aplikatora s mikro vrhom, 1 držaË aplikatora, 1 posuda za doziranje, 20 GC Automix nastavaka za endodonciju, 20 produžnih nastavaka)

  003652Patrona nadopuna (1 GC GRADIA Core patrona 10 ml (20 g), 20 GC Automix nastavaka za endodonciju, 20 produžnih nastavaka)

  003653 GC GRADIA Core samojetkajuÊi bond teËnost A nadopuna, 3 ml

  003654 GC GRADIA Core samojetkajuÊi bond teËnost B nadopuna, 1.5 ml

  Gc Gradia core pribor

  900511 GC GRADIA Core dozator za patrone, 1 komad

  004846 GC Ceramic Primer (2 x 2 ml teËnost)

  900495Automix nastavak za endodonciju, 10 automix nastavaka za endodonciju, 10 produžnih nastavaka

  Opis postupka korak po korak

 • 2 0 1 3 - 2 0 1 4

  31

  Gc everstick®POst

  Gc fiber Post

  Nepolimerizovani koËiÊ iz staklenog vlakna za individualno oblikovanje

  GC everStickPOST je mekani, elastiËnii nepolimerizovani koËiÊ iz staklenih vlakana, koji se individualno može prilagoditi obliku korijenskog kanala prije svjetlosne polimerizacije, nudeÊi istovremeno visoku ËvrstoÊu nakon polimerizacije. PoštujuÊi anatomiju kanala, rizik pucanja korijena znaËajnoje smanjen.

  OsObine i prednOs t i• Potpuno prilagodljiv morfologiji kanala

  kako bi se maksimalno poveÊala adhezivna površina i ËvrstoÊa u najkritiËnijem dijelu zuba

  • OËuvanje zuba jer nije potrebna preparacija kanala u istom opsegu kao kod tradicionalnih konfekcijskih koËiÊa

  • Visoka savojna ËvrstoÊa nakon svjetlosne polimerizacije

  • ElastiËnost vrlo sliËna prirodnoj elastiËnosti dentina

  • Adhezivno i mikromehaniËko spajanje za cement i nadogradni kompozit zahvaljujuÊi IPN strukturi

  • Ravnomjerna distribucija okluzijskog naprezanja na strukturu korijena, što smanjuje rizik od pucanja

  ind ik ac ijeJedinstveni GC everStickPOST koËiÊi posebno su pogodni za prilagoavanje morfologiji atipiËnih korijenskih kanala, kao što su zavijeni, ovalni te vrlo veliki korijenski kanali.

  OsObine i prednOs t i• Minimalno proširenje podruËja korijena

  s koËiÊima manjeg promjera• Jedinstveni prenos svjetla kako bi

  se osigurala polimerizacija paste, Ëak i u dubokim prostorima koËiÊa

  • Visoka gustoÊa staklenih vlakana (77% težine) bez strukturnih ošteÊenja osigurava visoku otpornost na optereÊenje

  • Niži modul elastiËnosti od metala, za bolju raspodjelu naprezanja

  • Visoka savojna ËvrstoÊa sliËna metalu, kod svih veliËina koËiÊa

  • Rendgenska vidljivost za laku dijagnozu

  KoËiÊ iz staklenih vlakana

  S koËiÊem GC Fiber Post pacijentima moguÊa je izrada nadogradnih ispuna u skladu sa naËelima minimalne intervencije. Širok odabir GC Fiber Post veliËina omoguÊuje konzervativnijui ugodniju kanalsku preparaciju.GC Fiber Posts koËiÊi posebno su namijenjeni kao optimalno adhezivna kombinacija s kompozitom GC GRADIA Core.

  Restaurativna dentalna medicina

  pakOvanjeGc everstickPOst

  900846everStickPOST Intro - poËetno pakovanje(5 x koËiÊ Ø 0.9; 5 x koËiÊ Ø 1.2; 5 x koËiÊ Ø 1.5; 5 ml StickRESIN boËica)

  900855

  everStickCOMBI - kombinovano pakovanje(8 cm everStickC&B; 8 cm everStickPERIO;30 cm² everStickNET; 5 x everStickPOST Ø 1.2; 1 x StickSTEPPER ruËni instrument;1 x StickREFIX D silikonski instrument)

  900838

  everStick Starter Kit - PoËetno pakovanje(8 cm everStickC&B; 8 cm everStickPERIO;30 cm² everStickNET; 5 x everStickPOST Ø 1.2;5 ml StickRESIN boËica; 2 ml G-≥nial Universal Flo štrcaljka; 1 x StickREFIX D silikonski instrument; 1 x StickSTEPPER;1 x StickCARRIER)

  nadopuna

  900847 10 x 2 cm koËiÊ Ø 0.9

  900848 10 x 2 cm koËiÊ Ø 1.2

  900849 10 x 2 cm koËiÊ Ø 1.5

  everstickPOst pribor

  900842 StickRESIN, boËica adheziva od 5 ml

  pakOvanjeGc fiber Post

  900515Cjelokupni sistem (1 GC GRADIA Core pakovanje, 1 GC Fiber Post kombinovano pakovanje, 1 GC GRADIA Core dozator za patrone, 1 GC Ceramic Primer)

  400101Kombinovano pakovanje (15 GC Fiber Post - koËiÊi 5 x 1.0 mm, 5 x 1.2 mm, 5 x 1.4 mmi 2 svrdla - 1 x 1.2 mm, 1 x 1.4 mm)

  FiberPost nadopuna

  10 Fiber Posts koËiÊa u pojedinaËnom pakovanju u veliËinama 10.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6

  Svrdlo kao nadopuna 1 komad u veliËinama 1.2, 1.4, 1.6

  Gc fiber Post pribor

  004846 GC Ceramic Primer (2 x 2 ml teËnosti)

 • 2 0 1 3 - 2 0 1 4

  3232

  Restaurativna dentalna medicina

  OsObine i prednOs t i• Pouzdani i estetski naËin zamjene zuba

  koji nedostaju u jednom dolasku u ordinaciju

  • Pristup oËuvanja zubnog tkiva• Savršena za hitne situacije i traumatske

  sluËajeve u pružanju trenutaËnog rješenja za zamjenu zuba koji nedostaju

  • EkonomiËna alternativa u sluËaju potrebe za velikim ispunima

  • Idealna za prednje i stražnje ispune

  ind ik ac ijeZa svaku indikaciju zamjene zuba koji nedostaju privremeno ili dugoroËno:• Površinski retinirani mostovi• Inlej i onlej mostovi• Hibridni mostovi• Konvencionalni mostovi• Mostovi na implantatima• Privremeni mostovi• Direktni mostoviSvi navedeni mostovi mogu se naruËiti iz dentalnog laboratorija.

  Staklena vlakna za pojaËanje za mostove iz vlaknom pojaËanog kompozita

  Upotreba GC everStickC&B vlakana za pojaËanje nudi jedinstvenu metodu terapije postavljanja zuba koji nedostaju. S GC everStickC&B vlaknima mogu se preparirati kompozitni mostovi pojaËani vlaknima u samo jednom dolasku u ordinaciju, primjenom tehnike minimalne intervencije. Ova dokazana tehnologija pojaËanja vlaknima pruža bezmetalnu, ekonomiËnu metodu terapije, koja zakljuËuje vašodabir protetske terapije.GC everStickC&B omoguÊuje izradu reverzibilnih minimalno invazivnih rješenja kojima se zdravo zubno tkivo može kliniËki što duže oËuvati.

  Gc everstick®c&b

  pakOvanjeGc everstickc&b (Ø 1.5 mm; ~4000 vlakana)

  900854everStickIntro - poËetno pakovanje(8 cm everStickC&B; 8 cm everStickPERIO;1 x StickREFIX D)

  900855everStickCOMBI - kombinovano pakovanje(8 cm everStickC&B; 8 cm everStickPERIO;30 cm² everStickNET; 5 x everStickPOST Ø 1.2; 1 x StickSTEPPER; 1 x StickREFIX D)

  900838

  everStickStarter Kit - poËetno pakovanje(8 cm everStickC&B; 8 cm everStickPERIO;30 cm² everStickNET; 5 x everStickPOST Ø 1.2; 5 ml StickRESIN boËica; 2 ml G-≥nial Universal Flo štrcaljka; 1 x StickREFIX D;1 x StickSTEPPER; 1 x StickCARRIER)

  nadopuna

  900852 2 x 12 cm snop vlakana

  900853 1 x 8 cm snop vlakana

  Gc everstickc&b pribor

  900843 StickREFIX silikonski instrumenti(3 x StickREFIX L, 3 x StickREFIX D)

 • 2 0 1 3 - 2 0 1 4

  33

  Restaurativna dentalna medicina

  everStick staklena vlakna za pojaËanje razvijena su za pružanje rješenja moderne, pacijentu prilagoene dentalne medicine. Sva everStick vlakna za pojaËanje izraena su iz silaniziranih staklenih vlakana u termoplastiËnom polimeru i svjetlosno polimerizovanoj akrilatnoj matrici.everStick proizvodi istiËu prednosti minimalno invazivne dentalne medicine, prema naËelu kliniËki što dužeg oËuvanja zdravog zubnog tkiva. To takoe znaËi da i druge opcije terapije ostaju na raspolaganju ako Êe ih pacijent trebati u buduÊnosti.

  Važnost IPN strukture je da se površine mogu reaktivirati Ëak i nakon završne polimerizacije. Reaktivacija je kljuËna za uspješno spajanje kada se• laboratorijski izraeni ispuni cementiraju za zube• radovi iz vlaknom pojaËanog kompozita preoblikuju i popravljajuZbog IPN strukture everStick proizvodi temeljno se razlikuju od drugih raspoloživih vlaknastih ili kompozitnih materijala.

  TaËno spajanje izmeu vlakana i kompozita kljuËan je faktor za uspješnu terapiju. Samo everStick proizvodi imaju jedinstvenu, patentiranu strukturu interpenetrirajuÊe polimerne mreže (IPN), koja kliniËki dovodi do izvrsnog spajanja koje omoguÊuje pouzdanu površinski retiniranu primjenu i savršene osobone rukovanja.

  Gc everstick za svakodnevnu dentalnu praksu

  Opis postupka korak po korak

  Provjeriti okluziju, izmjeriti dužinu i odrezati vlakna

  Pritisnuti vlakna i polimerizovati svjetlom5 sekundi po podruËju. Vlakna se trebaju savijatiu podruËju meuËlana.

  IPN

  (int

  erp

  enet

  riraj

  uÊa

  pol

  imer

  na m

  reža

  ) - s

  red

  ište

  ev

  erSt

  ick

  vlak

  ana

  Zube oËistiti plovuËcemi vodom

  Dodati popreËna vlaknana osnovu za potporu meuËlanu.

  Površinu za spajanje jetkati 45-60 sekundi

  Cijelu osnovu prekrititankim slojem kompozitai polimerizovati svjetlom40 sekundi

  Spojiti u skladu sa uputstvima proizvoaËa

  Na meuËlan nananijeti kompozit

  Nanijeti tanki sloj teËnog kompozita

  Završiti most i prilagoditi okluziju

  Kako preparirati most pojaËan everStick®C&B vlaknima u prednjem podruËju

 • 2 0 1 3 - 2 0 1 4

  343434

  Restaurativna dentalna medicina

  Staklena vlakna za pojaËanje za povezivanje parodontološki kompromitovanih zuba

  GC everStickPERIO su prethodno impregnirana jednosmjerna staklena vlakna za minimalno invazivno i pouzdano spajanje zuba. S optimalnim osobinama rukovanja i estetikom, nude dinamiËku i ekonomiËnu alternativu za stabilizaciju i zamjenu zuba.

  Staklena vlakna za pojaËanje za estetske ortodontske retainere

  GC everStickORTHO indikovan je za fazu estetske retencije nakon aktivne ortodontske terapije. Matrica drži individualna staklena vlakna u snopu, što olakšava rukovanje i prilagoavanje zubnom luku.

  Staklena vlakna za pojaËanje za labijalno povezivanje zuba

  Sa svojom izuzetno tankom i estetskom mrežom dvosmjernih vlakanaGC everStickNET je optimalni izbor za labijalno povezivanje u traumatskim sluËajevima. Ovo prethodno impregnisano spajanje sa staklenim vlaknima nudi minimalno invazivno rješenje uz pouzdano spajanje, optimirane osobine rukovanjai estetiku.

  OsObine i prednOs t i• Bezmetalno, transparentno i visoko

  estetsko rješenje• Ugodno za pacijenta jer može biti

  samoËišÊeÊe i ne ometa žvaËnu funkciju• Može se reaktivirati te je jednostavno

  za preoblikovanje i popravak• Izvrsno mikromehaniËko i hemijsko

  spajanje za kompozite zahvaljujuÊi patentiranoj IPN strukturi

  • Lako se odstranjuju u sluËaju potrebe

  OsObine i prednOs t i• Spajaju se s prirodnom bojom zuba• Lako prilagoavanje direktno za zube

  eliminiše potrebu za studijskim modelima ili ponovljenim dolascima u ordinaciju

  • Pouzdano adhezivno spajanje s kompozitom• Ugodno za nošenje i lako za ËišÊenje• Ne sadrže metal, bez rizika alergije na

  metal (Ni, Cr)

  OsObine i prednOs t i• Bezmetalno, transparentno i visoko

  estetsko rješenje• Ugodno za pacijenta jer može biti

  samoËišÊeÊe i ne ometa žvaËnu funkciju

  • Može se reaktivirati te je jednostavno za preoblikovanje i popravak

  • Lako za odstranjivanje u sluËaju potrebe

  GC everStick®PERIO

  GC everStick®ORTHO

  GC everStick®NET

  ind ik ac ije• Labijalno povezivanje traumatizovanih zuba• Labijalno povezivanje parodontološki

  kompromitovanih zuba• Popravak i pojaËanje ljuski

  pakOvanjeGC everStickNET

  900855everStickCOMBI (8 cm everStickC&B; 8 cm everStickPERIO; 30 cm² everStickNET; 5 x everStickPOST Ø 1.2; 1 x StickSTEPPER; 1 x StickREFIX D)

  900838

  everStickStarter Kit (8 cm everStickC&B; 8 cm everStickPERIO; 30 cm² everStickNET; 5 x everStickPOST Ø 1.2; 5 ml StickRESIN boËica; 2 ml G-≥nial Universal Flo štrcaljka; 1 x StickREFIX D; 1 x StickSTEPPER; 1 x StickCARRIER)

  GC everStickNET nadopuna

  900837 everStickNET, 30 cm² mreža vlakana

  pakOvanjeGC everStickPERIO (Ø 1.2 mm; ~2000 vlakana)

  900854everStickIntro - poËetno pakovanje(8 cm everStickC&B; 8 cm everStickPERIO;1 x StickREFIX D)

  900855everStickCOMBI - kombinovano pakovanje(8 cm everStickC&B; 8 cm everStickPERIO;30 cm² everStickNET; 5 x everStickPOST Ø 1.2; 1 x StickSTEPPER; 1 x StickREFIX D)

  900838

  everStickStarter Kit - poËetno pakovanje(8 cm everStickC&B; 8 cm everStickPERIO;30 cm² everStickNET; 5 x everStickPOST Ø 1.2; 5 ml StickRESIN boËica; 2 ml G-≥nial Universal Flo štrcaljka; 1 x StickREFIX D;1 x StickSTEPPER; 1 x StickCARRIER)

  GC everStickPERIO nadopuna

  900850 2 x 12 cm snop vlakana

  900851 1 x 8 cm snop vlakana

  ind ik ac ije• Površinski retinirano i interkoronarno

  povezivanje• Kombinacija povezivanja parodontološki

  kompromitovanih zuba i površinski retiniranih mostova

  pakOvanjeGC everStickORTHO (Ø 0.75 mm; ~1600 vlakana)

  900841 everStickORTHO 2 x 12 cm snop vlakana

 • 2 0 1 3 - 2 0 1 4

  35

  Restaurativna dentalna medicina

  SvjetlosnopolimerizujuÊi caklinski adheziv

  StickRESIN je svjetlosnopolimerizujuÊi jednokomponentni caklinski adheziv na bazi dimetakrilata. StickRESIN se koristi za vlaženje Stick vlakana i StickNET mreže vlakana te za reaktiviranje površine vlakana.

  RuËni instrument

  GC StickCARRIER instrument posebnoje namijenjen za lakšu upotrebuGC Stick i GC everStick vlakana.GC StickCARRIER je vrlo koristan tokom postavljanja snopa vlakana i funkcioniše istovremeno kao alat za držanje snopa vlakana u mjestu.

  RuËni instrument

  GC StickSTEPPER instrument posebnoje izraen za lakšu upotrebu GC Stick i GC everStick vlakana. OblikGC StickSTEPPER instrumenta olakšava postavljanje snopa vlakana istovremeno štiteÊi preostale snopove od preuranjene polimerizacije tokom postavljanja.

  Gc stickresin

  Gc stickcarrier

  Gc stickstePPerpakOvanjeGc stickstePPer - 1 komad

  900825 RuËni instrument

  pakOvanjeGc stickresin

  900842 5 ml boËica adheziva

  pakOvanjeGc stickcarrier - 1 komad

  900826 RuËni instrument

 • 2 0 1 3 - 2 0 1 4

  3636

  Restaurativna dentalna medicina

  OsObine i prednOs t i• Ukupno vrijeme postupka oko 3,5 minuta• Proširene indikacije za upotrebu u

  poreenju sa drugim staklenoionomernim materijalima

  • Sistem ne zahtijeva slojevanje, nije ljepljiv, veÊ je kompaktan i savršeno se prilagoava zidovima kaviteta

  • Gotovo bez naprezanja pri kontrahovanju, EQUIA se može smatrati optimalnim materijalom za ispune u jenom koraku, Ëak i za velike i duboke kavitete

  • PoveÊana ËvrstoÊa staklenoionomera kroz vrijeme zbog jedinstvenog efekta sazrijevanja, koji se pripisuje slini

  • Upotreba koferdama je opcionalna, a hemijska adhezija eliminiše složene postupke spajanja

  • Nema potrebe za složenom završnom obradom i poliranjem, buduÊi da je potrebno samo jedno nanošenje EQUIA Coat

  • Nenadmašno sjajne i glatke površine s trajnim, prirodnim sjajem lakše je izraditi nego ikada prije

  EQUIA sistem dostupan je u razliËitim pojedinaËnim i kombinovanim pakovanjimate se sastoji od kapsula EQUIA Fil i boËice EQUIA Coat.EQUIA Fil je dostupan u sledeÊim Vita® bojama: A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, B3, C4 i SW (standardna bijela).

  Samoadhezivni restaurativni materijal za stražnje ispune u jednom koraku

  GC EQUIA je jedinstveni restaurativni sistem za estetske i ekonomiËne stražnje ispune impresivne ËvrstoÊe na svim nivoima.GC EQUIA sistem ujedinjuje GC EQUIA Fil, staklenoionomer nove generacije i GC EQUIA Coat, akrilatni materijal za premaz s visokim udiom punila koji tehnologiju staklenoionomera dovodi na viši nivo i nudi novu dimenziju u restaurativnoj dentalnoj medicini.U poreenju sa mnogim drugim restaurativnim opcijama GC EQUIA pruža prednost dovoljno dugog vremena. Nenadmašna estetika proširuje opcije za stražnje ispune kako bi se zadovoljila oËekivanja pacijenata. KliniËki dokazan kroz nekoliko godina, ovaj sistemnudi važnu alternativu u svakodnevnom radu.

  Gc eQuia®

  pakOvanjeGc eQuia (zamiješani volumen po kapsuli 0.14 ml)

  intro Pack - poËetno pakovanje (kutija od 50 kapsula eQuia fil, 4 ml eQuia coat & pribor)

  900584 A2 900585 A3 900582 Kombinirano

  Promo Pack - promotivno pakovanje (kutija od 100 kapsula eQuia fil, 4 ml eQuia coat & pribor)

  900593 A2 & A2 900594A2 & A3 900595

  A3 & A3

  clinical Pack - kliniËko pakovanje (250 eQuia fil kapsula, 6 ml eQuia coat & pribor)

  900860 A2 900861 A3

  nadopuna: Kutija od 50 kapsula

  004370 Kombinovano 004374 A3.5 004378 C4

  004371 A1 004375 B1 004778 SW

  004372 A2 004376 B2

  004373 A3 004377 B3

  nadopuna Gc eQuia coat

  004379 1 boËica EQUIA Coat 4 ml,jednokratni aplikatori za doziranje (25)

  Gc eQuia pribor

  002559 GC Capsule Applier IV - aplikator, 1 komad

 • 2 0 1 3 - 2 0 1 4

  37

  Restaurativna dentalna medicina

  KliniËki sluËajevi: Gc eQuia®

  Cervikalna restauracija - Dr. M. Blique Okluzalna restauracija trajnih zuba - Dr. M. Kukurba-Setkowicz

  Okluzalna restauracija trajnih zuba - Dr. M. Blique Restauracija minimalno invazivnom tehnikom - Dr. D. Adyani-Fard

  Opis postupka korak po korak

  1. S unutrašnje strane matrice nanijeti vazelin ili kakao maslac (GC Cocoa butter)

  2. Koristiti anatomski obli-kovane klinove za bolje prilagoavanje i dodirne taËke

  3. Koristiti uske prstenove matrica za razdvajanje zuba i osiguravanje dobrih dodirnih taËaka

  4. Nanijeti sredstvo za kondicioniranje GC Cavity Conditioner 10 sekundi ili Dentin Conditioner 20 sekundi

  5. Isprati i blago posušiti, ne presušiti

  6. Protresti ili kucnuti. Pritisnuti klip

  7. Postaviti u aplikator za kapsule. Jednom kliknuti za aktivaciju

  8. Miješati 10 sekundi. Vrijeme rada iznosi 1 minutu i 15 sekundi od poËetka miješanja

  9. Postaviti u aplikator za kapsule. Kliknuti dvaput za istiskivanje kapsule

  10. ODMAH dozirati kroz 10 sekundi

  11. Komprimirati i oblikovati. Izbjegavati oneËišÊenje vlagom i presušivanje

  12. Nakon poËetnog stvrdn-javanja materijala pažljivo odstraniti prsten. Koristiti sondu za razdvajanje spoja izmeu matrice i EQUIA® Fil materijala.

  13. Završna obrada nakon 2 minute i 30 sekundi od poËetka miješanja

  14. Ispun završiti nanošenjem premaza EQUIA® Coat. NE SUŠITI ZRA»NIM MLAZOM

  15. Polimerizovati svjetlom 20 sekundi

  Napomena: Svi koraci osim 1, 2, 3 i 12 su uobiËajeni za kavitete klase I i II

 • 2 0 1 3 - 2 0 1 4

  3838

  Restaurativna dentalna medicina

  OsObine i prednOs t i• Dodatno otpuštanje fluorida• Dodatno brzo stvrdnjavanje uz dugo

  vrijeme rada• Dodatna translucencija za poboljšanu

  estetiku• Bez potrebe za koferdamom• Unutrašnja adhezija za dentin i caklinu,

  bez potrebe za jetkanjem i spajanjem• Bez potrebe za izradom potkopanih

  podruËja, što omoguÊuje poštednu preparaciju zuba

  • Može se koristiti s metalnim matricama za lako oblikovanje

  • Postavljanje u jednom koraku• Dobra rendgenska vidljivost olakšava

  postoperativnu dijagnozu• Izvrsna biokompatibilnost

  ind ik ac ijeGC Fuji IX GP EXTRA je idealan za trajneili privremene ispune klase I I II kod djece, klase I i II ispuna kod odraslih koje ne nose optereÊenje, ispune klase V i površine korijena, nadogradnje te za upotrebus kompozitom ili kao inlej za direktnuili odgoenu sendviË tehniku.

  Poboljšani brzo-stvrdnjavajuÊi kompaktni staklenoionomerni restaurativni materijal

  Napredak u tehnologiji staklenoionomera doveo je do razvoja GC Fuji IX GP EXTRA, staklenoionomernog cementa visoke ËvrstoÊe s novom generacijom staklenih punila, koji ispunu pruža visoku translucenciju koja se gotovo ne mijenja s vremenom. Rezultat je prirodna estetika koja se prije nikada nije mogla postiÊi konvencionalnim staklenoionomerom. GC posebno stakleno punilo koje se koristi u materijalu GC Fuji IX GP EXTRA otpušta tri puta više fluorida od GC Fuji IX GP FAST i time pruža bolju zaštitu od karijesa. Dovoljno dugo radno vrijeme u kombinaciji s brzim stvrdnjavanjem znaËi da se završna obrada i poliranje mogu zapoËeti samo dvije i po minute nakon miješanja.

  Gc fuji iX GP eXtra

  pakOvanjeGc fuji iX GP eXtra P/t

  005076 Intro Package - poËetno pakovanje,1-1 pakovanje A2 (15 g praška, 6.4 ml teËnosti)

  005077 Intro Package - poËetno pakovanje,1-1 pakovanje A3 (15 g praška, 6.4 ml teËnosti)

  nadopuna: 15 g praška

  005086 A1 005089 A3.5 005092 B3

  005087 A2 005090 B1 005093 C4

  005088 A3 005091 B2

  005073 6.4 ml (8 g) teËnosti

  Gc fuji iX GP eXtra caPs (zamiješani volumen po kapsuli 0.14 ml)

  nadopuna: kutija od 50 kapsula

  003279 Kombinovano 003282 A3 003285 B2

  003280 A1 003283 A3.5 003286 B3

  003281 A2 003284 B1 003287 C4

  Pribor

  002559 GC Capsule Applier IV - aplikator, 1 komad

 • 39

  2 0 1 3 - 2 0 1 4

  SvjetlosnopolimerizujuÊi stakleno-ionomerni restaurativni materijalGC Fuji II LC Improved je vodeÊi svjetlo- snopolimerizujuÊi staklenoionomerni restaurativni materijal u svijetu. Iako je primarno namijenjen kao materijal za ispune kaviteta klase III, V i mlijeËnih zuba, GC Fuji II LC Improved je višenamjenski materijal koji se u sekundarnim indikaci-jama može koristiti kao podloga, baza ili materijal za izradu nadogradnji*.

  Gc fuji ii lc improved

  2 0 1 3 - 2 0 1 4

  Staklenoionomerni kompaktni restaurativni materijal u verziji normalnog i brzog stvrdnjavanjaKompaktna neljepljiva konzistencija materijala GC Fuji IX GP Ëini ga idealnim za ispune klase I, II i V te za upotrebu kao baza ili materijal za izradu nadogradnji*. Originalne osobine staklenoionomera u kombinaciji s jednostavnom upotrebom garantuju da GC Fuji IX GP može zadovoljiti sve zahtjeve modernih restaurativnih materijala.

  Gc fuji iX GP & fuji iX GP fast

  Restaurativna dentalna medicina

  OsObine i prednOs t i• Male Ëestice omoguÊuju izvrsnu estetiku

  i sposobnost poliranja• VeÊa koliËina punila za znaËajno

  poboljšanu otpornost na abraziju

  • Dobra rendgenska vidljivost za lakšu dijagnozu nakon tretmana

  • Samoadhezivan i hidrofilan• Raspoloživ u 11 Vita® boja

  pakOvanjeGc fuji iX GP P/t

  003264 Intro Package - poËetno pakovanje,1-1 pakovanje, A3 (15 g praška i 6.4 ml teËnosti)

  900444 3-2 pakovanje, 3 x 15 g praška: A2, A3, B3, 2 x 6.4 ml teËnosti

  nadopuna: 15 g praška

  003265 A2 003268 B2 003270 C4

  003266 A3 003269 B3 003267 A3.5

  003271 6.4 ml teËnosti

  Gc fuji iX GP caPs (zamiješani volumen po kapsuli 0.14 ml)

  nadopuna: kutija od 50 kapsula

  003273 A2 003275 A3.5 003277 B3

  003274 A3 003276 B2 003278 C4

  Gc fuji iX GP fast caPs (zamiješani volumen po kapsuli 0.14 ml)

  nadopuna: kutija od 50 kapsula

  003288 A1 003291 A3.5 003293 B3

  003289 A2 003292 B2 003294 C4

  003290 A3

  Gc fuji iX GP/fast pribor

  002559 GC Capsule Applier IV - aplikator, 1 komad

  * Sve podatke potražiti u uputstvima za upotrebu.

  OsObine i prednOs t i• Kompaktni staklenoionomer za stražnje

  ispune jednostavan za upotrebu s visokom otpornošÊu na trošenje

  • Nije potreban koferdam• Unutrašnja adhezija za dentin i caklinu,

  bez jetkanja i spajanja• Može se koristiti s metalnim matricama

  za lako oblikovanje• Nanošenje u jednom koraku• Dobra rendgenska vidljivost olakšava

  dijagnozu nakon tretmana• Izvrsna biokompatibilnost

  Posebne osobine materijala GC Fuji IX GP FAST• KraÊe vrijeme stvrdnjavanja uz završnu

  obradu samo 3 minute od poËetka miješanja

  • GušÊa konzistencija za lako komprimiranje• VeÊa ËvrstoÊa za dužu trajnost

  UpUt s t va z a UpOtrebUGC Fuji IX GP FAST se Ëesto odabere kada konaËni plan terapije još nije odreen. MoguÊi su razliËiti postupci: “sendviË” tehnika s kompozitnim materijalom, inlejili samo staklenoionomerni ispun.

  pakOvanjeGc fuji ii lc improved P/t

  900469Intro Package - poËetno pakovanje, 3-2 pakovanje (3 x 15 g praška: A2, A3, B3 &2 x 6.8 ml teËnosti)

  nadopuna: 15 g praška

  003252 A1 003256 A4 003260 C2

  003253 A2 003257 B2 003261 C4

  003254 A3 003258 B3 003262 D2

  003255 A3.5 003259 B4

  003263 6.8 ml teËnosti

  Gc fuji ii lc caPs (kutija od 50 kapsula, zamiješani volumen po kapsuli 0.10 ml)

  003244 Kombinovano (A4, B2, B3, B4, C2, D2)

  003233 A1 003237 A4 003241 C2

  003234 A2 003238 B2 003242 C4

  003235 A3 003239 B3 003243 D2

  003236 A3.5 003240 B4

  Gc fuji ii lc improved pribor

  002559 GC Capsule Applier IV - aplikator, 1 komad

  * Sve podatke potražiti u uputstvima za upotrebu.

 • 4040