kontrakten som verkt¸y i ikt-prosjekter

Download Kontrakten som verkt¸y i ikt-prosjekter

Post on 16-Nov-2014

379 views

Category:

Business

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Inngåeelse og oppfølging av IKT-kontrakter

TRANSCRIPT

  • 1. Kontrakten som Verkty I IT-prosjekteR Nima IKT-kontrakter Mars 2014

2. Tema for todagerskurset InnledningutviklinginnenIKTomrdet OutsourcingavIKTtjenester KjpavITkonsulenter Reklamasjonerpatjenester Kjpavprogramvareogmaskinvare Dri>stjenester Kildekodeogre?gheterAlprogramvare Gjennomgangavkildekodekontrakt SLAbegrepet,hvaerengodSLA? Ulikekontraktstyper/standarderinnenIKT-omrdet VanligeprismodellerinnenIKT Kontraktsinngelse Kontraktensbetydningforresultatet OppflgingavIKTkontrakter Endringshndtering/-problemaAkk hPp://lynxlaw.no/ 3. skuffen F kontrakten opp fra 4. Kontraktener etfundamenti vrsivilisasjon 5. Kontrakt:skriftlig eller muntlig enighet mellom to eller ere parter om forhold av rettslig karakter 6. BakgrunnsreP&RePskildefaktorer 1. Lovteksterellerforskri>er 2. LovforarbeiderogePerflgendeuPalelser 3. Re3spraksis,srligfraHyestereP. 4. Andremyndigheterspraksis 5. Privatespraksis(foreksempelkontraktspraksis). 6. Juridiskteori 7. Reellehensyn InnholdetienrePsregel 7. Superior Specialis posterior lex 8. Lex superior rettsregler av hyere rang gr foran regler av lavere rang 9. Lex specialis spesielle regler gr foran generelle regler 10. Lex posterior yngre regler gr foran eldre regler 11. 12. Pkt 1.3 i SSA-T Tolking rangordning 1. Dengenerelleavtaletekstengrforanbilagene. 2. Bilag1grforandevrigebilagene. 3. Idenutstrekningdetfremgrklartogutvetydig hvilketpunktellerhvilkepunktersomerendret, erstaPetellergjortAlleggAl,skalflgende motstridprinsippergjelde: a)Bilag2grforanbilag1. b)Bilag8grforandengenerelleavtaleteksten. c)HvisdengenerelleavtaletekstenhenviserendringerAlet annetbilagennbilag8,grslikeendringerforanden generelleavtaleteksten. d)Bilag9grforandevrigebilagene. 13. FIASKO Blirprosjekteten 14. eller SUKSESS 15. Hva Nr Pris strikontrakten 16. Hva Nr Pris strikontrakten skal st! 17. Upresisekontraktsvilkr Leverandr Tilbudsuborminger ikkefakturerbart Kunde Kravspesisering samAdigmed andreoppgaver 18. Det er dessverre ikke forbudt inng en drlig avtale 19. prosjektlederenoverlates Alkjempemedvilkrenei kontrakten 20. interessentanalyse Hvem har interesser i leveransen? 21. Scopeinnenforogutenfor kontrakt Unnglevereformye Mhadetaljertforstelse avhvasomskalleveres Angihvasomligger utenfor Forsinkelser,overforbrukog ukontrollerteendringer Scope creep This phenomenon can occurwhenthescopeof a project is not properly dened, documented, or controlled 22. Fastprisspkelset Tjenester: Standardiserteytelser: Stlkontrollpscope Hvemvetbestavkundeog leverandrhvorbr risikoenligge?Varierer Medvirkningsforpliktelse Skikkeligerisikoanalyser 23. Tjenester: Standardiserteytelser: Ikkefullts skummelt,men likevelvikAgha kontroll 24. Foto:NinaAldinThune 1mong=NOK6MRDoverskridelse Statoil 1987-1988" drlig forprosjektering," tekniske feilvurderinger," drlig prosjektledelse Si nei i tide!Og dokumenter underveis 25. Gjrdetopplagte. Altdreiersegompenger. Kontraktenerdinbestevenn. 26. Gjrdetopplagte. Allefeilergjortavandrefr Metodikkenerkjent Leskontrakten ProsjektlederemsineiiAde 27. 0 5 10 15 20 25 30 Aldri Ikkeso>e Varierer O>e Bestandig -Jeg ber prosjektmedarbeiderne lese kontrakten Sprreunderskelsegjennomfrtiapril2012motprosjektledereiNFP/TEKNAisamarbeidmedLYNXadvokaKirma 28. Srgforatalle prosjektmedarbeidere kjennerkravenei kontrakten ogvurderomenkelte interessenterogsskalfslikinformasjon 29. Detbeste alternaAvetAlen perfektkontrakt erskikkelige risikoanalyserog forholdsregler 30. Risikoanalyse 1 2 3 4 5 Konsekvens Veldig alvorlig 5 Alvorlig 4 Moderat 3 Liten 2 Ubetydelig 1 Veldig lav Lav Moderat Hy Veldig hy Sannsynlighet 31. Risikoanalysen -huskrePslige aspekter 32. Altdreiersegompenger? 33. Aksjonrer SkaPebetalere LeverandrProsjektleder Kunde 34. Kontraktenerdinbestevenn. 35. Hvorfor? 36. Kontrakten sierHVAsomskal leveres 37. ogerderfor detbeste verktyetfor prosjektledelse 38. Nr,pris,hvordan,hvem, hvormange,ihvilken rekkeflgeerogsvikAg menhvaervikAgst 39. Hvagjrman meduklare vilkr? tolkesmotdensomburdeformulertsegklarere jusmatemaAkk ->Risikoanalyse ->Endringsordre Hercules 40. Stonehenge,3100-1600f.Kr.-3faser20millionerAmer 41. Gjrdetopplagte. Altdreiersegompenger. Kontraktenerdinbestevenn. Fkontraktenoppfraskuen 42. Opphavsrett Til kildekode 43. ndsverkloven - eksemplarfremstilling 2.OpphavsrePengirinnendegrensersomer angiPidennelov,enerePAlrdeover ndsverketvedfremsAllevarigeller midlerAdigeksemplaravdetogvedgjredet Algjengeligforalmenheten,iopprinneligeller endretskikkelse,ioversePelseeller bearbeidelse,iannenliPeratur-ellerkunstart elleriannenteknikk. 44. Viktige lisensvilkr BruksreP Evigvarendeellerelementavlisensi vedlikeholdsavtalen? Eksklusiv/ikke-eksklusiv? Geograskbegrensning/verdensomspennende? Sitelisens HvoromfaPendeeregentligden? OverdragelseAllaP? Salgavvirksomhet/aksjer/outsourcing Hvilkere?gheterharkundenAlspesialAlpasninger? Gjenbrukbart?Eksklusivt? 45. Spesialitetsprinsippet i vl. 39a.HaropphavsmannenoverdraP rePAlbrukeverketpenbestemt mteellervedbestemtemidler,har erververenikkerePAlgjredetp andremterellervedandremidler. 46. spesialitetsprinsippet Avtalerskaltolkesiopphavsmannens favr KanikkeutnyPeverketpandremter ennavtalt F.eks.ikkeendrekildekodenselv,ikke opprePholdeethistoriskarkiv(read only)utenAllatelse 47. kontraktstyper 48. Konsulentkjp Bistand-innsatsforpliktelse Oppdrag/prosjekt- resultatansvar 49. Standardkontrakter StatensStandardavtalerDIFI PS2000Dataforeningen IKT-Norge 50. Statens standardavtaler - ssa KonsulenPjenester(SSA-O,SSA-B) Kjpsavtalene(SSA-K) Tilpasningsavtalen(SSA-T) Programutviklingsavtalen(SSA-U) Smidigavtalen(SSA-S) Vedlikeholdsavtalene(SSA-V) Dri>savtalen(SSA-D) hPp://anskaelser.no/ikt/temasider/statens-standardavtaler-ssa 51. Egne avtaler Fordelerogulemper Vs.leverandrensstandardkontrakter/ beAngelser 52. Obligasjonsrettslige prinsipperLeskjpsloven! 53. Mangler og forsinkelse avtalt -levert =mangel Kontraktsbrudd Forsinkelse Vesentlig kontraktsbrudd Re?ng/omlevering/prisavslag/Albakehold avkjpesum/erstatning/dagbot/heving 54. PrinsippeneiLOA5erbdefringerforprosedyrenogtolkningsmomenterforregleneiLOA/FOA 55. Forskjell p ha rett og f rett LePerelageengodavtaleennlseproblemerirePen 56. Vurdering av prosessrisiko Leverandr Erstatning+ saksomkostninger omdmme Oppdragsgiver forsinkelse,saksomkostninger, gebyr,erstatning,omdmme 57. Skytjenester NIMAIKT-kontraktsrePskurs,4.Al5.mars v/advokatKjellStener Ta i bruk p lovlig vis 58. datatilsynet Virksomhetersomtaribruk nePskytjenestererjuridiskansvarlig, ogmsrgeforat personopplysningenebehandlesitrd medpersonvernregelverket. 59. tema 1.Etliteutvalgavtjenestevilkr 2.Personvernregleneog- prinsippene 3.Hndhevelseav personvernreglene 60. Europeiskemenneskere?ghetskonvensjon Art8.ReTenUlrespektforprivatlivog familieliv EnhverharrePAlrespektforsiPprivatlivog familieliv,siPhjemogsinkorrespondanse. 61. Utfordring Lovlig hndtering av p tvers av jurisdiksjoner personopplysninger 62. tjenestevilkr Et lite utvalg av 63. Tjenesteneer interessante,men bdebransjenog tjenestevilkrene fremstridagsom 64. Tilgjengelighet Forpliktelser Sikkerhet Personvern Erstatning Jurisdiksjon Datainnelst OpphavsreP Svake vilkr 65. Lovvalg & verneting SwitzerlandifdomiciledinEurope California,USA Kunde:IrlandMicroso>:kundenshjemAng LawsofCalifornia,SanFransiscolegalvenue Norge Switzerland 66. Oppetid Available24hoursaday,7daysaweek 99.9% 99.9% strivesfor100%upAmeandavailability ePerstrebegodkvalitetptjenestenAlenhverAd TheServiceIsAvailableAsIs 67. Tap av data YOUEXPRESSLYUNDERSTANDANDAGREETHATGOOGLEANDPARTNERSSHALLNOTBELIABLETOYOUFORANY DIRECT,INDIRECT,INCIDENTAL,SPECIAL,CONSEQUENTIALOREXEMPLARYDAMAGES,INCLUDINGBUTNOT LIMITEDTO,DAMAGESFORLOSSOFPROFITS,GOODWILL,USE,DATAOROTHERINTANGIBLELOSSES YouareresponsibleformaintainingandprotecAngallofyourstu.Dropboxwillnotbeliableforanylossor corrupAonofyourstu,orforanycostsorexpensesassociatedwithbackinguporrestoringanyofyourstu. ptarsegikkeansvarforfeil,mangler,tapavKundensdata YOUEXPRESSLYUNDERSTANDANDAGREETHATEVERNOTE,ITSSUBSIDIARIES,AFFILIATESANDLICENSORS,AND OURANDTHEIRRESPECTIVEOFFICERS,EMPLOYEES,AGENTSANDSUCCESSORSSHALLNOTBELIABLETOYOUFOR ANYDIRECT,INDIRECT,INCIDENTAL,SPECIAL,CONSEQUENTIALOREXEMPLARYDAMAGES,INCLUDINGBUTNOT LIMITEDTO,DAMAGESFORLOSSOFPROFITS,GOODWILL,USE,DATA,COVEROROTHERINTANGIBLELOSSES 68. ERSTATNING $500,000ORTHEAMOUNTPAIDBYYOUHEREUNDERINTHE12MONTHS INGENAVPARTENEKANHOLDESANSVARLIGUNDERDENNEAVTALENFOR MERENNBELPETSOMKUNDENBETALTETILGOOGLEILPETAVDETOLV MNEDENEFRAKTIVITETENSOMFRTETILERSTATNINGSANSVARET. $100,000ORTHEAMOUNTPAIDBYCUSTOMERTODROPBOXDURINGTHE TWELVEMONTHSPRIORTOTHEEVENTGIVINGRISETOLIABILITY underingenomstendighetutbetalenoenerstatningsomoversAgerdet Kundenharinnbetaltsiste12mneder SHALLINNOEVENTEXCEEDTHEAMOUNTOFFEESPAYABLEBYCUSTOMER TOEVERNOTEUNDERTHISAGREEMENTDURINGTHETWELVEMONTH PERIODIMMEDIATELYPRECEDINGTHEINITIATONOFANYCLAIM 69. Personvern- Litt om reglene 70. Menneskerettighetsutvalget NyGRL102 EnhverharRetAlRespektforsitPrivatlivog Familieliv,sitHjemogsinKommunikaAon. DetpaaliggerStatensMyndighederatsikreetVrn omdenpersonligeIntegritetogompersonlige Oplysninger.SystemaAskIndhenAng,Opbevaring ogBrugafOplysningeromAndrespersonlige ForholdkankunndeStediHenholdAlLov. 71. Personopplysningsloven 1.Lovensforml FormletmeddennelovenerbeskyPeden enkeltemotatpersonvernetblirkrenket gjennombehandlingavpersonopplysninger. LovenskalbidraAlatpersonopplysninger blirbehandletisamsvarmedgrunnleggende personvernhensyn,herunderbehovetfor personligintegritet,privatlivetsfredog Alstrekkeligkvalitetppersonopplysninger. 72. Personopplysninger Opplysningerog vurderingersomkan knyPesAlen enkeltperson 73. Behandling enhverbrukav personopplysninger,somf.eks. innsamling,r